Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

98 38 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG THANH PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG THANH PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số : 8.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN THỊ MINH THI HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác, Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thanh Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI NGƢỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG 1.1 Khái niệm 1.2 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước Giảm nghèo, Ưu đãi người có cơng với cách mạng 17 1.3 Khái niệm, ý nghĩa tầm quan trọng việc thực sách Giảm nghèo; Ưu đãi người có cơng với cách mạng 23 1.4 Nội dung bước tổ chức thực giảm nghèo, ưu đãi người có cơng với cách mạng 25 1.5 Những yêu cầu việc tổ chức thực sách giảm nghèo; sách ưu đãi có công với cách mạng 31 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực sách giảm nghèo, Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng 33 1.7 Chủ thể thực sách Giảm nghèo; Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO; CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI NGƢỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 37 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực sách giảm nghèo, sách ưu người có công với cách mạng quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 37 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách Giảm nghèo, sách ưu đãi người có cơng với cách mạng 39 2.3 Thực trạng Chủ thể tham gia thực Chính sách 49 2.4 Thực trạng bảo đảm yêu cầu tổ chức thực sách Giảm nghèo, Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng 50 2.5 Đánh giá chung thực sách Giảm nghèo, Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng quận Thanh Khê 56 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO, CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI NGƢỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG .61 3.1 Dự báo tác động ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo, sách ưu đãi người có công với cách mạng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 61 3.2 Quan điểm 63 3.3 Mục tiêu hồn thiện sách an sinh xã hội 66 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo 66 3.5 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách người có cơng với cách mạng 73 KẾT LUẬN 80 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASXH : An sinh xã hội CSXH : Chính sách xã hội LĐTB&XH : Lao động – Thương binh Xã hội UBND : Ủy ban nhân dân Ủy ban MTTQ : Ủy ban Mặt trận tổ quốc DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Đánh giá kết người dân biết sách giảm nghèo; sách ưu đãi người có cơng với cách mạng Trang 41 Đánh giá kết người dân hình thức tun 2.2 truyền sách giảm nghèo; sách ưu đãi 42 người có cơng với cách mạng 2.3 2.4 Kết đánh giá người dân việc thực sách cán thực sách Đánh giá kết việc kiểm tra, đánh giá hiệu việc xây dựng mơ hình giảm nghèo 44 48 Đánh giá việc thực giải pháp nhằm làm tốt 2.5 sách giảm nghèo, ưu đãi người có cơng với cách mạng 49 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An sinh xã hội (ASXH) sách cốt lõi định phát triển ổn định bền vững quốc gia, góp phần giảm bất bình đẳng, giảm mức độ nghèo đói tổn thương người dân cộng đồng trước rủi ro hay nguy giảm thu nhập Hệ thống ASXH cấu phần quan trọng chương trình xã hội quốc gia công cụ quản lý nhà nước thông qua hệ thống luật pháp, sách chương trình ASXH Hệ thống ASXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững thơng qua việc "điều hồ” "mâu thuẫn xã hội", đảm bảo xã hội khơng có loại trừ, điều tiết tốt hạn chế nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn bất ổn định xã hội Nhà nước thơng qua sách ASXH để cân đối, điều chỉnh nguồn lực cho vùng nghèo, vùng chậm phát triển, tạo nên phát triển hài hoà, giảm bớt chênh lệch vùng; mở rộng sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, hạn chế bất bình đẳng nhóm dân cư Như vậy, nói, ASXH thước đo, điều kiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Tuy nhiên, điều kiện nay, bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế ngày sâu, rộng; trước tác động kinh tế thị trường, bao gồm mặt tích cực tiêu cực, Có thể dễ dàng nhận thấy hậu kinh tế, lạm phát biến động bất lợi kinh tế thị trường, thiên tai, bão lũ, hạn hán, mùa người nghèo người lao động thu nhập thấp Lạm phát tăng cao tình trạng kinh tế đình trệ tạo nên áp lực lớn đời sống xã hội ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất Quy mô sản xuất nhiều doanh nghiệp co lại, buộc phải thải lao động Những cú sốc giá cả, thị trường, đau ốm ln có tác động hữu đến đời sống người nghèo khiến cho phân hóa giàu nghèo ngày khoảng; khoảng cách giàu nghèo ngày doãng rộng Bên cạnh đó, sách phúc lợi xã hội bộc lộ tồn tại, hạn chế: Các sách ban hành nhiều số lượng, song có nhiều bất cập, thiếu đồng liên kết trình triển khai thực Tình hình thể việc giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao, giảm nghèo chưa bền vững; q trình thực sách chưa đảm bảo tính minh bạch, chưa đảm bảo tính đồng thuận nhân dân; việc đảm bảo an sinh xã hội chủ yếu nhà nước đảm bảo, chưa huy động nguồn lực xã hội hóa cộng đồng dân cư để chung tay chia sẻ với đối tượng yếu xã hội Trong năm qua, thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Thanh Khê nói riêng đơn vị đầu phát triển kinh tế - xã hội Trong việc thực sách an sinh xã hội đặc biệt trọng Các sách Giảm nghèo, ưu đãi xã hội, Bảo hiểm xã hội đưa vào Chương trình hành động thực Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng Nghị Đại hội lần thứ XXI Đảng thành phố Đà Nẵng; Đại hội Đảng Quận Thanh Khê đươc cụ thể hóa định Ngồi sách ưu đãi trung ương, thành phố, quận huy động hệ thống trị từ quận đến phường tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào việc thực sách ASXH việc làm cụ thể như: thường xuyên quan tâm chăm lo đến gia đình sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia huy động, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; huy động bảo đảm nguồn lực tạo điều kiện cho người nghèo bước ổn định sống, hỗ trợ phương tiện làm ăn, học bổng, nhà ở, điều kiện sinh hoạt nâng cao thu nhập Từ việc làm thiết thực, cụ thể nêu trên, tác động cách tích cực, trực tiếp đến đối tượng, giúp cho đối tượng sách ổn định sống, tiếp tục củng cố niềm tin đối tượng sách Đảng Nhà Nước Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc thực sách an sinh xã hội quận Thanh Khê số tồn tại, hạn chế như: vấn đề tạo việc làm giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ hộ cận nghèo cao; mức trợ cấp xã hội thấp; giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc người có cơng tuổi cao, sức khoẻ Mặc dù đa số người có cơng có chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm y tế thực có tác dụng người có cơng đến điều trị chữa bệnh sở y tế Nhà nước Thực tế, phường ven biển nay, tâm lý người có cơng phường ngại đến bệnh viện, đến bệnh viện bất đắc dĩ trễ Vì vậy, mặt, sở y tế tăng cường việc theo dõi thăm khám, điều trị nhà, sở góp phần nâng cao thể trạng, chăm sóc tốt sức khoẻ người có công Quận cần tổ chức tốt công tác điều dưỡng nâng cao sức khoẻ người có cơng, thực liên kết, phối hợp với quan y tế, sở y tế việc thực chế độ điều dưỡng người có cơng gia đình tập trung Các phường địa bàn quận cần sử dụng có hiệu ý nghĩa nguồn kinh phí chi cho điều dưỡng chỗ, khơng xem khoản trợ cấp khó khăn đột xuất Thứ ba, giáo dục, cần thực tốt việc miễn giảm học phí em gia đình sách Cần có chủ trương mạnh mẽ triển khai rộng rãi xây dựng quỹ khuyến học, đặc biệt khuyến nghề dành riêng cho đối tượng sách, điều kiện chế thị trường nay, họ khơng khuyến khích, khơng ưu tiên giáo dục, đào tạo khó có hội việc làm, khó có hội thăng tiến đối tượng khác Đồng thời, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội quận cần cử cán theo dõi, thống kê đầy đủ đối tượng em gia đình sách miễn giảm học phí cấp học bổng năm có kế hoạch chuẩn bị cho năm tiếp theo, để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân đoàn thể trị - xã hội quận có biện pháp hỗ trợ kịp thời Thứ tư, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực chương trình hỗ trợ cải thiện nhà người có cơng, ưu tiên trước đối tượng mẹ Việt Nam anh hùng, Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh nặng, người có cơng neo đơn, người có cơng đặc biệt khó khăn nhà Việc hồn thiện sách hỗ trợ cải thiện nhà ở, đất người có cơng, quy định sách hỗ trợ cải thiện nhà phải xuất phát từ thực trạng, điều kiện kinh tế xã hội, mức sống dân cư, chế độ hỗ trợ phải vào loại đối tượng, đảm bảo tính thực thi Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà phải huy động quan tâm trách nhiệm đóng góp tổ chức kinh tế, xã hội toàn xã hội Chú trọng huy động đóng góp doanh nghiệp đóng chân địa bàn quận; phát huy vai trò đóng góp 76 dòng họ, cộng đồng xã hội việc thực sách nhà người có cơng Thứ năm, cần tập trung hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo sở, nhà lưu niệm, tượng đài liệt sỹ Cấn tiếp tục đầu tư, xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sỹ (phường Thanh Khê Đông), Khu lưu niệm Mẹ Nhu đảm bảo nơi yên nghỉ anh hùng liệt sỹ ngày đẹp thể cơng trình lịch sử - trị - văn hoá để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng hệ hôm mai sau Thứ sáu, cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm thủ tục thực chế độ sách người có cơng Tiếp tục áp dụng mạnh mẽ tiến khoa học vào công tác quản lý lĩnh vực quản lý hồ sơ, thực chi trả, thực tốt việc thực "Một cửa liên thông" lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội Thường xuyên cập nhật thông tin, văn chế độ sách trang thông tin điện tử quận 10 phường để đối tượng sách tiếp cận tìm hiểu Thực phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước thực nhân dân giám sát” Đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, từ khâu xác lập hồ sơ đề nghị công nhận đối tượng đến việc thực chế độ ưu đãi nhà nước, trường hợp khơng hồ sơ, giấy tờ cũ; thực quy trình xét duyệt, niêm yết cơng khai, qua để người dân tham gia giám sát, khơng để xảy tình trạng khai man, gian lận 3.5.4 Nâng cao hiệu công tác tuyên truyền phổ biên sách người có cơng Tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối, sách Đảng Nhà nước người có cơng để công dân biết, tham gia giám sát, đảm bảo thực pháp luật; nêu cao trách nhiệm cộng đồng, xã hội, huy động nguồn lực thực chương trình chăm sóc người có công Trong năm tới cần tiếp tục quán triệt sâu rộng tinh thần nội dung chế độ sách người có cơng cán nhân dân Các cấp ủy Đảng, quyền ban ngành đoàn thể cần trọng tập trung triển khai, coi nhiệm vụ trị địa phương Phải coi việc tuyên truyền không đơn mang tính pháp lí mà thấm đượm tính nhân văn, để nội dung vào sống nhân dân trước hết phải đẩy mạnh kết hợp 77 chặt chẽ giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật Đây đặc thù việc tuyên truyền pháp luật lĩnh vực người có cơng Do vậy, cần coi trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục đạo đức, nhân nghĩa thủy chung, trách nhiệm xã hội cho tầng lớp nhân dân, tổ chức kinh tế, xã hội tham gia Giáo dục cho toàn dân thấy phát triển kinh tế phải gắn với hoàn thiện nhân cách, cơng xã hội, người có nghĩa vụ thực chế độ sách ưu đãi người có cơng phải lấy niềm vinh dự, trách nhiệm, khơng cho hành động làm ơn Các cấp uỷ đảng, quyền trì cơng tác tun truyền nhằm phát huy phong trào chăm sóc người có cơng cách mạng, huy động có hiệu đóng góp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nhân dân cá nhân Qũi “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ hỗ trợ việc làm, quỹ hỗ trợ cải thiện nhà ở, hỗ trợ trường hợp ốm đau bệnh tật, gặp khó khăn, rủi ro sống Ngoài ra, cần động viên phát huy trách nhiệm cộng đồng việc giám sát thực sách chế độ người có cơng, đảm bảo cơng bằng, pháp luật phục vụ hiệu việc chăm sóc người có cơng 3.5.5 Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực thực sách cho đội ngũ cán cơng chức làm sách người có cơng Xây dựng củng cố máy tổ chức, cán làm cơng tác sách người có cơng, vừa có tâm, vừa có tầm Đồng thời, đảm bảo sách, đặc biệt sách đội ngũ cán làm cơng tác sách sở bố trí định biên, bảo hiểm xã hội, trợ cấp, thù lao để họ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ Vấn đề cốt lõi vấn đề cán bộ, cán phong trào Thực trạng nay, đội ngũ cán làm cơng tác sách người có cơng, vừa thừa lại vừa thiếu; có phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình cơng tác, tận tụy với công việc đa số cán Lao động - Thương binh & Xã hội cấp phường chưa qua trường lớp đào tạo bản, thường xuyên thay đổi, điều chuyển công tác, làm cho cơng tác quản lý hạn chế lúng túng, theo dõi không thường xuyên liên tục, khơng nắm chủ trương sách người có cơng dẫn đến hiệu thực cơng tác không cao Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cơng tác sách tình hình mới, bố trí xếp lại đội ngũ cán bộ, yêu cầu cán phụ trách công tác lao động thương binh xã hội phường phải 78 có tâm huyết, có lực cơng tác, có uy tín người có cơng, kiện tồn máy tổ chức cán nghiệp vụ, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất trị, chun mơn nghiệp vụ; khơng bố trí người có lai lịch trị khơng rõ ràng, khơng u nghề làm cơng tác sách người có cơng Kết luận Chƣơng Trên sở quan điểm, định hướng, mục tiêu giải pháp Đảng Nhà nước sách ASXH nói chung qua thực tiễn tình hình thực sách giảm nghèo sách người có cơng nói riêng địa bàn quận Thanh Khê thời gian qua Trong Chương 3, nêu lên nhóm giải pháp nhằm khắc phục tồn hạn chế để tổ chức thực đạt hiệu qua Các giải pháp nói góp phần nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo sách người có cơng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thời gian đến; nhằm không ngừng nâng cao thu nhập, chất lượng sống nhân dân, góp phần thực đồng có hiệu chương trình thành phố “5 khơng”, thành phố “3 có”, Chương trình thành phố “4 an” mục tiêu chung sách ASXH thành phố Đà Nẵng nói chung quận Thanh Khê nói riêng 79 KẾT LUẬN Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, mục tiêu, động lực để phát triển nhanh bền vững giai đoạn phát triển Thực có hiệu tiến công xã hội, bảo đảm ASXH bước sách phát triển chủ trương lớn Đảng, Nhà nước ta ASXH đảm bảo thu nhập số điều kiện thiết yếu khác cho cá nhân, gia đình cộng đồng để trợ giúp thành viên xã hội trước rủi ro tác động bất thường kinh tế, xã hội môi trường nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Luận văn “Thực sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” khái quát cách cụ thể vấn đề khái niệm, để từ vận dụng thực sách ASXH vào thực tiễn cách cụ thể đồng Luận văn thực trạng thực sách ASXH quận Thanh Khê, đồng thời sâu nghiên cứu tìm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế quận, thành phố xu thể phát triển đất nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu q trình thực sách ASXH địa bàn quận Nghiên cứu sách ASXH từ thực tiễn quận Thanh Khê, đơn vị hành trực thuộc thành phố Đà Nẵng, luận văn từ việc nghiên cứu lý luận đến việc đánh giá thực trạng trình tổ chức thực sách, từ nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm thực sách ASXH mà cụ thể sách giảm nghèo sách người có cơng với cách mạng địa bàn quận có hiệu thời gian tới Đóng góp luận văn việc nghiên cứu thực tiễn công tác đảm bảo ASXH địa bàn quận, góc độ tác giả người quản lý cấp sở, trực tiếp thực sách, nên việc đánh giá sát với thực tế diễn địa bàn quận Thanh Khê Những giải pháp luận văn trình bày Chương góp phần hồn thiện sách ASXH mà cụ thể sách giảm nghèo sách người có cơng với cách mạng địa bàn quận thời gian tới Song để thực cần có đạo sâu sát Quận ủy, điều hành liệt quyền cấp vào toàn xã hội 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Chí An (2010), An sinh xã hội mạng lưới an tồn cho người dân, Tạp chí khoa học số 02/2010 Mai Ngọc Anh (2009), An sinh xã hội nông dân điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, trang: http://www.luanan.nlv.gov.vn Lê Anh (2017), Thực thi sách ASXH thành phố Đà Nẵng – Thực trạng giải pháp Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2010-2015) triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2015-2020) UBND quận Thanh Khê Báo cáo tổng kết năm UBND quận Thanh Khê chương trình mục tiêu giảm nghèo địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2005-2009 Báo cáo kết chương trình mục tiêu giảm nghèo địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2012 Báo cáo kết chương trình mục tiêu giảm nghèo địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2013-2015 Báo cáo đánh giá thực Nghị Đại hội XI BCH Đảng quận nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực LĐ-TB&XH Báo cáo số liệu tình hình thực cơng tác sách người có cơng từ năm 2010 đến 2017 địa bàn quận Thanh Khê 10 Báo cáo số liệu công tác giảm nghèo giai đoạn 2010-2012 11 Báo cáo số liệu công tác giảm nghèo giai đoạn 2013-2015 12 Bộ LĐ-TB&XH (2013), Hướng dẫn thực Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng (Sửa đổi) văn hướng dẫn, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 13 Các kế hoạch UBND thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Sở LĐTB&XH: KH số 6628/KH-UBND ngày 04/8/2016 trợ giúp hộ nghèo có hồn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020; KH số 8183/KH-UBND HD số 18/HD-SLĐTBXH triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 14 Mai Ngọc Cường (2009), Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 GS.TS Mai Ngọc Cường, Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, tr21 16 Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ; Cơng văn số 1398/UBND-SLĐTBXH ngày 01/3/2017 UBND thành phố Đà nẵng việc tăng cường đạo thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 17 Nguyễn Văn Chiêu (2010), An sinh xã hội định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò khoa học xã hội vào q trình hoạch định sách an sinh xã hội Việt Nam, trang: http://www.luanan.nlv.gov.vn 18 Nguyễn Văn Chiểu (2014), Chính sách an sinh xã hội vai trò nhà nước việc thực sách an sinh xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Phạm Thị Hải Chuyền (2015), Những thách thức giải pháp để làm tốt sách an sinh xã hội giai đoạn 2016- 2020 20 Nguyễn Trọng Đàm (Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội): Hồn thiện sách an sinh xã hội phù hợp với trình phát triển kinh tế xã hội đất nước 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương (2012), Tài liệu nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 24 Đề án thực Chương trình “Thành phố an” (An ninh trật tự, An tồn giao thơng, ATVSTP, An sinh xã hội) địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Chương trình “thành phố khơng” (khơng hộ đói, khơng người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy cộng đồng, khơng giết người để cướp của); Chương trình “thành phố có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh thị) 25 Trần Hồng Hải, Lê Thị Thúy Hương (2011), Pháp luật an sinh xã hội - kinh nghiệm số nước Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách cơng 27 Đỗ Phú Hải (2014), Chính sách cơng, Tạp chí Lý luận trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, (số 02), tr.103-104 28 Nguyễn Hữu Hải (2008), Giáo trình Nhập môn An sinh xã hội, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 29 Nguyễn Hữu Hải (2013), Chính sách cơng - Những vấn đề bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Hướng dẫn số 07/HD-SLĐTBXH Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng thực số nội dung Để án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 31 PGS.TS Nguyễn Hải Hữu, Giáo trình ASXH, Nxb LĐ-XH, Hà Nội, 2008, tr19; 32 Kế hoạch UBND quận mục tiêu giảm nghèo địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2016-2021 33 Lê Quốc Lý (2014), Chính sách an sinh xã hội - thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, NXB Đại học Quốc gia TP HCM 35 Nghị định 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng 36 Nghị định 70/2017/NĐ-CP Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có cơng với cách mạng 37 Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012– 2020 38 Nghị Đại hội đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 20152021 39 Nghị Đại hội đảng quận Thanh Khê lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 40 Nguyễn Chương Phát, Ảnh hưởng hệ thống An sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói hộ nơng dân huyện http://www.luanan.nlv.gov.vn Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, trang: 41 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận Thanh Khê, Báo cáo tổng kết năm (2010-2015) công tác Lao động, Thương binh Xã hội 42 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận Thanh Khê, Báo cáo tổng kết công tác Lao động, Thương binh Xã hội năm 2016 43 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận Thanh Khê, Báo cáo tổng kết công tác Lao động, Thương binh Xã hội năm 2017 44 Vũ Văn Phúc (2012), An sinh xã hội nước ta, số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Cộng Sản 45 Vũ Văn Phúc (2012), An sinh xã hội Việt Nam hướng tới năm 2020, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 46 Quyết định 40/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung số diều Quy định trợ cấp thường xuyên, đột xuất người có cơng với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo địa bàn thành phố Đà Nẵng 47 Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 phê duyệt Đề án “giảm nghèo địa bàn thành số Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020” 48 Tổng hợp số liệu công tác đền ơn đáp nghĩa địa bàn quận Thanh Khê từ năm 2010-2017 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2012), Pháp lệnh, sửa đổi bổ sung số điều Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng PHỤ LỤC BẢNG HỎI (Người dân thụ hưởng sách ASXH địa bàn quận Thanh Khê) Kính thưa ơng/bà! Chúng tơi học viên Cao học ngành Chính sách công Học viên Khoa học xã hội Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” Để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu, làm sở cho trình xây dựng sách, chúng tơi muốn tham khảo ý kiến ông bà vấn đề Do để có số liệu thơng tin phục vụ cho q trình nghiên cứu đề tài này, kính mong nhận hợp tác giúp đỡ quý ông/bà Những thơng tin ơng/bà cung cấp giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu Chúng tơi mong ơng/bà cho biết ý kiến số câu hỏi chuẩn bị sẵn với phương án trả lời Ông/bà đồng ý với phương án đánh dấu vào vng dòng R, khơng đồng ý xin để trống vuông □ Xin chân thành cám ơn! Phiếu số…… Câu 1: Ơng/ bà có biết sách Giảm nghèo, Ƣu đãi ngƣời có cơng với cách mạng triển khai nay? Chính sách tín dụng cho hộ nghèo Hỗ trợ y tế Hỗ trợ nhà Hỗ trợ giáo dục Trợ cấp đột xuất Khác, ghi rõ? Câu Ơng bà đƣợc phổ biến tun truyền sách qua hình thức nào? Tun truyền thơng qua buổi hội họp tập trung Tuyên truyền qua ấn phẩm, tài liệu (băng đĩa, văn hướng dẫn, pano, áp phích…) Tổ chức buổi tập huấn kiến thức ứng dụng chuyển giao kỹ thuật trồng trọt … Mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề Các đợt kỷ niệm Lễ phát động như: Phát động “Ủng hộ Người nghèo”, hay Phát động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Lễ Kỷ niệm “Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7” … Câu 3: Ơng/bà có vay vốn NHCSXH làm việc với UBND phƣờng để nhận hỗ trợ khơng? Có Khơng Câu Ơng/ bà đánh giá việc hƣớng dẫn thực việc vay vốn/ làm hồ sơ hỗ trợ? Cán thờ ơ, không hướng dẫn chu đáo Cán phường/ NHCSXH hướng dẫn tận tình, chu đáo Khơng biết/KTL Câu Gia đình Ơng/ bà có biết mơ hình Giảm nghèo triển khai địa bàn quận Thanh Khê không? Mô hình trồng trọt ( nêu cụ thể…………………………………………) Mơ hình chăn ni ( nêu cụ thể……………………………………) Mơ hình khác ( nêu cụ thể…………………………………………) Câu Ông/ bà đánh giá hiệu việc thực mơ hình Hiệu Không hiệu Không rõ/Không biết Câu Ơng/ bà có thấy cán phƣờng/ cán kỹ thuật thăm hỏi/ kiểm tra tình hình triển khai mơ hình khơng? Khơng kiểm tra Rất Kiểm tra, nhận thông tin hộ tham gia mơ hình Câu 7: Theo ơng/ bà, sách hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân diện thụ hƣởng sách khắc phục khó khăn để ổn định đời sống hay chƣa chƣa? Rất hiệu Bình thường Chưa hiệu qủa Câu 8: Theo ơng/bà, hạn chế qúa trình thực thi sách Giảm nghèo, Ƣu đãi ngƣời có cơng với cách mạng địa bàn quận Thanh Khê thời gian qua nguyên nhân sau đây? Do bị nhiều thiên tai; Do q trình thị hóa nhanh, khả tạo việc làm nhiều bất cập? Một số sách Giảm nghèo, ưu đãi người có cơng với cách mạng mang tính bao cấp nên giải thiếu cơng bằng? Phẩm chất số cán thực thi sách Giảm nghèo, Ưu đãi người có cơng với cách mạng chưa thực sáng, khách quan, thiếu nhiệt tình’ Do người nghèo chưa thực muốn nghèo Câu 9: Để góp phần nâng cao hiệu thực thi sách Giảm nghèo, Ƣu đãi ngƣời có cơng với cách mạng địa bàn quận Thanh Khê năm tới, theo ông/bà, Quận cần phải trọng thực giải pháp sau đây? Chú trọng cơng tác xã hội hóa để tạo nguồn lực dồi Xây dựng, kiện toàn máy thực thi sách Giảm nghèo, Ưu đãi người có công với cách mạng Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực sách Khác (ghi rõ) Câu 10 Một số thông tin cá nhân Giới tính Nam Nữ Năm sinh: Lĩnh vực làm việc (Tính theo thu nhập gia đình)  Làm nhà nước  Làm cho nước ngoài, liên doanh  Làm cho tư nhân Khơng làm  Làm cho thân, gia đình Mức sống gia đình (Chủ hộ tự đánh giá so sánh với hộ địa phương)  Khá giả  Trung bình  Nghèo Về trình độ  Khơng biết chữ  Tiểu học  Trung cấp THCS THPT Cao đẳng, đại học Từ thạc sỹ trở lên * Loại hình gia đình Gia đình nhận sách hỗ trợ hộ nghèo Gia đình có cơng CÂU HỎI PHÕNG VẤN SÂU Chúng tơi học viên Cao học ngành Chính sách cơng học viên khoa học xã hội Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” Tuy nhiên để xác định tính lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu, muốn tham khảo ý kiến cán thực sách Giảm nghèo, Ưu đãi người có cơng với cách mạng (cán Phòng LĐTB&XH; Lãnh đạo UBND phường; Cán Lao động xã hội phường) Do để có số liệu thơng tin phục vụ cho q trình nghiên cứu đề tài này, kính mong nhận hợp tác giúp đỡ quý ông/bà Tôi xin cam đoan thông tin thu phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn Họ tên ngƣời đƣợc vấn:… Giới: ………… Tuổi: … Trình độ học vấn cao nhất: …… Dân tộc: Tơn giáo: ……… Ngành nghề nay: ………………………… Nơi cư trú: Quận/Huyện: ……………………… Xã/Phường: ………………………………… Họ tên ngƣời thực vấn: Ngày vấn: tháng năm 2018 Địa điểm vấn: Nội dung vấn: Ông/bà đánh việc thực thi sách giảm nghèo, sách ưu đãi người có cơng với cách mạng địa bàn Quận Thanh Khê Nếu khơng hài lòng xin ơng/bà cho biết sách lý sao? Ơng/bà cho biết: Q trình thực sách Giảm nghèo? Ưu đãi người có cơng với cách mạng gặp khó khăn gì? Ơng/bà có kiến nghị hay đề xuất vấn đề cấp, ngành, nhằm thực thi sách sách giảm nghèo, sách ưu đãi người có cơng với cách mạng địa bàn quận Thanh Khê để hiệu nhất? ... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG THANH PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số... sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Chương Giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu tổ chức thực sách an sinh xã hội quận Thanh Khê Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN... phát từ lý giải trên, gắn với thực tế địa phương công tác lựa chọn đề tài Thực sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng , Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay