Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 2

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 20:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT Một vật coi chất điểm nếu: A B C D Vật có kích thước nhỏ so với chiều dài quỹ đạo vật Vật có khối lượng nhỏ Vật có kích thước nhỏ Vật có khối lượng riêng nhỏ Hệ quy chiếu gồm có: A B C D Vật chọn làm mốc đồng hồ Một hệ tọa độ gắn vật làm mốc Một thước đo chiều dài đồng hồ đo thời gian Vật chọn làm mốc, hệ tọa độ gắn vật làm mốc, thước đo chiều dài đồng hồ thời gian Khi vật chuyển động, vectơ vận tốc vật cho biết: A Phương chuyển động C Chiều chuyển động B Tốc độ nhanh hay chậm D Cả ba yếu tố Chọn câu sai Trong chuyển động thẳng đều, tọa độ vật: A B C D Luôn thay đổi theo thời gian Phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian Biến thiên theo hàm số bậc thời gian Có thể dương, âm không Trong chuyển động biến đổi, vận tốc trung bình đoạn đường S : A B C D Trung bình cộng vận tốc đầu cuối quãng đường Thương số quãng đường S thời gian hết quãng đường S Vận tốc tức thời quãng đường S Vận tốc tức thời đầu quãng đường S Trong chuyển động thẳng biến đối, vectơ vận tốc vectơ gia tốc: A Luôn phương C Luôn trùng B.Luôn hướng D Ln vng góc Khi vật chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc vật ln: A Có giá trị âm B.Trái dấu với vận tốc http://dethithpt.com – Website chuyên đề 1thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Cùng dấu với vận tốc D Có giá trị thay đổi Khi vectơ vận tốc vật số, khẳng định: A Vật chuyển động thẳng B Vật chuyển động C.Vật chuyển động nhanh dần D Vật chuyển động chậm dần Khi vật rơi tự thì: A B C D Vật chuyển động thẳng Vật chịu lực cản nhỏ Vận tốc vật tăng dần theo thời gian Có gia tốc 10 Trong chuyển động tròn đều: A B C D Vectơ vận tốc có độ lớn hướng khơng đổi Quãng đường tỉ lệ với bình phương thời gian Tốc độ góc ln thay đổi theo thời gian Vectơ gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo 11 Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho: A B C D Sự biến thiên hướng vectơ vận tốc Mức độ tăng hay giảm vận tốc góc Sự nhanh hay chậm chuyển động Mức độ tăng hay giảm vận tốc 12 Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều: A Vectơ vận tốc vectơ B Tần số cho biết số vòng chất điểm quay giây C Giữa tần số (f) chu kỳ (T) có mối liên hệ f  T D Khoảng thời gian chất điểm quay vòng gọi chu kì quay 13 Một vật chuyển đồng tròn quỹ đọa có bán kính r, biểu thức sau thể mối liên hệ tốc độ góc   , tốc độ dài  v  , chu kì quay T  tần số  f  ?  2 r f  2 fr  2 r T B v   r  2 Tr  C v   r  2 fr  2 r T D v   r  2 fR  A v  r 2 r T http://dethithpt.com – Website chuyên đề 2thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 14 Trong chuyển động học tính tương đối khơng thể ở: A Vận tốc B Tọa độ C Quỹ đạo D Thời gian 15 Công thức vận tốc áp dụng cho trường hợp sau đây: A B C D Ơ tơ chuyển động có gia tốc Người đường Thuyền chuyển động sơng có nước chảy Máy bay đậu sân bay II BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Hai ô tô xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 120km, chuyển động ngược chiều để gặp với vận tốc 60km/h 40km/h Coi đoạn đường AB thẳng a) Lập phương trình chuyển động hai xe trục tọa độ, lấy A làm gốc tọa độ, chiều AB chiều dương b) Tìm vị trí thời điểm hai xe gặp c) Vẽ đồ thi tọa độ - thời gian hai xe hình vẽ từ nghiệm lại kết câu b Bài Cho đồ thị vận tốc – thời gian vậtchuyển động thẳng hình 17 a) b) c) d) Nêu tính chất giai đoạn chuyển động Tính gia tốc giai đoạn Lập phương trình vận tốc, từ tính vận tốc vật thời điểm t1  42 s t2  50 s Bài Một chiếu ca nơ chạy thẳng xi theo dòng nước chảy từ A đến bến B phải chạy ngược dòng chảy từ B trở bến A phải Hỏi ca nô bị tắt máy trơi theo dòng nước chảy phải thời gian? ĐỀ SỐ I PHẦN TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT Chất điểm vật có kích thước nhỏ so với chiều dài quỹ đạo vật Chọn A Hệ quy chiếu gồm có: vật chọn làm mốc, hệ tọa độ gắn vật làm mốc, thước đo chiều dài đồng hồ đo thời gian Chọn D Vectơ vận tốc vật cho biết phương Chiều tốc độ nhanh hay chậm chuyển động http://dethithpt.com – Website chuyên đề 3thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chọn D Câu A sai Trong chuyển động thẳng đều, tọa độ vật không phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian Chọn A Trong chuyển động biến đổi , vecto vận tốc vecto gia tốc phương Chọn A Trong chuyển động thẳng biến đổi, vectơ vận tốc vecto gia tốc phương Chọn A Khi vật chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc vật trái dấu với vận tốc Chọn B Có thể khẳng định vật chuyển động thẳng Chọn A Khi vật tơi tự vận tốc vật tăng dần theo thời gian Chọn C 10 Vecto gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo Chọn D 11 Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho biến thiên hướng vecto vận tốc Chọn A 12 Câu: Vectơ vận tốc vecto sai Chọn A 2 13 Biển thức v   r  2 fr  Chọn C r T 14 Tính tương đối thời gian Chọn D 15 Công thưc cộng vận tốc áp dụng cho trường hợp thuyền chuyển động sơng có nước chảy Chọn C I PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1.a) Chọn trục Ox trùng với đường thẳng AB, gốc O trùng vơi A, chiều AB chiều dương (Hình 19), chọn gốc thời gian lúc xuất phát Phương trình tọa độ: * Xe A: xA  60t (km) * Xe B: xB  120  40t (km) b) Khi hai xe gặp nhau: xA  xB hay 60t  120  40t  t  1, h xA  xB  72 km Vậy : Hai xe gặp vị trí cách A 72km vào lúc t  1, h c) Đồ thị tọa độ - thời gian hai xe biểu diễn hình 19 Theo đồ thị tọa độ điểm gặp xC  72 km t tC  1, h Kết phù hợp với tính tốn Bài 2.a) Tính chất chuyển động: Trong ba giai đoạn chuyển động ta có v  Tính chất chuyển động gia tốc định  Giai đoạn AB: a1  : chuyển động thẳng http://dethithpt.com – Website chuyên đề 4thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Giai đoạn BC: a2  : chuyển động chậm dần  Giai đoạn CD: a3  : chuyển động thẳng b) Tính gia tốc: Từ A  B : gia tốc a1  Từ A  B : v  45m / s  const   t  30  Từ B  C : v  45  t (m / s )  30  t  60  Từ C  D : v  15m / s  const  60  t  90  Bài  Khi ca nơ chạy xi dòng: vc / b  vc / n  / b Thời gian ca nô từ A đến B : t1  AB AB   (1) vc / b vc / n  / b * Khi ca nô chạy ngược dòng: v 'c / b  vc / n  / b Thời gian ca nô từ B A: t2  Lập tỉ số 1  2 ta được: AB AB   v 'c / b vc / n  / b (2) vc / n  / b   vc / n  5vn / b Thay vào (1) ta được: vc / n  / b AB AB AB     12 5vn / b  / b 6vn / b / b http://dethithpt.com – Website chuyên đề 5thi – tài liệu file word ... Chọn D 11 Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho biến thiên hướng vecto vận tốc Chọn A 12 Câu: Vectơ vận tốc vecto sai Chọn A 2 13 Biển thức v   r  2 fr  Chọn C r T 14 ... A Khi vật chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc vật trái dấu với vận tốc Chọn B Có thể khẳng định vật chuyển động thẳng Chọn A Khi vật tơi tự vận tốc vật tăng dần theo thời gian Chọn C 10 Vecto... vectơ vận tốc vật số, khẳng định: A Vật chuyển động thẳng B Vật chuyển động C .Vật chuyển động nhanh dần D Vật chuyển động chậm dần Khi vật rơi tự thì: A B C D Vật chuyển động thẳng Vật chịu lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 2 , Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 2

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay