TÓM tat lý thuyết hóa 8 học kì 2

9 47 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:30

tom tat ly thuyet hoa 8 cuc hay, gồm các chương lý thuyết và bài tập CÁC PHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG.Tính chất hóa học của nước: + ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kim loại tác dụng axit Chú ý: Cu, Ag, Hg, Au không tác dụng được với axit………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Khử oxit của khí hidro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tính chất hóa học của oxi:Tác dụng với phi kim: S, P, C ............................................................Tác dụng với kim loại ( TRỪ VÀNG VÀ BẠCH KIM): Fe, Al, Cu, ..............................................................Tác dụng với hợp chất:Khí metan: CH_4 (K)+〖2O〗_2 □(→┴t0 ) CO_(2 ) (k)+〖2H〗_2 O; Khí CO: 2CO (K)+O_2 □(→┴t0 ) 〖2CO〗_(2 ) (k)Dãy hoạt động của kim loại. KHI BẠN CẦN NÀNG LI MAY ÁO GIÁP SẮT NHỚ SANG PHÁP HỎI CỦA HÀNG Á PHI ÂU.Cách nhớ hóa trịNHÓM CÓ ÍT HÓA TRỊ (MỘT)Hóa trị I: K, Na, Hg, Ag, Br , Cl, Flo, Li KHI NAM HẾT BẠC BROM FLO CLO LIỀNHóa trị III: có Al Hóa trị II: Mg , Ca , Ba , Pb , Cu , Hg , Zn Má Cản Ba Phá Cửa Hàng KẽmSẮT: II,IIIHóa trị IV : SiNHÓM CÓ NHIỀU HÓA TRỊ:Cacbon: IV, IIChì: II, IVNito: III, II, IVPhotpho: III, VCrom: III, IILưu huỳnh: IV, II, VIMangan: IV, II, VII...MỘT SỐ HỢP CHẤT RẤT QUAN TRỌNG OXIT: gồm 1 Nguyên Tố Khác và OXICTHH chung: MxOyPhân loại:có 2 loaị Tên oxit bazo : tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều )+oxit Tên oxit axit: tên phi kim( tiền chỉ số) + oxit( tiền chỉ số)Vd:............................BẢNG QUAN TRỌNGAxitTên axitGốc axit tương ứngPhân loạiCách nhớ tận cùng gốc axitHClaxit clohidrichidric Cl :cloruaKhông oxiua〖 H〗_2 Saxit sunfuhidric= S : sunfuaH_2 SO_4axit sunfuricric= SO_4:sunfatNhiều oxiatH_2 CO_3Axit cacbonic= CO_3:cacbonatHNO_3,Axit nitric NO_3 : nitratH_3 PO_4,Axit photphoric≡ PO_4 : photphatHNO2Axit nitroRơNO2 : nitritÍt oxiitH_2 SO_3...Axit sunfurơ= SO_3:sunfit A CÁC PHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG I Tính chất hóa học nước: KIM 2LOAI +H2O � + BAZO  H2 � VD : Na  H2O � NaOH  H2 � K, Ba, Na, Ca, Li ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… OXIT 44 2BAZO 43  H2O � BAZO K 2O,BaO,Na2O,CaO,LiO VD : Na2O  H2O � 2NaOH ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… OXITAXIT 14243  H2O � AXIT SO2 ,P2 O5 ,N2O5 ,SO3 ,SiO2 ,CO2 VD : SO2  H2O � H2SO3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… II) Kim loại tác dụng axit KIM 2LOAI  AXIT � MUOI  H � Mg,Al,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb Chú ý: Cu, Ag, Hg, Au không tác dụng với axit ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… III) Khử oxit khí hidro OXIT 44KIM LOAI 43  H2 �uuutuuur KIM LOAI  H2O CuO,ZnO,Fe2O3 , ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… IV) Tính chất hóa học oxi: a) Tác dụng với phi kim: S, P, C phikim O2 uuutu0uur oxit axit b) Tác dụng với kim loại ( TRỪ VÀNG VÀ BẠCH KIM): Fe, Al, Cu, kimloai  O2 uuutu0uur oxit bazo c) Tác dụng với hợp chất: Khí metan: ; Khí CO: V) Dãy hoạt động kim loại K Ba4Ca Na 14 24 4Li KL MANH � TAN TRONG H2O Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au 4 44 4 43 42 43 KL TRUNG BINH EU 4 4 4 44 4 4 KL4 Y4 43 KHONG TAN TRONG NUOC KHI BẠN CẦN NÀNG LI MAY ÁO GIÁP SẮT NHỚ SANG PHÁP HỎI CỦA HÀNG Á PHI ÂU VI) Cách nhớ hóa trị NHĨM CĨ ÍT HĨA TRỊ (MỘT) Hóa trị I: K, Na, Hg, Ag, Br , Cl, Flo, Li KHI NAM HẾT BẠC BROM FLO CLO LIỀN  Hóa trị III: có Al  Hóa trị II: Mg , Ca , Ba , Pb , Cu , Hg , Zn Má Cản Ba Phá Cửa Hàng Kẽm  SẮT: II,III  Hóa trị IV : Si  NHÓM CÓ NHIỀU HÓA TRỊ:  Cacbon: IV, II  Chì: II, IV  Nito: III, II, IV  Photpho: III, V  Crom: III, II  Lưu huỳnh: IV, II, VI  Mangan: IV, II, VII   B   o o MỘT SỐ HỢP CHẤT RẤT QUAN TRỌNG OXIT: gồm Nguyên Tố Khác OXI CTHH chung: MxOy Phân loại:có loaị Tên oxit bazo : tên kim loại (kèm hóa trị có nhiều )+oxit Tên oxit axit: tên phi kim( tiền số) + oxit( tiền số) Vd: BẢNG QUAN TRỌNG Axit Tên axit HCl Gốc axit tương ứng axit clohidric axit sunfuhidric = S : sunfua axit sunfuric = Axit cacbonic = ric HNO2 Axit nitric - N : nitrat Axit photphoric : photphat Axit nitro -    Axit sunfurơ Axit : H Gốc Axit CTHH chung HxR Làm quỳ tím hóa đỏ Gọi tên : Khơng oxi ua Nhiều oxi at Ít oxi it NO2 : nitrit Rơ Cách nhớ tận gốc axit - Cl :clorua hidric HN Phân loại =    VD: Không có oxi : axit +tên phi kim + hidric Nhiều oxi : axit + tên phi kim +ric Ít oxi: axit + tên phi kim + rơ BAZO: kim loại nhóm OH  CTHH chung: M(OH)x  Làm quỳ tím hóa xanh  Phân loại : + bazo tan (kiềm) : NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, KOH + bazo khong tan:  Gọi tên : tên kim loại ( kèm theo hóa trị từ trở lên)+ hidroxit MUỐI: gồm KIM LOẠI GỐC AXIT CTHH : M X R Y gồm loại : + muối trung hòa: muối mà gốc axit khơng có ngun tử hidro thay nguyên tử kim loại.Ví dụ : , Gọi tên: tên kim loại ( kèm theo hóa trị có nhiều ) + gốc axit + muối axit: muối gốc axit ngun tử hidro chưa thay nguyên tử kim loại Ví dụ : NaHS NaHC Ca(HC Gọi tên: tên kim loại ( kèm theo hóa trị có nhiều ) + (đi, tri, penta ) hidro + gốc axit BÀI TẬP LUYỆN TẬP THÊM Bài 1: Cho chất: CuO, Fe, K, CaO, SO3, CH4, Fe3O4, N2O5, Na2O Cho biết chất phản ứng với H2O? Viết PTHH phản ứng xảy Bài 2: Viết PTHH phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) phân loại phản ứng (1) Sắt + Khí oxi → …………………………………………………………………………………………………… … (2) Photpho + Khí oxi → …………………………………………………………………………………………………… … (3) Điều chế oxi phòng thí nghiệm …………………………………………………………………………………………………… … (4) Điện phân nước …………………………………………………………………………………………………… … (5) Đốt cháy khí metan (CH4) …………………………………………………………………………………………………… … (6) Canxi cacbonat Cacbon đioxit + Canxi oxit …………………………………………………………………………………………………… … (7) Nhơm + axit sunfuric lỗng → …………………………………………………………………………………………………… … (8) ……………………………… + ………………… → cacbon đioxit …………………………………………………………………………………………………… … (9) ………………………+ oxit sắt từ → ………………………… + nước …………………………………………………………………………………………………… … (10) …………………………… + …………………………… → Kẽm clorua + khí hiđro …………………………………………………………………………………………………… … (11) Phản ứng điều chế khí hiđro cơng nghiệp …………………………………………………………………………………………………… … (12) Canxi + Nước → …………………………………………………………………………………………………… … (13) Natri oxit + Nước → …………………………………………………………………………………………………… … (14) Sắt (II) oxit + Nước → …………………………………………………………………………………………………… … (15) …………………+ ……………→ axit sunfuric …………………………………………………………………………………………………… … (16) Lưu huỳnh đioxit + Nước → …………………………………………………………………………………………………… … (17) ……………+ …………→ Axit photphoric …………………………………………………………………………………………………… … (18) Natri + Nước → …………………………………………………………………………………………………… … (19) Sắt + ……………………………… → ……………………… + khí hiđro …………………………………………………………………………………………………… … (20) …………………… + nước → kali hiđroxit + …………………………… …………………………………………………………………………………………………… … Bài 3: Viết PTHH phản ứng sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện) cho biết loại phản ứng a KMnO4 → O2 → CuO → H2O → KOH b Ca → CaO → Ca(OH)2 c Na → H2 → H2O → O2 → P2O5 → H3PO4 d Zn → H2 → H2O → O2 → P2O5 → H3PO4 e KClO3 → O2 → SO2→ SO3 → H2SO4 → H2→ Pb → PbO f Ca → H2 → H2O → O2 → Fe3O4 → Fe → FeSO4 Bài 4: Lập CTHH chất có thành phần cho cột 1, phân loại cụ thể gọi tên chúng STT Thành phần CTHH Tên Phân loại Magie oxi Natri gốc sunfit Sắt (II) gốc sunfat Magie nhóm photphat Photpho (V) oxi Hiđro iot (I) Canxi gốc đihidrophotphat Hiđro lưu huỳnh (II) Natri gốc hiđrosunfat 10 Natri nhóm hiđroxit 11 Bari iot (I) 12 Đồng (II) nhóm hiđroxit 13 Magie gốc cacbonat 14 Chì (II) oxi 15 Kẽm gốc sunfat 16 Sắt (II) gốc sunfua 17 Kali gốc hidrosunfua 18 Nitơ (IV) oxi 19 Sắt (III) gốc nitrat 20 Bari nhóm hidrophotphat Hoàn thành bảng sau: STT CTHH Fe2O3 H2SO3 Cu(OH)2 Tên Phân loại (cụ thể) Ca(HCO3)2 CO2 NaH2PO4 HNO3 NaNO3 PbCl2 10 H3PO4 11 Kẽm hidroxit 12 Bạc nitrat 13 Magie sunfat 14 Lưu huỳnh trioxit 15 Bạc clorua 16 Canxi cacbonat 17 Nhôm hiđroxit 18 Axit sunfuhidric 19 Canxihidrosunfat 20 Natri hiđroxit Bài 1: Bằng phương pháp hóa học, khơng dùng que đóm, nhận biết khí sau đựng bình chứa khí khơng nhãn: a O2, H2, CO2 b CO2, H2, N2 Bài 2: Bằng phương pháp hóa học, nhận biết chất rắn sau lọ không nhãn: a Canxi oxit, điphotphopentaoxit, magie oxit b Natri oxit, điphotpho pentaoxit, natri clorua c Canxi oxit, điphotphopentaoxit, natri d Natri oxit, bột kẽm, natri clorua Bài 3: Đốt 18,4 gam kim loại natri bình chứa 2,24 lít khí oxi (đktc) Sau phản ứng xảy hồn tồn, cho nước cất vào bình lắc đều, ta thu dung dịch A Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch A a Nêu giải thích (viết PTHH, có) tượng xảy thí nghiệm b Gọi tên tính khối lượng chất tan có dung dịch A Bài 4: Đốt 32 gam kim loại canxi bình chứa 6,72 lít khí oxi (đktc) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cho nước cất vào bình lắc đều, ta thu dung dịch A Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch A a Mơ tả giải thích tượng xảy thí nghiệm Viết PTHH, có b Gọi tên tính khối lượng chất tan có dung dịch A Bài 5: Cho 11,2 g kim loại sắt phản ứng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric lỗng a Tính thể tích khí sinh đktc b Gọi tên tính khối lượng muối thu được, muối thu thuộc loại muối gì? c Nếu dẫn lượng khí qua bột oxit sắt từ (lấy dư) nung nóng sau phản ứng kết thúc thu gam sắt? Bài 6: Cho 5,4 gam nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric lỗng a Tính thể tích khí sinh đktc b Gọi tên tính khối lượng muối thu được, muối thu thuộc loại muối gì? c Nếu dẫn lượng khí qua 28 gam bột CuO nung nóng phản ứng hồn tồn thu gam kim loại? Bài 7: Cho 9,75 gam kim loại kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 14,6 gam axit clohiđric a Tính khối lượng chất tan có dung dịch sau phản ứng b Dẫn tồn lượng khí thu (câu a) qua ống nghiệm đựng đồng (II) oxit nung nóng (lấy dư) Tính khối lượng kim loại thu được, biết phản ứng xảy hoàn toàn Bài Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 nước bay hết, người ta thu chất rắn màu trắng CuSO4 khan Chất có khối lượng 3,6 g Hãy xác định nồng độ phần trăm dung dịch CuSO4 Bài Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước Tính nồng độ phần trăm dd thu Bài 10: Tính khối lượng NaOH có 200 gam dd NaOH 15% Bài11: Hoà tan 20 gam muối vào nước dd có nồng độ 10% a) Tính khối lượng dd nước muối thu b) Tính khối lượng nước cần dựng cho pha chế Bài tập 12:Trộn 50 gam dd muối ăn có nồng độ 20% với 50 gam dd muối ăn 5% Tính nồng độ phần trăm dd thu được? Bài tập 13: Để hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3% a) Viết PTPƯ b/ Tính m? c) Tính thể tích khí thu (ở đktc) d) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng Bài 14.Hoà tan 6,5 gam kẽm cần vừa đủ Vml dd HCl 2M a) Viết ptpư b) Tính V c) Tính thể tích khí thu (ở đktc) d) Tính khối lượng muối tạo thành sau p/ư Bài 15: Trộn 2,5 lit dd đường 0,5M với lit dd đường 1M Tính nồng độ mol dd sau trộn Bài 16: Để hòa tan hết m (g) kẽm cần dùng vừa đủ 50g dung dịch HCl 7,3% a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính thể tích H2 thu (đktc) c Xác định giá trị m Bài 1: b) Theo pthh - Tính khối lượng chất tan dd nHCl=2nZn=.0,1 =0,2 mol mmuối (1)= (C%*mdd):100=(20*50):100=10 gam Vdd HCl=n:cM=0,2:2=0,1 lit =100 ml - Tính khối lượng chất tan dd c) Theo pthh mmuối (2)= (C%*mdd):100=(5*50):100=2,5 gam nH2=nZnCl2= nZn=0,1 mol - Tính khối lượng chất tan dd VH2=0,1 22,4 =2,24 lit mmuối (3)= mmuối (1) + mmuối (2)=10+2,5=12,5 gam d) mZnCl2=0,1.136=13,6 gam - Tính khối lượng dd Bài 4: mdd (3)= mdd(1) + mdd (2)= 50+50=100 gam - - Tính nồng độ phần trăm dd 3: n1=CM 1.Vdd 1=0,5.2=1 mol C%(3)=(mct(3)*100):mdd(3) - =12,5 % Tính số mol đường có dd 1: Tính số mol đường có dd 2: n2=CM 2.Vdd =1.3=3 mol Bài 2:Bài giải: - Tính số mol đường có dd 3: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 n3=n1+n2=1+3=4 mol mHCl=(C%.mdd):100 - Tính thể tích dd =(50.7,3):100 Vdd 3=Vdd +Vdd 2=2+3=5 lit =3,65 gam - => nHCl= 3,65:36,5 =0,1 mol Tính nồng độ mol dd CM=n:V=4:5=0,8 M Bài 5:a Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Theo PTPƯ: mol mol mol nZn=nZnCl2=nH2=1/2.nHCl=0,1:2=0,05 mol 0,05mol 0,1mol 0,05mol b) m = mZn= 0,05.65 = 3,25 gam b Ta có: c) VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lit = = = 3,65 g d) mZnCl2 = 0,05.136= 6,8 gam = = 0,1 mol Bài 3:Zn+2HClà ZnCl2 +H2 b = 0,05.22,4 = 11,2 l nZn= 6,5:65=0,1 mol c = 0,05.65 = 3, ... chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện) cho biết loại phản ứng a KMnO4 → O2 → CuO → H2O → KOH b Ca → CaO → Ca(OH )2 c Na → H2 → H2O → O2 → P2O5 → H3PO4 d Zn → H2 → H2O → O2 → P2O5 → H3PO4 e KClO3 → O2 →... pthh mmuối (2) = (C%*mdd):100=(5*50):100 =2, 5 gam nH2=nZnCl2= nZn=0,1 mol - Tính khối lượng chất tan dd VH2=0,1 22 ,4 =2, 24 lit mmuối (3)= mmuối (1) + mmuối (2) =10 +2, 5= 12, 5 gam d) mZnCl2=0,1.136=13,6... CM=n:V=4:5=0 ,8 M Bài 5:a Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Theo PTPƯ: mol mol mol nZn=nZnCl2=nH2=1 /2. nHCl=0,1 :2= 0,05 mol 0,05mol 0,1mol 0,05mol b) m = mZn= 0,05.65 = 3 ,25 gam b Ta có: c) VH2 = 0,05 .22 ,4 = 1, 12 lit
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM tat lý thuyết hóa 8 học kì 2, TÓM tat lý thuyết hóa 8 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay