Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá bống cát (glossogobius giuris) ở khu vực sông kiến giang qua địa phận huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình bằng phương pháp AAS

45 19 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 10:04

Lời cảm ơn! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy Nguyễn Mậu Thành, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận này, đồng thời bổ sung nhiều kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quý báu cho hoạt động nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến q thầy trường Đại học Quảng Bình, đặc biệt q thầy mơn Hóa học khoa Khoa học Tự nhiên giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu tạo điều kiện sở vật chất thời gian để giúp tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Đồng thời tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành tốt khóa luận Tơi xin trân trọng cảm ơn! Quảng Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2018 Sinh Viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết khóa luận trung thực chưa công bố cơng trình khác DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Tiếng Việt Viết tắt Đồng Cu Mangan Mn Kẽm Zn Đồng, mangan kẽm Me Độ lệch chuẩn tương đối RSD Giới hạn phát LOD Giới hạn định lượng LOQ Phần triệu ppm Quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS 10 Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 11 Quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa F-AAS DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thời gian lấy mẫu cá bống cát khu vực sông Kiến Giang 19 Bảng 2.2 Thông tin mẫu cá bống cát thu khu vực sông Kiến Giang 19 Bảng 2.3 Điều kiện đo F-AAS xác định đồng, mangan kẽm thịt cá bống cát .22 Bảng 2.4 Hàm lượng Me theo yếu tố khảo sát .25 Bảng 2.5 Kết phân tích ANOVA chiều 25 Bảng 3.1 Kích thước khối lượng cá bống cát 28 Bảng 3.2 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ đồng .28 Bảng 3.3 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ mangan 29 Bảng 3.4 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ kẽm 29 Bảng 3.5 Các giá trị a, b, Sy, LOD, LOQ tính từ phương trình chuẩn A = b.C + a .31 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lượng đồng, mangan kẽm thịt cá bống cát 31 Bảng 3.7 Kết phân tích hàm lượng đồng, mangan kẽm mẫu cá bống cát .32 Bảng 3.8 Kết phân tích ANOVA chiều đồng, mangan kẽm 33 Bảng 3.9 Kết so sánh hàm lượng Cu, Mn Zn với tiêu chuẩn Việt Nam 34 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Q trình hấp thụ, phát xạ huỳnh quang nguyên tử Hình 1.2 Sơ đồ khối phổ kế hấp thụ nguyên tử (F-AAS) dùng lửa Hình 1.3 Mối quan hệ cường độ vạch phổ A nồng độ Cx AB: vùng tuyến tính (b=1), BC: vùng khơng tuyến tính (b Flí thuyết tương ứng với mức ý nghĩa p = 0,05: Chấp nhận giả thiết H1 hay kết thí nghiệm khác nhau, yếu tố khảo sát ảnh hưởng đến kết thí nghiệm Lưu ý: Để xác định xem x khác phải tính độ lệch nhỏ (  ) * Độ lệch nhỏ (  ) n   t.STN (t: p = 0,05, f = n-1) * So sánh giá trị trung bình giá trị trung bình với giá trị tiêu chuẩn - So sánh x µ: ttính = x S n Với n số thí nghiệm tlí thuyết tra bảng p = 0,05 f = n-1 + Nếu ttính < tlí thuyết: x µ (hay không khác nhau) với p > 0,05 + Nếu ttính > tlí thuyết: x µ khác với p < 0,05 - So sánh x1 x : Giả sử độ lặp lại nhau: S12  S 22  S ttính = x1  x2 S n1 n2 n1  n2 n1, n2 số thí nghiệm tlí thuyết tra bảng p = 0,05 f = n1 + n2 -2 + Nếu ttính < tlí thuyết: x1 x (hay không khác nhau) với p > 0,05 + Nếu ttính > tlí thuyết: x1 x khác với p < 0,05 26 Nếu độ lặp lại khác nhau: áp dụng phương pháp gần ttính = x1  x S12 S 22  n1 n2 S12 S 22  ) n1 n2 f* = S2 S2 ( )2 ( )2 n1 n  n1  n2  ( tlí thuyết tra bảng p = 0,05 f* Từ so sánh rút kết luận tương tự 27 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kích thước khới lượng cá Bớng Cát Qua hai đợt lấy mẫu thu 12 mẫu cá bống cát, chiều dài khối lượng cá khu vực sông Kiến Giang thời điểm khảo sát thể Bảng 3.1 Bảng 3.1 Kích thước khối lượng cá bống cát Cá bống cát Giá trị Chiều dài (cm) Khối lượng (g) Minimum 7,9 5,4 Maximum 9,8 9,2 Trung bình 9,1 7,3 3.2 Xây dựng đường chuẩn phép đo đồng, mangan kẽm * Đường chuẩn xác định đồng Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn có nồng độ 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; (mg/L) Dựa vào kết khảo sát thông số máy đo xác định đồng điều kiện tối ưu ghi bảng 2.3, tiến hành đo độ hấp thụ dãy dung dịch chuẩn Kết trình bày cụ thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ đồng Nồng độ Cu (mg/L) 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 Độ hấp thụ (A) 0,0040 0,0010 0,0207 0,0442 0,0871 0,1055 Từ số liệu bảng 3.2 xây dựng phương trình đường chuẩn có dạng: A = 0,1077 C - 0,0005 với hệ số tương quan R = 0,9995 Trong đó, C (mg/L) nồng độ đồng mẫu A độ hấp thụ Đồ thị đường chuẩn biểu diễn hình 3.2 Cu 0.12 y = 0.1077x - 0.0005 R² = 0.999 Độ hấp thụ (A) 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Nồng độ (mg/L) Hình 3.1 Đường chuẩn xác định đồng mẫu thịt cá bống cát * Đường chuẩn xác định mangan 28 Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn mangan có nồng độ 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; (mg/L) Dựa vào kết khảo sát thông số máy đo xác định mangan điều kiện tối ưu ghi bảng 2.3, tiến hành đo độ hấp thụ dãy dung dịch chuẩn Kết trình bày cụ thể phần phụ lục trình bày bảng 3.3 Bảng 3.3 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ mangan Nồng độ Mn (mg/L) 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 Độ hấp thụ (A) 0,0081 0,0177 0,0209 0,0748 0,1481 0,1821 Từ số liệu bảng 3.3 xây dựng phương trình đường chuẩn có dạng: A = 0,1885C - 0,0048 với hệ số tương quan R = 0,9965 Trong đó, C (mg/L) nồng độ mangan mẫu A độ hấp thụ Đồ thị đường chuẩn biểu diễn hình 3.3 Mn Độ hấp thụ (A) 0.20 y = 0.1885x - 0.0048 R² = 0.993 0.15 0.10 0.05 0.00 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Nồng độ (mg/L) Hình 3.2 Đường chuẩn xác định mangan mẫu thịt cá bống cát * Đường chuẩn xác định kẽm Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn có nồng độ 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; (mg/L) Dựa vào kết khảo sát thông số máy đo xác định kẽm điều kiện tối ưu ghi bảng 2.3, tiến hành đo độ hấp thụ dãy dung dịch chuẩn Kết trình bày cụ thể bảng 3.4 Bảng 3.4 Sự phụ thuộc độ hấp thụ A vào nồng độ kẽm Nồng độ Zn (mg/L) Độ hấp thụ (A) 0,05 0,1 0,0245 0,0464 0,2 0,4 0,0925 0,1831 0,6 0,8 0,2607 0,3253 0,4016 Từ số liệu bảng 3.4 xây dựng phương trình đường chuẩn có dạng: A = 0,3969 C + 0,012 với hệ số tương quan R = 0,9983 Trong đó, C (mg/L) nồng độ kẽm mẫu A độ hấp thụ Đồ thị đường chuẩn biểu diễn hình 3.5 29 Zn Độ hấp thụ (A) 0.45 0.40 y = 0.3969x + 0.012 R² = 0.9967 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.2 0.4 0.6 0.8 Nồng độ (mg/L) Hình 3.3 Đường chuẩn xác định kẽm mẫu thịt cá bống cát Nồng độ đồng, mangan kẽm có tương quan tuyến tính tốt, khoảng nồng độ 0,01 ÷ ppm 3.3 Khảo sát giới hạn phát giới hạn định lượng các phép đo Để xác định giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) độ nhạy phương pháp, áp dụng quy tắc 3σ Theo quy tắc LOD tính sau: y = yb+3σb hay y = yb + 3Sb Trong đó, y LOD tín hiệu ứng với LOD (biết tín hiệu y tính LOD từ phương trình đường chuẩn hồi quy tuyến tính y = a + b.C → LOD = (y – a)/b); yb nồng độ tín hiệu mẫu trắng σb Sb độ lệch chuẩn nồng độ tín hiệu mẫu trắng; yb Sb xác định sau: tiến hành thí nghiệm để thiết lập phương trình đường chuẩn y = a + bC Từ xác định yb Sb bằng cách chấp nhận yb (tín hiệu mẫu trắng) giá trị y C = → y = a (đoạn cắt trục tung đường chuẩn hồi quy tuyến tính) Sb = Sy (độ lệch chuẩn tín hiệu y đường chuẩn) n theo công thức: S b  S y   (y i 1 i  Yi ) n 1 Ở đây, yi giá trị thực nghiệm y Yi giá trị tính từ phương trình đường chuẩn y Sau tính tín hiệu ứng với LOD theo (2.4): y = yb +3σb = yb + 3Sb = a + 3Sy Thay y vào phương trình đường chuẩn biến đổi ta công thức tính LOD: LOD = 3Sy/b Ở đây, b độ dốc đường chuẩn hồi quy tuyến tính, độ nhạy phương pháp tính theo cơng thức: b =  A/  C 30 Giới hạn định lượng LOQ (Limit of quantitation) tín hiệu hay nồng độ thấp đường chuẩn tin cậy thường chấp nhận: LOQ = 10Sy/b ≈ 3,3 LOD Bảng 3.5 Các giá trị a, b, Sy, LOD, LOQ tính từ phương trình chuẩn A = b.C + a Me a b Sy R LOD (mg/L) LOQ (mg/L) Cu - 0,0005 0,1077 0,001 0,9995 0,028 0,092 Mn - 0,0048 0,1885 0,0002 0,9965 0,032 0,100 Zn 0,012 0,3969 0,009 0,9983 0,068 0,227 Từ bảng 3.5 ta thấy, giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) phép đo AAS phép xác định hàm lượng Cu, Mn Zn xác định Cụ thể LOD xác định Cu 0,028 mg/L, Mn 0,032 mg/L Zn 0,068 mg/L; LOQ xác định Cu, Mn Zn là; 0,092 mg/L; 0,1 mg/L 0,227 mg/L 3.4 Xác định hàm lượng đồng, mangan kẽm cá bớng cát Kết phân tích hàm lượng Cu, Mn Zn cá bống cát thuộc xã khu vực sông Kiến Giang, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình sau đợt với 12 mẫu ghi bảng 3.6 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lượng đồng, mangan kẽm thịt cá bống cát Vị trí lấy mẫu Hàm lượng kim loại (mg/kg) Cu Mn Zn Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt CB-VT-1 1,02 0,78 2,52 1,32 6,75 5,45 CB-VT-2 0,53 0,47 2,87 1,94 6,71 7,25 CB-VT-3 0,54 0,61 4,33 3,65 9,46 8,63 CB-VT-4 0,29 Cu nằm phạm vi tiêu chuẩn 32 cho phép an toàn thực phẩm Bộ Y Tế - 46/BYT 2007 Kết sở khoa học cho thấy, thịt cá bống cát khu vực sơng Kiến Giang có khả bổ sung nguyên tố vi lượng, đặc biệt hàm lượng chất đồng, mangan kẽm 3.5 Đánh giá hàm lượng đồng, Mangan kẽm cá bống cát 3.5.1 Đánh giá hàm lượng đồng, mangan kẽm cá bống cát thời điểm khảo sát Để đánh giá hàm lượng đồng, mangan kẽm theo vị trí thời gian lấy mẫu tơi Hàm lượng Cu, Mn, Zn tung bình (mg/kg) áp dụng phương pháp thống kê xử lý số liệu hàm lượng đồng, mangan kẽm bảng 3.6 để biểu diễn dạng biểu đồ qua hình 3.6 10 9.12 9.045 6.98 6.6 6.455 6.1 Cu Mn 3.99 3.82 1.92 0.9 2.73 2.405 Zn 1.1 0.582 0.5 3.158 0.43 0.29 Vị trí lấy mẫu Hình 3.5 Kết hàm lượng trung bình Cu, Mn Zn 12 mẫu cá bống cát vị trí qua đợt lấy mẫu Dùng Data Microsoft Excel Analysis 2010, áp dụng phương pháp Anova chiều đánh giá khác hàm lượng kim loại hai đợt lấy mẫu, thu kết bảng 3.10 Bảng 3.8 Kết phân tích ANOVA chiều đồng, mangan kẽm Kim loại Min Max Ftính P Fbảng (Fcrit ) Cu 0,29 1,58 0,320511 0,583781 4,964603 Mn 1,32 4,56 0,34521 0,127162 4,964603 Zn 5,45 10,06 0,044991 0,836282 4,964603 Từ bảng 3.8 ta thấy, P > 0,05 Ftính< Fbảng khơng có sai khác khơng có ý nghĩa sai khác Hay nói cách khác hàm lượng đồng, mangan kẽm mẫu cá bống cát hai đợt lấy mẫu không khác mặt thống kê Sự không khác 33 giải thích thời gian lấy mẫu gần nên kích thước khối lượng cá bống cát thay đổi không đáng kể 3.5.2 Đánh giá hàm lượng đồng, mangan kẽm thịt cá bống cát so với tiêu chuẩn Việt Nam Kết so sánh hàm lượng Cu, Mn Zn thịt cá bống cát so với quy định giới hạn tối đa nhiễm sinh học hố học thực phẩm, cụ thể: Theo định số 46/2007/QĐ-BYT trưởng Bộ Y tế [15] thể Bảng 3.9 Bảng 3.9 Kết so sánh hàm lượng Cu, Mn Zn với tiêu chuẩn Việt Nam Me Vị trí lấy mẫu Cu Mn Zn Sơng Kiến Giang Hàm TC cho lượng TB phép (mg/kg) (mg/kg) [7] 0,69 Phương sai Độ lệch chuẩn (S2) (S) ≤ 30 0,115 0,339 259,38 2,262(0,05;9) 3,01 - 0,638 0,799 - 2,201(0,05;11) 7,38 ≤ 100 1,812 1,346 228,22 2,201(0,05;11) ttính tlý thuyết (p;f) Qua bảng 3.9 cho thấy, kim loại Cu Zn giá trị ttính lớn tlý thuyết Điều cho thấy hàm lượng Cu Zn thịt cá bống cát khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình phù hợp với tiêu chuẩn cho phép với p > 0,05 mặt thống kê Cụ thể hàm lượng cho Cu, Mn Zn 0,69 mg/kg tươi Cu; 3,01 mg/kg tươi Mn; 7,38 mg/kg tươi Zn thịt cá bống cát, hàm lượng kim loại nằm phạm vi cho phép tiêu chuẩn Việt Nam Điều cho thấy việc tiêu thụ sản phẩm cá bống cát vùng khảo sát đảm bảo an tồn thực phẩm Riêng với Mn chưa có quy định giới hạn tối đa nhiễm sinh học hoá học thực phẩm, ban hành kèm theo định số 46/2007/QĐ-BYT Bộ trưởng BYT 19/12/2007 nên khơng tính giá trị ttính Tuy nhiên so với WHO [16] giá trị trung bình cho phép Mn thịt, gia cầm, cá trứng nằm khoảng 0,10 – 3,99 mg/kg giá trị Mn thịt cá bống cát nằm phạm vi cho phép 34 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xây dựng đường chuẩn, khảo sát giới hạn phát giới hạn định lượng phép đo đồng, manggan kẽm khảo sát sơ hàm lượng chúng mẫu cá bống cát cần phân tích Kết cho thấy: Phương pháp đạt giới hạn phát thấp LOD xác định Cu 0,028 mg/L, Mn 0,032 mg/L Zn 0,068 mg/L Áp dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng đồng, mangan kẽm 12 mẫu cá bống cát khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình Kết thu được, hàm lượng trung bình (mg/kg) nguyên tố kim loại cá bống cát vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình là: : 0,69 mg/kg tươi Cu; 3,01 mg/kg tươi Mn; 7,38 mg/kg tươi Zn Với hàm lượng loại thực phẩm tốt có khả cung cấp vi lượng đồng, mangan kẽm Đã so sánh hàm lượng đồng, mangan kẽm thịt cá bống cát với quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hoá học thực phẩm Bộ Y tế ban hành WHO Cụ thể, hàm lượng trung bình đồng kẽm đợt khảo sát nằm phạm vi cho phép đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tiêu chuẩn Việt Nam Riêng mangan nằm khoảng cho phép WHO Điều cho thấy việc tiêu thụ cá bống cát vùng khảo sát đảm bảo an toàn thực phẩm Kiến nghị Với thời gian điều kiện tài có hạn nên em tiến hành phân tích hàm lượng kim loại Cu, Mn Zn đợt lấy mẫu cá bống cát khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS Các kết bước đầu vị trí thời gian khảo sát, nên chưa đánh giá cách đầy đủ toàn diện Vậy em xin đưa kiến nghị sau: - Cần mở rộng nghiên cứu với thời gian, số lượng mẫu phạm vi lớn cá bống cát khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình để có kết xác đánh giá khả quan - Ngoài việc xác định hàm lượng Cu, Mn Zn cần xác định thêm hàm lượng kim loại nặng khác Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, thực phân tích, đánh giá hàm lượng kim loại nặng loài cá khác để có kết luận tổng quan xác chất lượng thủy sản khu vực 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thị Liên (2011) Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá bống cát (Glossogobius giuris Hamilton 1882) khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh Quảng Nam Tạp chí Khoa học-Cơng nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 1, tr.40-48 [2] Đào Phương Diệp, Đỗ Văn Huê (2007), Giáo trình hóa học phân tích-Các phương pháp định lượng hóa học, NXB ĐH sư phạm [3] Trần Thị Thanh Hiền (2004), Giáo trình dinh dưỡng thức ăn thủy sản, Đại học Cần Thơ [4] Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội [5] Lê Thị Mùi (2008), “Sự tích tụ Chì Đồng số lồi nhuyễn thể hai mảnh vỏ vùng ven biển Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4(27), tr.49-54 [6] Nguyễn Thị Thu Nga (2007), Giáo trình hóa học phân tích - Hướng dẫn thực hành, NXB ĐH sư phạm [7] Hồ Viết Quý (2011), Cơ sở hóa học phân tích đại tập 4- Các phương pháp vật lí, tốn học thống kê ứng dụng hóa học đại, NXB ĐHSP [8] Nguyễn Mậu Thành (2016) Xác định, đánh giá hàm lượng chì đồng trong nghêu khu vực sông Gianh bằng phương pháp F-AAS, Tạp chí Hóa học Ứng dụng, Hội Hóa học Việt Nam, số 4(36), tr.1-5 [9] Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đình Luyện (2017) Phân tích, đánh giá hàm lượng số kim loại thịt cá lóc (Channa maculata) nuôi khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tạp chí Hóa học, số 3e12 55, tr 85-89 [10] Nguyễn Mậu Thành, Trần Đức Sỹ, Nguyễn Thị Hồn (2015), “Phân tích đánh giá hàm lượng sắt hàu khu vực sông Nhật Lệ, thị trấn Qn Hàu - Quảng Bình”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, ĐHSP Huế,1(33), tr.111-117 [11] Ngô Văn Tứ, Nguyễn Kim Quốc Việt (2009), “Phương pháp von-ampe hoà tan anot xác định PbII, CdII, ZnII Vẹm xanh đầm Lăng Cô - Thừa Thiên Huế” Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 50, tr.155-163 [12] Nguyễn Trọng Un (2003), Hóa học vơ cơ, NXB Đại học Sư phạm [13] Sổ Tay Hóa Học Sơ Cấp Hóa Học Thế Kỉ XX- G.s.J.Rout Người dịch - Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Văn Tình, Lê Văn Ngọc, NXB Khoa Học Kỹ Thuật - Hà Nội [14] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2009), TCVN 7265-2009, “Quy phạm thực hành thuỷ sản sản phẩm thuỷ sản”, Hà Nội [15] Bộ Y Tế (2007) Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hoá học thực phẩm Ban hành kèm theo định số 46/2007/QĐ-BYT Bộ trưởng BYT [16] http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/manganese.pdf 36 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI “Phân tích, đánh giá hàm lượng kẽm cá bống cát (Glossogobius giuris Hamilton, 1882) khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình” Tạp chí Hóa học ứng dụng (Giấy nhận đăng) 37 PHỤ LỤC Số liệu gốc kết phân tích Cu, Mn Zn thịt cá bống cát 38 ... chọn đề tài: Phân tích, đánh giá hàm lượng số kim loại thịt cá bống cát (Glossogobius giuris) ở khu vực sông Kiến Giang qua địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phương pháp AAS làm khóa... cá bống cát 31 3.5 Đánh giá hàm lượng đồng, Mangan kẽm cá bống cát 33 3.5.1 Đánh giá hàm lượng đồng, mangan kẽm cá bống cát thời điểm khảo sát 33 3.5.2 Đánh giá hàm lượng. .. mẫu - Các mẫu cá bống cát lấy địa điểm sông Kiến Giang chảy qua địa phận huyện Quảng Ninh Ký hiệu mẫu cá bống CBij, đó: i =  n (thứ tự đợt lấy mẫu), j =  m (vị trí lấy mẫu) - Các mẫu cá lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá bống cát (glossogobius giuris) ở khu vực sông kiến giang qua địa phận huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình bằng phương pháp AAS , Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá bống cát (glossogobius giuris) ở khu vực sông kiến giang qua địa phận huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình bằng phương pháp AAS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay