Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thanh hóa năm học 2018 2019 chuẩn có đáp án

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:48

Hướng dẫn Câu III 2) Câu IV 1) Góc MAI = góc MEI = 900 => tứ giác AMEI nội tiếp 2) ta góc AEB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => góc IEA = góc BEN (phụ với góc IEB) Lại : góc EAI = góc EBN ( góc nội tiếp, góc tạo tia tiếp tuyến dây chắn cung BE) => tam giác AEI đồng dạng với tam giác BEN (g.g) => AI/BN = IE/EN => BN.IE = AI.EN Mà AI = R/2 ; BI = 3R/2 => AI=1/3 BI => BN.IE = 1/3 BI.EN hay IB.NE = 3BN.IE 3) Tương tự câu a) ta tứ giác BNEI nội tiếp => góc AMI = góc AEI = góc BEN = góc BIN => tam giác AMI đồng dạng với tam giác BIN => AM/BI = AI/BN => AM.BN = AI.BI = R/2 3R/2 = 3R2/4 (không đổi) *) Ta góc IMN = góc EAB; góc INM = góc ABE => tam giác IMN đồng dạng với tam giác EAB => góc MIN = góc AEB = 900 => tam giác MIN vng => SMIN = ½ MI.NI Câu V ... MAI = góc MEI = 900 => tứ giác AMEI nội tiếp 2) ta có góc AEB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => góc IEA = góc BEN (phụ với góc IEB) Lại có : góc EAI = góc EBN ( góc nội tiếp, góc tạo tia... a) ta có tứ giác BNEI nội tiếp => góc AMI = góc AEI = góc BEN = góc BIN => tam giác AMI đồng dạng với tam giác BIN => AM/BI = AI/BN => AM.BN = AI.BI = R/2 3R/2 = 3R2/4 (không đổi) *) Ta có góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thanh hóa năm học 2018 2019 chuẩn có đáp án, Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thanh hóa năm học 2018 2019 chuẩn có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay