Từ trường của dòng điện chạy trong các loại dây dẫn có hình dạng đặc biệt

16 60 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:12

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC LOẠI DÂY DẪNHÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT ( SỐ + SỐ 2) A- TÓM TẮT KIẾN THỨC - - - I / Các định nghĩa - Từ trường : Đ/N: Từ trường dạng vật chất tồn không gian mà biểu cụ thể xuất lực từ tác dụng lên nam châm hay dòng điện đặt Đặc trưng từ trường cảm ứng từ ký hiệu đơn vị cảm ứng từ T ( Tesla) Quy ước : Hướng từ trường điểm hướng Nam - Bắc kim nam châm cân điểm - Đường sức từ : Đ/N : đường sức từ đường vẽ khơng gian từ trường cho tiếp tuyến điểm hướng trùng với hướng của từ trường điểm Tính chất :  Qua điểm không gian vẽ đường sức từCác đường sức từ đường cong khép kín vơ hạn đầu  Chiều đường sức từ tuân theo quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải , quy tắc đinh ốc…)  Quy ước : Vẽ đường cảm ứng từ cho chỗ từ trường mạnh đường sức dày chỗ từ trường yếu đường sức từ thưa II / Từ trường tạo dây dẫn điện hình dạng đặc biệt - Từ trường dòng điện thẳng dài vô hạn Giả sử cần xác định từ trường M cách dây dẫn đoạn r dây dẫn điện cường độ I (A) gây ta làm sau : - Điểm đặt : Tại M I - Phương : với phương tiếp tuyến đường tròn ( B M O,r) M r O - Chiều : xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải họăc quy tắc đinh ốc :  Quy tắc nắm bàn tay phải : Để bàn tay phải M http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cho ngón nằm dọc theo dây dẫn theo chiều dòng điện , ngón khum lại cho ta chiều cảm ứng từ  Quy tắc đinh ốc : Quay đinh ốc để tiến theo chiều dòng điện chiều điểm chiều cảm ứng từ - Độ lớn : Trong : B (T) - I (A) - r (m) - Từ trường dòng điện tròn BM - Giả sử cần xác định từ trường tâm O cách dây dẫn hìng tròn bán kính r dây dẫn điện cường r O độ I (A) gây ta làm sau : I Điểm đặt : Tại O Phương : Vng góc với mặt phẳg vòng dây Chiều : xác định theo quy tắc đinh ốc : “Quay đinh ốc theo chiều dòng điện chiều tiến điểm chiều cảm ứng từ Độ lớn : Trong : B (T) - I (A) - r (m) l - N vòng - Từ trường ống dây Giả sử cần xác định từ trường tâm O ống dây dẫn điện cường độ I (A) gây ta làm sau : I I - Phương : song song với trục ống dây - Chiều : xác định theo quy tắc đinh ốc : “Quay đinh ốc theo chiều dòng điện chiều tiến điểm chiều cảm ứng từ - Độ lớn : Trong : B (T) - I (A) - l (m) – N số vòng dây B – BÀI TẬP VẬN DỤNG : Dạng 1: Từ trường dòng điện chạy dây dẫn dạng đặc biệt * Bài tập vận dụng a.Một dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài Tại điểm M cách dây khoảng 10cm cảm ứng từ B = 2.10-5 T Tìm cường độ dòng điện dây ? Cảm ứng từ dòng điện thẳng điểm N cách dòng điện 2,5 cm 1,8.10 -2 T T nh cường độ dòng điện Nếu tăng cường độ dòng điện lên lần giảm khoảng cách đến dây dẫn lần cảm ứng từ nào? Một dòng điện 20A chạy dây dẫn thẳng dài đặt khơng khí a Tính cảm ứng từ điểm cách dây dẫn 10cm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b Tìm điểm cảm ứng từ lớn gấp đơi, nhỏ nửa giá trị B tính câu a Cuộn dây tròn án k nh R 5cm gồm 20 vòng dây quấn nối tiếp với nhau, đặt khơng kh dòng điện I chạy qua vòng dây a Từ trường tâm O vòng dây B 5x10-4(T) Tính I b Nếu dòng điện qua dây tăng lên gấp đơi, án k nh vòng dây giảm nửa Thì B tâm O tăng hay giảm ao nhiêu lần Cuộn dây tròn án k nh  cm, 100 vòng, đặt khơng kh dòng điện 0,4A chạy qua a T nh cảm ứng từ tâm vòng dây b Tăng chu vi dòng điện tròn lên lần mà giữ nguyên cường độ dòng điện Hỏi độ lớn cảm ứng từ tâm dòng điện lúc bao nhiêu? Một khung dây tròn, bán kính 30cm gồm 10 vòng dây Cảm ứng từ tâm khung dây B = 3,14.10-5T Xác định cường độ dòng điện qua khung dây Một ống dây 250 vòng quấn ống hình trụ đường kính 1,5cm ,dài 12,5cm Cho dòng điện cường độ 0,32A chạy ống dây Tính cảm ứng từ điểm lòng ống dây ĐS: 8,04.10-4T Một dây đồng dài 48m, bên phủ lớp sơn cách điện mỏng Sợi dây quấn thành ống dây dài 50cm, đường kính 3cm, cho vòng dây quấn sát Cho dòng điện 0,5A chạy qua ống dây Tính cảm ứng từ điểm lòng ống dây ĐS: 6,4.10-4T Một dây dẫn đường kính tiết diện d 1mm bọc lớp cách điện mỏng quấn thành ống dây Các vòng dây quấn sát Ống lớp dây nối tiếp cho cho dòng điện vào ống dòng điện vòng dây lớp chiều Cho dòng điện cường độ I 0,2A qua ống dây Tính cảm ứng từ ống dây? ĐS: 12,57.10-4 T Một dây đồng đường k nh d 0,8 mm phủ sơn cách điện mỏng Người ta dùng dây để quấn ống dây đường kính D = 2cm dài l = 40 cm Nếu muốn từ trường ống dây cảm ứng từ B 6,28.10-3T phải cho dòng điện cường độ chạy qua ống dây? Dạng 2: Nguyên lí chồng chất từ trường *Phương pháp – Để đơn giản trình làm tập biểu diễn từ trường người ta quy ước sau : : phương vng góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều vào : phương vng góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Ví dụ : I BM I r M r M BM – Phương pháp làm : Giả sử toán yêu cầu xác định từ trường tổng hợp điểm M nhiều cảm ứng từ ta làm sau : B1 : xác định từ M cảm ứng từ gây : , , ……… B2 : Áp dụng nguyên lý chồng chất ta : =  BÀI TẬP VẬN DỤNG 10 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn , song song cách 12 cm khơng khí hai dòng điện cường độ 12A chạy chiều Xác định véc tơ cảm ừng từ M nằm mặt phẳng vng góc với dây cách dây đoạn : a d1 = d2 = cm b d1 = 9,6 cm ; d2 = 7,2 cm c d1 = d2 = 10 cm 11 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn , song song cách 10 cm khơng khí hai dòng điện cường độ I1 = 6A , I2 = 9A chạy ngược chiều Xác định véc tơ cảm ừng từ M nằm mặt phẳng vng góc với dây cách dây đoạn : a d1 = 6cm ; d2 = cm b d1 = cm ; d2 = cm 12 Một dây dẫn dài căng thẳng, đoạn nhỏ dây uốn thành vòng tròn án k nh 1,5cm Cho dòng điện cường độ I = 3A chạy dây dẫn Xác định vectơ cảm ứng từ tâm O vòng tròn I I I hai trường hợp : I a Vòng tròn uốn hình (a) O Vòng tròn uốn hình ( ) I chỗ bắt chéo hai đoạn dây khơng nối với I 13 Hai vòng dây tròn án k nh R 10cm đặt trùng tâm vuông góc Dòng điện qua vòng 10A Xác định cảm ứng từ tổng hợp tâm vòng dây ĐS : 8,9.10-5T 14 Vòng dây tròn R 3,14cm dòng điện I= 0,87A  ( /2) A qua đặt song song đặt song song với đường cảm ứng từ từ trường B0 = 10 T Xác định B tâm O vòng dây ĐS: 2.10-5T,   ( B, B ) = 600 15 Cho a dòng điện thẳng song song, vng góc với mặt phẳng hình vẽ, qua a đỉnh A,B,C tam giác Hãy xác định cảm ứng từ tâm O A tam giác hai trường hợp : I1 a) Cả a dòng điện hướng ph a trước mặt phẳng hình vẽ b) I1 hướng phía sau ,I2 I3 hướng ph a trước mặt phẳng hình vẽ.Cho biết cạnh tam giác 10cm I1=I2=I3= 5A I2 O I3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐS: a) b) B = 3.105 T 16 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn , song song cách cm khơng khí hai dòng điện cường độ I1 = 1A ,I2 =4A chạy qua Xác định vị trí điểm cảm ứng từ tổng hợp không hai trường hợp: a I1 , I2 chiều ĐS: đường thẳng cách dây : 1,2cm , dây 2: 4,8cm b I1 , I2 ngược chiều ĐS: đường thẳng cách dây : 2cm , dây 2: 8cm 17 Dây dẫn mảnh , thẳng dài dòng I 10A qua đặt vng góc với đường cảm ứng từ từ trường B0=5.10-5T Tìm điểm cảm ứng từ tổng hợp không ĐS:Trên đường thẳng  song song với dây cách dây 4cm,  mặt phẳng chứa  dây vng góc với B0 18 Ba dây dẫn thẳng song song dài vô hạn nằm mặt phẳng, hai dây liên tiếp cách 6cm, cường độ I1=I2=I , I3=2I Dây I3 nằm I1,I2 dòng I3 ngược chiều I1 , I2 Tìm vị tr điểm M cảm ứng từ tổng hợp khơng ĐS: M nằm đường thẳng song song dây , khoảng dây cách dây 2cm 19: Hai dây dẩn thẳng song song dài vô hạn đặt cách 10cm khơng khí Dòng điện chạy dây dẫn ngược chiều Tìm cảm ứng từ : a Điểm A cách dây cm b Điểm B cách dây đoạn cm cách dây đoạn 14 cm c Điểm M cách dây 10 cm d Điểm N cách dây đoạn cm cách dây đoạn cm Câu 20 : Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt khơng khí cách 12 cm Xác định vị tr từ trường tổng hợp ằng khơng : a Hai dòng điện chiều b Hai dòng điện ngược chiều Câu 21 : Cuộn dây tròn dẹt 20 vòng , án k nh 3.14 cm Khi dòng điện vào tâm vòng dây xuất từ trường B = T T nh cường độ dòng điện vong dây ĐA; 5A Câu 22 : Một dây dẫn khơng kh uốn thành vòng tròn án k nh R 0.1m I 3.2 A chạy qua Mặt phẳng vòng dây trùng với mặt phẳng kinh tuyến từ Tại tâm vòng dây treo kim nam châm nhỏ T nh góc quay kim nam châm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ngắt dòng điện Cho iết thành phần nằm ngang cảm ứng từ trái đất T Đa; 43* Câu 23: Sợi dây dẫn , đường k nh dây d 0.5mm, dòng điện qua I 0.2 A, thành ống dây dài xác định cảm ứng từ tâm ống dây trường hợp a Ống dây chiều dài 0.4m gồm 400 vòng dây b Ống dây vòng dây sát với cách điện với Câu 24 : Ba dòng điện cường độ I1= I2 = I3 = 10 A chạy ba dây dẫn thẳng dài vô hạn song song với đặt chân không Mặt phẳng vng góc với ba dây tạo thành tiết diện ngang tam giác ABC, cạnh a=10 cm Chiều dòng điện cho hình vẽ xác định cảm ứng từ tổng hợp M dây dẫn gây I1 ĐA: B 8,3.10-5T A Câu 25 : Một Ống dây điện đặt khơng khí cho trục vng góc với mặt phẳng kinh tuyến từ Cảm ứng từ trái đất thành phần nằm ngang T Trong ống dây treo kim nam châm dòng điện I mA chạy qua dây dẫn ta thấy kim nam châm lệch khỏi vị tr an đầu Biết ống dây dài B M I2 31.4cm lớp Tìm số vòng dây ống ĐÁP ÁN: N= 5000 (VÒNG) II ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: Câu hỏi 1: Chọn đáp án sai nói từ trường: A Tại điểm từ trường vẽ đường cảm ứng từ qua B Các đường cảm ứng từ đường cong khơng khép kín C Các đường cảm ứng từ khơng cắt D Tính chất ản từ trường tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt Câu hỏi 2: Cơng thức sau t nh cảm ứng từ tâm vòng dây tròn bán k nh R mang dòng điện I: A B = 2.10-7I/R B B = 2π.10-7I/R C B = 2π.10-7I.R D B = -7 4π.10 I/R Câu hỏi 3: Độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ dòng điện chạy qua tính biểu thức: A B 2π.10-7I.N B B 4π.10-7IN/l C B 4π.10-7N/I.l D B = 4π.IN/l http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C I3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 4: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng đường cảm ứng từ dòng điện dây dẫn thẳng dài vơ hạn vng góc với mặt phẳng hình vẽ: A B I B B I C B I D B C Câu hỏi 5: Độ lớn cảm ứng từ điểm bên lòng ống dây dòng điện qua tăng hay giảm lần số vòng dây chiều dài ống dây tăng lên hai lần cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần: A không đổi B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu hỏi 6: Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lần Kết luận sau đúng: A rM = 4rN B rM = rN/4 C rM = 2rN D rM = rN/2 Câu hỏi 7: Hình vẽ xác định hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn: I A I B M M B B M B M B M M M M D C I I Câu hỏi 8: Hình vẽ xác định sai hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn: M B M M A B M B I B M C B D M I M M I I Câu hỏi 9: Hình vẽ xác định hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn: A M B B M M B I M M B I C M B I M D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word M I Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 10: Hình vẽ xác định sai hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện thẳng dài vơ hạn: M A I I M I B B B M M M D B C B M M I M Câu hỏi 11: Hình vẽ xác định hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn: I M A B B B C B I M I M B D M I M M M Câu hỏi 12: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: M A B I B B I B C I D B C Câu hỏi 13: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn sai hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: B I A B C I D I B I B B Câu hỏi 14: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: B I A B C I D I B I B B Câu hỏi 15: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: A I B B I B I C B I D B Câu hỏi 16: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn sai hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: I A B I B B I C I D B B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 17: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: A I B I B B C B I D I B Câu hỏi 18: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn sai hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: A I B I B B B I C D I B Câu hỏi 19: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: B B B A B D C I I B I I Câu hỏi 20: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn sai hướng véc tơ cảm ứng từ tâm vòng dây dòng điện vòng dây tròn mang dòng điện: B B B A B I I D C B I I Câu hỏi 21: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng đường cảm ứng từ dòng điện ống dây gây nên: C B A I I I D A C Câu hỏi 22: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn sai hướng đường cảm ứng từ dòng điện ống dây gây nên: A I D A B C B I I http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 23: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn hướng đường cảm ứng từ dòng điện ống dây gây nên: A I B C I D B C I Câu hỏi 24: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn sai hướng đường cảm ứng từ dòng điện ống dây gây nên: A I B I C I D A B Câu hỏi 25: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn Cảm ứng từ điểm cách dây 10cm độ lớn: A 2.10-6T B 2.10-5T C 5.10-6T D 0,5.10-6T Câu hỏi 26: Dây dẫn thẳng dài dòng điện 5A chạy qua Cảm ứng từ M độ lớn 10-5T Điểm M cách dây khoảng: A 20cm B 10cm C 1cm D 2cm Câu hỏi 27: Tại tâm dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo cảm ứng từ B = 31,4.10-6T Đường kính dòng điện tròn là: A 20cm B 10cm C 2cm D 1cm Câu hỏi 28: Tại tâm dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo cảm ứng từ B = 62,8.10-4T Đường k nh vòng dây 10cm Cường độ dòng điện chạy qua vòng là: A 5A B 1A C 10A D 0,5A Câu hỏi 29: Người ta muốn tạo từ trường cảm ứng từ B = 250.10-5T bên ống dây, mà dòng điện chạy vòng ống dây 2A số vòng quấn ống phải bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm A 7490 vòng B 4790 vòng C 479 vòng D 497 vòng Câu hỏi 30: Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngồi phủ lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh hình trụ tạo thành ống dây, vòng dây quấn sát Cho dòng điện 0,1A chạy qua vòng dây cảm ứng từ bên ống dây bằng: A 18,6.10-5T B 26,1.10-5T C 25.10-5T D 30.10-5T http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 31: Đáp án sau nói đường sức từ: A xuất phát từ - ∞, kết thúc + ∞ B xuất phát cực bắc, kết thúc cực nam C xuất phát cực nam, kết thúc cực bắc D đường cong k n nên nói chung khơng điểm bắt đầu kết thúc Câu hỏi 32: Hình vẽ bên biểu diễn chùm tia electron chuyển động theo chiều mũi I tên từ M đến N Xác định hướng véc tơ cảm M N ứng từ điểm P: P A Hướng theo chiều từ M đến N B hướng theo chiều từ N đến M C Hướng vng góc với mặt phẳng hình vẽ, vào D Hướng vng góc với MN, mặt phẳng hình vẽ xuống Câu hỏi 33: Các đường sức từ dòng điện thẳng dài dạng đường: A thẳng vng góc với dòng điện B tròn đồng tâm vng góc với dòng điện C tròn đồng tâm vng góc với dòng điện, tâm dòng điện D tròn vng góc với dòng điện Câu hỏi 34: Người ta xác định chiều đường sức từ dòng điện thẳng, đường sức từ tâm dòng điện tròn quy tắc sau đây: A quy tắc đinh ốc 1, đinh ốc B quy tắc đinh ốc 2, đinh ốc C quy tắc bàn tay trái, bàn tay phải D quy tắc bàn tay phải, bàn tay trái Câu hỏi 35: Một dây dẫn thẳng dài dòng điện qua, nằm mặt phẳng P, M N hai điểm nằm mặt phẳng P đối xứng qua dây dẫn Véc tơ cảm ứng từ hai điểm tính chất sau đây: A vng góc với mặt phẳng P, song song chiều B vuông góc với mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, độ lớn C nằm mặt phẳng P, song song chiều D nằm mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, độ lớn Câu hỏi 36: Một dây dẫn thẳng dài đoạn uốn thành hình vòng tròn hình vẽ Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên véc tơ cảm ứng từ tâm O vòng tròn hướng: I A thẳng đứng hướng lên O B vng góc với mặt phẳng hình tròn, hướng phía sau C vng góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ph a trước D thẳng đứng hướng xuống http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 37: Một dòng điện cường độ 5A chạy dây dẫn thẳng dài chiều M hình vẽ Cảm ứng từ hai điểm M N quan hệ I với nào, biết M N cách dòng N điện 4cm, nằm mặt phẳng hình vẽ đối xứng qua dây dẫn A.BM = BN; hai véc tơ song song chiều B BM = BN; hai véc tơ song song ngược chiều C BM > BN; hai véc tơ song song chiều D BM = BN; hai véc tơ vng góc với Câu hỏi 38: Cảm ứng từ dòng điện thẳng điểm N cách dòng điện 2,5cm 1,8.10-5T T nh cường độ dòng điện: A 1A B 1,25A C 2,25A D 3,25A Câu hỏi 39: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách khoảng cố định 42cm Dây thứ mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, hai dòng điện chiều, điểm mà cảm ứng từ khơng nằm đường thẳng: A song song với I1, I2 cách I1 28cm B nằm hai dây dẫn, mặt phẳng song song với I1, I2, cách I2 14cm C mặt phẳng song song với I1, I2, nằm khoảng hai dòng điện cách I2 14cm D song song với I1, I2 cách I2 20cm Câu hỏi 40: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách khoảng cố định 42cm Dây thứ mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, hai dòng điện ngược chiều, điểm mà cảm ứng từ không nằm đường thẳng: A song song với I1, I2 cách I1 28cm B nằm hai dây dẫn, mặt phẳng song song với I1, I2, cách I2 14cm C mặt phẳng song song với I1, I2, nằm khoảng hai dòng điện gần I2 cách I2 42cm D song song với I1, I2 cách I2 20cm Câu hỏi 41: Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách từ điểm M đến a dòng điện mơ tả hình vẽ Xác định véc tơ cảm ứng từ M trường hợp a dòng điện hướng ph a trước I3 2cm I1 2cm 2cm I2 M mặt phẳng hình vẽ Biết I1 = I2 = I3 = 10A A 10-4T B 2.10-4T C 3.10-4T D 4.10-4T http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 42: Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách từ điểm M đến a dòng điện mơ tả hình vẽ Xác định véc tơ cảm ứng từ M trường hợp a dòng điện hướng hình vẽ Biết I1 = I2 = I3 = 10A A 10-4T B 10-4T C 10-4T D .10-4T Câu hỏi 43: Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ I chiều hình vẽ Tam giác ABC A Xác định véc tơ cảm ứng từ tâm O tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh tam giác 10cm: I I C B A B 10-5T C 2.10-5T D 3.10-5T Câu hỏi 44: Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ I chiều hình vẽ Tam giác ABC A Xác định véc tơ cảm ứng từ tâm O tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh tam giác 10cm: I I C B A 10-5T B 10-5T C 10-5T D 10-5T Câu hỏi 45: Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ, I chiều hình vẽ ABCD hình vng cạnh 10cm, A D I1 = I2 = I3 5A, xác định véc tơ cảm B C ứng từ đỉnh thứ D hình vng: I I A 1,2 10-5T B 10-5T C 1,5 10-5T D 2,4 10-5T Câu hỏi 46: Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ, I A chiều hình vẽ ABCD hình vng cạnh 10cm, D I1 = I2 = I3 5A, xác định véc tơ cảm B C ứng từ đỉnh thứ D hình vng: I I A 0,2 10-5T B 10-5T C 1,25 10-5T D 0,5 10-5T Câu hỏi 47: Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây Dòng điện chạy vòng cường độ 0,3A Tính cảm ứng từ tâm khung A 4,7.10-5T B 3,7.10-5T C 2,7.10-5T D 1,7.10-5T Câu hỏi 48: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, vòng dây dòng điện cường độ 0,5A chạy qua Tính tốn thấy cảm ứng từ tâm khung 6,3.10-5T Bán kính khung dây là: A 0,1m B 0,12m C.0,16m D 0,19m http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 49: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, vòng dây dòng điện cường độ 0,5A chạy qua Theo tính tốn thấy cảm ứng từ tâm khung 6,3.105 T Nhưng đo thấy cảm ứng từ tâm 4,2.10-5T, kiểm tra lại thấy số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số vòng khung Hỏi số vòng dây bị quấn nhầm: A B C D Câu hỏi 50: Tính cảm ứng từ tâm hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính vòng R1 = 8cm, vòng R2 = 16cm, vòng dây dòng điện cường độ I = 10A chạy qua Biết hai vòng dây nằm mặt phẳng, dòng điện chạy hai vòng chiều: A 9,8.10-5T B 10,8 10-5T C 11,8 10-5T D 12,8 105 T Câu hỏi 51: Tính cảm ứng từ tâm hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính vòng R1 = 8cm, vòng R2 = 16cm, vòng dây dòng điện cường độ I = 10A chạy qua Biết hai vòng dây nằm mặt phẳng, dòng điện chạy hai vòng ngược chiều: A 2,7.10-5T B 1,6 10-5T C 4,8 10-5T D 3,9 105 T Câu hỏi 52: Tính cảm ứng từ tâm hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính vòng R1 = 8cm, vòng R2 = 16cm, vòng dây dòng điện cường độ I = 10A chạy qua Biết hai vòng dây nằm hai mặt phẳng vng góc với A 8,8.10-5T B 7,6 10-5T C 6,8 10-5T D 3,9 105 T Câu hỏi 53: Hai sợi dây đồng giống uốn thành hai khung dây tròn, khung thứ vòng, khung thứ hai vòng I1, l1 Nối hai đầu khung vào hai cực nguồn N M điện để dòng điện chạy vòng hai khung O Hỏi cảm ứng từ tâm khung lớn lớn ao nhiêu lần: I2, l2 A B C D Câu hỏi 54: Nối hai điểm M N vòng tròn dây dẫn hình vẽ với hai cực nguồn điện Tính cảm ứng từ tâm O vòng tròn, coi cảm ứng từ dây nối với vòng tròn không đáng kể I -7 -7 A B = I2l2 10 /R B B = ( I1l1 + I2l2 ) 10 /R O -7 C B = I1l1 10 /R D B = http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 14 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi 55: Một dây dẫn dài căng thẳng trừ đoạn dây uốn thành vòng tròn án k nh 1,5cm Cho dòng điện 3A chạy dây dẫn Xác định cảm ứng từ tâm vòng tròn vòng tròn phần dây thẳng nằm mặt phẳng: A 5,6.10-5T B 6,6 10-5T C 7,6 10-5T D 8,6 105 T Câu hỏi 56: Một dây dẫn dài căng thẳng trừ đoạn dây uốn thành vòng tròn án k nh 1,5cm Cho dòng điện 3A chạy I dây dẫn Xác định cảm ứng từ tâm vòng tròn vòng O tròn phần dây thẳng nằm mặt phẳng, chỗ bắt chéo hai đoạn dây không nối với nhau: A 15,6.10-5T B 16,6 10-5T C 17,6 10-5T D 18,6 105 T Câu hỏi 57: Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm Một dây dẫn dài 10m, quấn quanh ống dây với vòng kh t cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua vòng 100A Cảm ứng từ lòng ống dây độ lớn: A 2,5.10-3T B 5.10-3T C 7,5.10-3T D 2.10-3T Câu hỏi 58: Các đường sức từ trường bên ống dây mang dòng điện dạng, phân bố, đặc điểm nào: A đường tròn từ trường B đường thẳng vuông góc với trục ống cách nhau, từ trường C đường thẳng song song với trục ống cách nhau, từ trường D đường xoắn ốc, từ trường Câu hỏi 59: Nhìn vào dạng đường sức từ, so sánh ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng người ta thấy: A giống nhau, đầu ống dòng điện chiều kim đồng hồ cực bắc B giống nhau, đầu ống dòng điện chiều kim đồng hồ cực nam C khác nhau, đầu ống dòng điện ngược chiều kim đồng hồ cực bắc D khác nhau, đầu ống dòng điện ngược chiều kim đồng hồ cực nam Câu hỏi 60: Hai dây dẫn thẳng dài đặt vng góc nhau, gần khơng chạm vào chiều hình vẽ I (2) (1) Dòng điện chạy hai dây dẫn cường độ I Từ trường hai dây dẫn gây triệt tiêu nhau, (3) (4) không vùng nào? A vùng 1và B vùng sC vùng D vùng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B 11 D 21 B 31 D 41 A 51 D B 12 A 22 B 32 C 42 C 52 A B 13 C 23 B 33 C 43 A 53 C Đáp án A C 14 15 D B 24 25 B A 34 35 A B 44 45 B C 54 55 D D B 16 B 26 B 36 C 46 D 56 B B 17 B 27 A 37 B 47 A 57 B C 18 B 28 A 38 C 48 B 58 C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B 19 B 29 D 39 B 49 C 59 B 10 C 20 B 30 C 40 C 50 C 60 D 16 ... ứng từ - Độ lớn : Trong : B (T) - I (A) - l (m) – N số vòng dây B – BÀI TẬP VẬN DỤNG : Dạng 1: Từ trường dòng điện chạy dây dẫn có dạng đặc biệt * Bài tập vận dụng a.Một dòng điện chạy qua dây dẫn. .. M cách dây khoảng 10cm có cảm ứng từ B = 2.10-5 T Tìm cường độ dòng điện dây ? Cảm ứng từ dòng điện thẳng điểm N cách dòng điện 2,5 cm 1,8.10 -2 T T nh cường độ dòng điện Nếu tăng cường độ dòng. .. dùng dây để quấn ống dây có đường kính D = 2cm dài l = 40 cm Nếu muốn từ trường ống dây có cảm ứng từ B 6,28.10-3T phải cho dòng điện có cường độ chạy qua ống dây? Dạng 2: Nguyên lí chồng chất từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ trường của dòng điện chạy trong các loại dây dẫn có hình dạng đặc biệt , Từ trường của dòng điện chạy trong các loại dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay