Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH PTNT CN mạc thị bưởi PGD nguyễn trãi

80 14 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 11:06

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam LỜI MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Bất quốc gia muốn phát triển ñều phải cần có vốn, có vốn để đầu tư, xây dựng mới, phát triển hàng hóa – dịch vụ để tạo cải vật chất cho xã hội tạo cơng ăn việc làm Nước ta nước phát triển, kinh tế giai ñoạn thực sách ñổi nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, ñưa nước ta thành nước công nghiệp ðể thực mục tiêu công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế cần phát triển ổn định, vững chắc, phấn ñấu ñạt ñược tiêu tăng trưởng kinh tế kế hoạch ñã ñề Muốn phải có nguồn vốn to lớn để đầu tư vào kinh tế Vốn ñược xác ñịnh vừa mục tiêu vừa giải pháp ñể phát triển kinh tế Những năm gần ñây, kinh tế nước ta ñang ñà phát triển ổn ñịnh ðạt ñược khơng thể khơng thừa nhận vai trò tích cực ngành ngân hàng Khi kinh tế phát triển, thành phần kinh tế hoạt động sơi vai trò ngân hàng phát huy, đặc biệt q trình tạo phân phối vốn cho kinh tế Ý thức ñược tầm quan trọng việc huy ñộng vốn ngành ngân hàng ñối với phát triển kinh tế nên em chọn ñề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu quy trình huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam ðề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi – Phòng giao dịch Nguyễn Trãi Nhiệm vụ nghiên cứu SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam - Phân tích thực trạng tình hình huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi năm 2008, 2009, 2010 - ðưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn Phương pháp nghiên cứu Kết hợp với kiến thức ñã học nhà trường với hướng dẫn, bảo giáo viên hướng dẫn thực tập, bên cạnh em kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê kinh tế: xử lý số liệu thu thập ñược - Phương pháp tổng hợp thống kê: thống kê số liệu đơn vị thực tập, tổng hợp thơng tin từ sách, báo, Internet… từ rút nhận xét, kết luận Các kết ñạt ñược ñề tài -Tình hình hoạt động kinh doanh PGD Nguyễn Trãi -Thực trạng cơng tác huy động vốn PGD Nguyễn Trãi -Những thuận lợi khó khăn ngân hàng việc huy ñộng vốn -ðịnh hướng hoạt ñộng ngân hàng thời gian tới Kết cấu ðA/KLTN - Chương : Cơ sở lý luận NHTM hoạt ñộng huy ñộng vốn NHTM - Chương : Thực trạng cơng tác huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi - Chương : Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác huy ñộng vốn NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi - Phòng giao dịch Nguyễn Trãi SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHTM VÀ HOẠT ðỘNG HUY ðỘNG VỐN TẠI NHTM 1.1 NHTM vai trò NHTM ñối với phát triển kinh tế 1.1.1 Khái niệm NHTM Ngân hàng thương mại nơi nhận tiền ký thác, tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn ñể sử dụng vào nghiệp vụ cho vay, chiết khấu dịch vụ kinh doanh khác ngân hàng Theo điều 20 Luật Các Tổ chức tín dụng Quốc hội khóa X thơng qua tháng 12/1997 có nêu: Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt ñộng ngân hàng hoạt ñộng khác có liên quan Tổ chức tín dụng loại hình doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh Luật quy ñịnh khác pháp luật ñể hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Hiện Việt Nam, NHTM tồn nhiều dạng khác nhau: - Ngân hàng thương mại Nhà nước: ðây ngân hàng giữ vai trò chủ đạo hệ thống ngân hàng nước ta, Nhà nước ñầu tư vốn, thành lập tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước - Ngân hàng thương mại cổ phần: Là NHTM ñược thành lập hình thức cơng ty cổ phần, có doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác cá nhân góp vốn theo quy ñịnh ngân hàng Nhà nước Loại hình ngân hàng nhỏ ngân hàng thương mại Nhà nước quy mô số lượng nhiều ngày tỏ động nhanh chóng ñổi công nghệ nhằm mục tiêu hội nhập - Ngân hàng liên doanh: Là ngân hàng ñược thành lập sở hợp ñồng liên doanh Vốn ñiều lệ vốn góp bên ngân hàng Việt Nam bên ngân hàng nước ngồi, có trụ sở Việt Nam chịu ñiều chỉnh pháp luật Việt Nam - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Là ñơn vị phụ thuộc ngân hàng nước ngoài, ñược ngân hàng nước ngồi bảo đảm chịu trách nhiệm nghĩa vụ cam kết chi nhánh Việt Nam Chi nhánh ngân hàng nước ngồi có quyền SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế toán-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam nghĩa vụ pháp luật Việt Nam quy ñịnh, hoạt ñộng theo giấy phép mở chi nhánh quy ñịnh liên quan pháp luật Việt Nam Bất hình thức hoạt động NHTM bao gồm ba nghiệp vụ: nghiệp vụ nợ (huy ñộng vốn), nghiệp vụ có (sử dụng vốn) nghiệp vụ mơi giới trung gian (dịch vụ tốn, tư vấn, bảo lãnh…) Ba loại nghiệp vụ có mối quan hệ mật thiết, có tác động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển tạo nên uy tín cho ngân hàng Ngân hàng thương mại ñời yêu cầu phát triển kinh tế: sở sản xuất lưu thơng hàng hóa, kinh tế ngày phát tiển cần ñến hoạt ñộng NHTM Thông qua việc thực chức năng, vai trò chức trung gian tín dụng NHTM trở thành phận thúc ñẩy kinh tế phát triển 1.1.2 Vai trò NHTM ñối với phát triển kinh tế 1.1.2.1 Ngân hàng nơi cung cấp vốn cho kinh tế Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế muốn sản xuất, kinh doanh cần phải có vốn để đầu tư, mua sắm tư liệu, phương tiện ñể sản xuất kinh doanh…mà nhu cầu vốn doanh nghiệp, cá nhân ln ln lớn vốn tự có, cần phải tìm đến nguồn vốn từ bên ngồi Mặt khác lại có lượng vốn nhàn rỗi trình tiết kiệm, tích luỹ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác Với hoạt ñộng ñứng huy ñộng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế thông qua nghiệp vụ tín dụng, NHTM cung cấp vốn cho kinh tế, ñáp ứng ñầy ñủ kịp thời cho q trình tái sản xuất Chính nhờ hoạt động hệ thống NHTM, đặc biệt hoạt động tín dụng, doanh nghiệp có điều kiện cải thiện hoạt động kinh doanh mình, góp phần nâng cao hiệu kinh tế 1.1.2.2 Ngân hàng thương mại cơng cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mơ kinh tế Trong vận hành kinh tế thị trường, hoạt động NHTM có hiệu thực trở thành công cụ hữu hiệu ñể Nhà nước ñiều tiết vĩ mô SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam kinh tế Thơng qua hoạt động tín dụng tốn NHTM hệ thống, NHTM góp phần mở rộng hay thu hẹp lượng tiền lưu thông Hơn nữa, việc cấp khoản tín dụng cho kinh tế, NHTM thực việc dẫn dắt luồng tiền, tập hợp, phân chia vốn thị trường, ñiều khiển chúng cách có hiệu quả, thực thi vai trò điều tiết vĩ mơ theo phương châm “Nhà nước ñiều tiết ngân hàng, ngân hàng dẫn dắt thị trường” 1.1.2.3 Ngân hàng cầu nối doanh nghiệp thị trường Trong ñiều kiện kinh tế thị trường, hoạt ñộng doanh nghiệp chịu tác ñộng mạnh mẽ quy luật kinh tế như: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh sản xuất phải sở ñáp ứng nhu cầu thị trường phương diện giá cả, khối lượng, chất lượng ðể ñáp ứng tốt nhu cầu ñó doanh nghiệp khơng cần nâng cao chất lượng lao động, củng cố hồn thiện cấu kinh tế mà phải khơng ngừng cải tiến máy móc thiết bị, đưa cơng nghệ vào sản xuất, tìm tòi sử dụng nguyên vật liệu mới, mở rộng quy mô sản xuất cách thích hợp Những hoạt động đòi hỏi phải có lượng vốn đầu tư lớn, nhiều vượt q khả doanh nghiệp Do ñể giải khó khăn doanh nghiệp ñến ngân hàng xin vay vốn ñể thoả mãn nhu cầu ñầu tư mình.Thơng qua hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp, ngân hàng cầu nối doanh nghiệp với thị trường Nguồn vốn tín dụng ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng mặt q trình sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường từ tạo cho doanh nghiệp chỗ ñứng vững cạnh tranh 1.1.2.4 Ngân hàng thương mại cầu nối tài quốc gia tài quốc tế Trong kinh tế thị trường mối quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày mở rộng nhu cầu giao lưu kinh tế - xã hội quốc gia giới ngày trở nên cần thiết cấp bách Việc phát triển kinh tế quốc gia gắn liền với phát triển kinh tế giới phận cấu thành nên phát triển Vì tài quốc gia phải hòa nhập với tài quốc tế NHTM với hoạt động đóng góp vai trò vơ SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam quan trọng hòa nhập Với nghiệp vụ tốn quốc tế, nghiệp vụ hối đối nghiệp vụ khác NHTM tạo ñiều kiện thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển Còn thơng qua hoạt động tốn, kinh doanh ngoại hối, quan hệ tín dụng với NHTM nước ngồi NHTM thực vai trò điều tiết tài nước phù hợp với vận động tài quốc tế 1.1.3 Các hoạt ñộng NHTM Ngân hàng đóng vai trò quan trọng việc điều hòa, cung cấp vốn cho kinh tế Với phát triển kinh tế công nghệ nay, hoạt ñộng ngân hàng ñã có bước tiến nhanh, ña dạng phong phú song ngân hàng trì nghiệp vụ sau: 1.1.3.1 Nghiệp vụ huy ñộng vốn ðây nghiệp vụ quan trọng nhất, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt ñộng ngân hàng Nghiệp vụ huy ñộng vốn ngân hàng ngày mở rộng tạo uy tín cho ngân hàng ngày cao Do NHTM phải vào chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, địa phương, từ ñưa loại hình huy ñộng vốn phù hợp, nguồn vốn trung, dài hạn nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghiệp vụ huy động vốn cụ thể bao gồm nghiệp vụ sau: Nghiệp vụ tiền gửi ðây nghiệp vụ phản ánh hoạt ñộng ngân hàng nhận khoản tiền gửi từ doanh nghiệp vào để tốn với mục đích bảo quản tài sản mà từ NHTM huy động Ngồi NHTM huy động khoản tiền nhàn rỗi cá nhân hay hộ gia đình gửi vào ngân hàng với mục ñích bảo quản hưởng lãi số tiền gửi Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Các NHTM phần lớn sử dụng nghiệp vụ ñể thu hút khoản vốn có tính thời hạn tương đối dài ổn ñịnh, nhằm ñảm bảo khả ñầu tư, khả cung cấp đủ khoản tín dụng mang tính trung dài hạn vào kinh tế Hơn nữa, nghiệp vụ giúp NHTM giảm thiểu rủi ro tăng cường tính ổn định vốn hoạt ñộng kinh doanh SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam Nghiệp vụ ñi vay Nghiệp vụ ñi vay ñược NHTM sử dụng thường xuyên nhằm mục đích tạo vốn kinh doanh cho việc vay tổ chức tín dụng thị trường tiền tệ vay ngân hàng Nhà nước hình thức tái chiết khấu hay vay có đảm bảo Trong ñó khoản vay từ ngân hàng Nhà nước chủ yếu nhằm tạo cân ñối ñiều hành vốn thân NHTM mà khơng tự cân ñối ñược nguồn vốn sở khai thác chỗ Nghiệp vụ huy động vốn khác Ngồi ba nghiệp vụ huy động vốn kể trên, NHTM tạo vốn kinh doanh cho thơng qua việc nhận làm ñại lý hay uỷ thác vốn cho tổ chức, cá nhân nước ðây khoản vốn huy động khơng thường xun NHTM, thường để nhận khoản vốn đòi hỏi ngân hàng phải lập dự án cho ñối tượng nhóm ñối tượng phù hợp với ñối tượng khoản vay 1.1.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn ðây nghiệp vụ trực tiếp mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, nghiệp vụ sử dụng vốn có hiệu nâng cao uy tín ngân hàng, ñịnh lực cạnh tranh ngân hàng thị trường Do ngân hàng cần phải nghiên cứu ñưa chiến lược sử dụng vốn cho hợp lý Một là, ngân hàng tiến hành cho vay Cho vay hoạt ñộng quan trọng NHTM Theo thống kê nhìn chung khoảng 60%-75% thu nhập ngân hàng từ hoạt ñộng cho vay Thành công hay thất bại ngân hàng tùy thuộc chủ yếu vào việc thực kế hoạch tín dụng thành cơng tín dụng xuất phát từ sách cho vay ngân hàng Các loại cho vay phân loại nhiều cách, bao gồm: mục đích, hình thức bảo đảm, kỳ hạn, nguồn gốc phương pháp hoàn trả… Hai là, tiến hành đầu tư ði đơi với phát triển xã hội xuất hàng loạt nhu cầu khác Ngồi hình thức phổ biến cho vay, ngân hàng sử dụng vốn để đầu tư Có hình thức chủ yếu mà NHTM tiến hành : SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam - ðầu tư vào mua bán kinh doanh chứng khốn đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp, cơng ty khác - ðầu tư vào trang thiết bị TSCð phục vụ cho hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Ba là, nghiệp vụ ngân quỹ Lợi nhuận mục tiêu cuối mà chủ thể tham gia tiến hành sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, ñằng sau mục tiêu quan trọng hàng loạt nhân tố cần quan tâm Một nhân tố tính an tồn Nghề ngân hàng nghề kinh doanh đầy mạo hiểm, hoạt động ngân hàng khơng thể bỏ qua an tồn Vì vậy, ngồi việc cho vay đầu tư để thu lợi nhuận, ngân hàng phải sử dụng phần nguồn vốn huy động để đảm bảo an tồn khả toán thực quy ñịnh dự trữ bắt buộc Trung ương ñề 1.1.3.3 Nghiệp vụ khác Là trung gian tài chính, ngân hàng có nhiều lợi Một lợi ngân hàng thay mặt khách hàng thực tốn giá trị hàng hóa dịch vụ ðể tốn nhanh chóng, thuận tiện tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa cho khách hàng nhiều hình thức tốn tốn séc, ủy nhiệm chi, nhờ thu, loại thẻ cung cấp mạng lưới tốn điện tử… Mặt khác, NHTM tiến hành mơi giới, mua, bán chứng khốn cho khách hàng làm đại lý phát hành chứng khốn cho cơng ty Ngồi ngân hàng thực dịch vụ ủy thác ủy thác cho vay, ủy thác ñầu tư, ủy thác cấp phát, ủy thác giải ngân thu hộ Như vậy, nghiệp vụ thực tốt ñảm bảo cho ngân hàng tồn phát triển vững mạnh môi trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, nghiệp vụ có mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên tác ñộng qua lại với Nguồn vốn huy ñộng ảnh hưởng tới ñịnh sử dụng vốn, ngược lại nhu cầu sử dụng vốn ảnh hưởng tới quy mô, cấu nguồn vốn huy ñộng Các nghiệp vụ trung gian tạo thêm thu nhập cho ngân hàng mục đích thu SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam hút khách hàng, qua tạo điều kiện cho việc huy ñộng sử dụng vốn có hiệu 1.2 Khái niệm vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm vốn NHTM Vốn NHTM giá trị tiền tệ NHTM tạo lập huy ñộng ñược, dùng ñể cho vay, ñầu tư ñể thực dịch vụ kinh doanh khác Vốn ngân hàng hình thành qua nguồn khác ðể bắt ñầu hoạt ñộng ngân hàng chủ ngân hàng phải có lượng vốn ñịnh, ñược gọi vốn ban ñầu Trong q trình hoạt động, ngân hàng gia tăng khối lượng vốn thơng qua hoạt động huy động vốn nghiệp vụ tiền gửi, nghiệp vụ ñi vay nghiệp vụ khác (dịch vụ ủy thác, trung gian toán…) Thực chất, vốn ngân hàng phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trình sản xuất, phân phối tiêu dùng, người chủ sở hữu chúng gửi vào ngân hàng với mục đích tốn, tiết kiệm hay ñầu tư Nói cách khác, họ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho ngân hàng, ñể ngân hàng trả lại cho họ khoản thu nhập Như vậy, ngân hàng ñã thực vai trò tập trung vốn phân phối lại vốn hình thức tiền tệ, làm tăng nhanh q trình ln chuyển vốn, kích thích hoạt ñộng kinh tế phát triển ðồng thời hoạt ñộng ñó lại ñịnh tồn phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng 1.2.2 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2.1 Vốn sở ñể ngân hàng tổ chức hoạt ñộng kinh doanh Khác với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, hoạt động ngân hàng có đặc trưng riêng, vốn khơng phương tiện kinh doanh mà ñối tượng kinh doanh chủ yếu Ngân hàng tổ chức kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt thị trường tiền tệ (thị trường vốn ngắn hạn) thị trường chứng khốn (thị trường vốn dài hạn) Q trình kinh doanh tiền tệ ngân hàng mã hóa cơng thức T-T’, T nguồn vốn bỏ ban ñầu, T’ nguồn vốn thu sau q trình đầu tư, tiến hành hoạt động kinh doanh : T’>T Từ cơng thức khẳng ñịnh ngân hàng trường vốn ngân hàng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam có nhiều mạnh cạnh tranh Vì vậy, ngồi nguồn vốn ban ñầu cần thiết (vốn ñiều lệ) theo quy định ngân hàng ln phải chăm lo tới việc tăng trưởng nguồn vốn suốt trình hoạt ñộng 1.2.2.2 Vốn ñịnh lực tốn đảm bảo uy tín ngân hàng thương trường Ngân hàng hoạt ñộng dựa tin tưởng lẫn nhau, khơng có uy tín ngân hàng tồn ngày mở rộng hoạt động Uy tín thể khả sẵn sàng chi trả cho khách hàng ngân hàng Khả toán ngân hàng cao vốn khả dụng ngân hàng lớn Vì vậy, loại trừ nhân tố khác, khả toán ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn ngân hàng nói chung vốn khả dụng ngân hàng nói riêng Với khả huy động vốn cao, ngân hàng hoạt động kinh doanh với quy mô ngày mở rộng, tiến hành hoạt ñộng cạnh tranh có hiệu quả, góp phần vừa giữ ñược chữ tín, vừa nâng cao ngân hàng thương trường 1.2.2.3 Vốn ñịnh lực cạnh tranh ngân hàng Cạnh tranh quy luật kinh tế thị trường Cạnh tranh giúp doanh nghiệp có khả tự hồn thiện Với ngân hàng vốn yếu tố ñịnh lực cạnh tranh ngân hàng Thực tế chứng minh : quy mơ vốn, trình ñộ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật ñại ñiều kiện tiền ñề cho việc thu hút nguồn vốn, nguồn vốn lớn tạo ñiều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc mở rộng quan hệ tín dụng với thành phần kinh tế xét quy mơ, khối lượng tín dụng, chủ động thời hạn, lãi suất Kết gia tăng giúp ngân hàng kinh doanh ña thị trường, phân tán rủi ro, tạo thêm vốn cho ngân hàng tất yếu thương trường sức cạnh tranh ngân hàng tăng lên 1.2.2.4 Vốn định quy mơ tín dụng hoạt động khác Tùy theo quy mô cấu nguồn vốn huy ñộng ñược mà ngân hàng ñịnh quy mơ cấu đầu tư Với nguồn vốn huy ñộng lớn, ngân hàng có ñủ khả mở rộng phạm vi khối lượng cho vay không giới hạn thị trường nước mà cho vay vượt khỏi lãnh thổ quốc gia (cho vay thị SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 10 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam Hiện nay, phòng giao dịch chưa có tổ phân tích hoạt động kinh doanh Phòng nên lập nhóm chun phân tích hoạt động kinh doanh để phục vụ phòng giao dịch Chun viên phân tích có nhiệm vụ phân tích nguồn vốn, dự báo biến động quy mơ cấu trúc nguồn vốn Tóm lại, hoạt động phân tích quy mơ cấu nguồn vốn cần ñược tiến hành thường xun, định kỳ phòng giao dịch nhằm phục vụ cho việc xây dựng nguồn vốn ñơn vị 3.3.2 ða dạng hóa hình thức huy động vốn Hiện nay, phòng giao dịch huy động nguồn vốn qua loại tiền gửi Mặc dù loại hình tiền gửi phòng giao dịch đa dạng thu hút nhiều quan tâm cơng chúng, nhiên phòng triển khai thêm hình thức khác ñể huy ñộng vốn ñược nhiều hiệu Phòng giao dịch áp dụng hình thức phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu…(dưới chấp thuận ngân hàng Hội sở) với nhiều kì hạn với mức lãi suất vừa đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, vừa ñảm bảo quyền lợi cho ngân hàng người vay Ngồi hình thức huy động vốn VND, ngân hàng thương mại phải mở rộng hình thức huy động vốn ngoại tệ gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, làm dịch vụ chi trả kiều hối Ngân hàng trọng khai thác hiệu nguồn vốn trung dài hạn, nguồn vốn cần thiết phục vụ cho cơng tác đổi đất nước, tranh thủ nguồn vốn ưu ñãi tổ chức tài quốc tế, đồng thời phải sử dụng nguồn vốn ñạt hiệu cao, phục vụ cho chương trình, dự án đầu tư Bên cạnh mở rộng thêm hình thức huy động mới, ngân hàng tiếp tục củng cố hồn thiện hình thức huy ñộng truyền thống, cụ thể là: ða dạng hóa tiền gửi tiết kiệm Tốc ñộ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tăng nhanh qua năm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy ñộng Sở dĩ người Việt Nam có thói quen tiết kiệm để dự phòng lúc ốm đau, bệnh tật hay mua sắm, mục đích họ để kiếm lời, tích lũy Nắm bắt điều này, PGD ñưa nhiều SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 66 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam kỳ hạn gửi với mức lãi suất khác nhằm thu hút nguồn vốn Tuy nhiên, PGD cần có giải pháp thích hợp ñể thu hút ñược nguồn vốn dồi này: - Áp dụng hình thức tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích lũy, hay tiết kiệm nhà Với hình thức này, ngân hàng tăng cường ñược nguồn vốn huy ñộng, ñặc biệt vốn trung-dài hạn - Cần cải tiến thời gian làm việc ñể thuận tiện cho người gửi, rút tiền Nên cán nhân viên làm việc sớm nghỉ muộn (thậm chí giao dịch tối ngày nghỉ) ðây vấn ñề quan trọng có người có ngồi làm việc ngày nghỉ có thời gian để đến ngân hàng gửi tiền rút tiền - Cải cách lề lối làm việc, thủ tục việc huy ñộng vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm Tránh sử dụng nhiều chứng từ, thủ tục rườm rà, tốn công sức, tiền của ngân hàng mà khách hàng lại khơng hài lòng - Ngồi ra, cần có giải pháp tự động chuyển hố tiền gửi khơng kỳ hạn sang có kỳ hạn cho dân Ví dụ: người gửi tiền tiết kiệm khơng kỳ hạn ngân hàng từ tháng trở lên chuyển cho họ ñược hưởng quyền lợi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ða dạng hóa tài khoản tiền gửi cá nhân Hình thức giúp ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư với lãi suất thấp ðồng thời, phát triển tài khoản cá nhân góp phần đại hố q trình tốn qua ngân hàng, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông, tiết kiệm chi phí lưu thơng Bởi nước ta nghèo, thu nhập bình qn thấp, tâm lý người dân Việt Nam quen sử dụng tiền mặt Vì khái niệm mở tài khoản cá nhân toán qua ngân hàng với nhiều người mẻ Hơn nữa, lãi suất huy động ñối với loại tài khoản thấp (lãi suất không kỳ hạn) ngược hẳn với tâm lý người gửi tiền vào ngân hàng mong hưởng lãi suất cao Về phía ngân hàng cần có biện pháp tác ñộng sau: - Áp dụng mức lãi suất phù hợp hơn, hấp dẫn ñể khách hàng mở tài khoản, kết hợp với dịch vụ toán, chi trả hộ khách hàng Hướng dẫn cho khách hàng thấy tiện ích sử dụng tài khoản ñể họ hiểu ñược ưu SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 67 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam ñiểm tài khoản thường xuyên sử dụng Khi người dân quen việc tốn, chi trả dịch vụ thuận tiện mà ngân hàng ñưa ra, người dân quan tâm đến lãi suất Cần phải tạo cho khách hàng hiểu mục đích chủ yếu khách hàng mở sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân chất lượng dịch vụ mà khơng phải hưởng lãi - Ngân hàng áp dụng việc theo dõi hai tài khoản song song khách hàng tức tài khoản tiền gửi tốn khách hàng có số dư cao, ngân hàng chuyển bớt sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để giúp khách hàng khơng bị thiệt Ngược lại, khách hàng có nhu cầu tốn cao, ngân hàng tự động chuyển tiền gửi có kỳ hạn thành tiền gửi tốn để đáp ứng nhu cầu khách hàng Ngân hàng làm ñược tạo nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng - Liên hệ với trường ðại học, Cao đẳng để nhà trường mở tài khoản cho sinh viên trường Làm ñược ñiều có lợi cho ngân hàng, nhà trường sinh viên ðối với ngân hàng, ñây nguồn huy động dồi số lượng sinh viên trường ðại học, Cao ñẳng lớn Về phía nhà trường sinh viên, dễ dàng việc thu học phí chi phí, lệ phí khác Sinh viên khơng cảnh chen chúc nộp học phí, có phải nghỉ tiết học chen chân ñược vào bàn thu Phát triển mở rộng hình thức huy ñộng vốn qua tài khoản doanh nghiệp Hiện nay, số lượng doanh nghiệp hoạt ñộng ñịa bàn Quận lớn, quan hệ thương mại phức tạp Nhiều doanh nghiệp (nhất doanh nghiệp tư nhân) khơng mở tài khoản tốn ngân hàng tốn với tiền mặt khơng qua ngân hàng ðiều ảnh hưởng lớn ñến hoạt ñộng tốn hệ thống NHTM nói chung PGD Nguyễn Trãi nói riêng, qua hạn chế hiệu huy động vốn - cho vay ngân hàng Vì vậy, thời gian tới, PGD cần có giải pháp ñúng ñắn ñể thu hút nguồn vốn như: - Cử nhân viên xuống tận doanh nghiệp, giới thiệu cho doanh nghiệp loại tài khoản tiện ích chúng ðồng thời có sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp mở tài khoản tốn qua ngân hàng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 68 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam - Bám sát trình sản xuất kinh doanh, q trình ln chuyển vật tư hàng hóa kỳ hạn nợ tổ chức kinh tế ñể ñộng viên khách hàng nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm, nộp tiền cho ngân hàng hạn tốn Với doanh nghiệp có doanh thu lớn, PGD có biện pháp thu chỗ theo lịch thỏa thuận với ñơn vị, tạo mối quan hệ tốt ñẹp mối quan hệ kinh doanh với bạn hàng 3.3.3 Xây dựng sách trả lãi xử lý lãi hợp lý Việc định lãi suất phòng giao dịch phải dựa lãi suất mà ngân hàng Hội sở cơng bố Ngồi ra, mức lãi suất phòng giao dịch đưa phải có mức cạnh tranh hấp dẫn với khách hàng, tạo nên lợi so sánh với đối thủ cạnh tranh khác Phòng giao dịch tạo lợi cạnh tranh quy ñịnh hợp lý cách thức trả lãi, cách xử lý lãi suất ñối với khoản tiền gửi rút trước kì hạn… + Về cách thức trả lãi: Cùng với tỷ lệ lãi nhau, ưu đãi hình thức trả lãi hấp dẫn khách hàng Ví dụ phòng giao dịch thực trả lãi trước, trả lãi nhiều lần cho khách hàng với khoản tiền gửi dài hạn + Về cách xử lý lãi suất ñối với khoản tiển gửi rút trước kì hạn: Thơng thường để khuyến khích thu hút khách hàng gửi tiền, ngân hàng thường cho phép khách hàng rút tiền gửi trước hạn có nhu cầu, khách hàng bị tiền lãi ñược trả lãi theo lãi suất tiền gửi khơng kì hạn Phòng giao dịch chấp nhận trả lãi suất theo kì hạn gần cho khoản tiền gửi tổ chức kinh tế, khách hàng thường xuyên gửi tiền phòng giao dịch với tiền lớn, ổn định trả đủ lãi khách hàng có lý rút tiền trước kì hạn hợp lý có báo trước thời gian 3.3.4 Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín ngân hàng ðối với NHTM uy tín định đến thành cơng hay thất bại hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Khi ngân hàng thực có uy tín, tạo lòng tin với khách hàng khách hàng biết ñến sử dụng dịch vụ ngân hàng cách thường xuyên liên tục SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 69 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam Một yếu tố để nâng cao uy tín ngân hàng với khách hàng chất lượng phục vụ ngân hàng ñối với khách hàng Chất lượng ñược thể nhiều yếu tố: mức ñộ phong phú dịch vụ, thời gian phục vụ, thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, tiện ích mà sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mang lại cho khách hàng Muốn có uy tín cao thị trường ngân hàng nên làm việc sau: - Thực tốt quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót, có sai sót phải xử lý kịp thời bồi thường thỏa ñáng ñể tránh gây thiệt hại cho khách hàng - Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ: người yếu tố trung tâm ñịnh thành bại ngân hàng ðể phát triển kinh doanh, phục vụ khách hàng ngày tốt ngân hàng phải có đội ngũ cán có trình độ cao, có tinh thần trách nhiệm, có nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp… ðể có điều ngân hàng cần phải xây dựng chiến lược người phù hợp bắt ñầu từ khâu tuyển dụng, xếp bố trí cơng tác đến việc đào tạo cán bộ, cử cán ñi học, tập huấn Thường xuyên mở hội thảo, mời chuyên gia ñến giảng dạy - Ngân hàng cần tăng thời gian giao dịch với khách hàng cách làm việc ngồi hành vào ngày thứ bảy, chủ nhật giao dịch ngân hàng trùng với làm việc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nên gây khó khăn cho khách hàng giao dịch với ngân hàng, tăng thời gian giao dịch tạo ñiều kiện tốt cho khách hàng ñến giao dịch với ngân hàng 3.3.5 Giải pháp Marketing ngân hàng Chất lượng cơng tác huy động vốn khách hàng yêu cầu là: nhanh chóng, dễ dàng, thoải mái giao dịch, bảo mật thơng tin khách hàng, đảm bảo lãi suất thỏa ñáng Trong hoạt ñộng này, bên cạnh lãi suất linh hoạt, phòng giao dịch nên huấn luyện nhân viên khơng đơn thực nghiệp vụ mà đồng thời phải giới thiệu lợi ích sản phẩm, dịch vụ liên quan Thái độ phục vụ yếu tố tạo ấn tượng khách hàng phòng giao dịch, tạo hình ảnh riêng ngân hàng lòng khách hàng ðây hình thức quảng cáo tốt cho ngân hàng với chi phí thấp SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 70 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam ðể thực thành cơng hoạt động Marketing ngân hàng, tất nhân viên ban lãnh ñạo ñều phải tham gia hoạt động này, coi tiếp thị cơng tác trọng tâm, trách nhiệm tồn phòng giao dịch Một giải pháp cần làm tăng cường công tác tun truyền quảng cáo Thơng qua hoạt động này, khách hàng lựa chọn, so sánh, thấy lợi ích giao dịch với ngân hàng Khách hàng tin tưởng ñến với ngân hàng họ thực hiểu biết ngân hàng Trong thời gian qua PGD Nguyễn Trãi ñã thực tuyên truyền, quảng cáo hiệu chưa cao Trong thời gian tới ngân hàng cần tiến hành biện pháp quảng cáo như: phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền quảng cáo thông qua tổ vay vốn, buổi họp dân Ngân hàng cần tiến hành phân nhóm khách hàng để thực sách, lên danh sách đơn vị có số lượng tiền gửi lớn để có hình thức ưu đãi thích hợp ðể đạt ñược mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn tín dụng, ngân hàng cần đề sách khách hàng hợp lý, hấp dẫn theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận Duy trì hội nghị khách hàng vào đầu năm kinh doanh với nội dung ngày cải tiến, phong phú Tiếp tục mở rộng, phát triển khối khách hàng có tiềm tiền gửi lớn, tìm kiếm khách hàng Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ, có sách ưu đãi, khuyến khích mặt dịch vụ, bám sát chủ trương ñầu tư, ñịnh hướng chiến lược đề cơng tác Marketing thu hiệu cao 3.3.6 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Trong thời đại ngày việc áp dụng cơng nghệ, khoa học kỹ thuật lĩnh vực ngân hàng ñã trở thành vấn ñề sống ñã làm cho mặt NHTM thay ñổi ðặc biệt lĩnh vực tốn, tốc độ tốn nhanh góp phần đẩy nhanh tốc độ ln chuyển vốn, làm tăng hiệu kinh doanh khách hàng, qua nâng cao uy tín ngân hàng Trong thời gian qua PGD Nguyễn Trãi ñã ñược ñầu tư nhiều cơng nghệ đại thời gian tới ngân hàng cần ñầu tư cơng nghệ đại để thu hút ñược nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ tốn chuyển tiền Qua ngân hàng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 71 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam thu hút nhiều tiền gửi tốn tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân, giúp ngân hàng tăng uy tín, củng cố vị trí kinh tế Như đại hố mặt thu hút nguồn vốn từ tổ chức kinh tế mặt khác nâng cao uy tín ngân hàng với khách hàng 3.4 Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi-phòng giao dịch Nguyễn Trãi 3.4.1 Kiến nghị ñối với Nhà nước Nhà nước cần tạo mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định Mơi trường vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động vốn qua ngân hàng Nó tạo thuận lợi đến cơng tác huy động vốn đồng thời cản trở, làm hạn chế cơng tác huy động vốn Nói chung ổn định mơi trường vĩ mơ điều kiện tiền ñề quan trọng cho tăng trưởng nói chung cho việc đẩy mạnh thu hút ngày nhiều nguồn vốn vào ngân hàng nói riêng ðối với Việt Nam nay, nội dung việc tạo lập ổn ñịnh kinh tế vĩ mơ ổn định tiền tệ ðây ñiều kiện cần thiết cho việc thực thi có hiệu giải pháp nhằm huy động vốn qua NHTM Chính phủ phải đưa sách ngoại giao, tiết kiệm, xây dựng hệ thống quản lí tài phù hợp gắn liền với thực tiễn Ngồi ra, sách huy động vốn qua ngân hàng cần phải ñược Nhà nước khuyến khích nhiều biện pháp linh hoạt, cụ thể thơng qua quy định lãi suất, sách tỷ giá, thuế… Bên cạnh việc sử dụng hiệu cơng cụ vĩ mơ, Nhà nước nên có tun truyền, giáo dục hợp lí nhằm thay đổi tâm lí thói quen tích trữ tiêu cực ðiều khơng có lợi cho ngân hàng mà góp phần tăng tỷ lệ tiết kiệm để đầu tư phát triển kinh tế Bên cạnh việc khuyến khích tích lũy, Nhà nước cần xây dựng ban hành ñầy ñủ hệ thống luật ñảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, tạo lòng tin họ vào hệ thống ngân hàng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 72 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam Nhà nước cần ban hành hệ thống pháp lý ñồng rõ ràng ðiều khơng tạo niềm tin cơng chúng mà với quy định khuyến khích Nhà nước tác ñộng trực tiếp ñến việc ñiều chỉnh quan hệ tiêu dùng tiết kiệm, chuyển phận tiêu dùng chưa cấp thiết sang ñầu tư, chuyển dần tài sản cất giữ dạng vàng bất ñộng sản sang ñầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh gửi vốn vào ngân hàng Kể việc khai thác mức cao tiềm lực vốn doanh nghiệp, văn luật luật cần ban hành cách có hệ thống đảm bảo hoạt động tài chính, tiền tệ, tín dụng luật pháp hóa, tạo nên mơi trường ổn định pháp lí chế ñộ sách cho ngân hàng Song song với việc ban hành luật ngân hàng, Nhà nước nên kết hợp với luật khác như: Luật ngân sách, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại…ñể tạo luật hồn thiện, chi tiết cơng Việc ban hành, hướng dẫn thi hành thực cần có thống chặt chẽ ðồng thời phải có phối hợp cấp, ngành để hồn thiện tạo lập văn khác Mặt khác phải xử lí nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, ñối với cán ngân hàng, ngân hàng hoạt ñộng chịu ñiều chỉnh pháp luật Tất việc làm tạo lòng tin cho dân chúng vào kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng 3.4.2 Kiến nghị ñối với Ngân hàng Nhà nước Xây dựng hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng ñủ mạnh nguồn vốn, vững máy tổ chức, đại cơng nghệ, mạng lưới hoạt động rộng khắp Tuyên truyền ñến thành phần kinh tế luật NHNN, luật tổ chức tín dụng, bước thực cải tiến mở rộng hình thức tốn Tun truyền vận động tầng lớp dân cư thực toán chi trả hàng hóa dịch vụ qua tài khoản tiền gửi ngân hàng Thường xuyên quan tâm, nâng cao hiệu dịch vụ ngân hàng, củng cố sức mua ñồng tiền, ổn ñịnh giá tỷ giá hối đối, nâng cao tính hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng tổ chức tín dụng, tạo lập củng cố uy tín hệ thống ngân hàng Thiết lập củng cố mở rộng quan hệ tín dụng ngân hàng với khách hàng, đòi hỏi ngân hàng phải khơng ngừng đổi hoạt ñộng, mở rộng nâng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 73 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam cao chất lượng hoạt ñộng, đưa cơng cụ phương tiện tốn thuận tiện phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt ñộng thị trường liên ngân hàng, ñảm bảo ñiều hòa kịp thời nơi thừa nơi thiếu vốn Mở rộng quan hệ ñối ngoại với tổ chức tài nước ngồi, tranh thủ giúp đỡ tài trợ nguồn vốn với lãi suất thấp, ña dạng hóa hoạt ñộng ngoại tệ, ñiều hành tỷ giá ñồng Việt Nam cách linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động thị trường Tăng cường hoạt động tra, chấn chỉnh xử lí kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất vốn nhà nước, nhân dân, đưa hoạt động NHTM vào nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế dất nước Các NHTM nên cung ứng nhiều dịch vụ trọn gói hồn hảo, đại hóa triệt để cơng tác tốn theo tốc độ phát triển cơng nghệ thơng tin Hệ thống tài khoản kế tốn phải cải tiến để NHTM ứng dụng rộng rãi kỹ thuật thấu chi Nhà nước nên có chế tài bắt buộc doanh nghiệp tổ chức thực chi trả thu nhập cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng Nếu làm ñược ñiều này, chắn ngân sách Nhà nước có nguồn thu không nhỏ thuế thu nhập cá nhân lâu vốn khó tận dụng nạn chi trả tiền mặt khơng thể kiểm sốt hết 3.4.3 Kiến nghị ñối với NHNo&PTNT Việt Nam Là quan quản lí, điều hành tồn hệ thống NHNo&PTNT, NHNo&PTNT Việt Nam có trách nhiệm việc hoạch định sách, xây dựng quy chế kế hoạch phát triển toàn hệ thống, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh có kế hoạch phát triển nguồn vốn chi nhánh hệ thống ðể cho giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi-phòng giao dịch Nguyễn Trãi thực cần thiết phải có hỗ trợ, tác động, giúp ñỡ NHNo&PTNT Việt Nam: - Hỗ trợ công tác ñào tạo ñào tạo lại kể nước ngồi nước, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại, kịp thời có văn làm SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 74 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam pháp lí sở nghiệp vụ ñể mở rộng sản phẩm, dịch vụ dịch vụ thẻ tốn điện tử, séc du lịch… - Bổ sung lao ñộng ñảm bảo ñủ biên chế để hồn thành cơng việc, hạn chế tình trạng làm việc tải, tạo ñiều kiện thời gian cho cán nhân viên học tập nâng cao trình độ chun mơn - Tăng cường sở vật chất, đảm bảo ñủ mặt giao dịch, tăng cường theo hướng đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh Bên cạnh NHNo&PTNT Việt Nam cần phải thể vai trò quản lí, đạo tồn hệ thống qua việc làm sau: - Thường xuyên tổ chức hội thảo trao ñổi kinh nghiệm hoạt ñộng chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ sở góp phần đề văn phù hợp với thực tế nay, quy trình nghiệp vụ thực thực tế Nếu khơng ñược xây dựng sát thực phù hợp làm cho chi nhánh hoạt động khó khăn thực tế khơng đáp ứng u cầu ñề theo quy ñịnh, chi nhánh không dám vận dụng vi phạm quy ñịnh ñó - NHNo&PTNT Việt Nam pháp nhân hệ thống NHNo&PTNT, ñơn vị chi nhánh hạch tốn phụ thuộc, tất yếu cần đến định hướng chiến lược kinh doanh tồn ngành, phù hợp với thực tế ñịa phương - Xây dựng sách lãi suất hợp lý – lãi suất ln nhân tố tác động mạnh đến cơng tác huy động vốn ngân hàng, cần xử lí theo hướng chế cạnh tranh linh hoạt Chi nhánh áp dụng mức lãi suất ñảm bảo tính cạnh tranh với ngân hàng bạn, để cho hấp dẫn người gửi khơng tính sinh lời mà tính đa dạng phương thức trả lãi - Có chiến lược dài hạn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ ñối với cán nhân viên, cán lãnh đạo huyện, phòng giao dịch cụm đơng dân cư cho tương xứng với nhiệm vụ ñược giao, ñể sớm hội nhập với ngân hàng khu vực giới Bởi thực tiễn ñã chứng minh hiệu sức cạnh tranh ngân hàng chất tiềm tàng cán nhân viên ngân hàng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 75 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam 3.4.4 Kiến nghị ñối với NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi PGD phải có kế hoạch chiến lược huy động vốn khả thi phù hợp với nhu cầu ñầu tư kinh tế địa phương, đặc biệt trọng ñến cấu nguồn vốn huy ñộng, cụ thể sau: - ðối với cấu huy ñộng vốn theo loại tiền: năm qua có chênh lệch lớn nguồn huy động nội tệ ngoại tệ nên ngân hàng cần xem xét để đưa giải pháp thích hợp để huy động nguồn ngoại tệ có hiệu Ngân hàng nên tận dụng lợi có trụ sở nằm trung tâm thành phố, nơi tập trung đơng dân cư có mức thu nhập cao nhiều người nước ngồi sinh sống để khai thác triệt ñể nguồn vốn huy ñộng Ngoài dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, PGD cần mở rộng thêm nghiệp vụ toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối… ñể khách hàng có nhiều phương tiện lựa chọn Bên cạnh cán nhân viên ngân hàng cần nâng cao trình độ ngoại ngữ để dễ dàng việc giao tiếp với khách hàng nước - ðối với cấu huy ñộng vốn theo kỳ hạn: nguồn huy ñộng trung dài hạn PGD thấp so với nguồn huy ñộng ngắn hạn nên ngân hàng cần phát triển thêm biện pháp nhẳm huy ñộng ñược nguồn này, chẳng hạn phát hành thêm trái phiếu (dưới chấp thuận Ngân hàng Hội sở) Ngân hàng cần tăng thời gian giao dịch với khách hàng cách làm việc ngồi hành vào ngày thứ bảy, chủ nhật giao dịch ngân hàng trùng với làm việc công nhân viên, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nên gây khó khăn cho khách hàng giao dịch với ngân hàng Tích cực tiếp thị giải thích cho khách hàng hiểu lợi ích thuận tiện sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Qua chiến lược huy ñộng, ngân hàng cần tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm hay, hạn chế thiếu sót Có chế độ thưởng phạt hợp lý phận làm cơng tác huy động vốn kỳ huy ñộng SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 76 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam KẾT LUẬN Trong xu hướng toàn cầu hố kinh tế nói chung, hoạt động tài nói riêng hoạt động ngân hàng có nhiều vấn đề cần nghiên cứu triển khai cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn thông lệ quốc tế Việc nghiên cứu, áp dụng giải pháp huy ñộng vốn vấn ñề quan trọng cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, ñảm bảo an tồn vốn tạo điều kiện để NHTM tồn phát triển môi trường kinh tế SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 77 Khoa: Kế toán-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam thời kỳ mở cửa Trong năm qua hệ thống ngân hàng nước ta có bước phát triển đáng kể, hoạt động nói chung hoạt ñộng huy ñộng vốn nói riêng ñều tăng trưởng cao, huy ñộng ñược khối lượng lớn vốn cho nghiệp cơng nghiệp hố-hiện đại hố đất nước Tuy hệ thống NHTM Việt Nam tồn cần chấn chỉnh đặc biệt cơng tác huy ñộng vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Chi nhánh Mạc Thị Bưởi – PGD Nguyễn Trãi thành lập thời gian ngắn đạt số thành tích đáng kể, cơng tác huy động vốn, PGD năm qua ñã tạo ñược nguồn vốn ổn ñịnh vững Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hồn thành số nhiệm vụ ñặt ra: - Bằng lý luận ñã làm rõ hình thức huy ñộng vốn NHTM, tiêu thức ñánh giá yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác huy động vốn NHTM - Phân tích thực trạng huy động vốn năm gần ñây ñể thấy ñược kết quả, hạn chế ngun nhân tồn - ðưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn NHNo&PTNT CN Mạc Thị Bưởi – PGD Nguyễn Trãi Với ñề tài em mong muốn góp phần nâng cao hiệu huy động vốn NHTM nói chung chi nhánh NHNo&PTNT Mạc Thị Bưởi-PGD Nguyễn Trãi nói riêng ðây vấn ñề lớn, rộng mà khả nhận thức, lý luận em hạn chế khơng tránh khỏi hạn chế, sai sót cần hoàn thiện, bổ sung Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh chị cán nhân viên PGD Nguyễn Trãi thầy cô giáo q trình em viết đề tài ðặc biệt thầy Phạm Hải Nam ñã hướng dẫn em hồn thành đề tài SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 78 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nghiệp vụ huy ñộng tiền gửi NHTM, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, TS Nguyễn Minh Kiều, Nhà xuất thống kê, Tp.HCM, 91-132 - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, Kế tốn ngân hàng, TS Nguyễn Thị Loan – TS Lâm Thị Hồng Hoa, Nhà xuất thống kê, Tp.HCM, 169-196 SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 79 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Hải Nam - ðặng Lê Quốc Hồng Tình hình ngân hàng năm 2008 dự báo năm 2009, 12/2008, http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Thi-truong-360/Tai-chinh360/ngan_hang_nam_2008_va_du_bao_2009/ SVTH: Huỳnh Thị Phương Trà 80 Khoa: Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng ... nhánh Mạc Thị Bưởi - phòng giao dịch Nguyễn Trãi 2.2.1 Hoạt ñộng huy ñộng vốn NHNo &PTNT CN Mạc Thị Bưởi- PGD Nguyễn Trãi ln xác định chức NHTM vay vay, PGD Nguyễn Trãi ln coi trọng cơng tác huy động. .. trạng tình hình huy động vốn NHNo &PTNT chi nhánh Mạc Thị Bưởi- PGD Nguyễn Trãi năm 2008, 2009, 2010 - ðưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác huy ñộng vốn Phương pháp nghiên cứu... Các tiêu ñánh giá chất lượng công tác huy ñộng vốn 1.3.3.1 Chất lượng huy động vốn gì? Huy động vốn ñược xem có hiệu quả, ñạt ñược chất lượng thỏa mãn ñiều kiện sau: - Vốn huy ñộng phải ñạt ñược
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH PTNT CN mạc thị bưởi PGD nguyễn trãi , Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại NHH PTNT CN mạc thị bưởi PGD nguyễn trãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay