CẨM NANG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CUNG CẤP BỞI VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH

96 21 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 17:22

SỞ DỊCH VỤ TỔNG QUÁT VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH CẨM NANG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CUNG CẤP BỞI VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH 2016 Giới thiệu… …………………………………………………………………………………………… Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh, Ban Giáo dục Đặc biệt Thông tin liên lạc OAH Cuốn Cẩm nang dịch sang Ngôn ngữ Định dạng khác PHẦN 1: TÓM TẮT VỀ QUYỀN GIÁO DỤC Quyền Trẻ em có Khuyết tật Thẩm định Khả hội đủ Điều Kiện cho Giáo Dục Đặc Biệt Chương trình Giáo dục Cá nhân 10 PHẦN 2: TIẾN TRÌNH ĐÚNG THỦ TỤC HỢP PHÁP 12 PHẦN 3: TIẾN TRÌNH ĐÚNG THỦ TỤC HỢP PHÁP BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO 13 Nộp đơn Khiếu nại 13 Tống đạt Khiếu nại 13 Bằng chứng việc Tống đạt 13 Nếu phụ huynh Không Viết và/hoặc Khơng Nói tiếng Anh 14 Địa điểm Hòa giải Điều trần 14 Khả tiếp cận tiện ích phục vụ 14 Luật sư Đại Diện Được Uỷ Quyền khác 15 PHẦN 4: BA LOẠI THỦ TỤC CỦA TIẾN TRÌNH ĐÚNG THỦ TỤC HỢP PHÁP 15 Buổi Hòa giải Đơn độc 15 Hòa giải Điều trần 15 Phiên Điều trần Đơn độc 16 Điều trần Cấp tốc 16 PHẦN 5: BẢN KHIẾU NẠI 17 Làm để chuẩn bị đơn khiếu nại 17 Để trợ giúp điền Đơn 18 Làm sau Đơn khiếu nại Chuẩn bị xong 18 Đáp lại Khiếu nại 18 PHẦN 6: PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT 19 Thời hạn Họp Giải 19 Khi Phiên Họp Giải Quyết bị hủy bỏ 20 Những Người Phải Có Mặt Tại Buổi Họp Giải Quyết 20 Thỏa thuận Phiên họp Giải 20 Sự khác biệt Phiên Họp Giải Quyết Hòa Giải 21 PHẦN 7: HÒA GIẢI 21 Hòa giải hoàn toàn tự nguyện 21 Hòa giải bảo mật 22 Lên lịch Hòa giải 22 Hòa giải viên 23 Buổi họp Hòa giải 23 Thỏa Thuận Dàn Xếp 24 Nếu Không đạt Thỏa thuận 25 PHẦN 8: LỆNH ĐỊNH LỊCH TRÌNH 25 Cuộc họp Trước điều trần 26 Điều trần Đúng thủ tục Hợp pháp 26 Sự Đình Hỗn 26 Thỉnh cầu Trước điều trần 27 Quyền bãi miễn bồi thẩm 27 Dàn xếp 27 Đại diện 28 Tống đạt Hồ sơ 28 PHẦN 9: THỈNH CẦU 28 Làm để chuẩn bị đơn Thỉnh cầu 28 Làm để Phản hồi Thỉnh cầu 29 Thông Báo Thiếu Yếu Tố 29 Các loại Thỉnh cầu khác 30 Cách trưng bày chứng để Chứng minh hay Phản hồi Thỉnh cầu 32 PHẦN 10: HỒ SƠ HỌC SINH 33 PHẦN 11: CUỘC HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN 34 Cuộc họp Trước Điều Trần Tiến hành Điện thoại 34 Mục đích họp trước điều trần 34 Làm để chuẩn bị họp trước Điều trần 35 Bản Tuyên bố bên cho họp trước điều trần 35 Thẩm phán chuẩn bị Văn Lệnh cho Cuộc họp Trước Điều Trần 36 PHẦN 12: ĐIỀU TRẦN ĐÚNG THỦ TỤC HỢP PHÁP 36 Địa điểm buổi Điều trần, Quy Trình Thẩm Phán 37 Làm để chuẩn bị cho phiên Điều trần 38 Những xảy Phiên Điều trần 40 Lời khuyên cho phụ huynh 42 Kết thúc tranh luận 45 PHẦN 13: QUYẾT ĐỊNH 46 PHẦN 14: QUYỀN KHÁNG CÁO 47 PHẦN 15: CÁC NGUỒN THÔNG TIN KHÁC 48 Hướng dẫn tự hiểu Luật dùng cho Điều Trần Giáo dục đặc biệt 48 Các Mẫu Đơn Tài Liệu thường dùng 49 MẪU ĐƠN 1: YÊU CẦU BUỔI HÒA GIẢI ĐƠN ĐỘC 51 MẪU ĐƠN 2: U CẦU CĨ HỊA GIẢI VÀ ĐIỀU TRẦN ĐÚNG THỦ TỤC HỢP PHÁP 52 MẪU ĐƠN 3: BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC TỐNG ĐẠT 58 MẪU ĐƠN 4: LỆNH ĐỊNH LỊCH TRÌNH VÀ THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU TRẦN ĐÚNG THỦ TỤC HỢP PHÁP VÀ HÒA GIẢI 64 MẪU ĐƠN 5: YÊU CẦU ĐƯỢC ĐÌNH HỖN NGÀY ĐIỀU TRẦN ĐẦU CHO GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 71 MẪU ĐƠN 6: U CẦU ĐƯỢC ĐÌNH HỖN DỰA TRÊN LÝ DO CHÍNH ĐÁNG 73 MẪU ĐƠN 7: LỆNH ĐỊNH LỊCH TRÌNH VÀ THƠNG BÁO VỀ ĐIỀU TRẦN ĐÚNG THỦ TỤC VÀ HỊA GIẢI ĐƠI 74 MẪU ĐƠN 8: THƠNG BÁO BUỔI HỊA GIẢI ĐƠN ĐỘC 81 MẪU ĐƠN 9: MẪU THỎA THUẬN MIỄN BUỔI HỌP GIẢI QUYẾT 83 MẪU ĐƠN 10: YÊU CẦU ƯU TIÊN NGÀY ĐIỀU TRẦN 84 MẪU ĐƠN 11: THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP DÀN XẾP Error! Bookmark not defined MẪU ĐƠN 12: BẢN TUYÊN BỐ MẪU CHO CUỘC HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN Error! Bookmark not defined MẪU ĐƠN 13: TRÁT TÒA 88 MẪU ĐƠN 14: LỆNH SAU CUỘC HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN 87 MẪU ĐƠN 15: MẪU U CẦU ĐÌNH HỖN BUỔI HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN DỰA TRÊN LÝ DO CHÍNH ĐÁNG Error! Bookmark not defined MẪU ĐƠN 16: MẪU THÔNG BÁO VỀ THIẾU YẾU TỐ (NOI) Error! Bookmark not defined MẪU ĐƠN 17: MẪU ĐƠN THỈNH CẦU XIN GIỮ NGUYÊNError! Bookmark not defined Giới thiệu Mọi trẻ em bị khuyết tật có quyền hưởng giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí Cuốn Cẩm nang dùng chữ viết tắt "FAPE" có nghĩa giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí Đạo Luật liên bang nói quyền Đạo luật Giáo Dục Người Khuyết Tật Đạo luật gọi tắt IDEA Phiên tiểu bang California đạo luật có Bộ Luật Giáo Dục California Cuốn Cẩm nang có hai mục tiêu Mục tiêu để giúp học sinh gia đình họ hiểu quyền theo luật pháp Mục tiêu thứ hai để giúp gia đình tiến hành "tiến trình thủ tục hợp pháp" ("due process") họ tin em họ chưa nhận FAPE Cuốn Cẩm nang mô tả tiến trình thủ tục hợp pháp thực California Luật IDEA nhằm giúp phụ huynh sử dụng tiến trình thủ tục hợp pháp mà không cần đến luật sư Tuy nhiên, phụ huynh có quyền tự trả tiền mướn luật sư, muốn, làm vậy, số phụ huynh chọn cách mướn luật sư đại diện cho Phụ huynh có quyền kèm với người có kiến thức chuyên ngành Cẩm nang có mục đích giúp cho phụ huynh hiểu tiến trình thủ tục hợp pháp dù họ có luật sư trợ giúp hay khơng Văn Phòng Điều trần hành chánh đưa lời khuyên pháp lý cho ai, phụ huynh hiểu tiến trình, việc tham gia hòa giải điều trần thủ tục hợp pháp trở nên dễ dàng Cẩm nang dùng chữ tắt "OAH" để nói đến Ban Giáo dục đặc biệt Văn phòng Điều trần hành chánh Cẩm nang giải thích tiến trình thủ tục hợp pháp thực Cẩm nang có Mục giới thiệu bước tiến trình giải thích cách thực bước Q vị khơng cần phải đọc hết toàn Cẩm nang trước bắt đầu làm thủ tục Tuy nhiên, đọc Cẩm nang từ đầu giúp phụ huynh hiểu tổng quan việc Tiến trình thủ tục hợp pháp (due process) bắt đầu có người gửi yêu cầu tiến trình thủ tục hợp pháp tới OAH OAH có mẫu đơn dùng để yêu cầu tiến trình thủ tục hợp pháp mẫu đơn khác dùng thủ tục Các mẫu đơn có hướng dẫn điền Cẩm nang giải thích mẫu đơn dùng cách sử dụng chúng Mẫu đơn tải từ trang mạng OAH quý vị hỏi lấy văn phòng OAH Sacramento Có nhiều người khác quan khác tham gia vào thủ tục tiến trình thủ tục hợp pháp Cuốn Cẩm nang dùng từ "Phụ huynh" để nói đến cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, người tổ chức nắm giữ quyền học học sinh Học sinh từ 18 tuổi trở lên có quyền giống y "phụ huynh" có theo Cẩm nang Cuốn Cẩm nang dùng từ "khu học chánh" để nói quan giáo dục có tham gia định hướng giáo dục học sinh Những quan gồm:     Các khu học chánh; Các Khu vực có chương trình Giáo dục đặc biệt địa phương (thường gọi SELPA's); Các trường bán công tự chủ; Các quan khác tiểu bang có cung cấp dịch vụ cho trẻ em khuyết tật Cuối từ "bên" dùng để nói phụ huynh, cá nhân, khu học chánh quan giáo dục có tham gia vào tiến trình thủ tục hợp pháp Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh, Ban Giáo dục Đặc biệt OAH quan tiểu bang có tính trung lập, giúp giải vấn đề cá nhân quan phủ Ban Giáo dục Đặc biệt phụ trách vụ hòa giải, thảo luận trước điều trần điều trần thủ tục hợp pháp OAH cung cấp nhà hòa giải thẩm phán luật hành chánh, người giúp đỡ phụ huynh khu học chánh giải khúc mắc buổi hòa giải kết điều trần Cuốn Cẩm nang nói đến thẩm phán luật hành chánh giáo dục đặc biệt cách ngắn gọn lại "thẩm phán." Thẩm phán đào tạo để xét xử công bằng, không đứng thiên vị phía Mục tiêu họ đảm bảo học sinh có khuyết tật nhận FAPE đảm bảo người theo luật Những người làm việc cho OAH làm việc để đảm bảo bên có điều trần thủ tục hợp pháp công Ban Giáo dục Đặc biệt có trang mạng: http://www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation Trang mạng có liên kết dẫn tới Cẩm nang này, lịch xét vụ việc giáo dục đặc biệt, vụ việc mà thẩm phán thụ lý hồ sơ họ, lệnh định tìm kiếm được, cách liên hệ cộng đồng, ban tư vấn, câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, gọi FAQ's Còn có liên kết dẫn tới mẫu đơn OAH điền mạng in để điền Trang mạng có thơng tin hữu ích giáo dục đặc biệt OAH Thông tin liên lạc OAH Ban Giáo dục Đặc biệt có hai văn phòng khu vực Hai văn phòng nằm Sacramento Van Nuys Sacramento văn phòng trung tâm Tất yêu cầu điều trần hòa giải giấy tờ phải nộp Sacramento OAH yêu cầu giấy tờ nên fax gửi qua email văn phòng Sacramento Địa số điện thoại cho văn phòng khu vực là:  Sacramento  Van Nuys 2349 Gateway Oakes Drive, Suite 200 Sacramento, California 95833 (916) 263-0880 15350 Sherman Way, Suite 300 Van Nuys, California 91406 (818) 904-2383 Số Fax cho tất thư từ liên hệ hồ sơ nộp: (916) 376-6319 Địa email để nộp tất hồ sơ : SEFilings@dgs.ca.gov Số điện thoại sau hành chánh để để lại lời nhắn, "Đường dây nóng Giải quyết:" (916) 274-6035 Địa gửi thư qua đường bưu điện cho tất thư từ liên hệ, giấy tờ hồ sơ nộp: Office of Administrative Hearings 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 Sacramento, CA 95833 Cuốn Cẩm nang dịch sang Ngôn ngữ Định dạng khác Cuốn Cẩm nang có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đơng, tiếng Phi-líp-pin, tiếng Hmơng Còn có thứ tiếng khác OAH cung cấp khác Cẩm nang với khổ chữ lớn hơn, khổ chữ khác, định dạng điện tử có yêu cầu Để nhận Cẩm nang với ngôn ngữ khác hay định dạng khác, xin gửi thư yêu cầu tới OAH Sacramento Thư u cầu viết ngơn ngữ Để có thêm thơng tin việc nhận mẫu đơn xuất với định dạng khác, xin gọi (916) 263-0880 Español: Este Manual está disponible en Inglés, Español, Vietnamita, Cantones, Tagalo, y Hmong También está disponible en otros idiomas OAH también le puede proporcionar copias del Manual letras más grandes, diferentes, o de manera electrónica se así se solicita Para obtener el Manual en un idioma o formato distinto, envíe una solicitud escrita a OAH en Sacramento Esta solicitud se puede hacer en cualquier idioma Para más información acerca de recibir copias de formularios y publicaciones en formatos alternos, llame al (916) 263-0880 Vietnamese Cuốn Cẩm nang có tiếng Anh,tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đơng, tiếng Phi-líp-pin, tiếng Hmơng Còn có thứ tiếng khác OAH cung cấp khác Cẩm nang với khổ chữ lớn hơn, khổ chữ khác, định dạng điện tử có yêu cầu Để có Cẩm nang với ngôn ngữ khác hay định dạng khác, xin gửi thư yêu cầu tới OAH Sacramento Thư u cầu viết ngơn ngữ Để có thêm thơng tin việc nhận mẫu đơn xuất với định dạng khác, xin gọi (916) 263-0880 Chinese本手册有英语、西班牙语、越南语、粤语、菲律宾语、苗族版本,还有其他语言的 版本。若有要求,OAH 还可用更大的字母、不同字母书写或电子版本提供本手册的副本。 要用不同的语言或格式获取本手册,请将书面请求寄到萨克拉门托的OAH。请求可用任何 语言书写。有关如何用其他格式获取表格和出版物副本的更多信息,请拨打 (916) 263-0880 Tagalog Ang Hanbuk na ito ay makukuha sa Ingles, Vietnamese, Cantonese, Tagalog at Hmong Ito rin ay makukuha sa iba pang mga wika Ang OAH ay maaari ring magbigay ng mga kopya ng Hanbuk sa mas malaking titik, sa iba’t ibang pagkakasulat, o elektronikong pamamaraan kung hiniling Para kumuha ng Hanbuk sa ibang wika o ayos magpadala ng isang nakasulat na kahilingan sa OAH sa Sacramento Ang kahilingan ay maaari nakasulat sa anumang wika Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga kopya sa mga porma at mga pahayagan sa alternatibong ayos tumawag sa (916) 263-0880 Hmong Phau Ntawv Siv Yooj Yim no peb muaj muab hais ua lus Askiv, lus Spanish, lus Nyab Laj, Lus Suav Cantonese, lus Tagalog, thiab lus Hmoob Thiab peb muaj muab hais ua lwm hom lus tibsi Thiab OAH yuav muab Phau Ntawv Siv Yooj Yim no luam ntau phau uas yog siv cov tsiaj ntawv loj dua, siv ntau cov tsiaj ntawv nyias txawv nyias, los yog siv computer tsim tseg yog tias koj thov kom ua li ntawd Yog koj xav tau Phau Ntawv Siv Yooj Yim uas yog muab hais ib hom lus txawv los yog muab tsim ua yam twg ces koj xa ib daim ntawv sau thov tuaj rau OAH nyob hauv Sacramento Qhov kev thov muab sau ua hom lus twg los tau Yog koj xav paub ntxiv txog txoj kev xav tau cov ntawv khij luam tseg thiab cov ntawv muab luam tawm ua lwm hom ces hu rau (916) 263-0880 PHẦN 1: TÓM TẮT VỀ QUYỀN GIÁO DỤC Quyền Trẻ em có Khuyết tật Trẻ khuyết tật có quyền hưởng giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí, không phân biệt loại khuyết tật, mức độ nghiêm trọng khuyết tật Ở California, học sinh khuyết tật từ đến 22 tuổi đạt đủ điều kiện để hưởng giáo dục đặc biệt dịch vụ liên quan FAPE có nghĩa giáo dục đặc biệt dịch vụ liên quan thiết kế dành riêng cho học sinh cần trợ giúp đặc biệt Giáo dục học sinh cần thiết kế cho giúp học sinh tiến trường Giáo dục đặc biệt phải thiết kế cho học sinh học kỹ để sống độc lập Giáo dục đặc biệt việc giảng dạy thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt học sinh Giáo dục đặc biệt cung cấp miễn phí Học sinh dạy lớp học thông thường với trẻ điển hình Giáo dục đặc biệt dạy lớp học riêng biệt suốt ngày học trường số Đôi khi, học sinh dạy giáo viên đào tạo giáo dục đặc biệt Đôi khi, học sinh dạy nhà, bệnh viện, nơi sở Thanh Thiếu Niên Những dịch vụ liên quan dịch vụ đưa đón học sinh học, trị liệu ngơn ngữ, trị liệu hướng nghiệp Các dịch vụ liên quan khác cần thiết để giúp cho học sinh khuyết tật tham gia học Một Giáo Dục Phù hợp nghĩa việc dạy học học sinh phải tính tốn hợp lý để cung cấp số lợi ích giáo dục cho học sinh Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nêu định nghĩa định vụ án Board of Education of the Hendrick Hudson Central District v Rowley Bản định tìm thấy theo hướng dẫn cuối Cẩm nang Bản định gốc tìm thấy nhấn vào liên kết sau https://scholar.google.com/scholar_case?case=16407799260147120534&q=hendrick+v+rowley&h l=en&as_sdt=2006 Vụ việc định vào năm 1982 luật mẫu ngày Tất học sinh giáo dục đặc biệt phải có chương trình giáo dục cá nhân Cẩm nang dùng từ viết tắt "IEP" thay cho cụm từ chương trình giáo dục cá nhân Một IEP hồ sơ có chứa nhiều thơng tin q trình giáo dục học sinh Một hồ sơ IEP cung cấp cho học sinh cần giáo dục đặc biệt năm học tới IEP có số thơng tin như: dò xem mức học học sinh thời điểm trường; ưu điểm nhược điểm học sinh gì; lĩnh vực học sinh rèn luyện năm tới (được gọi "các mục tiêu"); loại hình giáo dục đặc biệt học sinh cần; loại lớp học học sinh nên tham gia; loại hình dịch vụ liên quan học sinh nhận được; thích nghi hay sửa đổi học sinh cần để thành cơng trường IEP thảo luận chi tiết bên Thẩm định Khả hội đủ Điều Kiện cho Giáo Dục Đặc Biệt Các khu học chánh xác định học sinh hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt cách sử dụng trình gọi "đánh giá" hay "lượng định" Các từ có nghĩa Nhiều người khác yêu cầu khu học chánh để đánh giá học sinh cho giáo dục đặc biệt Những người bao gồm phụ huynh học sinh, giáo viên học sinh nhân viên khác nhà trường, bác sĩ nhà cung cấp dịch vụ khác Một đánh giá bao gồm nhiều phần khác Nó bao gồm cho học sinh làm kiểm tra viết, xem xét hồ sơ học sinh, bao gồm đánh giá cũ trước làm, thực vấn với giáo viên phụ huynh học sinh Việc đánh giá thường thực nhân viên khu học chánh Những người thực đánh giá phải có kiến thức việc đánh giá kiểm tra mà họ sử dụng Họ cần huấn luyện để kiểm tra giải thích kết Một khu học chánh phải đồng ý văn phụ huynh trước khu học chánh đánh giá học sinh Khu học chánh phải gửi phụ huynh kế hoạch đánh giá viết ngôn ngữ mẹ đẻ phụ huynh Bản kế hoạch đánh giá phải giải thích lĩnh vực đánh giá làm để thực Các phương pháp đánh giá phải cơng bằng, xác, thích hợp cho học sinh, không thiên vị chủng tộc, sắc tộc, văn hóa, giới tính Nếu ngơn ngữ mẹ đẻ học sinh tiếng Anh, học sinh khơng giao tiếp tiếng Anh, phần đánh giá trực tiếp với em phải dùng ngôn ngữ phương thức giao tiếp em Khu học chánh phải đánh giá học sinh lĩnh vực khuyết tật nghi ảnh hưởng đến khả hưởng lợi từ việc học em Khơng có quy trình kiểm tra hay đánh giá đơn lẻ phương tiện để đưa định việc liệu sinh viên có khả hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt Những người thực đánh giá phải lập báo cáo văn tất phần đánh giá họ Khu học chánh kế phải xếp họp với phụ huynh học sinh để thảo luận đánh giá Khu học chánh phải đảm bảo phụ huynh học sinh có tất báo cáo đánh giá không muộn thời gian họp Những người thực đánh giá nhân viên khu học chánh có hiểu biết đánh giá đặc biệt phải đến họp để thảo luận việc đánh giá báo cáo đánh giá Mục tiêu buổi họp để xác định, vào kết đánh giá, xem học sinh có khả hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt hay không Khu học chánh phải cung cấp thông dịch viên để tham dự họp phụ huynh cần dịch vụ Nếu học sinh cho hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt, học sinh thường phải đánh giá lại ba năm lần Các quy định áp dụng để thực đánh giá áp dụng cho đánh giá lại Nếu phụ huynh không đồng ý với đánh giá khu học chánh, phụ huynh yêu cầu khu học chánh chi trả cho lượng định giáo dục độc lập Nếu khu học chánh không muốn chi trả cho lượng định giáo dục độc lập, khu học chánh phải giải thích với phụ huynh văn lý khu học chánh từ chối cung cấp lượng định giáo dục độc lập Chương trình Giáo dục Cá nhân Nếu học sinh hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt, khu học chánh phải cung cấp chương trình giáo dục cá nhân cho học sinh Cẩm nang dùng từ viết tắt "IEP" thay cho cụm từ chương trình giáo dục cá nhân học sinh IEP học sinh phải xem xét lại năm lần nhóm IEP học sinh, phải thay đổi nhu cầu học sinh thay đổi Nhóm IEP IEP phải phát triển nhóm Nhóm phải bao gồm phụ huynh học sinh người giám hộ, giáo viên giáo dục đặc biệt, giáo viên giáo dục tổng quát học sinh có tham dự lớp học tổng quát, quản trị viên trường học, người có thẩm quyền đưa định IEP học sinh Học sinh tham gia nhóm IEP thích hợp Đơi khi, chuyên gia tham gia, ví dụ chuyên viên tâm lý trường phần nhóm IEP Một người am hiểu đánh giá học sinh phải tham gia đánh giá đưa thảo luận buổi họp nhóm IEP Những người yêu cầu phải phần nhóm IEP phải tham gia trừ phụ huynh miễn cho họ văn Phụ huynh giới thiệu người khác đến buổi họp nhóm IEP, chẳng hạn đại diện ủy quyền, người thân, nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cho học sinh, số nhà chuyên môn khác, người đánh giá học sinh Họp Nhóm IEP Nhóm IEP phải xem xét đánh giá học sinh, quan sát học sinh, tiến học sinh đạt được, xem học sinh đủ điều kiện, tiếp tục hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt Phụ huynh thành viên thức nhóm IEP học sinh Khu học chánh phải cố gắng yêu cầu phụ huynh đến tham dự tham gia vào họp nhóm IEP Khu học chánh phải gửi văn thông báo trước cho phụ huynh học sinh, cho họ biết ngày, giờ, địa điểm mà khu học chánh dự định tổ chức họp nhóm IEP Nếu ngày thời gian không thuận tiện cho phụ huynh, phụ huynh yêu cầu ngày thời gian khác Khu học chánh phải cung cấp thông dịch viên phụ huynh cần hỗ trợ Thành viên nhóm thảo luận số điều họp nhóm IEP Ví dụ:        Các đánh giá thức khơng thức; Các ảnh hưởng khuyết tật học sinh việc học tập kỹ xã hội; Các mục tiêu học sinh trình độ tại; Dịch vụ liên quan cần thiết để hỗ trợ học sinh hưởng lợi từ việc giáo dục em; Các thích nghi cho học sinh lớp học; Các sửa đổi học trình giảng dạy đặc biệt để hỗ trợ học sinh hưởng lợi từ giáo dục em; Xếp lớp thích hợp để đáp ứng nhu cầu học sinh 10 Nếu buổi hòa giải lên lịch vào thời điểm quý vị không tham dự được, quý vị phải liên hệ với bên để thỏa thuận ngày chung điện thoại cho (Tên người Quản lý hồ sơ điền đây) (OAH, Ban Giáo dục Đặc biệt) số (916) 263-0880 fax văn yêu cầu tới (916) 376-6319 để xếp lịch ngày hòa giải Đại diện Bộ luật giáo dục California Điều 56502, phân mục (h), quy định sau: "Giám đốc người phân công cần cung cấp cho hai bên danh sách cá nhân tổ chức khu vực địa lý cung cấp miễn phí với chi phí thấp đại diện pháp luật hỗ trợ khác việc chuẩn bị cho phiên điều trần thủ tục hợp pháp Danh sách bao gồm mô tả ngắn gọn điều kiện cần đạt để sử dụng dịch vụ Giám đốc hay người phân cơng có tồn quyền định cá nhân hay tổ chức bao gồm danh sách này" Theo quy định nêu trên, "Giám đốc" Giám đốc Công huấn tiểu bang, "người phân cơng" Văn phòng Điều trần Hành Chánh (OAH) mà theo Thỏa thuận Liên quan số CN088015, quan quản lý chương trình giải tranh chấp giáo dục đặc biệt Danh sách cung cấp yêu cầu Ngày: (OAH điền vào đây) VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS 2349 GATEWAY OAKS DRIVE, SUITE 200 SACRAMENTO, CA 95833-4231 SĐT (916) 263-0880 FAX (916) 376-6319 82 MẪU ĐƠN 9: MẪU THỎA THUẬN MIỄN BUỔI HỌP GIẢI QUYẾT THỎA THUẬN MIỄN BUỔI HỌP GIẢI QUYẾT Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh Office of Administrative Hearings Special Education Division 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 Sacramento, CA 95833 Về việc: _ (Tên Học sinh) v (Tên Khu học chánh) _ (Số hồ sơ) Kính gửi Chánh Thẩm Phán: _ (Tên Phụ Huynh, người đại diện, tên Học sinh 18 tuổi) đại diện cho (Tên Học sinh), _ (Tên Khu học chánh) ký để miễn phiên họp giải cho vụ việc Ngày: _ (Ngày ký) Ngày: _ (Ngày ký) _ (Chữ ký Tên đại diện) _ (Chữ ký Tên đại diện) Đồng thời gửi tới: Khu học chánh [Tên bên khác] [Hồn tất đính kèm chứng tống đạt (Mẫu đơn 3), đính kèm với thỏa thuận miễn phiên họp giải quý vị] 83 MẪU ĐƠN 10: YÊU CẦU ƯU TIÊN NGÀY ĐIỀU TRẦN YÊU CẦU ƯU TIÊN NGÀY ĐIỀU TRẦN KHI PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT KHƠNG DIỄN RA Kính gửi: Office of Administrative Hearings (Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh) 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 Sacramento, CA 95822 Về việc: _ (Tên Học sinh) v (Tên Khu học chánh) _ (Số hồ sơ) Kính thưa Chánh Thẩm Phán: Tôi nộp đơn yêu cầu điều trần thủ tục hợp pháp (khiếu nại) cho vào ngày (điền ngày mà quý vị gửi Đơn Yêu cầu Điều trần cho OAH) Tôi tống đạt đơn khiếu nại cho Khu học chánh vào ngày , .(Ghi ngày tống đạt đơn Yêu cầu điều trần.) Khu học chánh không xếp phiên họp giải vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại Một quan giáo dục địa phương (LEA) phải triệu tập phiên họp giải với phụ huynh thành viên liên quan nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thơng báo đơn khiếu nại (20 U.S.C § 1415(f)(1)(B)(i)(I);1 34 C.F.R § 300.510(a)(1) (2006).) Thời hạn 45 ngày cho việc điều trần ngày sau phiên họp giải quyết, trừ bên đồng ý miễn phiên họp giải văn (34 C.F.R § 300.513(b) & (c) (2006).) Nếu LEA không tổ chức phiên họp giải vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo đơn khiếu nại tiến trình thủ tục hợp pháp khơng tham gia vào phiên họp giải quyết, phụ huynh tìm kiếm can thiệp viên chức điều trần để bắt đầu thời hạn điều trần (34 C.F.R § 300.510(b)(5) (2006).) Vì vậy, tơi u cầu phiên điều trần vụ việc ưu tiên, phiên điều trần cần tổ chức sớm tốt [hoặc ghi ngày chọn.] Ngày: _ (Ngày ký) _ (Ký Ghi họ tên người Đại diện) Đồng thời gửi tới: Khu học chánh [Tên bên khác] [Hoàn tất đính kèm chứng tống đạt (Mẫu đơn 3), đính kèm với yêu cầu ưu tiên ngày điều trần quý vị] Tất trích dẫn theo luật định từ Chuẩn luật số 20 Bộ Luật Hoa Kỳ (Title 20 U.S.C.) trừ có quy định khác 84 MẪU 11: THÔNG BÁO VỀ BUỔI HỘI KIẾN DÀN XẾP MẪU ĐƠN 11: THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP DÀN XẾP TRƯỚC VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH TIỂU BANG CALIFORNIA Về Vấn Đề của: , SỐ HỒ SƠ OAH chống LỆNH ĐẶT RA BUỔI HỘI KIẾN DÀN XẾP TỰ NGUYỆN , Phụ Huynh thay mặt cho, Học Sinh Dựa vào bàn bạc với bên, lệnh sau ban hành: BUỔI HỘI NGHỊ DÀN XẾP TỰ NGUYỆN Một buổi hội nghị dàn xếp tự nguyện tổ chức trước Thẩm Phán Luật Hành Chánh thuộc Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh Khơng cần phải có báo cáo tóm tắt buổi hội nghị dàn xếp, phải nộp lên chiếu theo Bộ Các Quy Định California, tựa đề 1, phần 1028, phân cấp (f) NGÀY: GIỜ: ĐỊA ĐIỂM: Tất người cần để giải cho trường hợp phải đến trình diện tận nơi tất buổi hội nghị dàn xếp, trừ Thẩm Phán Luật Hành Chánh thuộc Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh cho miễn Các bên phải tiếp tục bàn bạc hợp tác lẫn (1) để tạo điều kiện trao đổi chứng, (2) đạt đến quy định kiện, luật khả thu nhận chứng để cổ vũ cho tiến hành phiên điều trần có hiệu quả, (3) để cổ vũ cho bàn bạc dàn xếp cách có kết Văn phòng khơng lấy ngày quy định khỏi lịch dựa việc dàn xếp nội vụ, trừ bên nộp lên thỏa thuận dàn xếp thi hành đầy đủ việc giải cho vấn đề nội vụ trước ngày quy định Một cách khác, người làm đơn xin nộp chuyển giao thư yêu cầu văn phòng đưa lệnh bãi miễn dựa dàn xếp sau cho tất vấn đề nội vụ Mọi việc nộp đơn thêm vụ chuyển cho Office of Administrative Hearings, Special Education Division, Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 fax tới số (916) 376-6319 (không gửi tài liệu fax cho OAH.) Đề ngày: 8591 _/s/ RICHARD CLARK Phân Ban Thẩm Phán Chủ Trì Luật Hành Chánh Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 92 86 MẪU ĐƠN 12: BẢN TUYÊN BỐ MẪU CHO CUỘC HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN MẪU 12: TUYÊN BỐ VỀ HỘI KIẾN TRƯỚC KHI ĐIỀU TRẦN MẪU TUYÊN BỐ VỀ HỘI KIẾN TRƯỚC KHI ĐIỀU TRẦN HỒ SƠ OAH #2008XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, Phụ Huynh thay mặt cho XXXX XXXXX, Học sinh chống XXXX XXXX Khu học chánh A Vào lúc ước tính cần hai ngày để hồn tất Phiên Điều Trần Đúng Thủ Tục Hợp Pháp Tơi ước tính cần ngày cho tơi để hồn tất phần điều trần tơi, ngày cho Khu Học Chánh để hồn tất phần điều trần họ B Các vấn đề chờ định Phiên Điều Trần Đúng Thủ Tục Hợp Pháp nêu đây: Vấn Đề Học Sinh: Học sinh có đánh giá giáo dục độc lập (IEE) lãnh vực liệu pháp lời nói ngơn ngữ lao động hay khơng phụ huynh Học Sinh khơng đồng ý với đánh giá Khu Học Chánh lãnh vực này, IEEs yêu cầu, đánh giá Khu Học Chánh lãnh vực khơng thích hợp Giải Quyết Đề Nghị: OAH lệnh Khu Học Chánh tài trợ cho IEE lãnh vực liệu pháp lời nói ngơn ngữ lao động Vấn Đề Học Sinh: Học Sinh có cần buổi liệu pháp lời nói cá nhân buổi liệu pháp lao động cá nhân để nhận giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí hay khơng? Giải Quyết Đề Nghị: Liệu pháp lời nói ngơn ngữ cá nhân cung cấp ba mươi phút tuần, liệu pháp lao động (OT) cá nhân cung cấp ba mươi phút tuần Ngồi ra, có giáo dục bổ sung lãnh vực liệu pháp lời nói ngôn ngữ lao động Vấn Đề Khu Học Chánh: Các đánh giá Học Sinh Khu Học Chánh lãnh vực liệu pháp lời nói ngơn ngữ lao động có thích hợp theo luật California không? Giải Quyết Đề Nghị: OAH có lệnh đánh giá Khu Học Chánh lãnh vực liệu pháp lời nói ngơn ngữ lao động khơng thích hợp theo luật California OAH lệnh Khu Học Chánh tài trợ cho IEE lãnh vực liệu pháp lời nói ngơn ngữ lãnh vực liệu pháp lao động Vấn Đề Khu Học Chánh: Các buổi làm liệu pháp lời nói ngơn ngữ lao động, mà Khu Học Chánh cung cấp, đáp ứng nhu cầu Học Sinh lãnh vực làm thành giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí cho Học Sinh Giải Quyết Đề Nghị: OAH có lệnh buổi làm liệu pháp lời nói ngơn ngữ lao động theo nhóm mà Khu Học Chánh cung cấp khơng đáp ứng nhu cầu Học Sinh lãnh vực này, không làm thành giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí (FAPE) cho Học Sinh OAH có lệnh cung cấp dịch vụ cá nhân cho lãnh vực đó, giáo dục bổ sung cho lãnh vực C Tơi có ý định gọi nhân chứng sau lên khai báo Phiên Điều Trần Đúng Thủ Tục Hợp Pháp: XXXX XXXX, giáo viên SDC lớp 3,4,5 Trường Tiểu Học XXXXXXXX Tôi mong bà khai báo đánh giá Khu Học Chánh Học Sinh khơng thích hợp, Học Sinh cần có liệu pháp lời nói ngôn ngữ cá nhân liệu pháp lao động cá nhân, 87 93 XXXX XXXX, giáo viên SDC lớp 3,4,5 Trường Tiểu Học XXXXXXXX Tôi mong bà khai báo đánh giá Khu Học Chánh Học Sinh khơng thích hợp, Học Sinh cần có liệu pháp lời nói ngơn ngữ cá nhân liệu pháp lao động cá nhân, liệu pháp theo nhóm khơng đáp ứng nhu cầu Học Sinh cung cấp cho Học Sinh giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí XXXX XXXX, điều trị viên lao động mà Khu Học Chánh thu dụng người hoàn tất đánh giá liệu pháp lao động Học Sinh Tôi mong bà lên khai báo đánh giá bà Học Sinh XXXX XXXX, điều trị viên lời nói mà Khu Học Chánh thu dụng người hồn tất đánh giá lời nói ngôn ngữ Học Sinh Tôi mong bà lên khai báo đánh giá bà Học Sinh Cả cha lẫn mẹ khai báo vấn đề vụ D Tôi gọi nhân chứng chuyên gia sau đây: XXXXX XXXX, điều trị viên lao động Tôi mong bà cho biết ý kiến chuyên môn bà Học Sinh cần có buổi làm liệu pháp lao động cá nhân để hưởng ích lợi từ việc giáo dục cho em, báo cáo liệu pháp lao động mà Khu Học Chánh tiến hành khơng thích hợp XXXXX XXXX, điều trị viên lời nói ngơn ngữ Tơi mong bà cho biết ý kiến chuyên môn bà Học Sinh cần có buổi làm liệu pháp lời nói ngơn ngữ cá nhân để hưởng ích lợi từ việc giáo dục cho em, báo cáo liệu pháp lời nói ngơn ngữ mà Khu Học Chánh tiến hành khơng thích hợp E Bằng chứng tài liệu, thể chất minh chứng mà bên có dụng ý đưa nêu đây: Biên từ băng ghi âm họp IEP vào ngày XX/XX/XX IEP ba năm lần đề ngày XX/XX/XX, bao gồm Đánh Giá Giáo Dục Tâm Lý, Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân, Báo Cáo Lời Nói Ngơn Ngữ, Báo Cáo Liệu Pháp Lao Động Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân đề ngày XX/XX/XX F Khơng cần có thơng dịch viên thích nghi đặc biệt cc: Khu học chánh [Bất bên khác] [điền đính kèm chứng chuyển giao (Mẫu 3), đính kèm chứng vào với phát biểu hội nghị trước phiên điều trần.] 88 MẪU 13: TRÁT ĐÒI TRƯỚC MẪU ĐƠN 13: TRÁTVĂN TÒA PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH Về Vấn Đề của: Cơ Quan/Hồ Sơ Cơ Quan Số OAH Số D TRÁT ĐÒI: Yêu Cầu Ra Khai Báo D TRÁT ĐỊI DƯỚI HÌNH PHẠT: u Cầu Trình Ra Hồ Sơ Hiện Vật NGƯỜI DÂN CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA GỬI LỜI CHÀO MỪNG TỚI: (tên địa người gửi trát đòi) Theo yêu cầu D Người Kiến Nghị (tên, địa số điện thoại người liên lạc) D Người Trả Lời (tên nhóm) Q vị lệnh, cơng việc lý bào chữa phải bỏ qua bên, để trình diện với tư cách nhân chứng vào: (ngày) , lúc (giờ) , vào lúc khai báo tại: (địa điểm) D OAH, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento CA 95833 D OAH, 320 West Fourth Street, Room 630, Los Angeles CA 90013 D OAH, 1515 Clay Street, Suite 206, Oakland CA 94612 D OAH, 1350 Front Street, Room 6022, San Diego CA 92101 DĐịa khác: , California D Quý vị không bắt buộc phải trình diện tận nơi quý vị trình hồ sơ có nêu tờ khai đính kèm cơng bố điền người nắm giữ hồ sơ tuân thủ với Bộ Luật Bằng Chứng phần 1560, 1561, 1562, 1271 (1) Bỏ hồ sơ vào phong bì (hoặc giấy gói khác) Kèm theo cơng bố hồ sơ Dán kín lại (2) Kèm theo trát đòi vào phong bì viết phong bì tên số hồ sơ, tên quý vị ngày, giờ, địa điểm từ mục (trong ô trên) (3) Bỏ phong bì vào phong bì khác lớn hơn, dán kín lại, gửi cho Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh địa đánh dấu nơi mục 2.(4) Gửi công bố cho luật sư bên cho biết nơi mục D Q vị khơng bắt buộc phải trình diện tận nơi trình hồ sơ nêu tờ khai đính kèm cơng bố điền người nắm giữ hồ sơ tuân thủ với Bộ Luật Bằng Chứng phần 1561 Bởi (ngày), gửi hồ sơ tới: GHI CHÚ: Cách thức trình hồ sơ khơng thỏa mãn u cầu Bộ Luật Bằng Chứng phần 1561 để tiếp thu phiên điều trần D5 Quý vị phải lệnh trình diện tận nơi trình hồ sơ nêu tờ khai đính kèm Việc trình diện tận nơi người giám hộ nhân chứng hội đủ điều kiện khác việc trình hồ sơ theo trát đòi điều bắt buộc Thủ tục cho phép phân đoạn (b) phần 1560, phần 1561 1562 thuộc Bộ Luật Bằng Chứng không coi tuân thủ đầy đủ theo trát đòi Việc khơng tn theo trát đòi bị phạt tội khinh thường tòa theo cách thức mà luật pháp mơ tả Lệ Phí Cho Nhân Chứng: Khi làm theo trát đòi này, quý vị quyền hưởng lệ phí làm nhân chứng số dặm đường thực di chuyển hai chiều, theo luật pháp cho phép, quý vị yêu cầu Quý vị yêu cầu điều trước trình diện theo quy định từ người có tên mục Xem Bộ Luật Chính Phủ phần 11450.05, 11450.50, 68092.5-68093, 68096.1-68097.10 NẾU QUÝ VỊ CÓ BẤT CỨ THẮC MẮC NÀO VỀ LỆ PHÍ NHÂN CHỨNG HOẶC GIỜ HOẶC NGÀY MÀ QUÝ VỊ PHẢI RA TRÌNH DIỆN, HOẶC ĐỂ CHẮC CHẮN LÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA QUÝ VỊ CẦN PHẢI THỰC HIỆN VÀO NGÀY VÀ GIỜ NÊU TRÊN, HÃY LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI YÊU CẦU TRÁT ĐÒI NÀY, NHƯ Đà LIỆT KÊ TRONG MỤC Ở TRÊN, TRƯỚC NGÀY NÊU TRONG MỤC Ở TRÊN (Ngày Phát Hành)_ (Tên Viết Chữ In) (Chữ Ký Nhân Viên Được Phép) (Danh Hiệu) OAH-1 (Sửa lại 10/06) 8996 MẪU ĐƠN 14: LỆNH SAU CUỘC HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN TRƯỚC VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH TIỂU BANG CALIFORNIA SỐ HỒ SƠ OAH Về việc: (OAH điền số hồ sơ này) (Tên Phụ huynh), đại diện cho (Tên Học sinh), Người đệ đơn, LỆNH SAU BUỔI HỌP TRƯỚC ĐIỀU TRẦN v _ (Tên Khu học chánh Các bị đơn khác), Bị đơn Vào ngày (OAH điền ngày) Cuộc họp trước điều trần qua điện thoại (PHC) tổ chức với Thẩm Phán Luật Hành Chánh (ALJ hay Thẩm phán) (OAH điền tên ), Văn phòng Điều trần Hành chánh, Ban Giáo Dục Đặc Biệt (OAH) _(OAH điền vào) Luật sư, đại diện cho _ (OAH điền tên Học sinh hay Khu học chánh) _(OAH điền vào) Luật sư, đại diện cho _ (OAH điền tên Học sinh hay Khu học chánh) Cuộc họp trước điều trần qua điện thoại (PHC) [được/không được] ghi lại Dựa vào thảo luận bên, Thẩm phán ban hành lệnh sau: Ngày, Thời gian Địa điểm Điều trần Buổi điều trần [được đình hỗn theo Thỉnh cầu _(OAH điền tên Học sinh hay Khu học chánh hay nêu Thỉnh cầu chung bên) diễn vào _ (OAH điền ngày) Buổi điều trần nên bắt đầu ngày vào lúc [ sáng/chiều] kết thúc vào lúc [ sáng/chiều] [ngoại trừ ngày buổi điều trần, ngày phiên điều trần bắt đầu vào lúc _ sáng/chiều], trừ trường hợp có lệnh khác, văn phòng _ (OAH điền vào, có) _ (OAH điền vào, có) Các bên phải thơng báo cho tất nhân chứng tiềm ngày điều trần, phải dùng trát tòa để triệu tập nhân chứng cần thiết, để đảm bảo nhân chứng có mặt để làm chứng Nếu nhân chứng khơng thơng báo xác ngày điều trần Địa điểm có phòng họp khơng phù hợp Ít nhất, phòng điều trần nên có (1) bàn cho cho luật sư phụ huynh Học Sinh; (2) bàn cho luật sư đại diện Khu học chánh; (3) bàn cho Thẩm phán ; (4) bàn nhân chứng [Phòng cần có loa ngồi.] Một phòng họp thơng thường dùng cho buổi điều trần 90 không triệu tập cách, nhân chứng khơng coi "lý đáng" để hỗn phiên tồ vắng mặt Các vấn đề cách giải đề xuất Các vấn đề buổi điều trần thủ tục hợp pháp vấn đề viện dẫn đơn khiếu nại điều trần thủ tục hợp pháp, làm sáng tỏ bên Thẩm phán qua Cuộc họp trước điều trần qua điện thoại (PHC): a) (OAH điền vào đây) b) (OAH điền vào đây) c) (OAH điền vào đây) Tài liệu Bằng chứng Các tài liệu chứng phải đánh dấu trang đặt tập hồ sơ đóng lỗ trước phiên điều trần [Học Sinh / Khu học chánh] sử dụng số [Khu học chánh/ Học Sinh] phải sử dụng chữ để xác định vật chứng Mỗi tài liệu đánh số trang theo mục tài liệu, tất tài liệu bên cần có dãy số trang (dạng Bates-stamped) Mỗi hồ sơ chứng phải có bảng chi tiết nội dung Mỗi bên phải tống đạt hồ sơ chứng cho bên trước 5:00 chiều vào ngày _ (OAH điền vào đây) Tại phiên điều trần, bên phải cung cấp hồ sơ chứng cho Thẩm phán sử dụng, hồ sơ chứng thứ hai cho nhân chứng sử dụng Các bên không tống đạt hồ sơ cho OAH trước phiên điều trần Trong trường hợp chứng bị trùng lặp, phiên dễ đọc sử dụng Ngoại trừ trường hợp có lý đáng, trừ phải dùng cho việc bác biện luận tội, tài liệu khơng có tài liệu chứng, không trao đổi trước, không chấp nhận làm chứng buổi điều trần trừ có tuyên bố văn cam kết chịu hình phạt lời khai không thật, Thẩm phán chấp nhận Nhân chứng Mỗi bên có trách nhiệm việc gọi nhân chứng tham dự buổi điều trần Mỗi bên cần đảm bảo, khả kiểm soát được, nhân chứng họ có khả có mặt cách hợp lý Các bên phải xếp nhân chứng để tránh chậm trễ buổi điều trần để giảm thiểu loại bỏ việc cần loại nhân chứng Không bên phép đưa nhân chứng không tiết lộ họp trước điều trần trừ trình bày lý đáng, tuyên bố văn cam kết chịu hình phạt lời khai không thật, Thẩm phán tùy quyền chấp nhận [Các bên lệnh gặp đàm phán trước ngày _(OAH điền vào lịch làm chứng nhân chứng/Các bên đồng ý trao đổi việc tham dự thứ tự làm chứng/đảm bảo có nhân chứng sẵn sàng làm chứng lúc phiên điều trần, đảm bảo buổi điều trần kết thúc lịch.] đây), [Các nhân chứng sau gọi để làm chứng _(OAH điền vào đây): 91 [Các nhân chứng sau gọi để làm chứng _(OAH điền vào đây): [Lịch làm chứng chốt thời điểm bắt đầu điều trần.] [ (OAH điền vào đây) xác nhận _(OAH điền vào đây) nhân chứng mời khai chứng phiên điều trần, (OAH điền vào đây) xác nhận danh tính _(OAH điền vào đây) nhân chứng Một số nhân chứng hai bên mời làm chứng Hiện cho thấy _(OAH điền vào đây) ngày lên lịch để điều trần vụ việc, khó mà giữ lịch hồn thành điều trần Vì vậy, trước _ chiều ngày _(OAH điền vào đây), bên có trách nhiệm tống đạt cho bên OAH danh sách nhân chứng dự kiến, bao gồm thời gian làm chứng ước tính cho nhân chứng, ghi xuống nhân chứng mà bên gọi làm chứng, khác với nhân chứng gọi, tùy thuộc vào diễn tiến việc đưa chứng điều trần Trước bắt đầu phiên điều trần thủ tục hợp pháp, Thẩm phán bên thảo luận thời gian dự kiến cần cho thẩm vấn phối kiểm nhân chứng khúc mắc việc lịch cho nhân chứng, Thẩm phán chốt lại lịch làm chứng Thẩm phán có tồn quyền để hạn chế số lượng nhân chứng thời gian cho phép để làm chứng.] Làm chứng qua Điện thoại [Một bên tìm cách gọi nhân chứng để làm chứng qua điện thoại phải báo trước để chấp thuận.] [ _(OAH điền vào đây) thỉnh cầu (OAH điền vào đây) thực khai chứng điện thoại chấp thuận/từ chối ] [ (OAH điền vào đây) phải cung cấp cho (OAH điền vào đây) toàn hồ sơ bên, có chứa tất chứng bên, trước phiên điều trần, phải đảm bảo phòng điều trần có trang bị đầy đủ thiết bị để người phòng nghe nhân chứng.] Công bố Kịp thời Nhân chứng/Bằng chứng [Yêu cầu (OAH điền vào đây) xin chậm công bố nhân chứng/bằng chứng _(OAH điền vào đây) ngày trước phiên điều trần từ chối/cấp, nhân chứng/bằng chứng phải trao đổi trước ngày _(OAH điền vào đây) lúc _ sáng/chiều] [Luật Giáo Dục điều 56505, phân mục (e) (7), quy định việc công bố nhân chứng, chứng cần thực "ít nhất" năm ngày làm việc trước buổi điều trần.] [Lệnh OAH vào ngày (OAH điền ngày vào đây), lệnh cụ thể việc cung cấp danh sách tất nhân chứng/tài liệu sớm , cụ thể là: ba ngày làm việc trước Cuộc họp trước điều trần qua điện thoại (PHC) này.] Trình tự trình bày chứng [Vấn đề củng cố, liên quan đến _(OAH điền vào đây) bên Trình tự trình bày chứng thực sau: (OAH điền vào đây)] [Nếu nhân chứng gọi nhiều bên, _ (OAH điền vào đây).] Thỉnh cầu [Phán thỉnh cầu thực PHC.] [Khơng có thỉnh cầu trước xét xử chờ xử lý hay dự liệu Bất kỳ thỉnh cầu nộp sau ngày phải tuyên bố cam kết chịu hình phạt lời khai khơng thật, trình bày lý đáng thỉnh cầu lại không làm trước buổi họp trước điều trần vào ngày (OAH điền ngày vào đây).] 92 Thỏa thuận Các Thỏa thuận kiện thực tế, tranh cãi biện pháp giải khuyến khích Bất kỳ thỏa thuận đề xuất cần trình lên Thẩm phán văn 10 Tính trang nghiêm Ứng xử Luật sư Phòng điều trần Luật sư, tất bên, tất nhân chứng phải ứng xử chuyên nghiệp lịch Điện thoại di động, máy nhắn tin, máy ghi âm, thiết bị điện tử có âm khác phải tắt chuyển qua chế độ rung buổi điều trần trừ Thẩm phán cho phép khác 11 Hồn trả chi phí Bất kỳ bên muốn hồn trả chi phí phải xuất trình chứng đáng khoản chi, thỏa thuận số tiền chi, phần thực nghĩa vụ chứng minh 12 Những Nhu cầu đặc biệt Chỗ Một thông dịch viên tiếng [ (OAH điền vào đây)] [hay sở vật chất khác] u cầu 13 Phiên điều trần Đóng kín/Cơng khai cho công chúng [Theo yêu cầu phụ huynh, phiên điều trần công khai cho công chúng.] 14 Dàn xếp Các bên khuyến khích tiếp tục nỗ lực đạt thỏa thuận chung trước buổi điều trần Các bên nên thông báo cho OAH văn họ đạt dàn xếp giải bất đồng trước buổi điều trần diễn Nếu việc dàn xếp đạt vòng năm ngày trước buổi điều trần dự kiến bắt đầu, bên phải thông báo cho OAH việc qua số điện thoại (916) 263-0880 NẾU MỘT DÀN XẾP THỎA THUẬN ĐẦY ĐỦ VÀ TỐI HẬU ĐẠT ĐƯỢC SAU GIỜ CHIỀU VÀO TRƯỚC NGÀY ĐIỀU TRẦN, CÁC BÊN PHẢI ĐỂ LẠI TIN NHẮN HỘP THƯ THOẠI VỀ VIỆC DÀN XẾP QUA SỐ (916) 274-6035, VÀ CŨNG PHẢI ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA [MỖI BÊN / NGƯỜI TƯ VẤN ĐẠI DIỆN CHO MỖI BÊN.] Thẩm phán kiểm tra tin nhắn hộp thư thoại vào buổi tối trước ngày buổi điều trần buổi sáng ngày điều trần 15 Việc khơng tn thủ lệnh dẫn đến việc loại trừ chứng biện pháp chế tài khác THEO LỆNH THI HÀNH Ngày: (OAH điền vào đây) _ (Tên Thẩm phán) Thẩm phán Luật hành chánh Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 93 MẪUĐƠN 15: YÊU VỀ VIỆC HẠN CUỘCHOÃN HỘI KIẾN TRƯỚC ĐIỀU TRẦN MẪU 15:CẦU MẪU YÊUGIA CẦU ĐÌNH BUỔI HỌPKHI TRƯỚC ĐIỀUDỰA THEO LÝ DO CHÍNH ĐÁNG MẪU TRẦN DỰA TRÊN LÝ DO CHÍNH ĐÁNG [NGÀY] Office of Administrative hearings 2349 Gateway Oaks Drive Suite 200 Sacramento, CA 95833 V/v: John Joanne Doe, Phụ Huynh thay mặt cho Jane Doe, Học Sinh chống lại với Khu Học Chánh Thống Nhất XXXX, Số Hồ Sơ OAH 2009 XXXXXX Thưa Thẩm Phán Chủ Trì: Cuộc hội nghị trước phiên điều trần vấn đề quy định vào thứ Hai, [ngày], thứ Sáu [ngày] Chúng yêu cầu hỗn lại hội nghị trước điều trần lý sau đây: [NÊU CÁC LÝ DO] [NÊU RA VIỆC QUÝ VỊ Đà LIÊN LẠC VỚI KHU HỌC CHÁNH HOẶC LUẬT SƯ CỦA KHU HỌC CHÁNH VÀ TÌM CÁCH ĐỊNH RA CÁC NGÀY KHÁC CHO CUỘC HỘI KIẾN TRƯỚC KHI ĐIỀU TRẦN VÀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN, VÀ NÊU RA CÁC NGÀY ĐĨ.] Tơi tun bố hình thức phạt gian dối theo luật Tiểu Bang California điều thực xác thi hành [Thành Phố, California] vào [ngày] Tên Viết Chữ In Chữ Ký cc: Khu học chánh [Bất bên khác] [điền đính kèm chứng chuyển giao (Mẫu 3), đính kèm chứng vào với u cầu hỗn lại.] 94 101 MẪU ĐƠN 16: MẪU THÔNG BÁO THIẾU MẪU 16: THƠNG BÁO VỀ SỰ THIẾU SĨTVỀ (NOI) MẪU YẾU TỐ (NOI) Gửi: Thẩm Phán Chủ Trì Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh V/v: Hồ Sơ Số XXXXXXXX Tên Học Sinh chống lại Khu Học Chánh THÔNG BÁO VỀ SỰ THIẾU SÓT Khu học chánh nộp yêu cầu để xin có phiên điều trần thủ tục hợp pháp Tôi không nghĩ than phiền đầy đủ, yêu cầu OAH cho thiếu sót Một bên chống lại người nộp than phiền thủ tục hợp pháp có quyền thách thức đầy đủ than phiền (20 U.S.C § 1415(b) & (c); Bộ Luật Giáo Dục § 56502, subd (d)(1).) Bên nộp đơn than phiền khơng có quyền có phiên điều trần trừ than phiền đáp ứng đòi hỏi phần 1415(b)(7)(A) Bộ Luật Giáo Dục phần 56502, phân đoạn (c)(1) Phần 1415(c)(2)(D) đòi hỏi đầy đủ đơn than phiền phải đánh giá dựa kiện than phiền Một than phiền đầy đủ có: (1) mơ tả chất vấn đề em có liên quan tới khởi xướng thay đổi đề nghị có liên quan tới nhận dạng, đánh giá, xếp chỗ giáo dục cho đứa trẻ, cung cấp giáo dục cơng lập thích hợp miễn phí (FAPE) cho đứa trẻ; (2) kiện có liên quan tới vấn đề; (3) giải đề nghị cho vấn đề tới phạm vi biết có sẵn cho bên vào lúc (§ 1415(b)(7)(A)(ii)(III) & (IV).) Mục đích đòi hỏi cổ vũ cho công qua việc cung cấp cho người đáp ứng hiểu biết cụ thể giả định cung cấp cho khu học chánh đầy đủ thông tin để trả lời cụ thể cho than phiền theo đòi hỏi phần 1415(c)(2)(B), để tham gia vào phiên họp giải buổi hòa giải theo phần 1415, phần phụ (e) (f) Bên chống lại người mà than phiền nộp lên có quyền biết chất giả định cụ thể thực để chống lại người này, người chuẩn bị chống đỡ (Tadano v Manney (9th Cir 1947) 160 F.2d 665, 667; Hornsby v Allen (5th Cir 1964) 326 F.2d 605, 608.) Tôi xác định điều mà khu học chánh đòi hỏi [Có thêm chi tiết cụ thể, quý vị muốn.] Do đó, tơi u cầu OAH cho than phiền bị thiếu sót Thân ái, XXXXXXXXXX cc: Khu học chánh [Bất bên khác] [điền đính kèm chứng chuyển giao (Mẫu 3), đính kèm chứng vào với kiến nghị này.] 95 102 MẪU 17:NGHỊ MẪU CẦU MẪU ĐƠN 17: KIẾN VỀĐƠN VIỆC THỈNH Ở YÊN TẠI CHỖXIN MẪUGIỮ NGUYÊN Gửi: Thẩm Phán Chủ Trì Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh V/v: Hồ Sơ Số XXXXXXXX Tên Học Sinh chống lại Khu Học Chánh KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC Ở YÊN TẠI CHỖ Tôi yêu cầu việc xếp chỗ cho tôi, xác định theo IEP thi hành em, giữ nguyên chỗ khoảng thời gian có tiến trình thủ tục hợp pháp Theo luật giáo dục đặc biệt liên bang California, em học sinh giáo dục đặc biệt quyền lại nơi xếp chỗ giáo dục em để chờ hoàn tất thủ tục điều trần thủ tục hợp pháp trừ bên đồng ý khác (20 U.S.C § 1415(j); 34 C.F.R § 300.518(a) (2006); Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48915.5, 56505, subd (d).) Mục đích việc giữ nguyên để trì trạng chương trình giáo dục cho học sinh chờ giải phiên điều trần thủ tục hợp pháp (Stacey G v Pasadena Independent School Dist (5th Cir 1983) 695 F.2d 949, 953; D v Ambach (2d Cir 1982) 694 F.2d 904, 906.) Nhằm mục đích việc giữ nguyên, việc xếp chỗ giáo dục xếp chỗ thường kêu gọi IEP học sinh, xúc tiến trước có tranh tụng (Thomas v Cincinnati Bd of Educ (6th Cir 1990) 918 F.2d 618, 625.) Đính kèm IEP xúc tiến cho thấy xếp chỗ em dịch vụ có: [Liệt kê dịch vụ] Khu Học Chánh từ chối cung cấp xếp chỗ XXXXX dịch vụ XXXX cho tơi Tơi tun bố hình thức phạt gian dối theo luật Tiểu Bang California điều thực xác thi hành [Thành Phố, California] vào [ngày] Do đó, tơi u cầu OAH cấp cho lệnh nguyên chỗ Thân ái, XXXXXXXXXX cc: Khu học chánh [Bất bên khác] [điền đính kèm chứng chuyển giao (Mẫu 3), đính kèm chứng vào với kiến nghị Đồng thời đính kèm IEP thi hành.] 103 96 ... diferentes, o de manera electrónica se así se solicita Para obtener el Manual en un idioma o formato distinto, envíe una solicitud escrita a OAH en Sacramento Esta solicitud se puede hacer en cualquier... 语言书写。有关如何用其他格式获取表格和出版物副本的更多信息,请拨打 (916) 263-0880 Tagalog Ang Hanbuk na ito ay makukuha sa Ingles, Vietnamese, Cantonese, Tagalog at Hmong Ito rin ay makukuha sa iba pang mga wika Ang OAH ay maaari ring... phòng nằm Sacramento Van Nuys Sacramento văn phòng trung tâm Tất yêu cầu điều trần hòa giải giấy tờ phải nộp Sacramento OAH yêu cầu giấy tờ nên fax gửi qua email văn phòng Sacramento Địa số điện
- Xem thêm -

Xem thêm: CẨM NANG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CUNG CẤP BỞI VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH, CẨM NANG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CUNG CẤP BỞI VĂN PHÒNG ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÁNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay