CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ADN

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 23:15

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ADN Câu 1: Cấu trúc hóa học cấu trúc khơng gian ADN? Câu Thí nghiệm chứng minh ADN chép theo nguyên tắc bán bảo tồn? Câu Người ta tổng hợp mARN nhân tạo từ hỗn hợp nu với tỉ l ệ 2A: 3U Tính s ố ba mã hóa tạo thành tỉ lệ loại? Nếu đơn vị tái có 18 đoạn Okazaki có đo ạn m ồi đ ược hình thành q tình nhân đơi? Nếu phân tử ADN nhân đơi lần có m ạch đ ơn có ngun li ệu hồn toàn tạo thành? Trên phân tử ADN có đơn vị tái Mỗi chạc chữ Y có 20 đoạn Okazaki a Số đoạn mồi cần tổng hợp chạc chữ Y bao nhiêu? b Số đoạn mồi cần tổng hợp đơn vị tái bản? Giả sử đơn vị tái sinh vật nhân chu ẩn có 28 đo ạn Okazaki, cần đoạn mồi cho đợt tái đơn vị tái ? Câu 4: Tại nói ADN sở vật chất di truyền cấp độ phân tử? Tính đ ặc trưng đa dạng ADN? Câu 5: Tính chất đặc điểm ADN đảm bảo cho giữ truyền đạt thơng tin di truyền thể sống? Câu 6: Nguyên tắc bổ sung gì? Sự thể NTBS cấu trúc c ch ế di truyền? Câu Hãy nêu ứng dụng NTBS nghiên cứu di truyền? Câu 8: Các yếu tố tham gia trình tổng hợp ADN? Vai trò y ếu t ố tổng hợp ADN? Câu 8: Điểm giống khác chế tống hợp ADN sinh vật nhân chuẩn với E.coli Ý nghĩa chế tổng hợp ADN? Câu 9: Tại từ loại nucleotit lại tạo nhiều loại gen khác nhau? Phân bi ệt loại gen cấu trúc chức năng? Câu 10: Trong dung dịch có loại nucleotit A,T,G T lo ại nu ng ười ta tổng hợp phân tử ADN xoắn kép Phân tử ADN xoắn kép có loại đơn phân nào? Câu 11: Một phân tử ADN E coli nuôi môi trường có ngu ồn nitơ đồng vị nặng N15 Sau phân tử chuyển sang mơi trường có N 14 Hỏi sau hệ có bao nhiểu phân tử ADN chứa hoàn toàn đồng vị N 15 phân tử ADN chứa đồng vị N14 Câu 12: Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N 14 ( lần thứ 1) Sau hệ người ta chuyển sang mơi trường ni cấy có ch ứa N 15( lần thứ 2) tế bào nhân đôi lần Sau lại chuy ển t ế bào đ ược t ạo sang nuôi cấy mơi trường có N14 ( lần thứ 3) để chúng nhân đơi lần a Hãy Tính số phân tử ADN chứa N14 ; chứa N15 chứa N14 N15 lần thứ b Thí nghiệm chứng minh điều gì? Phân biệt gen cấu trúc gen điều hoà? Nêu đặc điểm khác nhân đôi ADN sinh vật nhân s sinh vật nhân thực Câu 13 : Một phân tử ADN tảo lục có 25.105 chu kì xoắn Gen nhân đơi liên tiếp lần Hãy xác định số đoạn mồi tổng hợp Bi ết đoạn Okazaki dài 100 nu phân tử ADN có 45 đơn vị tái Câu 14 Giải thích mã di truyền có tính đặc hi ệu? Tính đặc hi ệu c mã di truyền có ý nghĩa gì? Câu 15 Nếu nu xếp ngẫu nhiên phân tử ARN có 10 nu chứa 20%A, 30%U, 40%X, 10%G Số lần trình tự 5- ' GXAA-3' trông đợi xuất bao nhiêu? Câu 16 a Sự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực có điểm khác biệt so với nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? b Nguyên tắc bổ sung (NTBS) thể chế di truyền cấp độ phân tử? Hãy giải thích chạc chữ Y có mạch ADN tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn? c Giả sử có dạng sống mà axit nucleic có mạch đơn gồm loại nucleotit (A, U, X) Hãy cho biết dạng sống gì? Số ba axit nucleic có bao nhiêu? Số ba không chứa X, số ba chứa X? Câu 17 Một gen cấu tạo từ loại từ loại nu A, T, G, X loại nu t ạo 64 ba Hãy xác định: a Có ba khơng chứa A b Có ba chứa nu loại A Câu 18 Một cặp gen dị hợp dài 5100 Ao nằm cặp NST tương đồng Gen trội nằm NST thứ có 1200 Adenin, gen lặn nằm NST thứ có 1350 Ao a Khi tế bào vào kì lần phân chia thứ phân bào giảm nhiễm( giảm phân) số lượng loại Nu gen tế bào b Khi tế bào kết thúc lần phân chia thứ phân bào giảm nhiễm cho tế bào số lượng loại Nu gen tế bào c Khi tế bào hoàn thành trình phân bào giảm nhiễm số lượng loại Nu loại giao tử bình thường ... phân tử ADN chứa N14 ; chứa N15 chứa N14 N15 lần thứ b Thí nghiệm chứng minh điều gì? Phân biệt gen cấu trúc gen điều hoà? Nêu đặc điểm khác nhân đôi ADN sinh vật nhân s sinh vật nhân thực Câu 13... Câu 13 : Một phân tử ADN tảo lục có 25.105 chu kì xoắn Gen nhân đơi liên tiếp lần Hãy xác định số đoạn mồi tổng hợp Bi ết đoạn Okazaki dài 100 nu phân tử ADN có 45 đơn vị tái Câu 14 Giải thích mã... truyền có ý nghĩa gì? Câu 15 Nếu nu xếp ngẫu nhiên phân tử ARN có 10 nu chứa 20%A, 30%U, 40%X, 10%G Số lần trình tự 5- ' GXAA-3' trơng đợi xuất bao nhiêu? Câu 16 a Sự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ADN, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ADN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay