Kế toán doanh thu tại công ty viễn thông viettel 2011

113 32 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:56

MỤC LỤC 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu nước có liên quan đến chủ đề thuộc đối tượng khách thể nghiên cứu đề tài 3.Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài 11 Mục tiêu nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu .12 Ý nghĩa nghiên cứu 13 Kết cấu luận văn 13 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU .14 1.1 Một số định nghĩa khái niệm 14 1.1.1 Khái niệm doanh thu 14 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến doanh thu 15 1.2 Một số lý thuyết kế toán doanh thu .16 1.2.1 Phân loại doanh thu 16 1.2.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán doanh thu 17 1.2.3 Các quy định kế toán doanh thu 18 1.3.Kế toán doanh thu theo chế độ kế toán doanh nghiệp VN ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính .26 1.3.1 Chứng từ sử dụng 26 1.4 Kinh nghiệm kế toán doanh thu nước học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam .40 1.4.1 Kế toán doanh thu nước 40 1.4.2 Kinh nghiệm cho kế toán doanh thu Việt Nam 43 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU TẠI CƠNG TY VIỄN THƠNG VIETTEL 44 2.1 Phương pháp nghiên cứu 44 2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu 44 2.1.2 Phương pháp phân tích liệu 46 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kế tốn doanh thu cơng ty viễn thơng Viettel 46 2.2.1 Tổng quan công ty Viễn thông Viettel .46 2.2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 46 2.2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 48 2.2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 53 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kế tốn doanh thu cơng ty Viễn thơng Viettel 56 2.2.2.1 Các yếu tố bên .56 Đặc điểm khách hàng 56 2.2.2.2 Các yếu tố bên .57 2.3.3.1.Quy trình bán hàng 67 2.3.3.2 Phương pháp hạch toán doanh thu .67 2.3.3.3 Kế toán chi tiết doanh thu 69 2.3.3.4.Kế toán tổng hợp doanh thu 71 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU TẠI CƠNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 73 3.1 Những tồn lý thuyết chuẩn mực kế toán Việt Nam doanh thu .73 3.2 Các kết luận phát kế toán doanh thu công ty Viễn thông Viettel 77 3.2.1 Các kết luận 77 3.2.2 Các phát qua nghiên cứu .83 3.3 Các dự báo triển vọng vấn đề nghiên cứu .84 3.3.1 Trong điều kiện 84 3.4 Các giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu công ty Viễn thông Viettel 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa DN BCTC BTC Doanh nghiệp Báo cáo tài Bộ tài CĐKT Chế độ kế tốn TK LN DT TTĐB LĐLĐ QĐND TT KD Tài khoản Lợi nhuận Doanh thu Tiêu Thụ Đặc Biệt Liên đoàn lao động Quân đội nhân dân Trung tâm Kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Thuế GTGT phương pháp khấu trừ) Hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Không chịu Thuế GTGT) Hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Thuế GTGT phương pháp trực tiếp) Sơ đồ 1.5 Hạch toán doanh thu bán hàng xuất Hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (chịu thuế TTĐB) Sơ đồ 1.6 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu theo hình thức nhật ký chung Sơ đồ 1.7 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu phần mềm máy tính Sơ đồ 2.1 MƠ HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TY VIỄN THƠNG VIETTEL Sơ đồ 2.2 Trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty Viễn Thơng Viettel Sơ đồ 2.3 Sơ đồ máy kế toán công ty Viễn Thông Viettel Bảng 2.1 Doanh thu dịch vụ viễn thơng Bảng 2.2 Quy trình bán hàng công ty Viễn Thông Viettel Phụ lục 01 Biên xét duyệt đơn hàng cho đại lý Phụ lục 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông Phụ lục 03 Hoá đơn GTGT bán hàng trực tiếp Phụ lục 04 Phiếu xuất kho cho đại lý Phụ lục 05 Phiếu xuất kho cho chi nhánh tỉnh/thành phố Phụ lục 06 Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán Phụ lục 07 Sổ chi tiết bán hàng Phụ lục 08 Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Phụ lục 09 Sổ nhật ký chung Công ty Viettel Telecom Phụ lục 10 Sổ TK 511 Cơng ty Viettel Telecom 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 14 định nghĩa doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.Đối với DN doanh thu điều kiện tiên giúp cho DN tồn phát triển Có doanh thu DN nhanh chóng thu hồi vốn kinh doanh đồng thời tạo lợi nhuận Với xu hội nhập nay, để đứng vững phát triển DN phải tìm biện pháp để tìm kiếm lợi nhuận, điều đồng nghĩa với việc DN phải khơng ngừng tìm kiếm thực biện pháp để tăng quản lý tốt doanh thu Muốn phận kế tốn DN cần phải nắm rõ, nghiên cứu thực tốt nhiệm vụ Để tạo hành lang pháp lý cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu nói riêng, Nhà nước ta ban hành Luật kế tốn 2003 Đồng thời, Bộ tài ban hành hệ thống 26 chuẩn mực kế toán, CĐKT thông tư hướng dẫn.Một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công chuẩn mực kế tốn tính cưỡng chế chuẩn mực, tính cưỡng chế chuẩn mực chưa cao tồn văn pháp lý cao chuẩn mực nội dung lại k đồng với chuẩn mực Điều nhận thấy rõ quy định thời điểm ghi nhận doanh thu.Theo nghị định 59/CP phủ thời điểm ghi nhận doanh thu "khi người mua chấp nhận tốn, khơng phụ thuộc tiền thu hay chưa" Do đó, chuẩn mực kế toán VAS 14 đưa điều kiện ghi nhận doanh thu, thực tế doanh nghiệp đa phần xác định thời điểm ghi nhận doanh thu dựa theo nghị định 59/CP phủ k dựa điều kiện ghi nhận doanh thu chuẩn mực dẫn đến nhiều trường hợp doanh nghiệp xác định thời điểm ghi nhận doanh thu chưa đồng thời thỏa mãn điều kiện chuẩn mực VAS14 Trong doanh thu bán hàng bên phản ánh TK 511 doanh thu nội phản ánh TK 512 tồn giá vốn hàng bán, khơng phân biệt bán bên ngồi hay bán nội phản ánh TK 632 Điều này, mặt thể bất cập quy định tài khoản phản ánh doanh thu tài khoản phản ánh giá vốn; mặt khác làm hạn chế khả cung cấp thông tin kết kinh doanh thực tế doanh nghiệp lợi nhuận thực doanh nghiệp có hàng bán bên ngồi mà thơi Như vậy, rõ ràng góc độ lý luận kế tốn doanh thu cần nghiên cứu hoàn thiện Bên cạnh đó, việc hồn thiện kế tốn doanh thu vấn đề đặt công ty viễn thông Viettel Là mộtdoanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực viễn thơng có đặc thù kinh doanh riêng chưa có văn quy định pháp lý cụ thể dành riêng cho viễn thông dẫn đến lúng túng khó khăn việc áp dụng doanh nghiệp Việc hạch toán doanh thu hàng bán bao gồm khoản thu hộ bên thứ ba (như thuế xuất khẩu, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp) chưa phù hợp với nội dung quy định doanh thu chuẩn mực VAS 14 IAS 18.Hay hàng xuất để tiêu dùng nội doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu chưa phù hợp với nội dung quy định doanh thu chuẩn mực.Ngoài với trường hợp thu tiền lắp đặt dịch vụ AP,FTTH ( cáp quang sử dụng tòa nhà, văn phòng ) cơng ty ghi nhận ký hợp đồng thu tiền xuất hóa đơn trái với chuẩn mực ghi nhận doanh thu Công ty khơng tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi Với khoản phải thu khách hàng mà công ty xác định khơng thu hồi cơng ty tiến hành xóa sổ q trình ln chuyển chứng từ không kịp thời mà cước dịch vụ tính tạo doanh thu ảo Do đặc thù kinh doanh hai loại hình dịch vụ Homephone Viettel-Mobile vừa có hình thức trả trước vừa có hình thức trả sau Như khách hàng sử dụng dịch vụ trả trước mua thẻ chưa sử dụng dịch vụ Tuy nhiên cơng ty tính vào doanh thu thực hiện, việc làm khơng xác Hệ thống kế tốn hành chưa có hướng dẫn cụ thể để hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh phát sinh : Kế toán doanh thu bán hàng trường hợp doanh nghiệp thực giảm giá thời gian áp dụng chương trình khuyến mại, quảng cáo v v; kế toán doanh thu bán hàng toán thẻ tín dụng , thẻ ghi nợ, thẻ ký quỹ toán,sec điện tử Như vậy, kế toán doanh thu công ty viễn thông Viettel.đang vấn đề đặt cần nghiên cứu hoàn thiện 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu nước có liên quan đến chủ đề thuộc đối tượng khách thể nghiên cứu đề tài Trong trình thực nghiên cứu kế tốn doanh thu, tác giả tìm đọc số báo, số cơng trình nghiên cứu khoa học viết doanh thu vấn đề liên quan đến doanh thu Trong cơng trình nghiên cứu thể tìm tòi, khảo sát thực tế, phân tích đưa lời lập luận sắc bén vấn đề bất cập tồn kế toán doanh thu DN  Những viết thời điểm ghi nhận doanh thu Bài báo “Một số vấn đề kế toán thương mại điện tử” đăng trang web tapchiketoan.com Đường link => http://www.tapchiketoan.com/ke-toan/doanhthu/mot-so-van-de-ve-ke-toan-doanh-thu-trong-thuong-mai-di.html Trong báo tác giả nêu rõ vấn đề kế toán thương mại điện tử là: - Vấn đề xác định thời điểm ghi nhận doanh thu :Tác giả nêu khó khăn xác định thời điểm doanh thu lĩnh vực kinh doanh hàng công nghệ cao.Bởi lĩnh vực sản phẩm bán kèm với dịch vụ theo nó.Ví dụ Ví dụ bán đầu thu kỹ thuật số kèm dịch vụ truyền hình, bán phần mềm kèm cập nhật, bán model kèm dịch vụ internet… Sau hoàn tất việc lắp đặt đầu thu nhà cung cấp phải đảm bảo việc phát sóng liên tục; sau giao phần mềm, người bán phải đảm bảo việc cập nhật, cung cấp vá lỗi cho phần mềm Như vậynếu kế tốn ghi nhận tồn doanh thu “gói” sau thời điểm bán hàng không phù hợp với VAS 14 Trong trường hợp bán hàng hố dịch vụ trọn gói nêu trên, phần dịch vụ hay hàng hóa chưa thực nên coi doanh thu kỳ Nếu kế toán tách biệt hoạt động để ghi nhận doanh thu nhiều trường hợp, việc nhận diện phần riêng biệt giao dịch khơng thể.Ví dụ giao dịch bán đầu thu kỹ thuật số kèm cung cấp dịch vụ phát sóng, bảng giá nhà cung cấp đưa tồn số tiền nhận từ người mua giá trị đầu thu, miễn phí dịch vụ truyền hình Nhưng rằng, khách hàng khơng mua đầu thu khơng có dịch vụ truyền hình kèm theo - Vấn đề xác định giá trị ghi nhận doanh thu : Theo VAS 14, doanh thu ghi nhận theo giá trị hợp lý, với số giao dịch Internet giá trị hợp lý khơng phải lúc xác định Điển hình giao dịch “đổi quảng cáo lấy quảng cáo” trang web, công ty (công ty A) cho công ty khác (công ty B) đặt quảng cáo trang web khơng lấy tiền, đổi lại công ty B lại cho công ty A đặt quảng cáo công ty A lên trang web cơng ty B miễn phí Dưới góc độ kinh doanh, việc trao đổi mở rộng, công ty tận dụng nhiều khả Internet q trình thơng tin, quảng cáo đến khách hàng Dưới góc độ kế tốn, giá trị quảng cáo trang web khác không đồng nhất, việc trao đổi trao đổi hàng hóa khơng tương tự, nói cách khác giao dịch đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu Nhưng doanh thu ghi nhận với giá trị ? Sau nêu khó khăn lớn kế tốn doanh thu lĩnh vực công nghệ cao, tác giả đưa phương hướng giải dựa hướng dẫn EITF 0021 EITF 99-17 Mỹ nhiên hướng dẫn thực chưa giải hoàn toàn vấn đề nêu Bài viết “ Vận dụng nguyên tắc thực ghi nhận doanh thu Kế toán” tác giả TS Lê Văn Liên ThS Nguyễn Thị Hồng Vân đăng webside tapchiketoan.com Đường link =>http://www.tapchiketoan.com/ketoan/doanh-thu/van-dung-nguyen-tac-thuc-hien-doi-voi-ghi-nhan-doanh-thu-trongke-2.html Các tác giả tập trung nghiên cứu xem xét thời điểm ghi nhận doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu theo phương thức bán hàng thời điểm điều kiện ghi nhận chi phí kinh doanh, từ làm sở để xác định lợi nhuận.Đây điều kiện quan trọng để đảm bảo báo cáo tài trình bày cách trung thực, hợp lý Trong viết tác giả tập trung phân tích việc ghi nhận doanh thu trường hợp đặc biệt cụ thể bán hàng trả góp bán hàng đại lý,nhưng chưa đề cập đến trường hợp đặc biệt khác ví dụ bán hàng trực tuyến, bán hàng trả sec điện tử, cổng toán v…v  Những báo vấn đề bán hàng đại lý - Bài viết : “Hoàn thiện chế độ kế toán bán hàng đại lý giá hưởng hoa hồng doanh nghiệp thương mại nay” tác giá Đàm Bích Hà – Trường đại học Thương Mại đăng tạp chí Kiểm tốn số 3(124) tháng 3/2011 - Bài viết : “ Kế toán bán hàng đại lý giá hưởng hoa hồng doanh nghiệp thương mại “ tác giả Đàm Bích Hà – Trường đại học Thương Mại đăng tạp chí Khoa học Thương Mại số 40 tháng 2/2011 Bài viết tác giả Đàm Bích Hà hai vấn đề tồn kế tốn hàng bán đại lý hưởng giá vấn đề ghi nhận tiền ký quỹ đảm bảo thực hợp đồng vấn đề ghi nhận khoản tiền thưởng doanh thu.Trong viết tác giả phân tích bất hợp quy định chuẩn mực thực tế thực doanh nghiệp ( viết tác giả lấy ví dụ công ty Ortoo TMT, công ty xây sựng chất đốt Bắc Giang) bất hợp lý gây khó khăn cho kế tốn q trình hạch tốn nghiệp vụ Để khắc phục bất hợp lý tác giả đưa giải pháp phù hợp với trường hợp cụ thể Tuy nhiên, viết tác giả chưa nêu phần bất hợp lý quan trọng kế toán hàng đại lý bán giá hoa hồng dành cho đại lý.Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC việc ban hành chế độ kế toán hướng dẫn hạch tốn hoa hồng bán hàng đại lý sau :Khi xác định hoa hồng bán hàng đại lý hưởng, bên Đại lý lập hóa đơn số hoa hồng thực hưởng để ghi giảm công nợ phải trả cho bên Chủ Hàng đồng thời hạch toán sau : Nợ TK 111, 131 : Phải thu, thu từ bán hàng Đại lý Có TK 331 : Số phải trả cho bên chủ hàng Có TK 511 : Hoa hồng đại lý hưởng Có TK 33311 : Thuế GTGT phần hoa hồng hưởng Nợ TK 331 : Cấn trừ số phải trả cho bên Chủ hàng Bên Chủ hàng vào báo cáo bán hàng Đại lý, hóa đơn hoa hồng, thực xuất hóa đơn phần bán Đại lý ghi nhận sau : Có TK 511 : Doanh thu bán hàng đại lý Có TK 33311 : Thuế GTGT hàng bán đại lý Nợ TK 641 : Hoa hồng đại lý Nợ TK 1331 : Thuế GTGT đầu vào khoản hoa hồng Nợ TK 131,138 : Số phải thu Đại lý Nhìn vào bút tốn ta dễ dàng nhận thấy hoa hồng khơng phải giá trị gia tăng Thật hoa hồng phần giá trị gia tăng phần giá trị gia tăng chịu thuế đầu bên Chủ hàng Trong trường hợp này, thấy có khoản thuế GTGT đánh lần lên phần giá trị tương ứng với hoa hồng Điều chất thuế GTGT không đánh trùng chất thuế GTGT đánh lên phần giá trị gia tăng  Một số sách viết doanh thu dịch vụ viễn thông - Sách “ Thống kê bưu – viễn thơng “ tác giả PGS.TS Nguyễn Đăng Quang - nhà xuất Giao thông vận tải 2007 - Sách “ Kinh tế bưu – viễn thông” tác giả TS Trần Đức Thung ( chủ biên) – Nhà xuất giao thông vận tải Thẻ cào 200.000đ Cái 200.000 1.000 Cộng tiền hàng: 200.000.000 550.000.000 Chiết khấu thương mại: Thuế suất GTGT: 35.750.000 10% Tiền thuế GTGT: 51.425.000 Tổng cộng toán: 565.675 000 Số tiền viết chữ: Năm trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm bảy lăm mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 04: Phiếu xuất kho cho đại lý Đơn vị: Công ty Viễn Thông Viettel Bộ phận: Phòng tài Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 25 tháng 10 năm 2011 Số: 155 Nợ: …… Có: …… Họ tên người nhận hàng: Công ty TNHH TM Bảy Lý Địa (bộ phận) Ngã Tuần, Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Lý xuất kho: xuất bán Xuất kho (ngăn lô): ………………………………………địa điểm ……………… STT A Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm Đơn chất vật tư, dụng Mã số vị cụ, sản phẩm, tính hàng hóa B C D Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền Thẻ cào 20.000đ Cái 0,000 Thẻ cào 50.000đ Cái 1,000 Thẻ cào 100.000đ Cái 1,000 10,0 00 1,0 00 1,0 00 1,0 20,000 50,000 100,000 200,000,0 00 50,000,0 00 100,000,0 00 200,000,0 Thẻ cào 200.000đ Cộng × Cái 1,000 00 200,000 00 × 3,000 13,0 00 x 550,000,0 00 Tổng cộng số tiền (Viết chữ): Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………… Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Ngày 25 tháng 10 năm 2011 Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 05: Phiếu xuất kho cho chi nhánh tỉnh/thành phố Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Viễn Thông Viettel Địa chỉ: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Hà Nội Mã số thuế:0100109106-011 Ký hiệu: Số: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Liên 1: Lưu Ngày 01 tháng 10 năm 2011 Căn lệnh điều động số:120 Ngày 01 tháng 10 năm 2012 Công ty Viễn Thông Viettel việc giao thẻ cào điện thoại Hợp đồng Họ tên người vận chuyển: Nguyễn Văn Bình số……………………… Phương tiện vận chuyển:Xe giao hàng Xuất kho: Công ty Viễn Thông Viettel Nhập kho: Chi nhánh Hà Nội Tên nhãn hiệu, Số lượng quy cách, phẩm Thực chất vật tư (sản Mã Thực Thành STT phẩm, hàng hóa) số ĐVT xuất nhập Đơn giá tiền Thẻ cào 10.000đ Thẻ cào 20.000đ Thẻ cào 50.000đ 10, 000 10, 000 1, 000 10, 000 10, 000 1, 000 Tổng cộng: Người lập Thủ kho xuất 9,35 93,500,000 18,70 187,000,000 46,75 46,750,000 327,250,000 Người vận Thủ kho nhập (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) chuyển (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 06: Bảng kê hoá đơn hàng hố, dịch vụ bán BẢNG KÊ HỐ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HỐ, DỊCH VỤ BÁN RA Kỳ tính thuế: Tháng 10 năm 2011 Người nộp thuế: Công ty Viettel Telecom – Chi nhánh Hà Nội Mã số thuế: Địa chỉ: 108 – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (Đơn vị: Đồng Việt Nam) Hoá đơn, chứng từ bán Ký hiệu Ngày STT HĐ Số HĐ tháng AB/11P Công ty TNHH TM 0000676 25/10/11 Bảy Lý AB/11P 0000677 26/10/11 Công ty Logic … … … … Mã số thuế người mua Tên người mua … Mặt hàng Thẻ cào điện thoại Thẻ cào điện thoại … … Tổng Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: Tổng thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ bán Doanh số bán chưa thuế Thuế suất Thuế GTGT 550.000.000 10% 51.425.000 500.000.000 10% 46.750.000 … … 25.000.000.000 10% 25.000.000.000 2.337.500.000 Ngày tháng năm 2011 Người nộp thuế (Ký, họ tên) … 2.337.500.000 PHỤ LỤC 07: Sổ chi tiết bán hàng SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: Thẻ điện thoại Tháng 10 năm 2011 (Đơn vị tính : Đồng Việt Nam) Chứng từ NT Số hiệu A B 01/11 x 02/11 34220 12/11 34221 … … Ngày tháng C x 25/10 26/10 … Người lập biểu (Ký, họ tên) Doanh thu Diễn giải D Số dư đầu tháng Xuất bán cho Công ty TNHH TM Bảy Lý Xuất bán cho Công ty Logic … Cộng phát sinh: Doanh thu thuần: 23.375.000.000 Giá vốn hàng bán: 15.750.000.000 Lợi nhuận gộp: 7.625.000.000 TK đối ứng E x 131 131 … Thành tiền x 550.000.000 500.000.000 … 25.000.000.000 Các khoản tính trừ doanh thu Thuế x … - khác x 35.750.000 32.500.000 … 1.625.500.000 Ngày tháng 10 năm 2011 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 08: Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Công ty Viettel Telecom Số – Giang Văn Minh – Kim Mã – HN BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG Tháng 10 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam STT A … Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Doanh thu giảm Chiết khấu hàng bán bị giá thương mại trả lại hàng bán Tên sản phẩm Doanh thu bán hàng VAT B Thẻ điện thoại Kit Dcom 3G 25.000.000.000 2.337.500.000 1.625.500.000 5.000.000.000 375.000.000 1.250.000.000 … Cộng Thuế … … 190.000.000.000 18.280.000.000 … - … 200.000.000 … - … 7.000.000.000 Tổng … 7.200 PHỤ LỤC 09: Sổ nhật ký chung Công ty Viettel Telecom Ngày t Người lập biểu (Ký, họ tên) Công ty Viễn thông Viettel Số – Giang Văn Minh – Kim Mã – HN NHẬT KÝ CHUNG (Trích) Tháng 10 năm 2011 Chứng từ … … Diễn giải … TK TK Nợ Có … … PS Nợ PS Có … Xuất bán cho 25/10/11 0000676 Công ty TNHH 131 596.750.000 TM Bảy Lý … … … … 5113 550.000.000 3331 46.750.000 … … 31/10/11 PKT122 K/c 511 =>911 511 31/10/11 PKT123 K/c 632=>911 911 31/10/11 PKT124 K/c 6421=>911 911 31/10/11 PKT125 K/c 6422=>911 911 K/c 911=>421 Cộng phát sinh 421 911 182.800.000.000 632 xxx 6421 xxx 6422 xxx 911 xxx xxx Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Người lập biểu (Ký ghi rõ họ, tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ, tên) PHỤ LỤC 10: Sổ TK 511 Công ty Viettel Telecom Công ty Viễn thông Viettel Số – Giang Văn Minh – Kim Mã – HN SỔ CÁI Tháng 10 năm 2011 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu: TK 511 Ngày tháng ghi sổ A x 25/10/11 26/10/11 … Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C x x 0000676 25/10/11 0000677 26/10/11 … Người ghi sổ (Ký, họ tên) … Diễn giải TK đối ứng Số tiền Nợ Có D E Số dư đầu tháng Xuất bán cho Công ty TNHH TM Bảy Lý Xuất bán Công ty Logic … K/chuyển Chiết khấu TM K/chuyển hàng bán trả lại Cuối kì kết chuyển xác định KQKD Cộng số phát sinh kì Số dư cuối tháng x 131 131 … 521 531 911 x x - Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 514.250.000 467.500.000 … … 7.000.000.000 7.000.000.000 200.000.000 200.000.000 182.800.000.000 190.000.000.000 190.000.000.000 Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 11: Sổ tài khoản hàng bán bị trả lại Công ty Viễn Thông Viettel Số – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội SỔ CÁI Tháng 11 năm 2011 Tên tài khoản: Chiết khấu thương mại Số hiệu: TK 521 Ngày tháng ghi sổ TK Chứng từ Ngày Số hiệu tháng (Đơn vị: đồng) Số tiền đối Diễn giải ứng Nợ Có A B C D E x … x … x … Số dư đầu tháng … Công ty TNHH TM x … … … Bảy Lý 111 … 35.750.000 … … 13/11 … 0000676 … 13/11 … … Cuối kì kết chuyển giảm trừ doanh thu Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) 511 x Kế toán trưởng (Ký, họ tên) xxx xxx xxx Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 12: Hoá đơn GTGT hàng bán trả lại HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT – 3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG MG/2011B Liên3: Nội 000287 Ngày 13 tháng11 năm 2011 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH TM Bảy Lý Địa chỉ: Ngã Tuần, Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Điện thoại: MST: Họ tên người mua hàng: Công ty Viễn Thông Viettel Địa chỉ: Số – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội Hạn toán: Tiền mặt MST: 0100109106-011 STT Tên hàng hố, dịch vụ A Đơn vị tính B Thẻ cào mệnh giá C Cái Số lượng Đơn giá 80 200.000 Thành tiền = 1x2 16.000.000 200.000 đ ( Xuất hàng trả mua theo HĐ 0000676) Thuế suất GTGT: Cộng tiền hàng: 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng toán: 16.000.000 1.600.000 17.600.000 Số tiền viết chữ: Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 13: Phiếu nhập kho Đơn vị: Công ty Viễn Thông Viettel Số – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội Mẫu số: 01 - VT PHIẾU NHẬP KHO Ngày 13 tháng 11 năm 2011 Số: 0126 Họ tên người giao: Công ty TNHH TM Bảy Lý Địa chỉ: Ngã Tuần, Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nội dung: Nhập hàng bán trả lại Nhập kho: công ty Địa điểm: … Tên hàng hoá, dịch Số STT vụ Thẻ cào mệnh giá Mã hàng ĐVT Thẻ cào Cái 200.000 đ Cộng lượng Đơn giá 80 200.000 Trị giá 16.000.000 Ngày 13 tháng 11 năm 2011 Thủ trưởng Kế toán Thủ kho Người giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 14: Sổ tài khoản hàng bán bị trả lại Công ty Viễn Thông Viettel 16.000.000 Số – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội SỔ CÁI Tháng 11 năm 2011 Tên tài khoản: Hàng bán trả lại Số hiệu: TK 531 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Ngày Số hiệu tháng (Đơn vị: đồng) Số tiền TK đối Diễn giải ứng Nợ Có A B C D E x … x … x … Số dư đầu tháng … Công ty TNHH TM x … … … Bảy Lý 111 … 16.000.000 … … 13/11 … 000287 … 13/11 … … Cuối kì kết chuyển giảm trừ doanh thu Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) 511 x Kế toán trưởng (Ký, họ tên) xxx xxx xxx Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 16: Hoá đơn GTGT hàng bán trả lại HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT – 3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG MG/2011B Liên3: Nội Ngày 20 tháng10 năm 2011 Đơn vị bán hàng: Công ty Viễn Thông Viettel 000329 Địa chỉ: Số – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: MST: Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Ngọc Vân Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Hạn toán: Tiền mặt MST: 0100109106-011 STT Tên hàng hoá, dịch vụ A B D-com 3G Thuế suất GTGT: Đơn vị tính Số lượng C Cái Đơn giá 10 700.000 Cộng tiền hàng: Giảm giá hàng bán: 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng toán: Thành tiền = 1x2 7.000.000 7.000.000 700.000 630.000 6.930.000 Số tiền viết chữ: Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 17: Sổ tài khoản giảm giá hàng bán Công ty Viễn Thông Viettel Số – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội SỔ CÁI Tháng 10 năm 2011 Tên tài khoản: Giảm giá hàng bán Số hiệu: TK 532 (Đơn vị: đồng) Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu A B x x … … 20/10 000329 … … Người ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày tháng Diễn giải C x … 20/10 … D Số dư đầu tháng … … Cuối kì kết chuyển giảm trừ Cộng doanhsố thuphát sinh Số dư cuối tháng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TK đối ứng E x … 131 … 511 x Số tiền Nợ Có - - … 700.000 … xxx - … … xxx xxx Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) ... DOANH THU TẠI CƠNG TY VIỄN THƠNG VIETTEL 73 3.1 Những tồn lý thuyết chuẩn mực kế toán Việt Nam doanh thu .73 3.2 Các kết luận phát kế tốn doanh thu cơng ty Viễn thông Viettel ... luận kế toán doanh thu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu dịch vụ viễn thơng công ty Viễn thông Viettel Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn doanh. .. số lý thuyết kế toán doanh thu 1.2.1 Phân loại doanh thu Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tạo doanh thu tương ứng.Trong VAS 14 doanh thu chia thành: Doanh thu sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu tại công ty viễn thông viettel 2011 , Kế toán doanh thu tại công ty viễn thông viettel 2011

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay