Dự thảo Chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030

124 40 1
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 18:09

Chiến lược Định hướng Chiến lược Thu hút FDI hệ mới, giai đoạn 2018-2030 Dự thảo Tháng năm 2018 Mục lục 1.0 Đặt vấn đề Bối cảnh chiến lược – yếu tố tạo nên thay đổi môi trường FDI 11 2.1 Những xu hướng lớn toàn cầu tác động đến FDI vòng 12 năm tới .11 2.2 Các xu hướng đầu tư FDI toàn cầu khu vực (ASEAN) 21 3.0 Vị trí kết FDI Việt Nam 30 3.1 Kết quả, xu hướng phát triển, vị khu vực thu hút FDI 30 3.2 Hiệu đầu tư FDI lĩnh vực ưu tiên hiệnnay theo nước xuất xứ đầu tư 32 4.0 Ưu tiên lĩnh vực “Thế hệ mới” để chủ động xúc tiến đầu tư theo mục tiêu 36 4.1 Bối cảnh phương pháp rà soát ngành 36 4.2 Kết rà soát ngành lựa chọn nhà đầu tư 42 5.0 Bối cảnh sách FDI hành Việt Nam – đánh giá chung 47 5.1 Định hướng, chiến lược, khung thể chế FDI tính đến .48 5.2 Kết Thông lệ tối ưu: Thể chế;Trước đầu tư; Trong đầu tư; Sau đầu tư .51 5.2.1 Trước đầu tư 59 5.2.2 Tham gia đầu tư 66 5.2.3 Sau đầu tư 69 6.0 Tổng hợp Kết chính, Kết luận 83 6.1 Kết quả, Kết luận liên quan đến Chính sách 83 6.2 Kết quả, Kết luận Khung thể chế 85 6.3 Kết quả, Kết luận Giai đoạn trước đầu tư 86 6.4 Kết quả, Kết luận Giai đoạn tham gia đầu tư .89 6.5 Kết quả, Kết luận Giai đoạn sau đầu tư 90 7.0 Đầu tư FDI Thế hệ - Định hướng chiến lược giai đoạn 2018-2030 Khuyến nghị Giải pháp sách 96 7.1 Mục tiêu Kết mong muốn Định hướng chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018 – 2030 96 PHỤ LỤC 108 TÓM TẮT TỔNG QUAN Vì cần có chiến lược định hướng mới? Chiến lược lộ trình để Việt Nam thu hút FDI “thế hệ tiếp mới”, nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sâu rộng giai đoạn 2018 - 2030 Việc thực chiến lược phù hợp với Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 2011 - 2020 Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2016 - 2020 Việt Nam, phù hợp với Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng, Dân chủ1 Năm 2017, Việt Nam đứng trước nghịch lý mặt thu hút dòng vốn FDI kỷ lục vượt qua quốc gia khác ASEAN2, mặt khác bên liên quan lại có quan điểm chung FDI chưa đáp ứng kỳ vọng, vậy, Chính phủ Việt Nam đề nghị Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây dựng Chiến lược Định hướngChiến lược Thu hút FDIThế hệ cho Việt Nam giai đoạn 20182030 Điểm nhấn “Chiến lược Thu hút FDIThế hệ mới” chuyển dịch trọng tâm từ thu hút nhà đầu tư phù hợp cho ‘sản phẩm’ Việt Nam sang phát triển sản phẩm phù hợp (tức môi trường kinh doanh điều kiện đầu tư phù hợp) cho loại hình đầu tư mà Việt Nam cần tương lai, nhờ tăng tối đa hiệu ứng lan toả giá trị gia tăng FDI Điều đáng mừng từ vài năm trước đây, Chính phủ Việt Nam nhận thấy chất lượng FDI cần cải thiện giá trị gia tăng hiệu ứng lan toả, điều ghi nhận Nghị số 103/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối tháng năm 2013 Trong hội thảo lấy ý kiến Chiến lược Thu hút FDI vào tháng 11 năm 2017, ý kiến bên liên quan cấp cao khẳng định quan điểm đồn cơng tác Nhóm NHTG sửa đổi, bổ sung Nghị 103 cho phép điều chỉnh hai năm lại Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 tạo sở pháp lý để đẩy nhanh công tác cải cách khung thể chế cho việc thực chiến lược Trong số xu hướng lớn tồn cầu có ảnh hưởng đến FDI 12 năm tới, Cách mạng Công nghiệp 4.0 trào lưu có tính thách thức đột phá nhất; Hiệp định Thương mại Tự EU - Việt Nam có khả thúc đẩy tăng trưởng GDP giúp Việt Nam có lợi cạnh tranh so với đối thủ (trong có Trung Quốc); sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường Trung Quốc đem lại nhiều hội, đòi hỏi tiếp tục mở cửa lĩnh vực logistics; gia công quy trình doanh nghiệp, vận tải, dịch vụ tài chính, khách sạn - nhà hàng ngành khác chịu ảnh hưởng công nghệ đột phá thách thức phát triển bền vững môi trường chuyển hóa thành hội với tâm mạnh mẽ thực cải cách cân đối chế ưu đãi liên quan theo hướng ưu tiên sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu lượng tái tạo Những ngành cần ưu tiên xúc tiến đầu tư chủ động? Để xác định ngành mà việc xúc tiến FDI chủ động có mục tiêu cần thiết nên thực để góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế, 27 lĩnh vực đánh giá “ma trận lựa chọn lĩnh vực ưu tiên” theo thơng lệ tối ưu trình bày phụ lục Xác định lĩnh vực ưu tiên để xúc tiến đầu tư chủ động không nên hiểu “chọn người thắng” hay Chính phủ ưu tiên số lĩnh vực so với ngành khác, mà đề xuất thứ tự ưu tiên để dành nguồn lực xúc Do Bộ Kế hoạch Đầu tư cơng bố với hỗ trợ Nhóm Ngân hàng Thế giới Tính theo dòng vốn FDI hàng năm FDI theo tỷ lệ % GDP tiến đầu tư có hạn vào ngành có tương quan gần với việc bảo đảm chiến lược đạt kết mong muốn Những ngành qua vòng ‘sơ tuyển’ trình bày Chương phân thành nhóm ưu tiên ngay, ưu tiên ngắn hạn ưu tiên trung hạn Trong đầu tư “thế hệ mới” ngày tập trung thu hút nhiều hoạt động sử dụng nhiều cơng nghệ kỹ tối đa hóa giá trị gia tăng, đầu tư “thế hệ một” cần thiết để lấp đầy lỗ hổng chuỗi cung ứng nước, tạo số lượng lớn việc làm, thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế tỉnh thành, làm cho tăng trưởng đầu tư “FDI hệ mới” Khi áp dụng phương pháp rà sốt ngành tìm câu trả lời cho câu hỏi lĩnh vực mà xúc tiến đầu tư chủ động (và số trường hợp làcác cải cách sách liên quan) việc cần thiết FDI đem lại nhiều giá trị nhất,sẽ cho kết danh mục ngành trọng điểm sau theo hướng thực bước: công nghiệp ô tô, xe máy công nghiệp phụ trợ (sản xuất kim loại/khống sản/hóa chất/nhựa phẩm cấp cao linh kiện cơng nghệ cao), máy móc, thiết bị công nghiệp, logistics, sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, công nghệ môi trường, lượng tái tạo, dịch vụ ứng dụng CNTT với ngành dịch vụ xuyên suốt quan trọng cần tiếp tục mở cửa để tạo điều kiện tiếp tục tăng trưởng, chẳng hạn dịch vụ tài giáo dục, chọn sơ tán thành bên liên quan Do tốc độ thay đổi nhanh chóng liên tục có ngành xuất hiện, cần thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu thị trường đánh giá lại ngành nghề ưu tiênđể xúc tiến đầu tư Làm để thực hóa tác động từ đầu tư? –tác động sách 10 Nghiên cứu ý kiến phản hồi bên liên quan cho thấy sách đầu tư nhiều tham vọng, thường hoan nghênh công bố vài năm trước không thực hiệu Hơn nữa, sách đầu tư có xu hướng xây dựng sở thách thức loại hình đầu tư Việt Nam thu hút nay, để dự báo đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư nhóm tìm kiếmsự hiệu tài sản chiến lược mà Việt Nam muốn thu hút nhiều tương lai 11 Chiến lược Thu hút FDIThế hệ mơ hình phát triển với dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu (CGTTC) kéo theoyêu cầu quản trị thể chế chức, lực điều phối, từ làm phát sinh cần thiết phải có “Cục quản lý đầu tư nước hệ mới”, với khung thể chế có tính gắn kết chức có phối hợp nhịp nhàng hơn, cho phép kết hợp tốt chức phân tán xúc tiến FDI, xúc tiến thương mại, phát triển DNVVN,/hoặc xúc tiến đổi mới/năng lực kinh doanh Cục ĐTNN có vai trò việc khởi tạo quy trình vận động để có cho ‘phiên tiếp theo’ Nghị 103 nhằm cung cấp kịp thời sở pháp lý cho trình cải cách thể chế 12 Việt Nam phụ thuộc nhiều vào sách miễn thuế có thời hạn, miễn thuế có thời hạn phần chế độ thuế suất ưu đãi miễn thuế nhập Cơ chế ưu đãi rõ ràng tạo thuận lợi cho hoạt động “đầu tư hệ một”, nhiều nhà đầu tư cho biết sách ưu đãi chi phí nhân cơng thấp lý để đầu tư, chế lại chưa phù hợp để thu hút FDI mang tính đổi sáng tạo sử dụng cơng nghệ tiên tiến, đòi hỏi lao động có tay nghề cao, có thu nhập cao thúc đẩy đổi lực kinh doanh Rõ ràng cần thay sách ưu đãi dựa lợi nhuận sách ưu đãi dựa hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu sâu thực phân tích chi phí - lợi ích để cải tổ hiệu khung sách ưu đãi tiêu chí chặt chẽ bổ sung giátrị tương xứng giá trị chi phí 13 Thu hút vốn FDI kỷ lục cho thấy điều kiện ban đầu đầu tư thuận lợi, phân tích sơ cam kết TPP Việt Nam cho thấy thủ tục đầu tư vào ngành viễn thông, logistics, giáo dục, y tế dịch vụ tài rườm rà nước thành viên TPP khác làm suy giảm dòng vốn đầu tư hệ 14 Qua phân tích Luật Đầu tư Việt Nam thấy mức độ bảo vệ đầu tư yếu số Hiệp định Đầu tư Quốc tế (IIA) Việt Nam chưa có đủ quy định để bảo đảm đãi ngộ quốc gia, tối huệ quốc, đối xử cơng với nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam Với số lượng ngày tăng trường hợp liên quan đến biện pháp sung công, Việt Nam nên cân nhắc thiết lập Cơ chế Hồi đáp Nhà đầu tư có Hệ thống (SIRM) áp dụng cho tồn kinh tế, để từ tạo điều kiện cho Việt Nam thực IIA đặc biệt làm tăng yên tâm cho nhà đầu tư 15 Chương trình bày số khuyến nghị lưu ý để có rõ ràng mà Việt Nam muốn đạt vào năm 2030 điều quan trọng, trọng tâm thực phải thực hiệu ưu tiên ngắn hạn xây dựng kế hoạch thực sở khuyến nghị cải cách mang tính đột phá sau: a Thành lập “Cục quản lý đầu tư nước hệ mới” cóthẩm quyền đầy đủ chức lồng ghép sâu để đạo việc thực Chiến lược Thu hút FDIThế hệ b Hiện đại hóa công tác xúc tiến đầu tư - bao gồm phạm vi hoạt động xúc tiến đầu tư, cách tiếp cận, công cụ số hiệu FDI sử dụng c Thực sách, giải pháp cụ thể làm tăng liên kết thượng nguồn hiệu ứng lan toả công nghệ nhờ FDI, đặc biệt nhóm nhà đầu tư FDI nước ngồi nhóm tìm kiếm hiệu tới Việt Nam d Thúc đẩy mạnh nguồn cung kỹ để tạo điều kiện thu hút FDI Thế hệ Nguồn cung kỹ đầy đủ tốt đặc trưng định lực cạnh tranh thu hút FDI Việt Nam thời gian tới e Giới thiệu “Môi trường kinh doanh 4.0” tương xứng với nhu cầu nhà đầu tư kỷ nguyên công nghệ số,đồng thời hoàn thiện chế thu hút đầu tư trì đầu tư việc tận dụng nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2018 Luật Đầu tư, từ tạo sở pháp lý cho SIRM khuyến nghị liên quan đến môi trường đầu tư; f Xem xét lại tồn khung sách ưu đãi đầu tư tái thiết lập cân sách ưu đãi “dựa lợi nhuận” với ưu đãi “dựa hiệu quả”, theo cần chuyển tương ứng quy định ưu đãi từ Luật Đầu tư sang Luật Thuế Luật Hải quan, với hỗ trợ hệ thống giám sát đánh giá hiệu quả; g Mở cửa ngành dịch vụ quan trọng để làm tảng cho lực cạnh tranh tăng trưởng đầu tư nước ngoài, bao gồm ngành giáo dục, logistics, dịch vụ tài chính; h Ban hành chiến lược, sách xúc tiến FDI nước ngồi phù hợp với thông lệ tối ưu ngành nghề ưu tiên chiến lược 16 Chuyển dịch mơ hình đo lường hiệu FDI từ dựa số lượng sang chất lượng khuyến nghị quan trọng khác nghiên cứu mang tính chiến lược Chương báo cáo đưa danh mục số hiệu áp dụng Cục ĐTNN có vai trò việc khởi tạo q trình vận động ‘phiên tiếp theo’ Nghị 103 nhằm tạo sở pháp lý cho cải cách thể chế số cải cách sách đầu tư khác nêu Bản sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư dự kiến thực năm 2018 hội để sớm tăng cường tính khả đốn luật định bảo nhà đầu tư theo tinh thần dự thảo nghiên cứu chiến lược 1.0 Đặt vấn đề Chương giới thiệu sở, lý mục tiêu việcxây dựng Chiến lược Thu hút FDIThế hệ bước Chương xem xét xu hướng toàn cầu, khu vực động lực bên cầu FDI có tác động đến luồng vốn đầu tư, từ cho kết lĩnh vực ưu tiên cho thu hút FDI hệ rà sốt khung sách FDI trình bày chương 3, 4, Các kết chính, dựa chu kỳ xúc tiến đầu tư kết luận đưa dựa ý kiến đóng góp hội thảo với bên liên quan tổ chức vào tháng 11, trình bày chương 6, Chương trình bày động lực chínhcủa “Chiến lược Định hướngChiến lược Thu hút FDIgiai đoạn 2018-2030” phần Tóm tắt Tổng quan Bối cảnh, giới thiệu Chiến lược lộ trình để đến kết mong muốn Những mục tiêu lớn Việt nam nêu trang trọng hiến pháp đất nước, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng, Dân chủ” Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố với hỗ trợ Nhóm Ngân hàng Thế giới “kế hoạch chi tiết” hữu ích hướng tới mục tiêu Hơn nữa, Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược PTKTXH) – chiến lược 10 năm – nêu rõ cần thiết phải thực cải cách cấu, đảm bảo bền vững môi trường, công xã hội vấn đề nảy sinh trình ổn định kinh tế vĩ mơ Chiến lược xác định “nhóm đột phá” gồm: (i) xúc tiến phát triển kỹ năng, để phục vụ công nghiệp đại đổi mới, sáng tạo; (ii) hoàn thiện thể chế thị trường; (iii) tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (KHPTKTXH) 2016-2020 phê duyệt vào tháng năm 2016, cho biết nội dung cần hồn thiện số sách ưu tiên nhấn mạnh cần thiết phải đẩy mạnh cải cách Để đạt mục tiêu báo cáo Việt Nam 2035, cần giải yêu cầu đổi quan trọng sau: Tạo điều kiện để đại hóa kinh tế với kinh tế tư nhân có khả cạnh tranh; Cải thiện lực khoa học, công nghệ đổi mới, sáng tạo quốc gia; Cải cách sách thị hóa để có thị động hơn; Xây dựng lộ trình phát triển bền vững mơi trường để thích ứng thích nghi tốt với hình thái biến đổi khí hậu; Tăng cường cơng hòa nhập xã hội cho đối tượng thiệt thòi; Xây dựng nhà nước pháp quyền đại, hiệu Những cải cách xây dựng ba cột trụ là: Cân đối thịnh vượng kinh tế bền vững môi trường; Thúc đẩy bình đẳng, hòa nhập xã hội; Tăng cường lực trách nhiệm giải trình nhà nước Ngay từ giai đoạn đầu cải cách kinh tế theo chủ trương Đổi 30 năm trước, đầu tư trực tiếp nước (FDI) động lực cho phát triển kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Trừ thời gian gián đoạn ngắn khủng hoảng tài Châu Á 2007 - 2009, dòng vốn FDI lượng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh theo năm Chính sách mở cửa cho FDI thương mại Việt Nam rõ ràng giúp đẩy mạnh việc Việt Nam hội nhập với kinh tế toàn cầu, tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực đa dạng hóa xuất khẩu, đồng thời tạo số lượng lớn việc làm cho lực lượng dân số trẻ gia tăng, từ cải thiện nguồn thu nhà nước cán cân tốn quốc gia.Ngồi lợi ích trực tiếp này, thực tế cho thấy FDI bắt đầu tạo lợi ích gián tiếp đáng kể nhờ tạo hiệu ứng lan toả sang lĩnh vực khác kinh tế, giới thiệu cơng nghệ, bí kinh doanh mới, chuẩn mực quốc sản xuất dịch vụ, phát triển kỹ cho lực lượng lao động, tạo việc làm ngành công nghiệp phụ trợ dịch vụ Có thể nói Việt Nam đạt kết quảđặc biệt tốt thu hút FDI Dòng vốn FDI hàng năm tăng gần 1.000% 10 năm qua.Năm 2016, dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt qua tất quốc gia ASEAN khác trừ Singapore Theo tỷ trọng GDP đầu người, thu hút vốn FDI Việt Nam vượt qua Trung Quốc Ấn Độ (và tất quốc gia ASEAN lớn trừ Malaysia) Thu hút vốn FDI vào Việt Nam năm gần tăng nhanh.Tính đến cuối năm 2016, thu hút đầu tư phản ánh qua nguồn vốn 25.000 dự án FDI đăng ký3 Khoảng phần ba số vốn FDI đăng ký năm gần (2012-2016) FDI Việt Nam có mở rộng địa lý với 51 tỉnh, thành phố có dự án FDI vào năm 2016 Những số đầy ấn tượng làm bật tạp chí Tin tức FDI4, Việt Nam xếp vị trí đứng đầu số 14 thị trường hai năm liên tiếp thu hút đầu tư từ nước ngồi so với quy mơ kinh tế quốc gia.Năm 2017 tiếp tục năm kỷ lục FDI Việt Nam Theo số liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư(Bộ KHĐT),o tháng 12 năm 2017, tạp chí Doanh nghiệp FDI5cơng bố vốn FDI Việt Namđã tăng gần gấp đôi năm qua, từ 20 tỷ USD năm 2014lên gần 36 tỷ USD năm 20176, tương đương với mức tăng 44% so với năm 2016 Bộ KHĐT ước tính vốn FDI thực giải ngân 12 tháng năm 2017 17,5 tỷ USD, số kỷ lục Đầu tư FDI chiếm 55% sản xuất công nghiệp, 70%nguồnthu từ xuất khẩu, 18 % nguồn thu thuế,tạo 3,7 triệu việc làm Tuy nhiên, dù có kết đầu tư FDI ấn tượng, Việt Nam dần nhận thức cần phải có thay đổi chiến lược sách để trì khả cạnh tranh ASEAN, bảo đảm bền vững luồng vốn FDI tiếp nhận đẩy mạnh FDI có giá trị gia tăng cao để đạt mục tiêu phát triển Chính phủ Việt Nam sáng suốt nhận định từ khoảng 5-6 năm trước chất lượng FDI cần phải cải thiện xét mặt nâng cao giá trị gia tăng tận dung lợi ích lan tỏa, thể Nghị số 103/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối tháng năm 2013 Nghị phù hợp với Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (10 năm), nêu rõ cần thiết phải thực cải cách cấu phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2016-2020 phê duyệt vào tháng năm 2016 Tại thời điểm đó, Đại hội Đảng Tồn quốc lần thứ XI năm 2016 đề Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 2011-2020 theo hướng cải cách mơ hình tăng trưởng kinh tế quốc gia, phát triển kinh tế xanh bền vững đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mong muốn Theo đó, định hướng yêu cầu cho FDI bao gồm: Tổng cục Thống kê, 2017 phòng liệu Financial Times, số hiệu FDI, 2016 5Một công ty tư nhân thành lập Hà Nội năm 2015, tham gia xúc tiến cung cấp dịch vụ cho FDI – với văn phòng TP HCM Ninh Thuận 6Nguồn: http://fdi-vietnam.com/foreign-investment-các hoạt động-in-vietnam/fdi-inflows-into-vietnam-reached-a-recordus36-billion.html   Xúc tiến thu hútFDI theo quy hoạch chung ngành, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với mơi trường tiêu thụ lượng, phát triển sử dụng lượng lượng tái tạo Phát triển FDI cách bền vững với trọng tâm chất lượng hiệu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nước Trước nhiệm vụ này, năm 2017, Chính phủ Việt Nam đề nghị Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây dựng “Chiến lược Định hướngChiến lược Thu hút FDIThế hệ mới” Sau số vấn đề cụ coi đầu vào cho việc xây dựng Chiến lược Thu hút FDI: - Các dự án công nghệ cao mang lại nhiều giá trị gia tăng chiếm tỷ lệ nhỏ đầu tư FDI chưa thu hút công nghệ nguồn Chưa đạt đột phá xúc tiến sử dụng FDI, chí so sánh với quốc gia ASEAN khác Hiệu ứng lan toả từ khu vực FDI sang doanh nghiệp nước hạn chế Do chuẩn bị lập kế hoạch chưa đầy đủ, khu vực FDI có hiệu ứng “chèn lấn” doanh nghiệp nước Quản lý nhà nước FDI nhiều vấn đề (về xúc tiến FDI theo kế hoạch, quản lý môi trường, chuyển giá vấn đề liên quan đến lao động) Sau đợt tham vấn sâu rộng, mục tiêu cụ thể sau đề để định hướng cho Nhóm NHTG q trình xây dựng chiến lược: Xác định ngành nên ưu tiên chochủ động xúc tiến đầu tư nhằm tối đa hóa giá trị mà FDI mang lại cho kinh tế Việt Nam; Kiến nghị giải pháp sách cụ thể sáng kiến khác mà Chính phủ Việt Namvà bên liên quan khác cần thực để đẩymạnh thu hút FDI vào lĩnh vực này; Kiến nghị hoàn thiện cấu thể chế cần để đạt mục tiêu Tuy hướng nên tập trung thu hút FDI có giá trị gia tăng cao,nhưng cần nhấn mạnh đầu tư vào hoạt động có giá trị gia tăng thấp tiếp tục đóng vai trò quan trọng.Việt Nam có dân số lớn, tuổi đời trẻ, chưa tới 20% lực lượng lao động có trình độ chun mơn Trên 700.000 việc làm cần tạo năm để bắt kịp tốc độ tăng lực lượng lao động Do vậy, hoạt động lắp ráp-chế tạo thâm dụng lao động tay nghề thấp (như may mặc điện tử tiêu dùng) tiếp tục nguồn tạo việc làm quy mơ lớn, đặc biệt tỉnh thành tụt hậu Báo cáochiến lượcnày trình bày kết q trình có tham gia đầy đủ bên liên quan, bao gồm nghiên cứu tài liệu, điều tra thực địa làm việc trực tiếp với bên liên quan tổ chức hội thảo tham vấn Hà Nội TP HCM với bên liên quan củaViệt Nam nói chung Cục ĐTNN nói riêng Mục tiêu chung văn chiến lược giúp Cục ĐTNNcó chiến lược định hướng chiến lược có tính thực tiễn phù hợp caođể trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược lộ trình để thúc đẩy lợi ích nhiều mặt mà đầu tư FDI trình quốc tế hóa doanh nghiệp nướcmang lại, dù nay, lợi ích khó nắm bắt Trong q trình xây dựng chiến lược thấy rõ cần thực số thay đổi quan trọng, minh họa hình đây, để thu hút loại hình đầu tư FDImà Việt Namcần,đồng thời cần nâng cao trình độ, lực doanh nghiệp nước để tạo điều kiện tăng cường liên kết thượng nguồn vàtạo lợi ích lan tỏa Những thay đổi cần thiết Cách tiếp cận Chính sách để Thu hút Loại hình FDI màViệt NamCần Phát triển lấy FDI làm đầu tàu, nâng cấp kinh tế vai trò sách FDI Liên tục nâng cấp kinh tế yếu tố then chốt giúp Việt Nam đạt mục tiêu Định hướngđến 2035 Khái niệm nâng cấp kinh tế hiểu “q trình thành phần kinh tế – gồm doanh nghiệp người lao động – chuyển từ hoạt động giá trị thấp sang hoạt động giá trị tương đối cao mạng lưới sản xuất tồn cầu”7 (xem Hình 1) Trong bối cảnh đó, người ta thường xác định loại hình nâng cấp kinh tế chính, nâng cấp quy trình, nâng cấp sản phẩm, nâng cấp chức nâng cấp chuỗi Chính sách FDI hỗ trợ mục tiêu nâng cấp kinh tếtrên số phương diện Ví dụ, nâng cấp quy trình bao gồm hoạtđộng khối kinh tế tư nhân đểquy trình sản xuất trở nên hiệu Những mục tiêu hỗ trợ thực nhờ sách chương trình liên kết FDI có mục tiêu nhờchính sách thúc đẩy kết nối thượng nguồn chuyển giao cơng nghệ từ tập đồn đa quốc gia (TĐĐQG) cho doanh nghiệp nước Mục tiêu nâng cấp sản phẩm chuyển dịch sang hoạt động sử dụng nhiều kỹ hỗ trợ nhờ sách FDI bảo vệ nhà đầu tư, chăm sóc nhà đầu tư cải thiện mơi trường đầu tư chung để giúp nhà đầu tư yên tâm hơn, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư nước ngồi có cam kết dài hạn,chiến lược Việt Nam, theo Việt Nam trở thành địa bàn hoạt động ưu tiên,có tính cạnh tranh khu vực, phù hợp với hoạt động 7Nâng cấp kinh tế xã hội Mạng lưới Sản xuất Toàn cầu: Xây dựng Khung Phân tích Stephanie Barrientos, Gary Gereffi, Arianna Rossi, tháng 2010 kinh tế có giá trị gia tăng cao Cuối cùng, nâng cấp chuỗi sản xuất, hay chuyển dịch sang chuỗi sản xuất công nghệ tiên tiến hơn, bao gồm việc chuyển sang ngành công nghiệp thị trường sản phẩm mới, loạt sách FDI định hướng xúc tiến đầu tư chủ động, quán với sách ưu đãi đầu tư theo vùng, miền sách khuyến khích hành vi, đối thoại công tưtheo ngành dọc (PPD) cải cách môi trường đầu tư để tạo dựng điều kiện đầu tư theo mong đợi nhà đầu tư Tất nhiên, sách FDI khơng đủ đểhỗ trợ nâng cấp kinh tế mà cần phải thực song hành với sách bổ trợ thương mại, phát triển đào tạo kỹ cho lực lượng lao động, đổi mới, sáng tạo với hỗ trợ cải thiện khung thể chế lực Về bản, nâng cấp kinh tếchính việc tăng suất hàm lượng kỹ hoạt động thực nước, song song với việc dẫn tới mức tăng lương mong muốn tương xứng Hình 1: Nâng cấp kinh tế Nhu cầu Kỹ Nguồn: S Barrientos, Gary Gereffi, Arianna Rossi, Tạp chí Lao động Quốc tế (2011) Vấn đề đặt Việt Nam bối cảnh Chiến lược Thu hút FDInày làm để chuyển từ điểm đến hàng đầu cho hoạt động lắp ráp giá trị thấp, thâm dụng lao động sang thu hút đầu tư vào ngành chế tạo, chế biến dịch vụ, hoạt động áp dụng công nghệ mới, tạo nhiều giá trị nước hơn, yêu cầu lao động có kỹ cao có mức lương cao Chính sách FDI hỗ trợ nâng cấp kinh tế minh họa hình Mục tiêu hoạt động xây dựng thực chiến lược biết vị trí Việt Nam lộ trình,làm để sách FDI hỗ trợ đẩy nhanh trình Trên thực tế, giai đoạn khơng thiết có tiếp nối hay loại trừ lẫn nhau,đồng thời vùng miền hay lĩnh vực khác thường giai đoạn khác trùng lặp trình 10 Bộ Công Thương Việt Nam’s 2016 “Nghiên cứu Đề xuất Phát triển Công nghiệp phụ trợthông qua Thúc đẩy Liên kết Cung ứng cho Tập đoàn đa quốc giaHoạt động ngành Điện tửcủaViệt Nam” Ngân hàng Thế giới/Tổ chức Tài Quốc tế 2015 Vai trò Hiện Tương lai Việt Nam Chuỗi giá trị Cơng nghệ Tồn cầu Thơng tin Truyền thơng -Báo cáo Cơ sở cho Việt Nam 2035 Ngân hàng Thế giới/Tổ chức Tài Quốc tế 2015 Chuỗi giá trị Toàn cầu Xe điện Việt Nam -Báo cáo Cơ sở cho Việt Nam 2035 Ngân hàng Thế giới/Tổ chức Tài Quốc tế 2015 Tổng quan Cơng nghiệp Dệt May Việt Nam -Báo cáo Cơ sở cho Việt Nam 2035 Ngân hàng Thế giới 2016 Kế hoạch triển khaiTăng trưởng Năng suấtDNVVN, FY16-19 Đổi sáng tạo Kinh doanh, Ban Môi trường đầu tư, Thương mại Năng lực cạnh tranh Toàn cầu Washington, DC: Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới 2016 Ưu đãiHành vi đối vớiLiên kết (dự thảo) Ban Môi trường đầu tư, Thương mại Năng lực cạnh tranh Toàn cầu Washington, DC.: Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới 2016 Improving Liên kết for Domestic Value Addition (PPT) Ban Môi trường đầu tư, Thương mại Năng lực cạnh tranh Toàn cầu Washington, DC.: Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới 2016.Chẩn đoánQuốc giaViệt Nam(SCD) Ngân hàng Thế giới Bộ Kế hoạch Đầu tưViệt Nam 2016 Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ Washington, DC: Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới 2016 Việt Namở Ngã ba Đường: Tham gia vào Thế hệ mớicủa Chuỗi giá trịToàn cầu Washington DC: Nhóm Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới.2017 Rắc rối Sản xuất? Tương laicủa Phát triển theo Định hướng Sản xuất Ngân hàng Thế giới.2017 Việt Nam: Cải thiệnNăng lực cạnh tranh Doanh nghiệp Liên kếtDNVVN- Bài học từ kinh nghiệm quốc tế nước 110 Phụ lục 2: Từ viết tắt ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á HĐHTKD Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh BTA Hiệp định Thương mạiSong phương BPaaS Quy trình Doanh nghiệp dạng Dịch vụ BPM Quản lý Quy trình doanh nghiệp BPO Gia cơng Quy trình doanh nghiệp CAGR Tỷ lệ Tăng trưởng Gộp Hàng năm TTNDN Thuế Thu nhậpDoanh nghiệp DDI Đầu tư Trực tiếp Trong nước SKHĐT Sở Kế hoạch Đầu tư EAEU Liên minh Kinh tếÂu-Á ESS An tồn Mơi trườngvà Xã hội EUVFTA Hiệp định thương mại tự EU-Việt Nam FET Đối xử cơng bằng, bình đẳng FDI Đầu tư Trực tiếp Nước Cục ĐTNN Cục Đầu tư Nước FTA Hiệp định thương mại tự G2B Từ nhà nước tới doanh nghiệp GDP Tổng Sản phẩm Quốc nội CGTTC Chuỗi giá trịToàn cầu IIA Hiệp định đầu tưQuốc tế CNTT Công nghệ Thông tin XTĐT Xúc tiến đầu tư IPA Cơ quan xúc tiến đầu tư KPO Gia cơng Quy trình tri thức LD Liên Doanh Luật DN Luật Doanh nghiệp Luật ĐT Luật Đầu tư GS&ĐG Giám sát,đánh giá TĐĐQG Tập đoàn đa quốc gia 111 Bộ CT Bộ Công Thương Bộ KTHĐ Bộ Kế hoạch Đầu tư MRO Bảo dưỡng, Sửa chữa Đại tu (máy bay) NEM Phương thức Đầu tư Xuyên biên giới Không góp vốn NFI Hình thức Đầu tư Mới OBOR Một Vành đai, Một Con đường OFDI Đầu tư Trực tiếp Nước OEM Nhà sản xuất Thiết bị Gốc PPD Đối thoại công tư PPP Đối tác công tư PRC Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa NC&ƯD Nghiên cứu, ứng dụng RCEP Quan hệ đối tác Kinh tếToàn diện Khu vực Châu Á (Trung Quốchỗ trợ) RPA Tự động hóa Quy trình Người máy KHPTKTXH Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội CLPTKTXH Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội SIRM Cơ chế Phản hồi Nhà đầu tư có Hệ thống DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ TIFA Hiệp định Khung Thương mại Đầu tư TPP Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương WBG Nhóm Ngân hàng Thế giới WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới 112 Phụ lục 3: Rà soát quy định Bảo vệ nhà đầu tư Luật Đầu tư Sung công: Luật ĐT quy định bảo vệ nhà đầu tư trước việc quốc hữu hóa sung công dự án đầu tư Điều Hơn nữa, Khoản 3, Điều quy định “Nhà nước công nhận bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập quyền, lợi ích hợp pháp khác nhà đầu tư” Tuy nhiên, Điều có số hạn chế Thứ nhất, Điều không bảo vệ nhà đầu tư trước hành vi sung công, trực tiếp lẫn gián tiếp Sung công gián tiếp liên quan đến việc tước đoạt toàn gần toàn khoản đầu tư mà khơng có chuyển quyền sở hữu tài sản thức tịch biên cơng khai Ví dụ bao gồm việc áp dụng khoản thuế mang tính trừng phạt chọnlọc khiến cho dự án kinh doanh khả thi mặt thương mại chấm dứt giấy phép hoạt động cách bất hợp pháp Nhà đầu tư mong muốn bảo vệ trước tất hành động nhà nước Thứ hai, Luật không quy định rõ không phân biệt đối xử hành động sung công, tuân thủ nguyên tắc đối xử cơng sung cơng,bồi thường nhanh chóng, hiệu quả, đầy đủ thực Theo chuẩn mực quốc tế (cũng đưa vào IIA đánh giá), việc tính tốn giá trị bồi thường phải giá trị thị trường hợp lý tài sản vào ngày sung công trước ngày sung công trước việc sung công thực công bố, chọn thời điểm đến trước Báo cáo Môi trường đầu tư Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 2017 cho biết có trường hợp sung công dự án đầu tư Hoa Kỳ chưa bồi thường thỏa đáng80 Theo báo cáo này, điều đặc biệt quan trọng phải tăng cường chế bảo đảm vấn đề sung cơng từ khía cạnh pháp lý thực thi thực tế Như trình bày phần trên,các IIA đánh giá Việt Nam quy định điều kiện theo chuẩn thông lệ tốt không phân biệt đối xử, thủ tục tố tụng hợp pháp đền bù nhanh chóng, đầy đủ, hiệu đề cập Vì vậy, việc đưa nội dung vào luật pháp nước không củng cố, mà bảo đảm đối xử cơng với nhà đầu tư nước nước Điều Luật ĐT quy định trường hợp Luật ĐT trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, áp dụng quy định điều ước quốc tế Điều 5(5) quy định thêm Nhà nước tôn trọng điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanhmà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Căn quy định này, nên điều chỉnh quy định luật pháp nước phù hợp với hiệp định quốc tế để tránh lúng túng thực quan nhà nước nhà đầu tư Chuyển tiền:Điều 11, Luật ĐT, quy định chế bảo lãnh nhà đầu tư muốn chuyển nước thu nhập từ hoạt động đầu tư, vốn đầu tư, khoản lý đầu tư, tiền tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp nhà đầu tư Nhà đầu tư tự chuyển tài sản khỏi Việt Nam sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam Ở có vấn đề cần lưu ý Thứ nhất, bảo lãnh không áp dụng khoản tiền nhà đầu tư nước chuyển từ nước vào Thứ hai, bảo lãnh nàychỉ quy địnhmột danh mục chung khoản cần chuyển Thay vào đó, IIA đại thường cho phép khoản chuyển tiền vào liên quan đến khoản đầu tư đưa danh mục mẫu giao dịch phép thực Điều 11 không quy định rõ “tiền quyền” phí cấp phép gắn với chuyển giao công nghệ81 Cuối cùng, Luật ĐT không quy định rõ hoạt động chuyển tiền liên quan đến khoản đầu tư phải phép thực khơng có chậm trễ bất hợp lý, đồng tiền tự chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái xác định Các văn pháp luật khác có quy định chi tiết bảo lãnh này, điều quan trọng Luật ĐT cần áp 80 Sung công Đầu tư, Báo cáo Môi trường đầu tư 2016, Việt Nam dù Chuyển giao Công nghệ Việt Nam chịu điều chỉnh Luật số 07/2017/QH14, Luật Chuyển giao Công nghệ (Luật CGCN 2017), quy định luật pháp đầu tư quy định rõ ràng việc quy định chuyển giao rộng rãi – tạo niềm tin cho nhà đầu tư cung cấp rõ ràng phạm vi quyền nhà đầu tư 81Mặc 113 dụng cách tiếp cận tiến văn pháp luật mà nhà đầu tư xem xét đến Ngồi Luật ĐT, Điều 9,Thơng tư 1982cũng có quy định bảo lãnh việc chuyển tiền Thông tư cho phép tự chuyển vốn vào khỏi Việt Nam, với điều kiện việc chuyển vốn thực thơng qua “tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” Việc chuyển tiền thực đồng tiền tự chuyển đổi qua tổ chức tín dụng phép Tuy nhiên, thực tế, có chậm trễ phải bổ sung hồ sơ thực thủ tục phê duyệt theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)83 Ngồi ra, báo cáo tài cơng ty cho thấy có lỗ lũy kế việc chuyển tiền nước không phép thực hiện84 Đối xử Cơng bằng, bình đẳng (FET): Nhà đầu tư nói chung cần môi trường đầu tư ổn định minh bạch Ở mức độ đó, Điều 13, Luật ĐT, Điều 3,Nghị định 11885,quy định chế bảo vệ thay đổi bất lợi pháp lý cách đưa vào điều khoản“miễn trừ”, quy định hạn chế phạm vi áp dụng cho sách ưu đãi đầu tư Như trình bày phần trên, chuẩn mựcFET đòi hỏi nhà nước bảo đảm có nguyên tắc chung thiện ý, minh bạch, cân xứng, thủ tục hợp pháp không phân biệt đối xử tuân thủ tất hành vi phủ nhà đầu tư Khơng IIA Việt Nam, Luật ĐT khơng có bảo đảm rõ ràng đối xử công Tại số điểm, Luật có quy định mức độ chắn việc áp dụng quy định – ví dụ Điều quy định trường hợp có quy định khác Luật ĐT luật khác ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thực theo quy định Luật ĐT (trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định Luật chứng khốn, Luật tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm Luật dầu khí).Các luật khác Luật Ban hành Văn Quy phạm Pháp luật quy định yêu cầu minh bạch công bố thông tin, theo tất văn pháp luật phải công bố trực tuyến để lấy ý kiến 60 ngày,đăng Công báo trước đưa vào thực Khi soạn thảo thông tư, hướng dẫn, khơng có thơng báo hay hội góp ý Cục Kiểm tra Văn Quy phạm Pháp luật thuộc Bộ Tư Pháp giám sát đánh giá văn quy phạm pháp luậtsau ban hành để bảo đảm tuân thủ với toàn hệ thống pháp luật Điều 6(4), Luật ĐT, quy định phải minh bạch khách quan quy định điều kiện “Ngành nghề đầu tư kinh doanhcó điều kiện” Mục 2,Nghị định 118,quy định “điều kiện đầu tư” cần công bố Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia thời hạn quy định Tuy quy định cam kết việc “công bố” tiêu chí điều kiện cụ thể, có thơng tin việc nhà đầu tư nhận thấy tồn tình trạng thiếu minh bạch vàtuân thủ thủ tục hợp pháp số thủ tục cấp phép kinh doanh Một khảo sát thành viên Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) khu vực ASEAN vào tháng năm 2017 cho thấy việc thực thi luật pháp Việt Nam 82 Thông tư 19, hướng dẫn Quản lý Ngoại hối hoạt động Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, http://itpc.hochiminhcity.CPVN.vn/investors/how_to_invest/law/Circular_No.19_2014_SBV/mldocument_view/?set_language =en 83 Ngoại hối chuyển tiền, Báo cáo Môi trường đầu tư 2017, Việt Nam 84http://www.Việt Nam-briefing.com/news/understanding-foreign-exchange-control-Vietnam.html/ 85http://www.itpc.CPVN.vn/investors/how_to_invest/law/Decree_No.118_2015/mldocument_view/?set_language=en 114 rào cản hàng đầu nhà đầu tư Hoa Kỳ Việt Nam86 Báo cáo đề cập đến việc thực quy định cách thiếu công bằng, bất bình đẳng Tham chiếu rõ ràng tới bảo đảm chuẩn mực FET hữu ích việc bảo đảm chắn nguyên tắc áp dụng, tránh diễn giải tùy tiện chuẩn mực FET, nhìn chung tạo cảm giác yên tâm cho nhà đầu tư Không MFN NT chuẩn mực đối xử mang tính tương đối (nghĩa bảo vệ tương đối nhà đầu tư nước nước khác), FET chuẩn mực tuyệt đối Do vậy, nhà đầu tư nước đối xử nào, FET yêu cầu chuẩn mực đối xử tối thiểu với nhà đầu tư nước Trong bối cảnh tất IIA rà soát có chuẩn mực FET, việc đưa chuẩn mực vào luật pháp nước có thể: (i) bảo đảm có chuẩn mực cơng đối xử với nhà đầu tư nước nước, (ii) quy định rõ phạm vi chuẩn mực FET, (iii) góp phần thực tốt chuẩn mực Việt Nam Liên quan đến không phân biệt đối xử, Luật ĐT Nghị định 118 khơng có điều khoản rõ ràng không phân biệt đối xử So sánh luật định đầu tư nước với cam kết quốc tế Việt Nam Cơ chế bảo đảm Bảo vệ nhà đầu tư Nguyên tắc Đối xử Quốc gia (NT) Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) Luật Đầu tư Việt Nam BIT Việt FTA Châu Âu - Việt Nam Nam –Phần Lan Khơng có quy định rõ Có (Điều Có (3.2) ràng 3.1) Khơng có quy định rõ Có (Điều Có (4.1.).Trong giai đoạn ràng 3.2) trước sau đầu tư cho nhà đầu tư theo FTA Chỉ có giai đoạn sau đầu tư bên không tham gia Đối xử công bằng, Khơng có quy định rõ Có (Điều Có (Điều 14) bình đẳng (FET) ràng 2.2) Bảo vệ trước sung Có, chưa đầy đủ Có (Điều 5) Có (Điều 16) cơng Chỉ có quy định chung “khơng quốc hữu hóa hoặctịch thu” ACIAASEAN Chuyển đổi tiền tệ Có, chưa đầy đủ Có (Điều 7) chuyển tiền Quy định giải Có, chưa đầy đủ Có (Điều 9) tranh chấp Có (Điều 17) Có Có (Phần Chương II) Có Có Có Có Có Giải tranh chấp: Điều 14, Luật ĐT,đề cập đến tranh chấpgiữa nhà đầu tư với nhà nướcvà nhà đầu tưvới Luật ĐT quy định tranh chấp liên quan đến đầu tư Việt Nam trước tiên 86Truy cập http://www.amchamhanoi.com/wp-content/uploads/2017/03/Perceptions-of-the-Business-Climate-March- 2017.pdf 115 phải giải thơng qua thương lượng, hòa giải, sau sử dụng trọng tài tòa án Tuy nhiên, Luật ĐT không quy định thời hạn cho thương lượng tham vấn, để sau nhà đầu tư chuyển tranh chấp lên trọng tài tòa án Việt Nam Về tranh chấp nhà đầu tư với (tối thiểu bên nhà đầu tư nước ngồi), luật quy định nhà đầu tư có quyền giải thơng qua tòa án địa phương, trọng tài nước trọng tài quốc tế Theo Điều 14.3, tranh chấp nhà đầu tư nước quan nhà nước liên quan đến đầu tưcủa Việt Nam giải bởihội đồng trọng tài hay tòa án Việt Nam thơng qua biện pháp quy định IIA mà Việt Nam ký kết Mọi tranh chấp liên quan đến quyền bất động sản, quyền sử dụng đất, Việt Nam thuộc thẩm quyền riêng tòa án Việt Nam87 Việt Nam quốc gia thành viên Công ước New York (NYC)88 Bộ luật Tố tụng Dân (BLTTDS) Việt Nam cho phép thi hành phán trọng tài nước theo quy định NYC89 Về nguyên tắc, việc công nhận thi hành phán trọng tài nước Việt Nam phép thực hiện; phán đưa từ quốc gia ký gia nhập công ước quốc tế liên quan (NYC);trên sở có có lạimà khơng u cầu ký kết gia nhập công ước quốc tế Phán trọng tài nước thi hành Việt Nam sau Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Trên thực tế, điểm yếu lớn Việt Nam Theo số liệu thống kê Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), năm 2014, 19/44 phán xuất trình để công nhận cho thi hành bị bác bỏ90 Lý chủ yếu cách diễn giải theo nghĩa rộng thẩm quyền lớn tòa án Việt Nam việchủy hiệu lực phán trọng tài Điều 439,BLTTDS, quy định mà tòa án sử dụng để không công nhận cho thi hành phán trọng tài nước ngoài– phán “trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” Nhưng chưa có hướng dẫn cách hiểu nội dung cấu thành “nguyên tắc pháp luật Việt Nam” nên dẫn tới việc tòa án có quyền tự rộng diễn giải áp dụng điều Kết làtòa án Việt Nam thường thụ lý lại nội dung phán Sự thiếu chắn khó tiên liệu liên quan đến việc thi hành phán trọng tài nước yếu tố cản trở nhà đầu tư nước tiềm thách thức nhà đầu tư nước hoạt động Việt Nam Ngoài ra, việc thi hành phán trọng tài nước Việt Nam cho tốn thời gian quy trình khơng hiệu việc thẩm định tài sản bên phải thi hành phán quyết91 Những vấn đề khác ảnh hưởng đến hiệu hệ thống trọng tài tòa án nước thiếu đào tạo đầy đủ pháp lý thẩm phán trọng tài viên Việt Nam, thường dẫn tới không thống tùy tiện diễn giải luật pháp92 Cộng đồng doanh nghiệp nước cho biết tình trạng thiên vị thiếu minh bạch hệ thống tòa án nước thẩm phán hủy số phán theo hướng có lợi cho DNNN bên nước93 87 Đầu tư nước ngoài, Clifford Chance, tháng năm 2016; file:///C:/Users/wb442261/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/BNLERM65/Foreign_Investment_2016_6033720 pdf 88 Công ước Công nhận thi hành Phán Trọng tài Nước ngoài, biết đến Công ước New York, Liên hợp quốc thông qua hội nghị ngoại giao ngày 10 tháng năm 1958 có hiệu lực từ tháng năm 1959 89 Luật số 92/2015/QH13,Bộ luật Tố tụng Dân sự, Phần thứ bảy, Chương XXXV 90 Báo cáo từ Nhóm Cơng tác Đầu tư Thương mại 2015, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 91 Id 92 Báo cáo Môi trường đầu tư Hoa Kỳ 2017, Việt Nam 93 Id 116 Phụ lục 4: SIRM gì? Sơ đồ quy trình chung Cơ chế Hồi đáp Nhà đầu tư có Hệ thống gì? Mục đích SIRM hỗ trợ phủ xử lý tốt khiếu nại nhà đầu tư, liên quan đến lĩnh vực sau việc bảo vệ nhà đầu tư rủi ro trị: sung công, vi phạm hợp đồng, hạn chế chuyển tiền chuyển đổi ngoại tệ, thay đổi bất lợi pháp lý, hành động khó lường trước nhà nước Vì khơng có SIRM theo chuẩn “thông lệ tối ưu” lý tưởng nên nhiều quốc gia xây dựng phiên riêng để phòng ngừa tranh chấp, từ cho nội dung theo chuẩn thông lệ tốt sau SIRM: 1) Cơ quan đầu mối Đây quan nhà nước có thẩm quyền quyền hạn trao theo luật pháp và/hoặc quy định, chịu trách nhiệm thực SIRM Cơ quan đầu mối bộ/ban ngành có cần thành lập Cơ quan đầu mối cần có khả thực chức sau đây:       Thu thập thông tin từ quan nhà nước liên quan có tiếp xúc với nhà đầu tư/làm phát sinh khiếu nại; Cung cấp kênh chia sẻ thông tin bộ/ban ngành nhà nước; Có thơng tin kịp thời vấn đề từ nhà đầu tư (cơ chế cảnh báo sớm); Tham vấn với nhà đầu tư để giải vấn đề; Điều phối/làm việc với quan nhà nước khác để đưa giải pháp cho khiếu nại nhà đầu tư; Bảo đảm thủ tục SIRM điều chỉnh phù hợp để giải vấn đề hiệu 2) Chia sẻ thông tin Thông qua chia sẻ thông tin để tạo điều kiện để Cơ quan đầu mối điều phối truyền đạt thông tin liên quan cho quan có khả làm phát sinh hay có liên đới đến khiếu nại Chia sẻ thơng tin liên quan đến thơng tin nội dung phạm vi nghĩa vụ quy định IIA, thông báo cho số lượng lớn quan nhà nước tồn mục đích Cơ quan đầu mối để quan biết phải liên hệ với trường hợp có nghi ngờ thống biện pháp/hành động họ với IIA, có mâu thuẫn với nhà đầu tư nước 3) Cơ chế cảnh báo sớm Cơ chế cảnh báo sớm cho phép Cơ quan đầu mối biết khiếu nại sớm tốt (ví dụ: trực tiếp thông qua khối kinh tế tư nhân, thông qua hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, v.v.) 4) Phương pháp giải vấn đề SIRM nên cung cấp phương pháp giải vấn đề cho bên để tìm kiếm giải pháp cho khiếu nại dựa lợi ích (ví dụ: tìm kiếm thật, lấy ý kiến chuyên gia bên thứ ba) Tìm giải pháp cho khiếu nại dựa hiệp định đầu tư quốc tế luật đầu tư thường không đơn giản Hệ thống luật pháp đầu tư thường phức tạp định hội đồng, diễn giải đưa khó tiên lượng Vì thế, quốc gia chọn cách định nhóm chuyên gia để hỗ trợ Cơ quan đầu mối đạt giải pháp khiếu nại cụ thể Nhóm chuyên gia bao gồm người 117 hành nghề luật, học giả người làm chun mơn khác đóng vai trò quan tư vấn chun mơn độc lập 5) Ra định trị Để giải vấn đề cần có cộng tác chặt chẽ tất quan nhà nước liên quan chấp nhận rõ ràng vai trò Cơ quan đầu mối, trung gian quan trọng Sau quy trình giải vấn đề cho phép bên tìm giải pháp cho khiếu nại, điều tối quan trọng giải pháp cấp thẩm quyền trị phù hợp nước sở nhà đầu tư chấp thuận Để đạt mục đích này, nhiều biện pháp khác cân nhắc quốc gia bao gồm thành lập quan trị Hội đồng Bộ trưởng để giám sát việc thực hiệu giải pháp mà Cơ quan đầu mối thống Sự tán thành trị cấp cao bảo đảm để giải pháp cho vấn đề thực hiệu 6) Thực thi định Có liên hệ chặt chẽ đến hoạch định trị yêu cầu phải bảo đảm giải pháp khiếu nại đại diện quan nhà nước nhà đầu tư chấp thuận không bị nhiều quan cố tình lờ khơng tn thủ Hội đồng Bộ trưởng có thẩm quyền thi hành Ví dụ loại liệu thu thập Công cụ Theo dõi SIRM Thông tin chi tiết Dự án có liên quan Chi tiết khiếu nại Giải khiếu Hiện trạng khiếu Nhà đầu tư đến khiếu nại ảnh hưởng nại nại      Họ tên Thông tin liên hệ Ngành nghề Quốc gia xuất xứ Quy mô doanh nghiệp (doanh thu/doanh số)  Năm thành lập  Tên  Ngành nghề  Quy mô dự án (đầu tư)  Nhà tài trợ/Bên cho vay/Đối tác  Địa điểm  Lợi ích Dự án (Việc làm, Thuế)  Xuất  Nhập  Trình bày  Hành động  Đóng hồ sơ (đã khiếu nại quan đầu giải quyết, mối (ngày lưu chuyển thành  Phân loại hồ sơ, giao vụ tranh chấp pháp  Các bên có liên việc cho ai) lý, rút hồ sơ) quan  Theo dõi tình  Đang giải  Hành động hình với Cơ nhà đầu tư thực quan liên quan (ngày thông tin, khứ (tham vấn, kết quả) khởi kiện (đơn khởi kiện nộp – nào, tòa án nào, kết quả)  Chi phí phát sinh tại(khi khiếu kiện)  Hành động đầu tư mà nhà đầu tư cân nhắc/có thể cân nhắc (rút vốn, khơng mở rộng hoạt động, hỗn đầu tư)  Vốn đầu tư gặp rủi ro 118 119 Phụ lục 5: Phần xu hướng đầu tư FDI Bảng ma trận lựa chọn ngành nghề I Công nghệ cao/ICT Hàng không Vũ trụ CAGR (2011-16) - (2006-11) Việt Nam Rồng Châu Á Hổ Châu Á 8,3% 0,1% 6,5% -1,2% -12,7% -14,2% Năng lượng thay thế/tái tạo Cơng nghệ sinh học Máy móc, thiết bị Kinh doanh Truyền thông Thiết bị y tế Bán dẫn Phần mềm& Dịch vụ CNTT II Chế tạo, chế biến Linh kiện, phụ tùng tơ OEM cơng nghiệp tơ Hóa chất Điện tửtiêu dùng OEMngồi cơng nghiệp tơ III Công nghiệp phụ trợ Thảm xây dựng Gốm sứ &thủy tinh Linh kiện điện tử Kim loại Giấy, in &bao bì Nhựa Cao su Cơng nghiệp dệt IV Nơng nghiệp Đồ uống Thực phẩm &thuốc Sản phẩm gỗ V Máy móc, Hạ tầng Sản xuất Than đá, Dầu Khí Tự nhiên Động &Tuabin Máy Cơng nghiệp; Thiết bị & Dụng cụ VI Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp Dịch vụ tài Y tế Khách sạn & Du lịch Vui chơi Giải trí Kho bãi VII Ngành khác Hàng tiêu dùng Khoángsản Dược phẩm Bất động sản Vũ trụ & quốc phòng Vận tải 7,1% 20,0% 27,7% -8,1% 50,4% -19,2% 7,7% 7,9% 1,2% 20,4% 9,0% 15,4% 4,8% 2,0% 42,3% -8,5% 25,7% -13,2% 10,2% 33,9% -11,5% -13,4% 7,5% 9,8% 3,2% 0,0% -11,2% -18,6% -6,5% -8,6% -22,5% 0,3% -31,5% -21,9% -4,3% -15,7% 74,8% -2,0% 24,2% -35,0% 5,9% 6,3% -1,5% 4,4% -4,8% -14,9% -10,1% 16,8% -21,7% 7,3% -41,4% -9,4% 6,0% -20,4% -16,0% -21,7% -6,6% -21,8% -3,3% -3,7% -8,7% -3,3% -23,8% -70,9% -40,5% -14,3% -19,9% -24,2% -21,8% 16,6% -20,7% -7,5% 8,3% -3,4% -0,3% -38,4% -9,7% -5,9% 120 30,3% 24,9% 20,9% 17,2% -23,1% -9,5% 4,5% -13,0% -14,7% -5,0% -14,1% -11,8% -40,6% -11,1% -4,0% -23,3% -12,9% 5,2% -13,4% -28,3% -6,0% -15,5% 56,3% -19,0% -18,4% -21,6% -34,2% -12,1% -5,2% -9,9% -7,3% 27,1% 13,8% -15,5% 4,4% -4,6% 3,9% -29,3% 30,2% -15,0% Những quốc gialà đích đến cho đầu tư FDI Hoa Kỳ Tây Âu (nguồn:FDImarkets, 2018) Quốc gia Đích đến Anh Trung Quốc Ấn Độ Đức Canada Pháp Mehico Úc Singapore Braxin Ai-len UAE Nhật Bản Hà Lan Tây Ban Nha Hồng Kông Nga Ba Lan Hàn Quốc Bỉ Philippines Thụy Sĩ Italia Malaysia Đài Loan Việt Nam Nam Phi Achentina Thái Lan Rumani Hungary Cộng hòa Séc Thổ Nhĩ Kỳ Colombia Costa Rica Ảrập-Xêút Israel Thụy Điển Đan Mạch Chi-lê Indonesia Phần Lan Bungari Slovakia Áo Peru New Zealand Ai Cập Dự án FDI từ Hoa Kỳ (2003-2017) 4.706 4.535 3.689 2.208 1.776 1.671 1.521 1.424 1.374 1.170 1.132 1.030 944 895 867 762 723 701 561 507 497 483 450 450 383 350 349 337 331 328 325 307 297 275 264 262 259 258 215 204 191 163 139 134 132 128 124 119 Quốc gia Đích đến Hoa Kỳ Trung Quốc Đức Anh Ấn Độ Pháp Tây Ban Nha Nga Ba Lan Braxin UAE Rumani Singapore Mehico Úc Hungary Canada Italia Cộng hòa Séc Bỉ Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan Hồng Kông Nam Phi Malaysia Ailen Bungari Thụy Sĩ Nhật Bản Áo Thụy Điển Việt Nam Slovakia Phần Lan Đan Mạch Ma-rốc Thái Lan Serbia Hàn Quốc Bồ Đào Nha Ukraina Colombia Achentina Chi-lê Philippines Lithuania Indonesia Ảrập-Xêút 121 Dự án FDI từ Tây Âu (2003-2017) 10.616 5.658 4.526 4.282 3.847 3.508 2.742 2.558 2.501 2.041 1.841 1.791 1.765 1.644 1.631 1.270 1.193 1.146 1.112 1.025 983 933 911 872 837 814 812 804 777 726 679 651 635 610 601 585 581 577 522 508 493 485 477 473 371 370 362 339 Định hướng ngành cho đầu tư FDI từ Hoa Kỳ EU (nguồn:FDImarkets, 2018) Ngành nghề Phần mềm & Dịch vụ CNTT Dịch vụ doanh nghiệp Truyền thơng Dịch vụ tài Dự án FDI Hoa Kỳ (2003-2017) 10.474 5.558 2.780 2.713 Máy công nghiệp, Thiết bị & 2.184 Dụng cụ Hóa chất 1.565 Giao thơng vận tải 1.300 Thực phẩm & Thuốc 1.212 Linh kiện Điện tử 1.116 Linh kiện, phụ tùng ô tô 1.115 Hàng tiêu dùng 1.040 Khách sạn & Du lịch 1.026 Bán dẫn 934 Bất động sản 897 Dược phẩm 895 Thiết bị y tế 836 Máy móc, thiết bị doanh nghiệp 780 Nhựa 683 doanh Than đá, Dầu Khí Tự nhiên 666 Kim loại 661 OEM công nghiệp ô tô 550 Không gian vũ trụ 549 Công nghệ sinh học 415 Năng lượng tái tạo/thay 396 Công nghiệp dệt 384 Đồ uống 356 Điện tử tiêu dùng 286 Giấy, In & Bao bì 265 Cao su 177 Y tế 163 Động &Tuabin 155 Kho bãi 137 Vui chơi Giải trí 131 OEM vận tải trừ ô tô 128 Gốm sứ & Thủy tinh 121 Vũ trụ & quốc phòng 102 Xây dựng & Vật liệu xây dựng 64 Sản phẩm Gỗ 57 Khoáng sản 42 Tổng 42.913 Ngành nghề Dự án FDI Tây Âu (2003-2017) 10,063 Dịch vụ doanh nghiệp Phần mềm & Dịch vụ CNTT 8,954 Dịch vụ tài 7,245 Máy cơng nghiệp; Thiết bị & 6,154 Dụng cụ Giao thơng vận tải 4,763 Truyền thơng 3,836 Hóa chất 3,352 Linh kiện, phụ tùng ô tô 3,331 Thực phẩm & Thuốc 2,993 Bất động sản 2,818 Kim loại 2,657 Linh kiện Điện tử 2,516 Năng lượng tái tạo/thay 2,121 Nhựa 1,935 Khách sạn & Du lịch 1,809 Than đá, Dầu Khí Tự nhiên 1,678 Hàng tiêu dùng 1,627 Dược phẩm 1,514 OEM công nghiệp ô tô 1,428 Công nghiệp dệt 1,194 Xây dựng & Vật liệu xây dựng 1,095 Giấy, In & Bao bì 932 Không gian vũ trụ 926 Thiết bị y tế 839 Đồ uống 722 Kho bãi 714 Điện tử tiêu dùng 672 Cao su 580 526 OEM vận tải trừ ô tô Động &Tuabin 517 Bán dẫn 473 Công nghệ sinh học 449 Gốm sứ & Thủy tinh 431 Sản phẩm Gỗ 401 Y tế 398 Máy móc, thiết bị doanh nghiệp 382 Vui chơi Giải trí 245 Chất khống 236 Vũ trụ & quốc phòng 204 Tổng 82.730 122 Bảng ma trận Lựa chọn Ngành nghề ưu tiên Tới mức độ nào…: Điểm số Bằng chứng • Xúc tiến đầu tư FDI lĩnh vực có khả thi có nên thực hiện? • Việt Nam mạnh cạnh tranh để  Quy mô/tăng trưởng thị trường nước/khu cung cấp cho nhà đầu tư ngành 1-5 vực; chi phí tương ứng với điểm đến cạnh tranh; không (về quy mô/tăng trưởng thị sẵn có tài nguyên; chất lượng tương đối hạ trường, chi phí, ưu đãi tự nhiên )? tầng & môi trường kinh doanh  Giá trị tương ứng sản phẩm so với chi phí vận • Liệu sản phẩm/dịch vụ ngành chuyển; nhu cầu tương đối phải sản xuất khu có sản xuất nơi vực để phục vụ thị trường cách cạnh tranh, 1-5 khác, hay nhà đầu tư phải sản xuất nước để tiếp cận đầu vào (ví dụ: đối nước/khu vực để phục vụ thị trường với mỏ hay khu du lịch) phục vụ khách hàng hay tiếp cận đầu vào? nước (về giáo dục, y tế ) • Nhà đầu tư nước ngồi có mang đến tài  Tầm quan trọng tương đối việc xây dựng thương sản (thương hiệu/tiếp cận thị trường, hiệu/tiếp cận thị trường, SHTT, NC&ƯD để thành 1-5 SHTT, NC&ƯD, công nghệ, vốn) mà công ngành này; mức độ phức tạp cơng doanh nghiệp nước khó có nghệ hay mức sử dụng vốn tương đối ngành hay không? TỔNG 3-15 • Tăng đầu tư FDI ngành có làm gia tăng giá trị cho Việt Nam? • Ngành có tạo giá trị gia tăng cao  Khoản gia tăng giá trị bình quân/lao động 1-5 lao động khơng (theo ngành tăng mức lương &trình độ)? • Đầu tư vào ngành có làm giảm nhập Việt Nam (theo nâng 1-5  Giá trị sản phẩm dịch vụ nhập cao lực cạnh tranh doanh ngành nghiệp có)? • Nhà đầu tư nước ngồi ngành  Mức độ doanh nghiệp nước mang sản có giới thiệu sản phẩm/dịch vụ 1-5 phẩm/dịch vụ cải tiến tới Việt Nam nâng tiên tiến cho doanh nghiệp nước cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp người tiêu dùng khơng? có  Mức độ doanh nghiệp nước ngồi sản xuấtsản • Nhà đầu tư nước ngồi ngành phẩm giá trị cao nguyên vật liệu thô, nhân 1-5 có làm gia tăng giá trị cho nguyên công hay nguồn tài nguyên thiên nhiên nước liệu thơ nước khơng? (như du lịch) • Nhà đầu tư ngành có xu  Mức độ doanh nghiệp nước ngồi có xu hướng lập hướng phát triển đối tác nước 1-5 liên doanh hay ký hợp đồng thuê thầu phụ thông qua liên doanh hay nhà thầu phụ ngành (để có bí kinh doanh không? nước hay phải tuân thủ quy định nước) TỔNG 5-25 Đánh giá Chung: 8-40 123 Điểm đánh giá: 5= 4= 3= 2= 1= Rất tích cực Tích cực Trung bình Tiêu cực Rất tiêu cực Tổng số 27 ngành đại diện cho tất ngành sơ cấp, thứ cấp, tam cấp kinh tế đánh giá theo tiêu chí này: Hàng nông sản thiết yếu (gạo, cà phê, thủy sản v.v.) Nông nghiệp thay nhập (ngô, thức ăn gia súc, gia súc, v.v.) Sản phẩm & chế Nông sản giá trị cao (gạo cao sản, cà phê arabica, hải sản, trồng trọt thủy canh v.v.) biến sơ cấp Khai thác: dầu khí, khoáng sản Chế biến sơ cấp: kim loại bản, khống chất & hóa chất Chế biến thứ cấp: kim loại phẩm cấp cao, khống chất, hóa chất & nhựa Máy móc, thiết bị cơng nghiệp Công nghệ môi trường (thiết bị phong điện, thái dương năng, bảo tồn nguồn nướcv.v.) Công Nặng nghiệp OEM công nghiệp ô tô& vận tải 10 Phụ tùng ô tô & vận tải 11 Vật liệu & cấu kiện xây dựng 12 Hàng gia dụng 13 Hàng Tiêu dùng Nhanh (FMCG) 14 Bao bì Cơng Nhẹ nghiệp 15 Dệt 16 May mặc &Da giày 17 Thành phẩm công nghệ cao & điện tử 18 Linh kiện công nghệ cao & điện tử 19 Dược phẩm & thiết bị y tế 20 Dịch vụ du lịch bình dân 21 Dịch vụ du lịch đặc biệt giá trị cao 22 Dịch vụ CNTT Dịch vụ 23 Dịch vụ tri thức (KPO – kế toán, thiết kế, v.v.) 24 Quản lý Quy trình doanh nghiệp (BPO) 25 Dịch vụ Tài chính/ Cơng nghệ Tài 26 Dịch vụ Giáo dục & Y tế 27 Logistics& MRO 124 ... giới hỗ trợ xây dựng Chiến lược Định hướngChiến lược Thu hút FDIThế hệ cho Việt Nam giai đoạn 20182030 Điểm nhấn Chiến lược Thu hút FDIThế hệ mới” chuyển dịch trọng tâm từ thu hút nhà đầu tư... Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây dựng Chiến lược Định hướngChiến lược Thu hút FDIThế hệ mới” Sau số vấn đề cụ coi đầu vào cho việc xây dựng Chiến lược Thu hút FDI: - Các dự án công nghệ cao mang lại... 6, Chương trình bày động lực chínhcủa Chiến lược Định hướngChiến lược Thu hút FDIgiai đoạn 2018-2030 phần Tóm tắt Tổng quan Bối cảnh, giới thiệu Chiến lược lộ trình để đến kết mong muốn Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thảo Chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030, Dự thảo Chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay