Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính vạn hoa

84 10 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:19

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ ***** BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : BÙI VĂN VỊNH SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ THỊ MÙI LỚP : 51KT1 MÃ SINH VIÊN : 09540301000 HÀ NỘI - 2013 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng I KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 1.5 Đặc điểm Tổ chức máy kế tốn tình hình áp dụng chế độ kế tốn Cơng ty 1.5.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 1.5.2 Chức nhiệm vụ phận 1.5.3 Chế độ kế toán áp dụng 1.6 Chiến lƣợc phƣơng hƣớng phát triển Công ty tƣơng lai 10 Chƣơng II THỰC TRẠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA 12 2.1 Đặc điểm kế tốn tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 12 2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 12 2.1.1.1 Đối tƣợng tập hợp chị phí tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 12 2.1.1.2.Phƣơng pháp tập hợp chi phí cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 12 2.1.1.3 Phƣơng pháp tính giá thành cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 12 2.2 Thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 13 2.2.1 Trình tự kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty 13 2.2.1.1.Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13 2.2.1.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 23 2.2.1.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi cơng 33 2.2.1.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 47 SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh 2.2.2 Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm cơng ty CP Kính Vạn Hoa 58 2.2.2.1 Tập hợp chi phí cơng trình 58 2.2.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 63 2.2.2.3.Tính giá thành sản phẩm cơng ty Cơng ty Cổ Phần Kính Vạn Hoa 63 Chƣơng III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 66 3.1 Nhận xét chung công tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 66 3.1.1 Những ƣu điểm 66 3.1.1.1 Bộ máy kế tốn hình thức kế tốn áp dụng 66 3.1.1.2.Công tác quản lý hạch tốn chi phí NVL trực tiếp 67 3.1.1.3.Cơng tác quản lý hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 67 3.1.1.4 Cơng tác quản lý hạch tốn chi phí máy thi công 68 3.1.1.5 Công tác quản lý hạch tốn chi phí sản xuất chung 68 3.1.2 Những tồn cần khắc phục 68 3.1.2.1 Tổ chức công tác kế toán, luân chuyển chứng từ 68 3.1.2.2 Về hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 69 3.1.2.3 Về hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 69 3.1.2.4 Hạch tốn chi phí máy thi công 69 3.1.2.5 Hạch tốn chi phí sản xuất chung 70 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 70 3.2.1 Về luân chuyển chứng từ 71 3.2.2 Hệ thống tài khoản sổ kế toán 71 3.2.3 Đối với công tác quản lý khoản mục chi phí 72 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ HĐQT Hội đồng quản trị KH Khấu hao NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp GTGT Giá trị gia tăng NCTT Nhân công trực tiếp SH Số hiệu MTC Máy thi công NG Nguyên giá SXC Sản xuất chung CP Chi phí BHXH Bảo hiểm xã hội ĐVT Đơn vị tính BHYT Bảo hiểm y tế SL Số lƣợng BHTN Bảo hiểm thất nghiệp TT Thành tiền KPCĐ Kinh phí cơng đồn CT Cơng trình HMCT Hạng mục cơng trình NVL Nguyên vật liệu TKĐƢ Tài khoản đối ứng CCDC Công cụ dụng cụ TK Tài khoản CN Công nhân TSCĐ Tài sản cố định CPSX Chi phí sản xuất SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa Sơ đồ 1.2: Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty cổ phần Kính Vạn Hoa Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 1.4 Quy trình ghi sổ theo hình thức nhật ký chung Sơ đồ 1.5 Sơ đồ quynh trình ghi sổ theo hình thức kế tốn máy 10 Sơ đồ 2.1: Quy trình hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 23 Sơ đồ 2.2: Quy trình tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 32 Sơ đồ 2.3: Quy trình kế tốn tập hợp chi phí máy thi công 46 Sơ đồ 2.4: Quy trình tập hợp chi phí sản xuất chung 58 SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Trích trang Nhật ký chung 20 Bảng 2.2: Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21 Bảng 2.3: Số tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22 Bảng 2.4: Bảng chấm công 26 Bảng 2.5: Bảng toán lƣơng tổ xây 27 Bảng 2.6: Bảng lƣơng công nhân trực tiếp th ngồi cơng trình Sơn La 28 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp lƣơng công nhân trực tiếp cơng trình Sơn La 29 Bảng 2.8: Trích trang Nhật ký chung 30 Bảng 2.9: Sổ chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp 31 Bảng 2.10: Sổ tài khoản chi phí nhân cơng trực tiếp 32 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp nguyên vật liệu xuất dùng phận máy thi công 37 Bảng 2.12: Chi phí khấu hao máy thi cơng phân bổ cho cơng trình Quỳnh Nhai – Sơn La 41 Bảng 2.13: Bảng tốn lƣơng phận máy thi cơng 43 Bảng 2.14: Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi cơng 45 Bảng 2.15: Sổ tài khoản chi phí sử dụng máy thi cơng 46 Bảng 2.16: Bảng tiền toán lƣơng phận quản lý đội 49 Bảng 2.17: Bảng tổng hợp lƣơng công nhân phận quản lý đội 50 Bảng 2.18: Bảng phân bổ tiền lƣơng BHXH 51 Bảng 2.19: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung 56 Bảng 2.20: Sổ tài khoản chi phí sản xuất chung 57 Bảng 2.21: Nghiệm thu hạng mục cơng trình 59 Bảng 2.22: Tổng hợp chi phí cơng trình 60 Bảng 2.23: Sổ chi tiết tài khoản 154 61 Bảng 2.24: Sổ tài khoản 154 62 Bảng 2.25: Thẻ tính giá thành hạng mục cơng trình 65 SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập, đặc biệt n c khả tái sản xuất tài sản cố định sở hạ tầng tạo lập m ng vững cho tất ngành kinh tế kinh tế quốc dân Xây dựng c ng ngành kinh tế lớn tạo sở vật chất k thuật cho toàn xã hội, tăng cƣờng tiềm lực kinh tế l n quốc ph ng cho đất nƣơc Sản phẩm xây lắp cơng trình kiến tr c, m i cơng trình c quy mô xây dựng khác kết cấu sản phẩm xây lắp phức tạp Nƣớc ta thực bƣớc chuyển đổi chế kinh tế, việc đại h a sở hạ tầng thực tế đ i h i cấp thiết khắp m i nơi Điều đ không ch c ngh a khối lƣợng công việc ngành xây dựng tăng lên mà c n c ngh a số vốn đầu tƣ cho xây dựng c ng gia tăng Trong trình xây dựng chƣa tạo sản phẩm cho xã hội nhƣng lại sử dụng nhiều vật tƣ, nhân lực, vốn Vấn đề đặt để quản lý sử dụng vốn cách hiệu quả, khắc phục đƣợc tình trạnh lãng phí, thất vốn điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn tốn, thi cơng, nghiệm thu thiết kế, lập dự thời gian kéo dài Chính thế, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vốn phần hành công tác kế toán lại c ý ngh a quan tr ng doanh nghiệp xây lắp Với doanh nghiệp, thực tốt cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm làm sở để giám sát hoạt động, từ đ khắc phục tồn tại, phát huy tiềm đảm bảo cho doanh nghiệp c thể tồn phát triển chế hạch toán kinh doanh kinh tế thị trƣờng nƣớc ta Với nhà nƣớc, cơng tác hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp sở để nhà nƣớc kiểm soát vốn đầu tƣ xây dựng thu thuế Do cần thiết cơng tác kế tốn hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp vai tr công tác m i đơn vị quan tr ng, nên thời gian thực tập Công ty CP Kính Vạn Hoa em ch n SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh sâu vào nghiên cứu đề tài “ Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa” Báo cáo thực tập em gồm Chƣơng 1: Khái qt cơng ty cổ phần Kính Hoa Vạn Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh Chƣơng I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa Tên doanh nghiệp Tên Việt Nam : Công ty cổ phần Kính Vạn Hoa Tên Quốc tê : Kalei joint stock company Tên viết tắt : Kaleijsc Trụ sở chính: Phòng 1102 tầng 11 tòa nhà Hacisco, 15/107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Ph ng giao dịch: Phòng 1267 Giải Phóng – Hồng Mai – Hà Nội Điện thoại: (+84-4) 3662 81 62 Fax: (+84-4) 3662 81 62 Email: Kaleijsc@vnn.vn Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103014555 cấp ngày 15 tháng 11 năm 2006 Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần Thành viên sáng lập công ty - Ông Phạm Ngọc Dƣơng - Bà : Giám đốc công ty Phạm Thanh Hƣơng : Phó giám đốc cơng ty - Ơng Lƣơng Trần Lƣơng : Phó giám đốc cơng ty Vốn đăng ký kinh doanh : 1.000.000.000 VNĐ Vốn đầu tƣ : 4.000.000.000 VNĐ Lôgô biểu trƣng doanh nghiệp: 1.2 Chức nhiệm vụ công ty Xã hội ngày phát triển, ngƣời ngày xuất nhu cầu sống H không ch c n ăn no mặc ấm mà c n c nhu cầu làm đẹp, thẩm m Từ ăn mặc, đồ dùng cá nhân, nhà h văn ph ng nơi mà h làm việc hàng ngày Nhu cầu đ c n đƣợc nâng cao mà yếu tố thông tin c thể gi p h c đƣợc kiến thức, yếu tố phong thủy Xuất phát từ nhu cầu đ công ty thiết kế kiến tr c nội thất, cơng trình đƣợc thành lập để SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh phục vụ h , để làm đẹp cho nhà, văn ph ng h C ng khơng nằm ngồi xu đ Cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa kalei đời Với kết tinh từ tâm huyết với nghề, với đam mê h c h i đƣờng đ ng đắn kalei dần lớn mạnh c vị vững thị trƣờng Với đội ng lãnh đạo c kiến thức chuyên môn tâm huyết vạch cho kalei đƣờng đ ng đắn Kalei tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp với đội ng cán công nhân viên đƣợc ch n l c chu đáo tạo nên cho kalei sức mạnh tập thể Điều đ đƣợc phản ánh qua số thực tế kết hoạt động kinh doanh công ty Ban đầu với đội ng cơng nhân i với trang bị máy m c thô sơ nghèo nàn ch đáp ứng đƣợc 30% lƣợng công việc kalei Công ty tập trung vào phát triển song song kinh doanh sản xuất đ đội ng công nhân lên tới 100 ngƣời Không tự hào với thành c đƣợc Kalei v n cố gắng xây dựng trƣởng thành để đáp ứng ngày cao nhu cầu thị trƣờng nƣớc hƣớng tới thị trƣờng nƣớc Sản xuất xuất sản phẩm mang thƣơng hiệu Việt nƣớc ngồi Tính đến cơng ty xây dựng đƣợc nhiều cơng trình tiêu biểu nhƣ: Thi công t a nhà 88 Láng Hạ - trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Về cơng trình giao thơng: Dự án đƣờng lên m Dâu, Hồng Thạch Kinh Mơn - Hải Dƣơng trị giá cơng trình 8.451 tỷ đồng; nâng cấp cải tạo Quốc lộ 61 trị giá 3.951 tỷ đồng Hởu Giang; dự án đƣờng giao thông lên m b c phủ m đá 8G thủy điện An Vƣơng trị giá 2.153 tỷ đồng Đông Hà - Quảng Trị Về dự án săn lấp mặt bằng, kè đá, đổ bê tông: Săn lấp khu liên hợp thể thao trị giá 1.012 tỷ đồng ban quản lý dự án cơng trình cơng cộng DT thị Quản Ninh làm chủ đầu tƣ; cơng trình ngăn mặn, giữ ng t Thảo Long -Thừa Thiên Huế Huế trị giá 3.799 tỷ đồng, ban quản lý dự án thủy lợi - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn làm chủ đầu tƣ; dự án săn ủi mặt bằng, đƣờng nội cảng Nghi Sơn giai đoạn trị giá 3.625 tỷ đồng ban quản lý dự án Thanh H a làm SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh Bảng 2.24: Sổ tài khoản 154 Công ty CP Kính Vạn Hoa MST 0102071257 SỔ CÁI TK154_chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tháng 4/2011 ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Số hiệu TKĐ Ƣ Số dƣ đầu kỳ KC2_01 30/4/11 Có Nợ …… ……… 30/4/11 Số tiền Kết chuyển chi phí NVL …… 621 …… 171.323.137 trực tiếp CT Sơn La 30/4/11 KC6_01 30/4/11 Kết chuyển chi phí nhân 622 67.795.000 cơng trƣc tiếp CT Sơn La 30/4/11 KC3_01 30/4/11 Kết chuyển chi phí sử dụng 623 38.655.607 máy thi công CT Sơn La 30/4/11 KC4_01 30/4/11 Kết chuyển chi phí sản xuất 627 41,757,567 chung CT Sơn La 30/4/11 KC7_01 30/4/11 Kết chuyển chi phí kinh 1,212,920,310 632 doanh dở dang CT Sơn La Cộng phát sinh …… …… Số dƣ cuối kỳ Ngày 30 tháng năm 2011 Ngƣời lập Kế toán trƣởng Ký, họ tên Ký, họ tên SV: Vũ Thị Mùi 62 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh 2.2.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang Xuất phát từ đặc điểm, đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty cơng trình, hạng mục cơng trình; đối tƣợng tính giá thành cơng trình, HMCT nên sản phẩm dở dang cơng ty tồn chi phí cơng trình, HMCT mà đến cuối kỳ v n chƣa hoàn thành, bàn giao Để xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ phải tiến hành kiểm kê khối lƣợng xây lắp dở dang, xác định mức độ hồn thành cơng trình, HMCT dùng phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp Đối với cơng trình c giá trị nh bàn giao tốn cơng trình hồn thành chi phí sản xuất dở dang thực tế tổng cộng chi phí sản xuất từ khởi cơng đến thời điểm xác định Đối với cơng trình c giá trị lớn công ty bàn giao theo giai đoạn hồn thành Trƣờng hợp sản phẩm dở dang giai đoạn xây lắp chƣa hoàn thành, xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ phải tiến hành phân bổ chi phí thực tế Tại cơng ty Cổ Phần Kính Vạn Hoa, chi phí dở dang cuối kỳ đƣợc xác định theo phƣơng pháp nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất dở Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ dang đầu kỳ = hồn thành Chi phí hay giá sử dụng phát sinh trị khối + lƣợng xây lắp dở Chi phí hay giá trị khối Chi phí hay giá trị khối lƣợng Chi phí NVL thực tế + x dang cuối kỳ lƣợng xây lắp dở dang cuối theo dự toán kỳ theo dự toán theo khối theo khối lƣợng lƣợng hồn thành hồn thành Cơng trình Sơn La đến thời điểm tháng năm 2011 hồn thành nên cơng trình khơng c dở dang cuối kỳ 2.2.2.3.Tính giá thành sản phẩm cơng ty Cơng ty Cổ Phần Kính Vạn Hoa - Đối tƣợng tính giá thành Đối tƣợng tính giá thành loại sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất Khác với hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm việc xác SV: Vũ Thị Mùi 63 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh định giá thực tế loại sản phẩm hồn thành Xác định đối tƣợng tính giá thành cơng việc tồn cơng tác tính giá thành sản phẩm Bộ phận kế tốn tính giá thành phải vào đặc điểm doanh nghiệp, loại sản phẩm dịch vụ, tính chất sản xuất, để xác định đối tƣợng tính giá thành thích hợp Việc xác định đối tƣợng tính giá thành trƣớc hết phải vào nhu cầu cần tính giá cho sản phẩm dịch vụ Cơng trình hay HMCT nào? Sau đ phải vào đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất, quy trình cơng nghệ sản xuất khả tập hợp chi phí Do cơng ty xây dựng tổ chức sản xuất đơn nhƣ: Xây dựng cầu, tuyến đƣờng, HMCT, nên sản phẩm xây dựng đối tƣợng tính giá thành Nhƣ đối tƣợng tính giá thành cơng ty cơng trình, HMCT hồn thành - Kỳ tính giá thành Cơng ty tính giá thành vào cuối m i giai đoạn cơng trình hay hạng mục cơng trình hồn thành, tốn - Phƣơng pháp tính giá thành Tính giá thành phƣơng pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất để tính giá thành sản xuất thực tế cơng trình, HMCT hồn thành Cơng ty áp dụng phƣơng pháp giá thành giản đơn (phƣơng pháp trực tiếp) Giá thành cơng trình Chi phí sản xuất = phát sinh kì Chi phí sản + xuất dở dang đầu kì Chi phí sản - xuất dở dang cuối kỳ Do hạng mục cơng trình Sơn La hồn thành nên không c dở dang cuối kỳ SV: Vũ Thị Mùi 64 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh Bảng 2.25: Thẻ tính giá thành hạng mục cơng trình Cơng ty Cổ phần Kính Vạn Hoa MST 0102071257 THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Cơng trình: QL279_ Đán Đăm_Pa Sáng_Co Muông_Lốm Lầu_Quỳnh Nhai_Sơn La Khối lƣợng nghiệm thu: 38.476,58 m3 ĐVT: đồng Chi phí SXDD Chi phí phát sinh ký đầu kỳ 7,797,188,690 Cộng phát Nguyên vật Nhân công Máy thi Sản xuất liệu trực tiếp trực tiếp công chung 610,007,560 254,376,000 199,139,172 147,379,578 sinh Chi phí Giá thành thực dở dang tế cuối kỳ 1,212,920,310 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) SV: Vũ Thị Mùi 65 Lớp: 51KT1 9,010,109,000 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh Chƣơng III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP Trong nghiệp công nghiệp h a, đại h a đất nƣớc, kế toán công cụ quan tr ng phục vụ cho việc quản lý kinh tế Với chế thị trƣờng mở cửa, khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh thị trƣờng, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trở thành điều kiện thiếu hạch toán kinh tế doanh nghiệp Với chức tính tốn, ghi chép, phản ánh, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gi p nhà quản lý nắm đƣợc tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đ c biện pháp quản lý c hiệu quả, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tối đa h a lợi nhuận Trong trình thực tập Cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa , dƣới g c độ sinh viên, em tìm hiểu, tham khảo q trình hạch tốn cơng ty Trong khuôn khổ Báo Cáo này, em xin mạnh dạn đƣa số đánh giá chủ quan ƣu điểm tồn cần khắc phục công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty nhƣ sau: 3.1 Nhận xét chung cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 3.1.1 Những ưu điểm 3.1.1.1 Bộ máy kế tốn hình thức kế tốn áp dụng - Phải nhận thấy việc áp dụng hình thức kế tốn: Nhật ký chung cơng ty thuận lợi Thật nguyên tắc chung hình thức kế toán m i nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh phải ghi vào sổ nhật ký tr ng tâm nhật ký chung, theo thứ tự thời gian phát sinh định khoản nghiệp vụ đ sau đ lấy số liệu sổ nhật ký để chuyển ghi sổ theo nghiệp vụ phát sinh Việc vận dụng hình thức kế tốn thực tế công ty thƣờng vào chứng từ gốc, sổ thẻ kế toán chi tiết theo phần hành ngƣời đảm nhận, cuối tháng vào bảng tổng hợp chứng từ gốc từ phần hành kế toán chuyển nhân viên ph ng kế toán Kế toán tổng hợp) ghi vào nhật ký chung sổ Việc ghi chép giảm thiểu đƣợc khối lƣợng công việc tránh chồng chéo ghi nghiệp vụ vào nhật ký chung đồng thời tạo mối quan hệ SV: Vũ Thị Mùi 66 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh logic chứng từ gốc - bảng tổng hợp chứng từ gốc (hoặc sổ thẻ chi tiết) - nhật ký chung từ đ tạo điều kiện thuận lợi kiểm tra đối chiếu số liệu - Cơng ty cập nhật chế độ kế tốn mới, tổ chức cơng tác kế tốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh tình hình phân cấp quản lý tài doanh nghiệp, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời m i hoạt động kinh tế tài phát sinh Cụ thể từ cơng việc kế tốn ban đầu, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ chứng từ gốc đƣợc tiến hành cẩn thận đảm bảo cho số liệu kế toán c pháp lý, tránh đƣợc phán ánh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Việc lập luân chuyển chứng từ gốc theo đ ng chế độ hành, hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định Sổ chi tiết đƣợc lập sở nhu cầu quản lý công ty đảm bảo quan hệ đối chiếu với sổ tổng hợp 3.1.1.2.Công tác quản lý hạch tốn chi phí NVL trực tiếp Do đặc điểm ngành XDCB chi phí NVL chiếm tỷ tr ng lớn nên phần lớn NVL Công ty mua, c n NVL phụ đội mua tiền tạm ứng Việc Công ty ch giao cho đội mua vật tƣ nh c n Công ty trực tiếp ký kết hợp đồng mua vật tƣ c giá trị lớn gi p Công ty nắm đƣợc thị trƣờng giá đồng thời Công ty c thể trực tiếp đề biện pháp tiết kiệm chi phí NVL Vật tƣ đội phụ trách mua phải qua duyệt tạm ứng với vật tƣ Cơng ty mua đội phải cử ngƣời l nh Sự quản lý chặt chẽ vật tƣ nhƣ gi p cho việc quản lý vật tƣ đƣợc xác, bảo đảm việc sử dụng vật tƣ phù hợp với dự toán, đồng thời giảm chi phí quản lý vật tƣ Cơng ty T m lại, cơng tác quản lý hạch tốn chi phí nguyên vật liệu công ty c hiệu đ ng chế độ Tại cơng trình c nghiệp vụ phát sinh đội phải kịp thời hoàn chứng từ lại Cơng ty để hạch tốn Cơng ty lập bảng kê chi tiết vật tƣ phục vụ cho việc theo dõi vật tƣ, nên cuối kỳ đối chiếu, kiểm tra chi phí phát sinh, tính giá thành nhanh ch ng, xác 3.1.1.3.Cơng tác quản lý hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Việc lựa ch n phƣơng pháp trả lƣơng Công ty hợp lý Hình thức khốn đƣợc sử dụng để giao việc cho công nhân tạo điều kiện th c đẩy ngƣời lao động c ý thức trách nhiệm công việc thời gian l n chất lƣợng SV: Vũ Thị Mùi 67 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh nhƣ c ng đảm bảo tiến độ thi công chất lƣợng cơng trình Hình thức trả lƣơng theo thời gian đƣợc áp dụng với phận lao động gián tiếp lao động h không tạo sản phẩm cụ thể nên khơng thực làm khốn đƣợc Q trình lao động công nhân đƣợc theo dõi thƣờng xuyên qua bảng chấm cơng, bảng tốn lƣơng ghi rõ số công, tiền công nhân gi p cho kế tốn tổng hợp tiền lƣơng tính giá thành thuận tiện 3.1.1.4 Cơng tác quản lý hạch tốn chi phí máy thi cơng Các khoản chi phí liên quan đến máy thi cơng đƣợc hạch tốn thành khoản riêng, rõ ràng cụ thể thông qua bảng tổng hợp chi phí máy thi cơng Cuối kỳ kế tốn lập bảng tổng hợp chi phí thuê máy ngƣời quản lý biết đƣợc cấu chi phí máy thi cơng giá thành gi p kế tốn tổng hợp việc tính giá thành, phân tích hiệu sử dụng máy 3.1.1.5 Công tác quản lý hạch tốn chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung đƣợc tổng hợp thành bảng riêng đ chi tiết loại chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, cho công tác quản lý Đối với chi phí khấu hao đƣợc tính hạch tốn xác theo quy định Các loại máy m c thiết bị đƣợc xác định tỷ lệ khấu hao hợp lý đảm bảo phản ánh đ ng chi phí tạo nguồn tài cho tái đầu tƣ TSCĐ Đối với công cụ dụng cụ đặc trƣng thời gian thi công kéo dài nên loại công cụ, dụng cụ cố định cơng trình nên Cơng ty khơng phải phân bổ chi phí cho cơng trình Đối với dịch vụ mua c chứng từ hợp lệ Những chi phí chung phát sinh cho nhiều cơng trình đƣợc 3.1.2 Những tồn cần khắc phục 3.1.2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn, ln chuyển chứng từ - Do công ty thành lập chƣa lâu, quy mô c n nh nên nhân lực c n hạn chế đ ngƣời phải kiêm nhiệm nhiều việc, khối lƣợng công việc nhiều, không đ ng với khả năng, điều gây ảnh hƣởng lớn đến hiệu công việc, làm cho suất lao động khơng cao Ở đội chƣa c kế tốn nên kh khăn việc tập hợp, phân loại chi phí, luân chuyển chứng từ SV: Vũ Thị Mùi 68 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh - Việc cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy FSC 2.5, phần mềm kế toán nh , chi phí đầu tƣ ban đầu hợp lý, nhiên trình áp dụng, n v n c n nhiều tồn định nhƣ: Việc hạch tốn chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng khơng đƣợc tách rời hệ phần hành kế tốn máy mà gộp chung hệ điều hành: Chứng từ tổng hợp gây kh khăn cho việc nhìn tổng số liệu, muốn tìm số liệu kế tốn buộc phải l c liệu qua nhiều bƣớc Đồng thời hình thức kế tốn máy phụ thuộc đƣờng điện, đƣờng truyền internet, liệu chƣa thƣờng xuyên đƣợc in để lƣu file cứng mà lƣu file mềm, trƣờng hợp cần tìm liệu, kế tốn gặp kh khăn - Hạch toán giá thành ch diễn vào cuối quý nên khối lƣợng công việc bị dồn vào ngày cuối quý gây áp lực nhân viên kế tốn cơng ty đặc biệt kế tốn chi phí, giá thành- kế tốn tổng hợp Việc ghi vào nhật ký chung dựa tờ kê chi tiết hay bảng tổng hợp chứng từ gốc đ i h i kế tốn cơng ty phải đối chiếu k hoá đơn từ bảng kê với chứng từ gốc liên quan, việc đánh số bảng kê phải thật khoa h c để tránh trùng lặp dễ dàng cho việc đối chiếu sau 3.1.2.2 Về hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty khơng trích trƣớc TK335 – lƣơng trích trƣớc, trƣờng hợp công nhân xin ngh phép phát sinh đột biến tăng làm cho chi phí kỳ đ biến động tăng ảnh hƣởng đến giá thành cơng trình kỳ 3.1.2.3 Về hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Do địa bàn Cơng ty rộng, ngh a c nhiều cơng trình thi công xa Công ty nên công tác thu nhập gửi chứng từ Đội ph ng kế tốn Cơng ty c n tƣơng đối chậm ảnh hƣởng đến cơng tác kế tốn chung 3.1.2.4 Hạch tốn chi phí máy thi cơng Tài khoản 623 – chi phí sử dụng máy thi cơng bao gồm yếu tố sau + Chi phí nhân cơng sử dụng máy + Chi phí nguyên vật liệu dùng cho sử dụng máy + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí khấu hao máy thi cơng + Chi phí dịch vụ mua ngồi SV: Vũ Thị Mùi 69 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh + Chi phí tiền khác Tồn chi phí đƣợc hạch toán vào tài khoản 623 đƣợc mở chi tiết cho tài khoản cấp cụ thể: + TK6231: Chi phí nhân viên quản lý phân xƣởng + TK6232: Chi phí nguyên vật liệu dùng cho quản lý phân xƣởng + TK6233: Chi phí dụng cụ sản xuất + TK6234: Chi phí khấu hao TSCĐ + TK6237: Chi phí dịch vụ mua ngồi + TK6238: Chi phí tiền khác Thực tế Công ty cổ phần Kính Vạn Hoa chi phí sử dụng máy thi cơng đƣợc hạch tốn chung vào tài khoản 623, không mở chi tiết tài khoản cấp Việc kh khăn cho q trình phân tích yếu tố chi phí cho sử dụng máy thi công Do đ , ch ng ta kh đề biện pháp nhằm quản lý, tiết kiệm đƣợc chi phí sử dụng máy thi cơng, hạ giá thành sản phẩm 3.1.2.5 Hạch tốn chi phí sản xuất chung Thứ nhất: Tại Cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa chi phí sản xuất chung c ng khơng đƣợc mở tài khoản cấp 2, gây kh khăn cho việc thƣo dõi khoản chi phí thuộc sản xuất chung Thứ hai: Chi phí cơng cụ dụng cụ đƣợc phân bổ lần vào chi phí SX c giá trị nh thời gian thi cơng cơng trình thƣờng dài Tuy nhiên thực tế công cụ dụng cụ sử dụng cho cơng trình thƣờng khơng hao hụt 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phƣơng hƣớng chung để hồn thiện cơng tác quản lý n i chung c ng nhƣ công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phát huy ƣu điểm c , tìm cách khắc phục tồn nhằm đảm bảo hạch toán theo đ ng chế độ tài kế tốn đồng thời đáp ứng u cầu quản lý doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty, đƣợc gi p đỡ cán trong công ty giáo viên hƣớng d n em đƣợc tìm hiểu cơng tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Qua đ em xin đề xuất số ý kiến, SV: Vũ Thị Mùi 70 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh biện pháp cụ thể để khắc phục tồn quản lý hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành Công ty 3.2.1 Về luân chuyển chứng từ - Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán mà phần hành cụ thể nhƣ phần mềm kế tốn Misa, FST, Bravo - Khối lƣợng cơng việc kế toán nhiều, nên cần tăng thêm số lƣợng kế toán, phân công đ ng chuyên môn, không làm việc chồng chéo, đồng thời tạo điều kiện cho kế toán tham gia kh a h c nâng cao nghiệp vụ để c thể tổ chức công việc, chứng từ khoa h c, hợp lý - Để giảm bớt khối lƣợng cơng việc kế tốn vào cuối tháng, đảm bảo cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời cho đối tƣợng sử dụng, hạn chế sai s t trình xử lý thơng tin Muốn cơng ty phải c yêu cầu, quy định rõ ràng nhân viên thống kê đội, xí nghiệp xây dựng định kỳ 10-15 ngày phải thực việc giao nhận hoá đơn chứng từ ph ng kế toán cơng ty - Kế tốn cơng ty c ng hƣớng d n việc phân loại chứng từ xác hạch toán ban đầu cho nhân viên đội thi công 3.2.2 Hệ thống tài khoản sổ kế tốn - Cơng ty nên sử dụng TK335 để trích trƣớc tiền lƣơng ngh phép cơng nhân trực tiếp tránh biến động chi phí Mức trích đƣợc tính nhƣ sau: Mức trích trƣớc hàng tháng theo kế hoạch x cơng nhân trực tiếp tháng trích trƣớc Tổng số tiền lƣơng ngh phép theo kế hoạch năm Tỷ lệ trích = Tỷ lệ Tiền lƣơng thực tế phải trả = công nhân trực tiếp x 100% Tổng số tiền lƣơng phải trả theo kế hoạch trƣớc năm cơng nhân trực tiếp + Khi trích trƣớc tiền lƣơng ngh phép, kế toán ghi: Nợ Tk 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp C TK335 – Chi phí phải trả + Thực tế chi trả lƣơng ngh phép, kế toán ghi: SV: Vũ Thị Mùi 71 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh Nợ Tk 335 – Chi phí phải trả C TK334 – Phải trả ngƣời lao động - Đồng thời, công ty c ng nên mở tài khoản cấp cho TK623 – Chi phí sử dụng máy, TK627 – Chi phí sản xuất chung, nhằm nâng cao chất lƣợng cơng tác kế tốn chi phí đ , đem lại tối ƣu kết hoạt động công ty 3.2.3 Đối với công tác quản lý khoản mục chi phí - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Là khoản mục chi phí mà công ty cần phải quan tâm nhiều Cần c cán k thuật vật tƣ lập kế hoạch chi phí vật tƣ với định mức hao phí mà v n đảm bảo chất lƣợng yêu cầu k thuật Hạn chế hao hụt vận chuyển bảo quản vật tƣ Ở đội cần phải c chứng từ làm cho việc mua sắm vật tƣ, bảo quản vật tƣ sử dụng vật tƣ Từ đ kế tốn cơng ty cán công ty dễ dàng theo dõi kiểm tra Địa bàn xây dựng Công ty rộng, đ Cơng ty nên tìm kiếm, mở rộng quan hệ với nhiều bạn hàng để cần c thể mua vật liệu gần nơi thi công nhất, vận chuyển đến chân cơng trình mà v n đảm bảo chất lƣợng, số lƣợng vật liệu, tiến độ thi cơng chất lƣợng cơng trình, đồng thời giảm đƣợc chi phí vận chuyển - Chi phí nhân cơng trực tiếp Đặc điểm công ty xây lắp nhân cơng th ngồi nhiều Đối với cơng nhân th ngồi, khơng trích BHYT, BHXH nên để đảm bảo an tồn lao động, tăng suất lao động, cơng ty nên trích số phần trăm số tiền phải trả cho ngƣời lao động Nếu c tai nạn lao động bất ngờ xảy cơng ty c khoản tiền để h trợ cho ngƣời bị tai nạn Việc vừa khuyến khích ngƣời lao động làm việc c suất, đồng thời nâng cao uy tín cơng ty phù hợp với chế độ bảo hiểm ngƣời lao động Để thực đƣợc điều cơng ty ngƣời lao động phải c thoả thuận với Công ty c ng nên trích kinh phí cơng đồn cho nhân viên Kinh phí cơng đồn trích lập theo tỷ lệ quy định tổng tiền lƣơng thực tế, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí phần nộp lên cấp trên, phần dùng để chi tiêu doanh nghiệp nhƣ hội nghị, chi ngày lễ tết cho nhân viên nữ, Tết thiếu nhi cho SV: Vũ Thị Mùi 72 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh em nh , hay hoạt động tập thể doanh nghiệp g p phần khuyến khích ngƣời lao động, tạo mối quan hệ thân thiết, chia sẻ tập thể cơng ty - Chi phí máy thi cơng C thể tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công cách nâng cao công suất sử dụng máy, tiết kiệm nguyên vật liệu sử dụng cho chạy máy Trong điều kiện c thể Công ty nên đầu tƣ mua sắm thuê loại máy thi công ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng máy m c Đồng thời, với loại máy thi cơng Cơng ty q lạc hậu nên lý đầu tƣ máy m c tránh để ứ đ ng vốn, nâng cao suất lao động - Đối với chi phí sản xuất chung Chi phí cơng cụ dụng cụ: đƣợc phân bổ lần vào chi phí SX c giá trị nh thời gian thi cơng cơng trình thƣờng dài Tuy nhiên thực tế công cụ dụng cụ sử dụng cho cơng trình thƣờng khơng hao hụt nhiều, v n c thể sử dụng nhiều lần Vì Cơng ty nên mở sổ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn công cụ, dụng cụ chi tiết hơn, tái sử dụng để tránh lãng phí SV: Vũ Thị Mùi 73 Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh KẾT LUẬN Rõ ràng kế toán phận quan tr ng công tác quản lý daonh nghiệp Bộ máy kế tốn hồn thiện, thực tốt cơng việc gi p nhà quản lý đƣa định đ ng đắn Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác, hợp lý yếu tố định đến khả cạnh tranh thị trƣờng doanh nghiệp Trong thời gian thực tập cơng ty Cổ Phần Kính Vạn Hoa, qua q trình tìm hiểu vận dụng kiến thức h c đƣợc vào thực tế công ty em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Do trình độ nhận thức kiến thức c n hạn chế đồng thời kinh nghiệm thực tế c n ít, nên chắn nội dung chuyên đề chƣa phản ánh đầy đủ m i khía cạnh vấn đề không tránh kh i thiếu s t Em mong nhận đƣợc ch bảo, ý kiến nhận xét thầy cô giáo ban lãnh đạo cơng ty để chun đề em hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn quan tâm, hƣớng d n ch bảo tận tình thầy Bùi Văn Vịnh- giảng viên khoa kế toán trường đại học Thủy Lợi cô, chú, anh chị ban lãnh đạo phòng tài kế tốn cơng ty Cổ Phần Kính Vạn Hoa tạo điều kiện thuận lợi gi p đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn.! SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh TÀI LIỆU THAM KHẢO a GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi Giáo trình kế tốn tài NXB Tài Chính, Hà Nội năm 2010 b Thơng tƣ 04/2010/TT/BXD ban hành ngày26/5/2010 c Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 cuả BTC d Hệ thống kế toán doanh nghiệp xây lắp- Nhà xuất Tài e Một số luận văn kh a trƣớc SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 Báo cáo thực tập GVHD: Bùi Văn Vịnh KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam BỘ MƠN KẾ TỐN Độc - Tự - Hạnh phúc - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Về báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp trình thực báo cáo của: Sinh viên : Vũ Thị Mùi Lớp : 51KT1 Tên đề tài thực hiện: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần kính Vạn Hoa Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Giáo viên hƣớng dẫn SV: Vũ Thị Mùi Lớp: 51KT1 ... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA 12 2.1 Đặc điểm kế toán tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. tập hợp chi phí cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 12 2.1.1.3 Phƣơng pháp tính giá thành cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa 12 2.2 Thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. cơng ty cổ phần Kính Vạn Hoa Báo cáo thực tập em gồm Chƣơng 1: Khái quát cơng ty cổ phần Kính Hoa Vạn Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính vạn hoa , Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính vạn hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay