Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai

87 25 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:10

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HOÀNG THIÊN AN TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HOÀNG THIÊN AN TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG QUANG PHƯƠNG HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 1.2 Khái quát lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật hình năm 2015 14 1.3 Khái quát quy định pháp luật hình số nước Thế giới tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 32 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH ĐỒNG NAI 39 2.1 Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 39 2.2.Thực tiễn thi hành quy định pháp luật hình tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản tỉnh Đồng Nai 41 Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN TRONG XÉT XỬ 63 3.1 Các yêu cầu áp dụng quy định pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 63 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định Bộ luật hình năm 2015 xét xử .67 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình TAND : Tòa án nhân dân TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Hình sơ thẩm (Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) Bảng 2.2 Hình phúc thẩm Bảng 2.3 Hình sơ thẩm (Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian gần đây, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách pháp luật phục vụ cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Nhằm cụ thể hóa tổ chức thực tốt chủ trương trên, thời gian ngắn, Bộ Chính trị ban hành hai Nghị 48-NQ/TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam định hướng đến 2020 Nghị 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp, mục tiêu chung nhằm hướng đến việc củng cố hoàn thiện hệ thống pháp luật tiến tới xây dựng thành cơng mơ hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Thực tế triển khai nhiều biện pháp cấp bách, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng bảo vệ tổ quốc Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nằm nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu, hành vi nguy hiểm cho xã hội Hành vi không phương hại trực tiếp đến tài sản cá nhân, tổ chức mà trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội Hậu hành vi xâm phạm sở hữu gây vô to lớn, gây xúc nhân dân Trong công tác xây dựng pháp luật hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nước ta có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp, đa dạng, chí xác định xử lý khó khăn.Vì cần phải nghiên cứu vấn đề liên quan đến loại tội phạm diễn biến thực tế, từ xây dựng sách hình phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm lâu dài Đó cơng cụ sắc bén Nhà nước để bảo vệ an ninh trật tự xã hội, quyền lợi ích hợp pháp nhân dân, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu, giáo dục người ý thức tôn trọng tuân theo pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Do đó, việc nghiên cứu loại tội phạm điều cần thiết cấp bách lý tơi chọn đề tài nghiên cứu “ Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản - tội phạm nằm nhóm tội xâm phạm sở hữu, nghiên cứu hành vi có tính nguy hiểm cho xã hội diễn biến phức tạp Nội dung số nhà nghiên cứu luật học đề cập sách chuyên khảo, luận văn khóa luận tốt nghiệp Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy có số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến đề tài luận văn, là: - Giáo trình luật hình Việt Nam , Đại học luật Hà Nội (2011), Nhà xuất Công an nhân dân; Giáo trình luật hình Việt Nam (phần tội phạm xâm phạm sở hữu) Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội (2002), Giáo trình sau đại học luật hình Việt Nam phần tội phạm GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên (2014), Nhà xuất khoa học xã hội, Hà nội… Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chuyên sâu đầy đủ riêng tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản chưa nhiều Nhất chưa có cơng trình nghiên cứu tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản từ thực tiễn khoanh vùng địa phương cụ thể Do luận văn đóng góp phần việc nghiên cứu lý luận thực tiễn hành vi cụ thể quy định Bộ luật hình tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản thực tiễn địa bàn tỉnh Đồng Nai Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài phân tích khoa học để làm sáng tỏ số vấn đề lý luận, thực tiễn tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình Việt Nam giải pháp bảo đảm áp dụng xét xử 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài : - Nhằm làm rõ vấn đề lý luận pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình Việt Nam, cụ thể làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình phạt tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản; - Quy định Bộ luật hình năm 1999 tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nghiên cứu thực tiễn thi hành địa bàn tỉnh Đồng Nai hai cấp xét xử (Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai); - Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản giải pháp bảo đảm áp dụng xét xử Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai sở Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009, Bộ luật hình năm 2015 văn pháp luật có liên quan 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình phạt tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản quy định Điều 143 Bộ luật hình năm 1999 Điều 178 Bộ luật hình 2015 từ thực tiễn xét xử tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Một số phương pháp cụ thể như: Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp số liệu dựa án, định, số liệu thống kê, báo cáo tổng kết cấp Tòa án Phương pháp so sánh pháp luật để đối chiếu với quy định pháp luật với nhằm tìm điểm trình nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, định hướng Đảng sách hình sự; quan điểm, đường lối xử lý tội xâm phạm sở hữu theo pháp luật hình Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu đề xuất luận văn có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình hành xử lý hành vi phạm tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản Đồng thời qua tác giả mong muốn góp phần hồn thiện quy định pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nói riêng, hồn thiện quy định pháp luật hình nói chung 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn sử dụng làm tư liệu tham khảo cho cán làm công tác nghiên cứu, giảng dạy khoa học luật hình sự, cho cán thực tiễn công tác quan bảo vệ pháp luật Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án sinh viên chun ngành luật hình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận lập pháp hình Việt Nam tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản Chương 2: Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản thực tiễn thi hành tỉnh Đồng Nai Chương 3: Các yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản xét xử Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 1.1.1 Khái niệm Tội hủy hoại làm hư hỏng tài sản tội xâm phạm sở hữu, khái niệm tội hủy hoại làm hư hỏng tài sản phải thỏa mãn khái niệm chung tội xâm phạm sở hữu, đồng thời phải thỏa mãn các dấu hiệu đặc thù nói riêng Khái niệm chung tội xâm phạm sở hữu hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm phạm đến quan hệ sở hữu quan, tổ chức công dân Như khái niệm tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản hành vi có lỗi gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu thiệt hại phải phản ánh đầy đủ chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội cụ thể hành vi hành vi hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản người khác Hành vi hủy hoại tài sản hành vi làm hoàn tồn giá trị sử dụng tài sản khơng thể khơi phục lại tồn giá trị tài sản khơng Hành vi làm hư hỏng tài sản hành vi làm giảm đáng kể giá trị sử dụng tài sản giá trị sử dụng bị giảm khơi phục (có thể khơi phục lại cũ, khôi phục lại phần) Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản xâm hại quan hệ sở hữu thiệt hại phải phản ánh đầy đủ chất nguy hiểm cho xã hội hành vi Hành vi nguy hiểm cho xã hội hành vi gây đe doạ gây thiệt hại đáng kể đến quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Quan hệ xã hội luật hình bảo vệ tội xâm phạm sở hữu chủ yếu quan hệ tài sản, ngồi có quan hệ khác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ lệ án bị hủy, sửa, ảnh hưởng đến chất lượng xét xử Do cần thiết có Nghị hướng dẫn cụ thể, kịp thời Đảm bảo phối hợp hoạt động hệ thống Tòa án quan bảo vệ pháp luật nhằm mục đích tăng cường hiệu hoạt động áp dụng pháp luật hình 3.2.2 Tiếp tục hồn thiện pháp luật Từ nghiên cứu tình hình tội phạm hủy hoại làm hư hỏng tài sản diễn địa bàn tỉnh Đồng Nai, thấy tội phạm chiếm tỉ lệ không cao so với tội phạm xâm phạm sở hữu khác Tuy nhiên, hậu để lại hành vi nguy hiểm cho xã hội lại ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự đời sống tinh thần người dân địa phương nói riêng tồn xã hội Tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội ngày tinh vi, phức tạp thể coi thường pháp luật đối tượng phạm tội Do cần thiết phải ghi nhận điều chỉnh hành vi hủy hoại làm hư hỏng tài sản người khác theo pháp luật hình nhằm đảm bảo đời sống xã hội phát triển lành mạnh, tiến đến không nguy tồn phát triển tội phạm Hệ thống pháp luật không sở pháp lý cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà yếu tố đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, cần phải tiếp tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật chống tội phạm hủy hoại làm hư hỏng tài sản theo kịp phát triển kinh tế xã hội Hệ thống pháp luật bao gồm: Bộ luật hình năm 2015 văn giải thích, hướng dẫn áp dụng điều luật quy định tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản ; Bộ luật tố tụng hình … Bên cạnh việc tiếp tục hồn thiện pháp luật hình cần rà soát lại xem quy định BLHS, đặc biệt phần tội xâm phạm sở hữu tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản có quy định từ xây dựng BLHS năm khơng áp dụng Chúng ta phải tìm ngun nhân quy định khơng áp dụng Nếu tính nguy hiểm cho xã hội khơng thơi nên đưa khỏi BLHS Vì vậy, pháp luật ln ln phải công cụ sắc bén để nhằm đấu tranh, trấn áp tội 68 phạm đồng thời tạo an toàn, an tâm, tin tưởng nhân dân Nhà nước pháp luật 3.2.3 Nâng cao lực, trách nhiệm Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân Việc án, định Tòa án ngày vào chiều sâu, khắc phục nhiều tình trạng chủ quan ý chí, dựa vào hồ sơ phán hạn chế đến mức thấp oan, sai hoạt động tố tụng Tuy nhiên, khâu quan trọng hoạt động tố tụng nói chung cơng tác xét xử nói riêng người, mà cụ thể công tác xét xử đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Nhằm nâng cao lực trách nhiệm Thẩm phán để góp phần nâng cao hiệu cơng tác xét xử cần phải tăng cường đổi công tác đào tạo nguồn Thẩm phán, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, củng cố tổ chức chế độ sách Thẩm phán nghề đặc biệt, nghề cần phải có trình độ chuyên môn cao pháp luật cần đào tạo Thẩm phán cần phải trang bị cho vững vàng chun mơn, giỏi kỹ năng, có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp lĩnh, có tinh thần dũng cảm, dám đấu tranh cho công bằng, bảo vệ công lý Chỉ Thẩm phán có trình độ chun mơn cao với tâm sáng, tơn trọng cơng họ có niềm tin nội tâm vững vàng để đảm bảo xét xử người, tội pháp luật Cùng với Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ xét xử để đủ lực xét xử Cần tăng cường khóa đào tạo ngắn hạn dài hạn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm nhân dân cấp quận, huyện Có chế cho họ tiếp cận với văn pháp luật hành nhằm giúp họ nắm bắt nội dung văn pháp luật hoạt động tố tụng, thực tốt quyền nghĩa vụ hoạt động tố tụng Mặc khác, cần nghiên cứu kéo dài nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân, mở rộng đối tượng tham gia làm Hội thẩm nhân dân trọng người lớn tuổi, có 69 uy tín, có kiến thức hiểu biết xã hội sâu rộng am hiểu địa bàn Cần có sách chế độ thù lao thỏa đáng cho Hội thẩm nhân dân q trình cơng tác Song song cần phải xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh văn hướng dẫn thi hành giải thích luật phải kịp thời Có điều kiện cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử có sở pháp lý vững tuân theo pháp luật 3.2.4 Nâng cao lực, trách nhiệm Kiểm sát viên, Luật sư Ngành kiểm sát cần đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quy hoạch, sử dụng đội ngũ Kiểm sát viên; đội ngũ Kiểm sát viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, lĩnh, công tâm trách nhiệm Đội ngũ cán tư pháp người trực tiếp tham gia vào tồn q trình tố tụng Trong Kiểm sát viên người đại diện cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố phiên tòa, kiểm sát việc tuân theo pháp luật Hội đồng xét xử người tham gia tố tụng vụ án Do đó, Kiểm sát viên cần không ngừng cập nhật, nâng cao loại kiến thức để phục vụ cho việc thực chức thực hành quyền công tố Nâng cao hiểu biết pháp luật, làm sở cho việc thực chức thực hành quyền công tố, nâng cao hiểu biết khoa học xã hội khác, tội phạm học; khoa học chứng cứ, dấu vết; lơgíc; tâm lý; xã hội học …Kiểm sát viên cần thường xuyên rèn luyện kỹ nghiệp vụ rèn luyện kỹ giao tiếp để thể phong cách ứng xử có văn hóa hành vi, thái độ, cách xưng hô, tôn trọng điều khiển chủ tọa phiên tòa, tơn trọng quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng người tham gia tranh tụng với Kiểm sát viên phải ln có ý thức học tập, kịp thời cập nhật văn pháp luật kiến thức nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, để không ngừng nâng cao trình độ chun mơn Kiểm sát viên phải ln ln thể hình ảnh người đại diện cho cơng bằng, đại diện cho nghĩa, lẽ phải, có phẩm chất đạo đức đặc biệt phải có đủ lực để hồn thành cơng việc chun mơn giao, đáp ứng tiêu chí: 70 vững trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thơng pháp luật, công tâm lĩnh, kỷ cương trách nhiệm Để trang bị kiến thức cho đội ngũ Kiểm sát viên, năm ngành kiểm sát phải thực tốt công tác quy hoạch kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất trị Đồng thời chủ động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cấp cấp để kịp thời phát hiện, khắc phục, uốn nắn sai sót, tồn cơng tác thực hành quyền công tố, bảo đảm cho hoạt động thực hành quyền công tố đạt chất lượng hiệu Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng Kiểm sát viên Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên cần thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện để giữ vững lĩnh trị, lĩnh nghề nghiệp; phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, biết vượt qua mình, kiên đấu tranh bảo vệ đúng, tôn trọng lẽ phải Đào tạo, phát triển đội ngũ Luật sư đủ số lượng, có phẩm chất trị, đạo đức, có trình độ chun mơn Hoàn thiện chế bảo đảm để Luật sư thực tốt việc tranh tụng phiên tòa, đồng thời xác định rõ chế độ trách nhiệm Luật sư Luật sư cần bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên với mục đích nhằm cập nhật đầy đủ, kịp thời kiến thức pháp luật, kỹ hành nghề đạo đức nghề nghiệp Luật sư Xã hội không ngừng thay đổi phát triển, mối quan hệ xã hội ngày đa dạng, phức tạp điều chỉnh pháp luật, văn quy phạm phạm pháp luật ngày nhiều Do vậy, cập nhật kiến thức pháp luật nâng cao kỹ hành nghề yêu cầu tất yếu Luật sư Bên cạnh Luật sư cần bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp thường xun mà khơng nên phân biệt trình độ, lực hay thâm niên nghề nghiệp 3.2.5 Nâng cao lực, trách nhiệm chuyên gia giám định, định giá tài sản Việc xác định giá trị tài sản bị xâm phạm có ý nghĩa quan trọng mang tính bắt buộc để xác định hành vi xâm phạm tài sản có phải tội phạm hay khơng Bên cạnh đó, việc định giá tài sản để xác định khung hình phạt; đánh 71 giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội lượng hình xác định mức bồi thường cho người bị thiệt hại Hội đồng định giá tài sản cấp tỉnh, cấp huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện định thành lập theo đề nghị quan tài cấp để định giá loại tài sản theo yêu cầu quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Việc định giá tài sản phải dựa cứ: giá phổ biến thị trường thời điểm nơi tài sản bị xâm phạm; giá quan nhà nước có thẩm quyền quy định; giá tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá, có; giá trị thực tế tài sản cần định giá; khác giá trị tài sản cần định giá Mỗi thành viên Hội đồng định giá tài sản phát biểu ý kiến giá trị tài sản sở xác định tỷ lệ phần trăm chất lượng lại tài sản so với tài sản loại mới, có chất lượng đạt trăm phần trăm Hội đồng định giá tài sản định giá tài sản theo đa số Căn vào yêu cầu định giá tài sản quan tiến hành tố tụng, Chủ tịch Hội đồng định giá định thành viên cụ thể cho vụ việc Đối với thành viên đại diện quan, tổ chức chuyên môn quan quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động liên quan đến loại tài sản quan chuyên môn lĩnh vực tố tụng Cơ quan chuyên môn cần đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp cán chuyên trách lĩnh vực định giá tài sản Các chuyên gia giám định, định giá cần thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động lĩnh vực định giá Luôn thực thường xuyên liên tục việc khảo sát giá thị trường giá ln có biến động Đồng thời cần quy định bắt buộc quan chun mơn phải có cán chuyên trách lĩnh vực định giá tài sản Trên sở đảm bảo khách quan, trung thực việc định giá tài sản 3.2.6 Các giải pháp khác Để hoạt động đấu tranh phòng, chống tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản người khác đạt hiệu cao, vấn đề hoàn thiện pháp luật, cần tăng cường công tác phân loại, điều tra, truy tố, xét xử loại tội Ở giai đoạn 72 đầu, hoạt động tiền tố tụng quan điều tra nhằm thu thập chứng cứ, tài liệu để xác định có tội phạm xảy hay khơng?, tính chất, mức độ hành vi phạm tội; người phạm tội?, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình làm sở cho việc giải đắn vụ án Tăng cường công tác công tác phân loại sở loại bỏ hành vi gây thiệt hại tài sản tội phạm đương nhiên giảm thiểu tình trạng đình điều tra khởi tố oan sai khơng có tội Nếu làm tốt cơng tác điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét xử tuyên truyền, giáo dục pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản người khác ngược lại, gây khó khăn lớn cho việc xác định tội phạm, người phạm tội việc xét xử Tòa án, nhiều làm giảm lòng tin nhân dân quan bảo vệ pháp luật Cần thiết có hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản người khác hoạt động truyền đạt, giải thích rộng rãi đến tầng lớp dân cư, lứa tuổi để người biết quy định pháp luật, vận động họ tuân thủ pháp luật với tính cách đòi hỏi tất yếu công dân xã hội văn minh Vì vậy, phải coi biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật biện pháp thường xuyên, có ý nghĩa định biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm Muốn cần phải nâng cao trách nhiệm tổ chức Đảng, quyền, tổ chức kinh tế, cần phải đào tạo, bồi dưỡng số cán làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tội phạm Các quyền địa phương, thơng qua quan tuyên huấn hội, chi hội luật gia thực tuyên truyền pháp luật nhân dân địa phương để người có ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng thực làm theo pháp luật; biện pháp lĩnh vực để tìm cách hạn chế đến xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phạm tội Các quan truyền thơng, báo chí phát huy sức mạnh truyền bá rộng rãi mình, kịp thời đăng tải chủ trương, sách Nhà nước, đưa tin việc xử lý vụ việc; công tác điều tra, truy tố, xét xử; nêu gương người tốt việc tốt; phê phán, lên án hành vi vi phạm pháp luật 73 Các đoàn hội Đoàn niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh v.v góp phần tích cực giáo dục phòng ngừa tội phạm Một số phận khơng nhỏ nhân dân khơng có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu BLHS việc tuyên truyền pháp luật chưa khắp phận người dân chủ yếu lo lao động kiếm sống nên có thời gian quan tâm đến pháp luật Mặt khác, với phát triển vượt bậc kinh tế phát sinh hệ lụy người có xu hướng sống thực dụng, chạy theo động lợi ích cá nhân, xâm lấn đến lợi ích người khác, khiến cho đạo đức xã hội lúc xuống cấp, tiền đề cho hành vi bạo lực gây nguy hại cho xã hội phức tạp, tinh vi nghiêm trọng, tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nói riêng Do đó, việc giúp cho người dân nhận thức tốt quy định pháp luật góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm , giữ vững an ninh trật tự xã hội trách nhiệm tổ chức quyền xã hội Kết luận chương Từ thực tiễn nghiên cứu rút kinh nghiệm cần có phối hợp đồng giải pháp nâng cao chất lượng định tội danh tội xâm phạm sở hữu nói chung tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nói riêng Cơng việc khơng phải cơng việc riêng Cơ quan tiến hành tố tụng công việc riêng người tiến hành tố tụng mà cơng việc tồn xã hội Vì cơng tác phòng, chống tội phạm cơng tác toàn xã hội, toàn dân Phát huy quyền làm chủ nhân dân hoạt động tư pháp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; khơng ngừng nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật cho người dân Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên tập trung làm tốt công tác động viên nhân dân phát hạn chế, khuyết điểm hoạt động tư pháp, qua kiến nghị với quan tư pháp khắc phục, sửa chữa Tăng cường vai trò phương tiện thông tin đại chúng việc tuyên truyền, cung cấp thơng tin hoạt động tư pháp 74 Tóm lại, nghiên cứu tình hình tội hủy hoại tài sản cố ý làm hư hỏng tài sản, tác giả nhận thấy nhà làm luật nên xây dựng hệ thống văn hướng dẫn, khái niệm cần thống tội hủy hoại tài sản cố ý làm hư hỏng tài sản nói riêng tội phạm khác nói chung Bên cạnh đó, tội phạm xảy thực tiễn đa dạng việc nhận thức, áp dụng pháp luật quan chức phụ thuộc nhiều lực, trình độ cán làm cơng tác pháp luật, Nhà nước cần quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cán tư pháp vững mạnh 75 KẾT LUẬN Đồng Nai tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, năm gần đây, Đồng Nai phải đối mặt với nhiều thách thức khác, có diễn biến phức tạp tình hình tội phạm nói chung tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng, số vụ phạm pháp Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản gia tăng số lượng lẫn phức tạp hành vi, thủ đoạn thực tội phạm Qua trình nghiên cứu, luận văn làm sáng tỏ số vấn đề lý luận áp dụng pháp luật hình Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản thực tiễn áp dụng Từ lý luận chung nhất, luận văn xác định rõ giới hạn khách quan chủ quan Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản, yếu tố cấu thành tội phạm tội Đặc điểm pháp lý yếu tố cấu thành tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản như: khách thể, đối tượng tác động tội phạm, hành vi, hậu khách quan, để phân biệt Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản với tội phạm khác Thực tế dạng hành vi phạm tội vận dụng, áp dụng pháp luật định hình phạt quan chức có khơng đồng nhất, điều thường xảy địa phương khác Những trường hợp phổ biến thực tiễn áp dụng Tội hủy hoại tài sản cố ý làm hư hỏng tài sản nói riêng tội phạm cụ thể khác BLHS nói chung Do thực tiễn giải vụ án liên quan đến Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản gặp nhiều khó khăn, tồn tại, vướng mắc định, tác động, ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Do tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” có ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn bước đầu tiếp cận, khái quát, đưa có hệ thống vấn đề mang tính lý luận, khoa học thực tiễn hoạt động việc áp dụng pháp luật hình 76 Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản quan tiến hành tố tụng Đồng Nai Trên sở khảo sát, đánh giá tình hình giải án Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2017, tác giả đề cập đến ngun nhân, thuận lợi, khó khăn, tồn Đây quan trọng để xây dựng nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng việc vận dụng quy định pháp luật hình để xử lý tội phạm Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản Để đề tài hồn thiện hơn, tơi mong nhận đóng góp trao đổi, thảo luận nghiêm túc Quý Thầy Cô giáo anh, chị học viên chuyên ngành Luật hình 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Mai Bộ (2010), Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội (Tái lần thứ nhất) Lê Cảm (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Nguyễn Ngọc Điệp (2000), Tìm hiểu bình luận tội xâm phạm sở hữu, Nxb Mũi Cà Mau Đinh Bích Hà (Dịch giới thiệu) (2007), Bộ luật hình Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Tủ sách pháp luật nước ngoài, Nxb Tư pháp, Hà Nội Học viện Tư pháp (2009), Chỉ dẫn tra cứu Bộ luật hình năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), Hà Nội 10 Hội đồng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (1976), Sắc Luật số 03/SL ngày 15/03/1976 qui định “Các tội phạm hình phạt” 11 TS Đinh Thế Hưng - TS Trần Văn Biên (2017), Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi 2017, Nxb Lao Động 12 Phạm Văn Lợi (2010), Nghiên cứu so sánh pháp luật hình số nước Asean - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội 13 Đinh Văn Quế (2000), Thực tiễn xét xử pháp luật hình sự, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 14 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học Bộ luật hình Phần tội phạm, Tập II, Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 15 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 16 Hà Thị Mai Hiên (2010), Tài sản quyền sở hữu công dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân 17 Quốc hội (1985), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (2009), Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 20 Quốc hội (2015), Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ Nội nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2017), Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 24 Tòa án nhân dân tối cao (1998), Nghị số 01/1998/NQ- HĐTP ngày 21 tháng năm 1998 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung lần thứ tư, Hà Nội 25 Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị 01/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung Bộ luật hình năm 1999 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành ngày 04 tháng năm 2000, Hà Nội 26 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an Bộ tư pháp, Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT/TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV- Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Trường Đại học luật Hà Nội (2011), Bộ luật hình Liên Bang Nga, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trường Đại học luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 33 Nguyễn Anh Tuấn (2010), Nguồn luật Hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh số 149-LCT việc trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ban hành ngày 21/10/1970 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh số 150-LCT việc trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ban hành ngày 21/10/1970 36 Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Viện Khoa học kiểm sát (2006), Bộ luật hình Nhật Bản, (Tài liệu dịch tham khảo), Hà Nội 38 Viện Khoa học kiểm sát (2006), Bộ luật hình Malaysia, (Tài liệu dịch tham khảo), Hà Nội 39 Viện Khoa học kiểm sát (2006), Bộ luật hình Thái Lan, (Tài liệu dịch tham khảo), Hà Nội 40 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 41 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 42 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 45 Võ Khánh Vinh Cao Thị Oanh (2013), Luật thi hành án hình sự, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội ... tội hủy hoại tài sản hay cố ý làm hư hỏng tài sản Nếu người phạm tội có hai hành vi hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản phải định tội hủy hoại tội cố ý làm hư hỏng tài sản, không định tội hủy hoại. .. lý luận pháp luật tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình Việt Nam, cụ thể làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình phạt tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản; - Quy định Bộ luật. .. HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 1.1.1 Khái niệm Tội hủy hoại làm hư hỏng tài sản tội xâm phạm sở hữu, khái niệm tội hủy hoại làm hư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai , Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay