Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phân lân ninh bình

103 14 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 13:30

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 1.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 1.1.1 Sản phẩm công ty 1.1.2 Sản phẩm Phân lân nung chảy 1.1.2.1 Nguyên liệu dùng SX phân lân nung chảy: 1.1.2.2 Tính chất phân lân nung chảy Ninh Bình 1.1.2.3 Một số đặc điểm phân lân nung chảy Ninh Bình 1.1.2.4 Các loại sản phẩm phân lân nung chảy 1.1.3 Sản phẩm Phân lân hỗn hợp NPK 1.1.3.1 Đặc tính phân đa dinh dưỡng NPK Ninh Bình 1.1.3.2 Các loại phân bón đa dinh dưỡng NPK 1.1.2 Loại hình sản xuất 1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 10 1.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu 10 1.2.1.1 Sản xuất phân lân nung chảy (FMP) 11 1.2.1.2 Sản xuất NPK .11 1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất .13 1.3 QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 14 Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán 0- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán 1- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 17 2.1 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 17 2.1.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .17 2.1.1.1 Nội dung .17 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 20 2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 22 2.1.1.4 Quy trình ghi sổ kế tốn tổng hợp 26 2.1.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp .29 2.1.2.1 Nội dung 29 2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 30 2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế tốn chi tiết 32 2.1.2.4 Quy trình ghi số tổng hợp .41 2.1.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 44 2.1.3.1 Nội dung .44 2.1.3.2 Tài khoản sử dụng 44 2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế tốn chi tiết 45 2.1.3.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp .52 2.1.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang .54 2.1.4.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 54 2.1.4.2 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 56 2.2 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH .62 2.1.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty Cổ Phần Phân Lân Ninh Bình 62 Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.2 Quy trình tính giá thành Cơng ty Cổ Phần Phân lân Ninh Bình .65 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH67 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNHVÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 67 3.1.1 Ưu điểm 68 3.1.2 Nhược điểm 72 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 76 3.1.3.1 Sự cần thiết phải hạch tốn xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 76 3.1.3.2 Phương hướng hoàn thiện .77 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 79 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung NKCT Nhật ký chứng từ TK Tài khoản PX Phân xưởng CP Chi phí NVL Nguyên vật liệu NCTT Nhân công trực tiếp SXC Sản xuất chung TSCĐ Tài sản cố định BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn BHTN Bảo hiểm thất nghiệp Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu 23 Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT mua NVL dùng cho sản xuất Phân lân nung chảy 24 Biểu 2.3: Mẫu sổ chi tiết TK 6211 .26 Biểu 2.4: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ .27 Biếu 2.5 : Sổ Tài khoản 621 28 Biểu 2.6: Giấy báo toán tiền lương sản phẩm 33 Biểu 2.7 : Lương tạm ứng Tổ Lò cao - PX Lò cao tháng 09/2010 34 Biểu 2.8: Bảng lương tháng 09/2010 Tổ Lò cao - Phân xưởng Lò cao 35 Biểu 2.9: Bảng lương tháng 09/2010 - Phân xưởng Lò cao .36 Biểu 2.10 : Báo cáo cơng lao động - Phân xưởng Lò cao 37 Biểu 2.11: Phiếu phân bổ tiền lương khoản phải trả PX Lò cao 40 Biểu 2.12: Sổ chi tiết TK 6221 - Chi phí nhân cơng trực tiếp Phân lân nung chảy 41 Biểu 2.13 : Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 42 Biểu 2.14 : Sổ TK 6221 - Chi phí nhân cơng trực tiếp phân lân nung chảy 43 Biểu 2.15: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 48 Biểu 2.16: Sổ chi tiết tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung 50 Biểu 2.17 : Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung .51 Biểu 2.18 : Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 52 Biểu 2.19: Sổ tài khoản 627 .53 Biểu 2.20: Bảng kiểm kê sản phẩm dở dang bán thành phẩm - PX Lò cao 54 Biểu 2.21 : Bảng kê chi phí sản xuất dở dang ngày 30 tháng 09 năm 2010 55 Biểu 2.22 : Sổ chi tiết TK 15411 .57 Biểu 2.23: Sổ TK 154 - Chi phí sản xuất dở dang .58 Biểu 2.24: Bảng kê số 4- Tập hợp chi phí sản xuất 60 Biểu 2.25 : Nhật ký chứng từ số 61 Biểu 2.26: Phiếu tính giá thành sản phẩm hồn thành 65 Biểu 2.27 : Bảng tổng hợp chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh 66 Biểu 3.1 : Bảng mẫu phân tích giá thành đơn vị sản phẩm 81 Sơ đồ 2.1 : Quá trình vận động chi phí 62 Sơ đồ 3.1 : Sơ đồ kết hợp cơng việc kế tốn quản trị kế tốn tài 79 Sơ đồ 3.2: Chi tiết hóa biến động chi phí 85 Sơ đồ 3.3 : Mơ hình chung phân tích biến phí 85 Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 3.4 : Quy trình đưa biện pháp giảm chi phí 90 LỜI MỞ ĐẦU Cơ chế thị trường tạo cho doanh nghiệp nhiều hội kinh doanh đặt doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh gay gắt Đặc biệt Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cạnh tranh diễn phức tạp Khơng cạnh tranh với doanh nghiệp nước mà doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi, với tập đồn cơng ty đa quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn giới với tiềm lực tài khổng lồ sẵn sàng hạ giá bán thấp giá thành sản xuất vòng 3- năm để xâm nhập vào thị trường nội địa, “loại bỏ” hàng hoá nước Trước tình hình đó, để tồn phát triển cách vững chắc, doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã hạ giá thành sản phẩm nhằm tạo lợi cạnh tranh so với sản phẩm doanh nghiệp khác Cho nên nhiệm vụ phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm mối quan tâm hàng đầu, tốn khó đặt cho doanh nghiệp Vì vậy, Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vốn đóng vai trò quan trọng công tác quản lý hoạt động sản xuất doanh nghiệp nói chung tồn cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp nói riêng đòi hỏi phải hồn thiện cho ngày khoa học, hợp lý, xác hơn, giúp nhà quản lý quản lý tốt chi phí để hạ giá thành sản phẩm tạo nên mức lợi nhuận cao từ đưa định quản lý, định kinh doanh phù hợp kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp Nhận thức vai trò tầm quan trọng cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất nên thời gian thực Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán 1- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tập Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình em sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu phân tích, đánh giá tình hình thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sở em lựa chọn đề tài: "Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình" làm nội dung nghiên cứu viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu kết luận, kết cấu chuyên đề thực tập chia làm chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình Chương 3: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán 2- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 1.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY 1.1.1 Sản phẩm cơng ty Căn vào giấy phép đăng ký kinh doanh Quyết định số: 66/2004/QĐ-BCN việc chuyển Công ty Phân Lân Ninh Bình thành cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình ngày 29/7/2004, ngành nghề kinh doanh Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình bao gồm: - Sản xuất phân lân nung chảy loại phân bón khác; - Sản xuất xi măng vật liệu xây dựng; - Gia công, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất phân lân nung chảy; - Kinh doanh dịch vụ du lịch; - Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định pháp luật Như vậy, thấy lĩnh vực sản xuất sản phẩm công ty đa dạng với nhiều loại chủng loại sản phẩm khác Tuy nhiên cơng ty sản suất có cho một vài sản phẩm mạnh - tạo phần lớn doanh thu lợi nhuận cho Công ty Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình có mặt hàng sản phẩm chủ yếu sau: - Phân lân nung chảy với công suất 300.000 tấn/năm - Phân lân hỗn hợp NPK loại với công suất 150.000 tấn/ năm - Xi măng PCB 30 với cơng suất 10.000 tấn/năm riêng phân lân hỗn hợp NPK có tới 11 mặt hàng Sau vào xem xét đặc điểm sản phẩm hai sản phẩm Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán 3- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chủ đạo cơng ty, Phân lân nung chảy Phân lân hỗn hợp NPK 1.1.2 Sản phẩm Phân lân nung chảy Phân lân nung chảy Ninh Bình sản xuất theo Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 1078:1999 Trên giới có nhiều loại phân lân khác phân lân nung chảy (FMP) phân sản xuất trực tiếp từ quặng lân phương pháp nhiệt 1.1.2.1 Nguyên liệu dùng SX phân lân nung chảy: Quặng Apatit - Được khai thác Mỏ Apatite Lào Cai - Apatit loại quặng chứa lân có hàm lượng lân (P2O5) từ 24 đến 34% - Chuyên chở nhà máy phương tiện đường sắt tập kết bãi chứa Quặng Secpentin - Được khai thác mỏ Secpentin Nơng Cống tỉnh Thanh Hố - Secpentin loại quặng giầu hàm lượng Magiê Slic - Chuyên chở Công ty ô tô đường sắt tập kết bãi chứa Quặng Sa thạch - Được khai thác mỏ Nông Cống tỉnh Thanh Hoá - Sa thạch loại quặng giầu hàm lượng Silic - Chuyên chở Công ty ô tô đường sắt tập kết bãi chứa - Ba loại quặng xúc, vận chuyển đổ vào boong ke qua máy đập, máy sàng chế biến thành loại quặng tiêu chuẩn từ 40 - 60 mm, theo băng truyền vận chuyển lên boongke đưa vào sản xuất lò cao - Bột quặng phát sinh trình đập sàng gia công thành dạng Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán 4- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thành kỳ trước; giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch kỳ để xác định chiến lược kinh doanh thời gian tới Biểu 3.1 : Bảng mẫu phân tích giá thành đơn vị sản phẩm CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BèNH PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐN BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ SẢN PHẨM Đơn vị tính: VNĐ Tên sản phẩm Giá thành đơn vi kỳ trước (8/2010) Kế hoạch Thực tế Mức Tỷ lệ Mức Tỷ lệ (1) (2) (3) (4) = (3) -(1) (5) = (4)/ (1) (6) = (3) -(2) (7) = (6)/ (2) Giá thành đơn vi kỳ này (9/2010) So sánh giá thành đơn vi kỳ này với giá thành đơn vi kỳ trước So sánh giá thành đơn vi thực tế vơi giá thành đơn vi kế hoạch kỳ này 1.Phõn lân nung chảy 2.Phân NPK Xi măng Về hạch tốn chi phí sản xuất: Tiền ăn ca công nhân sản xuất đước kế tốn cơng ty hạch tốn vào cơng ty TK 627 khơng quy định Kế tốn cơng ty nên xem xét hạch toán lại theo quy định chế độ: - Trước tiên, xác định tiền ăn ca phải tốn cho cơng nhân sản xuất, kế tốn hạch tốn: Nợ TK 622 Có TK 334 Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán83 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Sau đó, tốn tiền ăn ca cho cơng nhân sản xuất kế tốn hạch tốn: Nợ TK 334 Có TK 111 Giá trị TSCĐ Công ty Cổ Phần Phân Lân Ninh Bình tương đối lớn nên khoản mục chi phí khấu hao TSCĐ chiếm tỉ lệ khơng nhỏ giá thành sản phẩm Tuy nhiên Cơng ty lại áp dụng tính trích khấu hao TSCĐ theo tháng nên ảnh hưởng khơng nhỏ tới tính xác giá thành sản phẩm Vì nên Cơng ty cần thay đổi cách tính trích khấu hao TSCĐ từ theo tháng sang theo ngày TSCĐ tăng giảm từ ngày tháng nên trích thơi trích khấu hao từ từ ngày Về luân chuyển chứng từ: Việc luân chuyển chứng từ kế tốn cơng ty thực tương đối tốt ngoại trừ phận thủ kho kế tốn ngun vật liệu Do Cơng ty nên quy định thời gian (nên rút ngắn lại so với xuống ngày) thủ kho phải ghi phiếu xuất vào thẻ kho gửi phiếu xuất kho lên cho kế toán NVL vào phần mềm kế toán Một mặt giúp tăng cường khả giám sát kế toán với thủ kho nhằm hạn chế gian lận, đảm bảo khớp số liệu sổ sách với số lượng kiểm kê thực tế kho mặc khác tránh tình trạng ứ đọng cơng việc, ảnh hưởng tới cơng tác tốn cơng ty Về sổ sách kế tốn: Trong q trình hoạt động kế tốn cơng ty sửa đổi rút gọn số mẫu sổ kế toánmặc dù theo hướng dẫn Bộ tài Tuy nhiên, số mẫu bảng biểu cơng ty chưa trình bày đầy đủ nội dụng như: + Mẫu Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ sử dụng trình bày tổng số khấu hao TSCĐ tháng khoản phân bổ vào loại chi phí, Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán84 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chưa trình bày giá trị trích khấu hao tháng, GTCL giá trị TSCĐ tăng giảm tháng + Mẫu sổ chi tiết Tài khoản 621, 622, 627 chưa ghi chép đầy đủ nội dung kinh tế phát sinh Do đó, Cơng ty nên tham khảo để thiết kế mẫu sử dụng mẫu Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Mẫu số 06-TSCĐ; mẫu Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S36-DN ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Xây dựng đinh mức chi phí tiêu hao và hoạch đinh chi phí Định mức chi phí khoản chi định trước cách lập tiêu chuẩn gắn với trường hợp hay điều kiện làm việc cụ thể Tuy nhiên, thực tế chi phí ln thay đổi định mức cần phải xem xét lại thường xuyên để đảm bảo tính hợp lý chúng Để cơng tác định mức chi tiêu tốt cần nhiều kênh thông tin khác nhau, cụ thể sau: + Tiêu chuẩn kỹ thuật (kỹ thuật cung cấp) + Chi phí thực tế nhiều kỳ (kế toán cung cấp) + Dự tốn chi phí (kế tốn cung cấp) Cơng ty cần định mức giá lẫn lượng biến đổi hai yếu tố tác động đến thay đổi chi phí: Định mức giá:định mức giá ước lượng cách cộng khoản chi phí liên quan đến việc mua hàng hay nguyên vật liệu (đối với định mức giá NVL) hay lương chi phí liên quan(với định mức chi phí lao động) Định mức lượng: Để xây dựng thực hệ thống định mức lượng, Công ty cần phải định: + Số lượng, chủng loại thành phần kết hợp nguyên vật liệu để Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán85 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tạo loại sản phẩm + Lượng loại lao động để sản xuất sản phẩm hay thực dịch vụ Những định mức thường chuyên gia lập đòi hỏi phải có kỹ làm việc nghiên cứu phương pháp làm việc xây dựng tiêu đánh giá công việc cụ thể Khi định mức lượng, Cơng ty dùng hai loại định mức sau: Định mức lý tưởng loại định mức xây dựng dựa điều kiện làm việc hồn hảo Định mức lý tưởng giúp nhà quản lý thấy rõ điểm khác biệt nhiên khó áp dụng thực tế Tuy nhiên, điều kiện hồn hảo gần khơng có doanh nghiệp Định mức dự kiến (định mức thực tế): Đây định mức mang tính chất thực tế, chúng cho phép mức độ sai lệch chấp nhận thực dễ áp dụng định mức lý tưởng người thực chi phí quản lý tốt doanh nghiệpdễ đạt định mức dự kiến Phân tích biến động chi phí thực tế so với đinh mức Chi phí phát sinh thực tế cao thấp so với định mức ban đầu, điều tạo nên biến động chi phí so với định mức.Biến động bất lợi có lợi chi phí thực tế cao thấp chi phí định mức Mục đích phân tích biến động nhằm đánh giá chung mức chênh lệch thực tế so với định mức để làm rõ mức tiết kiệm hay vượt chi khoản mục chi phí phát sinh.Biến động chi phí chi tiết sau: Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán86 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 3.2: Chi tiết hóa biến động của chi phí Biến động chi phí Biến động định phí SX Biến động biến phí SX Biến động chi phí chung Biến động chi phí NVL TT Biến động chi phí NCTT Biến động biến phí SXC Mơ hình tổng qt để phân tích biến phí sau: Sơ đồ 3.3 : Mơ hình chung phân tích biến phí Lương thực tế (x) Giá thực tế Lương thực tế (x) Giá định mức Biến động giá Lương định mức (x) Giá định mức Biến động lượng Tổng biến động Cơng ty cần phân tích biến động số loại chi phí sau:  Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Khi chi phí nguyên vật liệu thực tế khác với định mức ta gọi mức chênh lệch biến động chi phí nguyên vật liệu Sự biến động gồm biến động lượng sử dụng biến động giá nguyên vật liệu Trong thực tế, biến động giá phụ thuộc vào nguyên nhân khách quan (quan hệ cung cầu thay đổi thị trường, thay đổi sách Nhà nước,…) nguyên nhân chủ quan (chọn chất lượng hàng mua, phương Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán87 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp pháp tính trị giá xuất kho,…).Biến động lượng NVL sử dụng phụ thuộc vào trình độ quản lý nguyên vật liệu, tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất, tình trạng hoạt động máy móc thiết bị, điều kiện nơi sản xuất, … Sự phân tích biến động nói phải tiến hành sớm tốt, nhằm phát kịp thời bất hợp lý để điều chỉnh nhằm tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu chi phí  Phân tích biến động chi phí lao động trực tiếp: Chi phí lao động trực tiếp loại biến phí, việc phân tích biến động dùng mơ hình chung phân tích biến động biến phí + Biến động suất lao động + Biến động thời gian nhàn rỗi (ngừng sản xuất) + Biến động đơn giá tiền lương Biến động suất phụ thuộc vào công nhân phải thời gian sản xuất nhiều hay so với định mức Năng suất lao động tăng hay giảm thường ảnh hưởng nguyên nhân: + Sự thay đổi cấu lao động; + Năng suất lao động cá biệt; + Tình trạng hoạt động máy móc thiết bị; + Chất lượng nguyên liệu sử dụng; + Các biện pháp quản lý sản xuất; + Chính sách trả lương cho cơng nhân,… Biến động thời gian nhàn rỗi hay gọi biến động chi phí thời gian xảy thời gian công nhân thất nghiệp lâu so với dự kiến Biến động lương xảy doanh nghiệp phải trả lương thực tế cho công nhân cao thấp so với dự kiến Đơn giá tiền lương tăng Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán88 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhiều nguyên nhân, tổng hợp thành hai nguyên nhân: + Do đơn giá tiền lương bậc thợ tăng lên; + Sự thay đổi cấu lao động Tiền lương tăng cấu lao động thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nhân bậc cao giảm tỷ trọng cơng nhân bậc thấp tính tổng số lao động sử dụng  Phân tích biến động của chi phí sản xuất chung: Trái ngược với loại chi phí trên, chi phí sản xuất chung loại chi phí phức tạp, chi phí gián tiếp với nhiều loại chi phí khác tính chất tính vào giá thành sản phẩm thông qua phân bổ, Do khơng có mơ hình phương pháp để phân tích chung cho doanh nghiệp Thơng thường phân tích biến động chi phí sản xuất chung thực sau: + Phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến: tăng giảm chi phí sản xuất chung khả biến so thực tế định mức (hay dự tốn) chia thành hai loại biến động: Biến động giá biến động suất Mặc khác, chi phí sản xuất chung có nhiều khoản mục nên doanh nghiệp cần lập bảng tính tốn tổng hợp biến động xem báo cáo thực chi phí sản xuất chung khả biến + Phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến: đặc điểm chi phí bất biến khơng thay đổi với thay đổi mức độ hoạt động Do vậy, phân tích chi phí sản xuất chung bất biến cần lưu ý: Mọi chia nhỏ định phí có chất giả tạo chúng khơng phụ thuộc vào mức hoạt động Xây dựng đơn giá phân bổ định phí sản xuất chung cần thiết cho q trình tính tốn biến động khơng có giá trị việc kiểm sốt chi phí đặt mối quan hệ với mức hoạt động Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán89 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Vì lý nên biến động chi phí sản xuất chung bất biến thường biểu dạng vật chất Sự thể biến động hình thái vật chất cung cấp cho nhà quản lý cách rõ ràng cụ thể nguyên nhân biến động, từ có biện pháp kiểm sốt hữu hiệu Ngồi ra, nhà quản lý cần tiến hành phân tích biến động chi phí hàng tồn kho, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, … Kiểm sốt chi phí thơng qua trung tâm quản lý chi phí Trung tâm quản lý chi phí nơi giúp xác định, tập hợp chi phí gắn với đơn vị tính phí Việc phân chia chi phí thành nhiều trung tâm quản lý chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác thu thập thơng tin chi phí dễ dàng hơn, qua cung cấp thơng tin chi phí phát sinh nhiều phận khác doanh nghiệp Hơn nữa, người quản lý trung tâm chi phí cấp khoản ngân sách thơng qua giúp họ kiểm sốt chi phí Quan niệm trung tâm quản lý chi phí khơng có nghĩa tập hợp tồn phận phòng ban doanh nghiệp làm trung tâm quản lý chi phí Chỉ phận mà nhà quản lý muốn tính kiểm sốt chi phí hoạt động nên thành lập trung tâm quản lý chi phí Để kiểm sốt chi phí thơng qua trung tâm chi phí, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống mã số chi phí với hai loại mã chi phí sau: + Một mã đặc biệt cho trung tâm quản lý chi phí dùng để xác định khoản chi phí phát sinh trung tâm + Một mã đặc biệt cho loại chi phí hay nhóm chi phí chúng phát sinh nơi doanh nghiệp Bằng cách kết hợp mã số trung tâm quản lý chi phí mã số loại chi phí giúp doanh nghiệp xác định chi hết bao Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán90 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhiêu cho khoản mục chi phí cụ thể trung tâm chi phí quản lý chi phí tồn doanh nghiệp Biện pháp giảm chi phí Để cao hiệu chi tiêu doanh nghiệp, nhà quản lý phải đưa biện pháp làm giảm chi phí Nhà quản lý chi phí nên theo quy trình sau để đưa biện pháp giảm chi phí: Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán91 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 3.4 : Quy trình đưa biện pháp giảm chi phí Nhận diện biến động chi phí Xác định nguyên nhân gây biến động chi phí Đề xuất phương pháp khắc phục cải thiện Trước mắt Công ty nên thực biện pháp cắt giảm chi phí loại chi phí sau :  Về giảm Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : - Phân tích, tính tốn định mức hợp lý phải dựa vào thực tế, tính tốn khơng dựa vào u cầu từ xưởng để từ tính tốn đặt hàng mua ngun vật liệu Và phải tính tốn cho mức đặt hàng phải đảm bảo lượng hàng tồn tối thiểu kho đủ cung cấp cho phân xưởng tình trạng ngun vật liệu khơng kịp, đảm bảo khơng lãng phí tồn kho - Những nguyên vật liệu cỡ trước bị loại bỏ nên thu gom, phân loại, xử lý để dùng tiếp cách ép bánh thành nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn để tái đưa vào trình sản xuất Làm tiết kiệm phần lớn chi phí - Phân xưởng nguyên vật liệu phải có kế hoạch cấp phát nguyên vật Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán92 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp liệu phù hợp với số lượng kế hoạch giao cho phận Tuyệt đối không phát vượt mức kế hoạch Giữa phân xưởng kho phải đối chiếu số lượng thực nhận - thực giao theo ngày đối chiếu với chương trình xuất kho vật liệu - Phân tích kết cấu loại nguyên vật liệu cấu thành đơn vị sản phẩm để thấy rõ nguyên vật liệu chiếm giữ tỷ trọng cao nhất, từ quản lý chặt chẽ tập trung - Thỉnh thoảng xảy tình trạng phân xưởng nguyên liệu giao nguyên vật liệu nhầm lẫn phân xưởng gây vật liệu, phải làm phiếu đưa cho người có trách nhiệm ký nhận, kiểm tra - Công ty phải quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, sử dụng vật liệu: Theo đề xuất em, cần thiết để thành lập đội kiểm soát nội kiểm tra việc sử dụng nguyên vật liệu có hiệu Nhóm người khơng làm tăng thêm chi phí đội an ninh cơng ty hoạt động chưa có hiệu cơng việc có phần trùng lắp, đùn đẩy với phận vệ sĩ bảo vệ Cơng ty điều động, xếp lại công việc cho người này: nên tách nhóm người để sâu kiểm tra bất ngờ xác việc sử dụng vật liệu có định mức, hiệu hay chưa - Do nguyên vật liệu nhập phải gia cơng, cán, ép … khơng che đậy tất yếu thất bị hư hỏng Vì vậy, biện pháp theo dõi sát trình xuất nhập phải ý đảm bảo đến chất lượng loại nguyên vật liệu biện pháp che đậy, gói kín chúng chưa đưa vào sản xuất Các phân xưởng nhận nguyên vật liệu gia công sản xuất thiết phải kiểm tra lại lần để đảm bảo nguyên vật liệu không sai quy cách - Liên tục nhắc nhở công nhân tiết kiệm vật liệu sản xuất khuyến Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán93 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khích họ phát huy khả sáng tạo để cải tiến quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí  Về giảm chi phí nhân cơng trực tiếp: - Sản xuất phân lân mang tính mùa vụ cao nên tốn nhiều chi phí để tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ cơng nhân Vì Cơng ty nên cân nhắc lại việc trả lương cho cơng nhân thức Cơng ty để khuyến khích họ phát huy hết khả lao động mình, tăng suất lao động mặt giúp người lao động cải thiện đời sống mặt khác giúp công ty giảm lực lượng lao động thuê mùa vụ tiết kiệm nhiều khoản chi phí - Cơng ty nên phân bổ lại lao động để giảm chi phí nhân cơng trực tiếp  Về giảm chi phí sản x́t chung: Để tránh tình trạng lãng phí, sử dụng sai mục đích khoản chi phí cần phải kiểm tra thực tế báo cáo, trạng chứng từ Đồng thời, khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại… để giảm chi phí nhằm hạ thấp giá thành Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán94 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình em nhận thấy cơng tác tổ chức quản lý cơng ty nói chung cơng tác kế tốn nói riêng chứng minh tính đắn bước đầu đạt số kết to lớn Cơng ty có bước chuyển vào kinh tế thị trường Kế tốn Công ty không dừng lại việc cung cấp thông tin đơn mà trở thành công cụ trợ giúp đắc lực cho nhà quản lý việc đưa định quản lý điều hành, kinh doanh đắn, kịp thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong q trình thực tập thực tế Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình, em vào nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Em hiểu thêm tập hợp chi phí sản xuất đầy đủ xác, tính giá thành sản xuất phù hợp lại chìa khóa thành cơng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên sở đánh giá mặt chưa công tác công ty kết hợp với kiến thức thu nhận ghế nhà trường, em mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp nhằm giúp Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình hồn thiện thêm cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, từ góp phần làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Cuối cùng, em xin cảm ơn tập thể cán nhân viên phòng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình, cảm ơn thầy giáo TS Phạm Thành Long nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán95 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Thị Loan, 2010, “Giáo trình Kế Tốn tài doanh nghiệp”, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Bộ Tài Chính, 2009, “Chế độ kế tốn tài doanh nghiệp: Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán”, NXB Thống Kê GS.TS Nguyễn Ngọc Quang, 2010, “Giáo trình Kế tốn Quản trị”, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân PGS.TS Phạm Văn Dược, 2008, “Một số giải pháp kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động DN”, Tạp chí kế tốn Tạp chí kinh chế phát triển, 2006, “Làm áp dụng kế tốn chi phí thực tế kết hợp chi phí sản xuất chung cố định theo dự toán?” Ths Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2008, “Vận dụng phương pháp Phân loại chi phí nhằm góp phần kiểm sốt hoạt động DN”, Tạp chí NC Khoa học Kiểm tốn Các tài liệu kế tốn Cơng ty Cổ Phân Phân Lân Ninh Bình năm 2007, 2008, 2009 2010 Các chuyên đề thực tập tốt nghiệp chuyên nhành kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2009, 2010 Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán96 - K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Trịnh Thị Thu Hà Lớp: Kế toán97 - K21 ... 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH67 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI... đề thực tập tốt nghiệp TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 2.1 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 2.1.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực... Lớp: Kế toán 1- K21 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH 17 2.1 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phân lân ninh bình , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phân lân ninh bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay