Chương 7, chương 8 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 2

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 20:32

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ SỐ I TRÁC NGHIỆM LÍ THUYẾT Phát biểu sau nói mạng tinh thể? A Trong mạng tinh thể, hạt nút mạng ln có lực tương tác, lực tương tác có tác dụng trì cấu trúc mạng tinh thể B Trog mạng tinh thể, hạt iơn dương, iơn âm, ngun tử hay phân tử C Tính tuần hồn khơng gian tinh thể biểu diễn mạng tinh thể D Các phát biểu A, B, C Một rắn hình trụ tròn có tiết diện S, độ dài ban đầu l0 , làm chất có suất đàn hồi E, biểu thức xác định hệ số đàn hồi k là: A k  S l0 E B k  E l0 S C k  E S l0 D k  ESl0 Gọi: l0 chiều dài 0C ; l chiều dài t C ;  hệ số nở dài Cơng thức tính chiều dài l t C là: A l  l0 (1   t ) B l  l0 t C l  l0   t D l  l0 1 t Trường hợp sau không liên quan đến tượng căng mặt chất lỏng? A Chiếc đinh ghim nhờn mỡ mặt nước B Nước chảy từ vòi ngồi C Bong bóng xà phòng lơ lửng có dạng gần hình cầu D Giọt nước đọng sen Tìm câu sai http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Độ lớn lực căng mặt ngồi chất lỏng ln: A Tỉ lệ với độ dài đường giới hạn mặt thoáng chất lỏng B Phụ thuộc vào chất chất lỏng C Phụ thuộc vào hình dạng bình chứa chất lỏng D Tính cơng thức F   l , trơng  suất căng mặt ngồi, l chiều dài đường giới hạn mặt chất lỏng Biểu sau không liên quan đến tượng mao dẫn? A Cốc nước đá có nước đọng bên thành cốc B Mực ngấm theo rãnh ngòi bút C Bấc đèn hút dầu D Giấy thấm hút mực Tốc độ bay chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Gió B Thể tích chất lỏng C Nhiệt độ D Diện tích mặt thống chất lỏng Điều sau sai nói bão hòa? A Hơi bão hòa trạng thái cân động với chất lỏng B Áp suất bão hòa khơng phụ thuộc vào thể tích C Với chất lỏng, áp suất bão hòa phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ tăng áp suất bão hòa giảm D Ở nhiệt độ, áp suất bão hòa chất lỏng khác khác Điều sau nói cách làm thay đổi nội vật? A Nội vật biến đổi cách: thực công truyền nhiệt http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Q trình làm thay đổi nội có liên quan đến chuỷen dời vật khác tác dụng lực lên vật xét gọi thực cơng C Q trình làm thay đổi nội không cách thực công gọi truyền nhiệt D Các phát biểu A, B, C 10 Độ biến thiên nội vật bằng: A Tổng công nhiệt lượng mà vật nhận B Nhiệt lượng mà vật nhận C Tích công nhiệt lượng mà vật nhận D Công mà vật nhận 11 Điều sau sai nói nhiệt lượng? A Số đo độ biến thiên nội trình truyền nhiệt gọi nhiệt lượng B Nhiệt lượng đo nhiệt kế C Đơn vị nhiệt lượng Jun (J) D Phần lượng mà vật nhận hay truyền nhiệt gọi nhiệt lượng 12 Trong biểu thức nguyên lí thứ nhiệt động lực học Q  U  A Quy ước dấu sau đúng? A Q > 0: Vật nhận nhiệt lượng vật khác Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng cho vật khác B A > 0: Vật thực công; A < 0: Vật nhận công lên vật khác C U  : Vật sinh công; U  : Vật nhận công D Các quy ước 13 Trong chu trình khép kín thì: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Trạng thái cuối trạng thái đầu trùng B Biểu thức nguyên lí thứ Q = A C Nhiệt lượng hệ nhận (trừ nhiệt nhả ra) chuyển hết thành công D Cả A, B, C 14 Điều sau sai nói động nhiệt? A Bất kì động nhiệt có ba phận nguồn nóng, phân phát động nguồn lạnh B Động nhiệt hoạt động liên tục nhờ lặp lặp lại chu trình gĩn nén khí C Thông thường, hiệu suất động nhiệt 100% D Động nhiệt thiết bị nhờ mà nội chuyển hóa thành 15 Thơng tin sau sai nói máy làm lạnh? A Máy làm lạnh thiết bị cho phép truyền nhiệt từ vật lạnh sang vật nóng B Máy lạnh hoạt động theo nguyên lí thứ nhiệt động lực học C hiệu suất máy làm lạnh nhỏ 100% D Trong mý làm lạnh, tác nhân làm lạnh nhận công để tỏa nhiệt II BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Một xà thép tròn đường kính tiết diện 4,2cm hai đầu chơn chặt vào tường Tính lực xà tác dụng vào tường nhiệt độ tăng thêm 46C Biết hệ số nở dài suất đàn hồi thép   1, 2.105 K 1 E  20.1010 N / m Bài Nước dâng lên ống mao dẫn 73mm, rượu dâng lên 27,5mm Biết khối lượng riêng rượu 800 Kg / m3 suất căng mặt ngồi nước 0,0775N/m Tính suất căng mặt rượu Rượu nước dính ướt hồn tồn thành ống http://dethithpt.com – Website chun đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài Một cốc nhơm có khối lượng 120g chứa 400g nước nhiệt độ 24C Người ta thả vào cốc nước thìa đồng khối lượng 80g 100C Xác định nhiệt độ nước cốc có cân nhiệt Bỏ qua hao phí nhiệt ngồi Nhiệt dung riêng nhơm 880J/kg.độ, đồng 380J/kg.độ nước 4,19.103J/kg.độ ĐỀ SỐ I PHẦN TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT Các phát biểu A, B, C Biểu thức: k  E S l0 Công thức: l  l0 (1   t ) Chọn D Chọn C Chọn A Trường hợp nước chảy từ vòi ngồi, khơng liên quan đến tượng căng mặt ngồi chất lỏng Chọn B Nói “Độ lớn lực căng mặt chất lỏng phụ thuộc vào hình dạng bình chứa chất lỏng” sai Chọn C Biểu hiện: “Cốc nước đá có nước đọng bên thành cốc” không liên quan đến tượng mao dẫn Chọn A Tốc độ bay chất lỏng khơng phụ thuộc vào thể tích chất lỏng Chọn B Phát biểu: “Với chất lỏng, áp suất bão hòa phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ tăng áp suất bão hòa giảm sai Thực ra, nhiệt độ tăng áp suất bão hòa tăng Chọn C Các phát biểu A, B, C Chọn D 10 Độ biến thiên nội vật tổng công nhiệt lượng mà vật nhận được.Chọn A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 Nói: “Nhiệt lượng đo nhiệt kế” sai Chọn B 12 Các quy ước Chọn D 13 Cả A, B, C Chọn D 14 Nói: “Thơng thường, hiệu suất động nhiệt 100%.” Là sai Chọn C 15 Thông tin B sai Chọn B II PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Khi nhiệt độ tăng xã dãn dài thêm đoạn: l  l  l0  l0t Vì hai đầu xà chôn chặt vào tường, nên xà chịu lực nén (bằng lực xà tác dụng vào tường): F  k l  ES l  ESt l0 Thay số: F  20.1010.3,14 0, 0422 1, 2.105.46  127396,1N Bài Ta có: với nước: h1   2 2 ; với rượu: h2  D1 gr D2 gr h1  D2 hD 27,5.800.0, 0775     2 1   0, 0233 N / m h2  D1 h1 D1 73.1000 Bài Gọi t nhiệt độ ki có cân nhiệt Nhiệt lượng thìa đồng tỏa ra: Q1  m1c1 (t1  t ) Nhiệt lượng cốc nhôm thu vào: Q2  m2c2 (t  t2 ) Nhiệt lượng nước thu vào: Q3  m3c3 (t  t2 ) Phương trình cân nhiệt Q1  Q2  Q3  m1c1 (t1  t )  m2c2 (t  t2 )  m3c3 (t  t2 ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 t  m1c1t1  m2 c2t2  m3c3t2 , m1c1  m2 c2  m3c3 thay số: t  0, 08.380.100  0,12.880.24  0, 4.4190.24  25, 27C 0, 08.380  0,12.880  0, 4.4190 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... m1c1t1  m2 c2t2  m3c3t2 , m1c1  m2 c2  m3c3 thay số: t  0, 08. 380 .100  0, 12 .88 0 .24  0, 4.4190 .24  25 , 27 C 0, 08. 380  0, 12 .88 0  0, 4.4190 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi –...  20 .101 0.3,14 0, 0 422 1, 2 .10 5.46  127 396,1N Bài Ta có: với nước: h1   2 2 ; với rượu: h2  D1 gr D2 gr h1  D2 hD 27 ,5 .80 0.0, 0775     2 1   0, 023 3 N / m h2  D1 h1 D1 73 .100 0... Q2  m2c2 (t  t2 ) Nhiệt lượng nước thu vào: Q3  m3c3 (t  t2 ) Phương trình cân nhiệt Q1  Q2  Q3  m1c1 (t1  t )  m2c2 (t  t2 )  m3c3 (t  t2 ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 7, chương 8 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 2 , Chương 7, chương 8 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay