SỔ TAY BIÊN DỊCH NGÀNH CHẾ TẠO NHỮNG THIẾU SÓT THƯỜNG GẶP KHI KIỂM TRA LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN

83 22 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 19:00

SỔ TAY BIÊN DỊCH NGÀNH CHẾ TẠO NHỮNG THIẾU SÓT THƯỜNG GẶP KHI KIỂM TRA LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN SỞ NGHIÊN CỨU VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ UỶ BAN LAO ĐỘNG-VIỆN HÀNH CHÍNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Căn tài liệu thống kê tai nạn nghề nghiệp kiểm tra lao động năm gần cho thấy mối quan hệ định tai nạn gây thương vong thiếu sót công tác kiểm tra lao động, thời gian viện hành tích cực thúc đẩy “kế hoạch 233 giảm thiểu tai nạn lao động toàn quốc” nâng cao hiệu chương trình, tỷ lệ tử vong tỷ lệ thương tật tai nạn giảm rõ rệt, song doanh nghiệp nhỏ vừa nước ta chủ yếu kết cấu sản xuất, đơn vị nghiệp thiếu nguồn nhân lực, kiến thức vệ sinh an tồn chun nghiệp có hạn chế, tiến hành biện pháp phòng tránh nguy hiểm thay đổi tình trạng thiếu sót kiểm tra an tồn vệ sinh lao động khơng dễ dàng Do thiết phải đưa biện pháp đạo tiến hành cải thiện tình hình Để đạt hiệu kiểm tra, tuyên truyền giáo dục hỗ trợ, năm gần sổ tay quy nạp, tổng kết từ phận “biện pháp phòng chống tai nạn vật thể rơi rớt từ cao khơng an tồn” “thiết bị an tồn phòng chống tai nạn điện khơng an tồn ”, “biện pháp phòng hộ thân thể cơng nhân khơng an tồn” “giàn giáo cơpha khơng an tồn” với tranh vẽ minh hoạ ví dụ thực tế nhằm đưa quy định hướng dẫn cụ thể, giúp đơn vị nghiệp tham khảo sử dụng thuận tiện, hỗ trợ họ giải có biện pháp dự đốn, phòng chống tai nạn lao động biện pháp giải yếu kiểm tra giải tai nạn lao động MỤC LỤC I- Phòng tránh tai nạn vật thể rơi rớt biện pháp an toàn lao động 1-1 Phòng hộ tác nghiệp đào đất khơng chuẩn 1-2 Biện pháp cải thiện tình trạng phòng hộ đào xúc đất 1-3 Phòng hộ thao tác đào xúc đất tạo giếng .4 1-4 Biện pháp cải thiện tình trạng phòng hộ đào xúc đất tạo giếng 1-5 Thiết bị phòng chống rơi rớt thao tác trang trí tường ngồi khơng chuẩn 1-6 Thiết bị phòng chống rơi rớt thao tác trang trí tường ngồi khơng chuẩn 1-7 Hướng dẫn phương pháp cải thiện thiết bị phòng chống rơi rớt thao tác nơi cao (I) .8 1-8 Hướng dẫn phương pháp cải thiện thiết bị phòng chống rơi rớt thao tác nơi cao (II) 1-9 Phương thức sử dụng thang điện di động không chuẩn 10 1-10 Phương pháp cải thiện cách sử dụng thang điện 11 1-11 Chưa cung cấp thiết bị an toàn lao động từ xuống (I) .12 1-12 Cung cấp biện pháp cải thiện thiết bị an toàn lao động từ xuống 13 1-13 Chưa cung cấp thiết bị an toàn lao động từ xuống (II) 14 1-14 Cung cấp biện pháp cải thiện thiết bị an toàn lao động từ xuống 15 1-15 Các phương thức căng lưới an tồn khơng chuẩn 16 1-16 Biện pháp cải thiện phương thức căng lưới an tồn khơng chuẩn .17 1-17 Quản lý cách thao tác treo móc khơng an tồn 18 1-18 Các biện pháp cải thiện tình trạng nhân cơng thao tác treo móc an tồn làm việc (I) 19 1-19 Các biện pháp cải thiện tình trạng nhân cơng thao tác treo móc an tồn làm việc (II) 20 1-20 Các biện pháp phòng hộ chống vật thể rơi rớt khơng chuẩn 21 1-21 Phương pháp cải tạo biện pháp phòng hộ chống vật thể rơi rớt không chuẩn 22 1-22 Các thiết bị phòng hộ an tồn lao động chống đất đá rơi rớt, lở xuống không chuẩn (I) 23 1-23 Các thiết bị phòng hộ an tồn lao động chống đất đá rơi rớt, lở xuống không chuẩn (II) 24 1-24 Các biện pháp cải thiện thiết bị phòng hộ an tồn lao động chống đất đá rơi rớt, lở xuống không chuẩn 25 II- Các thiết bị bảo hộ điện khơng an tồn 26 2-1 Những nơi cách quản lý thiết bị điện liên quan không chuẩn 27 2-2 Lựa chọn phương pháp cải thiện quản lý thiết bị điện liên quan (I) 28 2-3 Lựa chọn phương pháp cải thiện quản lý thiết bị điện liên quan (II) 29 2-4 Lắp đặt đường dây điện nguồn điện không chuẩn (I)_ .30 2-5 Lắp đặt đường dây điện nguồn điện không chuẩn (II)_ 31 2-6 Biện pháp cải thiện lắp đặt đường điện biện pháp cách điện an toàn 32 2-7 Cách bảo hộ cách điện cho thiết bị hàn điện không chuẩn 33 2-8 Phương pháp cải thiện bảo hộ tính cách điện cho phận thiết bị hàn điện (I) 34 2-9 Phương pháp cải thiện bảo hộ tính cách điện cho phận thiết bị hàn điện (II) 35 2-10 Các tính cách điện phương thức lắp đặt dây điện không chuẩn .36 2-11 Các biện pháp cải thiện biện pháp cách điện cách lắp dây không chuẩn 37 2-12 Các biện pháp phòng tránh nhiễm điện tiếp xúc đường dây không chuẩn 38 2-13 Các biện pháp cải thiện tình trạng nhiễm điện tiếp xúc đường dây 39 III- Phòng vệ thân thể nhân cơng khơng chuẩn 40 3-1 Cơng nhân khơng đeo đội thiết bị phòng hộ chống rơi rớt an toàn làm việc nơi địa cao(I) 41 3-2 Cơng nhân khơng đeo đội thiết bị phòng hộ chống rơi rớt an toàn làm việc nơi địa cao(II) 42 3-3 Công nhân khơng đeo đội thiết bị phòng hộ chống rơi rớt an toàn làm việc nơi địa cao (III) 43 3-4 Các biện pháp cải thiện phòng hộ thân thể lao động làm việc nơi có địa cao (I) .44 3-5 Các biện pháp cải thiện phòng hộ thân thể lao động làm việc nơi có địa cao (II) 45 3-6 Các biện pháp cải thiện phòng hộ thân thể lao động làm việc nơi có địa cao (III) 46 3-7 Các biện pháp cải thiện phòng hộ thân thể lao động làm việc nơi có địa cao (IV) 47 3-8 Các biện pháp phòng hộ cho thân thể công nhân tránh bị vật thể rơi rớt từ cao xuống 48 3-9 Các biện pháp phòng hộ thân thể cho công nhân thao tác hàn điện 49 3-10 Các biện pháp phòng hộ thân thể cho công nhân tránh bị nhiễm điện 50 IV- Giá đỡ cốpha không chuẩn 51 4-1 Chưa xác định giá đỡ, côpha cố định .52 4-2 Phương pháp cải thiện giá đỡ trụ đỡ côpha không chuẩn 53 4-3 Các phương thức nối giáo copha không chuẩn 54 4-4 Các biện pháp cải thiện phương thức nối giáo côpha không chuẩn 55 4-5 Các biện pháp lắp nối giàn giáo côpha không chuẩn .56 4-6 Các biện pháp cải thiện cách lắp nối giàn giáo côpha không chuẩn (I) 57 4-7 Các biện pháp cải thiện cách lắp nối giàn giáo côpha không chuẩn (II) 58 4-8 Các phương pháp lắp đặt cơpha ngồi tường khơng chuẩn 59 4-9 Các phương pháp cải thiện tình trạng lắp cơpha ngồi tường khơng chuẩn 60 V- Sàn kết cấu thi công giàn giáo thi công 61 5-1 Các thiết bị trụ đỡ giàn giáo thi công không chuẩn .62 5-2Các phương phápcải thiện thiết bị trụ đỡ giàn giáo thi công không chuẩn(I) 63 5-3 Các phương pháp cải thiện thiết bị trụ đỡ giàn giáo thi công không chuẩn (II) 64 5-4 Các thiết bị phòng chống rơi rớt cách lắp đặt thi công không chuẩn (I)_ 65 5-5 Các thiết bị phòng chống rơi rớt cách lắp đặt thi công không chuẩn (II) 66 5-6 Các biện pháp cải thiện thiết bị phòng chống rơi rớt cách lắp đặt thi công không chuẩn (I) 67 5-7 Các biện pháp cải thiện thiết bị phòng chống rơi rớt cách lắp đặt thi công không chuẩn (II) 68 5-8 Các biện pháp cải thiện thiết bị phòng chống rơi rớt cách lắp đặt thi công không chuẩn (III) .69 5-9 Các biện pháp cải thiện thiết bị phòng chống rơi rớt cách lắp đặt thi công không chuẩn (IV) 70 5-10 Các thiết bị kết cấu sàn thi công cách lắp giàn giáo không chuẩn 71 5-11 Biện pháp cải thiện tình trạng thiết bị kết cấu sàn thi công cách lắp giàn giáo không chuẩn 72 5-12 Giàn giá đỡ thi công không đủ phụ tải (I) 73 5-13 Giàn giá đỡ thi công không đủ phụ tải (II) 74 5-14 Giàn giá đỡ thi công không đủ phụ tải (III) 75 5-15 Cải thiện quản lý phụ tải cho giàn giáo thi công 76 VÍ DỤ VỀ CẢI THIỆN THI CƠNG AN TỒN NHẰM PHỊNG TRÁNH RƠI, VĂNG 1-1 Khi đào đất bảo vệ không tốt Khi đào đất, với nơi có độ cao từ 2m trở lên khu làm việc, chưa thiết kế lan can xung quanh có cường độ thích hợp.( điều 224 quy tắc thiết kế thi công, điều 19 tiêu chuẩn xây dựng) 1-2 Phương pháp cải thiện bảo vệ khu vực đào Tác nghiệp đào đường hầm với độ mở từ 2m trở lên Thiết kế đường ống thép mạ kẽm, lưới an toàn để bảo vệ an tồn 1.Các nối có độ cao từ 90cm trở lên 2.Tấm chắn với chiều rộng từ 10cm trở lên 5-1 Trụ đứng giá thi công thiết kế không tốt Giá thi công không đứng thẳng kéo dài xung quanh, dễ bị người, xe cộ va chạm, sàn không xếp đủ (điều 53 tiêu chuẩn xây dựng) 62 5-2 Phương pháp cải thiện trụ giá thi công (I) Nếu khu thi cơng có khơng gian khơng đủ, nên tiến hành bảo vệ giá thi công, tránh bị va đập gây đổ 63 5-3 Phương pháp cải thiện trụ đứng giá thi công thiết kế không hợp lý Nếu khu tác nghiệp có khơng gian khơng đủ, nên hồn thành phận kết cấu sau lựa chọn giá nâng tam giác (loại treo), giá đỡ tam giác phải có cường độ đủ lớn 64 5-4 Giá thi công lắp ráp biện pháp chống rơi không tốt (I) Giá thi cơng treo khơng, khơng có kéo dưới, phòng hộ an tồn khơng đủ, dễ bị rơi (theo điều 19 tiêu chuẩn xây dựng ,điều 224 quy tắc thi cơng)thiếu sót thuyết minh: 65 5-5 Giá thi cơng lắp ráp biện pháp chống rơi không tốt (II) Mặt khơng có kéo đan nhau, bệ khơng có kéo dưới, giữ khơng dải 66 5-6 Phương pháp cải thiện chống rơi lắp đặt giá thi công (I) Mặt giá thi công thiết kế nối dưới, dựa theo quy định giữ chân (nguồn tài liệu: ủy ban lao động viện hành chính) Thanh giao Thanh Tấm giữ 67 5-7 Phương pháp cải thiện chống rơi lắp đặt giá thi công (II) Bệ làm việc giá thi cơng mặt tường, có biện pháp dự phòng rơi thích hợp, ví dụ bọc lưới toàn (nguồn tài liệu: ủy ban lao động viện hành chính) chiều dài lưới bảo hộ nhân viên giá đỡ 長條型人員防護網與 tam giác bên phải cột chặt cố định 三角架兩端綁結固定 20 公分以下 20 cm 20cm chiều dài lưới bảo hộ nhân viên dùng bên 長條型人員防護網穿 dây thô xuyên qua để tăng cường độ 以粗邊繩以增加勁度 68 5-8 Phương pháp cải thiện chống rơi lắp đặt giá thi công (IV) Bệ làm việc giá thi công, phụ trợ biện pháp tránh rơi (nguồn gốc tài liệu: ủy ban lao động viện hành chính) 69 5-9 Phương pháo cải thiện giá thi công lắp ghép không tốt (IV) Bệ công tác giá thi cơng, lót trụ đệm, bệ phòng tránh trượt, mặt ngồi nên thiết kế kéo kéo giằng (điều 62-1 tiêu chuẩn xây dựng) Khoảng trống đỡ bệ làm việc < 3cm Lưới an toàn (xây dựng tầng thang) Thanh giằng Thanh dưosi Giữ cố định 70 5-10 Giá thi công bệ làm việc thiết kế khơng tốt Mặt giá thi công dùng bạt che đậy, kết cấu bên ngồi kiểm tra khơng phù hợp, giá thi cơng bắt chưa cố định, phần đầu chưa nối với kéo giữa,chân giữ, sàn chưa xếp chặt cố định 71 5-11 Biện pháp cải thiện giá thi công bệ công tác thiết kế không tốt Với độ cao từ 5m trở lên phải có người thiết kế cường độ Mặt cạnh với độ cao chênh lệch từ 2m trở lên phận cửa mở, thiết kế phù hợp với quy định lan can Độ cao hộ lan từ 90cm trở lên bao gồm lan can trên, lan can giữa, chân, trụ Tấm che ngang phải phủ kín bắt cố định để không bị rơi Các nối (thanh giữa) nên bắt cố định 72 5-12 Giá thi cơng chịu tải khơng thích hợp (I) Bên cạnh giá thi công đặt lượng thép lớn, chịu lực không cân bằng, gây rơi,đổ ( điều 46 khoản tiêu chuẩn xây dựng) 73 5-13 Giá thi cơng chịu sức tải khơng thích hợp (II) Trên giá thi công đặt lượng gỗ tấm, vượt sức tải giá, dễ gây rơi đổ (điều 46 khoản tiêu chuẩn xây dưungj) 74 5-14 Giá thi công chịu thêm tải không phù hợp (III) Giá thi công đặt lượng cốt thép lớn, vượt tải trọng giá thi công, gây tượng đổ vật thể rơi xuống (điều 129 khoản tiêu chuẩn xây dựng điều) 75 5-15 Cải thiện quản lý trọng tải giá thi công Giới hạn tải trọng giá thi công nên ký hiệu rõ ràng dễ nhìn thấy quy định khơng vượt tải trọng giới hạn nên tránh gây tượng không cân (điều 46 khoản tiêu chuẩn xây dựng) Tải trọng lớn 360KG Chủ nhiệm Hình vẽ diễn tả 76 :Tăng An Tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY BIÊN DỊCH NGÀNH CHẾ TẠO NHỮNG THIẾU SÓT THƯỜNG GẶP KHI KIỂM TRA LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN, SỔ TAY BIÊN DỊCH NGÀNH CHẾ TẠO NHỮNG THIẾU SÓT THƯỜNG GẶP KHI KIỂM TRA LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay