Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 1

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 20:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A ĐỀ BÀI ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT Chuyển động vật chuyển động tịnh tiến? A Cánh cửa ta mở B Ngăn kéo bàn ta kéo C Mặt Trăng quay quanh trái đất D Ơtơ chạy đường vòng Điều sau sai nói chuyển động thẳng A Quỹ đạo đường thẳng, vận tốc không thay đổi theo thời gian B Vectơ vận tốc không đổi theo thời gian C Vectơ gia tốc không đổi theo thời gian D Quỹ đạo đường thẳng, vật có tốc độ trung bình quãng đường Điều sau nói đơn vị vận tốc? A Đơn vị vận tốc cho biết tốc độ chuyển động vật B Đơn vị vận tốc luôn m/s C Trong hệ SI, đơn vị vận tốc cm/s D Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị độ dài đường đơn vị thời gian Vận dụng vận tốc trung bình qng đường s có thể: A Xác định thời gian vật chuyển động hết quãng đường s B Xác định xác vị trí vật thời điểm t C Xác định vận tốc vật thời điểm t D Xác định quãng đường vật thời gian t Gọi a độ lớn gia tốc vt v0 vận tốc tức thời thời điểm t t0 Công thức sau đúng? A a  vt  v0 t  t0 C vt  v0  a  t  t0  A B C D B a  vt  v0 t  t0 D vt  v0  at Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần thì: Vectơ gia tốc tăng dần theo thời gian Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian Vectơ gia tốc tăng dần theo thời gian Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian Một vật chuyển động biến đổi đường thẳng Dấu sau cho biết chuyển động vật nhanh dần đều? thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Gia tốc dương C Gia tốc vận tốc dấu B Vận tốc dương D Gia tốc vận tốc trái dấu Sử dụng kiện sau để trả lời câu hỏi 8, 10 Đồ thị vận tốc – thời gian vật chuyển động thẳng trục Ox biểu diễn hình 16 Các đường đồ thị (I) (II) song song Điều sau sai so sánh chuyển động (I) (II)? A Hai chuyển động có gia tốc B Trong thời gian, độ tăng vận tốc hai vật C Hai vật chuyển động chiều D Tại thời điểm t bất kì, vận tốc hai vật Khẳng định sau nói chuyển động (III)? A Gia tốc ln thay đổi B Vận tốc vật tăng dần C Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian D Gia tốc dương 10 Điều sau so sanh chuyển động (II) (III)? A Cả hai chuyển động nhanh dần B Gia tốc hai vật trái dấu C Hai vật chuyển động ngược chiều D Hai vật quãng đường khoảng thời gian 11 Điều sau sai nói rơi vật khơng khí? A Trong khơng khí, vật nặng ln rơi nhanh vật nhẹ B Các vật rơi nhanh hay chậm chúng nặng nhẹ khác C Các vật rơi nhanh hay chậm sức cản khơng khí tác dụng lên vật khác khác D Trong khơng khí, vật rơi nhanh chậm khác 12 Trong chuyển động cong, phương vectơ vận tốc điểm A Khơng đổi theo thời gian B Vng góc với phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm C Trùng với phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm D Ln hướng đến điểm cố định 13 Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc vật: A Ln thay đổi theo thời gian B Có đợn vị mét giây (m/s) C Được đo thương số góc quay bán kính nối vật chuyển động với tâm quay thời gian để quay góc thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Tỉ lệ với thời gian 14 Gọi v  tốc độ dài tốc độ góc vật chuyển động tròn đều, r bán kính quỹ đạo Biểu thức sau với biểu thức tính gia tốc hướng tâm A aht  C aht  v2   r r 2 r  v r B aht  v   r r D aht  v2   r r 15 Từ công thức cộng vận tốc: v13  v12  v23 , kết luận sai? A Khi v12 v23 hướng v13  v12  v23 B Khi v12 v23 ngược hướng v13  v12  v23 C Khi v12 v23 vng góc v13  v122  v23 D Khi v12 v23 hợp với góc  v13  v12v13 cos  II BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Một ô tô chuyển động thẳng quãng đường 6km 10 phút a) Tính vận tốc tơ đơn vị m/s b) Tại thời điểm đó, ô tô đột ngột tăng tốc, chuyển động nhanh dần Tính gia tốc tơ biến sau chạy qng đường 1km tơ đạt vận tốc 64,8km/h c) Viết phương trình chuyển động ô tô kể từ lúc tăng tốc Chọn chiều dương chiều chuyển động, gốc tọa độ trùng với vị trí tơ bắt đầu tăng tốc, gốc thời gian lúc tăng tốc Từ suy tọa độ tô tô thời điểm mà vận tốc 54km/h Bài Cùng lúc, từ A B cách 36m có hai vật chuyển động ngược chiểu để gặp Vật thứ xuất phát từ A chuyển động với vận tốc 3m/s, vật thứ hai xuất phát từ B chuyển động nhanh dần không vận tốc đầu với gia tốc 4m/s2 Chọn trục Ox trùng với đường thẳng AB, gốc O trùng với A, chiều dường từ A đến B, gốc thời gian lúc xuất phát a) Viết phương trình chuyển động vật b) Xác định thời điểm vị trí lúc hai vật gặp c) Xác định thời điểm mà hai vật có vận tốc Bài Thả vật rơi từ độ cao h so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 a) Tính quảng đường mà vật rơi tự giây thứ hai Trong khoảng thời gian vận tốc vật tăng bao nhiêu? thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Biết chạm đất, vận tốc vật 46m/s Tìm h B HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ I PHẦN TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT Chuyển động ngăn kéo bàn ta kéo chuyển động tịnh tiến Chọn B Phát biểu: “Véctơ vận tốc không đổi theo thời gian” sai Chọn C Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị độ dài đường đơn vị thời gian Chọn D Vận dụng tốc độ trung bình qng đướng xác định thời gian vật chuyển động hết quãng đường Chọn A v v Công thức: a  t xác Chọn A t  t0 Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian Chọn D Dấu hiệu: Gia tốc vận tốc dấu Chọn C Khẳng định: “Tại thời điểm t bất kì, vận tốc hai vật nhau” sai Chọn D Phát biểu: “Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian” Chọn C 10 Khẳng định: “Hai vật chuyển động ngược chiều nhau” Chọn C 11 Phát biểu: “Trong khơng khí, vật nặng ln ln rơi nhanh vật nhẹ” sai Chọn A 12 Trong chuyển động cong, phương vecto vận tốc điểm trùng với phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm Chọn C 13 Trong chuyển đơng tròn đều, tốc độ góc vật đo thương số góc quay bán kính nối vật chuyển động với tâm quay thời gian để quay góc Chọn C v2 14 Biểu thức: aht    r r 15 Kết luận D sai Chọn A Chọn D II PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài a) Chọn chiều dương chiều chuyển động Ta có: 64,8km/h = 18m/s; 54km/h = 15m/s Vận tốc ô tô: v  s 6000   10 m/s t 600 b) Từ công thức v2  v02  2as thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  gia tốc xe: a  v  v02 182  102   0,1 m/s2 2s 2.1120 c) Phương trình chuyển động có dạng: x  v0t  at Thay số ta được: x  10t  0, 05t Từ cơng thức tính vận tốc v  v0  at  t  v  v0 15  10   50 s a 0,1 Tọa độ đó: x  10.50  0, 05.502  625 m Bài 2: a) Phương trình chuyển động: * Vật thứ nhất: x1  3t (m) * Vật thứ hai: x2  36  2t (m) b) Khi gặp x1  x2  3t  36  2t hay t  1,5t  18  (*) Giải phương trình (*) ta được: t1  3,56s; t2  5, 06s (loại) Vị trí gặp nhau: x1  x2  3.3,56  10, 68 m Vậy hai vật gặp thời điểm t  3,56 s , vị trí cách A 10,68m c) Khi hai vật có vận tốc độ lớn: v1  v2  m/s Thời điểm tương ứng: t  v2 3   0, 75 s a 4 Bài 3: Chọn chiều dương hướng xuống a) Quãng đường vật rơi 2s đầu tiên: h2  Quãng đường vật rơi 1s đầu tiên: h1  gt2  10.22  20 m 2 gt1  10.12  m 2 Quãng đường vật rơi giây thứ hai: h  h2  h1  15 m Vận tốc cuối giây thứ cuối giây thứ hai: thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v1  10.1  10 m/s v2  10.2  20 m/s b) Thời gian rơi t  Độ cao: h  v 46   4,6 s g 10 gt  10.4, 62  105,8 m 2 thi – tài liệu file word http://dethithpt.com – Website chuyên đề ... chuyên đề Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v1  10 .1  10 m/s v2  10 .2  20 m/s b) Thời gian rơi t  Độ cao: h  v 46   4,6 s g 10 gt  10 .4, 62  10 5,8...   r r 15 Từ công thức cộng vận tốc: v13  v12  v23 , kết luận sai? A Khi v12 v23 hướng v13  v12  v23 B Khi v12 v23 ngược hướng v13  v12  v23 C Khi v12 v23 vuông góc v13  v122  v23... xuống a) Quãng đường vật rơi 2s đầu tiên: h2  Quãng đường vật rơi 1s đầu tiên: h1  gt2  10 .22  20 m 2 gt1  10 .12  m 2 Quãng đường vật rơi giây thứ hai: h  h2  h1  15 m Vận tốc cuối giây
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 1 , Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay