Luanvantotnghiep_ BHXHTIENGIANG

11 42 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:18

Luan van tot nghiep lop luat truong dai hoc can tho nam hoc 20132017. Trinh bay cac quy dinh cua luat BHXH, BHYT, BHTN ve quy dinh quan ly quy thuc trang va giai phap de quan ly nguon quy bhxh tai bhxh tinh tien giang Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… PHẦN MỞ ĐẦU I.GIỚI THIỆU 1.Đặt vấn đề Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 Quốc hội khoá XI (kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/6/2006) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007, Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009 Sau thời gian thực so với thực tế phát sinh nhiều bộc lộ nhiều bất cập, chưa phù hợp đối tượng, mức đóng, quyền lợi người tham gia ….nên hai luật sửa đổi bổ sung, cụ thể Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng năm 2016 nội dung sửa đồi Luật có điểm so với trước tăng tiền đóng, mở rộng chế độ thai sản, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội lao động nữ hưởng hưu phải đóng thêm năm… Bên cạnh đó, chương V Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định bảo hiểm thất nghiệp tách hẳn thành luật riêng Luật Việc làm số 38/2013/QH13 Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 quy định sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp quản lý nhà nước việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 kế thừa phát triển với nhiều nội dung so với quy định Nghị định Chính phủ, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ban hành trước Về lĩnh vực bảo hiểm y tế có Luật số 45/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật bảo hiểm y tế đó, nhiều quy định dựa sở bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT như: mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT mức hưởng BHYT; mở thơng tuyến khám, chữa bệnh có BHYT; quy định cụ thể việc quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế Như vậy, thấy hành lang pháp lý điều chỉnh chủ trương, sách pháp luật Đảng nhà nươc ta hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu phát sinh sống lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Để sâu vào tìm hiểu thay đồi, sửa đổi, bổ sung chế sách có phù hợp với thực tiễn chưa? Đáp ứng tâm tư nguyện vọng người lao động, người dân sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay chưa? tính cơng đảm bảo anh sinh xã hội giai đoạn đất nước ta nào? nghiên cứu nhằm tìm tính ưu việt hạn chế để phát huy tính nhân văn pháp luật nước ta lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Lớp luật 20131 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… Tính cấp thiết đề tài: Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hai sách lớn Đảng Nhà nước Trong năm qua, công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đạt thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực công xã hội ổn định trị - xã hội Hệ thống sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bước hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội đất nước; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua năm; thực việc chi trả lương hưu chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật; quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế ngày mở rộng Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành, có kết dư bảo tồn, tăng trưởng, tham gia đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quỹ bảo hiểm y tế bước đầu cân đối thu chi có kết dư Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam hình thành phát triển, đáp ứng yêu cầu việc thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế số hạn chế, yếu Diện bao phủ bảo hiểm xã hội thấp, đạt khoảng 26,9% lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 81.8% dân số Quản lý nhà nước bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thiếu sót Tình trạng doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhiều khoảng 9.633 tỷ đồng, chiếm 3,66% so với số phải thu Quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội chưa chặt chẽ, có trường hợp cho vay chưa đối tượng Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cân đối tương lai gần; tình trạng người lao động lạm dụng sách bảo hiểm thất nghiệp xảy phổ biến Quỹ bảo hiểm y tế tiềm ẩn nguy thâm hụt; việc khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chưa đáp ứng nhu cầu Thái độ phục vụ số cán y tế thủ tục hành khám, chữa bệnh gây xúc cho người bệnh; lực trách nhiệm số cán giám định y tế yếu Luật Bảo xã hội Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI (kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/6/2006), quy định rõ bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với người lao động làm việc doanh nghiệp, quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác đinh thời hạn Qua năm thưc hiện, nhìn đinh vể Bảo hiểm xả phát huy tích cực việc bảo đảm đời sống cho người lao động thành viên gia đình họ, nhiên mơt sơ bất cập Mặc dù đối tựợng áp dụng bảo Lớp luật 20132 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… hiểm xã hội bắt buộc hành bao gồm ngựời lao động thc khu vực thức ngựời lao đơng thc khu vực phi thức, song thực tể ngựơi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buôc chủ yểu thuộc khối hành nghiệp, doanh nghiệp Qua số liệu thống kê hàng năm thấy, ngựời lao động thuộc khu vực phi thức tham gia bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng không đáng kể ( khoảng 10%) công tác thu bảo hiểm xã hôi bắt buộc, đạt đựợc kểt khả quan nhựng tình trạng nơ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội xảy phổ biến, tập trung chủ yếu doanh nghiệpp quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tự nựớc ngồi Nhìn chung, đối chiếu với tinh thần Hiến pháp mới, xu chung phát triển yêu cầu xã hội, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật Việc làm bộc lộ nhiều hạn chế, vựớng mắc cần phải tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu để hồn thiện Chính em lựa chọn đề tài “Pháp luật quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực tiễn Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang ” làm luận văn nhằm nêu lên thực trạng, bất cập, tồn hạn chế đồng thời đề xuất giải pháp để hạn chế bất cập lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhằm đảm bảo hài hòa nghĩa vụ quyền lợi, trách nhiệm chia sẻ, mức đóng góp người tham gia góp phần vào quy định pháp luật hoàn thiện sách an sinh xã hội nói chung tổ chức thực phạm vi tỉnh nhà nói riêng II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp luật nguồn hình thành quỹ, công tác thu, chi chế độ cho người tham gia lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luận giải đảm bảo tài lĩnh vực Phân tích thực trạng tình hình thực lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang Qua rút kết đạt hạn chế nguyên nhân của kết quả, hạn chế Đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện quy định, phù hợp với yêu cầu thực tế Các câu hỏi nghiên cứu: Những câu hỏi đặt cần phải trả lời nghiên cứu: Câu hỏi 1: Pháp luật quy định nguồn quỹ hình thành quỹ, quy định thu, chi bảo Lớp luật 20133 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ? Câu hỏi 2: Thực trạng nguồn thu, nguồn chi, trì cân đối nguồn quỹ thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang nào? Câu hỏi 3: Giải pháp cho nguồn thu, nguồn chi trì cân đối nguồn quỹ chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang sao? Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực tiễn thi hành địa bàn tỉnh Tiền Giang 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực phạm vi sau: Không gian thực hiện: quy định pháp luật chung quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên hệ thực tiễn địa bàn Tiền Giang Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 3.3 Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp chung như: thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh đối chứng để phân tích chung nguồn quỹ đảm bảo tài cho nguồn quỹ này, đảm bảo thu, đảm bảo chi, đảm bảo nguồn quỹ có khả trì cân đối ổn định dài hạn đảm bảo công đối tượng tham gia Phương pháp thu thập thông tin số liệu lấy từ Niên giám thống kê, báo cáo tài Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang số liệu thu thập từ Bộ, Ban ngành có liên quan đến Bảo hiểm xã hội Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, Bộ Y tế… khảo sát thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trực quan phát sinh thực tế Lớp luật 20134 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… CHƯƠNG KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Khái niệm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội : Theo quy định khoản Điều Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 khái niệm Bảo hiểm xã hội: “là bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội” Bảo hiểm xã hội chia làm loại: Bảo hiểm xã hội bắt buộc loại hình bảo hiểm xã hội Nhà nước tổ chức mà người lao động người sử dụng lao động phải tham gia ( khoản Điều Luật bảo hiểm xã hội 2014) Bảo hiểm xã hội tự nguyện loại hình bảo hiểm xã hội Nhà nước tổ chức mà người tham gia lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập Nhà nước có sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí tử tuất ( khoản Điều Luật bảo hiểm xã hội 2014) 1.2 Khái niệm bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định khoản Điều Luật Việc làm số 38/2013/QH13 khái niệm Bảo hiểm thất nghiệp: “là chế độ nhằm bù đắp phần thu nhập người lao động bị việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, trì việc làm, tìm việc làm sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp” 1.3 Khái niệm bảo hiểm y tế : Về khái niệm bảo hiểm y tế theo khoản Điều Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Bảo hiểm y tế “là hình thức bảo hiểm áp dụng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khơng mục đích lợi nhuận, Nhà nước tổ chức thực đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định Luật này” Khoản sửa đổi, bổ sung khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều bảo hiểm y tế “Bảo hiểm y tế hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối tượng theo quy định Lớp luật 20135 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… Luật để chăm sóc sức khỏe, khơng mục đích lợi nhuận Nhà nước tổ chức thực hiện” Quy định pháp luật liên quan đến việc hình thành quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp 2.1.Quỹ bảo hiểm xã hội nguồn hình thành: 2.1.1 Khái niệm: Theo quy định khoản Điều Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: “Quỹ bảo hiểm xã hội quỹ tài độc lập với ngân sách nhà nước, hình thành từ đóng góp người lao động, người sử dụng lao động có hỗ trợ Nhà nước” 2.1.2 Nguồn hình thành: Theo quy định Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội từ nguồn sau: - Người sử dụng lao động đóng theo quy định; - Người lao động đóng theo quy định; - Tiền sinh lời hoạt động đầu tư từ quỹ; - Hỗ trợ Nhà nước; - Các nguồn thu hợp pháp khác 2.1.2.1 Mức đóng người sử dụng lao động: Theo quy định tiết a, b, c khoản Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Điều 86 mức đóng người sử dụng lao động 18% “trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội người lao động” đó: 3% vào quỹ ốm đau thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí tử tuất 2.1.2.2 Mức đóng người lao động: Theo quy định khoản Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 mức đóng người lao động cơng dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc “hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí tử tuất” Ngồi người làm việc nước theo hợp đồng quy định Luật người lao động Việt Nam làm việc nước ngồi theo hợp đồng quy định khoản Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 “Mức đóng tháng vào quỹ hưu trí tử tuất 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội người lao động trước làm việc nước ngoài, người lao động có q trình tham gia bảo Lớp luật 20136 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… hiểm xã hội bắt buộc; 22% 02 lần mức lương sở người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng bảo hiểm xã hội lần” Theo quy định khoản Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 mức đóng phương thức đóng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện “bằng 22% mức thu nhập tháng người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; mức thu nhập tháng làm đóng bảo hiểm xã hội thấp mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn cao 20 lần mức lương sở.” 2.1.2.3 Tiền sinh lời hoạt động đầu tư từ quỹ Theo quy định 91 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 nguyên tắc đầu tư quỹ: “hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu thu hồi vốn đầu tư” hình thức đầu tư quy định Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 cụ thể: - Mua trái phiếu Chính phủ; - Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng tiền gửi ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cho ngân sách nhà nước vay - Chính phủ quy định chi tiết Điều này.( theo Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 quy định chi tiết hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) 2.2.Quỹ bảo hiểm y tế nguồn hình thành: Theo quy định Điều 33 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quỹ bảo hiểm y tế hình thành từ khoản sau: - Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định; - Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm y tế; - Tài trợ, viện trợ tổ chức, cá nhân nước nước ngoài; - Các nguồn thu hợp pháp khác 2.2.1 Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định Theo quy định Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 mức đóng trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế tối đa 6% tiền Lớp luật 20137 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… lương tháng, tiền lương hưu, tiền trợ cấp sức lao động, trợ cấp thất nghiệp 6% mức lương sở tùy theo đối tượng Cũng theo khoản Điều 13 Luật quy định:“Chính phủ quy định cụ thể mức đóng, mức hỗ trợ quy định Điều này” theo Điều Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 mức đóng từ ngày 01/01/2014 cho đối tượng 4,5% 2.2.2 - Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm y tế; Theo quy định Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ” Số tiền tạm thời nhàn rỗi quỹ bảo hiểm y tế sử dụng để đầu tư theo hình thức quy định Luật Bảo hiểm xã hội Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam định chịu trách nhiệm trước Chính phủ hình thức cấu đầu tư quỹ bảo hiểm y tế sở đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam.” 3.2.Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nguồn hình thành: Theo quy định khoản Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 Nguồn hình thành Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: - Các khoản đóng hỗ trợ theo quy định; - Tiền sinh lời hoạt động đầu tư từ quỹ; - Nguồn thu hợp pháp khác 3.2.1 Các khoản đóng hỗ trợ theo quy định: Theo quy định khoản Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 khoản đóng hỗ trợ theo quy định.bao gồm: - Người lao động đóng 1% tiền lương tháng; - Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; - Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngân sách trung ương bảo đảm 3.2.2 Tiền sinh lời hoạt động đầu tư từ quỹ: Theo quy định khoản Điều 59 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu thu hồi cần thiết, thông qua hình thức sau: Lớp luật 20138 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… - Mua trái phiếu, tín phiếu, cơng trái Nhà nước; trái phiếu ngân hàng thương mại Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ; - Đầu tư vào dự án quan trọng theo định Thủ tướng Chính phủ; - Cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng thương mại Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ vay Quy định pháp luật liên quan đến quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp: 3.1 Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội: Theo quy định khoản 1, 2, 3, 4,5 Điều 84 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm nội dung chi sau: - Trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định Chương III Chương IV Luật - Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản sinh nhận nuôi nuôi nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau người lao động bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Y tế ban hành - Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định (định kỳ 03 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội định Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội) sử dụng theo Quyết định số 15/2016/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018 - Trả phí khám giám định mức suy giảm khả lao động trường hợp không người sử dụng lao động giới thiệu khám giám định mức suy giảm khả lao động mà kết giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Đầu tư để bảo toàn tăng trưởng quỹ theo quy định 3.2 Quản lý quỹ bảo hiểm y tế: Theo quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều số 35 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế bao gồm nội dung sau: - Quỹ bảo hiểm y tế phân bổ sử dụng sau: + 90% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh; Lớp luật 20139 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… + 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng, chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế, dành tối thiểu 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế cho quỹ dự phòng - Số tiền tạm thời nhàn rỗi quỹ bảo hiểm y tế sử dụng để đầu tư theo hình thức quy định Luật bảo hiểm xã hội Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam định chịu trách nhiệm trước Chính phủ hình thức cấu đầu tư quỹ bảo hiểm y tế sở đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh lớn số chi khám bệnh, chữa bệnh năm, sau Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định tốn phần kinh phí chưa sử dụng hết phân bổ theo lộ trình sau: + Từ ngày Luật có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 80% chuyển quỹ dự phòng, 20% chuyển địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau đây: Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với lực, trình độ cán y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh tuyến huyện Trong thời hạn tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chuyển 20% phần kinh phí chưa sử dụng hết cho địa phương Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định toán, phần kinh phí chưa sử dụng hết chuyển quỹ dự phòng; + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, phần kinh phí chưa sử dụng hết hạch tốn tồn vào quỹ dự phòng để điều tiết chung - Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh nhỏ số chi khám bệnh, chữa bệnh năm, sau thẩm định toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bổ sung tồn phần kinh phí chênh lệch từ nguồn quỹ dự phòng -Chính phủ quy định chi tiết theo Điều Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 phân bổ sử dụn quỹ bảo hiểm y tế 3.3 Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Lớp luật 201310 Luận văn tốt nghiệp: Pháp luật quỹ BHXH, BHYT, BHTN……… Theo quy định Khoản 1, 2, Điều 59 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm nội dung sau: - Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hạch toán độc lập Tổ chức bảo hiểm xã hội thực việc thu, chi, quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu thu hồi cần thiết, thơng qua hình thức sau: Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng Quỹ; tổ chức thực bảo hiểm thất nghiệp Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 12/03/2015 Lớp luật 201311
- Xem thêm -

Xem thêm: Luanvantotnghiep_ BHXHTIENGIANG, Luanvantotnghiep_ BHXHTIENGIANG, Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay