CẨM NANG THAO TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG (CHO CHI CỤC KIỂM LÂM)

139 24 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 15:26

TDDBR CẨM NANG THAO TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG (CHO CHI CỤC KIỂM LÂM) 000251 Lời nói đầu Tài liệu Cẩm nang thao tác sở liệu theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh hướng dẫn chi tiết bước thao tác quy trình quản lý sở liệu, phê duyệt số liệu báo cáo cấp Chi cục Kiểm lâm (CCKL) Người đọc cần tham khảo Sổ tay Vận hành Hệ thống TDDBR cấp tỉnh để có nhìn tổng qt Hệ thống theo dõi diễn biến rừng (TDDBR) cấp tỉnh tham khảo cẩm nang hướng dẫn, thao tác tài liệu tập huấn hạng mục công việc cụ thể vận hành Hệ thống TDDBR, trình bày tổng quát Hình sau Các sách hướng dẫn  Hướng dẫn dành cho người quản trị Hệ thống TDDBR  Hướng dẫn thực tuần tra rừng cấp thôn Các cẩm nang thao tác  Hướng dẫn thực đo đếm báo cáo diễn biến rừng  Cẩm nang thao tác Ứng dụng máy tính bảng  Hướng dẫn Quản lý sở liệu (cho Hạt Kiểm lâm)  Cẩm nang thao tác CSDL diễn biến rừng dành cho Hạt Kiểm lâm  Hướng dẫn Quản lý sở liệu (cho Chi cục Kiểm lâm)  Cẩm nang thao tác CSDL diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm  Cẩm nang thao tác Kiểm soát, đảm bảo chất lượng (xác minh ảnh vệ tinh)  Cẩm nang thao tác Kiểm soát, đảm bảo chất lượng (xác minh ô mẫu ngẫu nhiên) Các tài liệu tập huấn • Tài liệu tập huấn I – Tập huấn TTTR • Tài liệu tập huấn II – Tập huấn đo đếm báo cáo DBR • Tài liệu tập huấn III – Video hướng dẫn thao tác CSDL cho Hạt Kiểm lâm • Tài liệu tập huấn IV – Video hướng dẫn thao tác CSDL cho Chi cục Kiểm lâm • Tài liệu tập huấn V – Kiểm soát, đảm bảo chất lượng ảnh vệ tinh • Tài liệu tập huấn VI – Kiểm sốt, đảm bảo chất lượng mẫu ngẫu nhiên Hình Cấu trúc tài liệu hướng dẫn xây dựng để vận hành Hệ thống TDDBR cấp tỉnh Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | i Mục lục Phần I - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG CẤP TỈNH Phần II - VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG QLBVR TRONG HỆ THỐNG Quản lý hệ thống thiết bị phần mềm máy tính bảng 2 Quản lý máy chủ sở liệu Quản lý lớp đồ cho sở liệu phần mềm máy tính bảng Kiểm soát, đánh giá chất lượng số liệu báo cáo từ cấp huyện Yêu cầu phần mềm hệ thống để thực công việc 5.1 Phần mềm quản lý sở liệu máy chủ 5.2 Phần mềm ứng dụng quản lý đồ số liệu 5.3 Phần mềm hỗ trợ xử lý ảnh vệ tinh Landsat-8 5.4 Phần mềm hỗ trợ xử lý lớp đồ máy tính bảng 5.5 Các phần mềm khác Phần III - CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CÁC PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG CẦN THIẾT Phần mềm quản lý sở liệu máy chủ Phần mềm quản lý ứng dụng đồ số liệu 11 2.1 Cài đặt QGIS 11 2.2 Cài đặt nâng cấp QGIS 16 2.3 Thay đổi giao diện người dùng sang Tiếng Việt 17 2.4 Cài đặt cú pháp trình cắm cần thiết 18 Phần mềm hỗ trợ xử lý ảnh vệ tinh 26 Phần mềm hỗ trợ xử lý lớp đồ máy tính bảng 31 Các phần mềm, ứng dụng khác 34 Phần IV - QUẢN LÝ HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH BẢNG 34 Tạo tên người dùng mật để sử dụng máy tính bảng 34 Cài đặt thiết bị máy tính bảng 36 2.1 Sạc pin đầy trước bắt đầu cài đặt 37 2.2 Khởi động máy 37 2.3 Cài đặt hệ thống 37 2.4 Cập nhật hệ thống 42 Cài đặt phần mềm ứng dụng cần thiết 42 3.1 Cài đặt ứng dụng 42 3.2 Đăng ký thiết bị với máy chủ 45 Tạo lập lớp đồ cài đặt vào thiết bị 47 Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | ii 4.1 Các lớp dạng ảnh (vệ tinh) 47 4.2 Các lớp dạng vector 57 4.3 Cách cài đặt đồ vào thiết bị 70 Bảo trì thiết bị máy tính bảng cập nhật liệu 70 5.1 Bảo trì thiết bị máy tính bảng 70 5.2 Sao lưu cập nhật liệu cho máy tính bảng 71 Phần V - QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU, CÁC KẾT NỐI VÀ CÁC LỚP BẢN ĐỒ 72 Quyền người dùng cấp 72 1.1 Người dùng cấp xã 72 1.2 Người dùng cấp huyện 72 1.3 Người dùng cấp tỉnh 73 1.4 Người quản trị sở liệu hệ thống 73 Cập nhật người dùng mật 73 Các lớp đồ chức lớp 73 3.1 Các lớp liệu không gian 73 3.2 Các lớp liệu phi không gian 75 Bảo trì sở liệu cập nhật liệu 75 Chuyển đổi số liệu từ MapInfo sang số liệu phù hợp với sở liệu hệ thống 81 5.1 Nạp số liệu MapInfo vào QGIS 81 5.2 Chuyển đổi số liệu định dạng SHP 82 5.3 Điều chỉnh cấu trúc bảng thuộc tính 83 5.4 Sao chép số liệu lên sở liệu 90 Phần VI - THỐNG NHẤT SỐ LIỆU CÁC HUYỆN 97 Phần VII - XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 105 Tạo đồ 105 1.1 Mở lớp số liệu cần thiết cửa sổ thao tác đồ 105 1.2 Cắt trích xuất số liệu cần thiết 105 1.3 Định kiểu lớp cửa sổ thao tác đồ 112 1.4 Tạo cửa sổ trình bày đồ 115 1.5 Điều chỉnh kích thước, hướng giấy in đồ: 116 Thêm lớp cần thiết vào đồ 116 Thêm thành phần cần thiết vào đồ 118 3.1 Đặt khung đường lưới có số liệu tọa độ cho đồ 118 3.2 Thêm tiêu đề đồ 120 3.3 Thêm phần giải 121 Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | iii 3.4 Thêm mũi tên hướng Bắc 123 3.5 Thêm thước tỷ lệ 124 3.6 Thêm nội dung chữ khác 124 In ấn đồ xây dựng 125 Phần VIII - LẬP BÁO CÁO 125 Kết nối với máy chủ sở liệu 125 Xuất báo cáo 127 2.1 Biểu 1: Diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng 127 2.2 Biểu 1A: Diện tích rừng đặc dụng 128 2.3 Biểu 1B: Diện tích rừng phòng hộ 128 2.4 Biểu 1C: Diện tích rừng sản xuất 129 2.5 Biểu 2: Diện tích rừng theo đối tượng sử dụng 129 2.6 Biểu 2A: Diện tích ba loại rừng theo đối tượng sử dụng 129 2.7 Biểu 3: Theo dõi diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân 129 2.8 Biểu 4: Tổng hợp độ che phủ rừng 129 2.9 Biểu 5: Tổng hợp diện tích rừng trồng theo loài cấp tuổi 129 2.10 Biểu 5A: Tổng hợp diện tích rừng trồng đặc dụng theo lồi cấp tuổi 129 2.11 Biểu 5B: Tổng hợp diện tích rừng trồng phòng hộ theo lồi cấp tuổi 130 2.12 Biểu 5C: Tổng hợp diện tích rừng trồng sản xuất theo lồi cấp tuổi 130 2.13 Biểu 5D: Tổng hợp diện tích rừng trồng ngồi lâm nghiệp theo loài cấp tuổi 130 2.14 Biểu 6: Tổng hợp diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân 130 2.15 Biểu 7: Tổng hợp diện tích rừng theo mục đích sử dụng nguồn gốc 130 2.16 Biểu 7A: Tổng hợp diện tích rừng đặc dụng theo mục đích sử dụng nguồn gốc 130 2.17 Biểu 7B: Tổng hợp diện tích rừng phòng hộ theo mục đích sử dụng nguồn gốc 131 2.18 Biểu 7C: Tổng hợp diện tích rừng sản xuất theo mục đích sử dụng nguồn gốc 131 2.19 Biểu 7D: Tổng hợp diện tích rừng ngồi lâm nghiệp theo mục đích sử dụng nguồn gốc 131 2.20 Biểu 8: Tình trạng tranh chấp diện tích rừng đất lâm nghiệp theo đối tượng sử dụng 131 2.21 Biểu theo dõi 1: Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chức 131 2.22 Biểu theo dõi 2: Theo dõi tình hình khai thác rừng theo loại rừng 131 2.23 Biểu theo dõi 3: Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chủ quản lý 132 2.24 Biểu theo dõi 4: Theo dõi hoạt động lâm sinh theo loại rừng 132 2.25 Biểu theo dõi 5: Theo dõi hoạt động lâm sinh theo đối tượng sử dụng 132 2.26 Các biểu khác (phục vụ mục đích khác) 132 Phần IX: PHÊ DUYỆT SỐ LIỆU Ở CẤP TỈNH 133 Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | iv Phần I - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG CẤP TỈNH Theo thiết kế, hệ thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh vận hành theo chế minh họa sơ đồ đây: Hình 2: Sơ đồ hệ thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh Theo đó, cán kỹ thuật cấp tỉnh Chi cục kiểm lâm (đối tượng tài liệu hướng dẫn này) phải thực công việc quản lý sở liệu, quản lý máy tính bảng người dùng, rà sốt đánh giá chất lượng số liệu báo cáo cấp huyện, thực lập báo cáo diễn biến rừng tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, v.v… Hệ thống sở liệu xây dựng vận hành phần mềm ứng dụng mã nguồn mở (miễn phí) gồm QGIS (phần mềm ứng dụng GIS, quản lý thao tác số liệu); Postgre-SQL (hệ quản trị sở liệu máy chủ) PostGIS (phần mở rộng quản lý sở liệu không gian Postgre-SQL) cơng cụ, trình cắm, … thiết kế xây dựng riêng cho hệ thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh Hệ thống sở liệu thiết kế xây dựng để vận hành cấp tỉnh theo hướng nhân rộng tỉnh khác, dựa phiên hệ thống phần mềm gồm QGIS 2.8; Postgre-SQL 9.4 PostGIS 2.2 Với phiên phần mềm khác cài đặt hệ thống cho tỉnh khác, cần tham khảo tài liệu bổ sung tham vấn với tác giả tài liệu để có hướng dẫn cụ thể Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | Phần II - VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG QLBVR TRONG HỆ THỐNG Theo thiết kế Hệ thống TDDBR cấp tỉnh, Phòng Quản lý Bảo vệ rừng (QLBVR) trực thuộc Chi cục Kiểm lâm thừa lệnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm để quản lý vận hành Hệ thống này, từ cấp tỉnh đến cấp xã Hoạt động quản lý vận hành Hệ thống trình bày tóm tắt điểm Lưu ý quan trọng: Thành lập Tổ công nghệ thông tin cấp tỉnh Để thực công việc kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin, tỉnh nên thành lập Tổ cơng nghệ thơng tin tỉnh (ví dụ, thuộc CCKL) Tổ công nghệ thông tin cấp tỉnh phụ trách tất công việc liên quan đến công nghệ thông tin, từ xây dựng, quản lý, hỗ trợ trình bày tài liệu này, số trường hợp số cơng việc, cần phải th khốn dịch vụ từ bên Quản lý hệ thống thiết bị phần mềm máy tính bảng Phòng Quản lý bảo vệ rừng thay mặt cho Chi cục Kiểm lâm quản lý hệ thống thiết bị máy tính bảng phần mềm cài đặt máy tính bảng Cơng tác quản lý thiết bị máy tính bảng bao gồm:      Cung cấp cấu hình phù hợp máy tính bảng cho phận mua sắm; Làm thủ tục sửa chữa, bảo hành thiết bị bị hỏng hóc nguyên nhân; Cài đặt, nâng cấp hệ điều hành máy tính bảng; Cài đặt, nâng cấp phần mềm ứng dụng cần thiết; Cài đặt, cấu hình người dùng máy tính bảng Cơng tác quản lý hệ thống phần mềm máy tính bảng bao gồm:  Cài đặt mới, cài đặt lại phần mềm máy tính bảng;  Nâng cấp phần mềm (nếu có nâng cấp);  Thay đổi người dùng (trong trường hợp luân chuyển thiết bị) Trong trường hợp cụ thể, thao tác hoạt động quản lý hệ thống thiết bị máy tính bảng phần mềm máy tính bảng hướng dẫn cụ thể phần Quản lý máy chủ sở liệu Một nhiệm vụ khác Phòng Quản lý bảo vệ rừng quản lý máy chủ sở liệu, đảm bảo cho máy chủ hoạt động điều kiện tốt Thông thường, máy chủ cài đặt chế độ tự động hoàn toàn, kể trường hợp điện nguồn, máy chủ tự động tắt có điện lưới trở lại, máy chủ tự động bật tự khởi động cấu hình cần thiết Tuy nhiên, số trường hợp, máy chủ không tự động bật bị tắt đột ngột vài nguyên nhân khác (ví dụ đứt dây cấp nguồn điện, ổ cắm điện bị hỏng, …), Phòng Quản lý bảo vệ rừng phải trực tiếp giải Trong trường hợp Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | khơng giải được, Phòng Quản lý bảo vệ rừng phải kịp thời gọi kỹ thuật viên nhà cung cấp dịch vụ đủ khả để hỗ trợ Bên cạnh đó, việc đảm bảo tín hiệu internet thông suốt nhiệm vụ quan trọng Phòng Quản lý bảo vệ rừng Trong số trường hợp, tín hiệu internet bị gián đoạn nhiều nguyên nhân, Phòng Quản lý bảo vệ rừng phải kịp thời gọi nhà cung cấp đến giải quyết, trách nhiệm nhà cung cấp, nhiên tổ công nghệ thông tin cấp tỉnh phải thường xuyên theo dõi kịp thời báo cho họ Quản lý lớp đồ cho sở liệu phần mềm máy tính bảng Các máy tính bảng thường xun hoạt động tình trạng ngoại tuyến (khơng có kết nối internet) thực địa, lớp đồ sử dụng máy tính bảng phải cập nhật lại hàng năm Trách nhiệm Phòng Quản lý bảo vệ rừng phải quản lý, cập nhật lớp đồ cho sở liệu máy tính bảng Thao tác để tạo lớp đồ nền, cài đặt vào máy tính bảng hướng dẫn cụ thể phần sau Ngoài lớp đồ nền, ứng dụng máy tính bảng phải Phòng Quản lý bảo vệ rừng quản lý, nhằm đảm bảo ứng dụng phiên không bị lỗi Chi tiết quản lý ứng dụng máy tính bảng hướng dẫn cụ thể phần sau Kiểm soát, đánh giá chất lượng số liệu báo cáo từ cấp huyện Theo thiết kế hệ thống, biến động diện tích rừng ngồi thực địa trước hết tổ tuần tra rừng cấp thôn phát báo cáo cho kiểm lâm địa bàn; Kiểm lâm địa bàn báo cáo tổ tuần tra rừng cấp bản, dùng máy tính bảng đến diện tích biến động để đo đếm, khảo sát gửi số liệu thực địa thu thập máy chủ sở liệu; Cán kỹ thuật cấp Hạt kiểm lâm số liệu báo cáo kiểm lâm địa bàn để cập nhật diện tích biến động vào số liệu báo cáo huyện Trong số trường hợp, số liệu báo cáo từ cấp huyện theo quy trình chưa đảm bảo mức độ chắn, có số diện tích biến động ngồi thực địa địa bàn huyện chưa báo cáo, có số diện tích đất có rừng ngồi thực địa chưa cập nhật vào số liệu báo cáo, có số diện tích báo cáo q mức Để tránh xảy trường hợp trên, để có số liệu diễn biến rừng tỉnh đảm bảo độ xác cao nhất, minh bạch chắn, quy trình kiểm sốt, đánh giá chất lượng số liệu báo cáo từ cấp huyện phải Phòng Quản lý bảo vệ rừng thực Quy trình bước thao tác kiểm soát, đánh giá chất lượng số liệu báo cáo từ cấp huyện hướng dẫn cụ thể Cẩm nang thao tác Kiểm soát, đảm bảo chất lượng ảnh vệ tinh Yêu cầu phần mềm hệ thống để thực cơng việc Để thực vai trò trách nhiệm Phòng Quản lý bảo vệ rừng hệ thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh, cần phải có phần mềm, cơng cụ cần thiết Dưới danh mục liệt kê phần mềm hệ thống cần thiết để cán Phòng Quản lý bảo vệ rừng thực tốt phần việc Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 5.1 Phần mềm quản lý sở liệu máy chủ      Tên phần mềm: Phần mềm PGADMIN III Mục đích: Quản lý sở liệu Postgre-SQL/PostGIS Phiên nhất: v1.20.0 Địa tải về: http://www.postgresql.org/ftp/pgadmin3/release/v1.20.0/win32/ Lưu ý: Nếu chạy phần mềm máy chủ sở liệu, vui lòng kiểm tra lại xem máy chủ có phần mềm chưa, chưa có cài đặt phiên PgAdmin III cho Centos 5.2 Phần mềm ứng dụng quản lý đồ số liệu      Tên phần mềm: QGIS Mục đích: Quản lý số liệu GIS, biên tập đồ xuất báo cáo Phiên nhất: QGIS 2.8 Wien Địa tải về: http://qgis.org/en/site/forusers/download.html Lưu ý: Phần mềm ứng dụng QGIS cài đặt hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows (32 bit 64 bit), Mac OS, Linux (CentOS, Ubuntu,…) Người dùng cần tải cài đặt với hệ điều hành máy tính Nếu tải khơng đúng, q trình cài đặt thất bại  Các ứng dụng mở rộng chức QGIS tập tin mẫu trình bày lập đồ: cung cấp qua hình thức chép USB gửi qua email kèm theo tài liệu 5.3 Phần mềm hỗ trợ xử lý ảnh vệ tinh Landsat-8      Tên phần mềm: Monteverdi Mục đích: Kết hợp với QGIS để xử lý ảnh vệ tinh Landsat-8 Phiên nhất: 2.08 Địa tải về: http://sourceforge.net/projects/orfeo-toolbox/ Lưu ý: Phần mềm có giao diện tiếng Anh Người dùng cần xem kỹ phần hướng dẫn để thao tác 5.4 Phần mềm hỗ trợ xử lý lớp đồ máy tính bảng  Tên phần mềm: TileMill  Mục đích: Chuyển lớp đồ bao gồm lớp dạng vector ảnh vệ tinh (đã xử lý qua phần mềm QGIS Monteverdi) thành dạng số liệu raster dùng cho máy tính bảng (định dạng MBTiles)  Phiên nhất: v0.10.1  Địa tải về: https://www.mapbox.com/tilemill/  Lưu ý: Hiện phần mềm TileMill khơng phát triển tiếp, phiên v0.10.1 phiên cuối Phiên đầy đủ chức để chuyển định dạng đồ, nhiên người dùng muốn sử dụng phiên hơn, vui lòng tìm sử dụng phần mềm Mapbox-Studio Phần mềm Mapbox Studio không hướng dẫn tài liệu 5.5 Các phần mềm khác Ngoài phần mềm, ứng dụng kể trên, có trình cắm, phần mở rộng cho QGIS, phần mềm hỗ trợ bổ sung khác cung cấp kèm theo tài liệu khơng có sẵn để tải mạng internet Người dùng hướng dẫn cụ thể phần sau Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | Phần III - CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CÁC PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG CẦN THIẾT Phần mềm quản lý sở liệu máy chủ Để hỗ trợ cho hoạt động quản lý sở liệu máy chủ việc thêm, bớt tham số, số liệu, để quản lý người dùng cấp bao gồm tạo thay đổi xoá tên người dùng cấp huyện cấp xã, người dùng cần cài đặt phần mềm PgAdmin III Thao tác để cài đặt phần mềm hướng dẫn sau: a) Tải cài đặt phần mềm Để cài đặt PgAdmin III, trước hết người dùng cần tải cài đặt phần mềm PgAdmin III máy tính Người dùng truy cập vào trang tải PgAdmin III dành cho Windows địa mạng: http://www.pgadmin.org/download/windows.php nhấp chuột chọn phiên (thường nằm cùng, phiên 1.20.0) hình minh hoạ sau: Một trang web khác với thư mục chứa tập tin nén cài đặt phần mềm, người dùng chọn tập tin nén để tải máy tính Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | tọa độ” Sau thiết lập tham số này, người dùng thấy số tọa độ xuất xung quanh khung đồ Đến đây, người dùng hoàn thành việc thiết lập khung đồ, tạo đường lưới với số tọa độ xung quanh khung đồ Người dùng sẵn sàng để chuyển sang bước thêm thành phần khác 3.2 Thêm tiêu đề đồ Thao tác để thêm tiêu đề đồ sau:  Nhấp chuột chọn nút “Thêm nhãn mới”  Dùng chuột kéo khung phù hợp phần trống phía khung đồ  Giao diện “Thuộc tính mục” tự động chuyển sang mục để điều khiển phần nhãn thêm Người dùng nhập tiêu đề đồ thay vào chữ QGIS hộp trống  Tại mục “Hình thức” bên dưới, người dùng thay đổi kiểu chữ, trình bày lại cỡ chữ cách nhấp chuột vào nút “Phơng chữ…” để trình bày, giống soạn thảo văn Words Sau thực xong thao tác này, người dùng thiết lập xong tiêu đề đồ, giống hình minh họa sau: Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 120 3.3 Thêm phần giải Các thao tác để thêm phần giải sau:  Nhấp chuột chọn nút “Thêm giải mới”  Dùng chuột kéo khung phù hợp phần trống phía khung đồ  Sau nhả chuột, phần giải thêm vào đồ với tất thơng tin số liệu cấu hình bên khung làm việc đồ Giao diện “Thuộc tính mục” lại tự động thay đổi sang phần kiểm soát tham số phần giải  Người dùng thiết lập, lọc thông tin phần giải sau:  Nhấp chuột để bỏ đánh dấu dòng “Cập nhật tự động” (1) Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 121   Nhấp chuột vào nút “Lọc thông tin giải” (2) Chọn mục cần gỡ bỏ khỏi phần giải (3), sau nhấp chuột vào nút “-“ màu đỏ (4) để gỡ bỏ, lặp lại mục  Người dùng thay đổi kiểu chữ phần giải, thay đổi kích thước biểu tượng giải phần “Phông chữ” “Biểu tượng” Sau thao tác trên, người dùng tạo phần giải giống hình minh họa sau Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 122 3.4 Thêm mũi tên hướng Bắc Các thao tác để tạo mũi tên hướng Bắc sau:  Nhấp chuột chọn nút “Thêm ảnh” sau dùng chuột kéo khung vị trí phù hợp khung đồ  Sau nhả chuột, khung trống thêm vào vị trí cần đặt mũi tên hướng Bắc, đồng thời giao diện “Thuộc tính mục” tự động thay đổi để kiểm soát mục  Để thêm mũi tên hướng, người dùng nhấp chuột vào mũi tên màu đen cạnh chữ “Các thư mục tìm”, sau chọn biểu tượng phù hợp đẻ làm mũi tên hướng Bắc Sau chọn, biểu tượng tự động nạp vào khung trống vừa tạo Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 123 3.5 Thêm thước tỷ lệ Thao tác để thêm thước tỷ lệ sau:  Nhấp chuột để chọn nút “Thêm thước tỷ lệ mới” sau nhấp chuột vào vị trí phù hợp phía khung đồ  Sau nhấp chuột, thước tỷ lệ thêm vào đồ giao diện “Thuộc tính mục” tự động thay đổi để thiết lập tham số cho mục  Người dùng thay đổi số tham số cửa sổ “Thuộc tính mục”, muốn  Người dùng dùng chuột để kéo thước tỷ lệ cho cân đối, phù hợp Sau thực thao tác trên, người dùng tạo xong thước tỷ lệ cho đồ 3.6 Thêm nội dung chữ khác Các thao tác để tạo ô ghi thông tin bổ sung Nguồn số liệu Đơn vị xây dựng đồ, ngày tháng năm, … thao tác giống phần thêm tiêu đề đồ, có khác vài điểm cỡ chữ nhỏ hơn, canh lề bên trái bên phải Người dùng tham khảo phần 3.2 Thêm tiêu đề đồ để có thêm hướng dẫn chi tiết Về bản, đồ trước in ấn trình bày giống hình minh họa sau: Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 124 In ấn đồ xây dựng Đến đây, người dùng in trực tiếp (nếu có máy in khổ lớn) xuất tập tin để mang in ấn Nếu người dùng có máy in màu khổ lớn (khổ giấy A0 lớn hơn), người dùng nhấp chuột vào nút “In máy in” khơng, người dùng xuất định đạng PDF để gửi in ấn gửi lên cấp để báo cáo In máy in Xuất PDF Phần VIII - LẬP BÁO CÁO Phần hướng dẫn người dùng cấp tỉnh lập báo cáo theo mẫu biểu quy định Tổng cục Lâm nghiệp mẫu biểu báo cáo Về bản, mẫu biểu báo cáo giống phần mềm DBR cục Kiểm lâm, nhiên, theo thiết kế hệ thống có tham vấn với Tổng cục Lâm nghiệp dự án FORMIS, có số điều chỉnh bổ sung hệ thống mẫu biểu báo cáo Việc xuất báo cáo QGIS đơn giản với ứng dụng trích xuất báo cáo thiết kế phát triển riêng cho Hệ thống TDDBR cấp tỉnh Các thao tác bao gồm kết nối với sở liệu từ QGIS chọn đơn vị, mẫu biểu báo cáo cần xuất, nhấp chuột người dùng có báo cáo, chi tiết xác đến thời điểm xuất báo cáo Kết nối với máy chủ sở liệu Thao tác kết nối với máy chủ sở liệu để xuất báo cáo sau:  Mở QGIS mở ứng dụng xuất báo cáo (số số 2) Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 125  Giao diện xuất báo cáo ra, người dùng chọn thẻ “Thông tin máy chủ liệu” để kết nối với máy chủ sở liệu Người dùng nhấp chuột chọn mục “Chọn kết nối” để nạp kết nối thiết lập QGIS  Sau kết nối thành cơng, có danh sách bảng số liệu sở liệu ra, người dùng chọn bảng số liệu theo dõi diễn biến rừng huyện để trích xuất báo cáo Nếu muốn xem lớp số liệu khung làm việc QGIS lớp đồ thông thường từ sở liệu, người dùng nhấp chuột vào nút “Xem liệu không gian”, số liệu lớp đồ nạp vào QGIS  Tiếp theo, người dùng tiến hành xuất báo cáo theo mẫu biểu quy định Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 126 Xuất báo cáo 2.1 Biểu 1: Diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng (ba loại rừng), tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng, bao gồm chủ rừng hộ gia đình cá nhân Trước chọn tỉnh, huyện cấp thấp hơn, người dùng phải nhấp chuột vào nút “Gọi liệu” Sau đó, người dùng chọn cấp đơn vị cần xuất báo cáo, ví dụ báo cáo đến cấp xã hình minh họa sau: Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 127 Sau chọn xong đơn vị cần lập báo cáo, người dùng có lựa chọn: Xuất đồ, xuất Excel, xuất PDF Tùy chọn Xuất đồ cho phép người dùng đưa số liệu lọc, ví dụ số liệu Diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng đơn vị (xã Mường Mươn), khung làm việc QGIS, để người dùng xây dựng đồ kèm theo báo cáo Chi tiết phần xây dựng đồ hướng dẫn phần Tùy chọn Xuất Excel cho phép người dùng xuất số liệu (dạng bảng biểu) tập tin Excel, từ người dùng chỉnh sửa số nội dung, ví dụ điền tên người ký báo cáo Từ tập tin Excel này, người dùng in để ký, đóng dấu, gửi báo cáo dạng mềm qua đường email Tùy chọn Xuất PDF cho phép người dùng xuất số liệu dạng bảng biểu giống Excel loại văn không chỉnh sửa Từ tập tin PDF này, người dùng in để ký, đóng dấu, gửi báo cáo dạng mềm qua đường email 2.2 Biểu 1A: Diện tích rừng đặc dụng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diện tích rừng đặc dụng, tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Diện tích rừng đặc dụng (Biểu 1A), người dùng thao tác hướng dẫn xuất báo cáo Biểu 2.3 Biểu 1B: Diện tích rừng phòng hộ Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diện tích rừng phòng hộ, tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Diện tích rừng phòng hộ (Biểu 1B), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 128 2.4 Biểu 1C: Diện tích rừng sản xuất Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diện tích rừng sản xuất, tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Diện tích rừng sản xuất (Biểu 1C), người dùng thao tác hướng dẫn xuất báo cáo Biểu 2.5 Biểu 2: Diện tích rừng theo đối tượng sử dụng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diện tích rừng sản xuất, tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Diện tích rừng theo đối tượng sử dụng (Biểu 2), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.6 Biểu 2A: Diện tích ba loại rừng theo đối tượng sử dụng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diện tích ba loại rừng (Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) phân loại theo đối tượng sử dụng, tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Diện tích ba loại rừng theo đối tượng sử dụng (Biểu 2A), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.7 Biểu 3: Theo dõi diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân gây biến động (cả tăng giảm diện tích rừng), tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Theo dõi diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân (Biểu 3), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.8 Biểu 4: Tổng hợp độ che phủ rừng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp độ che phủ rừng tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp độ che phủ rừng (Biểu 4), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.9 Biểu 5: Tổng hợp diện tích rừng trồng theo loài cấp tuổi Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng theo loài cấp tuổi tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng theo lồi cấp tuổi (Biểu 5), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.10 Biểu 5A: Tổng hợp diện tích rừng trồng đặc dụng theo lồi cấp tuổi Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng đặc dụng theo loài cấp tuổi tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 129 Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng đặc dụng theo lồi cấp tuổi (Biểu 5A), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.11 Biểu 5B: Tổng hợp diện tích rừng trồng phòng hộ theo loài cấp tuổi Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng phòng hộ theo lồi cấp tuổi tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng phòng hộ theo lồi cấp tuổi (Biểu 5B), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.12 Biểu 5C: Tổng hợp diện tích rừng trồng sản xuất theo loài cấp tuổi Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng sản xuất theo lồi cấp tuổi tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng sản xuất theo loài cấp tuổi (Biểu 5C), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.13 Biểu 5D: Tổng hợp diện tích rừng trồng lâm nghiệp theo loài cấp tuổi Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng đất ngồi lâm nghiệp theo loài cấp tuổi tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng trồng ngồi lâm nghiệp theo lồi cấp tuổi (Biểu 5D), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.14 Biểu 6: Tổng hợp diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân gây biến động (cả tăng giảm diện tích rừng), tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diễn biến diện tích rừng theo nguyên nhân (Biểu 6), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.15 Biểu 7: Tổng hợp diện tích rừng theo mục đích sử dụng nguồn gốc Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng theo mục đích sử dụng nguồn gốc, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng theo mục đích sử dụng nguồn gốc (Biểu 7), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.16 Biểu 7A: Tổng hợp diện tích rừng đặc dụng theo mục đích sử dụng nguồn gốc Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng đặc dụng theo mục đích sử dụng nguồn gốc, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng đặc dụng theo mục đích sử dụng nguồn gốc (Biểu 7A), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 130 2.17 Biểu 7B: Tổng hợp diện tích rừng phòng hộ theo mục đích sử dụng nguồn gốc Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng phòng hộ theo mục đích sử dụng nguồn gốc, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng phòng hộ theo mục đích sử dụng nguồn gốc (Biểu 7B), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.18 Biểu 7C: Tổng hợp diện tích rừng sản xuất theo mục đích sử dụng nguồn gốc Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng sản xuất theo mục đích sử dụng nguồn gốc, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng sản xuất theo mục đích sử dụng nguồn gốc (Biểu 7C), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.19 Biểu 7D: Tổng hợp diện tích rừng ngồi lâm nghiệp theo mục đích sử dụng nguồn gốc Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng ngồi lâm nghiệp theo mục đích sử dụng nguồn gốc, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tổng hợp diện tích rừng ngồi lâm nghiệp theo mục đích sử dụng nguồn gốc (Biểu 7D), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.20 Biểu 8: Tình trạng tranh chấp diện tích rừng đất lâm nghiệp theo đối tượng sử dụng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Tình trạng tranh chấp diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo đối tượng sử dụng, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Tình trạng tranh chấp diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo đối tượng sử dụng (Biểu 8), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.21 Biểu theo dõi 1: Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chức Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chức năng, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chức (Biểu theo dõi 1), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.22 Biểu theo dõi 2: Theo dõi tình hình khai thác rừng theo loại rừng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Theo dõi tình hình khai thác rừng theo loại rừng, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Theo dõi tình hình khai thác rừng theo loại rừng (Biểu theo dõi 2), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 131 2.23 Biểu theo dõi 3: Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chủ quản lý Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chủ quản lý, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Theo dõi tình hình khai thác rừng theo chủ quản lý (Biểu theo dõi 3), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.24 Biểu theo dõi 4: Theo dõi hoạt động lâm sinh theo loại rừng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Theo dõi hoạt động lâm sinh theo loại rừng, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Theo dõi hoạt động lâm sinh theo loại rừng (Biểu theo dõi 4), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.25 Biểu theo dõi 5: Theo dõi hoạt động lâm sinh theo đối tượng sử dụng Biểu cho phép người dùng xuất báo cáo Theo dõi hoạt động lâm sinh theo đối tượng sử dụng, số liệu tổng hợp tỉnh, chi tiết đến huyện, xã, tiểu khu, khoảnh chủ rừng Để xuất báo cáo Theo dõi hoạt động lâm sinh theo đối tượng sử dụng (Biểu theo dõi 4), người dùng thao tác hướng dẫn biểu khác 2.26 Các biểu khác (phục vụ mục đích khác) Ngoài biểu báo cáo trên, hệ thống tích hợp số mẫu biểu báo cáo khác, ví dụ mẫu biểu báo cáo nhanh ngành kiểm lâm mẫu biểu báo cáo phục vụ cho thực Chi trả dịch vụ môi trường rừng Các mẫu biểu chưa tích hợp nên hướng dẫn thao tác biểu trình bày phiên tài liệu sau Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 132 Phần IX: PHÊ DUYỆT SỐ LIỆU Ở CẤP TỈNH Vào thời điểm sau ngày 15/11 hàng năm, yêu cầu khảo sát, cập nhật liệu bổ sung cấp huyện cấp xã thực đầy đủ, số liệu cập nhật bổ sung vào lớp theo dõi diễn biến rừng huyện, người dùng cấp tỉnh chốt số liệu diễn biến rừng tỉnh năm tài liệu báo cáo huyện hợp toàn số liệu huyện vào lớp số liệu kết theo dõi diễn biến rừng năm tỉnh để xây dựng đồ trạng rừng lập báo cáo cần thiết trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo lên cấp trung ương Quy trình phê duyệt số liệu theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh bao gồm:  Nhận báo cáo số liệu (25 mẫu biểu) đồ từ huyện;  Rà soát lần cuối số liệu theo dõi diễn biến rừng huyện sở liệu, đảm bảo sai khác tài liệu báo cáo số liệu sở liệu;  Tổng hợp số liệu từ huyện rà soát vào lớp số liệu tỉnh (theo hướng dẫn trên);  Xây dựng đồ trạng rừng đồ chuyên đề khác theo yêu cầu (theo hướng dẫn Phần VII – XÂY DỰNG BẢN ĐỒ)  Xuất báo cáo với mẫu biểu theo quy định (25 mẫu biểu báo cáo, theo hướng dẫn Phần VIII – LẬP CÁC BÁO CÁO)  Trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt số liệu trạng rừng năm tỉnh  Sau UBND tỉnh phê duyệt, chuyển số liệu bao gồm đồ, mẫu biểu báo cáo lớp số liệu theo dõi diễn biến rừng tỉnh lên cấp trung ương để báo cáo Thời gian để thực quy trình phê duyệt số liệu theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh tháng 12 hàng năm Số liệu báo cáo phải gửi lên cấp trung ương trước ngày 10/01 năm sau Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 133 Lời kết Tài liệu nhiều thành Dự án Quản lý bền vững rừng vùng đầu nguồn Tây Bắc (Dự án SUSFORM-NOW) Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ cho tỉnh Điện Biên Dự án thực từ tháng 08 năm 2010 đến tháng 08 năm 2015 bên gồm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên Để biết thêm thông tin Dự án, vui lòng liên hệ: Văn phòng JICA Việt Nam Địa chỉ: Tầng 11 nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 04-3831-5005 Cẩm nang thao tác Cơ sở liệu Diễn biến rừng dành cho Chi cục Kiểm lâm Trang | 134 ... liệu GIS, biên tập đồ xuất báo cáo Phiên nhất: QGIS 2.8 Wien Địa tải về: http://qgis.org/en/site/forusers/download.html Lưu ý: Phần mềm ứng dụng QGIS cài đặt hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows... đích: Kết hợp với QGIS để xử lý ảnh vệ tinh Landsat-8 Phiên nhất: 2.08 Địa tải về: http://sourceforge.net/projects/orfeo-toolbox/ Lưu ý: Phần mềm có giao diện tiếng Anh Người dùng cần xem kỹ phần... tên miền máy chủ Thông tin người quản trị hệ thống cung cấp Có định dạng như: http://dienbienpfms .vn hoặc: 117.7.123.456  Port: Cổng kết nối đến sở liệu Thông tin người quản trị hệ thống cung cấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: CẨM NANG THAO TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG (CHO CHI CỤC KIỂM LÂM), CẨM NANG THAO TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG (CHO CHI CỤC KIỂM LÂM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay