Quản lý hệ thống thoát nước thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc (tt)

30 30 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 10:09

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LỖ VĂN TẬP QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LỖ VĂN TẬP KHĨA: 2016 - 2018 QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỐT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản Lý Đơ Thị Cơng Trình LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐOÀN THU HÀ HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ Khoa Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tận tình giảng dạy thầy, suốt q trình học tập trường Tơi xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ tận tình PGS.TS Đồn Thu Hà hướng dẫn bảo suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Phòng quản lý đô thị, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Phúc n tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ trình thu thập số liệu tài liệu liên quan để tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân động viên giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu luận văn Hà Nội, tháng 02 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lỗ Văn Tập LỜI CAM ĐOAN Luận văn tơi nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng 02 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lỗ Văn Tập MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Dang mục hình vẽ, sơ đồ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Một số khái niệm Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỐT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC ………………………………………………………… 1.1 Giới thiệu chung thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc … 1.1.1 Sự hình thành phát triển …………………………… 1.1.2 Vị trí địa lý đặc điểm điều kiện tự nhiên…………… 1.1.3 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội …………………… 12 1.1.4 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị xã Phúc Yên … 12 1.2 Hiện trạng hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc …………………………………………………… 14 1.2.1.Các loại nước thải địa bàn thị xã Phúc Yên … 15 1.2.2 Hiện trạng mạng lưới thoát nước xử lý nước thải …… 15 1.2.3 Đánh giá trạng hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc …………………………………… 21 1.3 Thực trạng công tác quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên ……………………………………………………… 23 1.3.1.Thực trạng cấu tổ chức lực quản lý thoát nước …………………………………………………………… 23 1.3.2.Thực trạng chế quản lý nước ………………… 27 1.3.3.Thực trạng cơng tác xã hội hóa quản lý hệ thống nước thị xã Phúc Yên …………………………………… 27 1.3.4 Đánh giá thực trạng quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc …………………………… 28 1.4 Những vấn đề tồn cần giải công tác quản lý hệ thống nước thị …………………………………… 30 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC ………………………………………………… 32 2.1 Cơ sở lý luận quản lý hệ thống thoát nước ……….… 32 2.1.1 Phân loại nước thải, tiêu đánh giá chất lượng nước thải …………………………………………………………… 32 2.1.2 Thành phần đặc tính nước thải thị ……………… 36 2.1.3 Các yêu cầu kỹ thuật công tác quản lý hệ thống nước thị ……………………………………………… 38 2.1.4 Các ngun tắc công tác quản lý hệ thống nước thị ……………………………….……………… 43 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý hệ thống thoát nước ………… 51 2.2.1 Các văn quản lý hệ thống thoát nước Nhà nước ban hành ……………………………………………………… 51 2.2.2 Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công tác thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, vận hành hệ thống thoát nước ………… 53 2.2.3 Các văn quản lý hệ thống thoát nước địa phương ban hành ……………………………………………… 53 2.2.4 Định hướng quy hoạch thoát nước ………………… 55 2.3 Cơ sở thực tiễn - Kinh nghiệm quản lý hệ thống thoát nước giới Việt Nam …………………………………… 56 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý hệ thống thoát nước đô thị giới ……………………………………………………………… 56 2.3.2 Kinh nghiệm quản lý hệ thống thoát nước số địa phương Việt Nam …………………………………………… 65 Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC ………………………………………………………… 70 3.1 Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc ………………………………… 70 3.1.1 Đề xuất mơ hình nước …………………………… 70 3.1.2 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải ……………… ….… 73 3.1.3 Kiến nghị bổ sung đầu tư cải tạo hệ thống nước, trì nạo vét hệ thống nước, hồ điều hòa ……… …… 76 3.1.4 Đề xuất giải pháp thoát nước cho vị trí thường bị úng ngập cục tăng cường quản lý cos cao độ toàn thị xã 77 3.2 Đề xuất giải pháp mơ hình tổ chức quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên –tỉnh Vĩnh Phúc ……………………… 3.2.1 Đề xuất giải pháp mơ hình tổ chức quản lý hệ thống 81 nước thị xã Phúc Yên ……………………………… 81 3.2.2 Đề xuất bổ sung, sửa đổi số chế sách cơng tác quản lý nước …………………………………… 85 3.3 Giải pháp tài tham gia cộng đồng công tác quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên ……… 86 3.3.1 Giải pháp tài cơng tác quản lý hệ thống thoát nước …………………………………………………… 86 3.3.2 Giải pháp huy động tham gia cộng đồng công tác quản lý hệ thống thoát nước ………………………… 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………… 93 KẾT LUẬN …………………………………………………… 93 KIẾN NGHỊ …………………………………………………… 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BTCT Bê tông cốt thép HTX Hợp tác xã BVMT Bảo vệ môi trường KCN Khu công nghiệp CTR Chất thải rắn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TX Thị xã DVMT Dịch vụ môi trường HTKT Hạ tầng kỹ thuật TB Trạm bơm TXL Trạm xử lý KHKT Khoa học kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân MTĐT Môi trường đô thị XLNT Xử lý nước thải Sở TNMT Sở Tài nguyên Môi trường HG Hố ga VSMT Vệ sinh môi trường DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Bảng 1.1 Tổng hợp loại rãnh thoát nước thị xã Phúc Yên Bảng 1.2 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm Bảng 2.1 Kích thước loại chất rắn nước thải Bảng 2.2 Khoảng cách an toàn vệ sinh mơi trường tối thiểu DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, Ký hiệu Tên hình Hình 1.1 Bản đồ hành tỉnh Vĩnh Phúc Hình 1.2 Bản đồ hành thị xã Phúc n - tỉnh Vĩnh Phúc Hình 1.3 ảnh trạng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt nước mưa Hình 1.4 ảnh úng ngập ngã tư QL2 – Lạc Long Quân TX Phúc Yên Hình 1.5 Hình ảnh nước thải rãnh nước thị xã Phúc Yên Hình 1.6 Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải Cơng ty HonDa Việt Nam Hình 1.7 Biểu đồ diễn biến COD Đầm Rượu Hình 1.8 Biểu đồ biều diễn BOD sơng Cà Lồ Hình 1.9 Hình ảnh Cơng ty CPMơi trường cơng trình thị Phúc n Hình 1.10 Sơ đồ tổ chức Cơng ty CP MT cơng trình thị Phúc n Hình 2.1 Sơ đồ tuyến SMART MOTORWAY Hình 2.2 Các chế độ hoạt động tuyến SMART Hình 2.3 Hình ảnh nhà máy xử lý nước thải TX Phúc Yên Hình 3.1 Sơ đồ phân lưu vực tiêu thoát nước khu vực TT thị xã Phúc Yên Hình 3.2 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải hồ sinh học Hình 3.3 Phạm vi xây dựng trạm xử lý nước thải Hình 3.4 Mơ hình tổ chức Cơng ty cổ phần Mơi trường Cơng trình thị Hình 3.5 Phúc n giai đoạn trước năm 2025 Mơ hình tổ chức Cơng ty cổ phần Mơi trường Cơng trình thị Phúc Yên giai đoạn sau năm 2025 nước mưa, cửa xả cơng trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom tiêu nước mưa - Hệ thống thoát nước thải bao gồm mạng lưới cống, giếng tách dòng, đường ống thu gom chuyển tải nước thải, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải, cửa xả, cơng trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, tiêu xử lý nước thải - Hồ điều hòa hồ tự nhiên nhân tạo có chức tiếp nhận nước mưa điều hòa tiêu nước cho hệ thống thoát nước - Khái niệm nước thải: Nước thải nước bị thay đổi đặc điểm, tính chất sử dụng hoạt động người xả vào hệ thống thoát nước môi trường - Nước thải sinh hoạt nước thải từ hoạt động sinh hoạt người ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân - Nước thải khác nước qua sử dụng mà nước thải sinh hoạt [10] - Thành phần hệ thống thoát nước bao gồm: + Mạng lưới đường ống, cống, mương, rãnh thiết bị thu nước thải từ hộ gia đình, cơng trình cơng cộng, nhà máy, xí nghiệp, thu nước từ mái nhà, đường phố, quảng trường, công viên + Tuyến đường cống, mương trạm bơm dẫn nước thu từ mạng lưới thu nước trạm xử lý (hoặc đổ thẳng vào ao, hồ, sông, ) + Trạm xử lý nước thải trước thải ao, hồ, sông, - Xử lý phân tán trường hợp nước thải xử lý hộ gia đình hay nhóm hộ gia đình đủ điều kiện để xả vào môi trường tự nhiên - Xử lý tập trung trạm xử lý nước thải phục vụ chung cho khu vực đô thị hay tồn thị - Xử lý thích hợp khái niệm động phụ thuộc vào bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương * Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nơi dung luận văn có cấu trúc chương: Chương I: Thực trạng cơng tác quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 93 hình thức xử lý thích đáng đối tượng vi phạm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Hệ thống thoát nước địa bàn thị xã Phúc Yên đầu tư xây dựng lâu, xây dựng không đồng bộ, vật liệu không đồng nhất, chủ yếu xây gạch, đá, nắp đạy đan BTCT, chất lượng kém, nhiều tuyến xuống cấp ảnh hưởng đến việc tiêu thoát Một số tuyến rãnh thoát nước khu vực nội thị số tuyến khu vực nông thôn mương đất Hiện số tuyến đường đầu tư xây dựng cải tạo lại mặt đường, hệ thống thoát nước đường 301 Trần Phú, đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Trãi, hệ thống cơng trình nước xây dựng gạch BT, BTCT (cống hộp) chất lượng tốt, nhiên chưa đồng bộ, cục theo quy hoạch nước thải sinh hoạt chưa thu gom đường ống thoát nước riêng Thị xã chưa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, công tác thực quy hoạch nước chưa quan tâm mức nên công tác thực chuẩn bị đầu tư dự án nước gặp nhiều khó khăn, thực chậm, chưa đảm bảo tiến độ Công ty cổ phần Mơi trường cơng trình thị Phúc Yên thực quản lý tổng hợp nhiều nhiệm vụ khác quản lý hệ thống thoát nước nhiệm vụ chức hoạt động Cơng ty, nên hiệu quản lý hệ thống nước nhiều hạn chế Luận văn đưa mơ hình hoạt động, quản lý hệ thống nước phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội thị xã tiến tới tách riêng đội thoát nước thành Cơng ty TNHH MTV nước thị xã Phúc n Kinh phí cấp cho quản lý hệ thống nước nên cơng việc chủ yếu Cơng ty giải có tắc nghẽn, úng ngập phần 94 sở vật chất, máy móc thiết bị thiếu thốn, trình độ chun môn công nhân chưa đáp ứng với công việc đặc thù hệ thống thoát nước Sự tham gia cộng đồng Luận văn đề cập cần tăng cường Sự tham gia công đồng nhiều hình thức, có huy động vốn xã hội hóa xây dựng, tu hệ thống; tham gia giám sát xây dựng bảo vệ hệ thống thoát nước Luận văn nêu số biện pháp nhằm xử lý điểm thường xuyên bị úng ngập cục trọng vào công tác quản lý cốt cao độ công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cơng trình nước mà chưa quan tâm mức Luận văn đưa số giải pháp chế sách, giải pháp quản lý kỹ thuật, giải pháp tài chính, giải pháp xã hội hố cơng tác đầu tư quản lý hệ thơng nước, nâng cao hiệu cơng tác quản lý hệ thống nước KIẾN NGHỊ Với mục đích nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên luận văn xin có số kiến nghị sau: Nhà nước cần nghiên cứu ban hành sách cụ thể tạo hành lang pháp lý thông thống kêu gọi xã hội hố cơng tác đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước Các quan ban ngành địa phương có nhiệm vụ quản lý nhà nước cơng tác quản lý nước đô thị cần thực tốt chức nhiệm vụ mình, phối hợp chặt chẽ quản lý quy hoạch, quản lý cấp phép quản lý công tác nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng Xây dựng chế sách tài cơng tác nước, 95 nâng cao lực cán quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề nâng cao hiệu quản lý bắt kịp với phát triển khoa học công nghệ Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý thoát nước Cần xây dựng bắt buộc thực sách đấu nối nước thải sinh hoạt hộ gia đình vào hệ thống nước chung Kêu gọi tham gia tham vấn cộng đồng cơng tác quản lý nước, nâng cao hiệu quản quản lý đầu tư, vận hành hệ thống thoát nước./ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng thị xã khóa II trình đại hội đại biểu Đảng thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo trạng môi trường T.Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2015; Báo cáo trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010; Bộ Tài nguyên Môi trường: Báo cáo môi trường quốc gia 2016; Luật Bảo vệ mơi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23 tháng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 17 tháng năm 2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 18 tháng năm 2014; Mai Thị Liên Hương “Cơ cấu tổ chức nhân quản lý hệ thống nước thị Việt Nam đến năm 2020”, Tạp chí khoa học Kiến trúc - Xây dựng, (số 10/2013); Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 phí bảo vệ môi trường nước thải; 10 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 thoát nước xử lý nước thải; 11 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư; 12 Nguyễn Dự Loan (2015), Luận văn thạc sỹ: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội; 97 13 Nguyễn Thị Kim Sơn (2011), “Mô hình tổ chức quản lý hệ thống nước tỉnh lỵ đồng sơng Hồng đến năm 2020”, Tạp chí khoa học Kiến trúc - Xây dựng, (Số 4/2011); 14 Nguyễn Thị Ngọc Dung (2009), Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 15 Nguyễn Việt Anh (2010), Thốt nước thị bền vững, Tạp chí MT; 16 Nguyễn Việt Trung (2014), Luận văn thạc sỹ: Quản lý hệ thống thoát nước thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội; 17 Phạm Hồng Tuấn (2016), Luận văn thạc sỹ: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội; 18 QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 19 QCVN 40 - 2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường ; 20 QCXDVN 01: 2008 – Quy chuẩn xây dựng; 21 Quyết định 598/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển nước thị khu cơng nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; 22 Quyết định số 108/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc Ban hành Chương trình tổng thể xây dựng phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 23 Quyết định số 113/2012/QĐ-TTg Thủ tướng việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; 24 Quyết định số 1883/2011/QĐ-TTg Thủ tướng việc phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 98 25 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ khu vực phía nam hồ Đại Lải huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc; 26 Quyết định số 2358/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 27 Quyết định số 2566/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030; 28 Quyết định số 3879/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt đồ án quy hoạch nước thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 29 Quyết định số 4004/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phúc Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 30 Quyết định số 618/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu đô thị trung tâm thị xã Phúc Yên phần đất huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc; 31 Thốt nước mạng lưới bên ngồi cơng trình 20TCVN 51-84, Hà Nội; 32 Thơng tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 Bộ Tài việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt; 33 Trần Văn Nhân, Ngơ Thị Nga (1999), giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học kỹ thuật; 34 Website cổng thông tin điện tử số quan, đơn vị: www.chinhphu.gov.vn; www.vinhphuc.gov.vn; www.phuc yen.vinhphuc.gov.vn; 99 Và số website khác PHỤ LỤC BẢNG 1.1 TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÃNH THOÁT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN Stt Tuyến đường, phố Chiều Chiều rộng dài đườn (m) g (m) Kích thước rãnh (d*r*c) Số lượng hố ga ( ) Số lượng cửa xả, thu (cái) Các tuyến nội thị Phúc Yên Đường Trưng Trắc 750 6.0 1500 x 0,5x0,6 14 20 Đường Trưng Nhị 500 6.0 1000 x 0,5x0,6 10 12 Đường Lạc Long Quân 500 6.0 1000 x D400 38 Phố Xuân Thủy 415 8.0 830 x 0,5x0,6 Phố Lưu Quý An 165 9.0 330 x 0,5x0,6 6 Phố Phan Bội Châu 120 9.0 100 x 0,5x0,6 Phố An Dương Vương 705 10.0 1410x 0,4x0,4 10 12 Đường Trần Hưng Đạo 1,100 11.0 10 Đường Hai Bà Trưng 5,500 36.0 2200 x 0,5x0,6 9000 x 0,6x0,6 30 70 10 Đường Trần Phú 4,300 11.0 2500 x 0,4x0,4 15 15 11 Đường Lý Nam Đế 750 14.0 30 32 12 Khu vực Chợ Phúc Yên 658 8.0 1500 x 1x1 1300 x 0,5x0,6 12 13 Đường Nguyễn Trãi 1,300 8.5 2600 x 1x1 66 72 14 Khu vực cánh Đồng Sơn 8,600 14.0 8600 x D1000 313 313 15 Phố Nguyễn Văn Trỗi 400 4.5 400 x 0,3x0,4 2 16 Phố Hoàng Diệu 385 8.0 770 x 0,3x0,4 17 Phố Sóc Sơn 380 8.0 760 x 0,6x0,8 18 Phố Mê Linh 230 5.0 460 x 0,4x0,6 6 19 Phố Nguyễn Viết Xuân 350 6.0 461 x 0,4x0,6 20 515 8.0 461 x 0,4x0,6 1,800 8.5 22 Đường Lý Tự Trọng Đường Trần Nguyên Hãn Phố Chùa Cấm 850 10.0 23 Phố Nội 115 24 Phố Ngô Gia Tự 25 Phố Nhuế Khúc I 21 Ghi mương hở mương hở 10 17 1500 x 0,6x0,6 15 6.0 115 x 0,6x0,6 600 4.0 1200 x 0,4x0,4 3 570 7.0 1100 x 0,3x0,3 mương hở mương hở 100 26 Phố Triệu T Khoan Hòa 700 6.0 500 x 0,3x0,3 27 Phố Tôn Thất Tùng 200 8.0 400 x 0,4x0,5 2 28 Đ Hoàng Quốc Việt 1,700 11.0 1700 x 0,5x0,6 mương hở 29 Đường Ngô Miễn 2,330 6.0 2300 x 1x1 20 20 mương hở 30 Đường Phùng Hưng 560 4.0 800 x 0,4x0,4 6 mương hở 31 Phố Xuân Giao 310 5.0 300 x 0,4x0,4 4 mương hở 32 Phố Phạm Hùng 260 5.0 2600 x 1x1 5 mương hở 33 Đường Xuân Thượng 450 3.5 200 x 0,8x0,8 10 10 mương hở 34 Phố Xuân Biên 460 5.0 900 x 1x1 15 15 35 Phố Đỗ Nhân Tăng 575 4.0 500 x 0,3x0,3 5 36 Phố Trần Công Tước 320 3.5 300 x 0,3x0,3 5 37 Đường Đại Phùng 270 3.5 450 x 0,4x0,4 7 38 Phố Hùng Vương 400 12.0 2 39 260 4.0 2,325 11.0 II Đường Trần Mỹ Cơ Khu HonDa Phúc Thắng Khu vực Xuân Hòa 40 Phố Kim Đồng 500 6.0 41 Phố Phạm Hồng Thái 400 14.0 42 Đường Phạm Văn Đồng 5,750 12.0 43 Đường Trường Trinh 7,200 44 Đường Lê Quang Đạo 45 Đ Nguyễn Văn Linh 46 40 mương hở mương hở 500 x 0,4x0,4 2325*0,6*0,8 1000 x 0,5x0,6 2000 x 0,6x0,8 mương hở 18 26 18 32 30 mương hở 12.0 500 x 0,4x0,8 2000 x 0,6x0,8 42 48 1,300 15.0 2600 x 0,6x0,8 20 33 4,150 16.0 8000 x 0,8x1 80 91 Phố Lê Quý Đôn 450 7.0 khơng có 47 Phố Võ Thị Sáu 400 10.0 800 x 0,5x0,6 35 28 48 Phố Kim Ngọc 600 6.0 1200 x 0,4x0,4 mương hở 49 Phố Nhà Chung 1,000 4.0 1000 x 0,4x0,6 mương hở 50 Phố Đồng Tâm 800 4.5 1000 x 0,4x0,6 mương hở 51 Phố Lê Xoay 250 15.0 500 x 0,6x0,6 52 Phố Lê Thị Ngọc Chinh 250 6.0 5000 x 0,2x0,2 mương hở 53 Phố Cù Chính Lan 350 4.5 700 x 0,4x0,4 mương hở 54 Phố Hòa Bình 300 4.5 600 x 0,4x0,6 mương hở 55 Phố Tô Vĩnh Diện 400 6.0 800 x 0,2x0,2 56 Đ Nguyễn T Minh Khai 6.0 khơng có 6.0 khơng có 57 Đ Nguyễn Thái Học III Ngõ ngách khác 13 10 101 A Khu vực Phúc Yên Đoạn mương hở trước cửa SN 60 thuộc tổ phường Trưng Nhị B C IV (250x2x1)m Đoạn mương hở qua nhà Ông Tiến Tươi (chảy đầm rượu thuộc tổ 10 phường Trưng Trắc Đoạn mương hở từ Hồ đen sang Trung tâm y tế thuộc tổ phường Trưng Trắc Cống Kho bạc Khu vực Đồng Xuân Ngã giao đường Trường Trinh vào cầu Minh Trí Khu vực Xuân Hòa Đầu phố Lê Xoay giao với đường Nguyễn Văn Linh Đoạn mương hở trường THPT Xuân Hòa thuộc tổ phường Xuân Hòa Đoạn mương phố Kim Đồng Cộng: Bảng kê cống ngầm qua đường SN 20 Ngõ đường Trưng Trắc SN16B Đường vào Đồng Sơn (đường Trưng Trắc) Đường Trưng Nhị: Ngã Tư Hồng Trang bên đường Đường Trưng Nhị: qua Ngã Tư Hồng Trang bên đường Đường Trưng Nhị: SN 82 đường vào Tháp Miếu (350x2,5x1)m (400x1,5x1)m (30x5x1,5)m (150x0,6x0,8) m (50x0,8x1,2)m ( 25x0,7x1)m (100x0,8x1)m 66,78 dài (m) 478 rộng (m) 0.5 2.0 0.5 0.5 1.0 956 976 102 10 11 12 13 14 15 16 CN1 trước Cổng Chi nhánh điện - Lạc Long Quân SN đường Lạc Long Quân Đầu Phố Xuân Thủy từ QL vào Phố Lưu Quý An: Vị trí Ngã trước cửa hàng bán cá cảnh Phố Lưu Quý An: Vị trí Ngã đối diện cửa hàng bán cá cảnh Phố Phan Bội Châu: đầu đường giao với đường Trưng Trắc An Dương Vương: Vị trí đầu đường Lý Tự Trọng An Dương Vương: Vị trí góc bên trái cổng trường Tiểu học Trưng Nhị Trần Hưng Đạo: Vị trí Ngã đài phun nước cổng NH Agribank Trần Hưng Đạo: Vị trí trước cửa Nhà thờ Hội tin lành Trần Hưng Đạo: Vị trí góc Hồ ăn nước ( giáp tường rào trường Thủy lợi) 0.5 1.0 8.5 0.6 0.5 0.6 0.5 15 2.0 2.0 0.5 10 2.0 16 2.0 17 Hai Bà Trưng: Vị trí giáp đa Tiền Châu ( đèn xanh, đèn đỏ) 35 1.0 18 Hai Bà Trưng: Vị trí trước cổng Kho bạc 27 1.5 19 Hai Bà Trưng: Vị trí gầm cầu vượt qua đường sắt 35 1.5 103 20 Trần Phú: Vị trí ngã rẽ vào đường Ngơ Miễn 13 0.5 21 Trần Phú: Vị trí trước nhà 89 đường Trần Phú 10 0.3 22 Trần Phú: Vị trí trước SN 60 đường Trần Phú 10 1.0 23 Đường QL2 - Làng Mới gần cổng Làng Mới 17 0.8 24 Khu vực chợ Phúc n: Vị trí góc Hồ ăn nước ( giáp tường rào trường Thủy lợi) 16 2.0 25 Khu vực chợ Phúc Yên: Vị trí trước SN 82 đường vào Tháp Miếu 1.0 26 Đường Nguyễn Trãi: Vị trí trước cửa Kế hoạch hóa gia đình 0.8 27 Đường Nguyễn Trãi: Vị trí ngã đường vào bệnh viện 74 10 0.8 28 Đường Nguyễn Trãi: Vị trí cọc 70 BQL dự án 10 1.5 29 Khu đô thị Đồng Sơn: gầm cầu vượt qua đường sắt 35 1.5 15 1.0 10 0.5 2.0 0.5 30 31 32 33 Khu đô thị Đồng Sơn: Sau nhà Ga Phúc yên ( đối diện gầm cầu vượt) Khu đô thị Đồng Sơn: Chảy sang Hồ Đen Lưu Quý An Phố Chùa Cấm: SN 60 photocopy tổ phường Trưng Nhị Phố Chùa Cấm: Cổng trường CĐ sư phạm Vĩnh Phúc 104 34 Phố Kim Đồng: CN1 Trước cửa nhà ông Miên 30 1.0 35 Phạm Hồng Thái: trước cửa nhà anh Hải đội đá 1.0 36 Phạm Văn Đồng: Ngã giao với Phố Lê Xoay Phạm Hồng Thái 15 1.0 37 Phạm Văn Đồng: Trước cửa nhà số 178 1.0 38 Đường Trường Chinh: Góc chợ XH chảy cầu Minh Trí 15 1.0 39 Đường Trường Chinh: Trước cửa SN 435 10 1.0 40 Nguyễn Văn Linh: Vòng tròn D1 (điểm qua phố Đồng Tâm) 20 1.2 41 Nguyễn Văn Linh: Ngõ vòng tròn D2 40 2.0 42 Nguyễn Văn Linh: điểm qua đường Lê Quang Đạo ( đường vành đai) 15 1.0 43 Nguyễn Văn Linh: Ngõ 18 cổng khu quân quốc phòng 10 1.0 44 Nguyễn Văn Linh: Ngõ 34 gần xăng 15 1.2 Cộng chiều dài cống ngầm: 598 47 ... tác quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc Chương II: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc Chương III: Đề xuất giải pháp quản. .. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC ………………………………………………………… 70 3.1 Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc …………………………………... trạng cơng tác quản lý hệ thống nước thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý hệ thống thoát nước thị xã Phúc Yên luận văn xin có số kiến nghị sau: Nhà nước cần nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hệ thống thoát nước thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc (tt) , Quản lý hệ thống thoát nước thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay