QUẢN lý dạy học môn CHUYÊN ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG đảm bảo CHẤT LƯỢNG (tt)

28 27 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH NGỌC TÙNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƢỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Phó Đức Hòa PGS TS Nguyễn Thanh Bình Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Thành Vinh Học viện Quản lý Giáo dục Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Đức Sơn Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Phản biện 3: PGS TS Phạm Văn Thuần Trƣờng Đại học Giáo dục Luận án bảo vệ Hội đồng chấm Luận án cấp Trường, Đại học Sư phạm Hà Nội, Vào hồi: ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thƣ viện Quốc gia, Thƣ viện Đại học Sƣ phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Yêu cầu đổi giáo dục Sự nghiệp đổi giáo dục nói chung, đổi giáo dục phổ thơng nói riêng đạt đƣợc thành tựu định đặt nhiều thách thức chất lƣợng hiệu giáo dục, đòi hỏi phải có giải pháp cấp bách Trong đó, khâu đột phá đổi QLGD phạm vi toàn hệ thống giáo dục, nhƣ phạm vi nhà trƣờng nhằm nâng cao hiệu chất lƣợng giáo dục toàn diện nhà trƣờng đặc biệt loại hình trƣờng THPT chun 1.2 Thực trạng QLDH mơn chun trƣờng THPT chun có số hạn chế, bất cập, nguyên nhân làm cho chất lƣợng đào tạo trƣờng chuyên chƣa đƣợc nhƣ mong đợi Hiện nay, có khơng quan niệm sai lệch vấn đề phát hiện, đào tạo, bồi dƣỡng nhân tài; Dạy học môn chuyên nặng lý thuyết, lĩnh vực chuyên chƣa đƣợc xác định, chƣa quan tâm phát triển toàn diện, khiến cho học sinh trƣờng chuyên thiếu kỹ sống, yếu thể lực Các trƣờng THPT chuyên chƣa có sách giáo khoa thống nhất, giảng dạy theo nội dung môn chuyên theo hƣớng dẫn Bộ GD&ĐT khung chƣơng trình Chƣơng trình đƣợc nâng cao thêm kiến thức sâu môn chuyên tùy trình độ lực giáo viên chuyên tiêu chí tuyển lựa học sinh trƣờng chuyên không giống Về tuyển sinh, trƣờng chuyên nƣớc tuyển học sinh phƣơng thức, kỳ thi tuyển, đề thi khó nên việc tuyển lựa chƣa thực khách quan bỏ sót nhiều học sinh có khiếu cao thực Những hạn chế nêu có nhiều nguyên nhân, đó, có việc QLDH trƣờng THPT chuyên số hạn chế bất cập QLDH theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng cách tiếp cận đƣợc vận dụng giáo dục, đào tạo nhằm chuẩn hóa giáo dục, Bộ GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng trƣờng trung học (Thông tƣ số: 13 2012 TT-BGDĐT Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT), nhƣng chƣa có tiêu chuẩn, tiêu chí cho quản lý chất lƣợng dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên Sứ mệnh trƣờng THPT chuyên đào tạo đội ngũ nhân tài, nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho đất nƣớc, trƣờng làm sứ mệnh Nhƣng thực tế, q trình QLDH mơn chuyên trƣờng THPT chuyên lại chƣa có quy định cụ thể để đánh giá Những khó khăn q trình giảng dạy, quản lý dạy học mơn chun đặt yêu cầu phải có biện pháp để QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL 1.3 Xuất phát từ nghiên cứu QLGD vấn đề thực tiễn đặt cần QLDH môn chuyên trƣờng chuyên theo hƣớng ĐBCL, có nhiều cơng trình nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học loại hình trƣờng THPT thƣờng, theo hƣớng nâng cao chất lƣợng đào tạo song chƣa có cơng trình nghiên cứu, luận án sâu nghiên cứu vận dụng QLDH mơn chun loại hình trƣờng THPT chun theo hƣớng ĐBCL Chính lý nhƣ trên, tác giả định chọn “Quản lý dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng” đề tài tiến sĩ, chuyên ngành quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp QLDH mơn chun theo hƣớng ĐBCL sở phân tích lý luận khảo sát thực tiễn công tác QLDH môn chuyên số trƣờng THPT chuyên cấp tỉnh Khách thể Đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học trƣờng THPT chuyên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý trình dạy học mơn chun trƣờng THPT chun Giả thuyết khoa học Nếu thực biện pháp QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên gồm: quản lý đầu vào, trình dạy học, đầu ra, bối cảnh dạy học theo hƣớng ĐBCL đảm bảo đƣợc chất lƣợng dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên, đáp ứng mục tiêu giáo dục THPT chuyên nói chung HSG nói riêng Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL - Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý dạy môn chuyên dựa tiêu chí ĐBCL trƣờng THPT chuyên địa bàn số tỉnh khu vực đồng sông Hồng - Đề xuất khảo nghiệm biện pháp QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên cấp Tỉnh theo hƣớng ĐBCL - Thực nghiệm đánh giá hiệu số biện pháp QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL trƣờng THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dƣơng Phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn nội dung - Dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên bao gồm môn chƣơng trình giáo dục THPT Mơn chun đƣợc xem xét nhƣ hệ thống có tính độc lập tƣơng đối, luận án nghiên cứu vấn đề QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên - Xác định tiêu chuẩn, tiêu chí phản ánh yêu cầu chung dạy học môn chuyên, không sâu vào môn chuyên cụ thể - Chủ thể QLDH môn chuyên gồm chủ thể hiệu trƣởng nhà trƣờng chủ thể phối hợp cán lãnh đạo nhà trƣờng, tổ trƣởng môn chuyên giáo viên dạy môn chuyên - Thực nghiệm biện pháp “Tổ chức bồi dƣỡng giáo viên” “Đổi phƣơng pháp dạy học” vào QLDH môn chuyên theo hƣớng ĐBCL 6.2 Giới hạn địa bàn - Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn số trƣờng THPT chuyên khu vực đồng sông Hồng, bao gồm: Trƣờng THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dƣơng; Trƣờng THPT chuyên Hƣng Yên - Hƣng Yên; Trƣờng THPT chuyên Thái Bình - Thái Bình; Trƣờng THPT chuyên Biên Hoà - Hà Nam; Trƣờng THPT chuyên Lƣơng Văn Tuỵ - Ninh Bình Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Cách tiếp cận mặt phương pháp luận 7.1.1 Tiếp cận đảm bảo chất lượng 7.1.2 Tiếp cận hệ thống cấu trúc, chức 7.1.3 Tiếp cận CIPO 7.1.4 Tiếp cận liên ngành 7.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 7.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2.2 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế 7.2.3 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.3.1 Điều tra khảo sát 7.2.3.2 Phương pháp quan sát 7.2.3.3 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 7.2.3.4 Phương pháp vấn 7.2.3.5 Phương pháp chuyên gia 7.2.4 Nhóm phương pháp xử lý thơng tin Đóng góp luận án 8.1 Về lý luận 8.2 Về thực tiễn 8.3 Đề xuất Những luận điểm cần bảo vệ - QLDH mơn chun hạn chế, bất cập nhƣ: chƣa có quy định cụ thể cho quản lý chất lƣợng dạy học môn chuyên trƣờng THPT chun; có khung chƣơng trình chun, chƣa sách giáo khoa môn chuyên… - QLDH theo hƣớng ĐBCL: QL tồn diện đầu vào, q trình, đầu ra, bối cảnh tác động; xây dựng khung tham chiếu, thủ tục đánh giá… nâng cao đƣợc chất lƣợng dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên 10 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chƣơng 13 tiết CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƢỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Các nghiên cứu đảm bảo chất lượng 1.1.2 Các nghiên cứu quản lý dạy học quản lý dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng 1.1.2.1 Các nghiên cứu quản lý dạy học 1.1.2.2 Các nghiên cứu quản lý dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng 1.1.3 Các nghiên cứu quản lý dạy học trường trung học phổ thông chuyên 1.1.3.1 Kinh nghiệm quản lý giáo dục khiếu số nước giới 1.1.3.2 Các cơng trình nghiên cứu quản lý dạy học trường trung học phổ thông chuyên 1.1.4 Đánh giá công trình nghiên cứu trước vấn đề đặt cần giải luận án 1.1.4.1 Đánh giá cơng trình nghiên cứu trước - Đã có nhiều nghiên cứu ĐBCL, QLCL nhƣng chủ yếu tập trung vào quản lý đào tạo, cấp đại học, cao đẳng nghiên cứu phổ thơng - Nghiên cứu QLDH trƣờng THPT chuyên QLDH mơn chun đƣợc nghiên cứu - Đã có nghiên cứu quản lý ĐBCL trƣờng THPT chun, nhƣng chƣa có nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập cụ thể đến việc QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL - Nghiên cứu QLDH mơn chun theo hƣớng ĐBCL chƣa có nghiên cứu Chính từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý dạy học môn chuyên trường THPT chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng” làm đề tài tiến sĩ nhằm góp phần “lấp” khoảng trống khoa học nghiên cứu QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên 1.1.4.2 Các vấn đề đặt cho luận án cần giải Về lý luận Về thực tiễn Yếu tố ảnh hưởng Đề xuất khẳng định tính hiệu 1.2 QUAN NIỆM VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG TRONG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN 1.2.1 Quan niệm đảm bảo chất lƣợng 1.2.1.1 Khái niệm chất lượng đảm bảo chất lượng Khái niệm chất lƣợng khái niệm đa nghĩa, khó định nghĩa, khó áp dụng khó đo lƣờng Chất lƣợng theo tiếng Latinh “qualis” tiếng Pháp “qualitie” có nghĩa “mức độ tuyệt hảo” Theo Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa, tiêu chuẩn ISO 8402: 2000 (Quality Management and Quality Assurance): Chất lƣợng tồn đặc tính thực thể, tạo cho thực thể có khả thỏa mãn nhu cầu đƣợc công bố hay tiềm ẩn [114] Theo Tổ chức kiểm tra chất lƣợng Châu Âu (European Quality Control Organization): “Chất lƣợng mức độ phù hợp với yêu cầu ngƣời tiêu dùng” [100] Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, chất lƣợng đƣợc hiểu phạm trù triết học biểu thị thuộc tính chất vật, tƣợng, rõ gì, phản ánh tính ổn định tƣơng đối vật, tƣợng, để phân biệt với vật, tƣợng khác Chất lƣợng vật, tƣợng biểu bên ngồi qua thuộc tính vốn có Nó liên kết thuộc tính vật, tƣợng lại làm một, gắn bó với vật nhƣ tổng thể, bao quát toàn vật không tách rời khỏi vật [89] Chất lượng theo quan điểm tuyệt đối Chất lượng theo quan niệm tương đối Một số đặc điểm chất lượng Từ quan niệm trên, theo tác giả: Chất lượng thoả mãn nhu cầu, việc đạt mục tiêu cụ thể, quy định tiêu chuẩn hệ thống, trình không gian, thời gian cụ thể Quan niệm chất lượng giáo dục Chất lƣợng giáo dục đáp ứng mục tiêu đề sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng nƣớc (TT 62/2012/TT-BGDĐT) Chất lƣợng giáo dục đáp ứng chuẩn quy định (đảm bảo chất lƣợng bên ngoài), đáp ứng mục tiêu đề (đảm bảo chất lƣợng bên trong) phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội (mức độ hài lòng nhà tuyển dụng, xã hội) 1.2.1.2 Khái niệm đảm bảo chất lượng Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814: ĐBCL tồn hoạt động có kế hoạch hệ thống đƣợc tiến hành hệ chất lƣợng đƣợc chứng minh đủ mức cần thiết để tạo tin tƣởng thoả đáng thực thể (đối tƣợng) thoả mãn đầy đủ yêu cầu chất lƣợng [77] Theo tiêu chuẩn ISO 9000-1: 2000 nêu yêu cầu bao quát đầy đủ yếu tố hệ thống quản lý ĐBCL ĐBCL quan điểm, chủ trƣơng, sách, mục tiêu, hành động, cơng cụ, quy trình, thủ tục mà thơng qua việc sử dụng đảm bảo sứ mệnh mục tiêu đƣợc thực hiện, chuẩn mực đƣợc trì nâng cao (SEAMEO 2002) Trong giáo dục đào tạo, ĐBCL đƣợc coi nhƣ hệ thống biện pháp, hoạt động có kế hoạch, đƣợc tiến hành nhà trƣờng để tạo kết thoả đáng hoạt động đào tạo theo mục tiêu dự kiến QLDH trƣờng THPT theo hƣớng ĐBCL sở để quản lý đƣợc chất lƣợng theo mục đích đề Nội dung, tiêu chí ĐBCL Nội dung đảm bảo chất lượng: - Đảm bảo chất lượng bên (internal quality assurance - IQA) - Đảm bảo chất lượng bên ngồi (external quality assurance - EQA) Tiêu chí đảm bảo chất lượng Nhƣ vậy, đặc điểm đảm bảo chất lƣợng là: thứ nhất, đảm bảo chất lƣợng tập trung vào quy trình thực để tạo sản phẩm đầu có chất lƣợng cao; thứ hai, đảm bảo chất lƣợng tập trung vào chức giải trình cải tiến chất lƣợng; thứ ba, đảm bảo chất lƣợng trình liên tục thống dựa tiêu chí đánh giá thông tin phản hồi 1.2.2 Đảm bảo chất lượng quản lý dạy học môn chuyên ĐBCL QLDH môn chuyên hoạt động quản lý liên tục thống nhằm đạt đƣợc mục tiêu dạy học môn chuyên (đảm bảo chất lƣợng bên trong) - Các biện pháp quản lý, hoạt động quản lý hƣớng đến đảm bảo đƣợc chất lƣợng dạy học môn chuyên: - ĐBCL QLDH mơn chun phát triển sứ mệnh, giá trị, mục tiêu trƣờng THPT chuyên - ĐBCL QLDH mơn chun q trình liên tục, thống từ yếu tố Đầu vào, Quá trình, Đầu Bối cảnh cụ thể - ĐBCL QLDH môn chuyên xây dựng đƣợc khung tham chiếu, công cụ đánh giá quản lý dạy học môn chuyên - ĐBCL QLDH môn chuyên hƣớng đến nâng cao chất lƣợng dạy học kết học tập học sinh - ĐBCL QLDH môn chuyên đánh giá, điều chỉnh cải tiến quy trình QLDH mơn chun Bên cạnh nội dung ĐBCL bên nhƣ trên, có ĐBCL bên nhƣ: yếu tố tác động bối cảnh văn hố chất lƣợng QLDH mơn chun trƣờng THPT chuyên 1.3 DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƢỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 1.3.1 Trường trung học phổ thông chuyên hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1.1 Vị trí, vai trò trường trung học phổ thông chuyên 1.3.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ, cấu hoạt động trường trung học phổ thông chuyên 1.3.1.3 Đặc điểm học sinh trung học phổ thông chuyên 12 hƣớng đảm bảo chất lƣợng Phƣơng pháp dạy học môn chuyên 16, trƣờng THPT 65 25,6 39 15,4 108 42,5 42 2,96 chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng Cơ sở vật chất cho dạy học môn chuyên trƣờng THPT 87 34,3 103 40,6 46 18,1 18 7,0 2,86 chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng 2.2.6.1 Thuận lợi 2.2.6.2 Khó khăn 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN CHUYÊN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƢỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 2.3.1 Thực trạng quản lý yếu tố đầu vào theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.1.1 Quản lý công tác tuyển sinh theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.1.2 Quản lý người dạy môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên để đảm bảo chất lượng dạy học cao 2.3.1.3 Quản lý nội dung chương trình dạy học mơn chun trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.1.4 Quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 13 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp thực trạng quản lý yếu tố đầu vào theo hƣớng ĐBCL Quản lý yếu TT tố đầu vào theo hƣớng ĐBCL Quản lý công tác tuyển sinh theo hƣớng ĐBCL Quản lý ngƣời dạy môn chuyên trƣờng THPT chuyên để ĐBCL dạy học cao Quản lý nội dung chƣơng trình dạy học mơn chun trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL Quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học môn chuyên theo hƣớng ĐBCL TB Chung Tốt SL % Khá SL % Yếu TB SL % 136 54,2 79 31,4 29 11,6 SL % Thứ bậc 2,8 3,37 87 34,7 49 19,5 17 6,8 3,06 75 29,9 92 36,6 65 25,9 19 7,6 2,89 83 98 39,1 56 22,3 14 5,6 3,56 98 39,0 89 35,4 50 20,0 14 5,6 3,37 98 39 33 2.3.2 Thực trạng quản lý yếu tố trình dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.2.1 Quản lý thực dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.2.2 Quản lý học tập môn chuyên học sinh theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.2.3 Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết hoạt động dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 14 2.3.2.4 Quản lý học sinh đáp ứng yêu cầu học tập trường trung học phổ thông chuyên 2.3.2.5 Quản lý công tác tự đánh giá dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng Bảng 2.17: Bảng tổng hợp Thực trạng quản lý yếu tố trình dạy học theo hƣớng ĐBCL Thực trạng quản lý yếu tố STT trình dạy học theo hƣớng ĐBCL Quản lý thực dạy học môn chuyên theo hƣớng ĐBCL Quản lý học tập môn chuyên học sinh theo hƣớng ĐBCL Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết hoạt động dạy học môn chuyên theo hƣớng ĐBCL Quản lý học sinh đáp ứng yêu cầu học tập trƣờng THPT chuyên Quản lý công tác tự đánh giá dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL TB Chung Tốt Khá TB SL % SL % SL % Yếu SL % Thứ bậc 81 32,3 89 35,4 63 25,1 18 7,2 2,93 72 28,6 90 35,9 70 27,9 19 7,6 2,86 54 21,5 95 37,8 69 27,5 33 13,2 2,68 89 35,4 89 35,4 56 22,4 17 6,8 2,99 43 17,1 90 35,9 83 33,1 35 13,9 2,56 68 27,1 91 36,3 68 27,1 24 9,5 2,80 15 2.3.3 Thực trạng quản lý yếu tố đầu theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng 2.3.3.1 Quản lý công tác theo dõi việc học tập cựu học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.3.2 Quản lý theo dõi mức độ thích ứng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng học tập trường đại học 2.3.3.3 Quản lý công tác thu thập thông tin phản hồi học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng Bảng 2.21: Bảng tổng hợp Thực trạng quản lý yếu tố đầu theo hƣớng ĐBCL Thực trạng quản lý Tốt STT yếu tố đầu theo hƣớng ĐBCL SL % Khá TB Yếu SL % SL % SL % Quản lý công tác theo dõi việc học tập cựu học sinh 33 13,3 86 34,4 89 35,4 42 16,8 2,44 sau nghiệp THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL Mức độ thích ứng học sinh sau tốt nghiệp THPT 105 41,4 90 35,5 57 23,1 3,19 chuyên học tập trƣờng đại học Tổ chức thu thập thông tin phản hồi học sinh sau tốt 28 11,2 78 31,0 92 36,6 53 21,1 2,33 nghiệp THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL TB Chung 55 21,9 85 33,9 79 31,5 32 12,7 2,65 Thứ bậc 16 2.3.4 Đánh giá tác động yếu tố ảnh hƣởng thuộc bối cảnh dạy học 2.3.4.1 Đánh giá tác động yếu tố Đổi giáo dục tiến khoa học kỹ thuật tới dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.4.2 Đánh giá tác động yếu tố Môi trường sư phạm trường trung học phổ thông chuyên tới dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.4.3 Đánh giá tác động yếu tố Trình độ quản lý cán quản lý nhà trường tới dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.4.4 Đánh giá tác động yếu tố kinh tế, trị, văn hố địa phương tới cơng tác quản lý dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng Bảng 2.26: Bảng tổng hợp thực trạng quản lý yếu tố thuộc bối cảnh dạy học STT Thực trạng quản lý yếu tố thuộc bối cảnh dạy học Ảnh hƣởng nhiều Ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng SL % SL % SL % Thực trạng ảnh hƣởng yếu tố Đổi giáo dục tiến khoa học kỹ 199 79,3 49 19,5 thuật tới dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL Thực trạng ảnh hƣởng yếu tố Môi trƣờng sƣ phạm trƣờng THPT chuyên tới dạy 191 76,1 55 21,9 học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL Thứ bậc 1,2 2,78 2,0 2,74 17 Thực trạng ảnh hƣởng yếu tố Trình độ quản lý cán 212 84,5 37 14,7 quản lý nhà trƣờng tới dạy học môn chuyên theo hƣớng ĐBCL Thực trạng ảnh hƣởng yếu tố kinh tế, trị, văn hố địa phƣơng tới cơng tác 185 73,7 63 25,0 quản lý dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL TB Chung 197 78,5 51 20,3 0,8 2,83 1,3 2,72 1,2 2,77 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2.4.1 Mặt tích cực 2.4.2 Mặt hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG Nhìn chung hạn chế lớn trƣờng THPT chun chƣa xây dựng quy trình, tiêu chí đánh giá việc dạy học môn chuyên chƣa đầy đủ; việc kiểm tra, giám sát chƣa sâu sát mang tính hình thức CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƢỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Quán triệt triết lý đảm bảo chất lượng 3.1.2 Tuân theo quy trình đảm bảo chất lượng 3.1.3 Đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý dạy học môn chuyên trường trung học phổ thơng chun 18 3.1.4 Đảm bảo tính mục tiêu hiệu 3.1.5 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện tính hệ thống 3.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƢỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 3.2.1 Nhóm biện pháp quản lý yếu tố đầu vào dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.1.1 Biện pháp 1: Tổ chức Công tác tuyển sinh đảm bảo tuyển chọn khách quan chất lượng học sinh môn chuyên 3.2.1.2 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn chuyên theo yêu cầu nâng cao chất lượng 3.2.1.3 Biện pháp 3: Tổ chức khai thác nguồn lực sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học môn chuyên đáp ứng mục tiêu trường trung học phổ thơng chun 3.2.2 Nhóm biện pháp quản lý q trình dạy học mơn chun theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.2.1 Biện pháp 4: Xây dựng khung tham chiếu quản lý dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.2.2 Biện pháp 5: Xây dựng thủ tục quy trình thực nội dung công việc quản lý dạy học môn chuyên theo khung tham chiếu 3.2.2.3 Biện pháp 6: Xây dựng quy trình quản lý dạy học mơn chun trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.2.4 Biện pháp 7: Kiểm tra đánh giá dạy học mơn chun theo quy trình quản lý dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.2.5 Biện pháp 8: Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng 19 3.2.3 Nhóm biện pháp quản lý đầu dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.3.1 Biện pháp 9: Tổ chức trưng cầu ý kiến cựu học sinh môn chuyên để xác định hiệu đào tạo cải tiến dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.4 Biện pháp điều tiết tác động bối cảnh đến quản lý dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 3.2.4.1 Biện pháp 10: Xây dựng tập thể theo tinh thần tổ chức biết học hỏi văn hoá chất lượng quản lý dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên 3.2.4.2 Biện pháp 11: Xây dựng môi trường học tập kết hợp với điều kiện cụ thể địa phương hướng tới đảm bảo chất lượng dạy học 3.3 Mối quan hệ biện pháp Để phát huy đƣợc hiệu số biện pháp QLDH môn chuyên theo hƣớng ĐBCL, lãnh đạo nhà trƣờng cần phải thấy đƣợc mối quan hệ biện chứng biện pháp, tác động qua lại lẫn biện pháp mơ hình CIPO, (Đầu vào, Quá trình, Đầu Bối cảnh) 3.4 Khảo nghiệm nhận thức cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý dạy học môn chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng 3.4.1 Mục đích đối tượng trưng cầu ý kiến 3.4.2 Nội dung trình trưng cầu ý kiến 3.4.3 Kết khảo sát Về tính cần thiết tính khả thi biện pháp Về tính tương quan 3.4.5 Đánh giá chung biện pháp khảo nghiệm 3.5 Thực nghiệm số biện pháp quản lý dạy học môn chuyên trƣờng Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dƣơng 20 3.5.1 Mục đích thực nghiệm 3.5.2 Giả thuyết thực nghiệm 3.5.3 Mẫu địa bàn thực nghiệm 3.5.4 Tiêu chí cách cho điểm thực nghiệm 3.5.5 Các giai đoạn thực nghiệm 3.5.6 Phương pháp đánh giá thực nghiệm 3.5.7 Kết thực nghiệm - Thực nghiệm - Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn chuyên theo yêu cầu nâng cao chất lượng - Thực nghiệm - Biện pháp 8: Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng ĐBCL KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nguyên tắc đảm bảo chất lƣợng, tuân theo quy trình, đáp ứng mục tiêu phù hợp với thực tiễn QLDH môn chuyên, tác giả đề nhóm giải pháp gồm 12 biện pháp nhằm thực QLDH môn chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Khung lý luận Từ nghiên cứu sở lý luận dạy học môn chuyên QLDH môn chuyên theo hƣớng ĐBCL Tác giả tập trung vào hệ thống hoá xây dựng khái niệm dạy học môn chuyên quản lý dạy học môn chuyên, từ quản lý “đầu vào, trình, đầu yếu tố tác động (bối cảnh)”, nêu nội dung tiêu chí đảm bào chất lƣợng Trong sở lý luận, tác giả giới thiệu mơ hình trƣờng THPT chuyên, lịch sử hình thành phát triển Đặc biệt làm rõ đặc trƣng trƣờng THPT, tơn sứ mệnh Cũng nội dung này, tác giả giới thiệu mơ hình CIPO Tác giả vận dụng mơ hình CIPO với yếu tố bao gồm đầu vào, trình, đầu bối cảnh QLDH môn chuyên, nhằm xây dựng biện pháp QLDH môn chuyên đáp ứng đƣợc u cầu mang tính tồn diện QLDH nói chung QLDH mơn chun nói riêng Thực trạng dạy học môn chuyên quản lý dạy học môn chuyên Từ sở lý luận nêu, tác giả tập trung vào nghiên cứu sở thực tiễn QLDH môn chuyên theo hƣớng ĐBCL Để làm rõ, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng dạy học môn chuyên QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên vùng đồng sơng Hồng (THPT chun Thái Bình, THPT chun Hƣng Yên, THPT chuyên Biên Hoà, THPT chuyên Lƣơng Văn Tuỵ THPT chuyên Nguyễn Trãi) cho thấy áp dụng mơ hình CIPO vào QLDH mơn chun, cho thấy cần thiết tính khả thi việc áp dụng Từ vấn đề nảy sinh khảo sát thực trạng, tác giả đề xuất biện pháp nhằm áp dụng mơ hình CIPO vào QLDH mơn chuyên Tuỳ vào điều kiện, đặc thù trƣờng mà áp dụng phần hay tồn biện pháp nhằm ĐBCL dạy học mơn 22 chuyên trƣờng THPT chuyên Từ kết khảo sát, vấn, thống kê, xử lý số liệu… để nêu lên mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý dạy học môn chuyên Qua khảo sát thực trạng dạy học môn chuyên quản lý dạy học môn chuyên, vận dụng mơ hình CIPO xây dựng biện pháp QLDH mơn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL Tác giả đề xuất số biện pháp nhằm quản lý tốt việc dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng ĐBCL Đề xuất xây dựng biện pháp quản lý dạy học môn chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng Biện pháp 1: Công tác tuyển sinh đảm bảo tuyển chọn khách quan chất lƣợng học sinh môn chuyên Biện pháp 2: Bồi dƣỡng cho giáo viên dạy môn chuyên theo yêu cầu nâng cao chất lƣợng Biện pháp 3: Khai thác nguồn lực sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học môn chuyên đáp ứng mục tiêu trƣờng trung học phổ thông chuyên Biện pháp 4: Xây dựng khung tham chiếu quản lý dạy học môn chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng Biện pháp 5: Xây dựng thủ tục quy trình thực nội dung cơng việc quản lý dạy học môn chuyên theo khung tham chiếu Biện pháp 6: Xây dựng quy trình quản lý dạy học môn chuyên trƣờng trung học phổ thông chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng Biện pháp 7: Kiểm tra đánh giá dạy học mơn chun theo quy trình quản lý dạy học môn chuyên trƣờng trung học phổ thông chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng Biện pháp 8: Chỉ đạo đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng 23 Biện pháp 9: Tổ chức trƣng cầu ý kiến cựu học sinh môn chuyên để xác định hiệu đào tạo cải tiến dạy học môn chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng Biện pháp 10: Xây dựng tập thể theo tinh thần tổ chức biết học hỏi văn hoá chất lƣợng quản lý dạy học môn chuyên trƣờng trung học phổ thông chuyên Biện pháp 11: Xây dựng môi trƣờng học tập kết hợp với điều kiện cụ thể địa phƣơng hƣớng tới đảm bảo chất lƣợng dạy học II KHUYẾN NGHỊ Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển trƣơng THPT chuyên; tăng cƣờng huy động nguồn lực từ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tƣ nƣớc vào giáo dục để xây dựng sở vật chất, tăng cƣờng phƣơng tiện, trang thiết bị dạy học đồng bộ, đại cho trƣờng THPT chuyên; xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên kết trƣờng THPT chuyên nƣớc liên kết với trƣờng đại học, sở giáo dục có uy tín nƣớc nƣớc ngồi - Rà sốt, bổ sung, hồn thiện chế, sách đặc thù CBQL, GV HS trƣờng chuyên; quy định cấu, định mức giáo viên, nhân viên; công tác tuyển dụng, luân chuyển giáo viên trƣờng chuyên; ban hành quy định tiêu chuẩn giáo viên, CBQL trƣờng chuyên sở chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn hiệu trƣởng trƣờng trung học quy định khác GV, CBQL trƣờng trung học - Xây dựng khung tài liệu chuyên sâu giảng dạy môn chuyên; tài liệu hƣớng dẫn phát triển chƣơng trình mơn chun Tổ chức thí điểm số chƣơng trình, tài liệu dạy học tiên tiến nƣớc để trƣờng chuyên tham khảo, vận dụng - Tiếp tục hoàn thiện quy định tuyển sinh, đổi việc tổ chức 24 thi HS giỏi, tuyển chọn, bồi dƣỡng đội tuyển dự thi Olympic khu vực quốc tế Đối với Sở Giáo dục Đào tạo - Tham mƣu cho UBND tỉnh, thành phố có chế, sách đặc thù địa phƣơng nhằm tăng cƣờng định mức đầu tƣ hàng năm nhân lực tài cho trƣờng THPT chuyên - Từng bƣớc thực quản lý trƣờng THPT nói chung trƣờng THPT chuyên nói riêng theo bƣớc ĐBCL, thực nhiệm vụ QLCL dạy học theo “đầu vào, trình đầu ra” cách hiệu Đối với Hiệu trưởng trường THPT chun - Vận dụng mơ hình CIPO vào QLDH môn chuyên trƣờng THPT chuyên - Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể trƣờng để xây dựng, thực biện pháp QLDH môn chuyên theo hƣớng ĐBCL - Tự đổi nâng cao lực cho đội ngũ (CBQL, GV nhân viên) nhà trƣờng để thực tốt nhiệm vụ QLDH môn chuyên theo hƣớng ĐBCL - Tham mƣu, đề xuất nội dung cụ thể, phù hợp trình QLDH môn chuyên cho cấp quản lý giáo dục CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Trịnh Ngọc Tùng (2013), “Biện pháp phát triển đội ngũ việc tự học - tự rèn giáo viên nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục bồi dƣỡng học sinh giỏi trƣờng THPT chuyên”, Tạp chí Giáo dục số 312 (kỳ tháng 6, tr 22 - 23, tr 42) Trịnh Ngọc Tùng (2013), “Quản lý đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dƣơng”, Tạp chí Quản lý giáo dục (số 50, tr 51 56) Trịnh Ngọc Tùng (2013), “Nghiên cứu thực trạng quản lý dạy học trƣờng THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dƣơng", Tạp chí Giáo dục số đặc biệt (tháng 6, tr 21 - 22, tr 27) Trịnh Ngọc Tùng (2013), “Thực trạng hoạt động dạy học trƣờng THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dƣơng”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số 95, tr - 12) Trịnh Ngọc Tùng (2013), “Biện pháp quản lý dạy học hiệu trƣởng trƣờng THPT chuyên Nguyễn Trãi”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số 96, tr 13 - 16) Trịnh Ngọc Tùng (2017), “Vận dụng mơ hình CIPO vào quản lý dạy học mơn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng”, Tạp chí Quản lý giáo dục (số 8, tr 73 - 78) Trịnh Ngọc Tùng (2017), “Thực trạng dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng”, Tạp chí Quản lý giáo dục (số 9, tr 95 - 103) Trịnh Ngọc Tùng (2017), “Thực trạng quản lý dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt (kỳ tháng 8, tr 40 - 42) Trịnh Ngọc Tùng (2017), “Quản lý yếu tố dạy học môn chuyên trƣờng THPT chuyên theo hƣớng đảm bảo chất lƣợng”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt (kỳ tháng 8, tr 43 - 45, tr 56) ... trạng dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng - Thực trạng quản lý dạy học môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng. .. trạng quản lý yếu tố trình dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.2.1 Quản lý thực dạy học môn chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.2.2 Quản lý học tập môn chuyên học sinh theo hướng đảm bảo. .. sinh theo hướng đảm bảo chất lượng 2.3.1.2 Quản lý người dạy môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên để đảm bảo chất lượng dạy học cao 2.3.1.3 Quản lý nội dung chương trình dạy học môn chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý dạy học môn CHUYÊN ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG đảm bảo CHẤT LƯỢNG (tt) , QUẢN lý dạy học môn CHUYÊN ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG đảm bảo CHẤT LƯỢNG (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay