Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng

83 64 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN DANH SƠN HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Bài luận văn kết nghiên cứu thời gian qua, với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Danh Sơn Kết nghiên cứu dựa q trình thu thập thơng tin, tài liệu Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Học viện khoa học xã hội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Học viện xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đặng Thị Liễu MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG 1.1 Một số khái niệm 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực sách BVMT .11 1.3 Các bước tổ chức thực sách BVMT 14 1.4 Chủ thể bên liên quan thực sách BVMT .17 1.5 Chính sách BVMT Việt Nam 21 1.6 Kinh nghiệm thực sách BVMT số địa phương 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG Ở QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .33 2.1 Chủ trương sách BVMT thành phố Đà Nẵng .33 2.2 Tổ chức thực sách BVMT quận Hải Châu thời gian qua 35 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .61 3.1 Quan điểm mục tiêu BVMT quận Hải Châu 61 3.2 Giải pháp tăng cường thực sách BVMT từ thực tiễn quận Hải Châu thời gian tới 63 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường HĐND : Hội đồng Nhân dân TNMT : Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban Nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016 Tình hình xử phạt hành vi phạm thực sách BVMT quận Hải Châu giai đoạn 2012-2017 Diễn biến lượng khách du lịch đến quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2016 Trang 55 56 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng Trang Hệ thống quản lý nhà nước môi trường nước ta 18 bảng 1.1 2.1 Hệ thống tổ chức thực sách bảo vệ môi trường quận 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề mơi trường mối quan tâm mang tính tồn cầu Quản lý BVMT công việc cấp bách quốc gia, đặc biết quan trọng với nước phát triển Việt Nam Tuy nhiên, với đối mặt với khơng thách thức phát triển theo hướng bền vững, có vấn đề mơi trường Ơ nhiễm môi trường trở thành vấn đề xúc, ảnh hưởng xấu đến đời sống sức khỏe người, cản trở trình phát triển kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng phát triển bền vững tồn tại, phát triển hệ tương lai Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng môi trường tác hại ô nhiễm môi trường đem lại, năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách BVMT, điển hình Nghị số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị BVMT thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Luật BVMT năm 1993, năm 2005 Luật BVMT năm 2014; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT … Việc tổ chức thực sách BVMT đem lại kết định, giúp cho môi trường đỡ bị ô nhiễm, chất lượng môi trường cải thiện ngăn chặn, phòng ngừa suy giảm chất lượng mơi trường Tuy vậy, nhiều nơi môi trường tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đến mức báo động: đất đai bị xói mòn, thối hố; chất lượng nguồn nước suy giảm mạnh; khơng khí nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh mức độ độc hại chất thải ngày tăng; tài nguyên thiên nhiên nhiều trường hợp bị khai thác mức, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước nhiều nơi khơng bảo đảm Trong đó, đặc biệt vấn đề ô nhiễm chất thải thải môi trường qua xử lý hầu hết địa phương nước ta ngày trở nên nghiêm trọng Tuy nhiên, để đánh giá mức độ ô nhiễm mơi trường tác động sách luật pháp cơng tác BVMT cần phải có nghiên cứu cụ thể, địa phương cụ thể Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trung tâm - thương mại - du lịch dịch vụ thành phố Đà Nẵng Sự phát triển q trình thị hóa Quận tạo sức ép cơng tác BVMT Song bên cạnh đó, chất lượng môi trường quận chịu nhiều sức ép nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thị hố tác động mạnh đến môi trường hệ sinh thái Mặc dù cấp quyền nhân dân địa bàn quận có cố gắng định công tác BVMT, nhiên quận Hải Châu đối mặt với khơng thách thức, việc triển khai nhiều dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật biến quận trở thành đại công trường đầy bụi tiếng ồn, số dự án triển khai tiến độ chậm dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ, phát sinh gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường sở sản xuất xen lẫn khu dân cư, tình trạng ô nhiễm lô đất trống, nguồn rác thải sinh hoạt ngày gia tăng,… ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân Để xây dựng quận Hải Châu trở thành quận môi trường, đô thị du lịch, dịch vụ kiểu mẫu trung tâm dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, phát triển kinh tế tri thức công nghệ cao, có mơi trường tự nhiên mơi trường xã hội lành mạnh theo Nghị Đại hội đại biểu Đảng quận đề ra, góp phần thành phố Đà Nẵng xây dựng thương hiệu “Thành phố môi trường” cần phải rà sốt, đánh giá lại tình hình thực sách BVMT thời gian qua, thành tựu tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được, từ đề giải pháp nhằm thực có hiệu sách BVMT địa bàn quận Hải Châu Xuất phát từ yêu cầu đó, với kiến thức học, tơi chọn đề tài “Thực sách BVMT từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn chun ngành Chính sách cơng 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề nhiễm mơi trường chủ đề nóng, cấp, ngành người dân đặc biệt quan tâm Đã có nhiều viết liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường việc thực sách BVMT báo, tạp chí, chí có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến chủ đề môi trường BVMT, cụ thể như: - Bài viết Nguyễn Hữu Chí (2012), "Về việc thực sách Đảng Nhà nước Việt Nam vấn đề BVMT", đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường Việt Nam, kết triển khai thực Nghị số 41NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) “Về BVMT thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” nêu nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị 41- NQ/TW Bộ Chính trị (khóa IX); - Luận án tiến sĩ Hà Văn Hòa (2015) "Quản lý Nhà nước BVMT biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh" Học viện Hành Quốc gia Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận môi trường biển, ô nhiễm môi trường biển; thực trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ, nguyên nhân cơng tác quản lý nhà nước để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường Quảng Ninh thời gian qua Trên sở đó, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản lý nhà nước BVMT biển ven bờ Quảng Ninh; - Luận văn Thạc sĩ (2014), chun ngành Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội tác giả Đặng Thị Hà “Chính sách thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”, tập trung vào việc cụ thể hóa sách thực sách thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Đà Nẵng đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường thực sách BVMT nói chung quản lý chất thài rắn sinh hoạt thị nói riêng thành phố Đà Nẵng; - Luận văn Thạc sĩ (2017), chuyên ngành Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội tác giả Nguyễn Thị Hồng Thủy “Thực sách BVMT từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn”, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường Các tiêu chí mơi trường lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận Hải Châu Xã hội hóa hoạt động BVMT, huy động tham gia tổ chức kinh tế, đoàn thể trị - xã hội cộng đồng vào hoạt động BVMT Phát triển kinh tế - xã hội cách hài hòa với tiêu chuẩn chất lượng môi trường, tạo môi trường sống lành cho người dân khách du lich, thu hút nhà đầu tư du khách đến với quận; đưa Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường vào năm 2020 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đến năm 2020, quận Hải Châu cố gắng không để phát sinh điểm ô nhiễm Cơ sở liệu đánh giá quận hồn thành, đảm bảo đạt tiêu chí phù hợp với tiêu chí thành phố mơi trường công bố quận Hải Châu đạt chuẩn quận môi trường thông qua mục tiêu:  Xây dựng môi trường thân thiện khu dân cư : - Thực thi mơ hình “Khu dân cư thân thiện mơi trường” tồn địa bàn quận Phấn đấu trì 13/13 phường trực thuộc đạt “Phường thân thiện mơi trường” - Chủ động ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu, bão lũ 90% nước thải sinh hoạt hộ dân thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung thành phố Các hộ gia đình 100% sử dụng nước Hoàn thành việc phân loại rác thải nguồn, thu gom chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh - Không để ô nhiễm xảy khu đất trống gây nhếch nhác cảnh qua đô thị  Kiểm sốt nhiễm cơng nghiệp : - Các sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ địa bàn quận có cam kết BVMT, thực việc kiểm sốt nhiễm khí thải, nước thải, chất thải Các loại chất thải sở xử lý đạt chuẩn kỹ thuật mơi trường - Hồn thành điều tra thống kê chất thải nguy hại địa bàn Kiểm soát nguồn phát sinh chất thải nguy hại Vận động sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy gây nhiễm mơi trường di dời khỏi khu dân cư (theo danh mục ngành nghề không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh quy định Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 UBND Thành phố Đà Nẵng) 62 - Tỷ lệ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ địa bàn quận thực biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường, hiệu đạt 70%; loại chất thải sở xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường  Quản lý môi trường hồ xanh đô thị - Giám sát, kiểm tra, xử lý ô nhiễm hồ địa bàn quận 100% hồ xử lý ô nhiễm - Tăng cường diện tích xanh, phát triển khơng gian xanh thị, phấn đấu nâng diện tích xanh đạt 4m2/người; cách trồng mới, chăm sóc, bảo vệ, cơng sở, cơng viên, bệnh viện, trường học ; khuyến khích hộ gia đình trồng xanh, hoa kiểng nhà 3.2 Giải pháp tăng cƣờng thực sách BVMT từ thực tiễn quận Hải Châu thời gian tới Trên sở quan điểm, mục tiêu nêu thực tiễn thực sách BVMT địa bàn quận Hải Châu năm qua, giải pháp tăng cường thực sách địa bàn quận thời gian tới sau: 3.2.1 Cụ thể hóa quy định sách BVMT phù hợp với điều kiện địa phương Để thực tốt công tác quản lý BVMT địa bàn quận Hải Châu việc xác định hồn thiện cụ thể hóa sách BVMT địa bàn quận khâu quan trọng Quận cần xây dựng ban hành kịp thời văn nhằm cụ thể hóa quy định, sách BVMT cấp để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Tập trung đầu tư vào cơng trình hạ tầng kỹ thuật, phối hợp có hiệu với ban, ngành thành phố để triền khai cụ thể dự án trọng điểm thành phố địa bàn Hằng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực nhiệm vụ BVMT kế hoạch triển khai Chiến dịch “Làm cho giới hơn”; kế hoạch khắc phục cố môi trường sau bão, lũ; kế hoạch quản lý môi trường lô đất trống địa bàn quận… Đặc biệt tập trung xây dựng Đề án “Xây dựng Hải Châu - quận môi trường”; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng; tăng cường công tác 63 quản lý nhà nước hoạt động tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực tài nguyên môi trường… Cần ban hành văn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quan, ban, ngành có liên quan UBND phường phối hợp thực quy định BVMT Phòng Tư pháp quận chủ trì phối hợp với Phòng TNMTquận rà sốt văn bản, quy định cơng tác BVMT khơng phù hợp Trên sở tham mưu cho UBND quận sớm ban hành văn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng phát triển bền vững xanh, thân thiện với môi trường Xây dựng chế, sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình đổi cơng nghệ sản xuất cũ, lạc hậu, ô nhiễm môi trường, tiêu tốn nhiều lượng sang sử dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường Tăng cường chế tài kiểm sốt xử lý nhiễm bụi tiếng ồn sở sản xuất kinh doanh; có sách hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh tiến hành di dời, xây dựng nhà xưởng, xây dựng vận hành hệ thống xử lý vấn đề môi trường 3.2.2 Tăng cường áp dụng cơng cụ thực sách BVMT 3.2.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm BVMT Cần xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường địa bàn quận nhằm phát huy hiệu vai trò phương tiện thông tin đại chúng việc nâng cao nhận thức BVMT nhân dân Trong đó, trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật BVMT năm 2014, quan điểm, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước công tác BVMT đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân địa phương Đặc biệt vận động cán bộ, đảng viên đầu thực BVMT nơi công tác nơi cư trú, làm gương cho người dân thực Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân BVMT nhiều hình thức đa dạng phong phú tổ chức chạy xe tuyên truyền vào ngày lễ mơi tường; in ấn pano áp phích, sang đĩa tun truyền cấp cho phường khu dân cư thường 64 xuyên tuyên truyền đài phát địa phương nội dung, tiêu chí xây dựng ”Tổ dân phố không rác” Các hoạt động phải tiến hành thường xuyên, tránh làm theo phong trào Đồng thời, tổ chức khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phận quản lý doanh nghiệp, chủ sở sản xuất kinh doanh nội dung BVMT, thu gom, xử lý chất thải, đổi công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, Tổ chức tuyên dương, nêu gương điển hình hoạt động BVMT địa phương; biên soạn nội dung chương trình phát thanh, truyền hình trách nhiệm BVMT người công dân; phổ cập hiểu biết môi trường, cung cấp thông tin BVMT, cổ động phong trào tồn dân BVMT Đồng thời, cơng bố cơng khai hành vi vi phạm pháp luật BVMT phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận xã hội, lên án hành vi vi phạm răn đe tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Tăng cường giáo dục môi trường trường học, bao gồm: đưa nội dung tuyên truyền vào tiết sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa; lồng ghép kiến thức mơi trường cách khoa học với khối lượng hợp lý chương trình giáo dục cấp học Tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường, khơng xả rác thải bừa bãi, bỏ rác vào thùng rác nơi quy định phân loại rác thải nguồn Tổ chức Hội thi tìm hiểu mơi trường cho bậc Mầm non, Tiểu học Trung học sở Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên quận công tác BVMT, kỹ truyền thông môi trường Cung cấp tài liệu để nghiên cứu, tuyên truyền, vận động nhân dân tích tham gia công tác BVMT 3.2.2.2 Ký kết giám sát thực cam kết BVMT Thực rà soát, hướng dẫn cho đối tượng việc lập hồ sơ cam kết BVMT, đề án BVMT, kế hoạch BVMT cử cán tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM, cụ thể là:  Tổ chức ký cam kết giữ gìn vệ sinh mơi trường hộ gia đình bn 65 bán kinh doanh vỉa hè, mặt tiền tuyến đường giao thông  Tiến hành ký cam kết BVMT cho đối tượng địa bàn quận làm thủ tục xin cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền quận, lập cam kết với chủ đầu tư việc đổ giá hạ, xà bần nơi quy định Thực tốt công tác quản lý thiết kế cơng trình xây dựng nhằm đảm bảo hạng mục xử lý chất thải BVMT q trình thi cơng cơng trình  Tiếp tục hồn thiện liệu lơ đất trống, thực ký cam kết giữ gìn vệ sinh, BVMT đăng ký lô đất trống, đảm bảo 100% lô đất trống cấp chuyển đổi chủ sử dụng cam kết thực vệ sinh môi trường  Tăng cường tra, kiểm tra nội dung Bản cam kết BVMT sở sản xuất kinh doanh hay dự án phê duyệt Nhắc nhở trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng quản lý thu gom chất thải rắn Cần triển khai thực Đề án “Thu gom rác theo giờ”, thu thùng rác theo tuyến đường địa bàn quận, thu gom rác triệt để khu dân cư khu vực tập kết, không để rác thải vương vãi gây mỹ quan thị Kiểm tra, bố trí hợp lý thùng rác công cộng, thay thùng rác sinh hoạt thùng rác cảnh quan tuyến đường lớn để xây dựng “Tuyến đường văn minh đô thị” Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức cho hộ gia đình sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, quan trọng, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phân loại rác thải nguồn Đó sở cho việc tổ chức thực thành phố triển khai đề án phân loại rác thải nguồn toàn thành phố Đà Nẵng Các sở hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ buộc phải thực phân loại chất thải nguồn thực thu gom, xử lý quy định loại chất thải phát sinh, đặc biệt chất thải nguy hại 66 Ngoài ra, lượng rác thải y tế phát sinh từ bệnh viện, trạm y tế phường, sở khám chữa bệnh tư nhân địa bàn quận cần thống kê để có giải pháp quản lý hiệu 3.2.3 Nâng cao lực chủ thể phối hợp thực sách BVMT 3.2.3.1 Nâng cao lực quan quản lý nhà nước BVMT Nâng cao vai trò trách nhiệm cấp đảng ủy, trưởng phòng ngành, chủ tịch UBND phường việc triển khai thực đề án “Quận môi trường” theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị; đảm bảo phối hợp chặt chẽ đơn vị, UBND phường công tác kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm trật tự đô thị vệ sinh mơi trường địa bàn quận Rà sốt, kiện tồn đội ngũ cán phụ trách cơng tác môi trường quận 13 phường đảm bảo đủ số lượng chất lượng Đối với cấp phường, phấn đấu có cán chun trách mơi trường; ý việc phân cơng, phân cấp rõ ràng quận phường Bố trí đủ biên chế, tuyển dụng chuyên ngành cho công chức làm công tác quản lý môi trường, cấp phường, yếu tố quan trọng để thực tốt công tác BVMT địa bàn quận thời gian đến Từng bước nâng cao lực cho cán làm công tác quản lý môi trường quận phường, ưu tiên nội dung: - Nghiên cứu, bố trí hợp lý biên chế thực cơng tác BVMT Phòng TNMTquận Tiếp tục thu hút sinh viên giỏi Trường Đại học, Học viện đào tạo chuyên ngành quản lý môi trường công tác quận phường Phải thực tuyển dụng công khai, minh bạch, pháp luật tiêu biên chế làm công tác quản lý môi trường từ quận đến phường - Thực đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán làm công tác quản lý môi trường quận phường Nội dung đào tạo, tập huấn phải thực sát với thực tế thành phố, quận địa phương, đồng thời hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác BVMT ban hành năm 67 - Thực việc phân cấp, phân định trách nhiệm, giám sát trình thực nhiệm vụ cán làm công tác quản lý môi trường; xây dựng quy chế phối hợp để đạt hiệu tối đa thực nhiệm vụ quản lý mơi trường Phòng TNMTquận với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế môi trường (Công an quận), Đội Kiểm tra quy tắc thị cấp quận, cấp phường, Xí nghiệp Mơi trường Hải Châu 3.2.3.2 Nâng cao lực tổ chức, cá nhân thực sách BVMT Cần nâng cao ý thức đấu tranh, khắc phục tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, không xem BVMT nhân tố quan trọng phát triển bền vững nên xem nhẹ việc trì, bảo vệ tái tạo môi trường Các tổ chức, cá nhân nên khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh ngành nghề sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường Đặc biệt dự án khai thác khu vực vui chơi, vườn dạo, hồ địa bàn quận nhằm giảm nguồn chi ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý BVMT địa phương Tiến hành di dời sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy gây nhiễm môi trường khỏi khu dân cư (theo danh mục ngành nghề không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh quy định Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 UBND TP Đà Nẵng) Ngoài ra, quyền nên phát động phong trào tồn dân BVMT, xây dựng phường đạt tiêu chuẩn môi trường Tập trung tuyên truyền để người dân hiểu tác hại ô nhiễm môi trường, quy định pháp luật BVMT, huy động toàn dân tham gia vào hoạt động này, phát triển phong trào “Ngày chủ nhật xanh - đẹp”, bỏ rác vào thùng rác nơi quy định, không xả rác thải bừa bãi phân loại rác thải nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cho năm sau Qua đó, người dân có ý thức việc giữ gìn vệ sinh mơi trường nơi sinh sống Tồn thể nhân dân quận cần đóng góp cơng sức với quyền tham gia trồng xanh khu dân cư, khu cơng cộng Các hộ dân phải có trách nhiệm tự chăm sóc xanh trồng trước nhà mình, chăm sóc xanh nơi cơng 68 cộng Huy động lực lượng trẻ gồm học sinh, sinh viên, đoàn viên, niên tham gia vào cơng tác tình nguyện; phối hợp với Đoàn niên trường Đại học, Cao đẳng địa bàn quận, kể đoàn viên phường, để người tun truyền viên chăm sóc xanh thị, BVMT 3.2.3.3 Tăng cường tham gia bên liên quan khác thực sách BVMT Việc thực sách BVMT để hiệu khơng có tổ chức chun mơn mà cần tổ chức, bên liên quan khác phối hợp hành động Điều dựa tảng xây dựng Quy chế phối hợp, ký kết liên tịch quan quản lý nhà nước môi trường với đồn thể trị - xã hội khác cơng tác vận động đồn viên, hội viên nhân dân tham gia BVMT Thông qua hoạt động tổ chức triển khai chương trình phối hợp hành động BVMT, vai trò, trách nhiệm tham gia có hiệu tổ chức, hội đoàn thể hoạt động nâng cao Giao phòng TNMTchủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phòng Lao động, Thương binh Xã hơi, quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp thực nhằm đảm bảo đạt tiêu chí hoạt động tái chê, hỏa táng địa phương Giao phòng Quản lý thị rà soát, nạo vét bùn mương cống thoát nước, có phương án xử lý cho điểm ngập úng địa bàn, đề xuất điểm ngập úng ưu tiên xử lý trước, đồng thời có phương án thoát nước tạm thời cho điểm ngập úng xúc kinh phí q lớn Chỉ đạo phòng Tài ngun Mơi trường, Văn hóa Thơng tin, Đội kiểm tra quy tắc đô thị xây dựng triển khai tổ chức 13 buổi tập huấn 13 phường công tác đảm bảo trật tự đô thị vệ sinh mơi trường Về kiện tồn máy, phòng TNMTquận đề xuất điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban đạo, Tổ giúp việc Ban đạo để báo cáo cấp xem xét, định trình thực đề án môi trường 69 3.2.4 Tăng cường nguồn lực cho thực sách BVMT Nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT địa bàn quận nên triển khai thực có hiệu đa dạng hố, cần tăng cường huy động nguồn lực tài cho cơng tác BVMT Đây giải pháp nhằm huy động mức cao tham gia tổ chức kinh tế, cá nhân tầng lớp nhân dân vào hoạt động giữ gìn BVMT Mức chi cho nghiệp môi trường đến năm 2020 cần tăng từ 1% lên 2% tổng chi ngân sách quận Cơ cấu phân bổ ngân sách nghiệp đầu tư môi trường nghiệp môi trường thật hợp lý Kêu gọi ủng hộ kinh phí, hỗ trợ quan, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức nước, cá nhân nhằm thực chương trình mơi trường địa bàn quận Khuyến khích tổ chức, cá nhân góp phần vão lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải rắn Tranh thủ nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ cho chương trình mục tiêu, kinh phí hỗ trợ tổng dọn trì vệ sinh môi trường (như lô đất trống ô nhiễm) Xem xét cho phép triển khai số dự án đầu tư, khai thác khu vực vui chơi hồ địa bàn quận nhằm giảm nguồn chi ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý BVMT địa phương Xây dựng Đề án,triển khai thành lập Quỹ BVMT quận nhằm có nguồn vốn để hỗ trợ, cho vay ưu đãi, biện pháp hỗ trợ thực hoạt động BVMT địa bàn quận 3.2.5 Một số giải pháp khác Đầu tư, đẩy mạnh tiến độ cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, điện chiếu sáng, công viên xanh, cấp nước sạch, nước thị Phối hợp hiệu với ban, ngành thành phố để triển khai dự án môi trường trọng điểm thành phố địa bàn quận để tạo cảnh quan đô thị văn minh, đẹp Áp dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật vào công tác BVMT Cải tiến thiết bị, thay đổi công nghệ thân thiện với môi trường; cải tiến sản phẩm, thay nguyên vật liệu, sử dụng lượng hiệu Thu hồi chất thải, tái sử dụng tái chế thành sản phẩm phụ có ích Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 70 sản xuất - kinh doanh để BVMT, đặc biệt công nghệ xử lý chất thải công nghệ sản xuất Tăng cường lực tổ chức xã hội nghề nghiệp kiểm tra, giám sát cung cấp thông tin kịp thời vấn đề môi trường để kịp thời xem xét giải Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định BVMT, xử phạt nghiêm xử lý triệt để sở kinh doanh, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, buộc phải thực biện pháp xử lý ô nhiễm Tại cơng trình xây dựng triển khai nên kiểm tra, phát xử lý đối tượng đổ nguyên vật liệu, phế thải xây dựng không nơi quy định Thường xuyên giám sát môi trường khu dân cư, tuyến đường không để xảy tình trạng vệ sinh mơi trường; khơng để chợ tạm, chợ cóc phát sinh địa bàn quận Cử cán học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm chuyên môn cách tham gia hội nghị, diễn đàn, hội thảo nước, lớp tập huấn quản lý tài nguyên, môi trường thành phố tổ chức Kêu gọi hợp tác lĩnh vực môi trường thông qua dự án để tranh thủ nguồn lực tài chính, kiến thức kinh nghiệm quốc gia tiên tiến Tiểu kết chƣơng Quan điểm, mục tiêu BVMT gắn với nhằm đảm bảo thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, xanh, BVMT xác định điều kiện, tiền đề cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, khơng làm tổn hại mơi trường mục tiêu tăng trưởng kinh tế Các mục tiêu BVMT giải pháp tăng cường thực sách BVMT địa phương xác định mối quan hệ bảo đảm hài hòa mục tiêu kinh tế - xã hội BVMT cho cuối đạt mục tiêu phát triển bền vững Riêng thành phố Đà Nẵng nói chung quận Hải Châu nói riêng tiêu điểm quan điểm, mục tiêu BVMT giải pháp tăng cường thực sách BVMT xây dựng Thành phố Quận trở thành đô thị môi trường, đáng sống, đáng đến không người dân địa phương mà khách nước 71 KẾT LUẬN Ngày nay, môi trường vấn đề quan tâm hàng đầu Các quốc gia giới trọng BVMT coi nội dung quan trọng chiến lược kế hoạch phát triển bền vững BVMT địa phương Việt Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trọng thể xuyên suốt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương cụ thể hóa tổ chức thực sách bảo vệ tài nguyên, mơi trường Quận Hải Châu nói riêng thành phố Đà Nẵng nói chung dần trở thành Quận, Thành phố mơi trường Chính sách thực sách BVMT quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhân tố quan trọng trình tạo nên Quận, Thành phố mơi trường Bản thân tính chất mơi trường hình thành rõ nét quận Hải Châu nói lên việc thực sách BVMT có nhiều thành cơng Tuy đồng thời, có khơng hạn chế tồn cần giải tổ chức thực sách này, có hạn chế tồn thân sách tổ chức thực sách từ áp lực tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từ cơng nghiệp hóa thị hóa mạnh mẽ Các giải pháp tăng cường thực sách BVMT đề xuất cho thời gian tới dựa phân tích kết tích cực, tồn hạn chế dựa quan điểm, mục tiêu phát triển bền vững, xanh, xây dựng thành phố Đà Nẵng, quận Hải Châu trở thành đô thị môi trường, đáng sống Các giải pháp bao gồm mặt thực sách, yếu là: cụ thể hóa quy định sách BVMT phù hợp với điều kiện địa phương; tăng cường áp dụng cơng cụ thực sách BVMT; nâng cao lực chủ thể phối hợp thực sách BVMT; tăng cường nguồn lực cho thực sách BVMT Mặc dù cố gắng chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định, học viên mong nhận bình luận, tham gia ý kiến để bổ sung sửa chữa để luận văn hoàn thiện 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái An (2005), Bảo vệ môi trường q trình Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước, Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội Vũ Cao Đàm (1996), Quản lý học đại cương Đảng quận Hải Châu, Văn kiện Đại hội Đảng quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2010-2015 2015-2020 Đặng Thị Hà (2014), Chính sách thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ ngành Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Đỗ Phú Hải (2012), Chu trình sách công Việt Nam:Vấn đề lý luận thực hiện, Đề tài cấp sở Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Phú Hải (2014), Chính sách cơng, Tạp chí Lý luận trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, (số 02), tr.103-104 Đỗ Phú Hải (2014), Đánh giá sách cơng Việt Nam: Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Khoa học trị, Học viện Chính trị-Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Khu vực II, TP Hồ Chí Minh, (số 7), tr.46-53 Đỗ Phú Hải (2014), Xây dựng sách cơng: Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng, Tạp chí Lý luận trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, (số 5), tr.88-92 Lương Hồng Hải (2013), Vai trò hoạt động tuyên truyền quản lý nhà nước tài nguyên môi trường, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học tài ngun môi trường, Đà Nẵng, (số 02), tr.88-92 10 Hà Văn Hòa (2015), Quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận án tiến sĩ, Học viện Hành Quốc gia 13 Lê Ngọc Hùng (2017), Chính sách xã hội Nxb Thế giới Hà Nội 14 Trần Diễm Loan (2017) Thực sách bảo vệ mơi trường từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 15 Phòng Tài ngun Mơi trường quận Hải Châu, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm (2011 - 2015), Báo cáo số liệu năm 2016, tháng đầu năm 2017 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 55/2014/ QH13 Bảo vệ mơi trường 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thuế bảo vệ môi trường, luật số 57/2010/QH12 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường, luật số 55/2014/QH13 19 Nguyễn Danh Sơn (2015), Một số vấn đề bảo vệ tài nguyên mơi trường bối cảnh biến đổi khí hậu nước ta, Hội thảo quốc gia “Môi trường Phát triển bền vững bối cảnh biến đổi”, tr 35-41 20 Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, Báo cáo đánh giá trạng môi trường thành phố Đà Nẵng năm (2011- 2015) 21 Đoàn Quang Thọ (2000), Kết hợp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái Việt Nam nay, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 22 Thủ tướng phủ (2003), Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 việc phê duyệt chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 23 Thành ủy Đà Nẵng (2014), Chỉ thị 43-CT/TU việc tăng cường lãnh đạo, đạo thực “Năm văn hóa, văn minh thị” 24 Nguyễn Thế Tiến, Phùng Chí Sỹ, Viện Kỹ thuật nhiệt đới Bảo vệ môi trường Huỳnh Thị Minh Hằng (2006), Viện Môi trường Tài nguyên Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Các vấn đề mơi trường q trình thị hóa - cơng nghiệp hóa thành phố Đà Nẵng", Tạp chí phát triển KH&CN, tập 9, Môi trường Tài nguyên 25 Nguyễn Thế Tiến, Phùng Chí Sỹ (2006), Các vấn đề mơi trường q trình thị hóa - cơng nghiệp hóa thành phố Đà Nẵng, Tạp chí phát triển KH&CN, tập 9, Môi trường Tài nguyên 26 Ủy ban quận Hải Châu, Đề án “Xây dựng Hải Châu – quận môi trường” 27 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” 28 Ủy ban nhân dân quận Hải Châu (2014), Báo cáo tình trạng thực Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” năm 2014 đề xuất nhiệm vụ năm 2015 29 Ủy ban nhân dân quận Hải Châu (2014), Báo cáo thực nhiệm vụ QLNN tài nguyên môi trường kế hoạch phát triển KT-XH năm (2011 – 2015) quận Hải Châu 30 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2014), Kế hoạch triển khai thực đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường” năm 2014 31 Ủy ban nhân dân phòng tài ngun mơi trường (2014), báo cáo kết thực nhiệm vụ QLNN tài nguyên môi trường kế hoạch phát triển KT-XH năm (2011 – 2015) quận Hải Châu 32 Ủy ban nhân dân quận Hải Châu (2016), Báo cáo sơ kết năm việc triển khai thực Chỉ thị 43-CT/TU “Năm văn hóa, văn minh thị” Trang web 33 http://www.ccbvmt.danang.gov.vn 34 http://www.baodanang.vn 35 http://www.haichau.danang.gov.vn 36 https://text.123doc.org/document/4616036-thuc-hien-chinh-sach-bao-ve-moitruong-tu-thuc-tien-quan-hai-chau-thanh-pho-da-nang.htm ... nghiệm thực tiễn thực sách BVMT - Chương 2: Thực sách BVMT quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Các giải pháp tăng cường thực sách BVMT từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG... diện tình hình thực sách BVMT sở thực tiễn địa phương cụ thể quận Hải Châu Do đó, tơi chọn đề tài “THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” cho luận... HỘI ĐẶNG THỊ LIỄU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng , Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay