Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ)

124 67 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 16:16

Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ)Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ)Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ)Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ) 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - VŨ THỊ NGỌC THU MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN DỰ ÁN ĐÀUXÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ BẮC SƠNG CẤM Chun ngành: Kỹ thuật Xây dựng Cơng trình Dân dụng & Công nghiệp Mã số: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS NGUYỄN ĐÌNH THÁM Hải Phòng, 2015 Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu MỤC LỤC ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY D ỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SƠNG CẤM Lời nói đầu Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU lựa chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SƠNG CẤM 1.1 Tổng quan cơng tác quản dự án đầuxây dựng Việt Nam 1.1.1 Thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng Việt Nam 1.1.2 Các hình thức quản dự án Việt Nam 1.1.3 Những đổi tích cực cơng tác quản dự án Việt Nam thời gian qua 1.1.4 Những tồn công tác quản dự án Việt Nam 1.2 Đặc điểm địa lý, tình hình phát triển kinh tế yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản dự án Đầuxây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm 1.2.1 Đặc điểm Hải Phòng 1.2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.2.1.2 Đặc điểm địa hình Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 16 17 18 20 20 20 1.2.1.3 Đặc điểm khí hậu 1.2.1.4 Diện tích, dân số đặc điểm vị trí địa 1.2.1.5 Đặc điểm địa chất 1.2.2 Đặc điểm trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Hải Phòng 1.2.2.1 Giao thơng thị 1.2.2.2 Hệ thống thoát nước 1.2.2.3 Hệ thống cấp nước 1.2.2.4 Thốt nước thải vệ sinh mơi trường 1.2.2.5 Cấp điện 1.3 Tổng quan công tác quản Dự án đầuxây dựng hệ thống hạ tầng Khu đô thị Bắc sông Cấm 1.3.1 Giới thiệu dự án trạng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm 1.3.1.1 Giới thiệu dự án 1.3.1.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu khu trung đô thị Bắc sông Cấm 1.3.2 Mơ hình quản dự án 1.3.3 Quy trình thực đầuxây dựng dự án 1.3.3.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án 1.3.3.2 Giai đoạn thực dự án 1.3.3.3 Giai đoạn kết thúc dự án 1.3.4 Phân cấp thực 1.3.4.1 Cơ quan chủ quản (Uỷ ban nhân dân thành phố) 1.3.4.2 Ban quản dự án Khu đô thị Bắc sông Cấm 1.4 Thực trạng công tác quản giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án đầuxây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm 1.4.1 Thực trạng công tác lập, phê duyệt quy hoạch 1.4.2 Thực trạng cơng tác lập, thẩm định dự tốn giai đoạn chuẩn bị dự án 1.4.3 Thực trạng công tác đấu thầu gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án 1.5 Thực trạng, tồn tại, nguyên nhân công tác quản dự án hạ tầng kỹ thuật địa bàn thành phố nhƣ Dự án đầuxây dựng Hệ thống hạ tầng Khu đô thị Bắc sông Cấm Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 20 20 22 23 24 24 26 28 30 32 35 35 35 36 45 47 47 47 47 48 48 48 50 50 50 50 51 1.5.1 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thành phố cơng tác giải phóng mặt 1.5.1.1 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thành phố 1.5.1.2 Công tác đền bù, giải phóng mặt 1.5.2 Cơng tác chuẩn bị nguồn vốn để đầu hạ tầng kỹ thuật 1.5.3 Bộ máy nhân lực thực công tác quản dự án 1.5.4 Đối với hệ thống pháp luật nhà nước 1.5.5 Nguyên nhân 1.5.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.5.5.2 Nguyên nhân chủ quan 1.5.5.3 Những nguyên nhân cụ thể 1.6 Kết luận CHƢƠNG II CƠ SỞ PHÁP VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG 2.1 Cơ sở pháp quản dự án đầuxây dựng cơng trình 2.1.1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [14] 2.1.2 Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội [12] 2.1.3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 [15] 2.1.3.1 Ban quản dự án đầu xây dựng dự án 2.1.3.2 Thuê vấn quản dự án đầu xây dựng 2.1.3.3 Nội dung quản dự án đầu xây dựng 2.1.3.4 Quản tiến độ thực dự án đầu xây dựng 2.1.4 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013[13] 2.1.5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu [4] 2.1.6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng [10] 2.1.7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản chi phí cơng trình xây dựng [7] 2.1.8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng [9] 2.1.9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất [5] 2.1.10 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 Chính phủ quy định nước thải xử nước thải [6] Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 51 51 52 54 54 55 56 56 57 57 58 59 61 61 61 62 63 64 64 64 65 65 66 67 68 69 69 2.1.11 Các Thông hướng dẫn quản dự án đầu xây dựng cơng 71 trình 2.1.12 Các văn pháp liên quan đến dự án đầu xây dựng Hạ tầng 72 kỹ thuật khu đô Bắc sông Cấm 2.2 Cơ sở khoa học 72 2.2.1.Khái niệm dự án đầu xây dựng cơng trình quản đầu xây dựng cơng trình 73 2.2.2.1 Dự án đầu xây dựng cơng trình 73 2.2.2.2 Vòng đời dự án 2.2.2.3 Trình tự thực dự án đầu xây dựng 74 2.2.2.4 Quản dự án đầu xây dựng cơng trình 76 2.2.2.5 Mục tiêu quản dự án đầu xây dựng cơng trình 77 2.2.2.6 Các hình thức quản dự án đầu xây dựng 78 2.2.2.7 Yêu cầu quản dự án đầu xây dựng cơng trình 80 2.2.2 Ngun tắc quản dự án đầu xây dựng cơng trình 82 2.2.2.1 Ngun tắc quản dự án đầu xây dựng cơng trình 84 2.2.2.2 Ngun tắc cụ thể quản dự án đầu xây dựng cơng trình 85 2.2.2.3 Nhiệm vụ thực quản dự án đầu xây dựng cơng trình 85 2.2.2.4 Các yếu tố tác động đến công tác quản dự án đầu xây dựng 85 2.2.2.5 Nội dung quản thực dự án đầu xây dựng 86 CHƢƠNG III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN THỰC HIỆN DỰ ÁN 86 ĐẦUXÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI 88 BẮC SÔNG CẤM 92 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu thầu 3.1.1 Từng bước kiện toàn máy xét thầu Ban 3.1.2 Vận dụng phương pháp tiêu tổng hợp không đơn vị đo để 92 định cho thang điểm kỹ thuật xét thầu 92 3.1.3 Kiểm soát chi tiết giảm giá dự thầu nhà thầu 95 3.2 Giải pháp quản mềm dẻo, hƣớng tới công nghệ có khả ứng dụng cho cơng tác đầuxây dựng dự án 97 3.2.1 Giải pháp quản mềm dẻo 100 3.2.2 Ví dụ ứng dụng công nghệ xử nước thải dự án 3.2.2.1 Giới thiệu hệ thống xử nước thải Johkasou 100 3.2.2.2 Ưu điểm hệ thống xử nước thải Johkasou 101 Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 3.2.2.3 Trình tự thực 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt 3.3.1 Giải pháp chung 3.3.2 Đề xuất giải pháp cụ thể 3.4 Các giải pháp khác 3.4.1 Giải pháp nâng cao hiệu quản chất lượng cơng trình 3.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu giám sát thi công xây dựng cơng trình 3.4.3 Bổ sung nhân Ban Quản dự án 3.4.4 Giải pháp nâng cao hiệu công tác lập phê duyệt biện pháp thi cơng 3.4.5 Tăng cường hành động khắc phục, phòng ngừa KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN B KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 101 103 104 105 105 106 112 112 114 116 117 119 120 120 121 122 LỜI NÓI ĐẦU Sau thời gian học tập nghiên cứu, dìu dắt, hướng dẫn tận tâm thầy, cô với cố gắng, nỗ lực thân, ngày 12/6/2015 nhận Quyết định số 490-10/QĐ-TNCH Trường Đại học dân lập Hải Phòng việc giao đề tài luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơng trình xây dựng khóa (2013-2015) Tên đề tài: “Một số giải pháp quản dự án đầu xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm” Ý thức tầm quan trọng công tác quản dự án Khu đô thị Bắc sông Cấm thành phố Hải Phòng, thân tơi tìm hiểu, tập trung nghiên cứu để tìm ưu nhược điểm công tác quản dự án để từ đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả, mang lại lợi ích cho người sử dụng, cho xã hội đồng thời tiết kiệm chi phí cho Chủ đầu Bản thân tơi cơng tác Ban Quản cơng trình xây dựng phát triển đô thị từ năm 2010 đến Với kinh nghiệm thực tế quản dự án tích lũy thời gian công tác, viết Luận văn tất tình yêu nghề, nhiệt huyết quan điểm người làm công tác quản dự án với mong muốn đem lại hiệu cao cơng tác quản dự án xây dựng nói chung cơng tác Quản dự án xây dựng Khu nhà tái định cư địa bàn Hải Phòng nói riêng Để viết Luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân hỗ trợ, giúp đỡ lớn thày khoa Xây dựng, phòng Đào tạo Đại học sau Đại học Trường Đại học dân lập Hải Phòng đặc biệt thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Thám, thầy người tận tâm với nghề hướng dẫn tơi nhiệt tình, tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt đề tài giao Mặc có kinh nghiệm thực tế công tác quản dự án, thời gian có hạn, đề tài nghiên cứu rộng phức tạp với hiểu biết thân nhiều hạn chế nên nội dung Luận văn khơng tránh khỏi việc có thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp, chia sẻ từ thầy cô, bạn người quan tâm đến lĩnh vực quản dự án để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Nhà trường, giảng viên hướng dẫn đặc biệt thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Thám tận tình giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc r ràng Tác giả luận vănThị Ngọc Thu Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐT : Chủ đầu TVGS : vấn giám sát TVTK : vấn thiết kế GPMB : Giải phóng mặt CNVC : Công nhân viên chức QLDA : Quản dự án DAĐT : Dự án đầu UBND : Uỷ ban nhân dân TKKT : Thiết kế kỹ thuật KT - XH : Kinh tế - xã hội QLCL : Quản chất lượng Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 10 DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng liệu khí hậu Hải Phòng 22 Bảng 1.2 Thống kê diện tích, mật độ quận, huyện 23 thành phố Bảng 1.3 Hệ thống nhà máy cấp nước thành phố Hải 29 phòng Bảng 1.4 Tổng hợp trạng sử dụng đất nghiên cứu 322 37 Bảng 1.5 Tổng hợp trạng sử dụng cơng trình xây 40 dựng Bảng 1.6 Bảng thống kê tỷ lệ tầng cao tòa nhà 40 Bảng 1.7 Cơ cấu tổ chức Ban Quản dự án 47 Bảng 3.1 Tổng hợp cấu nhân đề xuất cho Ban hỗ trợ 108 Bảng 3.2 Các dự án dự kiến bố trí tái định cư Học viên thực hiện: Vũ Thị Ngọc Thu 112 ... tác quản lý Dự án đầu tƣ xây dựng hệ thống hạ tầng Khu đô thị Bắc sông Cấm 1.3.1 Giới thiệu dự án trạng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm 1.3.1.1 Giới thiệu dự án 1.3.1.2 Hiện trạng hạ tầng. .. Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 76 2.2.2.5 Mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 77 2.2.2.6 Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng 78 2.2.2.7 Yêu cầu quản lý dự án đầu. .. văn Cấu trúc luận văn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SÔNG CẤM 1.1 Tổng quan công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ), Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay