TÀI LIỆU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN Biên soạn : THÁI THỊ NGỌC DƯ

115 21 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 15:47

BỘ   GIÁO   DỤC   VÀ   ĐÀO   TẠO  ĐẠI   HỌC   MỞ   –  BÁN   CÔNG   TP.   HCM  KHOA   Xà  HỘI   HỌC                TÀI   LIỆU    GIỚI   VÀ   PHÁT   TRIỂN          Biên   soạn   :   THÁI   THỊ   NGỌC   DƯ                        NĂM   2004        1      CHƯƠNG   I  TỔNG   QUAN   VỀ   PHỤ   NỮ   HỌC   VÀ   KHOA   HỌC   VỀ   GIỚI:    QUÁ   TRÌNH   PHÁT  TRIỂN,   ĐẶC   ĐIỂM,   MỤC   TIÊU    I Giới   thiệu   khái   quát   chương   I  Chương  I  giới  thiệu  quá  trình  phát  triển  của  ngành  phụ  nữ  học  và khoa học về giới ở  các  đại  học  và  trung  tâm  nghiên  cứu  trên  thế  giới  và  ở  Việt  Nam,  sự  thừa  nhận  tính chất  khoa   học   của   ngành   này,   mục   tiêu   và   đặc   điểm   của   ngành   học.    II Những   điều   sinh   viên   cần   đạt   được    sau   khi   học   chương   này  PNH   là   một   ngành   học   mới   mẻ   nhưng   phát   triển   nhanh  PNH   đã   có   điều   kiện   phát   triển   tại   các   đại   học   ở  Việt   Nam  Mục  tiêu  của  PNH  và  của  khoa  học  về  giới  là  tìm  hiểu  tình  trạng  bất  bình  đẳng giới, những thiệt thòi của phụ nữ, những phương hướng thực hiện bình  đẳng   giới   tại   các   nước,   các   vùng   khác   nhau   trên   thế   giới.  III Tài   liệu   tham   khảo  Phụ   lục   2:    Chiến   lược   phát   triển   vì   sự   tiến   bộ   của   phụ   nữ   Việt   Nam   tới   năm   2000.    Nhà   xuất   bản   Phụ   nữ,  H   ồ   Chủ   Tịch   với   vấn   đề   giải   phóng   phụ   nữ,   1976         I  V.     Nội   dung   cơ   bản    1.     Từ   phụ   nữ   học   đến   giới   và   phát   triển    Ngày  nay,  trong  nghiên  cứu  và  giảng dạy về các mối quan hệ xã hội giữa nam giới  và  nữ  giới,  về  các  vấn  đề  bất  bình  đẳng  giữa  nam  giới  và  nữ  giới,  thuật  ngữ   giới,  bình  đẳng  giới,  giới,  giới  và  phát  triển  ngày  càng  được  dùng  thay  cho  các  thuật  ngữ   phụ  nữ  học,  giải  phóng  phụ  nữ,  bình  đẳng  nam  ­nữ .  Có  thể  nói  nghiên  cứu  về  giới  là  một  giai  đoạn  phát  triển  mới  của  phụ  nữ  học,  do  đó  giới  không  tách  rời  phụ  nữ  học.  Nội  dung  nghiên  cứu  vẫn  chú  trọng  đến  tình  trạng  thiệt  thòi  của  phụ nữ và các chiến lược tiến đến  xóa  bỏ  phân  biệt  đối  xử  đối  với  phụ  nữ,  nhưng  cách tiếp cận có thay đổi. Thay vì chỉ chú  trọng  đến  phụ  nữ,  khoa  học  về  giới  chú  trọng  đến  phụ  nữ trong mối quan hệ giữa nữ giới  và nam giới. Có nghĩa là các vấn đề bình đẳng nam­nữ, phát triển, xóa bỏ phân biệt đối xử  đối  với  phụ  nữ  liên  quan  đến  cả nữ giới lẫn nam giới. Cải tiến mối quan hệ nữ giới – nam  giới   là   trọng   tâm   của   khoa   học   về   giới.    Như  vậy,  ngày  nay,  hai  thuật  ngữ   phụ  nữ  học  và   giới  đều đang được giới nghiên  cứu  và  giảng  dạy  sử  dụng  để  nói  về  những  nội  dung  nghiên  cứu  tương  tự  liên  quan  đến  tình  trạng  thiết  thòi  của phụ nữ và các vấn đề bình đẳng giới. Một điều cần lưu ý là khơng  nên  xem  các  các  vấn  đề  giới  là  những  vấn  đề  riêng  của  phụ  nữ.  Cách  nhìn  và  cách  hiểu  này  vẫn  còn  tồn  tại  ở  nhiều  người.  Theo  nhãn  quan  của  họ,  phụ  nữ  hay  giới  cũng  đều  là  những  vấn  đề  riêng  của  phụ  nữ,  không  liên  quan  đến  nam  giới.  Cần  nêu  rõ  đây  là  một  cách   nhìn   khơng   đúng   với   quan   điểm   của   khoa   học   về   giơi.   1        Lịch  sử  phát  triển  của  khoa  học về giới khởi đi từ phụ nữ học, do đó, các phần tiếp  theo   sẽ   trình   bày   về   sự   phát   triển   của   phụ   nữ   học.    2.   Sự   phát   triển   của   ngành   phụ   nữ   học   như   là   một   khoa   học    Từ  nửa  sau  thập  niên  1960,  bắt  đầu  xuất  hiện  những  bài  giảng  về  nữ  quyền  ở  các  trường  đại  học.  Năm  1970,  thuật  ngữ  phụ  nữ  học  (PNH)  được  dùng  lần  đầu  tiên  cho  những  giáo  trình  để  chỉ  những  giáo  trình  này.  Ở  Mỹ,  dù  bị  chống  đối  mạnh  mẽ,  phụ  nữ  học   đã   phát   triển   nhanh   chóng   :    Số  giáo  trình  tăng  lên  nhiều.  Phụ  nữ  học  trở  thành  chương  trình  đào  tạo  ở  bậc  cử  nhân   và   sau   đại   học.   Số   người   tham   gia   nghiên   cứu   về   nữ   quyền   gia   tăng   mạnh   mẽ.    Ở  Pháp,  trước  thập  niên  1990,  các  chương  trình  và  các  cấp  bằng  về  phụ  nữ  học  thường  không  được  đa  số  giảng  viên/  giáo  sư  đại học chấp nhận. Gần đây, người ta nhận  thấy   ngày   càng   có   nhiều   mơn   học   trong   một   số   ngành   có    kết   hợp/lồng   ghép   yếu   tố   giới   Trong  lúc  các  trung  tâm  nghiên  cứu  phụ  nữ  hiện  hữu  ở  các  đại  học  Lyon  11,  Paris  7,  Paris  8,  Rennes,  Toulouse  2  tiếp  tục  thu  hút  sinh  viên  theo  học  các  môn  phụ  nữ  học,  thì  các  nhóm/  trung  tâm  nghiên  cứu mới về PNH  ở Nantes, Lille, đã trở nên rất tích cự trong  giảng  dạy  và  giảng  dạy  về  phụ  nữ học. Các trung tâm này tổ chức thường xuyên các cuộc  hội  thảo,  phối  hợp  các  chương  trình  đào  tạo,  hướng  dẫn  luận  án  tiến  sĩ và cao học, cung  cấp  tư  liệu  cho  sinh  viên.  Các  trung  tâm  PNH  này  mở  rộng  phạm  vi  hoạt  động,  hợp  tác  với  các  tổ  chức  ngồi  đại  học,  tìm  nguồn  kinh  phí  hỗ  trợ  ở  các  tổ  chức  chính  phủ  và  phi  chính  phủ. Các chương trình cao học về PNH  dần dần được thừa nhận ở các đại học Pháp  trong   thập   niên   1990.    Như  vậy,  phụ  nữ học là một khoa học mới mẽ nhưng phát triển rất nhanh chóng tại  hầu   hết   các   ác   đại   học   trên   thế   giới.    Điểm  khác  biệt  với  các  ngành  khoa  học  xã  hội  truyền  thống khác là những nghiên  cứu  về  phụ  nữ  xuất  phát  trước  tiên  từ  những  phong  trào  chính  trị,  xã  hội  ở  ngoài  các  trường   đại   học.    Điểm  phân  biệt  những  người  nghiên  cứu  về  phụ  nữ  với  các  chuyên  gia  trong  các  khoa   học   truyền   thống   là   họ   hướng   tới   một   phong   trào   góp   phần   cải   tiến   xã   hội.    Các  hội  nghị  quốc  tế  về  phụ  nữ  đã  có  ảnh  hưởng  sâu  rộng  đến  các  nghiên  cứu  về  phụ   nữ.   Đã   có   các   hội   nghị   quốc   tế   về   phụ   nữ   vào   các   năm   :    ● 1975   :    Mexico   (Mexico)  ● 1980   :    Copenhagen   (Đan   Mạch)  1      ● ● ● ● 1985   :    Nairobi   (Kenya)  1995   :    Bắc   Kinh   (Trung   Quốc)  2000  :  Bắc  Kinh  +5  tại  New  York  (Mỹ) tại phiên họp đặc biệt thứ 23 của Đại  hội   đồng   Liên   Hiệp   Quốc   (LHQ).  2005:  Bắc  Kinh  +  10  tại  New  York  (Mỹ)  tại  phiên  họp  đặc  biệt  thứ  49  của  Đại   hội   đồng   Liên   Hiệp   Quốc   (LHQ).      Sau   hội   nghị   Mexico,   Liên   Hiệp   Quốc   đã   đề   ra   thập   kỷ   phụ   nữ   từ   1976   đến   1985.    Sau  hội  nghị  ở Copenhagen, một mạng lưới các nhà nghiên cứu về PNH được thiết  lập,  mạng  lưới  này  hoạt  động  hữu  hiệu  trong  năm  năm  từ  1980  đến  1985.  Hội  nghị  Nairobi  năm  1985  có  số  người  tham  dự  đơng  gấp bốn lần hội nghị Copenhagen, có nhiều  đồn từ các nước đang phát triển. Hội nghị Nairobi đánh giá những kết quả đạt được trong  thập  kỷ  phụ  nữ,  và  đề  ra  chiến  lược  “BÌNH  ĐẲNG,  PHÁT  TRIỂN,  HỊA  BÌNH”.  Tại  diễn  đàn  của  các  tổ  chức  phi  chính  phủ  tại  hội  nghị  quốc  tế  về  phụ  nữ ở Bắc Kinh, đã có  khoảng  30.000  người  tham  dự.  Hội  nghị  đánh  giá  việc  thực  hiện  chiến  lược  đã  đề  ra  ở  Nairobi.  Dưới khẩu hiệu “Nhìn thế giới qua mắt người phụ nữ”, nhiều chủ đề của hội nghị  cho  thấy  sự  gắn  kết  của  phụ  nữ  vào  những  vấn  đề  chung  của  thế  giới  như  tồn  cầu  hóa,  chiến   tranh   và   hòa   bình,   phát   triển,   mơi   trường.    Hội  nghị  Bắc  Kinh  +5  về  phụ  nữ  diễn  ra  từ  ngày  5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2000  trụ   sở   Liên   Hiệp   Quốc,   New   York   (Mỹ).    Khóa  họp  đặc  biệt  lần  thứ  23  của  Đại  hội  đồng  Liên  Hiệp  Quốc  có  chủ  đề  :  “Phụ  nữ  năm  2000  :  Bình  đẳng  giới,  Phát triển và Hòa bình cho thế kỷ 21” (gọi tắt là Bắc Kinh  +5).    Năm  1995,  Hội  nghị  Thế  giới  lần  thứ  4  về  Phụ  nữ  diễn  ra  tại  Bắc  Kinh  (Trung  Quốc)  đã  thông  qua  Tuyên  bố  Bắc  Kinh  và  Cương  lĩnh  Hành  động tồn cầu vì sự tiến bộ  của  phụ  nữ  (CLHĐ).  Sau  5  năm  triển  khai  thực  hiện, LHQ quyết định triệu tập Khóa họp  đặc  biệt  này  nhằm  mục  đích  đánh  giá  tình  hình  thực  hiện  CLHĐ  và  xác  định  các  sáng  kiến   và   hành   động   tiếp   theo   để   đạt   được   bình   đẳng   giới   cho   Thế   kỷ   21.    Đây  là  lần  đầu  tiên  có  Khóa  họp  đặc  biệt  của  Đại  hội  đồng  LHQ  về  phụ  nữ.  Hội  nghị  được  triệu  tập  để  tạo cơ hội cho các Chính phủ một lần nữa khẳng định cam kết thực  hiện   đầy   đủ   các   mục   tiêu   của   CLHĐ.    Tham  gia  Hội  nghị  có  đại  biểu  của  189  quốc  gia  thành  viên,  đại  diện  các  cơ  quan  LHQ  và  các  cơ  chế  quốc  tế,  khu  vực,  các  tổ  chức  phi  chính  phủ.  Tổng cộng có khoảng 1  vạn  đại  biểu,  trong  đó có 6 Phó Tổng thống, 1 Thủ tướng, 6 Phó Thủ tướng, 99 Bộ trưởng  hoặc   tương   đương,   64   Thứ   trưởng   hoặc   tương   đương.  1        2.    Một   số   đặc   điểm   của   phụ   nữ   học.    Từ  hàng  bao  thế  kỷ,  phụ  nữ  đã  là  một  đối  tượng  nghiên cứu, vậy phụ nữ học ngày  nay  có  gì  khác?  Theo  Sheila  Ruth,  những cơng trình nghiên cứu phụ nữ trước đây thường  có   quan   điểm   :    ● phụ   nữ   thường   được   nhìn   vào,   ít   khi   phụ   nữ   có   được   cái   nhìn   riêng   về   mình.  ● phụ  nữ  được  nghiên  cứu trong một phần nào đó của cơng trình như là một phần  phụ   thuộc.  ● có  những  quan  điểm  “ghét  phụ  nữ”.  Thành  kiến  đối  với  phụ  nữ  dần  dần  trở  thành   một   lý   thuyết   khoa   học   và   được   chấp   nhận.    Theo  một  số  nhà  khoa  học,  nếu  các nghiên cứu về phụ nữ không xuất phát từ quan  điểm  xem  phụ  nữ  là  một  tầng  lớp  bị  áp  bức  thì  khơng  thuộc  phạm  vi  nghiên  cứu  phụ  nữ  học  hiện  đại.  Một  số  khác  đề  nghị  cách  tiếp  cận trung dung hơn, khơng nhất thiết phải có  thiên   kiến   về   tình   trạng   bị   lệ   thuộc   của   phụ   nữ.    Tính   chất   liên   ngành   của   phụ   nữ   học.    Tiếp  cận  liên  ngành  là điều khơng thể thiếu trong khi nghiên cứu phụ nữ học. PNH  có  mối  liên  hệ  chặt  chẽ  với  các  ngành  khoa  học  xã  hội  khác  như  xã  hội  học,  tâm  lý  học,  dân  tộc  học,  luật,  lịch  sử,  y  học,  môi  trường.  Trong  khi  nghiên  cứu, PNH chú ý các điểm  tương   đồng   và   dị   biệt   giữa   nam   và   nữ   giới.    Nghiên  cứu  các  vấn  đề  xã  hội  với  quan  điểm  tiếp  cận  giới  sẽ  làm  thay  đổi  cách  nhìn   nhận   vấn   đề   cũng   như   các   đề   nghị   về   giải   pháp.    Xuất  phát  từ  các  phong  trào  giải  phóng  phụ  nữ, đấu tranh cho nữ quyền nên PNH  có  tính  mục  đích,  tính  ứng  dụng  rất  cao.  Đây  là  một  lãnh  vực  nghiên  cứu  liên  kết  chặt  chẽ  giữa  lý  thuyết  và  thực  hành,  giữa  nhà  nghiên  cứu  và  những  người  tham  gia   phong   trào,   xây   dựng   dự   án.    3.    Nội   dung   và   mục   tiêu   của   phụ   nữ   học.    Phụ  nữ  học  là  một  khoa  học  mới  lại  phát  triển  nhanh,  nên  chưa có một định nghĩa  được   đại   đa   số   chấp   nhận.    Theo  Bách  khoa  Tự  điển  Wikipedia,  PNH  là  một  khoa  học  liên  ngành  nghiên cứu  những  vấn  đề  liên  quan  đến  phụ  nữ,  nữ  quyền,  giới và chính trị. PNH thường bao gồm lý  thuyết  về  nữ  quyền,  lịch  sử  phụ  nữ,  lịch  sử  xã  hội,  văn  học  phụ  nữ,  sức  khỏe  phụ  nữ,  nghiên   cứu   về   giới.  1      Vào  cuối  thập  niên  1960,  PNH  được  thiết  lập  như  là  một  ngành  học  riêng biệt, đó  là  lúc làn sóng thứ hai của nữ quyền  đã đạt được những thắng lợi trong giới khoa học nhờ  những   họat   động   tích   cực   của   giảng   viên   và   sinh   viên.    Ruth  quan  niệm rằng PNH là một tiến trình, một mảnh đất mới được khai phá. Một  số  nhà  nghiên  cứu  Úc  cho  rằng  lúc  đầu  PNH  gắn  với  phong  trào  giải  phóng  phụ  nữ, tiến  đến  xóa  bỏ  những  bất  bình  đẳng  về  giới  và  giải  phóng  phụ  nữ.  Gần  đây,  những  người  sáng  lập  Hội  Quốc  gia  nghiên  cứu  về  phụ  nữ  ở  Úc  cho  rằng  PNH  là  một chiến lược giáo  dục  nhằm  tiến  đến  những  đổi  mới  trong  xã  hội.  Lý  do  là  vì  xã  hội  mà  ta  đang  sống  còn  phân   biệt   giới   tính,   người   phụ   nữ   còn   bị   hạ   thấp   phẩm   giá,   bị   lệ   thuộc   và   bị   ngược   đãi.    Các   mục   tiêu   của   phụ   nữ   học   :    ● Phân  tích  tính  thống  trị  của  các  quan  điểm của nam giới trong kiến thức lịch sử, tạo ra  những  kiến  thức  mới  và  những  giá  trị  mới  thông  qua  việc  nghiên  cứu  tích  cực  kinh  nghiệm   của   phụ   nữ.  ● PNH  nhằm  đạt  đến  sự thay đổi ý thức của phụ nữ về chính người phụ nữ : hình ảnh, tư  cách,   quyền   lợi,   vị   trí,   sự   tham   gia   của   người   phụ   nữ   trong   thế   giới.   ● Thay  đổi  những  ước  vọng  của  phụ  nữ  dựa  trên  cơ  sở  ý  thức đã được thay đổi, lòng tự  tin  đã  được  củng  cố,  từ  đó  người  phụ  nữ  có  những  lựa  chọn  mới  cho  mình  và  cho  xã  hội.  ● Cải  thiện  những  quan  hệ  giữa  nam  và  nữ  giới,  tiến  tới  quan  hệ  hợp  tác,  tôn  trọng  lẫn  nhau.  ● Gây  ý  thức  ở  mọi  tầng  lớp,  nam  cũng  như  nữ,  về  những  giá  trị  của  cuộc  sống  :  lòng  nhân   ái,   cơng   bằng   xã   hội,   chất   lượng   cuộc   sống.  ● Xóa   bỏ   mọi   hình   thức   phân   biệt   đối   xử   với   phụ   nữ.  ● Chấm   dứt   cuộc   chạy   đua   đến   sự   phá   hủy   hành   tinh,   tăng   cường   bảo   vệ   mơi   trường.  ● Đấu   tranh   cho   hòa   bình   của   thế   giới.    Về   tình   trạng   lệ   thuộc   của   phụ   nữ   :    Một  thực  tế  kéo  dài  trong  lịch  sử  và  ở  khắp  nơi  trên  thế  giới  là  phụ  nữ  có  địa  vị  thấp  kém  hơn  nam  giới  trong  gia  đình  cũng  như ngồi xã hội, phụ nữ bị áp bức, bị đối xử  khơng   bình   đẳng.    Mặc  dù  phụ  nữ  tham  gia  vào  các  hoạt  động  sản xuất, vào cơng cuộc đấu tranh bảo  vệ  tổ  quốc,  nhưng  rất  ít  tài  liệu  viết  về  lịch  sử của phụ nữ, cho nên ngay chính người phụ  nữ  cũng  khơng  hiểu  rõ  bản  sắc  của  chính  mình.  Điểm  qua  lịch  sử,  ta thấy phụ nữ bị tước  mất  các  phương  tiện để tự nhận thức về mình. Vì vậy, phụ nữ thường có xu hướng tin vào  những  hình  ảnh huyền thoại về mình, hình ảnh do nam giới vẽ ra, ngay cả khi hình ảnh đó  xung  đột  với  thực  tại.  Phụ  nữ  bị  ngăn  cản  nên  khơng thể nhận biết về mình. Phụ nữ được  dạy  rằng chỉ cần biết người khác nhìn về mình như thế nào là đủ cho sự tồn tại của phụ nữ  1      rồi.    4.    Nghiên   cứu   và   đào   tạo   về   giới   ở  Việt   Nam   và   ở  TP.   HCM    4.1.  Từ  nghiên  cứu  phụ  nữ  đến  nghiên  cứu  về  giới,  mối  quan  tâm  ngày  càng  gia  tăng  trong   thập   niên   1990.    Tại  Việt  Nam,  những  nghiên  cứu  về  phụ nữ đã được tiến hành tương đối sớm. GS.  Lê thị Nhâm Tuyết đã cho xuất bản quyển sách “ Truyền thống phụ nữ Việt Nam” ngay từ  những  năm  1960,  và  sách  này  đã  được  dịch  ra  tiếng  Pháp  và  tiếng  Anh.  Tuy  nhiên,  phải  đợi  đến  thập  niên  1980  nghiên  cứu PNH mới thật sự có vị trí trong giới khoa học với việc  thành  lập  Trung  tâm  nghiên  cứu  khoa  học  về  phụ  nữ  do  Giáo  sư  Lê  Thi  làm  giám  đốc.  Cũng  trong  thời  gian  này,  Trung  tâm  nghiên  cứu  về  Giới,  Gia  đình  và  Mơi  trường  trong  phát  triển  (CGFED)  được  thành  lập  do  Giáo  sư  Lê  thị  Nhâm  Tuyết  làm  giám  đốc.  Điểm  đáng  lưu  ý  là  CGFED  là  một  cơ  quan  nghiên  cứu  mang  tính  chất  phi  chính  phủ,  tự  hạch  tóan,   khơng   có   kinh   phí   của   nhà   nước.    Có  thể  nói  rằng  tại  Việt  Nam  cũng  như  tại  TP.HCM, cho đến thập niên 80, nghiên  cứu  phụ nữ học như là một hoạt động khoa học hãy còn xa lạ đối với nhiều người. Lúc ấy,  nói  đến  phụ  nữ,  người ta dễ dàng liên tưởng đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ như là một phong  trào   chính   trị   xã   hội,   hoạt   động   dưới   khẩu   hiệu   giải   phóng   phụ   nữ,   nam   nữ   bình   quyền.    4.1.1.  Đầu  thập  niên  90,  các  cơ  quan nghiên cứu về phụ nữ và các tổ chức hoạt động của  phụ   nữ   và   vì   phụ   nữ   tại   TP.HCM   còn   rất   hiếm   hoi.   Chỉ   có   :    ● Trung  tâm  Nghiên  cứu  Khoa  học  về  Phụ  Nữ  thuộc  Viện  Khoa  học  Xã  hội  TP.HCM,  sau  đó  đổi  tên  là  Trung  tâm  Nghiên  cứu  Khoa  học  về  Phụ  nữ  và  Gia  đình  và  nay  là  Trung  tâm  Nghiên  cứu  về  Giới  và  Phát  triển.  Các  chủ  đề  nghiên  cứu  của  Trung  tâm  chú trọng đến việc phân tích địa vị, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và trong xã  hội,   phụ   nữ   và   hạnh   phúc   gia   đình,   tình   trạng   học   vấn   của   phụ   nữ…  ● Hội  Liên  Hiệp  Phụ  Nữ  chú  trọng  đến  các  hoạt  động  xã  hội,  nhằm  vận  động  phụ  nữ  tham  gia  thực  hiện  các  chủ  trương  chính  sách  của  nhà  nước.  Các  hoạt động vì phụ nữ  của  hội  thường  ở  mức độ đem lại phúc lợi cho phụ nữ, đặc biệt là trong lãnh vực chăm  sóc   sức   khỏe   bà   mẹ   và   trẻ   em.    Kế  hoạch  hóa  gia  đình  là  cơng  việc  của  ngành  y  tế,  phụ  nữ  là  đối  tượng vận động  chủ  yếu,  các  phương  thức còn nặng về mệnh lệnh và nhẹ về nâng cao nhận thức, hiểu biết  và   tính   tự   nguyện.    ● Một ít nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội có đề cập đến vai trò của phụ nữ như là một  tác  nhân  phát  triển  nhưng  những  kiến  thức  ấy  rất  hạn  chế  trong  một  số  ít người, chưa  đủ   sâu   rộng   để   tạo   thành   một   trào   lưu   nhận   thức   trong   giới   nghiên   cứu.  1        4.1.2.  Tuy  đã  có  hội  nghị  Nairobi  về  phụ  nữ  năm  1985  với  chiến  lược  bình  đẳng,  phát  triển,  hòa  bình,  nhưng  những  thơng tin về các xu hướng mới này còn ít và gián đoạn. Cho  đến  những  năm  cuối  của  thập  kỷ  80,  Việt  Nam  mới  mở  cửa  chưa  lâu,  do  đó  các  nguồn  thông  tin,  trao  đổi  với  giới  nghiên  cứu  và  với  các  nhà  hoạt  động  nữ  quyền  trên  thế  giới  còn   rất   thưa   thớt.    Có  thể  nói  rằng  tại  TP.HCM,  cho  đến đầu thập niên 90, các khái niệm về giới, tiếp  cận  các  vấn  đề  theo  quan  điểm  giới  chưa  được  những  người  nghiên  cứu  về  phụ  nữ  biết  đến.  Điều  thuận  lợi  là  Nhà  nước  Việt  Nam  có  chính  sách  giải  phóng  phụ  nữ,  chủ  trương  bình  đẳng  nam  nữ, nhờ vậy những nghiên cứu về phụ nữ cũng được phát triển theo hướng  “tăng  quyền  lực  cho  phụ  nữ”,  như  ngôn  ngữ  chúng  ta  dùng  ngày  nay. Các chủ đề phụ nữ  trong  khoa  học  kỹ  thuật, phụ nữ tham gia sản xuất, đề xuất các chính sách hỗ trợ lao động  nữ…  thường  được  đề  cập  đến.  Tuy  nhiên,  xu  hướng nghiên cứu là chú ý khai thác những  ưu  thế,  nêu  gương  phụ  nữ  vượt  khó  khăn  để  thành  cơng,  hơn  là  chú  ý  nghiên  cứu những  vấn   đề,   những   cản   trở   đối   với   người   phụ   nữ   trên   con   đường   tiến   đến   bình   đẳng   giới.    4.2.  Tác  động  của  các  phong  trào,  hội  nghị  thế  giới  và  của  bối  cảnh  kinh  tế  xã  hội  mới  đối   với   phát   triển   nghiên   cứu   về   giới   trong   thập   niên   90.    4.2.1.  Các  hội  nghị  thế  giới  có  tác  động  mạnh  mẽ  nhất  đến  sự  phát  triển  nghiên  cứu  về  giới  là  hội  nghị  thế  giới  về  dân  số  và  phát  triển  Cairo  năm  1994  và  nhất  là  hội  nghị  thế  giới  về  phụ  nữ  lần  thứ  tư  ở  Bắc  Kinh  năm  1995.  Lần  đầu  tiên  phụ  nữ  Việt  Nam có được  một  đồn  đại  biểu  đơng  đảo  đến  gần  150  người,  với  thành  phần  rất  đa  dạng,  bao  gồm  nhiều  người  trong  các  lãnh  vực  hoạt  động  khác  nhau.  Phụ  nữ  TP.HCM cũng có dịp tham  gia   đơng   đảo   vào   sự   kiện   này.    Từ  sau  hai  hội  nghị  ấy,  những khái niệm, thuật ngữ liên quan đến khoa học về giới  đã  trở  nên  quen  thuộc  hơn.  Truyền  thông,  báo  chí  đã  đóng  một  vai  trò  quan  trọng  trong  việc   quảng   bá   những   kiến   thức   này.    ● Cách  tiếp  cận  nghiên  cứu  sức  khỏe  từ  góc  độ khoa học xã hội, sức khỏe cộng đồng đã  được   hiểu   và   được   chú   ý  phát   triển.  ● Các  khái  niệm  sức  khỏe  sinh  sản,  quyền  của  phụ  nữ  trong  việc  lựa  chọn  số  con  và  khoảng  cách  giữa  các  lần  sinh  được  phổ  biến  rộng  rãi  hơn  nhờ các chương trình huấn  luyện   và   truyền   thơng   về   dân   số.    4.2.2 .  Sự  tham  gia  của  các  tổ  chức  quốc  tế,  các  tổ  chức  phi  chính  phủ  vào  các  chương  trình  phát  triển đã góp phần phổ biến những cách tiếp cận mới các vấn đề phát triển, trong  đó  vai  trò  của  phụ  nữ  như  là  chủ  thể  phát  triển  luôn  được  nhấn  mạnh.  Nhiều  lớp  huấn  luyện được tổ chức tại các địa phương, nhiều kinh nghiệm tăng cường sự tự chủ về kinh tế  và   quyền   lực   của   phụ   nữ   đã   được   chuyển   giao.  1        4.2.3.   Sau  một  thời  gian  mở  cửa,  sự  giao  lưu,  trao  đổi  giữa  những  nhà  nghiên  cứu  Việt  Nam  và  cộng  đồng  khoa  học  vùng  Đông  Nam  Á  và  thế  giới  được  tăng  cường.  Các  nhà  nghiên  cứu  trẻ  tuổi  bắt  đầu  có  điều  kiện  theo  học  các  chương  trình  chính  quy  về  phụ  nữ  học   và   về   giới   ở  nước   ngồi.    4.2.4.   Trong  bối  cảnh  kinh  tế  chuyển  đổi,  nhiều  vấn  đề  liên  quan  đến  sức  khỏe  phụ  nữ  bộc  lộ  rõ  hơn,  và  có những vấn đề vừa nghiêm trọng vừa cấp bách như tình trạng phá thai  của  lứa  tuổi  vị  thành  niên,  nhiễm  HIV/AIDS,  nạn  mãi  dâm,  buôn  bán  phụ  nữ  và  trẻ  em.  Tình  trạng  này  đòi  hỏi  những  người  hữu  quan,  các  nhà  nghiên  cứu  và  hoạt  động  xã  hội  chú  trọng  tìm  hiểu  hơn  nữa  sức  khỏe  sinh  sản,  những  tập  tục  xã  hội  có  hại  cho  sức  khỏe  phụ  nữ,  các  mối  quan  hệ  giới  hầu  tìm những giải pháp lâu dài cho việc cải thiện sức khỏe  phụ  nữ.  Chính  trong  khi  đi  tìm  ngun  nhân,  các  nhà  nghiên  cứu  nhận  ra  rằng  bạo  hành  phụ  nữ  tồn  tại  trong  xã  hội  dưới nhiều hình thức và đã có tác động nguy hại đến sức khỏe  sinh   sản,   và   sâu   xa   hơn   nữa   là   xâm   phạm   đến   quyền   con   người   của   phụ   nữ   và   trẻ   em   gái.    4.3.    Sự   phát   triển   của   các   quan   tâm   về   giới.    Số  lượng  các  cơ  sở,  tổ  chức  nghiên  cứu,  đào  tạo  hay  hoạt  động  về  giới  gia  tăng,  nhiều  lớp  tập  huấn,  hội  thảo  về  giới, về phụ nữ trong chuyển đổi kinh tế, về sức khỏe phụ  nữ   và   sức   khỏe   sinh   sản   đã   được   tổ   chức.    ● Khoa  Phụ  Nữ  Học  được  thành  lập  năm  1992.  Đây  là  chương  trình đào tạo cử nhân về  phụ  nữ  học  đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1996, 22 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp khoa Phụ  nữ  học,  đa  số  đều  có  việc  làm  ngay.  Đến  năm  2003, tổng số sinh viên tốt nghiệp khoa  Phụ  nữ  học  lên  đến  418  sinh  viên.  Sinh  viên  được  trang  bị  các  kiến  thức  về  giới  và  phương  pháp  tiếp  cận  theo  quan  điểm  giới.  Các  môn  học  về  sức  khỏe phụ nữ, dân số,  xã  hội  học  gia  đình,  tham  vấn,  đã  đề  cập  đến  sức  khỏe  sinh  sản  và  vấn  đề  ngược  đãi,  bạo  hành  đối  với  phụ  nữ.  Khoa  Phụ nữ học đã tham gia nhiều lớp đào tạo ngắn hạn về  giới   cho   các   ngành   và   địa   phương.    Khoa   Phụ   nữ   học   đã   thực   hiện   các   đề   tài   nghiên   cứu   về   phụ   nữ   và   về   giới,   có   thể   kể   :    ● Q   trình   xã   hội   hóa   về   giới   ở  trẻ   em  ● Phụ   nữ   nhập   cư   trong   khu   vực   kinh   tế   phi   chính   qui   tại   TP.HCM  ● Dự   án   hỗ   trợ   phụ   nữ   bị   bạo   hành  ● Vai   trò   của   phụ   nữ   trong   sản   xuất   nơng   nghiệp   tại   Đồng   bằng   sơng   Cửu   Long.    Tuy  nhiên,  nghiên  cứu  và  đào  tạo  về giới vẫn còn gặp khá nhiều trở ngại xuất phát  từ  những  định  kiến  của  xã  hội  đối  với  các  vấn  đề  của  phụ  nữ  và  bìnhg  đẳng  giới.  Nhằm  mở  rộng  nội  dung  đào  tạo,  Đại  học  mở  bán  công  TPHCM đã chuyển khoa Phụ  nữ  học  thành  khoa  Xã  hội  học  từ  năm  2003.  Khối  kiến  thức  về  giới  trở  thành  một  1      ● ● ● ● ● ● ● ● chuyên  ngành  phụ  của  ngành  xã  hội  học.  Môn  nhập  mơn  về  giới  và  phát  triển  vẫn  là  mơn   học   chung   của   tòanh   khoa   Xã   hội   học.    Các  môn  học  về  giới  đã  được  giảng  dạy  trong  chương  trình  xã  hội  học  của  nhiều  trường  đại  học. Giáo trình xã hội học về giới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào  chương   trình   khung   của   ngành   Xã   hội   học.   Chương  trình  hợp  tác  Việt  Nam  –  Hà  Lan  đã  hỗ  trợ nhiều đề tài nghiên cứu về vai trò  của   phụ   nữ   trong   sản   xuất   nơng   nghiệp,   trong   phát   triển   cộng   đồng.  Trung  tâm  Nghiên  cứu  Khoa  học  về  Phụ  nữ  và  Gia  đình  đã  tổ  chức  các  lớp  học  đầu  tiên  về phụ nữ do GS. Miriam Darce Frenier giảng. Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu  các  đề  tài  về  nữ  cơng  nhân  trong  thời  kỳ  chuyển đổi kinh tế như lao động nữ nhập cư,  nữ   cơng   nhân   trong   các   xí   nghiệp   liên   doanh.  Các  trung  tâm  cơng  tác  xã  hội  của  thanh niên, Hội Bảo trợ Trẻ em, một số tổ chức phi  chính  phủ  nước  ngoài  triển  khai  những  dự  án  liên  quan  đến  sức  khỏe  sinh  sản, phòng  chống   AIDS.  Phòng  Nghiên cứu Cơng tác xã hội thuộc Hội Tâm lý Giáo dục TP.HCM là một đơn vị  triển  khai  nhiều  hoạt  động  nghiên cứu và huấn luyện về giới trong các dự án phát triển  cộng   đồng.  Các  tổ  chức  xã  hội,  y  tế  đã  có  những  chuyển  hướng  rõ  rệt trong cách tiếp cận và triển  khai  các dự án, trong đó các khía cạnh xã hội được tăng cường, các vấn đề xã hội được  chú  ý  nghiên  cứu,  Hội  Liên  Hiệp  Phụ  nữ  TP.HCM  đã tiến hành đề án nghiên cứu tình  hình   di   cư   và   bn   bán   phụ   nữ   qua   biên   giới.   Dự   án   do   Đại   sứ   qn   Hà   Lan   tài   trợ.  Một  số  mạng  lưới  kết  hợp  các  tổ  chức  nghiên  cứu  về  phụ  nữ  đã  hình  thành  :  FRAPNET  liên  kết  các  nhà  nghiên  cứu  phụ  nữ  học  Đại  học  British  Columbia  –  Canada  và  các  cơ  quan  nghiên  cứu  phụ  nữ  học  ở  Việt  Nam  và  ở  các  nước khác trong  vùng  Đông  Nam  Á  và  Nam  Á.  WONET  liên  kết  các  giáo  sư  phụ  nữ  học  của  đại  học  California­Berkeley  với  các  nhà  nghiên  cứu  phụ  nữ  học  của  Việt  Nam,  Lào,  Cam­pu­chia,  Trung  Quốc.  Các  cơ  quan  có  nghiên  cứu  và  đào  tạo  về  phụ  nữ  học,  về  giới   ở  TP.HCM,   Cần   Thơ   và   Hội   Liên   Hiệp   Phụ   nữ   cũng   đã   xây   dựng   mối   liên   kết.  Thành  phố  hiện  có  nhiều  trung  tâm  tư vấn về tâm lý, tình u, hơn nhân, gia đình hoạt  động,   thể   hiện   đậm   nét   một   xu   hướng   hành   động   và   ứng   dụng.    Trên  đây  chỉ  là  một  vài  trường  hợp  tiêu  biểu,  chưa phản ánh hết sự phong phú của  các   hoạt   động   liên   quan   đến   khoa   học   về   giới   đã   phát   triển   trong   mười   năm   trở   lại   đây.     V.     Một   số   điểm   cần   lưu   ý  khi   học   chương   này    Đây  là  chương  mở  đầu,  có  tính  chất  thơng  tin.  Tài  liệu  liên  quan  đến  chương  này  khơng   nhiều.  Sinh   viên   có   thể   tìm   hiểu   và   suy   nghĩ   về   tính   khoa   học   và   sự   cần   thiết    của   ngành          học.     1        ● Tỷ   lệ   tử   vong   mẹ   năm   1998   /   Maternal   mortality   rate   in   1998   : 3    Sức   khỏe   /  Health   :  ● Tỷ   lệ   người   mắc   bệnh   hoặc   chấn   thương   trong   4  tuần  qua  đi   khám   chữa   bệnh   năm   1998   /          Percentage   of   illness   in   the   pass   4  weeks   go   to   health         clinic   in   1998   :         ­  Trong   đó   nữ   chiếm   /  Of   which   female   : 4     Sức   khỏe   sinh   ản   /  Reproductive   health   :    ● Tỷ   lệ   sử   dụng   các   biện   pháp   tránh   thai   năm   1998   /   Contraceptive   prevalence   rate   in   1998   : 5    ● Tỷ   lệ   phụ   nữ   có   gia   đình   sử   dụng   các   biện   pháp  tránh   thai   năm   1997   /  Percentage   of   married   women   currently  used   contraceptive   methods   in   1997   : 6    ● Tỷ   lệ   ca   sinh   có   bà   đỡ   được   đào   tạo   năm   1999   /   Percentage   of   birth   attended   by   trained   health   person   in   1999   : 7    ● Số   người   từ   13­49   tuổi   nhiễm   HIV   tính   đến   7.4.2000   /  Number   of   Adult   injected   HIV   to   7.4.2000   : ­   Trong   đó   nữ   chiếm   /  Of   which   female   : 8    Bình   đẳng   giới   trong   giáo   dục   /  Gender   equality   in   education   :    ● Tỷ   lệ   năm   học   sinh   năm   học   1997   –  1998   /  Ratio   of   boys   in   1997   –  1998   : 9   ­   Tiểu   học   /  In   primary   education   combined   : ­   Phổ   thông   cơ   sở   /  In   secondary   education   combined   : 52,98%    ● Tỷ   lệ   phụ   nữ   biết   đọc   biết   viết   so   với   nam   giới   lứa   tuổi   từ   15   đến   29   năm   1999   /   Ratio   of   literate   females   to   males   at   ages   15­29   in   1999   : 1    Hoạt   động   kinh   tế   /  Economic   activity   :  1      100/100.000        28,36%  29,01%  71,9%  75,3%  79%  18.246  13%  52,27%  1,01    ● Tỷ   lệ   thất   nghiệp   của   dân   số   từ   15   tuổi   trở   lên   trong  7   ngày   qua   năm   1997   –  1998   /  Share   of   population   from   15   years   old   and   over   unemployed   in   last   7  days   of   1997   –  1998   : 4  ­   Trong   đó   nữ   /  Of   which   female   : 1,47%  1,21%    ● Tỷ   lệ   dân   số   hoạt   động   kinh   tế   của   những   người  trong   độ   tuổi   lao   động   năm   1997   –  1998   /  Share   of   working­age   population  Economically   active   in   1997­1998   : 4  ­   Trong   đó   nữ   /  Of   which   female   : ­   Nam   /  Of   which   male   : 86,80%  86,40%  86,02%    ● Cơ   cấu   lao   động   từ   15   tuổi   trở   lên   có   việc   làm   thường   xun  trong   12   tháng   qua   năm   1998   /   Share   of   ussually   employed   people   aged   15   and   over   in   the   Last   12   months   1998   by   industrial   groups   :  ­   Nơng   nghiệp   /  Agriculture   : 10   ­   Cơng   nghiệp   và   xây   dựng   /  Industry   and   construction   : ­   Dịch   vụ   /  Services   : 63,48%  11,93%  24,59%    ● Dân   số   từ   15   tuổi   trở   lên   hoạt   động   kinh   tế   theo   tình   trạng   việc   làm   năm   1998   /  Number  of  people  aged  15  years  and  over  economically  active  by  employment  status  in   1998   : 10      Tình   trạng   việc   làm   /  Employment   status   Tổng   số   /  Total  Nữ  /  Female  Có   việc   làm   thường   xun   /  Usually   employed   :  36.018.346  18.079.950  Khơng  có  việc  làm  thường  xuyên  /  Unussually  1.388.849  640.435  employed   :     Kinh   tế   /  Economy   :    ● GNP   năm   1997   /  GNP   in   1997   : 11   USD  ● GNP   theo   đầu   người   năm   1998   /  GNP   per   capita   in   1998   : 12   330   USD  ● GDP   theo   đầu   người   năm   1997   /  GDP   per   capita   in   1997   : 11   1.630   USD  1      24.000.000.000          Thu   nhập   và   nghèo   đói   /  Income   and   poverty   :    ● Thu   nhập   bình   qn   theo   hộ   gia   đình   trong   một   năm  theo   giá   hiện   hành   năm   1997   –  1998   /  Nominal   income   per   household   per   year  by   expenditure   quintile   in   1997   –  1998   : 4    18.092.000  đ    ● Thu   nhập   bình   quân   đầu   người   1  năm,   năm   1998   /  Nominal   income   per   capita   per   year   in   1998   : 4    3.465.000   đ    ● Tỷ   lệ   dân   số   nghèo   lương   thực   thực   phẩm   năm   1998   /  Percentage   of   food   poverty   in   1998   : 12       15%    ● Tỷ   lệ   nghèo   chung   /  Overall   poverty   rate   : 12       37,4%    ● Tỷ   lệ   trẻ   em   dưới   5  tuổi   khơng   đủ   cân   nặng   năm   1997   –  1998   /   Ratio   of   underfive   children   under   weight   in   1997   –  1998   : 4       35%    Giáo   dục   /  Education   :    ● Tỷ   lệ   dân   số   từ   10   tuổi   trở   lên   biết   đọc   biết   viết   theo   nhóm   tuổi   năm   1999   /  Literacy   rate   of   population   aged   10   years   old   and   over   by   age   groups   in   1999   : 1     Nhóm   tuổi   /  Age  group  10­14  15­17  18­19  20­29  30­39  40­49  50+  Chung   /  All  Tổng   số   /  Total  Nữ   /  Female  Tỷ   lệ   %  /  Percentage  8.761.755  5.033.101  2.754.476  12.393.542  10.939.260  7.127.463  7.575.162  54.584.759  4.221.458  2.460.031  1.419.546  6.292.514  5.501.941  3.655.460  3.703.226  27.254.176  48,2  48,9  51,5  50,8  50,3  51,3  48,9  49,9    ● 1      Tỷ   lệ   nhập   học   tiểu   học   trong   độ   tuổi   chia   theo   giới   tính  năm   học   1999­2000   /  Net   primary   enrolment   ratio   in   1999­2000   : 13    ­   Nữ   /  Female   : 89,3%  ­   Nam   /  Male   : 98,8%  Tỷ   lệ   nhập   học   phổ   thơng   cơ   sở   trong   độ   tuổi   theo   giới   tính   năm   học   1999­2000   /  Net   secondary   enrolment   rate   in   1999­2000   : 13    ­   Nữ   /  Female   : ­   Nam   /  Male   : 63,1%  72,2%  Tỷ   lệ   dân   số   từ   5  tuổi   trở   lên   đã   học   hết   lớp   4  năm   1999   /  Percentage   of   population   aged   5  years   old   and   over  completed   grade   4  in   1999   : 12   8,4%    ●   ●   ● Số   năm   đi   học   bình   quân   năm   1998   /  Average   years   of   schooling   in   1998   : 12   ­   Nữ   /  Of   which   female   : ­   Nam   /  Of   which   male   : 6,2  5,6  6,8    An   sinh   con   người   và   công   bằng   xã   hội   /  Human   security   and   social   justice   : 14      ● Cơ   cấu   phạm   tội   năm   1990­1993   /  Distribution   of   crime   in   1990­1993   :    Tội   phạm   /  Type   of   crime  Tỷ   lệ   %  /  Percentage  Tội   giết   người   /  Murdering  Cưỡng   hiếp   dâm   /  Rape  Cố   ý  gây   thương   tích   /  Intentionally   making   injury  Tham   ơ  /  Curruption  Lừa   đảo   /  Cheating  Hối   lộ   /  Bribery  Bn   lậu   /  Smuggling  Cướp   /  Robery  Trộm   cắp   /  Stealing  Cướp   tài   sản   cơng   dân   /  Robbing   private   properties  Chống  người  thi  hành  công  vụ  /  Fighting  with  government  officer   in   charge  Khác   /  Others  1,63  0,73  4,17  0,94  0,46  0,04  35  3,52  41,83  2,67  1,13  6,60    ● Cơ   cấu   tội   phạm   do   phụ   nữ   gây   ra   năm   1990­1993   /  Distribution   of   crime   committed   by   women   :    Tội   phạm   /  Type   of   crime  1      Tỷ   lệ   %  /  Percentage  Giết   người   /  Murdering  Trộm   cắp   tài   sản   cơng   dân   /  Robbing   private   properties  Cướp   /  Robery  Lừa   đảo   /  Cheating  Bn   lậu   /  Smuggling  Tham   ơ  /  Bribery  Cố   ý  gây   thương   tích   /  Intentionally   making   injury  Khác   /  Others  9,09  37,02  3,76  15,84  3,70  8,54  1,97  15,31    ● Tỷ   lệ   phụ   nữ   bị   đưa   ra   xét   xử   năm   1990   /  Rate   of   women   procurated   in   1990   : 18,8%  Số   vụ   phạm   tội   trên   1000   dân   năm   1991   /  Number   of   crimes   per   1000   people   in   1991   : 148    ●   Nhà   ở  và   môi   trường   /  Housing   and   environment   :    ● Diện   tích   ở  bình   qn   đầu   người   năm   1997­1998   /  Living   area   per   capita   in   1997­1998   : 4  8,3m 2    ● Diện   tích   sử   dụng   bình   qn   đầu   người   năm   1997­1998   /   Area   in   use   per   capita   in   1997­1998   : 4  12,24m 2    ● Tỷ   lệ   hộ   gia   đình   sử   dụng   hố   xí   tự   hoại,   bán   tự   hoại   năm   1999   /   Percentage   of   households   using   flush   toilet   with   septic   tank   and   sewage   pipes   in   1999   : 1  18%  Tỷ   lệ   dân   số   được   sử   dụng   nước   uống   sạch   năm   1999   /  Percentage   of   population   with   access   to   safe   drinking  water   in   1999   : 7  47%  Tỷ   lệ   hộ   sử   dụng   điện   năm   1999   /  Percentage   of   households   with   access   to   electricity   in   1999   : 1  78%    ●   ●   ● Nguồn   chất   đốt   của   hộ   năm   1997­1998   /  Source   of   cooking   fuel   in   1997­1998   : 1     Loại   nhiên   liệu   /  Type   of   fuel  Củi   /  Wood  Lá   cây,   cỏ,   rơm   rạ   /  Leaves,   Grass,   Stubble   Than   /  Coal   1      Tỷ   lệ   %  /  Percentage  56,32  22,58  8,79  Bình   ga   /  gas  Điện   /  Electricity  Dầu   hỏa   /  Kerosene  Khác   /  Others   5,59  1,13  4,99  0,05    ● Đất   nơng   lâm   nghiệp   bình   qn   theo   đầu   người   năm   1997­1998   /  Agricultural   and   forestry   land   per   capita   in   1997­1998   : 4  1621m 2      10 11 12 13 14   1      NGUỒN   SỬ   DỤNG   /  REFERENCES    Báo  cáo  kết  quả  suy  rộng  mẫu  3%  của điều tra dân số và nhà ở năm 1999. NXB Tổng  cục   Thống   kê   /  Report   on   analisys   of   3%   samples   of   cencus   in   1999.   Thông   tin   của   UNFPA   1999   /  UNFPA   1999.  Niên   giám   thống   kê   Bộ   Y  tế   1999   /  Yearbook   1999   of   Ministry   of   Helth.  Điều  tra  mức  sống  dân  cư  năm  1997­1998,  Tổng  cục  Thống  kê  xuất  bản  8.1999/  Vietnam  living  Standards  Survey  1997­1998,  General  statistical  Office’s  publishe  in  8.1999  Giải  thưởng  dân  số  năm  1999,  UBQGDSKHHGĐ  /  The  1999  United  Nations  Population  award,  National  Committee  for  Population  and  Family  Planning  (NCPFP).  Điều  tra  nhân  khẩu  học  và  sức  khỏe  1997,  UBQG  DSKHHGĐ  /  Demographic  and  Health   Survey   1997,   NCPFP.  Thông  tin  dân  số  số  5/1999,  UBQGDSKHHGĐ  /  Population  information,  No  5/1999,  NCPFP.  Ủy   ban   quốc   gia   phòng   chống   HIV/AIDS   /  HIV/AIDS   National   Committee.  Báo  cáo  quốc  gia  lần  thứ  2  về  tình  hình  thực  hiện  Cơng  ước  xóa  bỏ  mọi  hình  thức  phân  biệt  đối  xử  với  phụ  nữ,  UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, 1999 / Second  National   Report   on   emplementation   of   CEDAW   Convention,   NCFAW,   1999.  Điều  tra  lao  động việc làm năm 1998, Bộ LĐ­TB­XH / Labour and employment servey  in   1998,   Ministry   of   Labour,   War   invalids   and   Social   affairs   MOLISA.  Báo  cáo  phát  triển nhân lực, UNDP xuất bản năm 1999 / Human development Report,  UNDP   1999.  Việt  Nam  tấn  cơng  nghèo  đói,  Nhà  xuất  bản  Bộ  Văn  hóa  –  Thơng  tin  năm  1999  /  Vietnam  attacking  poverty,  Publishing  Department  of  Ministry  of  Culture  &  Information   in   1999.  Số  liệu  phụ  nữ  và  nam  giới thập kỷ 90, Tổng cục Thống kê 2000 / Data on women and  men   in   90   decade,   General   Statistical   Office.  Tội  phạm  Việt  Nam – thực trạng và giải pháp. NXB CAND, 1994 / Crime in Vietnam –  Situation   and   resolution,   1994,   Ministry   of   Police.    1      PHỤ   LỤC   5  ***    TÓM   LƯỢC   VĂN   KIỆN   HỘI   NGHỊ   BẮC   KINH   +  5    “Các   sáng   kiến   và   hành   động   tiếp   theo   nhằm   thực   hiện   Tuyên   bố   và   Cương   lĩnh   hành   động   Bắc   Kinh”    Văn   kiện   gồm   4  phần   và   138   đoạn   :    PHẦN   I  :  GIỚI   THIỆU    Đề   cập   tới   việc   các   Chính   phủ   tái   khẳng   định   sự   cam   kết   của   mình   với   các   mục   tiêu   của  Tun   bố   Bắc   Kinh   và   Cương   lĩnh   hành   động   tồn   cầu   vì   sự   tiến   bộ   của   phụ   nữ   tại   Khóa  họp   đặc   biệt   của   Đại   hội   đồng   Liên   Hợp   Quốc.    Tun  bố  và  Cương  lĩnh  Bắc  Kinh  đã  đề  ra  mục  tiêu  bình  đẳng  giới,  phát  triển  và  hòa  bình  đồng  thời  cũng  xác  lập  chương  trình  nghị  sự  để tăng cường quyền năng cho phụ nữ.  Vì  các  mục  tiêu  và cam kết này chưa được thực hiện đầy đủ, các Chính phủ đã thống nhất  cùng   hành   động   để   thực   hiện   hóa   các   mục   tiêu   này   trong   thế   kỷ   21.    PHẦN   II   :   Những  thành  tựu  và  trở  ngại trong việc thực hiện 12 lĩnh vực quan tâm trong cương  lĩnh   hành   động   bắc   kinh    Căn   cứ   Báo   cáo   của   Tổng   thư   ký   Liên   Hợp   Quốc   và   tình   hình   thực   hiện   Cương   lĩnh   Bắc  Kinh,   văn   kiện   đã   đề   cập   các   thành   tựu   và   trở   ngại   trong   việc   thực   hiện   12   lĩnh   vực   quan  tâm   :    ● Phụ   nữ   và   nạn   đói   nghèo  ● Giáo   dục   và   đào   tạo   phụ   nữ  ● Phụ   nữ   và   sức   khỏe  ● Bạo   lực   chống   lại   phụ   nữ  ● Phụ   nữ   và   xung   đột   vũ   trang  ● Phụ   nữ   và   kinh   tế  ● Phụ   nữ   với   quyền   lực   và   quá   trình   ra   quyết   định  ● Bộ   máy   quốc   gia   về   phụ   nữ  ● Quyền   con   người   của   phụ   nữ  ● Phụ   nữ   và   truyền   thông  ● Phụ   nữ   và   môi   trường  ● Trẻ   em   gái    1      Đánh  giá  kết  quả  thực  hiện  Cương  lĩnh  Bắc  Kinh  là  cơ  sở  cho  việc  xác  định  biện  pháp  triển   khai   tiếp   tục.    PHẦN   III   :  Những  thách  thức  hiện  tại  tác động tới việc thực hiện đầy đủ tun bố và cương lĩnh  hành   động   bắc   kinh    Việc   tổng   kết   và   đánh   giá   thực   hiện   Cương   lĩnh   Bắc   Kinh   diễn   ra   trong   bối   cảnh   thế   giới  đổi   thay   nhanh   chóng   và   đang   nổi   lên   những   thách   thức   sau   :     Tồn  cầu  hóa  là  một  thách  thức  mới,  một  mặt  mang  lại  nhiều  cơ  hội,  mặt  khác  cũng  tác  động  tới  đời sống của phụ nữ một cách tích cực, làm tăng sự bất bình đẳng đặc biệt  ở   các   nước   đang   phát   triển.  Sự  khác  biệt  và  bối  cảnh  kinh  tế  trong  một  quốc  gia  và  giữa  các  quốc  gia  ngày  càng  tăng   và   sự   bất   ổn   định   về   kinh   tế   đến   tác   động   lớn   tới   đời   sống   phụ   nữ.  Sự   phát   triển   của   khoa   học   và   cơng   nghệ   –  phụ   nữ   ít   được   tiếp   cận   và   hưởng   lợi.  Làn  sóng  di  cư  lao  động  đã  lôi  cuốn  phụ  nữ  cùng  với  những  rủi  ro  về  đời  sống,  sức  khỏe,   và   các   tệ   nạn   xã   hội   khác   trong   đó   có   tệ   bn   bán   phụ   nữ,   bóc   lột   tình   dục…  Sự   hợp   tác   giữa   Chính   phủ   và   các   lực   lượng   xã   hội   vì   mục   tiêu   bình   đẳng   giới.  Đối   tượng   phụ   nữ   vị   thành   niên,   phụ   nữ   cao   tuổi   và   các   vấn   đề   liên   quan.  Đại   dịch   HIV/AIDS   và   nạn   nghiện   hút  Hậu   quả   của   thiên   tai   đối   với   phụ   nữ   và   gia   đình   họ.  Sự  nhìn  nhận  chưa  đầy  đủ  về  đóng  góp  của  phụ  nữ,  đặc  biệt  là  đối  với  công  việc  không   được   trả   lương.    PHẦN   IV   :  Các  sáng  kiến  và  hành  động  tiếp  theo  để  khắc  phục  các  trở  ngại  và nhằm đạt tới sự  triển   khai   thực   hiện   đầy   đủ   cương   lĩnh   hành   động   bắc   kinh    Phần   này   nêu   rõ   các   khuyến   nghị   đối   với   các   Chính   phủ,   cấp   quốc   gia   và   quốc   tế   theo   12  mục   tiêu   của   Cương   lĩnh   hành   động   Bắc   Kinh.    Các   giải   pháp   chính   :    ● Xác  lập  mục  tiêu  có  thời  hạn  cho  việc thu hút sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong  mọi   lĩnh   vực   đời   sống   xã   hội,   đặc   biệt   là   quản   lý   lãnh   đạo.  ● Có  chính  sách  khắc  phục  sự  khác  biệt  giới  trong  giáo  dục,  đào  tạo  và  khoa  học  công  nghệ.  ● Bảo   đảm   cho   phụ   nữ   được   hưởng   đầy   đủ   các   quyền   con   người   và   quyền   tự   do   cơ   bản.  ● Bảo  vệ  phụ  nữ  và  trẻ  em  gái  trước  mọi  hành  vi  bạo  lực  về  thể  xác,  tinh  thần  và  tình  dục.  ● Có  các  biện  pháp ngăn ngừa hiệu quả tiến tới xóa bỏ tệ bn bán phụ nữ, trẻ em gái và  1      ● ● ● ● ● ● tệ   mại   dâm.  Thực  hiện  các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong đó có sức khỏe sinh sản,  phòng   chống   HIV/AIDS,   kế   hoạch   hóa   gia   đình,   bệnh   nghề   nghiệp.  Kết  hợp  yếu  tố  giới  vào  các  chính  sách  phát  triển kinh tế – xã hội và các chương trình  phát   triển   quốc   gia.  Thực   hiện   mọi   biện   pháp   nhằm   xóa   đói   giảm   nghèo   cho   các   đối   tượng   phụ   nữ.  Hỗ   trợ   và   tạo   việc   làm   cho   phụ   nữ.  Củng  cố  và  phát  triển  bộ  máy  hoạt  động  vì  sự tiến bộ của phụ nữ thơng qua việc cung  cấp  nguồn  nhân  lực,  ngân  sách  và  tạo  cơ  chế  để  lồng  ghép  vấn  đề  giới vào mọi chính  sách,   chương   trình,   dự   án.  Cải  tiến  hệ  thống  thơng  tin,  tun  truyền, nghiên cứu và thu thập số liệu thống kê theo  hướng   nhạy   cảm   giới.    Một   số   chỉ   tiêu   và   sáng   kiến   cụ   thể   :    ● Xóa  bỏ  khoảng  cách  giới  trong  giáo  dục  tiểu  học,  trung học đến năm 2005. Thực hiện  phổ   cập   miễn   phí   giáo   dục   tiểu   học   cho   trẻ   em   trai   và   gái   đến   2015.  ● Giảm   50%   người   mù   chữ   trước   2015.  ● Loại  bỏ  các  điều  khoản  pháp  luật  mang  tính  phân  biệt  giới tính càng sớm càng tốt, tốt  nhất   là   trước   2005.  ● Phê  chuẩn  Công  ước  CEDAW,  loại  bỏ  các  điều  khoản  bảo  lưu,  xem  xét  việc  phê  chuẩn   Nghị   định   thư   bổ   sung.  ● Bảo  đảm  điều  kiện  tiếp cận các mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu, kể cả chăm sóc  sức   khỏe   tình   dục   và   sinh   sản   trước   2015.  ● Xem  xét  việc  phát  động  chiến  dịch  quốc  tế  mang  tên  “Không  khoan  dung”  để  chống  lại   tệ   bạo   lực   đối   với   phụ   nữ.                          1      MỤC   LỤC  ***     Trang  học    CHƯƠN   G   I        :  Nhập  môn  phụ  nữ  ………………………………………………  CHƯƠN   G   II       :  Giới  tính  và  ……………………………………………………   CHƯƠN   G   III      :  Sự  phân  công  lao  …………………………………   CHƯƠN   G   IV      :  Nhu  cầu  …………………………………………………………  giới    CHƯƠ   NG  V  :  Phụ  nữ  trong  phát  triển,  phụ  nữ và phát triển, giới và phát triển  …    CHƯƠN   G   VI      :  Cơng  ước  Quốc  tế  về sự xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử  với  phụ  nữ  và  quyền  của  phụ  nữ  …………………………………     CHƯƠN   G   VII    :  Tăng  quyền  lực  cho  …………………………………………  phụ  nữ    CHƯƠN   G   VIII   :  Phân  tích  ………………………………………………………   giới    ● 1      Bảng    phân  tích  phân  cơng  lao  động  theo  giới  …… …… …… …… …… …… …… ….    động  theo  giới  giới                  Phụ  lục    1  :  Cơng  ước  về  xóa  bỏ  mọi  hình  thức  phân  biệt  đối  xử  với  phụ  nữ       Phụ  lục    2  :  Chiến  lược  phát  triển  vì  sự  tiến  bộ  của  phụ  nữ  Việt  Nam  tới      ● Tài    liệu  tham  khảo  …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …   PHỤ  LỤC  1      năm  2000  Phụ  lục  3  Cươ   :  ng  lĩnh  hành  độn g  về  các  lãnh  vực  quan  tâm  chín h  của  hội  nghị  thế  giới  lần  thứ  tư  về  phụ  nữ  199 5  tại  Bắc  Kin h    Phụ  lục    4  :  Bộ  chỉ  số  phát  triển  của  Việt  Nam  được  tách  biệt  theo  giới    1        tính  Phụ  lục    5  :  Tóm  lược  văn  kiện  hội  nghị  Bắc  Kinh   +  5          1          I.       Giới   thiệu   khái   quát   chương    III  II.      Những   điều   sinh   viên   cần   đạt   được    sau   khi   học   chương   này  III.      Tài   liệu   tham   khảo  V.     Một   số   điểm   cần   lưu   ý  khi   học   chương   này  VI.    Tóm   lược   những   vấn   đề   cần   ghi   nhớ  III   Câu   hỏi   để   sinh   viên   tự   trả   lời   hoặc   thảo   luận   nhóm    1     
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN Biên soạn : THÁI THỊ NGỌC DƯ, TÀI LIỆU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN Biên soạn : THÁI THỊ NGỌC DƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay