Trắc nghiệm vật lý 11 chương trình chuẩn

125 48 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:12

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu hỏi tập trắc nghiệm Vật11 Ch-ơng trình chuẩn * Trắc nghiệm khách quan đánh giá kết học tập học sinh * Câu hỏi tập trắc nghiệm Vật lí lớp 11 * Một số dạng đề kiểm tra trắc nghiệm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phần II Câu hỏi tập trắc nghiệm vật líp 11 Chƣơng I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƢỜNG I Tóm tắt thuyết: Các cách nhiễm điện cho vật: Có cách nhiễm điện cho vật nhiễm điện - Cọ xát - Tiếp xúc - Hƣởng ứng Hai loại điện tích tƣơng tác chúng: - Có hai loại điện tích điện tích dƣơng điện tích âm - Các điện tích dấu đẩy nhau, trái dấu hút Định luật Cu – lông: Lực hút hay đẩy hai điện tích điểm có phƣơng trùng với đƣờng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách chúng qq F k r2 2 k: 9.10 N.m /C ; ε: số điện môi môi trƣờng Thuyết electron: thuyết dựa vào cƣ trú di chuyển electron để giải thích tƣợng điện tính chất điện vật gọi thuyết electron Định luật bảo tồn điện tích: Trong hệ cô lập điện, tổng đại số điện tích khơng đổi Điện trƣờng: a) Khái niệm cƣờng độ điện trƣờng: Điện trƣờng môi trƣờng (dạng vật chất) bao quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trƣờng tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt b) Cƣờng độ điện trƣờng: - Cƣờng độ điện trƣờng điểm đặc trƣng cho tác dụng lực điện trƣờng điểm Nó đƣợc xác định thƣơng số lực điện tác dụng F tác dụng lên điện tích thử q (dƣơng) đặt điểm độ lớn q - Đặc điểm véc tơ cƣờng độ điện trƣờng + Điểm đặt: Tại điểm xét + Phƣơng chiều: phƣơng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dƣơng đặt điểm xét + Độ lớn: E = F/q (q dƣơng) - Đơn vị: V/m c) Cƣờng độ điện trƣờng gây điện tích điểm Q: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 kQ r - Biểu thức: E  - Chiều cƣờng độ điện trƣờng: hƣớng xa Q Q dƣơng, hƣớng phía Q Q âm d) Nguyên lí chồng chất điện trƣờng: Cƣờng độ điện trƣờng điểm tổng véc tơ cƣờng độ điện trƣờng thành phần điểm Đƣờng sức điện: a) Khái niệm: Đƣờng sức điện đƣờng mà tiếp tuyến điểm giá véc tơ cƣờng độ điện trƣờng điểm b) Các đặc điểm đƣờng sức điện - Qua điểm điện trƣờng vẽ đƣợc đƣờng sức mà - Đƣờng sức điện đƣờng có hƣớng Hƣớng đƣờng sức điện điểm hƣớng cƣờng độ điện trƣờng điểm - Đƣờng sức điện trƣờng tĩnh đƣờng khơng khép kín - Quy ƣớc: Vẽ số đƣờng sức tỉ lệ với cƣờng độ điện trƣờng điểm Điện trƣờng đều: - Là điện trƣờng mà véc tơ cƣờng độ điện trƣờng có hƣớng độ lớn nhƣ điểm - Đƣờng sức điện trƣờng đƣờng song song cách Công lực điện: Cơng lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích điện trƣờng khơng phụ thuộc vào hình dạng đƣờng mà phụ thuộc điểm đầu, điểm cuối đƣờng A= qEd 10 Thế điện tích điện trƣờng - Thế điện tích q điện trƣờng đặc trƣng cho khả điện trƣờng Nó đƣợc tính cơng lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích đến điểm đƣợc chọn làm mốc (thƣờng đƣợc chọn vị trí mà điện trƣờng khả sinh công) - Biểu thức: WM = AM∞ = VM.q 11 Điện thế: - Điện điểm điện trƣờng đại lƣợng đặc trƣng riêng cho điện trƣờng khả sinh công đặt điện tích q Nó đƣợc xác định thƣơng số công lực điện tác dụng lên q q dịch chuyển từ điểm vơ cực - Biểu thức: VM = AM∞/q - Đơn vị: V ( vôn) 12 Hiệu điện thế: - Hiệu điện hai điểm M, N điện trƣờng đặc trƣng cho khả sinh công lực điện trƣờng di chuyển điện tích điểm từ M đến N Nó đƣợc xác định thƣơng số công lực điện tác dụng lên điện tích q di chuyển từ M đến N độ lớn điện tích q - Biểu thức: UMN = VM – VN = AMN/q - Đơn vị: V (vôn) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 Liên hệ cƣờng độ điện trƣờng hiệu điện thế: U = E.d 14 Tụ điện: - Tụ điện hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần ngăn cách với lớp chất cách điện - Tụ điện phẳng đƣợc cấu tạo từ kim loại phẳng song song với ngăn cách với điện môi - Điện dung đại lƣợng đặc trƣng cho khả tích điện tụ điện Nó đƣợc xác định thƣơng số điện tích tụ hiệu điện hai - Q U Đơn vị điện dung Fara (F) Fara điện dung tụ điện mà đặt vào hai tụ điện hiệu điện V hiệu điện tích đƣợc C Khi tụ điện có điện dung C, đƣợc tích điện lƣợng Q, mang lƣợng Q2 W  điện trƣờng là: 2C Biểu thức: C  II Câu hỏi tập: Bài ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LƠNG Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Cọ vỏ bút lên tóc; B Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện; C Đặt vật gần nguồn điện; D Cho vật tiếp xúc với viên pin Trong tƣợng sau, tƣợng không liên quan đến nhiễm điện? A Về mùa đơng lƣợc dính nhiều tóc chải đầu; B Chim thƣờng xù lông mùa rét; C Ơtơ chở nhiên liệu thƣờng thả sợi dây xích kéo lê mặt đƣờng; D Sét đám mây Điện tích điểm A vật có kích thƣớc nhỏ B điện tích coi nhƣ tập trung điểm C vật chứa điện tích D điểm phát điện tích Về tƣơng tác điện, nhận định dƣới đây, nhận định sai A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đƣa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đƣa lại gần chúng đẩy Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Cu – lơng A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Nhận xét không điện môi là: A Điện môi môi trƣờng cách điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trƣờng cho biết lực tƣơng tác điện tích mơi trƣờng nhỏ so với chúng đặt chân không lần D Hằng số điện mơi nhỏ Có thể áp dụng định luật Cu – lơng để tính lực tƣơng tác trƣờng hợp A tƣơng tác hai thủy tinh nhiễm đặt gần B tƣơng tác thủy tinh nhựa nhiễm điện đặt gần C tƣơng tác hai cầu nhỏ tích điện đặt xa D tƣơng tác điện thủy tinh cầu lớn Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tƣơng tác sau đây? A Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định mơi trƣờng B Hai điện tích điểm nằm hai vị trí cố định mơi trƣờng C Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, dầu, nƣớc D Hai điện tích điểm chuyển động tự mơi trƣờng Cho điện tích có độ lớn khơng đổi, đặt cách khoảng không đổi Lực tƣơng tác chúng lớn đặt A chân không B nƣớc nguyên chất C dầu hỏa D không khí điều kiện tiêu chuẩn 10 Xét tƣơng tác hai điện tích điểm mơi trƣờng xác định Khi lực đẩy Cu – lông tăng lần số điện mơi A tăng lần B không đổi C giảm lần D giảm lần 11 Sẽ khơng có ý nghĩa ta nói số điện mơi A hắc ín ( nhựa đƣờng) B nhựa C thủy tinh 12 Trong vật sau khơng có điện tích tự do? A niken B khối thủy ngân C chì D nhơm D gỗ khơ 13 Hai điện tích điểm trái dấu có độ lớn 10-4/3 C đặt cách m parafin có điện mơi chúng A hút lực 0,5 N B hút lực N C đẩy lực 5N D đẩy lực 0,5 N 14 Hai điện tích điểm độ lớn 10-4 C đặt chân không, để tƣơng tác lực có độ lớn 10-3 N chúng phải đặt cách A 30000 m B 300 m C 90000 m D 900 m 15 Hai điện tích điểm đƣợc đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 16 Hai điện tích điểm đƣợc đặt cố định cách điện bình khơng khí lực tƣơng tác Cu – lông chúng 12 N Khi đổ đầy chất lỏng cách điện vào bình lực tƣơng tác chúng N Hằng số điện môi chất lỏng A B 1/3 C D 1/9 17 Hai điện tích điểm đặt cách 100 cm parafin có số điện mơi tƣơng tác với lực N Nêu chúng đƣợc đặt cách 50 cm chân khơng tƣơng tác lực có độ lớn A N B N C N D 48 N 18 Hai điện tích điểm độ lớn đƣợc đặt cách m nƣớc nguyên chất tƣơng tác với lực 10 N Nƣớc nguyên chất có số điện mơi 81 Độ lớn điện tích A C B 9.10-8 C C 0,3 mC D 10-3 C THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Xét cấu tạo nguyên tử phƣơng diện điện Trong nhận định sau, nhận định không là: A Proton mang điện tích + 1,6.10-19 C B Khối lƣợng notron xấp xỉ khối lƣợng proton C Tổng số hạt proton notron hạt nhân số electron quay xung quanh nguyên tử D Điện tích proton điện tích electron gọi điện tích nguyên tố Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D Tổng số proton electron nguyên tử số sau đây? A 11 B 13 C 15 D 16 Nếu nguyên tử thừa – 1,6.10-19 C điện lƣợng mà nhận đƣợc thêm electron A ion dƣơng B ion âm C trung hồ điện D có điện tích khơng xác định đƣợc Nếu nguyên tử oxi bị hết electron mang điện tích A + 1,6.10-19 C B – 1,6.10-19 C C + 12,8.10-19 C D - 12,8.10-19 C Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng C vật thiết phải làm kim loại Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác C điện tích tự đƣợc tạo vật B có chứa điện tích tự D vật phải mang điện tích B vật bị nóng lên D điện tích bị Trong tƣợng sau, tƣợng nhiễm điện hƣởng ứng tƣợng A Đầu kim loại bị nhiễm điện đặt gần cầu mang điện B Thanh thƣớc nhựa sau mài lên tóc hút đƣợc vụn giấy C Mùa hanh khô, mặc quần vải tổng hợp thƣờng thấy vải bị dính vào ngƣời Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Quả cầu kim loại bị nhiễm điện chạm vào nhựa vừa cọ xát vào len Cho cầu kim loại tích điện lần lƣợt tích điện + C, - C – C Khi cho chúng đƣợc tiếp xúc với điện tích hệ A – C B – 11 C C + 14 C D + C ĐIỆN TRƢỜNG VÀ CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƢỜNG – ĐƢỜNG SỨC ĐIỆN Điện trƣờng A môi trƣờng khơng khí quanh điện tích B mơi trƣờng chứa điện tích C mơi trƣờng bao quanh điện tích, gắn với điện tích tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt D mơi trƣờng dẫn điện Cƣờng độ điện trƣờng điểm đặc trƣng cho A thể tích vùng có điện trƣờng lớn hay nhỏ B điện trƣờng điểm phƣơng diện dự trữ lƣợng C tác dụng lực điện trƣờng lên điện tích điểm D tốc độ dịch chuyển điện tích điểm Tại điểm xác định điện trƣờng tĩnh, độ lớn điện tích thử tăng lần độ lớn cƣờng độ điện trƣờng A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Véc tơ cƣờng độ điện trƣờng điểm có chiều A chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dƣơng điểm B chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm C phụ thuộc độ lớn điện tích thử D phụ thuộc nhiệt độ mơi trƣờng Trong đơn vị sau, đơn vị cƣờng độ điện trƣờng là: A V/m2 B V.m C V/m D V.m2 Cho điện tích điểm –Q; điện trƣờng điểm mà gây có chiều A hƣớng phía B hƣớng xa C phụ thuộc độ lớn D phụ thuộc vào điện môi xung quanh Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện môi của môi trƣờng Nếu điểm có điện trƣờng thành phần gây điện tích điểm Hai cƣờng độ điện trƣờng thành phần phƣơng điểm xét nằm A đƣờng nối hai điện tích B đƣờng trung trực đoạn nối hai điện tích C đƣờng vng góc với đoạn nối hai điện tích vị trí điện tích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D đƣờng vng góc với đoạn nối hai điện tích vị trí điện tích Nếu điểm có điện trƣờng gây điện tích điểm Q1 âm Q2 dƣơng hƣớng cƣờng độ điện trƣờng điểm đƣợc xác định A hƣớng tổng véc tơ cƣờng độ điện trƣờng điện trƣờng thành phần B hƣớng véc tơ cƣờng độ điện trƣờng gây điện tích dƣơng C hƣớng véc tơ cƣờng độ điện trƣờng gây điện tích âm D hƣớng véc tơ cƣờng độ điện trƣờng gây điện tích gần điểm xét 10 Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Cƣờng độ điện trƣờng điểm đƣờng trung trực AB có phƣơng A vng góc với đƣờng trung trực AB B trùng với đƣờng trung trực AB C trùng với đƣờng nối AB D tạo với đƣờng nối AB góc 450 11 Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Điểm có điện trƣờng tổng hợp A trung điểm AB B tất điểm trên đƣờng trung trực AB C điểm tạo với điểm A điểm B thành tam giác D điểm tạo với điểm A điểm B thành tam giác vuông cân 12 Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm xét tăng lần cƣờng độ điện trƣờng A giảm lần B tăng lần C giảm lần B tăng lần 13 Cho hai cầu kim loại tích điện có độ lớn nhƣng trái dấu đặt cách khoảng không đổi A B độ lớn cƣờng độ điện trƣờng điểm C đƣờng trung trực AB tạo với A B thành tam giác E Sau cho hai cầu tiếp xúc với đặt lại A B cƣờng độ điện trƣờng C A B E/3 C E/2 D E 14 Đƣờng sức điện cho biết A độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đƣờng sức B độ lớn điện tích nguồn sinh điện trƣờng đƣợc biểu diễn đƣờng sức C độ lớn điện tích thử cần đặt đƣờng sức D hƣớng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc đƣờng sức 15 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đƣờng sức điện là: A Các đƣờng sức điện trƣờng cắt B Các đƣờng sức điện trƣờng tĩnh đƣờng không khép kín C Hƣớng đƣờng sức điện điểm hƣớng véc tơ cƣờng độ điện trƣờng điểm D Các đƣờng sức đƣờng có hƣớng 16 Nhận định sau khơng đƣờng sức điện trƣờng gây điện tích điểm + Q? A tia thẳng B có phƣơng qua điện tích điểm C có chiều hƣờng phía điện tích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D không cắt 17 Điện trƣờng điện trƣờng mà cƣờng độ điện trƣờng A có hƣớng nhƣ điểm B có hƣớng độ lớn nhƣ điện C có độ lớn nhƣ điểm D có độ lớn giảm dần theo thời gian 18 Đặt điện tích thử - 1μC điểm, chịu lực điện 1mN có hƣớng từ trái sang phải Cƣờng độ điện trƣờng có độ lớn hƣớng A 1000 V/m, từ trái sang phải B 1000 V/m, từ phải sang trái C 1V/m, từ trái sang phải D V/m, từ phải sang trái 19 Một điện tích -1 μC đặt chân khơng sinh điện trƣờng điểm cách 1m có độ lớn hƣớng A 9000 V/m, hƣớng phía B 9000 V/m, hƣớng xa C 9.109 V/m, hƣớng phía D 9.109 V/m, hƣớng xa 20 Một điểm cách điện tích khoảng cố định khơng khí có cƣờng độ điện trƣờng 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải Khi đổ chất điện mơi có số điện mơi bao chùm điện tích điểm điểm xét cƣờng độ điện trƣờng điểm có độ lớn hƣớng A 8000 V/m, hƣớng từ trái sang phải B 8000 V/m, hƣớng từ phải sang trái C 2000 V/m, hƣớng từ phải sang trái D 2000 V/m hƣớng từ trái sang phải 21 Trong khơng khí, ngƣời ta bố trí điện tích có độ lớn 0,5 μC nhƣng trái dấu cách m Tại trung điểm điện tích, cƣờng độ điện trƣờng A 9000 V/m hƣớng phía điện tích dƣơng B 9000 V/m hƣớng phía điện tích âm C D 9000 V/m hƣớng vng góc với đƣờng nối hai điện tích 22 Cho điện tích điểm trái dấu, độ lớn nằm cố định A khơng có vị trí có cƣờng độ điện trƣờng B vị trí có điện trƣờng nằm trung điểm đoạn nối điện tích C vị trí có điện trƣờng nằm đƣờng nối điện tích phía ngồi điện tích dƣơng D vị trí có điện trƣờng nằm đƣờng nối điện tích phía ngồi điện tích âm 23 Tại điểm có cƣờng độ điện trƣờng thành phần vng góc với có độ lớn 3000 V/m 4000V/m Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng tổng hợp A 1000 V/m B 7000 V/m C 5000 V/m D 6000 V/m CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN Cơng lực điện khơng phụ thuộc vào A vị trí điểm đầu điểm cuối đƣờng B cƣờng độ điện trƣờng C hình dạng đƣờng D độ lớn điện tích bị dịch chuyển Thế điện tích điện trƣờng đặc trƣng cho A khả tác dụng lực điện trƣờng 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B phƣơng chiều cƣờng độ điện trƣờng C khả sinh công điện trƣờng D độ lớn nhỏ vùng không gian có điện trƣờng Nếu chiều dài đƣờng điện tích điện trƣờng tăng lần công lực điện trƣờng A chƣa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D không thay đổi Công lực điện trƣờng khác điện tích A dịch chuyển điểm khác cắt đƣờng sức B dịch chuyển vng góc với đƣờng sức điện trƣờng C dịch chuyển hết quỹ đạo đƣờng cong kín điện trƣờng D dịch chuyển hết quỹ đạo tròn điện trƣờng Khi điện tích dich chuyển dọc theo đƣờng sức điện trƣờng đều, quãng đƣờng dịch chuyển tăng lần cơng lực điện trƣờng A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần 6.Nếu điện tích dịch chuyển điện trƣờng cho tăng cơng của lực điện trƣờng A âm B dƣơng C không D chƣa đủ kiện để xác định Công lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đƣờng sức điện trƣờng 1000 V/m quãng đƣờng dài m A 1000 J B J C mJ D μJ Công lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích - 2μC ngƣợc chiều đƣờng sức điện trƣờng 1000 V/m quãng đƣờng dài m A 2000 J B – 2000 J C mJ D – mJ Cho điện tích dịch chuyển điểm cố định điện trƣờng với cƣờng độ 150 V/m công lực điện trƣờng 60 mJ Nếu cƣờng độ điện trƣờng 200 V/m cơng lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích hai điểm A 80 J B 40 J C 40 mJ D 80 mJ 10 Cho điện tích q = + 10-8 C dịch chuyển điểm cố định điện trƣờng cơng lực điện trƣờng 60 mJ Nếu điện điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển hai điểm cơng lực điện trƣờng A 24 mJ B 20 mJ C 240 mJ D 120 mJ 11 Công lực điện trƣờng dịch chuyển quãng đƣờng m điện tích 10 μC vng góc với đƣờng sức điện điện trƣờng cƣờng độ 106 V/m A J B 1000 J C mJ D J 12 Công lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích 10 mC song song với đƣờng sức điện trƣờng với quãng đƣờng 10 cm J Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng A 10000 V/m B V/m C 100 V/m D 1000 V/m 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B khoảng nhìn rõ ngắn mắt độ cao ảnh C khoảng cách từ mắt đến kính độ cao vật D độ cao ảnh độ cao vật Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực không phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính B tiêu cự thị kính C khoảng cách vật kính thị kính D độ lớn vật ảnh Nhận định sau khơng kính thiên văn? A Kính thiên văn quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát vật xa; B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn; C Thị kính kính lúp; D Khoảng cách vật kính thị kính đƣợc cố định 10 Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách từ mắt đến thị kính C tiêu cự thị kính, vật kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính 11 Chiếu tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên mơt lăng kính có tiết diện tam giác góc khúc xạ mặt bên thứ góc tới mặt bên thứ hai Biết lăng kính đặt khơng khí Chiết suất chất làm lăng kính A / B / C D 12 Đặt vật phẳng nhỏ vng góc trƣớc thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm khoảng 60 cm Ảnh vật nằm A trƣớc kính 15 cm B sau kính 15 cm C trƣớc kính 30 cm D sau kính 30 cm 13 Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục trƣớc thấu kính khoảng 40 cm, ảnh vật hứng đƣợc chắn cao vật Thấu kính A thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm B thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm C thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm D thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm 14 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính a Để ảnh tạo hệ kính ảnh thật với vị trí đặt vật trƣớc kính (1) a phải A lớn 20 cm B nhỏ 20 cm C lớn 40 cm D nhỏ 40 cm 15 Một ngƣời đeo kính có độ tụ -1 dp nhìn xa vô mà điều tiết Ngƣời này: A Mắc tật cận thị có điểm cực viễn cách mắt m B Mắc tật viễn thị điểm cực cận cách mắt m C Mắc tật cận thị có điểm cực cận cách mắt cm D Mắc tật viễn thị điểm cực cận cách mắt cm 16 Một ngƣời có khoảng nhìn rõ ngắn 24 cm, dùng kính có độ tụ 50/3 dp đặt cách mắt cm Độ bội giác ngƣời ngắm chừng 20 cm A B C D 112 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một ngƣời mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Độ bội giác ảnh ngắm chừng trạng thái không điều tiết A 13,28 B 47,66 C 40,02 D 27,53 18 Một ngƣời có mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 25 cm quan sát trạng thái khơng điều tiết qua kính hiển vi mà thị kính có tiêu cự gấp 10 lần thị kính thấy độ bội giác ảnh 150 Độ dài quang học kính 15 cm Tiêu cự vật kính thị kính lần lƣợt A cm 0,5 cm B 0,5 cm cm C 0,8 cm cm D cm 0,8 cm 19 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một ngƣời mắt tốt quan sát trạng thái khơng điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm 20 Một ngƣời phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 100 cm để ngắm chừng vơ cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 19 Tiêu cự vật kính thị kính lần lƣợt A 95 cm cm B 100 cm 10 cm C 100 cm cm D 95 cm 10 cm II Các đề kiểm tra học kì (thời gian 45): Đề kiểm tra học kì số 113 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Có thể áp dụng định luật Cu – lơng cho tƣơng tác sau đây? A Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định mơi trƣờng B Hai điện tích điểm nằm hai vị trí cố định mơi trƣờng C Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, dầu, nƣớc D Hai điện tích điểm chuyển động tự môi trƣờng Nội dung định luật bảo tồn điện tích A Khi khơng có tƣơng tác với bên ngồi tổng đại số điện tích hệ đƣợc bảo tồn B Trong hệ cô lập điện, tổng đại số điện tích ln C Trong hệ lập điện, tổng đại số điện tích đƣợc bảo tồn D Trong hệ lập điện, tổng độ lớn điện tích đƣợc bảo tồn Khi đƣa điện tích dƣơng xa nhau, lực điện trƣờng sinh công A B dƣơng C âm D dƣơng âm Trong điện trƣờng đều, hiệu điện giƣa x điểm M N cách 0,2 m 10 V Hiệu điện điểm M Q cách 0,4 m A chƣa đủ kiện để xác định B 20 V C V D 10 V Nhận xét sau tụ điện không đúng? A Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với B Để tích điện cho tụ, cần nối hai đầu tụ với hiệu điện C Để tăng điện dung tụ, tăng hiệu điện hai đầu tụ D Tụ xoay thay đổi hiệu điện cách thay đổi phần diện tích phần tụ đối Trong nhận định suất điện động, nhận định không là: A Suất điện động đại lƣợng đặc trƣng cho khả sinh công nguồn điện B Suất điện động đƣợc đo thƣơng số công lực lạ dịch chuyển điện tích ngƣợc nhiều điện trƣờng độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn có trị số hiệu điện hai cực mạch hở Cho đoạn mạch có điện trở khơng đổi Nếu hiệu điện hai đầu mạch tăng lần khoảng thời gian lƣợng tiêu thụ mạch A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần Cho mạch điện có nguồn điện khơng đổi Khi điện trở ngồi mạch tăng lần cƣờng độ dòng điện mạch A chƣa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D không đổi Hiện tƣợng siêu dẫn tƣợng A điện trở vật dẫn giảm xuống giá trị nhỏ nhiệt độ giảm xuống thấp B điện trở vật giảm xuống nhỏ điện trở đạt giá trị đủ cao C điện trở vật giảm xuống không nhiệt độ vật nhỏ giá trị nhiệt độ định D điện trở vật không nhiệt độ K 10 Nguyên nhân tƣợng nhân hạt tải điện 114 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A tác nhân dên B số hạt tải điện ban đầu đƣợc tăng tốc điện trƣờng va chạm vào phân tử chất khí gây ion hóa C lực điện trƣờng bứt electron khỏi nguyên tử D nguyên tử tự suy yếu tách thành electron tự ion dƣơng 11 Tại điểm có cƣờng độ điện trƣờng thành phần vng góc với có độ lớn 300 V/m 400 V/m Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng tổng hợp A 100 V/m B 700 V/m C 500 V/m D 600 V/m 12 Cho điện tích dịch chuyển điểm cố định điện trƣờng với cƣờng độ 150 V/m cơng lực điện trƣờng 60 mJ Nếu cƣờng độ điện trƣờng 200 V/m cơng lực điện trƣờng dịch chuyển điện tích hai điểm A 80 J B 40 J C 40 mJ D 80 mJ 13 Hai điểm đƣờng sức điện trƣờng cách 2m Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng 1000 V/m2 Hiệu điện hai điểm A 500 V B 1000 V C 2000 V D chƣa đủ kiện để xác định 14 Một tụ điện đƣợc tích điện hiệu điện 10 V lƣợng tụ 10 mJ Nếu muốn lƣợng tụ tăng thêm 12,5 mJ hai đầu tụ phải có hiệu điện A 15 V B 7,5 V C 20 V D 40 V 15 Một dòng điện khơng đổi có cƣờng độ A sau khoảng thời gian có điện lƣợng C chuyển qua tiết diện thẳng Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A có điện lƣợng chuyển qua tiết diện thằng A C B C C 4,5 C D C 16 Một đoạn mạch có điện trở xác định với hiệu điện hai đầu khơng đổi phút tiêu thụ 40 J điện Thời gian để mạch tiêu thụ hết kJ điện A 25 phút B 1/40 phút C 40 phút D 10 phút 17 Trong mạch kín mà điện trở ngồi 10 Ω, điện trở Ω có dòng điện A Hiệu điện đầu nguồn suất điện động nguồn A 10 V 12 V B 20 V 22 V C 10 V V D 2,5 V 0,5 V 18 Ghép pin giống nối tiếp pin có suất điện độ V điện trở Ω Suất điện động điện trở pin A V Ω B V 1/3 Ω C V Ω D V 1/3 Ω 19 Có lƣợng kim loại xác định dùng làm dây dẫn Nếu làm dây với đƣờng kính mm điện trở dây 16 Ω Nếu làm dây dẫn có đƣờng kính mm điện trở dây thu đƣợc A Ω B Ω C Ω D Ω 20 Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dƣơng Ag biết khối lƣợng mol bạc 108 Cƣờng độ dòng điện chạy qua bình điện phân để h để có 27 gam Ag bám cực âm A 6,7 A B 3,35 A C 24124 A D 108 A 115 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đề kiểm tra học kì số Về tƣơng tác điện, nhận định dƣới đây, nhận định sai A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đƣa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đƣa lại gần chúng đẩy Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng C vật thiết phải làm kim loại B có chứa điện tích tự D vật phải mang điện tích Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện môi của môi trƣờng Nếu mắc tụ tụ song song thấy điện tích tụ lớn diện tích tụ Chon khẳng định A C1 > C2 B C1 < C2 C C1 = C2 D kết luận sai Trong pin điện hóa khơng có q trình dƣới dây? A biến đổi hóa thành điện B biến đổi chất thành chất khác C biến đổi nhiệt thành nhiệt D làm cho cực pin tích điện trái dấu Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở nhỏ mạch điện trở mắc song song với biến trở Khi biến trở giảm giá trị cƣờng độ dòng điện qua nguồn A giảm B không đổi C tăng lớn D tăng giảm Cho đoạn mạch có điện trở khơng đổi Nếu hiệu điện hai đầu mạch tăng lần khoảng thời gian lƣợng tiêu thụ mạch A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần Nhận xét sau đúng? Theo định luật Ơm cho tồn mạch cƣờng độ dòng điện cho tồn mạch A tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn; B tỉ lệ nghịch điện trở nguồn; C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn; D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở Khi đốt nóng chất khí, trở lên dẫn điện A vận tốc phân tử chất khí tăng B khoảng cách phân tử chất khí tăng C phân tử chất khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự D chất khí chuyển động thành dòng có hƣớng 116 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 Tranzito có cấu tạo A gồm lớp bán dẫn pha tạp loại n (p) nằm bán dẫn pha tạp loại p (n) B lớp bán dẫn pha tạp loại p loại n tiếp xúc với C lớp lớp bán dẫn loại p loại n xen kẽ tiếp xúc D miếng silic tinh khiết có hình dạng xác định 11 Hai điện tích điểm đƣợc đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A hút lực 10 N B đẩy lực 10 N C hút lực 44,1 N D đẩy lực 44,1 N 12 Hai điện tích điểm đƣợc đặt cố định cách điện bình khơng khí lực tƣơng tác Cu – lông chúng 12 N Khi đổ đầy chất lỏng cách điện vào bình lực tƣơng tác chúng N Hằng số điện môi chất lỏng A B 1/3 C D 1/9 13 Tại điểm có cƣờng độ điện trƣờng thành phần ngƣợc với có độ lớn 3000 V/m 4000V/m Độ lớn cƣờng độ điện trƣờng tổng hợp A 1000 V/m B 7000 V/m C 5000 V/m D 6000 V/m 14 Khi điện tích dịch chuyển điện trƣờng theo chiều đƣờng sức nhận đƣợc cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đƣờng sức 600 độ dài qng đƣờng nhận đƣợc công A J B / J C J D 7,5 J 15 Trong điện trƣờng đều, điểm A cách điểm B 0,5 m, cách điểm C m Nếu UAB = 50 V UAC A = 100 V B = 200 V C = 25 V D chƣa đủ kiện để xác định 16 Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V tụ tích đƣợc điện lƣợng μC Nếu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích đƣợc điện lƣợng A 50 μC B μC C μC D 0,8 μC 17 Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lƣợng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 1018 electron B 10-18 electron C 1020 electron D 10-20 electron 18 Một đoạn mạch tiêu thụ có cơng suất 200 W, 10 phút tiêu thụ lƣợng A 2000 J B J C 120 kJ D 10 kJ 19 Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở Ω cƣờng độ dòng điện mạch 12/7 A Khi tháo đèn cƣờng độ dòng điện mạch A 6/5 A B A C 5/6 A D A 20 Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dƣơng Ag biết khối lƣợng mol bạc 108 Cƣờng độ dòng điện chạy qua bình điện phân để h để có 54 gam Ag bám cực âm A 6,7 A B 3,35 A C 24124 A D 108 A 117 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đề kiểm tra học kì số 1 Đƣờng sức từ khơng có tính chất sau đây? A Qua điểm không gian vẽ đƣợc đƣờng sức; B Các đƣờng sức đƣờng cong khép kín vơ hạn hai đầu; C Chiều đƣờng sức chiều từ trƣờng; D Các đƣờng sức từ trƣờng cắt Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trƣng cho từ trƣờng phƣơng diện tác dụng lực từ; B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện; C Trùng với hƣớng từ trƣờng; D Có đơn vị Tesla (T) Nếu cƣờng độ dòng điện dây tròn tăng lần đƣờng kính giảm lần cảm ứng từ tâm vòng dây A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc A chiều dài ống dây B số vòng dây ống C đƣờng kính ống D số vòng dây mét chiều dài ống Một điện tích chuyển động tròn dƣới tác dụng lực Lo – ren – xơ, bán kính quỹ đạo điện tích khơng phụ thuộc vào A khối lƣợng điện tích B vận tốc điện tích C giá trị độ lớn điện tích D kích thƣớc điện tích Điều sau khơng nói tƣợng cảm ứng điện từ? A Trong tƣợng cảm ứng điện từ, từ trƣờng sinh dòng điện; B Dòng điện cảm ứng tạo từ từ trƣờng dòng điện từ trƣờng nam châm vĩnh cửu; C Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thơng biến thiên qua mạch; D dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm yên từ trƣờng không đổi Trong nhận định sau tƣợng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trƣờng thứ tiếp giáp với môi trƣờng chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phảng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới Qua lăng kính có chiết suất lớn chiết suất môi trƣờng, ánh sáng đơn sắc bị lệch phía A lăng kính B dƣới lăng kính C cạnh lăng kính D đáy lăng kính Trong nhận định sau, nhận định khơng đƣờng truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí là: A Tia sáng tới qua quang tâm tia ló thẳng; B Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính; C Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính; 118 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Tia sáng qua thấu kính ln bị lệch phía trục 10 Mắt nhìn đƣợc xa A thủy tinh thể điều tiết cực đại C đƣờng kính ngƣơi lớn B thủy tinh thể không điều tiết D đƣờng kính ngƣơi nhỏ 11 Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dòng điện 200 mA chạy qua Năng lƣợng từ tích lũy ống dây A mJ B mJ C 2000 mJ D J 12 Khi chiếu tia sáng từ chân không vào môi trƣờng suốt thấy tia phản xạ vng góc với tia tới góc khúc xạ nhận giá trị A 400 B 500 C 600 D 700 13 Một nguồn sáng điểm đƣợc dƣới đáy bể nƣớc sâu 0,5 m Biết chiết suất nƣớc 1,33 Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló mặt nƣớc A hình vng cạnh 0,566 m B hình tròn bán kính 0,566 m C hình vng cạnh 0,5 m D hình tròn bán kính 0,5 m 14 Chiếu tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên mơt lăng kính có tiết diện tam giác góc khúc xạ mặt bên thứ góc tới mặt bên thứ hai Biết lăng kính đặt khơng khí Chiết suất chất làm lăng kính A / B / C D 15 Một vật đặt trƣớc thấu kính 40 cm cho ảnh trƣớc thấu kính 20 cm Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm 16 Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần đƣợc ghép sát đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu đƣợc kính tƣơng đƣơng có độ tụ dp? A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm B Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm 17 Một ngƣời cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm Khi đeo kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, ngƣời nhìn đƣợc vật từ A 100/9 cm đến vô B 100/9 cm đến 100 cm C 100/11 cm đến vô D 100/11 cm đến 100 cm 18 Một ngƣời cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trạng thái không điều tiết Độ bội giác của ảnh trƣờng hợp A 10 B C D 19 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một ngƣời mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Để quan sát trạng thái không điều tiết, ngƣời phải chỉnh vật kính cách vật A 0,9882 cm B 0,8 cm C 80 cm D ∞ 119 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 20 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự cm đƣợc bố trí đồng trục cách 95 cm Một ngƣời mắt tốt muốn quan sát vật xa trạng thái khơng điều tiết ngƣời phải chỉnh thị kính A xa thị kính thêm cm B xa thị kính thêm 10 cm C lại gần thị kính thêm cm D lại gần thị kính thêm 10 cm Đề kiểm tra học kì số Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều từ ngồi vào chịu lực từ có chiều từ trái sang phải Cảm ứng từ vng góc có chiều A từ dƣới lên B từ xuống dƣới C từ trái sang phải D từ ngồi Nhìn vào mặt ống dây, chiều dòng điện khơng đổi ống ngƣợc chiều kim đồng hồ Nhận xét là: Từ trƣờng lòng ống A khơng hƣớng từ ngồi vào B khơng có chiều từ ngồi C có chiều từ ngồi vào D có chiều từ ngồi Lực Lo – ren – xơ lực A tác dụng lên điện tích đứng yên điện trƣờng B tác dụng lên khối lƣợng đặt trọng trƣờng C tác dụng lên điện tích chuyển động từ trƣờng D tác dụng lên điện tích đứng yên từ trƣờng Nếu mắc nối tiếp cuộn dây dẫn đèn khóa điện nối mạch với nguồn điện Khi mở khóa điện, tƣợng xảy A đèn lóe sáng tắt B đèn tắt C đèn tối ròi lóe sáng liên tục D đèn tắt từ tƣ từ Khi chiếu tia sáng từ khơng khí xiên góc tới tâm bán cầu thủy tinh bán cầu đồng chất, tia sáng A phản xạ toàn phần mặt phẳng B truyền thẳng C khúc xạ lần ló khơng khí D khúc xạ lần thẳng khơng khí Khi dịch vật dọc trục thấu kính, thấy ảnh thật vật ngƣợc chiều từ nhỏ vật thành lớn vật Vật dịch chuyển A qua tiêu điểm thấu kính hội tụ B qua tiêu điểm thấu kính phân kì C qua vị trí cách quang tâm thấu kính phân kì đoạn 2f D qua vị trí cách quang tâm thấu kính hội tụ đoạn 2f Khi hai thấu kính thủy tinh phẳng lồi phẳng lõm cõ chiết suất bán kính cong đƣợc ghép sát với ta đƣợc kính tƣơng đƣơng có độ tụ A dƣơng B âm C D dƣơng âm Khi quan sát vật, để ảnh rõ nét võng mạc ta phải A thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt 120 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể (thấu kính mắt) đến võng mạc C độ cong thủy tinh thể (thấu kính mắt) D chất liệu thủy tinh thể (thấu kính mắt) Qua hệ kính hiển vi thấu kính, quan sát vật, A ảnh qua vật kính ảnh ảo, ảnh qua thị kính ảnh thật B ảnh qua vật kính ảnh thật, ảnh qua thị kính ảnh ảo C ảnh tạo ảnh ảo D hai ảnh tạo ảnh thật 10 Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách hai kính C tiêu cự thị kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính 11 Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dòng điện với cƣờng độ A chạy qua Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V 12 Cho lăng kính tiết diện tam giác vng cân chiết suất 1,5 đặt khơng khí Chiếu tia sáng đơn sắc vng góc với mặt huyền tam giác tới mặt lại tia sáng A phản xạ tồn phần lần ló vng góc với mặt huyền B phản xạ tồn phần lần ló với góc 450 mặt thứ C ló mặt thứ với góc ló 450 D phản xạ tồn phần nhiều lần bên lăng kính 13 Ảnh vật thật qua thấu kính ngƣợc chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 100/3 cm B phân kì có tiêu cự 100/3 cm C hội tụ có tiêu cự 18,75 cm D phân kì có tiêu cự 18,75 cm 14 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) tiêu cự 10 cm đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 20 cm cách kính a Để chiếu chùm sáng song song tới kính chùm ló khỏi kính (2) song song a phải A 10 cm B 20 cm C 30 cm D 40 cm 15 Một ngƣời cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100 cm quan sát đƣợc xa vơ mà khơng phải điều tiết.Ngƣời bỏ kính cận dùng kính lúp có tiêu cự cm đặt sát mắt để quan sát vật nhỏ Vật phải đặt cách kính A 5cm B 100 cm C 100/21 cm D 21/100 cm 16 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự cm, thị kính có tiêu cự 10 cm đặt cách 15 cm Để quan sát ảnh vật qua kính phải đặt vật trƣớc vật kính A 1,88 cm B 1,77 cm C 2,04 cm D 1,99 cm 121 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một ngƣời mắt tốt quan sát trạng thái khơng điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm 18 Một ngƣời mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ Độ bội giác ngƣời ngắm chừng cực cận cực viễn A 2,5 B 70/7 2,5 C 250 C 50/7 250 19 Khi ghép sát thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có đƣợc thấu kính tƣơng đƣơng với tiêu cự A 50 cm B 20 cm C – 15 cm D 15 cm 20 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự cm B hội tụ có tiêu cự 24 cm C phân kì có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự 24 cm ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ KIỂM TRA Đáp án đề kiểm tra 15 phút: Đề Câu 10 10 A A D B D C A A B A B A D C B C C D A D A C C C A B A C B A A A B C C D B B D C D C D C D D D D D A A A B B D A A B B B D A A B C A A C B B C D C A C C D D C C A C B C D A D D D D B B D C D B C B A A Đáp án đề kiểm tra tiết Đề Câu 5 B D D C A C D A A C D D D B B B D C A A D D A A C C D C C B 122 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C A D B C A C C C C D C B A D A D D B D D B C A B C B A C D D C A A A A D A B D A D D A B A C C A B A B A B A A B B A A B D D A B C A A C C C D A C A D D A C A A C A A A B A A Đáp án đề kiểm tra học kì Đề Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C C A C C A A C B C D C A D A B A D A C B A A C C A D C A A A A A D C A C B A D B C D D D D D D B A A B C B A A B A B A D C A D D C C B A B A C A C C A A C A MỤC LỤC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Chƣơng I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƢỜNG 123 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I Tóm tắt thuyết: II Câu hỏi tập: Bài ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG Bài THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH Bài ĐIỆN TRƢỜNG VÀ CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƢỜNG – ĐƢỜNG SỨC ĐIỆN Bài CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN 10 Bài ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ 12 Bài TỤ ĐIỆN 12 Chƣơng II: DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 14 I Tóm tắt thuyết: 14 II Câu hỏi tập: 16 Bài DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN 16 Bài ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN 18 Bài ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH 20 Bài 10 ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN – GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 21 Bài 11 PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN VỀ TỒN MẠCH 22 Bài 12 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA 23 Chƣơng III: DÕNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG 23 I Tóm tắt thuyết: 23 II Câu hỏi tập: 25 Bài 13 DÕNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 25 Bài 14 DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 26 Bài 15 DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 28 Bài 16 DÕNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG 29 Bài 17 DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 30 Bài 18 KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƢU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUYẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO 32 Chƣơng VI: TỪ TRƢỜNG 32 I Tóm tắt thuyết: 32 II Câu hỏi tập: 33 Bài 19 TỪ TRƢỜNG 33 Bài 20 LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ 35 Bài 21 TỪ TRƢỜNG CỦA DÕNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT 36 Bài 22 LỰC LO - REN - XƠ 39 Chƣơng V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 40 I Tóm tắt thuyết: 40 II Câu hỏi tập: 41 Bài 23 TỪ THÔNG – CẢM ỨNG TỪ 41 Bài 24 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 42 Bài 25 TỰ CẢM 43 Chƣơng VI: KHÖC XẠ ÁNH SÁNG 44 I Tóm tắt thuyết: 44 II Câu hỏi tập: 45 Bài 26 KHÖC XẠ ÁNH SÁNG 45 Bài 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 46 Chƣơng VII: MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 47 I Tóm tắt thuyết: 47 124 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 II Câu hỏi tập: 49 Bài 28 LĂNG KÍNH 49 Bài 29 THẤU KÍNH MỎNG 50 Bài 30 GIẢI BÀI TỐN VỀ HỆ THẤU KÍNH 53 Bài 31 MẮT 54 Bài 32 KÍNH LÚP 55 Bài 33 KÍNH HIỂN VI 56 Bài 34 KÍNH THIÊN VĂN 58 Bài 35 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 59 ĐÁP ÁN Error! Bookmark not defined Bài ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LƠNG 60 Bài THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH 61 Bài ĐIỆN TRƢỜNG VÀ CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƢỜNG – ĐƢỜNG SỨC ĐIỆN 61 Bài CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN 63 Bài ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ 63 Bài TỤ ĐIỆN 64 Chƣơng II: DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 65 Bài DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN 65 Bài ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN 66 Bài ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH 67 Bài 10 ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN – GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 68 Bài 11 PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TỐN VỀ TỒN MẠCH 69 Bài 12 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA 69 Chƣơng III: DÕNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG 69 Bài 13 DÕNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 69 Bài 14 DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 70 Bài 15 DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 71 Bài 16 DÕNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG 72 Bài 17 DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 72 Chƣơng VI: TỪ TRƢỜNG 73 Bài 19 TỪ TRƢỜNG 73 Bài 20 LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ 74 Bài 21 TỪ TRƢỜNG CỦA DÕNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT 74 Bài 22 LỰC LO - REN - XƠ 76 Chƣơng V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 77 Bài 23 TỪ THÔNG – CẢM ỨNG TỪ 77 Bài 24 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 77 Bài 25 TỰ CẢM 78 Chƣơng VI: KHÖC XẠ ÁNH SÁNG 79 Bài 26 KHÖC XẠ ÁNH SÁNG 79 Bài 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 79 Chƣơng VII: MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 80 Bài 28 LĂNG KÍNH 80 Bài 29 THẤU KÍNH MỎNG 81 Bài 30 GIẢI BÀI TỐN VỀ HỆ THẤU KÍNH 82 Bài 31 MẮT 83 Bài 32 KÍNH LÚP 83 125 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 33 KÍNH HIỂN VI 84 Bài 34 KÍNH THIÊN VĂN 85 Bài 35 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 85 MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 87 I Các đề kiểm tra 15 phút: 87 Đề kiểm tra 15 phút số 88 Đề kiểm tra 15 phút số 89 Đề kiểm tra 15 phút số 90 Đề kiểm tra 15 phút số 91 Đề kiểm tra 15 phút số 92 Đề kiểm tra 15 phút số 93 Đề kiểm tra 15 phút số 94 Đề kiểm tra 15 phút số 95 Đề kiểm tra 15 phút số 96 Đề kiểm tra 15 phút số 10 97 II Các đề kiểm tra tiết: 99 Đề kiểm tra tiết số 100 Đề kiểm tra tiết số 103 Đề kiểm tra tiết số 105 Đề kiểm tra tiết số 107 Đề kiểm tra tiết số 109 Đề kiểm tra tiết số 111 II Các đề kiểm tra học kì (thời gian 45): 113 Đề kiểm tra học kì số 113 Đề kiểm tra học kì số 116 Đề kiểm tra học kì số 118 Đề kiểm tra học kì số 120 ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ KIỂM TRA 122 126 ... 096.79.79.369 Phần II Câu hỏi tập trắc nghiệm vật lÝ líp 11 Chƣơng I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƢỜNG I Tóm tắt lý thuyết: Các cách nhiễm điện cho vật: Có cách nhiễm điện cho vật nhiễm điện - Cọ xát - Tiếp... C Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng C vật thiết phải làm kim loại Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác C điện tích tự đƣợc tạo vật B có chứa... LUẬT CU LƠNG Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Cọ vỏ bút lên tóc; B Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện; C Đặt vật gần nguồn điện; D Cho vật tiếp xúc với viên pin Trong tƣợng sau, tƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm vật lý 11 chương trình chuẩn , Trắc nghiệm vật lý 11 chương trình chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay