Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên hoàng văn thụ hòa bình năm học 2018 2019 (vòng 1 có đáp án)

2 76 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:14

Hướng dẫn Câu IV 1) xét tam giác NBD tam giác NAB góc BND chung góc NBD = góc NAC = góc NAB => tam giác NBD đồng dạng với tam giác NAB => NB/NA = ND/NB => NB2 = NA.ND 2) ta AD phân giác góc BAC => cung BN = cung NC Góc MDA góc đỉnh đường tròn => góc MDA = (sđ cungAB + sđ cung NC)/2 = (sđ cung AB + sđ cung BN)/2 = sđ cung AN /2 = góc MAD => tam giác MAD cân M => DM = MA (không đổi) => D thuộc đường tròn (M; MA) khơng đổi Câu V 1) ta pt trở thành: ( x + y ) + 2(x + y) + y(x + y) = ⇔ ( x + y ) ( x + 2y + ) = x + y =  x + y = −1 x + y = ⇔    x + 2y + =  x + 2y + = −3  x + 2y + = x = x = x =  x = −3 ⇔    y =  y = −4  y = −4 y = 2) hoặc  x + y = −3   x + 2y + = −1 ...Hướng dẫn Câu IV 1) xét tam giác NBD tam giác NAB có góc BND chung góc NBD = góc NAC = góc NAB => tam giác NBD đồng dạng với tam giác NAB => NB/NA = ND/NB => NB2 = NA.ND 2) ta có AD phân giác... D thuộc đường tròn (M; MA) khơng đổi Câu V 1) ta có pt trở thành: ( x + y ) + 2(x + y) + y(x + y) = ⇔ ( x + y ) ( x + 2y + ) = x + y =  x + y = 1 x + y = ⇔    x + 2y + =  x + 2y + =... => NB/NA = ND/NB => NB2 = NA.ND 2) ta có AD phân giác góc BAC => cung BN = cung NC Góc MDA góc có đỉnh đường tròn => góc MDA = (sđ cungAB + sđ cung NC)/2 = (sđ cung AB + sđ cung BN)/2 = sđ cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên hoàng văn thụ hòa bình năm học 2018 2019 (vòng 1 có đáp án), Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên hoàng văn thụ hòa bình năm học 2018 2019 (vòng 1 có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay