CẨM NANG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SINH KẾ CÓ SỰ THAM GIA

44 17 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 15:42

CẨM NANG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SINH KẾ CÓ SỰ THAM GIA LƯU HÀNH NỘI BỘ HÀ NỘI - 2015 000168 Tài liệu xuất với hỗ trợ Liên minh Châu Âu (EU) Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) Nội dung tài liệu trường hợp quan điểm EU hay FAO Lời cảm ơn Cuốn cẩm nang biên soạn Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp với Mạng lưới tổ chức Phi phủ Việt Nam Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng Thương mại Lâm sản Phương pháp Đánh giá tác động sinh kế có tham gia (LIA) sách bắt nguồn từ phương pháp LIA mạng lưới VNGO-FLEGT xây dựng thí điểm cấp quốc gia với hỗ trợ Forest Trends FERN Chúng tơi muốn gửi lời cảm ơn đến nhóm nghiên cứu, UBND huyện Phú Lương Yên Bình, cán kiểm lâm lâm nghiệp địa phương, cán địa phương khác cộng đồng sống dựa vào rừng Phú Lương Yên Bình tham gia vào nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc soạn thảo cẩm nang Chúng đặc biệt cảm ơn đội ngũ chuyên gia có phản hồi quý báu nhằm giúp hoàn thiện tài liệu Cuối cùng, chân thành cảm ơn Tổ chức Nơng Lương Liên hiệp quốc (FAO) hỗ trợ quý báu cấp thiết để biên soạn cẩm nang Lưu ý sử dụng cẩm nang Mục đích biên soạn cấm nang nhằm giới thiệu phương pháp nghiên cứu cộng đồng tiên tiến thúc đẩy vai trò quan trọng xã hội dân việc hỗ trợ cộng đồng cấp sở Phương pháp Đánh giá tác động sinh kế (LIA) mô tả theo bước (hay giai đoạn) theo trật tự đơn giản logic Mỗi giai đoạn bắt đầu định nghĩa, hướng dẫn cách thực hiện, đến ví dụ cụ thể từ hoạt động SRD Cách thức trình bày hy vọng dễ hiểu hợp lý với người đọc Các ví dụ đưa cẩm nang minh họa việc ứng dụng phương pháp LIA đánh giá sáng kiến FLEGT VPA Phương pháp ứng dụng việc đánh giá sáng kiến sách khác REDD+, sách giao đất giao rừng, quy hoạch kiểm kê rừng, biện pháp đảm bảo an sinh xã hội khác Cuốn cẩm nang sử dụng nghiên cứu thực địa cộng đồng tổ chức nghiên cứu, tổ chức phi phủ, tổ chức xã hội, giới hàn lâm, viện nghiên cứu, quan phủ, doanh nghiệp tư doanh quốc doanh, quan quốc tế… việc đánh giá tác động sách luật pháp tới sinh kế bên liên quan Cuối cùng, cẩm nang LIA tài liệu mở, theo thời gian cần cập nhật hoàn thiện Trên thực tế, SRD mạng lưới VNGOFLEGT dự định kết hợp phương pháp LIA với phương pháp định lượng để đưa phương pháp nghiên cứu toàn diện nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu tới Nhiều khía cạnh phương pháp LIA lặp lại điều chỉnh để thích ứng mơi trường ln có thay đổi TÊN VIẾT TẮT LIA – Đánh giá tác động sinh kế PRA – Đánh giá nông thôn có tham gia SRD – Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VNGO-FLEGT – Mạng lưới tổ chức Phi phủ Việt Nam Thực thi lâm luật, Quản trị rừng Thương mại lâm sản MỤC LỤC Phần 1: Giới thiệu Bối cảnh Sự hình thành phương pháp Đánh giá tác động sinh kế (LIA) Phần 2: Phương pháp Đánh giá tác động sinh kế (LIA) Công tác chuẩn bị Giai đoạn 1: Xác định nhóm dễ bị tổn thương Giai đoạn 2: Phân tích tác động nhóm dễ bị tổn thương Giai đoạn 3: Xác định nguyên nhân xây dựng giải pháp giảm nhẹ tác động Giai đoạn 4: Xây dựng kế hoạch giám sát PHẦN I GIỚI THIỆU Bối cảnh Năm 2010, Việt Nam bắt đầu đàm phán với Liên minh Châu Âu Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) Các tôn đảm bảo an sinh xã hội đòi hỏi tham gia với đầy đủ thông tin tất bên liên quan chịu ảnh hưởng bới VPA, đặc biệt nhóm dễ bị tổn thương Để đạt mục tiêu này, SRD thực dự án “Tăng cường lực tổ chức xã hội cộng đồng sống phụ thuộc rừng để tham gia hiệu vào tiến trình VPA” tài trợ chương trình EU FAO FLEGT Trong dự án này, SRD tiến hành đánh giá tác động tiềm tàng VPA sinh kế cộng đồng sống dựa vào rừng huyện chọn Các kết nghiên cứu tổng hợp, tài liệu hóa phổ biến cho bên liên quan tiến trình VPA, bao gồm nhà hoạch định sách tổ chức quốc tế Khi Hiệp định VPA thực thi Việt Nam, đưa đến thay đổi hệ thống pháp lý thực thi pháp luật ngành lâm nghiệp Ngay có lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thay đổi này, ngắn hạn, gây khó khăn nhiều bên liên quan khác nhau, có cộng đồng sống dựa vào rừng mà sinh kế bị đe dọa theo cấp độ thay đổi SRD tổ chức tận tâm với việc hỗ trợ cộng đồng cấp sở, coi việc đánh giá tác động tiềm tàng VPA tới sinh kế nhóm dễ bị tổn thương yêu cầu cấp bách Sự hình thành phương pháp Đánh giá tác động sinh kế (LIA) Để nghiên cứu tác động tiềm tàng VPA sinh kế nhóm dễ bị tổn thương, SRD tiến hành thí điểm phương pháp Đánh giá Tác động Sinh kế (LIA) LIA xây dựng tổ chức Forest Trends dựa tảng Lý thuyết thay đổi Theo đó, mục tiêu dài hạn xác định trước, xây dựng ngược lại mối liên hệ nhân mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn giải pháp cụ thể SRD áp dụng phương pháp vào nghiên cứu cộng đồng, với tham gia triệt để cộng đồng giai đoạn nghiên cứu Theo yêu cầu EU, cộng đồng sống dựa vào rừng dễ bị tác động việc thực thi VPA, vậy, vai trò vị họ tiến trình đàm phán VPA phải xem xét Vì vậy, tham vấn cộng đồng cần thiết để đem tiếng nói cộng đồng đến bàn đàm phán Đây cách thức củng cố nguyên tắc FPIC (đồng thuận tự nguyện, báo trước cung cấp đầy đủ thông tin) xã hội dân 10 LIA dạng nghiên cứu hành động có tham gia (PAR) Điều có nghĩa công việc nghiên cứu LIA tiến hành bới bên liên quan, nhóm nghiên cứu đóng vai trò trung tâm thúc đẩy viên / hướng dẫn viên Phương pháp xây dựng dựa sở Lý thuyết thay đổi, với trọng tâm phân tích “các kênh truyền tải tác động” xây dựng vấn đề chuỗi kết Từ đó, biện pháp giảm nhẹ xây dựng, kế hoạch giám sát thực đưa 30 Giai đoạn 3: Xác định nguyên nhân xây dựng giải pháp giảm nhẹ tác động Diễn giải: Trong giai đoạn này, công cụ sử dụng Phân tích lý thuyết thay đổi Lý thuyết thay đổi bắt đầu cách xác định mục tiêu đến bước cần thiết điều kiện tiên để đạt mục tiêu Qua mối liên kết nhân mục tiêu dài hạn, đầu trung hạn hoạt động ngắn hạn, tiến trình thay đổi xây dựng Mối quan hệ logic mục tiêu dài hạn, kết trung hạn hoạt động tương ứng ngắn hạn xây dựng sở tư logic cảm nhận thông thường Dựa khái niệm này, trước hết cần xác định vấn đề quan trọng mà nhóm dễ bị tổn thương phải đối mặt Sau đó, với vấn đề quan trọng, vấn đề phát triển dựa logic Lý thuyết thay đổi Một vấn đề lý tưởng xác định tất nguyên nhân vấn đề, từ nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân xa 31 Dựa vào vấn đề, chuỗi kết phát triển theo cách tương tự Một chuỗi kết bắt đầu việc xác định mục tiêu dài hạn sơ đồ hóa điều kiện tiên kết phải thực để đạt mục tiêu dài hạn Từ chuỗi kết quả, hoạt động hay giải pháp cụ thể xây dựng để giảm nhẹ vấn đề đưa ban đầu Chúng gọi giải pháp giảm nhẹ Dựa chuỗi kết quả, rủi ro xem xét đưa Các rủi ro dẫn đến thất bại giải pháp giảm nhẹ hoàn cảnh định Vì vậy, giải pháp khắc phục rủi ro cần xây dựng dựa theo Các bước thực hiện: Tổ chức hội thảo tham vấn để xác định ưu tiên vấn đề quan trọng, phát triển vấn đề chuỗi kết Xếp hạng ưu tiên vấn đề mà nhóm dễ bị tổn thương gặp phải dựa tiêu chí (số lượng người bị ảnh hưởng, khả xảy ra, phạm vi ảnh hưởng) 32 Vấn đề Số người bị ảnh hưởng Khả xảy Phạm vi ảnh hưởng Tổng điểm Chú ý: điểm tiêu chí từ tới 3, với điểm thấp Các vấn đề có tổng điểm cao vấn đề ưu tiên Phát triển vấn đề vấn đề ưu tiên Nguyên nhân xa Nguyên nhân trực tiếp Vấn đề cốt lõi Nguyên nhân trực tiếp 33 Xây dựng chuỗi kết cho vấn đề Giải pháp giảm nhẹ Kết xa Kết trực tiếp Mục tiêu cuối Xác định rủi ro tiềm tàng giải pháp khắc phục Rủi ro Khả xảy Phạm vi ảnh hưởng Giải pháp / khắc phục 34 Ví dụ: hội thảo tham vấn tổ chức Phú Lương Yên Bình Đại biểu địa phương bao gồm lãnh đạo huyện, xã, kiểm lâm, cán lâm nghiệp, đại diện từ nhóm dễ bị tổn thương Được hỗ trợ nhóm nghiên cứu, ngày đầu tiên, người tham gia thảo luận phát trước (giai đoạn 2) Vào buổi chiều, nhóm nghiên cứu hỗ trợ thảo luận nhóm để xác định ưu tiên vấn đề cốt lõi mà nhóm dễ bị tổn thương phải đối mặt Mỗi nhóm chọn vấn đề suy nghĩ nguyên nhân vấn đề Với vấn đề lựa chọn, vấn đề xây dựng Vào ngày thứ hai, nhóm nghiên cứu hỗ trợ thảo luận nhóm để xây dựng chuỗi kết dựa vấn đề Mỗi vấn đề có chuỗi kết 35 Từ chuỗi kết quả, giải pháp giảm nhẹ đưa ra, đồng thời xác định rủi ro gặp phải Với hỗ trợ nhóm nghiên cứu, đại biểu địa phương tham gia xây dựng vấn đề, chuỗi kết quả, từ đưa giải pháp giảm nhẹ tác động 36 37 38 Giai đoạn 4: Xây dựng kế hoạch giám sát Diễn giải: Giai đoạn cuối LIA xây dựng kế hoạch số giám sát việc thực thi giải pháp giảm nhẹ Ở giai đoạn trước, giải pháp giảm nhẹ xây dựng Các giải pháp này, thực thi cách đắn, giảm thiểu tác động VPA tới sinh kế nhóm dễ bị tổn thương Để bảo đảm việc thực thi đắn giải pháp giảm nhẹ, cần xây dựng kế hoạch giám sát LIA với số giám sát cụ thể Các bước thực hiện: Rà soát lại giải pháp giảm nhẹ từ giai đoạn Xây dựng số áp dụng để giám sát hiệu việc thực thi giải pháp giảm nhẹ Cùng với số, xây dựng kế hoạch giám sát việc thực thi giải pháp giảm nhẹ 39 40 41 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO FERN, Các Yêu cầu Tham vấn FLEGT Forest Trends, Đánh giá Tác động Sinh kế World Bank 2012, Phân tích Nghèo đói Tác động xã hội OECD 2007, Đánh giá Tác động Nghèo đói Richards & Panfill 2011, Đánh giá Tác động Xã hội Đa dạng sinh học SRD 2014, Nghiên cứu Đánh giá Tác động Sinh kế huyện Phú Lương SRD 2014, Nghiên cứu Đánh giá Tác động Sinh kế huyện Yên Bình 43 Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) Địa chỉ: số 56, ngách 19/9, Kim Đồng, Hà Nội Điện thoại: 04 39436676 / Fax: 04 39436449 Email: info@srd.org.vn / Website: www.srd.org.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: CẨM NANG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SINH KẾ CÓ SỰ THAM GIA, CẨM NANG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SINH KẾ CÓ SỰ THAM GIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay