Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục tràng an

69 24 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:37

Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRANG AN 1.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An .3 1.1.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình .3 1.1.2 Phân loại TSCĐ hữu hình 1.1.3 Đánh giá TSCĐ hữu hình .7 1.2 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An .9 1.3 Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRÀNG AN 12 2.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 12 2.1.1 Thủ tục, chứng từ 12 2.1.2 Quy trình ghi sổ 14 2.2 Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 19 Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ 2.2.1 Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 19 2.2.2 Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 36 2.2.3 Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản có định hữu hình cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 41 2.3 Công tác kiểm kê đánh giá lại TSCĐ công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 43 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRÀNG AN 46 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình Cơng ty phương hướng hồn thiện 46 3.1.1 Ưu điểm 46 3.1.2 Nhược điểm 48 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 50 3.2.1 Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình 50 3.2.2 Về cơng tác sửa chữa TSCĐ hữu hình 50 3.2.3 Về sổ kế toán tổng hợp 52 3.2.4 Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình 53 3.2.5 Điều kiện thực giải pháp 55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PH LC Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích ký hiệu TSCĐ Tài sản cố định TK Tài khoản GTCL Giá trị lại CCDC Cơng cụ dụng cụ HĐ Hóa đơn VAT Thuế giá trị gia tăng NKCT Nhật ký chứng từ HĐKT Hợp đồng kinh tế TS Tiến sĩ ThS Thạc sỹ GS Giáo sư PGS Phó giáo sư GTGT Giá trị gia tăng DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 01: Thẻ Tài sản cố định hữu hình 18 Biểu số 02: Nhật ký chứng từ số TK 112 24 Biểu số 03: Sổ TK 211 25 Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Ngun ThÞ Mü Biểu số 04: Nhật ký chứng từ số 10 26 Biểu số 05: Nhật ký chứng từ số TK 211 31 Biểu số 06: Bảng kê số TK 112 32 Biểu số 07: Nhật ký chứng từ số TK 111 33 Biểu số 08: Nhật ký chứng từ số TK 211 35 Biểu số 09: Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ hữu hình 38 Biểu số 10: Nhật ký chứng từ số TK 214 39 Biểu số 11: Sổ TK 214 40 Biểu số 12: Nhật ký chứng từ số TK 111 42 Biểu số 13: Biên kiểm kê TSCĐ hữu hình 45 Biểu số 14: Báo cáo thẩm định dự án đầu tư 53 Biểu số 15: Dự tốn chi phí sử dụng TSCĐ hữu hình 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 01: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chứng từ .16 Sơ đồ 02: Trình tự tăng kế tốn TSCĐ hữu hình 20 Sơ đồ 03: Trình tự giảm TSCĐ hữu hình 29 Sơ đồ 04: Trình tự ghi sổ kế to án theo hình thức nhật ký chung: 52 T¹ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ LI M ĐẦU Kinh tế nước ta giai đoạn chuyển đổi từ chế tập trung sang kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường với quy luật cạnh tranh tạo nên môi trường kinh doanh sôi động không phần khốc liệt Để hòa nhập với xu chung thời đại, hội nhập với nước giới nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ ngồi nước hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày phải hoàn thiện hơn, lợi nhuận mục đích sồng doanh nghiệp Thực mục tiêu sản phẩm của doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh thị trường, tiêu thụ thu hồi vốn nhanh để tái tạo sản xuất Do cơng tác tổ chức kế tốn tài sản cố định đóng vai trò quan trọng Hiệu sử dụng tài sản cố định định hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng chu trình quản lý tài sản cố định cách khoa học góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Thực tốt công tác quản lý tài sản cố định giúp doanh nghiệp có thơng tin xác, kịp thời tình hình sử dụng vốn để chọn phương án kinh doanh đầu tư có lợi Đứng góc độ kế tốn việc phản ánh đầy đủ, tính khấu hao quản lý chặt chẽ TSCĐ tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khẳng định vai trò cị trí doanh nghiệp trước kinh tế nhiều thành phần Cũng doanh nghiệp khác Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An áp dụng giải pháp tốt để quản lý sử dụng tài sản cố định hữu hình cách có hiệu Với tầm nhìn chiến lược khơng ch Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü đưa lại hiệu sản xuất kinh doanh cao mà góp phần khẳng định vị cơng ty thương trường Bằng đạo chặt chẽ, đầu tư hướng công ty, nỗ lực tập thể cán công nhân viên Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An khẳng định tạo chỗ đứng vững kinh tế thị trường Sau thời gian thực tập tiếp xúc nghiên cứu tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn TSCĐ, nhận thấy tầm quan trọng TSCĐ việc cung ứng dịch vụ Công ty em chọn đề tài: “Hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An” để sâu nghiên cứu Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm phần sau đây: Chương 1: Đặc điểm tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An Chương 3: Hồn thiện kế tốn tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giỏo dc Trng An Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Ngun ThÞ Mü CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRANG AN 1.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 1.1.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình Theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam (Số 03 – TSCĐ hữu hình) TSCĐ hữu hình tài sản có hình thái vật chất cụ thể doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình tham gia tồn vào nhiều chu kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu hư hỏng hoàn toàn; giá trị bị giảm dần dịch chuyển dần vào giá trị sản phẩm mà TSCĐ tham gia sản xuất Đặc điểm tài sản cố định công ty: Công ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An công ty thương mại kinh doanh lĩnh vực xuất phẩm Chính tác động nhiều đến đặc điểm TSCĐ hữu hình cơng ty Cơng ty có tổng tài sản 6.704.715.461 đồng, TSCĐ hữu hình chiếm 5.802.241.056 đồng TSCĐ hữu hình cơng ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An mang đầy đủ đặc điểm chung là: T¹ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ - Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản - Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy - Có thời gian sử dụng ước tính năm trở lên - Có giá trị 10.000.000 đồng trở lên Vai trò TSCĐ hữu hình cơng ty trình hoạt động kinh doanh: - Tài sản cố định hữu hình điều kiện khơng thể thiếu, góp phần cải thiện sức lao động để tăng suất, nâng cao mức thu nhập bình quân cơng ty - TSCĐ hữu hình đánh giá lực trình độ trang bị sở vật chất quy mô công ty - Trong công cách mạng khoa học kỹ thuật chủ yếu tập chung thực chất khơng ngừng đổi cải tiến hồn thiện TSCĐ hữu hình - Trong điều kiện kinh tế mở khoa học kỹ thuật cơng nghệ yếu tố định cho tồn phát triển cơng ty Như khẳng định TSCĐ hữu hình cơng ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An sở vật chất kỹ thuật quan trọng, đóng góp phần đáng kể vào doanh thu lợi nhuận công ty 1.1.2 Phân loại TSCĐ hữu hình Để thuận lợi cho việc quản lý sử dụng hạch toán TSCĐ hữu hình cần phân chia TSCĐ hữu hình theo tiên thức định Thơng thường có cách phân loại sau đây: a Phân loại TSCĐ hữu hình theo quyn s hu Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Ngun ThÞ Mü Căn vào quyền sở hữu TSCĐ hữu hình cơng ty phân chia thành: - Tài sản cố định tự có TSCĐ hữu hình hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh Đây tài sản cố định thuộc quyền sở hữu công ty phản ánh bảng cân đối kế tốn cơng ty - Tài sản cố định th ngồi TSCĐ hữu hình mà công ty phải thuê để sử dụng thời gian định theo hợp đồng thuê tài sản Tùy theo điều khoản hợp đồng thuê tài sản mà TSCĐ hữu hình thuê phân thành TSCĐ hữu hình th tài TSCĐ hữu hình thuê lao động Cách phân loại giúp cho việc quản lý tổ chức hạch toán phù hợp theo loại TSCĐ hữu hình góp phần sử dụng hợp lý có hiệu TSCĐ hữu hình b Phân loại TSCĐ hữu hình theo đặc trưng kỹ thuật Theo cách phân loại tồn TSCĐ hữu hình công ty chia thành: + Nhà cửa, vật kiến trúc + Máy móc thiết bị + Phương tiện vận tải, truyền dẫn + Thiết bị dụng cụ quản lý + TSCĐ hữu hình khác c Phân loại TSCĐ hữu hình theo tình hình sử dụng - TSCĐ hữu hình dùng - TSCĐ hữu hình chưa cần dùng T¹ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ - TSCĐ hữu hình khơng cần dùng chờ lý Cách phân loại giúp cho công ty nắm bắt tình hình sử dụng tài sản cố định để có biện pháp tăng cường TSCĐ hữu hình có, giải phóng nhanh chóng TSCĐ hữu hình khơng cần dùng, chờ lý để thu hồi vốn Việc phân chia TSCĐ hữu hình theo tiêu chuẩn giúp cho cơng tác quản lý hạch tốn chi tiết cụ thể theo loại, nhóm TSCĐ hữu hình Thơng qua có phương pháp trích lập khấu hao phù hợp loại, nhóm TSCĐ hữu hình ngồi cách phân loại cơng ty có cách phân loại TSCĐ hữu hình theo tiêu thức yêu cầu quản lý cụ thể khác để phân loại TSCĐ hữu hình như: Phân loại TSCĐ hữu hình theo hình thức sử dụng, phân loại TSCĐ hữu hình theo mục đích sử dụng Tại cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An, nhìn chung TSCĐ hữu hình đa dạng số lượng, chủng loại chất lượng Để quản lý chặt chẽ có hiệu cơng ty tiến hành phân loại TSCĐ hữu hình theo tiêu sau: + Phân loại theo đặc trưng kỹ thuật Với cách phân loại này, TSCĐ hữu hình cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An chia thành: Nhà cửa, vật kiến trúc: 3.996.085.630 đồng Phương tiện vận tải: 1.570.163.748 đồng Thiết bị văn phòng: 235.991.678 đồng Tổng: 5.802.241.056 ng Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn ThÞ Mü Để khắc phục vấn đề cơng ty thực cơng tác trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ phận sử dụng TSCĐ hữu hình Cơng tác trích trước chi phí sản xuất kỳ phận sử dụng TSCĐ hữu hình Cơng tác trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực qua sơ đồ sau: TK 241 (241.3) TK 335 TK 627, 641, 642 Chi phí chữa lớn TSCĐ phát sinh Trích trước CP sửa chữa lớn hàng kỳ kế tốn Việc thực cơng tác trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ dựa kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ công ty Việc trích trước thực kỳ kế toán niên độ kế toán Cuối niên độ kế tốn vào chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh số trích trước kế tốn có nghĩa vụ điều chỉnh cho phù hợp Nếu chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ nhỏ chi phí thực tế phát sinh (kế tốn ghi tăng chi phí hạch tốn tồn phân bổ dần vào chi phí kỳ) Nếu chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ lớn chi phí thực tế phát sinh kế toán điều chỉnh giảm chi phí kinh doanh kỳ Với cơng tác trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ làm ổn định tình hình giá bán hàng hóa kỳ, m bo tớnh n nh ca sn xut Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 51 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ kinh doanh 3.2.3 Về sổ kế toán tổng hợp Để giảm bớt cồng kềnh loại sổ sách theo dõi TSCĐ hữu hình mà Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An áp dụng, theo em Cơng ty nên chuyển đổi hình thức ghi sổ từ nhật ký chứng từ sang hình thức nhật ký chung Vì hình thức ghi sổ dễ dàng so với hình thức ghi sổ nhật ký chứng từ Sơ đồ 04: Trình tự ghi sổ kế to án theo hình thức nhật ký chung: CHỨNG TỪ GỐC SỔ NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI SỔ THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đối chiếu kiểm tra Ghi hàng ngày Ghi cuối thỏng , hoc nh k Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 52 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Ngun ThÞ Mü 3.2.4 Về báo cáo kế tốn liên quan đến tài sản cố định hữu hình Để cung cấp thông tin cho nhà quản trị định lựa chọn phương án kinh doanh nên thay TSCĐ hữu hình cũ TSCĐ hữu hình hay cải tạo nâng cấp lựa chọn phương án đầu tư vào TSCĐ hữu hình nào, cơng ty sử dụng báo cáo như: - Báo cáo thẩm định dự án đầu tư Biểu số 14: Báo cáo thẩm định dự án đầu tư BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An STT Chỉ tiêu Vốn đầu tư Thời gian đầu tư …………… Phương Phương Phương án án án i…… Đánh giá Kết luận: Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi họ tên) - Dự tốn chi phí sử dụng TSCĐ hữu hình Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 53 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ Biểu số 15: Dự tốn chi phí sử dụng TSCĐ hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An DỰ TOÁN CHI PHỈ SỬ DỤNG TSCĐ HỮU HÌNH NĂM…… STT Chỉ tiêu Cả năm Kỳ Kỳ …… Chi phí khấu hao I TSCĐ hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Thiết bị văn phòng Phương tiện vận tải II Chi phí bảo dưỡng TSCĐ hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Thiết bị văn phòng Phương tiện vận tải III Chi phí sửa chữa TSCĐ hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Thiết bị văn phòng Phương tiện vận tải … ………………… Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi họ tên) 3.2.5 Điều kiện thực giải pháp Việc hồn thiện kế tốn TSCĐ hữu hình cơng ty vấn đề cấp thiết phức tạp, liên quan đến nhiều phận, nhiều cấp quản lý Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 54 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ Cơng ty phải nghiêm chỉnh chấp hành sách, chế độ kế tốn tài mà Nhà nước ban hành Công ty cần trọng xây dựng hệ thống kế toán quản trị phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý, trình độ trang bị trình độ đội ngũ nhân viên kế tốn Cơng ty cần ý đến việc trang bị phương tiện đại phục vụ cơng tác kế tốn nhằm nâng cao hiệu suất làm việc đội ngũ nhân viên kế tốn Cơng ty phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cho nhõn viờn k toỏn Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 55 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Ngun ThÞ Mü KẾT LUẬN Tài sản cố định hữu hình phận tài sản cố định giữ vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mơtj doanh nghiệp tồn điều quan trọng doanh nghiệp có biết cách quản lý sử dụng TSCĐ hữu hình có hiệu hay khơng Để thực tốt nhiệm vụ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đòi hỏi người quản lý phải biết cách phân bổ TSCĐ hữu hình cho có hiệu khơng ngừng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong khuôn khổ chun đề thực tập, tìm hiểu cơng tác kế tốn TSCĐ Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An, kết hợp với thực tiễn tích lũy qua q trình học tập em khơng thể đưa giải pháp đầy đủ mà phần đưa số đề xuất,biện pháp với hy vọng góp phần nhỏ bé để hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ hữu hình công ty Em xin chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè đồng nghiệp Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An, thầy cô giáo qua đặc biệt cô giáo ThS Nguyễn Thị Mỹ giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề Trong chuyên đề tốt nghiệp em khơng tránh khỏi hạn chế Vì em mong nhận ý kiến xây dựng thầy cô giáo để chuyên đề em hoàn thiện Sinh viên thực Tạ Thị Hnh Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 56 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình ‘‘Kế tốn tài doanh nghiệp’’ – Trường đại học kinh tế quốc dân – năm 2006 Chủ biên: PGS.TS.Đặng Thị Loan Giáo trình ‘‘Thực hành kế tốn doanh nghiệp’’ – Nhà xuất thống kê – năm 2007 Chủ biên: TS Nghiêm Văn Lợi Giáo trình ‘‘Hướng dẫn thực hành kế tốn doanh nghiệp’’ – Nhà xuất tài – năm 2007 PGS – TS Lê Thị Hòa Giáo trình ‘‘Chế độ kế tốn doanh nghiệp’’ – Nhà xuất tài – nm 2008 Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ PH LỤC Phụ lục 01 Công ty cổ phần Sách Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thiết bị giáo dục Tràng An Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01/06/2009 TỜ TRÌNH ( Về việc xin mua xe tơ) Kính gửi: Ban giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An Thực theo điều lệ công ty, phòng kinh doanh xin trình bày việc sau: Do nhu cầu công việc kinh doanh ngày phát triển Do mục tiêu phát triển thị trường Do đặc thù riêng cơng việc phòng hay lại nhiều Vậy phòng kinh doanh đề nghị Công ty cho mua xe ô tô Ford Everest Diesel 4x4 chỗ 100% để phục vụ cho việc kinh doanh mở rộng thị trường thun li Duyt ca Ban giỏm c Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Phũng kinh doanh Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ Ph lục 02 Bộ cơng nghiệp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cty CP Sách TB giáo dục Tràng An Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 160/2009CKHN/TM ************************ HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số: 160/HĐKT Căn pháp lệnh HĐKT ngày 25/09/1989 HĐ Nhà nước Nghị Định số17/HĐBT ngày16/01/1990 HĐBT quy định Hôm ngày 3/06/2009, gồm: Bên mua hàng: Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An Địa chỉ: 41/418 Đê La Thành – Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội Do bà : Mai Hoa Chức vụ: Giám đốc Bên sản xuất: Cơng ty Ford Việt Nam Địa chỉ: 94 Ngơ Thì Nhậm Do ơng: Lương Mạnh Hùng Chức vụ: Phó giám đốc làm đại diện Hai bên thoả thuận ký vào hợp đồng kinh yế điều khoản sau: Điều 1: Tên hàng, quy cách, số lượng giá Bên B nhận bán cho bên A sản phẩm sau: thị trường Tên sản phẩm quy cách Xe ô tô Ford chỗ ngồi Đơn vị tính Chiếc Cng Tin thu GTGT Tng tin toỏn Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 S lng 01 Thnh tin 550.000.000 550.000.000 55.000.000 605.000.000 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mỹ iu 2: Thanh toỏn giao nhận hàng - Hình thức tốn: Chuyển khoản - Thanh toán: Bên mua kiểm tra chất lượng, chạy thử sau nhận xe -Thanh toán 100% giá trị hợp đồng Thời gian toán: Sau 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng Điều 3: Trách nhiệm bên 3.1 Trách nhiệm bên mua: Thực điều khoản toán theo điều 3.2 Trách nhiệm bên bán - Cử cán có đủ chuyên môn để hướng dẫn cho bên mua vận hành máy quy trình quy phạm - Lập biên nghiệm thu bàn giao sau hoàn thành công việc Điều 4: Chất lượng bảo hành - Sản phẩm bên B bàn giao đảm bảo tiêu chuẩn, máy 100% - Bên B bảo hành miễn phí sản phẩm vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng Điều 5: Điều khoản chung: - Hai bên cam kết thực điều khoản ghi trên, thay đổi hợp đồng phải hai bên trí thơng qua văn Nếu khơng thống đưa tồ án kinh tế Hà Nội, định án hai bên phải thực - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến kết thúc hợp đồng - Hợp đồng lập thành 04 bản, bên giữ 02 có giá trị Hai bên trí ký tên : Đại diện bên A (Ký tên, đóng dấu) Đại diện bên B (Ký tờn, úng du) Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn ThÞ Mü Phụ lục 03 Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày 21 tháng năm 2009 Số: 54 Căn vào hợp đồng mua bán ký kết bên ngày 03/06/2009 Ông: Lương Mạnh Hùng Chức vụ: Phó giám đốc đại diện bên bàn giao Bà: Mai Hoa Chức vụ: Giám đốc đại diện bên nhận bàn giao Điểm giao nhận: Tại phòng giới thiệu sản phẩm công ty Ford Việt Nam Xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau: Đơn vị tính: Nghìn đồng Số Nước Tên ký hiệu S sản hiệu TSCĐ TS T xuất CĐ T Ơ tơ chỗ ngồi LD VN Năm đưa vào sử dụng 2009 Cộng Đại diên bên A Tính ngun giá Cơng suất Ơ tơ chỗ Giá mua Chi phí chạy thử Ngun giá 605.000 605.000 605.000 605.000 Đại diện bên B (Ký tờn, úng du) Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 (Ký tên, đóng dấu) Tỷ lệ hao mòn % Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü Phụ lục số 04 - Biên lý hợp đồng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc **************** BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hợp đồng kinh tế số 160/HĐKT - Căn vào nội dung hợp đồng kinh tế số 160/HĐKT Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An Công ty Ford Việt Nam - Căn vào kết thực hợp đồng Hôm ngày 16 thang 07 năm 2009, gồm: BênA -Tên doanh nghiêp: Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An - Địa chỉ: 41/418 Đê La Thành – Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội - Do bà: Mai Hoa - Chức vụ: Giám đốc Bên B - Tên doanh nghiêp: Công ty Ford Việt Nam - Địa chỉ: 94 Ngơ Thì Nhậm - Do ơng: Lương Mạnh Hùng - Chức vụ: Phó giám đốc Hai bên thống ký biên lý hợp đồng số 160/HĐKT với nội dung sau: Xác nhận kết thực hợp đồng: Bên B hồn thành cơng việc cung cấp xe ô tô chủng loại nội dung nh ó ký kt Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Ngun ThÞ Mü - Chất lượng kỹ thuật: Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật - Thời gian tiến độ: ghi hợp đồng Giá trị hợp đồng phương thức toán Bên A toán đầy đủ cho bên B theo phương thức toán trực tiếp chuyển khoản với số tiền là: 605.000.000 đồng Bằng chữ: Sáu trăm linh năm triệu đồng chẵn Những điều khoản tồn trách nhiệm sau lý hợp đồng - Bên A: Không - Bên B: Bảo hành thiết bị cung cấp theo nội dung hợp đồng Biên lập thành có giá trị pháp lý bên giữ Đại diên bên A Đại diện bên B (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, úng du) Tạ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Nguyễn Thị Mü Phụ lục số 05: Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ HỮU HÌNH Ngày 11 tháng 09 năm 2009 Số 24 Căn vào định số 2215 ngày 05 tháng 09 năm 2009 Giám đốc Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An việc lý TSCĐ hữu hình I BAN THANH LÝ TSCĐ HỮU HÌNH GỒM: Bà: Mai Hoa………… …Đại diện Công ty… .…Trưởng ban Bà: Nguyễn Thị Hà……… Đại diện phòng Kế tốn… Ủy viên Bà: nguyễn Thị Thu Thủy…Đại diện phòng Kế tốn… Ủy viên II TIẾN HÀNH THANH LÝ TSCĐ Tên, mã ký Năm đưa vào sử Nguyên giá hiệu, quy cách dụng Máy in Canon T5400 III 2003 12.680.000 Hao mòn lũy kế Giá trị lại 12.680.000 KẾT LUẬN CỦA BAN THAN H LÝ Máy lạc hậu, tốc độ in chậm, mờ lỗi khơng đáp ứng u cầu kỹ thuật Ngày 11 tháng 09 năm 2009 Trưởng ban lý T¹ Thị Hạnh - Lớp: Kế toán 4_K38 ... C IM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRANG AN 1.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 1.1.1... CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRÀNG AN 2.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 2.1.1 Thủ tục, chứng từ Khi có TSCĐ hữu hình đưa vào... 2.2.1 Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tràng An 19 2.2.2 Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình Cơng ty cổ phần Sách Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục tràng an , Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục tràng an

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay