Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 5 công thức cộng vận tốc

4 67 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 20:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHỦ ĐỀ CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC A PHẦN LÍ THUYẾT Tại nói chuyển động có tính tương đối? Hướng dẫn Sở dĩ nói chuyển động có tính tương đối hệ quy chiếu khác nhau, vị trí vận tốc vật có giá trị khác Trình bày cơng thức cộng vận tốc Xét trường hợp riêng công thức cộng vận tốc Hướng dẫn Vật thứ chuyển động với vận tốc v12 so với vật thứ hai: Vật thứ hai chuyển động với vận tốc v23 so với vật thứ ba: Vật thứ chuyển động với vận tốc v v13 so với vật thứ ba Giữa v12 , v23 v13 ta có cơng thức: v13  v12  v23 Công thức gọi công thức cộng vận tốc  Các trường hợp riêng: - Nếu v12 hướng với v23 thì: v13  v12  v23 - Nếu v12 ngược hướng với v23 v12  v23 thì: v13  v12  v23 - Nếu v12 ngược hướng với v23 v12  v23 thì: v13  v23  v12 - Nếu v12 vuông góc với v23 thì: v13  v122  v23 B PHẦN BÀI TẬP Hai đầu máy xe lửa chạy đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h 56km/h Tính độ lớn vận tốc tương đối đầu máy thứ so với đầu máy thứ hai nêu rõ hướng vận tốc tương đối nói với hướng chuyển động đầu máy thứ hai trường hợp: a) Hai đầu máy chạy ngược chiều b) Hai đầu máy chạy chiều http://dethithpt.com – Website chuyên đề 1thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hai bến sông A B cách 27km Một ca nô phải thời gian để từ A đến B từ B trở A vận tốc ca nô nước sông không chảy 16km/h vận tốc dòng nước so với bờ sơng 2km/h Một ca nơ chạy thẳng xi theo dòng chảy từ bến A đến bến B phải chạy ngược dòng chảy từ bến B trở bến A phải 45 phút Hỏi ca nô bị tắt máy trôi theo dòng nước phải thời gian? Khi nước sơng phẳng lặng vận tốc ca nô chạy mặt sông 18km/h Nếu nước sông chảy ca nơ phải 1,5 để chạy thẳng từ bến A đến bến B (xi dòng) phải chạy ngược lại từ bến B đến bến A Hãy tính khoảng cách AB vận tốc dòng nước bờ sông Một ca nô chạy thẳng dọc theo bờ sơng xi chiều dòng nước từ bến A đến bến B cách 28 km thời gian 12 phút Vận tốc dòng nước chảy 4,2 km/h Hãy tính: a) Vận tốc ca nơ dòng nước chảy b) Khoảng thời gian ngắn để ca nơ chạy ngược dòng từ bến B đến A Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 6,2km/h theo hướng vng góc với bờ sông Do nước sông chảy nên thuyền bị đưa xi theo dòng chảy xuống phía hạ lưu đoạn 64km Độ rộng dòng sơng 210m Hãy tính vận tốc dòng nước chảy bờ sông thời gian thuyền qua sông Một thang tự động đưa khách từ tầng lên lầu 1,4 phút Nếu thang ngừng khách phải lên 4,6 phút Hỏi thang chạy mà khách bước lên bao lâu? Coi vận tốc chuyển động người hau trường hợp không đổi C HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ Áp dụng cơng thức cộng vận tốc ta có: a) Khi hai xe chạy ngược chiều: v1/2  42  56  98 km/h b) Khi hai xe chạy chiều: v1/2  56  42  km/h Trong hai trường hợp v1/ ngược hướng với v2/ đ Giả sử nước xi dòng từ A đến B Sử dụng công thức cộng vận tốc: vc / b  vc / n  / b * Khi ca nơ chạy xi dòng: vc / b  vc / n  / b  16   18 km/h Thời gian ca nô từ A đến B: t1  AB 27   1,5 vc / b 18 * Khi ca nơ ngược dòng: v 'c / b  vc / n  /b  16   14 km/h Thời gian ca nô từ B A: t2  AB 27   1,93 v 'c / b 14 Tổng thời gian chuyển động: t  1,5  1,93  3, 43  25 phút * Khi ca nô chạy xi dòng: vc / b  vc / n  / b http://dethithpt.com – Website chuyên đề 2thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời gian ca nô từ A đến B: t1  AB AB  1 vc / b vc / n  / b (1) * Khi ca nơ ngược dòng: v 'c / b  vc / n  / b Thời gian ca nô từ B A: t2  Lập tỉ số 1  2 AB ta được:  AB AB   vc / b vc / n  / b (2) vc / n  / b 11   vc / n  / b Thay vào (1) ta được: vc / n  / b AB 14 AB   4, 67  1giờ  t  / b 14n / b 11 / b  / b (Chú ý rằng, ca nô bị tắt máy trơng theo dòng nước vận tốc canơ so với bờ vận tốc dòng nước chảy) * Khi ca nơ chạy xi dòng: vc / b  vc / n  / b  18  / b Thời gian ca nô từ A đến B: t1  AB AB   1,5 (1) vc / b 18  / b * Khi ca nơ ngược dòng: v 'c / b  vc / n  / b  18  / b Thời gian ca nô từ B đến A: t2  Lập tỉ số 1  2 ta được: AB AB   (2) v 'c / b 18  / b 18  / b   / b  2,57 km/h 18  / b Sử dụng công thức cộng vận tốc: vc / b  vc / n  / b a) Khi ca nơ chạy xi dòng: vc / b  vc / n  / b  vc / n  4, Thời gian ca nô từ A đến B: t1  AB 28   1, vc / b vc / n  4, Vận tốc ca nô so với dòng nước: vc / n  19,13 km/h b) Khi ca nơ ngược dòng: v 'c / b  vc / n  / b Thời gian ngắn để ca nô từ B A: AB AB t2    1,88  52 phút v 'c / b 19,13  4, Ta có vận tốc thuyền so với nước: vth  6, km/h = 1,72m/s 210  122 giây 1,72 Áp dụng cơng thức cộng vận tốc suy vận tốc dòng nước so với bờ sông: 64 / b   0,52m / s  1,87km / h 122 Thời gian chuyển động sang sông thuyền: t  http://dethithpt.com – Website chuyên đề 3thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Gọi s quãng đường từ tầng lên tầng lầu ( theo phương chuyển động thang cuốn) Thời gian chuyển động: s * Khi người đứng yên thang: t1   1, phút vt / đ * Khi thang đứng yên, người thang: t2  * Khi thang người chuyển động: t  Ta có: s / t s / đ   4, phút / t s  vt / đ tt / t vt / đ 1     t  t s s t1 t2 t1  t2 Thay số: t  1, 4.4,  1, 07 phút = phút giây 1,  4, http://dethithpt.com – Website chuyên đề 4thi – tài liệu file word ...  52 phút v 'c / b 19 ,13  4, Ta có vận tốc thuyền so với nước: vth  6, km/h = 1, 72m/s 210  12 2 giây 1, 72 Áp dụng cơng thức cộng vận tốc suy vận tốc dòng nước so với bờ sơng: 64 / b   0 ,52 m... / n  / b  18  / b Thời gian ca nô từ B đến A: t2  Lập tỉ số 1  2 ta được: AB AB   (2) v 'c / b 18  / b 18  / b   / b  2 ,57 km/h 18  / b Sử dụng công thức cộng vận tốc: vc / b... đến B Sử dụng công thức cộng vận tốc: vc / b  vc / n  / b * Khi ca nơ chạy xi dòng: vc / b  vc / n  / b  16   18 km/h Thời gian ca nô từ A đến B: t1  AB 27   1, 5 vc / b 18 * Khi ca nô
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 5 công thức cộng vận tốc , Chương 1 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 5 công thức cộng vận tốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay