Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

90 18 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Thảo HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Thảo HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÙNG THẾ VẮC Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu Luận văn trung thực xin chịu trách nhiệm tất số liệu, kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả Luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: LÝ LUẬN VỀ HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM CỦA TOÀ ÁN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm huỷ án sơ thẩm Toà án theo pháp luật tố tụng hình 1.2 Chủ thể có quyền huỷ án sơ thẩm Toà án 10 1.3 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2015 hủy án sơ thẩm 19 1.4 Mục đích, ý nghĩa việc huỷ án sơ thẩm Toà án tố tụng hình 16 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 VỀ HUỶ BẢN ÁN,QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM 24 2.1 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 huỷ án,quyết định sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm 24 2.2 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 huỷ án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm 44 2.3 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 huỷ án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm .48 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG XÉT XỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN .53 3.1 Thực trạng huỷ án sơ thẩm Toà án từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh .53 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thực quyền hủy án, định Tòa án .60 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình HĐXX Hội đồng xét xử HSPT Hình phúc thẩm HSST Hình sơ thẩm TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân Tối cao TNHS Trách nhiệm hình VA Vụ án VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân Tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thống kê công tác giải án hình Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2014 – 2017 Bảng 3.2 Thống kê tỷ lệ hủy án sơ thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2013 – 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Q trình từ khởi tố vụ án (VA) xét xử trình phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, hoạt động xét xử hoạt động mang tính định Điều 13 BLTTHS năm 2015 quy định: “Người bị buộc tội coi tội chứng minh theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật” Như vậy, xét xử hình dạng hoạt động đặc biệt có ý nghĩa Cơ quan Toà án thực nhân danh Nhà nước để phán xét định hình phạt thích đáng hành vi bị coi tội phạm Việc xét xử theo thủ tục tố tụng hình phải tuân theo nguyên tắc định, có nguyên tắc hai cấp xét xử, bao gồm: Xét xử sơ thẩm xét xử phúc thẩm Việc định vụ án hình xét xử hai cấp xét xử khác phù hợp quy luật nhận thức nhằm đảm bảo tính đắn, khách quan hoạt động xét xử Quy định nguyên tắc hai cấp xét xử thể thái độ thận trọng Nhà nước việc đưa phán xét số phận pháp lý, sinh mạng trị, quyền lợi người thực hành vi vi phạm pháp luật hình người khác có liên quan, thể rõ ràng chất Nhà nước pháp quyền Việt Nam Theo nguyên tắc này, sau xét xử sơ thẩm (cấp xét xử thứ nhất), án Toà án chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm để xét xử lại lần cấp phúc thẩm (cấp xét xử thứ hai) nhằm đảm bảo tính hợp pháp án sơ thẩm áp dụng thống pháp luật Thông qua công tác xét xử phúc thẩm, phát có sai sót Tồ án cấp sơ thẩm, Tồ án cấp phúc thẩm có quyền sửa huỷ án sơ thẩm nhằm khắc phục sai lầm việc xét xử Toà án cấp Ngoài cấp sơ thẩm cấp phúc thẩm, pháp luật quy định thủ tục đặc biệt giám đốc thẩm tái thẩm Việc quy định thủ tục pháp luật tố tụng nhằm bảo đảm nguyên tắc pháp chế nguyên tắc công xã hội hoạt động xét xử, án Tồ án có hiệu lực pháp luật không trái luật định Thực tiễn xét xử chứng minh rằng, nhiều án Toà án trải qua hai cấp xét xử bị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ án để giải lại phát có sai lầm cơng tác xét xử Việc quy định huỷ án sơ thẩm pháp luật tố tụng hình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo công tác xét xử Toà án người, tội, pháp luật, không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vơ tội việc Tồ án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩm phát khắc phục sai lầm công tác giải vụ án Nhà nước ta đặc biệt trọng tới công tác cải cách tư pháp để nâng cao hoạt động hệ thống tư pháp nói chung hệ thống Tồ án nhân dân nói riêng Đây nội dung quan trọng đề Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị: “Xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử phải tiến hành có hiệu hiệu lực cao” [3] Tuy nhiên, quy định thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình huỷ án sơ thẩm thời gian qua tồn nhiều bất cập, vướng mắc cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Thực tiễn thực quyền huỷ án sơ thẩm Toà án thời gian qua nảy sinh vấn đề cần giải như: Quy định phạm vi xét xử phúc thẩm phần án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc Toà án cấp phúc thẩm không tiến hành xét xử trường hợp cần thiết xét xử phần án lẽ phải xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Hay để huỷ án sơ thẩm chưa quy định cách chi tiết, rõ ràng nên bị phụ thuộc vào ý chí chủ quan quan, người tiến hành tố tụng mà chưa áp dụng cách thống Ngồi ra, Bộ luật hình năm 2015 ban hành, có nhiều quy định cần xem xét, sửa đổi để hoàn thiện thời gian tới Xuất phát từ đặc điểm tình hình tội phạm, hoạt động xét xử Tòa án, đặc biệt hủy án sơ thẩm Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khơng nhỏ đến sách hình Đảng Nhà nước Để khắc phục bất cập, vướng mắc quy định áp dụng pháp luật huỷ án sơ thẩm, góp phần hồn thiện pháp luật hình thời gian tới, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm quyền người người phạm tội việc nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận huỷ án sơ thẩm, làm rõ ưu điểm bất cập quy định thực tiễn áp dụng hình phạt địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ làm sở để đưa kiến nghị hoàn thiện quy định huỷ án sơ thấm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam vấn đề cần thiết Do đó, tơi chọn đề tài: “Hủy án sơ thẩm theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” để thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật Hình Tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài Luận văn thực với mục đích làm rõ quy định pháp luật thực định, tham khảo kết nghiên cứu cơng trình cơng bố để góp phần làm sâu sắc thêm lý luận hủy bỏ án sơ thẩm theo pháp luật hình Việt Nam Khảo sát xác áp dụng pháp luật TTHS hủy án sơ thẩm theo quy định pháp luật, từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, phát vấn đề bất cập, vướng mắc, theo kiến nghị, đóng góp số giải pháp nâng cao chất lượng thực quyền hủy án sơ thẩm, định Tòa án theo quy định pháp luật Để thực mục đích trên, luận văn đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu vấn đề lý luận xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, hoạt động hủy án sơ thẩm nội dung, hình thức trình tự, chủ thể tiến hành hủy án sơ thẩm, làm sơ lịch sử hình thành, phát triển quy định pháp luật hủy án hình sơ thẩm Luật Tố tụng hình Việt Nam - Phân tích quy định BLTTHS năm 2015 huỷ án sơ thẩm, phân tích điểm khắc phục so với BLTTHS năm 2003 điểm chưa khắc phục cần tiếp tục hoàn thiện - Khảo sát thực trạng huỷ án sơ thẩm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017, tập trung phân tích trường hợp huỷ án sơ thẩm Tồ án khơng cứ, thẩm quyền để rút bất cập, vướng mắc, nguyên nhân tồn bất cập từ đề xuất giải pháp khắc phục nhược điểm Theo đó, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hủy án sơ thẩm hình nói chung TP Hồ Chí Minh nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trong phạm vi khảo sát tìm hiểu tác giả, đề tài nghiên cứu liên quan đến “Huỷ án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” lựa chọn phân tích như: - Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Thực trạng hoạt động xét xử phúc thẩm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xét xử phúc thẩm Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao” (2006) Toà án nhân dân Tối cao - Luận án Tiến sĩ: “Phúc thẩm tố tụng hình sự” (2004) tác giả Nguyễn Đức Mai - Luận án Tiến sĩ: “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử Toà án nhân dân Việt Nam nay” (2003) tác giả Lê Xuân Thân - Luận án Tiến sĩ: “Thẩm quyền cấp Tồ án tố tụng hình sự” (2002) tác giả Nguyễn Văn Huyên - Luận văn Thạc sĩ: “Huỷ án hình sơ thẩm cấp phúc thẩm – Những vấn đề lý luận thực tiễn” (2011) tác giả Trần Trung Thành - Luận văn Thạc sĩ: “Quyền hạn Toà án cấp phúc thẩm tố tụng hình Việt Nam” (2010) tác giả Nguyễn Tiến Pháp - Luận văn Thạc sĩ: “Phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quyền Toà án cấp phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” (2007) tác giả Bùi Ngọc Hoà - Bài viết: “Hoàn thiện số quy định Bộ luật Tố tụng hình xét xử phúc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp” (2008) tác giả Nguyễn Văn Trượng - Bài viết: “Một số vấn đề phạm vi xét xử quyền hạn Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự” (2009) tác giả Vũ Gia Lâm - Bài viết: “Những vấn đề cần trao đổi từ thực tiễn xét xử phúc thẩm hình sự” (2001) tác giả Từ Văn Nhũ quy định khoản 3, 4, 5, Điều 157 Bộ luật Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm đình vụ án” Như vậy, BLTTHS năm 2015 không quy định cho HĐXX phúc thẩm có quyền hủy án sơ thẩm đình vụ án có quy định khoản Điều 157 BLTTHS năm 2015 Trong đó, trường hợp bị kháng nghị, giải theo thủ tục giám đốc thẩm Hội đồng giám đốc thẩm lại có quyền hủy án có hiệu lực pháp lực đình vụ án Như vậy, có khập khiễng, không đồng cách giải thủ tục phúc thẩm giám đốc thẩm Tác giả cho rằng, có trường hợp quy định khoản Điều 157 BLTTHS năm 2015 HĐXX phúc thẩm phải hủy án sơ thẩm đình vụ án Do đó, tác giả kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản Điều 359 BLTTHS năm 2015 sau: “Khi có quy định khoản 3, 4, 5, 6, Điều 157 Bộ luật HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm đình vụ án” Thứ chín, để giới hạn loại số loại định Tòa án cấp sơ thẩm không nên quy định bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị sửa đổi quy định khoản Điều 330 BLTTHS năm 2015: “Điều 330 Tính chất xét xử phúc thẩm Giữ nguyên Quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị định tạm đình chỉ, định đình vụ án, định tạm đình vụ án bị can, bị cáo, định đình vụ án bị can, bị cáo định khác Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định Bộ luật Đối với định trả hồ sơ điều tra bổ sung Tòa án định khởi tố vụ án HĐXX sơ thẩm Viện kiểm sát không quyền kháng nghị” Thứ mười, để tạo điều kiện cho việc kháng nghị phúc thẩm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hạn chế tình trạng kháng nghị tràn lan, thiếu cứ, đồng thời để có thống việc Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị thực quyền hủy, sửa án sơ thẩm có pháp luật, cần bổ sung vào BLTTHS năm 2015 điều khoản kháng nghị phúc thẩm “Điều … Kháng nghị phúc thẩm 70 Căn để kháng nghị phúc thẩm sai lầm nghiêm trọng Tòa án cấp sơ thẩm trình giải vụ án dẫn đến án định sơ thẩm không hợp pháp thiếu Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát cấp trực tiếp kháng nghị phúc thẩm có sau đây: a Việc điều tra xét hỏi phiên tòa phiến diện không đầy đủ b Kết luận án định hình sơ thẩm khơng phù hợp với tình tiết khách quan vụ án c Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử d Có sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng điều, khoản Bộ luật Hình pháp luật khác có liên quan e Hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm định khơng tương xứng với tính chất mức độ nghiêm trọng hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội Đối với vi phạm khác ngồi nêu trên, Viện kiểm sát khơng kháng nghị mà kiến nghị để sữa chữa, khắc phục” 3.2.1.2 Về quyền hủy án, định theo thủ tục giám đốc thẩm Thứ nhất, kháng nghị giám đốc thẩm sở làm phát sinh quyền hạn Hội đồng giám đốc thẩm nói chung, quyền hủy án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm nói riêng nên phạm vi xem xét giám đốc thẩm nên giới hạn phạm vi kháng nghị, quy định hành dẫn đến tình trạng Hội đồng giám đốc thẩm hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại theo hướng bất lợi bị cáo không liên quan đến kháng nghị Mặt khác, án có hiệu lực pháp luật nguyên tắc phải coi chân lý phải đảm bảo thi hành, việc quy định Hội đồng giám đốc thẩm phải xem xét lại tồn vụ án mà khơng giới hạn phạm vi kháng nghị làm tính ổn định án Tòa án, cơng tác thi hành án không tiến hành kịp thời Do đó, tác giả kiến nghị sửa đổi Điều 387 BLTTHS năm 2015 phạm vi giám đốc thẩm sau: “Hội đồng giám đốc thẩm xem xét nội dung kháng nghị” 71 Thứ hai, BLTTHS năm 2015 chưa quy định kháng nghị trường hợp kháng nghị để hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án Để có thống mối quan hệ kháng nghị giám đốc thẩm với áp dụng để hủy án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị bổ sung thêm trường hợp quy định Điều 157 BLTTHS năm 2015 vào kháng nghị giám đốc thẩm để hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án Thứ ba, khoản Điều 371 BLTTHS năm 2015 quy định: “Kết luận án, định Tòa án khơng phù hợp với tình tiết khách quan vụ án” kháng nghị để hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại không phù hợp với chất giám đốc thẩm xem xét lại vấn đề áp dụng pháp luật việc xử lý vụ án pháp luật hay chưa, đó, nội dung liên quan đến việc thật khách quan vụ án Thực tiễn giám đốc thẩm cho thấy, kết luận án khơng phù hợp với tình tiết khách quan vụ án dẫn đến hậu sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật Do đó, việc tiếp tục quy định kháng nghị để hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm không cần thiết Để thực theo định hướng cải cách tư pháp mà Bộ trị đề Nghị số: 49-NQ/TW ngày 02-6-2005, với nội dung: “Từng bước hoàn thiện thỉ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ kháng nghị”, tác giả kiến nghị bỏ kháng nghị để hủy án có hiệu lực pháp luật Tòa án để điều tra lại xét xử lại xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm trường hợp: “Kết luận án, định không phù hợp với tình tiết khách quan vụ án” quy định khoản Điều 371 BLTTHS năm 2015 “Điều 371 Căn để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án Tòa án có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có cứ: 72 Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng việc giải vụ án Có quy định Điều 157 Bộ luật Có sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật” Thứ tư, thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, để đề cao tính độc lập xét xử Tòa án, đảm bảo tính khách quan đảm bảo nguyên tắc chế ước tố tụng hình Tòa án Viện kiểm sát, tình trạng Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giám đốc thẩm mang tính hình thức trường hợp Chánh án Tòa án có thẩm quyền định kháng nghị giám đốc thẩm, tác giả kiến nghị bỏ thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm Chánh án Tòa án quy định Điều 373 BLTTHS năm 2015, quy định thẩm quyền kháng nghị cho Viện trưởng Viện kiểm sát Thứ năm, quy định cứ: “Khơng có việc phạm tội” “Hành vi không cấu thành tội phạm” điểm điểm Điều 170 BLTTHS năm 2003 (hiện quy định khoản khoản Điều 157 BLTTHS năm 2015) để hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án khơng hợp lý Bởi vì, “Khơng có việc phạm tội” “Hành vi không cấu thành tội phạm” phát giai đoạn xét xử sơ thẩm phúc thẩm người bị kết án oan minh oan việc Tòa án án tuyên vô tội, kèm theo việc họ khơi phục lại quyền lợi ích thân bị kết án oan, phát hiện, giải thủ tục giám đốc thẩm người bị kết án oan khơng minh oan mà định hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án, điều đồng nghĩa với việc quyền lợi ích người bị kết án oan không khôi phục, không tạo khập khiễng quy định pháp luật cách giải thủ tục phúc thẩm thủ tục giám đốc thẩm mà khơng đảm bảo công cho người bị kết an oan Do đó, tác giả kiến nghị, có xác định: “Khơng có việc phạm tội” “Hành vi khơng cấu thành tội phạm” phải quy định trường hợp Hội đồng giám đốc thẩm hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại tuyên bố bị cáo khơng có tội Hội đồng đồng giám đốc thẩm khơng 73 hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 391 Điều 392 BLTTHS năm 2015 sau: “Điều 391 Hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại Hội đồng giám đốc thẩm hủy phần tồn án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại quy định khoản 1, khoản Điều 157 có quy định Điều 371 Bộ luật Nếu hủy để xét xử lại tùy trường hợp, Hội đồng giám đốc thẩm định xét xử lại từ cấp sơ thẩm cấp phúc thẩm “Điều 392 Hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án Hội đồng giám đốc thẩm hủy án có hiệu lực pháp luật đình vụ án có quy định khoản từ khoản đến khoản Điều 157 Bộ luật này” Thứ sáu, để đảm bảo việc thực quyền hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại nhằm khắc phục vi phạm pháp luật nghiêm trọng giai đoạn điều tra, truy tố xét xử theo kháng nghị: “Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng điều tra, truy tố xét xử” quy định khoản Điều 371 BLTTHS năm 2015, tác giả kiến nghị bổ sung cho Hội đồng giám đốc thẩm có quyền hủy án có hiệu lực pháp luật khơng điều tra lại xét xử lại mà việc truy tố lại Theo đó, khoản Điều 388 BLTTHS năm 2015 sửa đổi lại là: “Hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại, truy tố lại xét xử lại”; sửa đổi tên Điều 391 BLTTHS năm 2015 là: “Hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại, truy tố lại xét xử lại” 3.2.1.3 Về quyền hủy án theo thủ tục tái thẩm Thứ nhất, để cụ thể hóa kháng nghị tái thẩm theo định hướng: “Từng bước hoàn thiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ kháng nghị …; khắc phục tình trạng kháng nghị tràn lan, thiếu cứ” Nghị số 49/NQ-TW, ngày 02-6-2005 Bộ Chính trị khóa IX Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, góp phần nâng cao hiệu cơng tác tái thẩm nói chung việc thực quyền hủy án có hiệu lực theo thủ tục tái thẩm nói riêng, đồng thời để phù hợp với công tác thực tiễn, tác giả kiến 74 nghị sửa đổi, bổ sung vào khoản Điều 398 BLTTHS năm 2015 quy định lời khai người tham gia tố tụng khác không thật, làm ảnh hưởng đến việc xác định thật khách quan vụ án Khoản Điều 398 BLTTHS năm 2015 quy định lại sau: “Có chứng minh lời khai người tham gia tố tụng, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản, lời dịch người phiên dịch, dịch thuật có quan điểm khơng thật” Thứ hai, cứ: “Có tình tiết mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm mà kết luận không làm cho án Tòa án có hiệu lực pháp luật không thật khách quan vụ án” quy định khoản Điều 398 BLTTHS năm 2015, theo tác giả chưa phù hợp Bởi vì, tình tiết: “Khơng biết được” đặt cho Tòa án án khơng đặt cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân Do đó, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cố ý kết luận khơng làm cho Tòa án án, Tòa án khơng biết trường hợp phải giải theo thủ tục tái thẩm Do đó, tác gải kiến nghị sửa đổi khoản Điều 398 BLTTHS năm 2015 sau: “Có tình tiết mà Tòa án án nên kết luận không làm cho án có hiệu lực pháp luật khơng thật khách quan vụ án” Thứ ba, hoạt động tái thẩm phát huy hiệu quả, có quyền hủy án có hiệu lực pháp luật Hội đồng tái thẩm, cần hướng dẫn cụ thể nội dung là: “Thay đổi nội dung án Tòa án” quy định Điều 397 BLTTHS năm 2015 Theo tác giả, xuất tình tiết mà tình tiết làm thay đổi việc xác định tội danh, định hình phạt giải vấn đề khác án có hiệu lực pháp luật coi thay đổi nội dung án Tòa án Ngồi ra, tình tiết có giá trị làm thay đổi nội dung khơng án có hiệu lực pháp luật khơng cần thiết phải hủy án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm để tránh việc lạm dụng kháng nghị tràn lan, làm tính ổn định án mà theo tác giả cần tổng kết, rút kinh nghiệm để tránh xảy trường hợp tương tự 75 Thứ tư, khác với quy định quyền hạn Hội đồng giám đốc thẩm có quy định cụ thể hủy án bị kháng nghị đình vụ án, hủy án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại, quy định thẩm quyền Hội đồng tái thẩm lại không Để đảm bảo tính đồng pháp luật việc quy định cho chủ thể có thẩm quyền thực thi quyền hạn mình, giống trường hợp quy định hủy án Hội đồng xét xử phúc thẩm Hội đồng giám đốc thẩm, tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật thống thuận tiện, tác giả kiến nghị quy định cụ thể để Hội đồng tái thẩm thực quyền Điều 402 BLTTHS năm 2015 sau: “Điều 402 Thẩm quyền Hội đồng tái thẩm Giữ nguyên Hủy án Tòa án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại, truy tố lại xét xử lại có quy định khoản khoản Điều 157 có quy định Điều 398 Bộ luật Hủy án Tòa án có hiệu lực pháp luật đình vụ án có quy định từ khoản đến khoản Điều 157 Bộ luật này” 3.2.2 Tăng cường biện pháp triển khai thực quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 hủy án Tòa án Thứ nhất, tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng thi hành pháp luật BLTTHS năm 2015 sửa đổi bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc thực quyền hủy án Tòa án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩm BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến loại tội phạm như: Tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, tội phạm môi trường, quy định trách nhiệm hình pháp nhân… Nên cơng tác thực thi pháp luật thời gian tới khó tránh khỏi khó khăn, vướng mắc nên quan có thẩm quyền Trung ương cầm sớm ban hành văn hướng dẫn thi hành nội dung sửa đổi, bổ sung để thuận lợi cho công tác thực thi pháp luật Thứ hai, để sớm trang bị kiến thức mà BLHS BLTTHS năm 2015, TAND tối cao sớm tổ chức tập huấn theo chuyên đề, tiến hành định kỳ 76 03 tháng/lần cho Thẩm phán toàn ngành Cách thức tiến hành tập huấn phân chia theo khu vực tổ chức tập huấn toàn quốc Thành phần tham gia không tập trung lãnh đạo, Thẩm phán, Hội thẩm tham gia cơng tác xét xử mà tập huấn cho đội ngũ Thư ký tòa án, phận tham mưu, giúp việc nhiều cho Thẩm phán việc hồn thành cơng tác giải án Đồng thời, nên đổi hình thức tập huấn, khơng tiến hành khép kín nội ngành Tòa án mà phối hợp, liên kết với ngành Công an, Kiểm sát để tiến hành tập huấn chung, giải pháp tốt để tháo gỡ vấn đề vướng mắc, thống quan điểm vấn đề mà thực thi pháp luật có tranh chấp quan điểm giải ngành 3.2.3 Các giải pháp khác Thứ nhất, tăng cường biên chế, giảm bớt áp lực giải án cho Thẩm phán, tạo điều kiện cho Thẩm phán có thời gian nhiều để nghiên cứu chuyên sâu vào hồ sơ vụ án phân công giải quyết, đặc biệt Tòa án địa phương Bởi vì, án sơ thẩm, phúc thẩm có chất lượng có sức thuyết phục giải pháp tốt để giảm bớt số vụ án bị kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm, giảm bớt số vụ án bị hủy, sửa Để làm việc này, ngành TAND phải sớm thực công tác tuyển dụng đủ số biên chế theo tiêu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ Trước mắt, thực việc điều động Thẩm phán từ địa phương có án thụ lý, giải sang địa phương có án thụ lý, giải nhiều để đảm bảo công tác giải án đạt kết cao số lượng chất lượng Thứ hai, nguyên nhân dẫn đến sai sót công tác giải án dẫn đến án Tòa án bị hủy, sửa chưa thực tốt việc chun mơn hóa xét xử Việc quy định cho TAND cấp tỉnh vừa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm xét lại án có hiệu lực pháp luật làm cho Thẩm phán tập trung chuyên sâu vào công tác xét xử sơ thẩm (đối với số loại án) phúc thẩm dẫn đến hạn chế chất lượng xét xử Khi Luật tổ chức TAND năm 2014 ban hành bãi bỏ thẩm quyền giám đốc thẩm TAND cấp tỉnh, giao cho Tòa án nhân dân Cấp cao thuộc Tòa án nhân dân Cấp cao thực hoàn toàn phù hợp, bước tiến việc thực tổ chức hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử chuyên mơn hóa việc xét xử Tuy nhiên, 77 tổ chức máy hệ thống TAND nay, TAND cấp tỉnh TAND cấp cao có tòa chun trách hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động thực tế công tác xét xử phúc thẩm xét lại án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, Thẩm phán tòa chun trách khơng giải loại án chuyên trách phân công mà phải giải nhiều loại án khác thời điểm nên tính chun mơn hóa hoạt động xét xử chưa nâng cao Để khắc phục tình trạng này, đơn vị Tòa án phải vào yêu cầu nhiệm vụ phải giải loại án lực, trình độ chuyên môn cán Thẩm phán để tiến hành phân cơng, bố trí cơng việc cho phù hợp nhằm nâng cao việc chun mơn hóa xét xử Thứ ba, cần sớm thực chương trình lựa chọn, triển khai áp dụng án lệ vào công tác xét xử Tòa án Án lệ hiểu án tuyên giải thích, áp dụng pháp luật coi tiền lệ làm sở để Thẩm phán sau áp dụng trường hợp tương tự Phát biểu án lệ đảm bảo tính thống việc áp dụng phát luật Thông qua việc tham khảo án lệ có trước đó, Thẩm phán đưa phán cách có sở hơn, có Vì vậy, số án thiếu giảm đáng kể kéo thêm số án bị Tòa án cấp hủy, sửa giảm Do đó, chất lượng xét xử nâng cao nhiều 78 KẾT LUẬN Việc quy định huỷ án sơ thẩm pháp luật tố tụng hình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo công tác xét xử Tồ án người, tội, pháp luật, khơng bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội việc Toà án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩm phát khắc phục sai lầm công tác giải vụ án Nhà nước ta đặc biệt trọng tới công tác cải cách tư pháp để nâng cao hoạt động hệ thống tư pháp nói chung hệ thống Tồ án nhân dân nói riêng Tuy nhiên, quy định thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình huỷ án sơ thẩm thời gian qua tồn nhiều bất cập, vướng mắc cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn, BLTTHS2015 vừa có hiệu lực Thực tiễn thực quyền huỷ án sơ thẩm Toà án thời gian qua nảy sinh vấn đề cần giải như: Quy định phạm vi xét xử phúc thẩm phần án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc Toà án cấp phúc thẩm không tiến hành xét xử trường hợp cần thiết xét xử phần án lẽ phải xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Hay để huỷ án sơ thẩm chưa quy định cách chi tiết, rõ ràng nên bị phụ thuộc vào ý chí chủ quan quan, người tiến hành tố tụng mà chưa áp dụng cách thống Ngồi ra, Bộ luật tố tụng hình năm 2015 ban hành, có nhiều quy định cần xem xét, sửa đổi để hoàn thiện thời gian tới Với nguồn tài liệu ỏi đề tài viết vấn đề BLTTHS 2015 vừa có hiệu lực, đồng thời thời gian nghiên cứu có hạn nên tác giả sâu vào việc nghiên cứu, phân tích pháp luật so sánh với BLTTHS cũ sở phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, từ kiến nghị số giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam Tác giả mong muốn đóng góp quan điểm vấn đề mong có nhiều quan điểm nghiên cứu để góp phần hồn thiện pháp luật tố tụng hình nước ta nói chung quy định huỷ án sơ thẩm pháp luật tố tụng hình Việt Nam nói riêng 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 22/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thơng pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2002 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phòng, chống tội phạm tình hình Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Niên giám thống kê năm 2011 Bùi Ngọc Hòa (2006), Phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quyền Tòa án cấp phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân Tối cao (2004), Nghị số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 hướng dẫn thi hành số định Phần thứ ba Bộ luật Tố tụng Hình năm 2003 Nguyễn Mạnh Hùng (1997), Thuật ngữ pháp lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Huyên (2002), Thẩm quyền Tòa án cấp theo luật tố tụng hình Việt Nam 10 Nguyễn Lân (2000), Từ điển Từ Ngữ Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Đức Mai (2004), Phúc thẩm tố tụng hình 12 Nhà phát luật Việt – Pháp (1998), Bộ luật Tố tụng nước Cộng hồ Pháp, Nxb Chính trị quốc gia 13 Nhà xuất Từ điển Bách khoa (1999), Từ điển Luật học, Hà Nội 14 Từ Văn Nhũ (2001), Những vấn đề cần trao đổi từ thực tiễn xét xử phúc thẩm hình 15 Võ Thị Kim Oanh (2001), Xét xử sơ thẩm tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Tiến Pháp (2010), Quyền hạn Toà án cấp phúc thẩm tố tụng hình Việt Nam 17 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2017), Bộ luật Hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Lê Xuân Thân (2003), Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử Toà án nhân dân Việt Nam 22 Nguyễn Như Thắng (2014), Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tố tụng hình Việt Nam 23 Trần Trung Thành (2011), Huỷ án hình sơ thẩm cấp phúc thẩm – Những vấn đề lý luận thực tiễn 24 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2006), Ngành Tồ án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – 30 năm xây dựng trưởng thành 25 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2012), Bản án hình phúc thẩm số 734/2012/HSPT ngày 11/12/2012 26 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tổng kết năm 2013 27 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Báo cáo tổng kết năm 2014 28 Tồ án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 29 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Bản án hình phúc thẩm số 489/2016/HSPT ngày 18/8/2016 30 Tồ án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tổng kết năm 2016 31 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Bản án hình phúc thẩm số 349/2017/HSPT ngày 18/7/2017 32 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Báo cáo tổng kết năm 2017 33 Tòa án nhân dân Tối cao (1974), Tập hệ thống hoá luật lệ tố tụng hình 34 Tồ án nhân dân Tối cao (2006), Thực trạng hoạt động xét xử phúc thẩm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xét xử phúc thẩm Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao 35 Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân Hà Nội 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Nguyễn Văn Trượng (2008), Hoàn thiện số quy định Bộ luật Tố tụng hình xét xử phúc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp 38 Đào Tri Úc (chủ biên) (2001), Hệ thống tư pháp cải cách Tư pháp Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2000), Dự án VIE/95/018, Một số khuyến nghị xây dụng BLTTHS sửa đổi, sổ tay công tác kiểm sát hình Việt Nam 40 Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân 41 Nguyễn Hồng Vũ (2016), Hủy án, định Tòa án tố tụng hình Việt Nam PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thống kê cơng tác giải án hình Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2014 – 2017 Tỷ lệ giải Năm Thụ Lý Đã giải Số vụ án lại 2013 8414 8355 59 99.30% 2014 8122 8060 62 99.24% 2015 8768 8740 28 99.68% 2016 8422 8404 18 99.79% 2017 6782 6753 29 99.57% (% Vụ) (Nguồn: báo cáo tổng kết năm (từ năm 2014 đến năm 2017) Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Bảng 3.2 Thống kê tỷ lệ hủy án sơ thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2013 – 2017 Năm Số vụ bị hủy Tổng số vụ phúc thẩm Tỷ lệ hủy (% vụ) 2013 22 886 2.48% 2014 23 924 2.49% 2015 51 843 6.05% 2016 46 826 5.57% 2017 42 654 6.42% (Nguồn: báo cáo tổng kết năm (từ năm 2013 đến năm 2017) Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) ... HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Thảo HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số:... Lý luận hủy án sơ thẩm Tòa án theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam Chƣơng 2: Quy định Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam năm 2015 hủy án sơ thẩm Chƣơng 3: Thực trạng xét xử Thành phố Hồ Chí Minh kiến... VỀ HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM CỦA TOÀ ÁN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm huỷ án sơ thẩm Toà án theo pháp luật tố tụng hình 1.2 Chủ thể có quyền huỷ án sơ thẩm Toà án
- Xem thêm -

Xem thêm: Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh , Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay