hoclieu_2_1522985702

103 11 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 16:12

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VỤ GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TÀI LIỆU GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP (DÙNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) (Lƣu hành nội bộ) Hà Nội, năm 2017 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỘT SỐ BIỂU TƢỢNG DÙNG TRONG TÀI LIỆU KAB PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP LÀ GÌ ? SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH TÀI LIỆU HỖ TRỢ AI? MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐÀO TẠO PHẦN 2: BÀI TẬP, TÀI LIỆU DÙNG CHO HỌC SINH MÔ ĐUN 1: KINH DOANH RẤT THÚ VỊ, TẠI SAO TÔI CHƢA NGHĨ ĐẾN KHỞI NGHIỆP BẰNG KINH DOANH (9 TIẾT) Bài 1: Vai trò khả doanh nhân kinh doanh (3 tiết) Bài 2: Phát triển tƣ hành động có tính kinh doanh cho thân (3 tiết) 13 Bài 3: Tầm quan trọng kinh doanh xã hội (3 tiết) 22 MÔ ĐUN 2: KHỞI NGHIỆP BẰNG KINH DOANH, TƠI CẦN PHÁT TRIỂN NHỮNG NĂNG LỰC GÌ? (9 TIẾT) 33 Bài 1: Tự đánh giá lực kinh doanh tiềm ẩn thân (3 tiết) 33 ài 2: nh lực củ ngƣời inh d nh tiết) 41 Bài 3: Những lực cần phát triển củ ngƣời làm kinh doanh (3 tiết) 50 MÔ ĐUN 3: KHỞI NGHIỆP BẰNG KINH DOANH CĨ THỂ THẤT BẠI, TƠI PHẢI CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ ĐỂ KHƠNG THẤT BẠI KHI KHỞI NGHIỆP BẰNG KINH DOANH (9 TIẾT) 59 Bài 1: Sáng tạo tiề cá nhân (3 tiết) 59 Bài 2: Những hành động tăng cƣờng tự tin thân (3 tiết) 74 Bài 3: Mạo hiểm kinh doanh (3 tiết) 83 PHẦN 3: MỘT SỐ THUẬT NGỮ CƠ BẢN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 LỜI NÓI ĐẦU Tr ng nă gần Đảng, Chính phủ qu n tâ đến nội dung giá dục hƣớng nghiệp, phân luồng học sinh s u trung học sở, giá dục hởi nghiệp tr ng nhà trƣờng phổ thông,… Để thực nội dung đạ củ Đảng Chính phủ, Hƣớng dẫn nhiệ vụ nă học 2016-2017, ộ Giá dục Đà tạ đạ sở giá dục đà tạ , sở giá dục “H àn thiện chƣơng trình giá dục hƣớng nghiệp tr ng trƣờng phổ thơng; biên s ạn tài liệu giá dục hƣớng nghiệp, hởi nghiệp inh d nh quản lý giá dục hƣớng nghiệp Đổi động giá dục hƣớng nghiệp, đáp ứng ới phƣơng pháp, hình thức h ạt ục tiêu phân luồng học sinh, phân luồng s u THCS” Để ph ng phú c thê thực tốt nhiệ vụ trên, Vụ Giá dục thƣờng xuyên phối hợp với Tổ chức L động quốc tế Việt N ộ tài liệu gồ hội ch nhà trƣờng, giá viên c thể ILO) tổ chức biên s ạn tài liệu Giá dục hởi nghiệp cuốn, tr ng đ c hƣớng dẫn giá viên tập ch học sinh cấp THCS THPT Các nhà trƣờng, giá viên c thể lự chọn bài, giảng dạy ch chủ đề giá dục hƣớng nghiệp h ặc Vụ Giá dục thƣờng xuyên trân trọng Quốc tế ILO) Việt N ô đun phù hợp để tƣ liệu ôn cơng nghệ ơn Văn phòng Tổ chức L động hỗ trợ thực nội dung, inh phí biên s ạn tài liệu ộ Tài liệu biên s ạn lần đầu hông tránh hỏi c hạn chế, s i s t, ng nhận đƣợc g p ý củ nhà trƣờng cô giá , thầy giá để c thể chỉnh sử để tài liệu đƣợc h àn thiện tốt Hà Nội, ngày 24 tháng nă 2017 VỤ GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KAB Giáo dục khởi nghiệp kinh doanh ILO Tổ chức L MOET Bộ Giáo dục Đà tạo VNIES Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam THPT Trung học phổ thông TOT Lớp tập huấn cho giáo viên ĐG Đơn giá SL Số lƣợng NVL Nguyên vật liệu KQ Kết SXKD Sản xuất kinh doanh SIYB Khởi doanh nghiệp Tăng cƣờng khả động Quốc tế inh d nh MỘT SỐ BIỂU TƢỢNG DÙNG TRONG TÀI LIỆU KAB Biểu tƣợng thể Slide nội dung học Biểu tƣợng thể tập, hoạt động để làm câu hỏi để trả lời Biểu tƣợng thể tài liệu cần đọc để có thơng tin làm bài, trả lời câu hỏi tham khảo Biểu tƣợng yêu cầu điền vào chỗ trống ghi ý kiến Biểu tƣợng thể trò chơi inh d nh Biểu tƣợng thể tóm tắt, ghi nhớ bạn nội dung học PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP LÀ GÌ ? Giáo dục ch ngƣời học c đƣợc nhận thức số kiến thức thực tế hội, thách thức, quy trình, đặc điểm, tính cách kỹ cần thiết ngƣời làm kinh doanh, khởi doanh nghiệp Giáo dục khởi nghiệp c thể gọi giáo dục cơng dân cung cấp kỹ hành động tạo th y đổi góp phần cải thiện trƣờng cộng đồng SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH Với tỷ tệ thất nghiệp c , xu hƣớng cắt giảm biên chế khu vực công, tinh giản tái cấu trúc tập đ àn chƣơng trình hác đ ng diễn nhiều nƣớc Tự tạo việc làm thông qua phát triển doanh nghiệp nhỏ đ ng đƣợc hầu nhƣ tất nƣớc giới ƣu tiên Một số nƣớc hởi tạ chƣơng trình đƣ chƣơng trình giá dục Tổ chức L iến thức kinh doanh vào động Quốc tế ILO), hỗ trợ kỹ thuật khía cạnh cho nhiều quốc gia Nă N 2005, ILO giới thiệu tài liệu Giáo dục kinh doanh (KAB) cho Việt thông qu Chƣơng trình thí điểm Việc ch Th nh niên ILO hỗ trợ Viện Khoa học Giáo dục Việt nam (VNIES), thơng qua nhóm chun gia VNIES xây dựng Giáo trình Giáo dục Kinh d nh KA ) ch trƣờng Trung học Phổ thông (THPT) Việt Nam cách dịch chỉnh sửa tài liệu KAB sang tiếng Việt Đã xuất thí điểm tiếng Việt có hiệu chỉnh lần thứ nă vào tháng 11/2009 Nghị 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 (Nghị 35) Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến nă 2020 Xây dựng doanh nghiệp Việt N c lực cạnh tranh phát triển bền vững, nƣớc có triệu doanh nghiệp Việc thực Chƣơng trình giá dục Khởi nghiệp tr ng nhà trƣờng THPT bƣớc cần thiết, phù hợp việc thực nhiệm vụ giải pháp để thực Nghị 35 Thực tế cho thấy, việc đà tạ nhà inh d nh tƣơng l i hông nên để đợi đến họ trƣởng thành, họ tiếp nhận số thói quen khơng phù hợp với kinh doanh TÀI LIỆU HỖ TRỢ AI? Tài liệu dành cho giáo viênđƣợc thiết kế để hỗ trợ giáo viên thực đà tạo học nêu tài liệu Đà tạ ch đối tƣợng học sinh THPT chƣ có kinh nghiệm kinh doanh Sách tập dùng cho học sinh THPT Sách tập đƣợc thiết kế dành cho học sinh THPT, nhiên sách tập đƣợc giáo viên sử dụng đồng thời tr ng trình đà tạo cho học sinh MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH Giúp học sinh xác định đƣợc kinh doanh tầm quan trọng kinh doanh xã hội Học sinh phát triển đƣợc tƣ hành động có tính kinh doanhcho thân Những thành c đƣợc thách thức phải vƣợt qua củ ngƣời làm kinh doanh Học sinh phát triển đƣợc tự tin khả chấp nhận mạo hiểm cách có tính tốn Học sinh c suy nghĩ tích cực, cởi mở khởi nghiệp kinh doanh NỘI DUNG Chƣơng trình đƣợc thiết kế thành ba Mơ đun, gồm: Mô đun 1: Kinh doanh thú vị, s Tôi chƣ nghĩ đến khởi nghiệp kinh doanh? (9 tiết) Mô đun 2: Khởi nghiệp inh d nh, Tơi cần phát triển lực (9 tiết) Mô đun 3: Khởi nghiệp inh d nh c thể thất bại, Tơi phải chuẩn bị để không thất bại khởi nghiệp kinh doanh? (9 tiết) TÀI LIỆU ĐÀO TẠO Gồm quyển: Tài liệu dùng cho giáo viên THPT Tài liệu dùng cho học sinh THPT PHẦN 2: BÀI TẬP, TÀI LIỆU DÙNG CHO HỌC SINH MỤC TIÊU: Tập hợp BÀI TẬP củ MÔ ĐUN, b gồm học; số tài liệu, thuật ngữ đƣợc sử dụng nhiều tr ng chƣơng trình KA , giúp học sinh có phƣơng tiện thực BÀI TẬP lƣu lại thành ghi nhớ CẤU TRÚC CỦA MÔ ĐUN: MÔ ĐUN -T BÀI - ài tập -Tài liệu tắt, ghi nhớ -T BÀI - ài tập -Tài liệu tắt, ghi nhớ -T BÀI - ài tập -Tài liệu tắt, ghi nhớ MÔ ĐUN 1: KINH DOANH RẤT THÚ VỊ, TẠI SAO TÔI CHƢA NGHĨ ĐẾN KHỞI NGHIỆP BẰNG KINH DOANH (9 TIẾT) Bài 1: Vai trò khả doanh nhân kinh doanh (3 tiết) MÔ ĐUN 1, ÀI BÀI TẬP Điền vào chỗ trống khái niệm tính kinh doanh …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… MÔ ĐUN 1, ÀI BÀI TẬP Liệt kê nguồn lực mà ngƣời kinh doanh cần có để thực thi ý tƣởng kinh doanh 1.…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… MÔ ĐUN 1, ÀI TÀI LIỆU1 Những gƣơng khởi nghiệp thành công từ khởi đầu khiêm tốn Lưu ý: Giáo viên sưu tầm câu chuyện có tính thời sựtrên phương truyền thơng báo, đài phát truyền hình (khuyến khích sưu câu chuyện địa phương) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 10 Rủi ro kèm theo có phù hợp với mục tiêu đề khơng? Nếu có, q trình định đƣợc tiếp tục đánh giá cụ thể lựa chọn đƣợc đảm bảo Làm rõ lựa chọn Ở mức độ mạo hiể nà đ chẳng hạn nhƣ mục tiêu củ cơng ty bƣớc thă rộng sản xuất) phù hợp với dò lựa chọn khác Những lựa chọn nên đƣợc cụ thể đến chi tiết hiệu để định giá cách khách quan Hầu hết chi phí phí tài nhƣng chi phí mang tính cá nhân, xã hội vật chất nên cộng vào thích hợp Chẳng hạn nhƣ: Một lựa chọn c đòi hỏi nỗ lực thêm cá nhân không? Việc thất bại có dẫn đến uy tín xã hội khơng? Phí tài chi phí khác cho lựa chọn có khả nên đƣợc tính cụ thể Thu thập thông tin cân đo lựa chọn Công việc tiếp the tăng cƣờng tập hợp thơng tin để đánh giá thực tế lợi lựa chọn Nên ƣớc tính nhu cầu thị trƣờng điều kiện đ án hác nh u Nên đánh giá phản ứng cạnh tranh xảy tác động phản ứng Nên theo dõi hậu khác thơng qua kết luận hợp lí: - Nếu nhu cầu gần điểm bão hồ th y đổi sản phẩm có kích thích nhu cầu tăng c tr ng thị trƣờng không? - Thị trƣờng có tồn khơng hoạt động cạnh tranh làm giảm thị phần nay? Máy móc dễ dàng th y đổi để sản xuất sản phẩm khác không? - Các nhà cung cấp ngƣời kí hợp đồng phụ đòi tăng thê nhu cầu tăng h y hông - Nên đánh giá số tiền thu công ty lựa chọn theo thông tin thị trƣờng, dự báo nhu cầu tr ng tƣơng l i, đánh giá phản ứng cạnh tranh, dự đ án hác b gồm hành vi ngƣời liên quan, cơng ty tài hay nhà sản xuất thiết bị Hạn chế tối đa rủi ro 89 ƣớc định gồ đánh giá thực tiễn phạm vi mà doanh nhân tác động đến vấn đề cần hồn thiện Nó bao gồm: - Nhận thức rõ lực doanh nhân khả công ty; -Khả lập chiến lƣợc việc xác định th y đổi vấn đề cần hoàn thiện tăng lên the ý uốn chiến lƣợc chiến thuật để tác động); - Động cơ, lƣợng, lòng nhiệt tình để thực chiến thuật Lên kế hoạch thực lựa chọn hợp lí Sau lựa chọn, đề kế hoạch để hành động Nó bao gồm thời gian biểu, định nghĩ rõ ràng mục tiêu, loạt kế hoạch dự phòng hậu xảy q trình phản hồi để có th y đổi cần thiết cách nhanh chóng 90 Tóm tắt Mơ đun 3, Bạn ghi nhớ nội dung chính, điều ấn tượng mà bạn học sau phần học để áp dụng công việc sống bạn Hãy vui vẻ thành công! ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… 91 ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… 92 Tóm tắt trò chơi kinh doanh môn học Bạn ghi nhớ nội dung chính, điều ấn tượng mà bạn học phần trải nghiệm trò chơi kinh doanh môn học KAB, để áp dụng công việc sống bạn Hãy vui vẻ thành công! ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… 93 Về Trò chơi kinh doanh ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… 94 Về Môn học ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… 95 PHẦN 3: MỘT SỐ THUẬT NGỮ CƠ BẢN Báo cáo kết sản xuất Báo cáo thu nhập báo cáo doanh thu, chi phí kinh doanh (hay báo cáo lỗ hàng bán (giá vốn) chi phí gián tiếp, qu đ ch lãi, hay báo cáo thu nhập thấy lợi nhuận kỳ inh d nh nà đ doanh nghiệp) Cạnh tranh Là “g nh đu ” tác nhân thị trƣờng, tạo hiệu c tr ng thị trƣờng Khuyến khích mặt hàng chất lƣợng c với giá thấp Chi phí Tất số tiền mà doanh nghiệp chi r để sản xuất bán sản phẩm dịch vụ Chi phí chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Chi phí khởi Chi phí cần lần chuẩn bị cho việc bắt đầu kinh doanh Khi doanh nghiệp h ạt động khơng cần chi phí Cơ hội kinh doanh Cơ hội kinh doanh định nghĩ đơn giản điều kiện, ôi trƣờng gợi ý cho ý tƣởng đầu tƣ hấp dẫn hay điều kiện tạo khả h àn vốn cho ngƣời chấp nhận rủi r Các hội nhƣ đƣợc thể dƣới hình thức nhu cầu khách hàng dẫn đến việc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tạo hay bổ sung giá trị ch ngƣời Cung cầu u h y ngƣời tiêu dùng cuối Tƣơng tác giữ ngƣời tiêu thụ nhà sản xuất để đạt đƣợc cân Giá th y đổi điều kiện khác củ ngƣời tiêu thụ nhà sản xuất Đầu vào Một đ doanh nghiệp trình kinh doanh), nhƣ tài nguyên, đƣ ột hệ thống trình inh d nh) để đạt đƣợc kết Đầu Là kết hệ thống (quá trình kinh 96 doanh) Trong kinh tế thị trƣờng, dịch vụ hàng hóa phi Dịch vụ vật chất Ví dụ cắt tóc, giặt là, xây dựng trang web Là sở hay tổ chức hoạt động khơng phải Doanh nghiệp không kinh doanh mục tiêu lợi nhuận Là sở hay tổ chức hoạt động với mục tiêu Doanh nghiệp kinh doanh lợi nhuận Doanh thu toàn số tiền thu đƣợc doanh Doanh thu nghiệp từ việc bán hàng trƣớc trừ chi phí loại) Động não kỹ thuật giải vấn đề có tính Động não sáng tạ nhƣ để tạ r ý tƣởng Mục tiêu để đƣ nhiều ý tƣởng sáng tạo tốt Đƣ Đổi ột ý tƣởng vào thị trƣờng theo dạng sản phẩm hay dịch vụ mới, hay cải tiến tổ chức hay trình Yêu cầu ngƣời bán hàng (nhà cung cấp) Đơn đặt hàng việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ định Có thể đặt hàng cách đến trực tiếp, gọi điện hay viết thƣ yêu cầu cho nhà cung cấp Chuyển động tiền vào doanh Dòng tiền (lƣu chuyển tiền) nghiệp gi i đ ạn định Là bảng dự kiến số lƣợng tiền vào khỏi Dự kiến lƣu chuyển tiền doanh nghiệp khoảng thời gian (trong tƣơng lai) Dự trữ tiền mặt Một lƣợng nhỏ tiền mặt doanh nghiệp giữ để chi cho khoản bất thƣờng Giá trị ròng (giá trị thực) Phần chủ doanh nghiệp thật sở hữu (khơng tính khoản nợ - phải trả) Nó thể vốn b n đầu chủ sở hữu khoản lợi nhuận giữ lại 97 Là công việc the dõi, hƣớng dẫn ngƣời hay Giám sát hoạt động hác để đảm bảo việc đƣợc thực đúng, n t àn GNP bình quân đầu ngƣời Tổng sản phẩm quốc dân chia cho dân số quốc gia Các trang bị dịch vụ cần để xã hội hoạt Hạ tầng sở động nhƣ: hệ thống vận tải truyền thông, nƣớc điện, sở cơng cộng (ví dụ trƣờng học, bệnh viện) Là minh chứng giấy việc th nh t án ch Hóa đơn hàng hóa hay dịch vụ u Ngƣời bán ký hó đơn hi trao cho bạn Tất nguyên liệu, hàng hóa có sẵn để bán hay Hàng tồn kho đ ng tr ng trình đƣợc r để bán Kiến thức bao gồm tập hợp thông tin, hiểu Kiến thức biết lƣu lại, sử dụng lại cần Kĩ Kĩ năng ứng dụng kiến thức Lợi nhuận Tiền thu đƣợc qua buôn bán hay kinh doanh, sau hi trừ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng dịch vụ Đây khích lệ để chấp nhận rủi ro Lợi nhuận thƣờng đƣợc dùng cho hai việc: hoàn lại cho chủ sở hữu đầu tƣ lại vào doanh nghiệp để phát triển kinh doanh Lãi gộp Là phần giá trị đƣợc tính cách lấy doanh thu trừ chi phí hàng bán giá vốn) Lợi nhuận biên Là phần chênh lệch c đƣợc lấy giá bán hàng hoá, dịch vụ giá đầu ra) trừ giá mua nguyên vật liệu h y hàng h giá đầu ): giá đầu - giá đầu vào Lợi nhuận trƣớc thuế Phần lại sau chi phí gián tiếp đƣợc trừ 98 > lãi gộp Con số cho thấy doanh nghiệp làm ăn c lợi nhuận hay lỗ Năng suất Năng suất tỷ số khối lƣợng đầu r đầu vào Nó cho thấy nguồn lực đƣợc sử dụng tốt đến đâu Để tăng suất c nghĩ giá trị đƣợc sản xuất kinh doanh nhiều với chi phí Nghiên cứu thị trƣờng Là cơng việc khả sát đƣợc tiến hành để xác định chi phí kinh doanh, cạnh tranh, tiề nguyện vọng khách hàng tiề bán hàng, năng, điều kiện kinh tế chỗ v.v Ngƣời bảo lãnh Một ngƣời thức chấp nhận trách nhiệm cho khoản nợ Nếu khoản nợ hông đƣợc ngƣời vay th nh t án the điều khoản hợp đồng tín dụng, ngƣời bảo lãnh phải thực trả nợ thay Đối thủ cạnh tranh Các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá/dịch vụ hàng hoá/dịch vụ tƣơng tự, thay với doanh nghiệp bạn Doanh nhân Ngƣời tổ chức quản lí, thực cơng việc kinh doanh chấp nhận rủi r è Ý tƣởng kinh doanh Ý tƣởng kinh doanh phát hay nhiều ngƣời, hay tổ chức để giải vấn đề đƣợc xác định h y để đáp ứng nhu cầu môi trƣờng (thị trƣờng, cộng đồng….) Khách hàng Ngƣời mua hàng hóa/dịch vụ (có nhu cầu hàng hố/dịch vụ chấp nhận trả tiền cho bạn) Kinh doanh Kinh doanhlà việc cá nhân nhóm ngƣời thực việc sản xuất mua hàng hoá dịch vụ, để bán cho khách hàng với mục đích tạo lợi nhuận 99 Ngƣời mua hàng hóa hay dịch vụ cho nhu cầu Ngƣời tiêu dùng riêng khơng bán lại Ngƣời hay doanh nghiệp bán hàng hay dịch vụ Nhà cung cấp cho doanh nghiệp khác Một ngƣời dùng vốn để tham gia hoạt động Nhà đầu tƣ tài nhằm mục tiêu thu lại lợi nhuận tài Nhà thầu phụ cá nhân hay doanh Nhà thầu phụ nghiệp ký hợp đồng tiến hành phần hay toàn trách nhiệm hợp đồng khác Lợi ích việc thuê thầu phụ giảm chi cho thầu đảm bảo dịch vụ mà lẽ thầu phải thực Nhƣợng quyền xếp the đ nhà sản Nhƣợng quyền xuất hay đại lý độc quyền sản phẩm hay dịch vụ c thƣơng hiệu cho phép nhà bán lẻ độc lập đị phƣơng phân phối chỗ để đổi lấy tiền cấp phép tuân thủ với quy trình hoạt động đƣợc chuẩn hóa Là khoản tiền, đƣợc hứa trả tr ng tƣơng Khoản nợ lai, cho khoản vay mua hàng trả chậm Nợ dài hạn Nợ th nh t án tr ng vòng 12 tháng, nhƣ nợ mua nhà Nợ ngắn hạn Là khoản nợ mà bạn phải trả tài sản lƣu động Nợ ngắn hạn khoản mục phải trả vòng 12 tháng, gồm có thuế, tiền v y h đơn chƣ tốn Phân cấp cơng việc kinh doanh Phiếu xuất hàng Giao phần quyền hạn điều hành kinh doanh trung tâm cho chi nhánh đị phƣơng Một văn d nh sách hàng h đƣợc phân phối, gồm số lƣợng, chủng loại, chất lƣợng Đây văn mà nhà cung cấp muốn ngƣời mua hàng ký 100 nhận để minh chứng cho việc nhận hàng Pháp nhân Một cá nhân hay nh đƣợc pháp luật cho phép tiến hành hoạt động pháp lý Phụ cấp Phúc lợi Lợi ích ng ài lƣơng ch ngƣời l động (ví dụ ngày nghỉ, nghỉ ốm, bảo hiểm) Quản lí Chỉ đạo quản lí cơng việc kinh doanh Quản lí nhân Quản lí nhân nhiệm vụ quản lí, điều hành ngƣời l động, tr ng đ nguồn nhân lực đối tƣợng bị quản lí Quản lí nhân lực q trình đảm bảo ngƣời l Sổ quỹ động phát huy hết khả họ Sổ theo dõi tình hình thu chi tiền mặt doanh nghiệp Thị trƣờng Thị trƣờng doanh nghiệp tất ngƣời vùng địa lý cụ thể có nhu cầu sản phẩm hay dịch vụ sẵn sàng mua Thiết bị Tất máy móc, cơng cụ, đồ tr ng xƣởng, bàn ghế văn phòng ột doanh nghiệp cần có Thiết bị thƣờng có giá thành cao phải tồn lâu Doanh thu tiền mặt Là khoản đƣợc tốn lập tức, khơng bị nợ (bị mua chịu) s u hi bán đƣợc hàng Tiếp thị Quá trình hoạt động thƣơng ại bao gồm quảng cáo, bán hàng phân phối sản phẩm/dịch vụ để thỏa mãn khách hàng Tiếp thị định hƣớng Tập trung nỗ lực để tiếp thị vào hay hai phân đ ạn thị trƣờng Tính sáng tạo Tính sáng tạ lực để thiết kế, định hình, chế tạo hay làm đ the cách Tổng sản phẩm quốc dân ới Khối lƣợng đầu hàng hóa dịch vụ tồn quốc 101 Tự tạo việc làm Tự tạo việc làm hoạt động cá nhân tạo r hội việc làm cho mở hoạt động kinh doanh Vốn chủ sở hữu Phần tiền mà chủ doanh nghiệp g p vào doanh nghiệp Vòng đời sản phẩm Là lý thuyết r eting, tr ng đ sản phẩm hay loại sản phẩm tuân thủ chuỗi giai đ ạn: giới thiệu, tăng trƣởng, chín muồi bán chậm 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu tham khảo sau dành cho giáo viên học sinh quan tâm tìm hiểu nhiều inh d nh Đây hông phải d nh sách đầy đủ Những ngƣời muốn biết thêm học từ tài liệu này, internet nguồn khác Tài liệu SIYB củ ILO c địa internet ttps://fragilestates.itcilo.org/training-opportunity/siyb-training-trainers Tìm Internet, dùng trang tìm kiế nhƣ www.g gle.c h y www.yahoo.com Tìm 'entrepreneurship', 'entrepreneurship education' hay chủ đề khác GEM research consortium 2003, Global Entrepreneurship Monitor Xem http://www.gemconsortium.org Haftendorn, K ; Salzano,C 2003 Facilitating Youth entrepreneurship An analysis of awareness and promotion programmes in formal and youth education ILO/SEED Working Paper No 59, Series on Youth Entrepreneurship Manu, G and Brown, R 1987 Resources for the Development of Entrepreneurs: A Guided Reading List and Select Annotated Bibliography Commonwealth Secretariat, London McClelland, D.C 1961 The Achieving Society Van Nostrand, Princeton, NJ McClelland, D.C and Winter, D.G 1969 Motivating Economic Achievement Free Press, New York Olm, K.W and Eddy, G.G 1985 Entrepreneurship and Venture Management: Text and Cases Charles E Merrill Publishing Co., Columbus, Ohio Timmons, J.A 1994 New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century 4th Edition Irwin Cuối cùng, Giáo dục Kinh doanh vui vẻ Bạn ghi nhớ lại điều ấn tƣợng mà bạn học đƣợc sau học để áp dụng công việc sống bạn Hãy vui vẻ thành công 103
- Xem thêm -

Xem thêm: hoclieu_2_1522985702, hoclieu_2_1522985702

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay