Câu hỏi Sinh 11-Nhận biết-Thông Hiểu

17 36 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 23:15

Câu Sự xâm nhập nước vào tế bào lông hút theo chế A chủ động B thẩm thấu C cần tiêu tốn lượng D nhờ bơm ion Câu Các tế bào vỏ thân gỗ sinh từ đâu? A tầng sinh bần B mạch rây sơ cấp C tầng sinh mạch D mạch rây thứ cấp Câu Những hợp chất mang lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat A ATP NADPH B NADPH,O2 C H2O, ATP D ATP ADP ánh sáng mặt trời Câu Thoát nước có vai trò vai trò sau đây? (1) Tạo lực hút đầu (2) Giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng (3) Khí khơng mở cho CO2 khuếch tán vào cung cấp cho q trình quang hợp (4) Giải phóng O2 giúp điều hòa khơng khí Phương pháp trả lời A (2), (3) (4) B (1), (2) (4) C (1), (3) (4) D (1), (2) (3) Câu Phát biểu sau nói dạng nito có đất dạng nito mà hấp thụ được? A nito vơ muối khống, nito hữu xác sinh vật (có đất) hấp thụ nito khoáng (NH4+ NO3-) B nito hữu xác sinh vật (có đất) hấp thụ nito dạng khư NH4+ C nito vơ muối khống (có đất) hấp thụ nito khoáng (NH3 NO3-) D nito vơ muối khống nito hữu xác sinh vật (xác thực vật, động vật vi sinh vật) Câu Vì tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi? A Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,1 giây, giãn 0,3 giây; tâm thất co 0,5 giây, giãn 0,3 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây B Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,7 giây, giãn 0,1 giây; tâm thất co 0,3 giây, giãn 0,5 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây C Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,1 giây, giãn 0,2 giây; tâm thất co 0,3 giây, giãn 0,5 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây D Tính theo pha (tâm nhĩ co 0,1 giây, giãn 0,7 giây; tâm thất co 0,3 giây, giãn 0,5 giây) thời gian làm việc nhỏ thời gian nghỉ; tính chung chu kì thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi 0,4 giây Câu Khi nói hệ tuần hoàn, phát biểu sau đúng? A Giun đất châu chấu có hệ tuần hở B Ở người, tim co máu giàu O2 đẩy từ tâm thất phải vào động mạch chủ nuôi thể C Ở cá tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi D Ở bò sát có vòng tuần hồn, máu ni thể máu không pha trộn Câu Nhận định hô hấp sáng thực vật đúng? A Thực vật C3 thực vật CAM có hô hấp sáng B Hô hấp sáng xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều C Ngun liệu hơ hấp sáng glucôzơ D Hô hấp sáng tạo ATP, axit amin O2 Câu Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sai? A Ở thực vật C4 chu trình C3 chu trình C4 thực vào ban ngày B Chất hữu khỏi chu trình Canvin để hình thành nên chất hữu Anđehyt phot phoglyxeric (AlPG) C Quá trình quang phân li nước xảy pha sáng xoang tilacoit D Ở thực vật CAM thực vật C4 chu trình C3 chu trình C4 thực tế bào nhu mơ Câu 10 Khi nói hoạt động hơ hấp chim, phát biểu đúng? A Khi chim hít vào túi khí sau túi khí trước phồng chứa khí giàu ơxi B Khi chim hít vào hay thở có khơng khí giàu CO2 đến phổi để thực trao đổi khí C Khi chim thở hai túi khí xẹp, túi khí trước ép khơng khí giàu CO2 ngồi, túi khí sau dồn khơng khí giàu ơxi lên phổi D Khi chim thở túi khí trước xẹp xuống ép khơng khí giàu CO2 ngồi, túi khí sau phồng lên chứa khí giàu ơxi Câu 11 Sự tiêu hoá thức ăn múi khế diễn nào? A Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào tiết enzim tiêu hố xenlulơzơ B Hấp thụ bớt nước thức ăn C Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại D Tiết enzim pepsin HCl để tiêu hố prơtêin có sinh vật cỏ Câu 12 Dạ dày động vật sau có ngăn ? A Bò B Ngựa C Thỏ D Chuột Câu 13 Nhịp tim trung bình người A 75 nhịp/phút người trưởng thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh Câu 14 Nhịp tim Mèo 120 nhịp/phút, chu kì tim Mèo có thời gian ? A 0,5 giây B 0,1 giây C 0,8 giây D giây Câu 15 Quá trình tiêu hố cỏ dày ngăn Trâu diễn theo trình tự ? A Dạ cỏ → sách → tổ ong → múi khế B Dạ cỏ → tổ ong → sách → múi khế C Dạ cỏ → múi khế → sách → tổ ong D Dạ cỏ → tổ ong → múi khế → sách Câu 16 Đặc điểm hoạt động khí khổng thực vật CAM A đóng vào trưa B mở hồng C đóng vào ban đêm mở ban ngày D đóng vào ban ngày mở ban đêm Câu 17 Khi tế bào khí khổng nước A thành dày căng làm cho thành mỏng co lại nên khí khổng đóng lại B thành mỏng hết căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại C thành mỏng căng làm cho thành dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại D thành dày căng làm cho thành mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại Câu 18 Vai trò kali thực vật là: A Thành phần prơtêin axít nuclêic B Chủ yếu giữ cân nước ion tế bào, hoạt hố enzim, mở khí khổng C Thành phần axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ D Thành phần thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim Câu 19 Ở người trưởng thành bình thường, thời gian chu kỳ hoạt động tim trung bình là: A 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,4 giây B 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,5 giây C 0,12 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây D 0,6 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây Câu 20 Trong hệ tuần hoàn kín, máu lưu thơng A với tốc độ nhanh không trộn lẫn dịch mô B với tốc độ chậm không trộn lẫn dịch mô C với tốc độ chậm trộn lẫn dịch mô D với tốc độ nhanh trộn lẫn dịch mô Câu 21 Ở động vật đa bào bậc thấp A khí O2 CO2 khuếch tán qua bề mặt tế bào B khí O2 CO2 tiếp xúc trao đổi trực tiếp với thể C khí O2 CO2 khuếch tán qua bề mặt thể D khí O2 CO2 tiếp xúc trao đổi trực tiếp với tế bào Câu 22 Cân nội môi là: A Duy trì ổn định mơi trường quan B Duy trì ổn định mơi trường thể C Duy trì ổn định mơi trường tế bào D Duy trì ổn định môi trường mô Câu 23 Bộ phận thực chế trì cân nội mơi là: A Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… B Tuyến nội tiết C Thụ thể quan thụ cảm D Trung ương thần kinh Câu 24 Ở động vật ăn thực vật, thức ăn hấp thu bớt nước A tổ ong B sách C cỏ D múi khế Câu 25 Tiêu hố q trình A làm biến đổi thức ăn thành chất hữu B biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo lượng C biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ D tạo chất dinh dưỡng lượng Câu 26 Trong ống tiêu hóa, chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu chủ yếu ? A dày B miệng C ruột non D thực quản Câu 27 Giải thích sau để cá lên cạn cá nhanh bị chết A Vì làm cho da cá bị khơ nên khơng trao đổi khí B Vi làm cho bề mặt trao đổi khí giãn nên khơng trao đổi khí C Vì phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khô nên không hô hấp D Vì nhiệt độ cạn cao nên khơng lấy oxi Câu 28 Giải thích sau người già bị huyết áp cao dễ bị xuất huyết não A Mạch bị xơ cứng mấu bị ứ đọng lại đặc biệt mạch máu não nên dễ bị vỡ B Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não dễ bị vỡ huyết áp cao C Mạch bị xơ cứng, tốc độ dòng máu chảy chậm nên bị ứ đọng dễ bị vỡ D Mạch bị xơ vữa, không co giãn nên dễ bị vỡ huyết áp cao Câu 29 Ở người hoocmon isulin tuyến tiết A tuyến giáp B tuyến yên C tuyến mật D tuyến tụy Câu 30 Ở người chu kì tim có pha, pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất, pha giãn chung có tỉ lệ 1:3:4 Một em bé có nhịp tim 80 lần/phút Thời gian pha co tâm thất A 0,225 s B 0,28125 s C 0,375 s D 0,5 s Câu 31 Các loài động vật ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hơ hấp A Hơ hấp ống khí B Hơ hấp phổi C Hô hấp qua bề mặt thể D Hô hấp mang Câu 32 Vi khuẩn sau có vai trò cố định nitơ cộng sinh với bèo dâu? A Anabea B Nitrobacte C Nostoe D Rhizobium Câu 33 Trong quang hợp, oxi tạo có nguồn gốc từ biến đổi nguyên liệu sau đây? A Khử H2O B Oxi hóa H2O C trình cố định CO2 D Quá trình khử CO2 Câu 34 Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ? A Đỉnh sinh trưởng B Rễ C Miền sinh trưởng D Miền lông hút Câu 35 Đường máu hệ tuần hồn kín động vật A tim → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim B tim → Mao mạch → Tĩnh mạch → Động mạch → Tim C tim → Động mạch → Tĩnh mạch → Mao mạch → Tim D tim → Tĩnh mạch → Mao mạch → Động mạch → Tim Câu 36 Máu trao đổi chất với tế bào đâu? A Qua thành tĩnh mạch mao mạch B Qua thành mao mạch C Qua thành động mạch mao mạch D Qua thành động mạch tĩnh mạch Câu 37 Sản phẩm chủ yếu pha tối tế bào lục lạp bao bó mạch trình quang hợp thực vật C4 là: A ATP, ADPH B Ribuloro1, 5diphotphat glucozơ C AOA AM D Axit pirruvic Câu 38 Giai đoạn đường phân q trình hơ hấp nội bào thực vật diễn tại: A Bào tương B Không gian giừa hai màng ti thể C Chất ti thể D Màng ti thể Câu 39 Nơi nước chất hoà tan qua trước vào mạch gỗ rễ là: A Tế bào lông hút B Tế bào nội bì C Tế bào biểu bì D Tế bào vỏ Câu 40 Phổi chim có cấu tạo khác với phổi động vật cạn khác nào? A Phế quản phân nhánh nhiều B Có nhiều phế nang C Khí quản dài D Có nhiều ống khí Câu 41 Động vật có ống tiêu hoá, thức ăn tiêu hoá theo kiểu: A Tiêu hoá ngoại bào B Một số tiêu hoá nội bào, lại tiêu hố ngoại bào C Tiêu hố nội bào D Tiêu hoá nội bào ngoại bào Câu 42 Sự tiêu hóa thức ăn tổ ong động vật nhai lại diễn nào? A Tiết enzim pesin bà HCl để tiêu hóa prơtêin có vi sinh vật cỏ B Hấp thụ bớt nước thức ăn C Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại D Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật phá vỡ thành tế bào tiết enzim tiêu hóa xenlulozơ Câu 43 Khi nói hơ hấp sáng thực vật, phát biểu sau sai? A Sản phẩm tạo CO2, H2O, ATP B Xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, O2 tích lũy nhiều, CO2 cạn kiệt C Xảy nhóm thực vật C3 D Tiêu hóa 30% - 50% sản phẩm quang hợp Câu 44 Khi nói chế hập thụ nước ion khống thực vật, có phát biểu sau sai? I.Nước xâm nhập thụ động theo chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất II.Nước di chuyển từ nơi nước thấp (trong đất) vào tế bào lơng hút nơi nước cao III.Các ion khống hấp thụ vào theo chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn lượng ATP từ hơ hấp IV.Nước ion khống xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo hai đường: đường gian bào đường tế bào chất V.Dịch tế bào biểu bì rễ (lơng hút) nhược trương so với dung dịch đất A B C D Câu 45 Các loại thân mềm chân khớp sống nước có hình thức hô hấp nào? A Hô hấp hệ thống ống khí B Hơ hấp mang C Hơ hấp phổi D Hô hấp mang qua bề mặt Câu 46 Con đường thoát nước qua cutin biểu bì có đặc điểm là: A Vận tốc lớn, không điều chỉnh việc đóng mở khí khổng B Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng mở khí khổng Câu 47 Khi nói ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu, có phát biểu sau đúng? (1) Ngun tố khống thiết yếu thay nguyên tố khác (2) Thiếu nguyên tố khống thiết yếu khơng hồn thành chu kì sống (3) Ngun tố khống thiết yếu trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất (4) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu thường biểu thành dấu hiệu màu sắc đặc trưng A B C D Câu 48 Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền II Vận tốc máu hệ mạch không liên quan tới tổng tiết diện mạch mà liên quan tới chênh lệch huyết áp hai đầu mạch III Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể IV Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co V Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp tăng dần VI Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử màu với vận chuyển A B C D Câu 49 Khi nói quang hợp thực vật C4, phát biểu sau đúng? (1) Chất nhận CO2 RiDP (2) Sản phẩm cố định CO2 AOA (3) Thời gian diễn cố định CO2 vào ban ngày (4) Thời gian cố định CO2 vào ban đêm (5) Xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch (6) Xảy lục nạp tế bào mô giậu (7) Chất nhận CO2 PEP (8) Sản phẩm cố định CO2 APG A (2), (4), (5), (7) B (2), (4), (6), (7) C (1), (3), (5), (8) D (1), (3), (6), (8) Câu 50 Nước vận chuyển thân chủ yếu A qua mạch rây theo chiều từ xuống B từ mạch gỗ sang mạch rây C từ mạch rây sang mạch gỗ D qua mạch gỗ Câu 51 Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào: A Sự khác cấu tạo mô giậu B Có tượng hơ hấp sáng hay khơng có tượng C Sự khác phản ứng sáng D Sản phẩm cố định CO2 Câu 52 Nhận định không nói ảnh hưởng số nhân tố tới thoát nước? A Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở khí khổng ảnh hưởng đến thoát nước B Vào ban đêm, khơng nước khí khổng đóng lại khơng có ánh sáng C Điều kiện cung cấp nước độ ẩm khơng khí ảnh hưởng đến thoát nước D Một số ion khoáng ảnh hưởng đến nước điều tiết độ mở khí khổng Câu 53 Cho nhận định sau hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm: (1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu đối tượng bảo quản (2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng (3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản (4) Hô hấp làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm Số nhận định không nhận định nói là: A B C D Câu 54 Sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật là: A phitocrom B carotenoid C diệp lục D auxin Câu 55 Trong máu, hệ đệm đóng vai trò mạnh là: A Hệ đệm photphat B Hệ đệm proteinat C Hệ đệm bicacbonat D Hệ đệm sulphat Câu 56 Căn vào bề mặt trao đổi khí, động vật có hình thức hơ hấp? A B C D Câu 57 Để nâng cao suất trồng, người ta không sử dụng biện pháp sau đây: A Tạo giống có cường độ quang hợp cao giống gốc B Sử dụng biện pháp kỹ thuật nhằm làm gia tăng diện tích số diện tích C Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh đến mức tối đa D Chọn giống trồng có thời gian sinh trưởng thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp Câu 58 Trong mơ thực vật có đường liên kết NH3 với hợp chất hữu cơ? A B C D Câu 59 Ở người trưởng thành, chu kì tim kéo dài khoảng A 0,8 giây B 0,6 giây C 0,7 giây D 0,9 giây Câu 60 Phát biểu sau sai nói pha sáng trình quang hợp? A Trong pha sáng diễn trình quang phân li nước B Một sản phẩm pha sáng NADH C Pha sáng pha chuyển hóa lượng ánh sáng diệp lục hấp thu thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH D Ở thực vật, pha sáng diễn màng tilacôit lục lạp Câu 61 Có tác nhân ngoại cảnh sau ảnh hưởng đến q trình nước cây? I Các ion khoáng II Ánh sáng III Nhiệt độ IV Gió V Nước A B C D Câu 62 Có phát biểu sau nói hơ hấp thực vật? I Q trình hơ hấp hạt nảy mầm diễn mạnh hạt giai đoạn nghỉ II Hô hấp tạo sản phẩm trung gian cho trình tổng hợp chất hữu khác thể III Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep chuỗi chuyền êlectron hơ hấp IV Ở phân giải kị khí phân giải hiếu khí, q trình phân giải glucozơ thành axit piruvic diễn ti thể A B C D Câu 63 Những phát biểu sau nói đặc điểm tiêu hóa động vật? I Tất lồi thú ăn thực vật có dày ngăn II Ở thú ăn thịt, thức ăn thịt tiêu hóa học hóa học dày giống người III.Ruột non thú ăn thịt ngắn so với ruột non thú ăn thực vật IV Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào A II, III B I, IV C I, III D II, IV Câu 64 Trong nhận định sau: (1) Nitơ rễ hấp thụ dạng NH4+ NO3- (2) NH4+ mơ thực vật đồng hóa theo đường: amin hóa, chuyển vị amin hình thành amít (3) Nitơ nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, thành phần thay nhiều hợp chất sinh học quan trọng (4) Trong cây, NO3- khử thành NH4+ (5) Hình thành amit đường khử độc NH4+ dư thừa, đồng thời tạo nguồn trữ NH4+ cho trình tổng hợp axit amin cần thiết Có nhận định trình đồng hóa nitơ thực vật? A B C D Câu 65 Xét đặc điểm sau: (1) Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể (2) Máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (3) Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh (4) Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào, sau trở tim (5) Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm Có đặc điểm với hệ tuần hoàn hở? A B C D Câu 66 Ở cá xương, mang có diện tích trao đổi khí lớn vì: (1) Mang có nhiều cung mang (2) Mỗi cung mang có nhiều phiến mang (3) Mang có khả mở rộng (4) Mang có diềm nắp mang Phương áp trả lời là: A (2) (3) B (1) (4) C (2) (4) D (1) (2) Câu 67 Vì tăng diện tích lại làm tăng suất trồng? A Lá thải oxi nhiều từ thúc đẩy hơ hấp làm xanh có nhiều lượng nên quang hợp nhiều → tăng suất trồng B Tán rộng che bớt mặt đất → hạn chế nước, tăng độ ẩm → giảm thối hóa chất hữu đất C Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu → tăng suất D Nhiều hút nhiều nguyên liệu hơn, nhựa chuyển nhanh cho quang hợp Câu 68 Hoạt động hệ dẫn truyền tim theo thứ tự A nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất → Bó His → Mạng lưới Puôckin B nút xoang nhĩ phát xung điện → Bó His → Nút nhĩ thất → Mạng lưới Pckin C nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất → Mạng lưới Pckin → Bó His D nút xoang nhĩ phát xung điện → Mạng lưới Puôckin → Nút nhĩ thất → Bó His Câu 69 Các nếp gấp niêm mạc ruột, có lơng ruột lơng cực nhỏ có tác dụng A làm tăng nhu động ruột B làm tăng bề mặt hấp thụ C tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa hóa học D tạo điều kiện cho tiêu hóa học Câu 70 Nước xâm nhập thụ động theo thể A Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất B Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất C Thẩm thấu thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất D Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất Câu 71 Con đường nước qua khí khơng có đặc điểm A vận tốc lớn, điều chỉnh độ mở khí khổng B vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C vận tốc lớn, khơng điều chỉnh khí khổng mở D vận tốc nhỏ, điều chỉnh nhiệt độ cao Câu 72 Thực vật hấp thụ dạng nitơ đất hệ rễ A Dạng nitơ tự khí quyền (N2) B Nitơ nitrat (NO3+), nitơ amơn (NH4+) 3+ C Nitơ nitrat (NO ) D Nitơ amôn (NH4+) Câu 73 Chu trình Canvin diễn pha tối quang hợp nhóm hay nhóm thực vật nào? A nhóm thực vật CAM B nhóm thực vật C3, C4 CAM C nhóm thực vật C4 CAM D nhóm thực vật C3 Câu 74 Ý khơng với hiệu trao đổi khí động vật? A có lưu thơng khí tạo cân nồng độ khí O2 CO2 để khí khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí B có lưu thơng khí tạo chênh lệch nồng độ khí O2 CO2 để khí khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí C bề mặt trao đổi khí mỏng ẩm ướt giúp O2 CO2 dễ dàng khuếch tán qua D bề mặt trao đổi khí rộng có nhiều mao mạch máu có sắc tố hơ hấp Câu 75 Ưu điểm tiêu hóa thức ăn động vật có túi tiêu hóa so với động vật chưa có quan tiêu hóa? A tiêu hóa thức ăn có kích thước lớn B tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim C tiêu hóa nội bào thành túi tiêu hóa D tiếp tục tiêu hóa nội bào Câu 76 Mối liên hệ nhịp tim khối lượng thể là: A tỉ lệ nghịch với khối lượng thể B tỉ lệ thuận với khối lượng thể C cá bò sát tỉ lệ thuận, chim thú tỉ lệ nghịch D Tùy thuộc vào trạng thái hoạt động thể Câu 77 Pha sáng quang hợp pha chuyển hóa lượng ánh sáng A diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP B diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH C diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học NADPH D thành lượng liên kết hóa học ATP Câu 78 Huyết áp thay đổi yếu tố nào? Lực co tim 2.Khối lượng máu Nhịp tim Số lượng hồng cầu Độ quánh máu Sự đàn hồi mạch máu Đáp án A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, 5, C 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 5, Câu 79 Pha tối trình quang hợp diễn vị trí sau đây? A mảng tilacoit B chất lục lạp C tế bào chất tế bào rễ D xoang tilacoit Câu 80 Vi khuẩn phân nitrat hóa thực giai đoạn sau đây? A Chuyển N2 thành NH3 B Chuyển từ NH4+ thành NO3C Từ nitrat thành N2 D Chuyển chất hữu thành chất vô Câu 81 Trong hệ mạch máu người, loại mạch sau có tổng tiết diện lớn nhất? A Động mạch B Mạch bạch huyết C Tĩnh mạch D Mao mạch Câu 82 Khi nói q trình trao đổi nước thực vật cạn, có phát biểu sau đúng? I Cơ quan hút nước chủ yếu rễ II Cơ quan thoát nước chủ yếu III Nước vận chuyển từ rễ lên lên thân mạch gỗ IV Tất lượng nước rễ hút thoát ngồi qua đường khí khổng A B C D Câu 83 Khi nói ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu, có phát biểu sau đúng? I Nếu thiếu nguyên tố khơng hồn thành chu kì sống II Các ngun tố khơng thể thay nguyên tố khác III Các nguyên tố phải tham gia trực tiếp vào q trình chuyển hóa vật chất IV Các nguyên tố phải tham gia vào cấu tạo chất hữu đại phân tử A B C D Câu 84 Chu trình Krep xảy đâu: A Màng ti thể B Tế bào chất C Ti thể D Chất ti thể Câu 85 Áp suất rễ thể qua tượng A rỉ nhựa ứ giọt B rỉ nhựa C thoát nước D ứ giọt Câu 86 Trong chu trình Krep, phân tử axetyl - CoA oxi hóa hồn tồn tạo phân tử CO2? A phân tử B phân tử C phân tử D phân tử Câu 87 Chu trình cố định CO2 thực vật C4 diễn đâu? A Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào mơ giậu, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch B Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trì Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch C Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào bao bó mạch, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào mô giậu D Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào mô giậu Câu 88 Sản phẩm chu trình Canvin là: A RiDP B ALPG C AM D APG Câu 89 Dòng mạch gỗ vận chuyển nhờ Lực đẩy (áp suất rễ) Lực hút thoát nước Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (quả, củ.) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu môi trường rễ môi trường đất A 1-2-4 B 1-2-3 C 1-3-5 D 1-3-4 Câu 90 Thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua A Lông hút rễ B Chóp rễ C Khí khổng D Tồn bề mặt thể Câu 91 Các nhóm động vật chưa có quan tiêu hóa A Động vật đơn bào B Động vật ngành chân khớp C Động vật ngành ruột khoang D Động vật ngành thân mềm Câu 92 Những thuộc nhóm thực vật C3 A Lúa, khoai, sắn, đậu B Rau dền, kê, loại rau, xương rồng C Dừa, xương rồng, thuốc bỏng D Mía ngơ, cỏ lồng vực, cỏ gấu Câu 93 Thứ tự phận hệ tiêu hóa gà A Miệng → thực quản → diều → dày → dày tuyến → ruột → hậu môn B Miệng → thực quản → diều → dày tuyến → dày → ruột → hậu môn C Miệng → thực quản → dày → dày tuyến → diều → ruột → hậu môn D Miệng → thực quản → dày tuyến → dày → diều → ruột → hậu mơn Câu 94 Chu trình C4 thích ứng với điều kiện nào? A Cường độ ánh sáng bình thường, nhiệt độ bình thường, nồng độ CO2 bình thường, nồng độ O2 bình thường B Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao C Cường độ ánh sáng thấp, nhiệt độ thấp, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 thấp D Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấp Câu 95 Cho đặc điểm vận tốc máu sau đây? (1) Máu vận chuyển xa nên ma sát lớn (2) Vận tốc máu mao mạch lớn (3) Đường kính mao mạch nhỏ tổng tiết diện hệ mao mạch lại lớn (4) Vận tốc máu chảy từ mao mạch tĩnh mạch chủ giảm dần (5) Vận tốc máu chảy từ động mạnh mao mạch giảm dần Số phát biểu là: A B C D Câu 96 Vì sau bón phân khó hấp thụ nước? A Vì áp suất thẩm thấu rễ giảm B Vì áp suất thẩm thấu đất giảm C Vì áp suất thẩm thấu rễ tăng D Vì áp suất thẩm thấu đất tăng Câu 97 Chu trình cố định CO2 thực vật C4 diễn đâu? (1) Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào bó mạch (2)Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào mô giậu (3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào bó mạch giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào mô giậu (4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn lục lạp tế bào mô giậu giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn lục lạp tế bào bó mạch Phương án sai gồm: A (3), (4) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 98 Tại vận tốc máu mao mạch lại chậm động mạch? A Đường kính mao mạch nhỏ đường kính động mạch B Thành mao mạch mỏng thành động mạch C Tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tiết diện động mạch D Thành mao mạch có trơn làm giảm vận tốc máu thành động mạch khơng có Câu 99 Ý kiến sau sai hướng tiến hóa tiêu hóa A Chưa có tuyến tiêu hóa → có tuyến tiêu hóa B Tiêu hóa ống → tiêu hóa túi C Chưa có quan tiêu hóa → có quan tiêu hóa D Nội bào → ngoại bào chiếm ưu Câu 100 Hệ tuần hoàn động vật cấu tạo từ phận: A máu dịch mô B hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu C tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn D Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch Câu 101 Có ví dụ sau thể cân môi trường thể (cân nội môi)? I Khi áp suất thẩm thấu máu tăng cao, thận tăng cường tái hấp thụ nước trả máu, tăng uống nước II Ở người, pH máu trì khoảng 7,35 – 7,45 nhờ hoạt động hệ đệm, phổi thận III Phổi ruột non có diện tích bề mặt rộng IV Nồng độ glucôzơ máu người trì khoảng 0,1% A B C D Câu 102 Những phát biểu với đặc điểm nhóm thực vật C4? I Trong pha tối có chu trình Canvin II Điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp III Khí khổng đóng vào ban ngày mở vào ban đêm để tránh nước IV Quá trình cố định CO2 xảy lần V Lục lạp xuất tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch A I, IV,V B II, IV, V C I, II, III D III, IV, V Câu 103 Quá trình hấp thụ chủ động icon khống thực vật, cần có tham gia yếu tố sau đây: I Năng lượng ATP II Tinh thấm chọn lọc màng sinh chất III Các bào quan lưới nội chất máy Gôngi IV Enzim hoạt tài (chất mang) A I, II, IV B II, IV C I, III,IV D I,IV Câu 104 Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Sản phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào trình chuyển hóa APG thành glucơzơ II Phân tử O2 pha sáng tạo có nguồn gốc từ q trình quang phân li nước III Nếu khơng có CO2 q trình quang phân li nước khơng diễn IV Diệp lục b trung tâm phản ứng quang hóa A B C D Câu 105 Khi nói cân nội mơi người, có phát biểu sau đúng? I Hoạt động phổi thận tham gia vào trình trì ổn định độ pH nội mơi II Khi thể vận động mạnh làm tăng huyết áp III Hooc môn insulin tham gia vào q trình chuyển hóa glucơzơ thành glicogen IV Khi nhịn thở làm tăng độ pH máu A B C D Câu 106 Ở thực vật, nói mối quan hệ nước với q trình hơ hấp, có phát biểu sau đúng? I Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước quan hô hấp II Nước dung môi, môi trường để phản ứng hóa học xảy nên nhân tố liên quan chặt chẽ với q trình hơ hấp III Trong quan hơ hấp, hàm lượng nước ít, nhiệt độ thấp thúc đẩy cường độ hô hấp mạnh IV Nước tham gia trực tiếp vào trình oxi hóa ngun liệu hơ hấp A B C D Câu 107 Có phát biểu sau nói huyết áp? I.Huyết áp áp lực máu tác động lên thành mạch II.Huyết áp gồm huyết áp tâm thu (ứng với lúc tim co) huyết áp tâm trương (ứng với lúc tim dãn) III.Huyết áp phụ thuộc vào lực co tim,nhịp tim,khối lượng máu,dộ quánh máu,sự đàn hồi mạch máu IV.Huyết áp cao động mạch thấp mao mạch A B C D Câu 108 Có phát biểu nói hệ tuần hồn máu? I Ở hầu hết động vật thân mềm giun đốt có hệ tuần hồn hở II Động mạch có đặc điểm: thành dày, dai, bền chắc, có tính đàn hồi cao III Máu vận chuyển theo chiều tim nhờ chênh lệch huyết áp IV Nhịp tim nhanh hay chậm đặc trưng cho lồi V Bó His hệ dẫn truyền tim nằm vách ngăn hai tâm thất A B C D Câu 109 Khi hàm lượng glucozơ máu tăng, chế điều hòa diễn theo trật tự ? A tuyến tụy → insulin → gan tế bào thể → glucozơ máu giảm B gan → insulin → tuyến tụy tế bào thể → glucozơ máu giảm C gan → tuyến tụy tế bào thể → insulin → glucozơ máu giảm D tuyến tụy → insulin → gan → tế bào thể → glucozơ máu giảm Câu 110 Hiệu hơ hấp hiếu khí cao so với lên men kị khí ? I Cơ chất hơ hấp hiếu khí phân hủy triệt để so với lên men II Trong điều kiện thiếu oxy, enzim hoạt động yếu III Các sản phẩm trung gian trình lên men ức chế việc tạo ATP IV Trong hơ hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển điện tử hình thành coenzim dạng khử, có lực khử mạnh NADH2, FADH2 Số phương án A B C D Câu 111 Khi nói chế hập thụ nước ion khống thực vật, có phát biểu sai? I.Cây hấp thụ nước qua hệ thống rễ nhờ chênh lệch áp suất thẩm thấu (giảm dần từ đất đến mạch gỗ) II.Nước di chuyển từ nơi nước cao đất vào tế bào lơng hút nơi nước thấp III.Dịch tế bào biểu bì rễ (lơng hút) nhược trương so với dung dịch đất IV Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo hai đường: đường gian bào đường tế bào chất V.Các ion khoáng hấp thụ vào theo chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn lượng ATP từ hô hấp A B C D Câu 112 Khi nói hoạt động tim hệ mạch, có phát biểu sau đúng? (1) Tim co dãn tự động theo chu kì có hệ dẫn truyền tim (2) Mỗi chu kì hoạt động tim pha co tâm thất, sau pha co tâm nhĩ cuối pha dãn chung (3) Vận tốc máu hệ mạch liên quan tới tổng tiết diện mạch mà không liên quan tới chênh lệch huyết áp hai đầu đoạn mạch (4) Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể (5) Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co (6) Trong suốt chiều dài hệ mạch huyết áp tăng dần A B C D Câu 113 Điều kiện sau không để q trình cố định Nitơ xẩy ra: A Có enzim Nitrogenaza B Có lực khử mạnh C Thực điều kiện hiếu khí D Có lượng ATP Câu 114 Trong ống tiêu hóa động vật nhai lại, thành xenlulo tế bào thực vật: A Khơng tiêu hóa phá vỡ nhờ co bóp mạnh dày B Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh manh tràng dày C Được tiêu hóa hóa học nhờ enzim tiết từ ống tiêu hóa D Được nước bọt thủy phân thành thành phần đơn giản Câu 115 Lưỡng cư sống nước cạn vì: A Lưỡng cư hơ hấp da (chủ yếu) phổi B Nguồn thức ăn hai môi trường phong phú C Da lưỡng cư cần ẩm ướt D Chi lưỡng cư có màng, vừa bơi vừa nhảy cạn Câu 116 Hệ tuần hồn kín có động vật nào: A Có mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu động vật có xương sống B Chỉ có đa số thân mềm chân khớp C Chỉ có động vật có xương sống D Chỉ có mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu Câu 117 Oxi thải trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu: A Trong q trình quang phân li nước B Trong trình thủy phân nước C Trong giai đoạn cố định CO2 D Tham gia truyền electron cho chất khác Câu 118 Có phát biểu sau tiêu hóa động vật ? (1)Tất lồi thú ăn thực vật có dày ngăn (2) thú ăn thịt, thức ăn tiêu hóa học hóa học dày giống người (3) Ruột non thú ăn thịt ngắn thú ăn thực vật (4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa hồn tồn ngoại bào (5) Tất loài thú ăn động vật có manh tràng phát triển (6) Một ưu điểm tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa dịch tiêu hóa khơng bị hòa lỗng A B C D Câu 119 Có nhận xét hơ hấp tế bào thực vật? (1) Hơ hấp hiếu khí tế bào gồm giai đoạn: đường phân, chu trình Crep chuỗi truyền điện tử (2) Khi khơng có O2 số tế bào chuyển sang lên men, sinh nhiều ATP (3) Chuỗi truyền điện tử tạo nhiều ATP (4) Hô hấp tạo ATP lượng (5) ATP tổng hợp chuỗi truyền điện tử theo chế hóa thẩm (6) Hơ hấp tế bào gồm hô hấp sáng A B C D Câu 120 Phát biểu sau đúng? A Vận tốc máu áp lực máu tác động lên thành mạch B Hệ tuần hoàn động vật gồm thành phần tim hệ mạch C Huyết áp tâm trương đo ứng với lúc tim giãn có giá trị lớn D Dịch tuần hoàn gồm máu hỗn hợp máu dịch mô Câu 121 Phần hệ mạch có huyết áp lớn nhất? A Tiểu tĩnh mạch B Tĩnh mạch chủ C Tiểu động mạch D Mao mạch Câu 122 Nguyên tố khoáng sau đóng vai trò việc giúp cân ion, quang phân li nước thể thực vật? A Kali B Clo C Sắt D Molipde Câu 123 Có phát biểu sau đúng, nói trình quang hợp thực vật? I Ở thực vật C3 sản phẩm giai đoạn cố định CO2 hợp chất AlPG II Thực vật C4 thực vật CAM có hai loại lục lạp tế bào mơ giậu tế bào bó mạch III Sản phẩm giai đoạn cố định CO2 thực vật CAM hợp chất 4C IV Sản phẩm pha sáng trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2 A B C D Câu 124 Ý khơng với đặc điểm da giun đất thích ứng với trao đổi khí? A Dưới da có nhiều mao mạch có sắc tố hơ hấp B Tỷ lệ diện tích bề mặt thể thể tích thể (S/V) lớn C Da ln ẩm giúp khí dễ dàng khuếch tán qua D Tỷ lệ thể tích thể diện tích bề mặt thể lớn Câu 125 Ý ưu diểm tuần hồn kín so với tuần hoàn hở? A Máu chảy động mạch với áp lực cao trung bình B Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa C Máu đến quan nhanh nên đáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất D Tim hoạt động tiêu tốn lượng Câu 126 Đặc điểm cấu tạo tế bào lông hút rễ là: A Thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin, có không bào trung tâm nhỏ B Thành tế bào dày, khơng thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn C Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn D Thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn Câu 127 Khi nói đặc tính huyết áp, có kết luận sau? (1) Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn (2) Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp, tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ (3) Khi thể bị máu huyết áp giảm (4) Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành tim mạch phân tử máu với vận chuyển (5) Huyết áp tăng dần từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch Có kết luận không đúng? A B C D Câu 128 Trong phát biểu sau hơ hấp hiếu khí lên men: (1) Hơ hấp hiếu khí cần oxi, lên men khơng cần ơxi (2) Trong hơ hấp hiếu khí có chuỗi chuyền điện tử lên men khơng (3) Sản phẩm cuối hơ hấp hiếu khí CO2 H2O lên men etanol axit lactic (4) Hơ hấp hiếu khí xảy tế bào chất lên men xảy ti thể (5) Hiệu hơ hấp hiếu khí thấp (2 ATP) so với lên men (36 – 38 ATP) Các phát biểu không là: A 1, B 2, C 3,5 D 4, Câu 129 Trong thí nghiệm phát hô hấp thực vật,khi đưa que diêm cháy vào bình chứa hạt sống nảy mầm,que diêm bị tắt ngay.Giải thích sau đúng? A Bình chứa hạt sống có nước nên que diêm khơng cháy B Bình chứa hạt sống thiếu O2 hơ hấp hút hết O2 C Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế cháy D Bình chứa hạt sống cân áp suất khí làm que diêm tắt Câu 130 Khi nói chất pha sáng trình quang hợp, phát biểu sau đúng? A Pha sáng pha ơxi hóa nước để sử dụng H+ êlectron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí B Pha sáng pha khử nước để sử dụng H+ êlectron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí C Pha sáng pha ơxi hóa nước để sử dụng H+, CO2 êlectron cho việc hình thành ATP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí D Pha sáng pha ơxi hóa nước để sử dụng H+ êlectron cho việc hình thành ADP NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 131 Khi nói vai trò nitơ thực vật, phát biểu sau đúng? A Thành phần prôtêin, axit nuclêic B Thành phần axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, coezim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ C Chủ yếu giữ cân nước ion tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng D Thành phần thành tế bào màng tế bào, hoạt hóa enzim Câu 132 Khi nói hoạt động hệ mạch, phát biểu sau không đúng? A Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm B Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch C Khi thể máu huyết áp tăng D Vận tốc máu đoạn mạch hệ mạch liên quan chủ yếu đến tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp hai đầu đoạn mạch Câu 133 Các nguyên tố đại lượng (đa lượng) gồm: A C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe B C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn C C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu D C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg Câu 134 Quá trình cố định CO2 thực vật CAM diễn nào? A Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn vào ban ngày B Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn vào ban ngày giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn vào ban đêm C Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn vào ban đêm giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn vào ban ngày D Giai đoạn đầu cố định CO2 giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn vào ban đêm Câu 135 Ý khơng nói bề mặt trao đổi khí động vật? A Có lưu thơng khí tạo cân nồng độ khí O2 CO2 để khí khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí B Có lưu thơng khí tạo chênh lệch nồng độ khí O2 CO2 để khí khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí C Bề mặt trao đổi khí mỏng ẩm ướt giúp O2 CO2 dễ dàng khuếch tán qua D Bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch máu có sắc tố hơ hấp Câu 136 Khi nói ưu điểm hệ tuần hồn kín so với tuần hồn hở có phát biểu sau đúng? I.Tim hoạt động tiêu tốn lượng II.Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình III.Máu đến quan nhanh nên đáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất IV.Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa A B C D Câu 137 Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I.Phân giải hiếu khí gồm trình đường phân, chu trình Crep chuỗi truyền electron II.Lên men rượu tạo rượu Etylic III.Phân giải hiếu khí phân giải kị khí có giai đoạn đường phân IV.Hơ hấp hiếu khí ti thể không tạo lượng A B C D Câu 138 Trong thí nghiệm thực vật C3 người ta thấy: Khi tắt ánh sáng giảm nồng độ CO2 đến 0%, chất tăng chất giảm Cho nhận định sau I Hai chất là: ribulozơ di photphat (RiDP) axit photpho glixeric (APG) II Khi tắt nắng ATP tăng, RuDP giảm III Khi giảm nồng độ CO2, RuDP tăng ATP giảm IV Pha sáng quang hợp pha chuyển hóa lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH Số nhận định là: A B C D Câu 139 Khi nói ngơ, có phát biểu sau I Ngơ có hai loại lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch II Lục lạp tế bào bao bó mạch nằm sâu phía thịt nên dứa có điểm bão hòa nhiệt độ ánh sáng cao III Quá trình quang hợp ngơ khơng có chi trình Canvil IV Trong điều kiện ánh sáng mạnh, ngô xảy hô hấp sáng làm giảm suất quang hợp A B C D Câu 140 Xét loài thực vật: Mía, cao lương, lúa mì, xương rồng, rau dền Khi nói quang hợp lồi thực vật này, có phát biểu sau đúng? I Vào ban đêm, có lồi xảy cố định CO2 theo chu trình C4 II Cả lồi cố định CO2 theo chu trình C4 III Có lồi có phương thức quang hợp thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới IV Có lồi thích nghi với điều kiện khí hậu sa mạc A B C D Câu 141 Trong phát biểu sau,có phát biểu nói đặc điểm tiêu hóa động vật? I.Ruột non xảy q trình hấp thụ thức ăn,khơng xảy q trình tiêu hóa thức ăn II.Ruột non thú ăn thực vật dài so với thú ăn thịt III.Ở thú ăn thịt,thức ăn thịt tiêu hóa học hóa học dày giống người IV.Ở động vật có ống tiêu hóa,thức ăn tiêu hóa nội bào A B C D Câu 142 Trong đặc điểm sau,có đặc điểm nói hệ tuần hồn kín? I.Máu tim bơm vào động mạch,sau tràn vào khoang thể II.Máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô III.Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình,tốc độ máu chảy nhanh IV.Máu tiếp xúc trao đổi trực tiếp với tế bào,sau trở tim A B C D Câu 143 Trong nhận định sau,có nhận định sau sai nói ảnh hưởng số nhân tố liên quan đến thoát nước thực vật? I.Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở khí khổng ảnh hưởng đến nước II.Vào ban đêm,cây khơng nước khí khổng đóng lại khơng có ảnh sáng III.Điều kiện cung cấp nước độ ẩm khơng khí ảnh hưởng đến thoát nước IV.Tất ion khống khơng thể ảnh hưởng đến nước A B C D Câu 144 Trong phát biểu sau,có phát biểu nói cân bẳng pH nội mơi người? I.Hệ đệm trì pH ổn định chúng có khả lấy H+ OH– ion xuất máu II.Phổi tham gia điều hóa pH máu cách thải CO2 III.Prơtêinat hệ đệm mạnh thể IV.Thận không tham gia vào q trình điều hóa pH máu A B C D Câu 145 Trong phát biểu sau,có phát biểu nói hoạt động tim? I.Mỗi chu kì hoạt động tim pha co tâm thất,sau pha co tâm nhĩ cuối pha dãn chung II.Tim khơng có khả hoạt động tự động III.Nhịp tim loài động vật khác IV.Ở người trưởng thành,mỗi chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 giây V.Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể A B C D Câu 146 Khi nói tiêu hóa lồi động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất lồi động vật có túi tiêu hóa có tiêu hóa học II Tiêu hóa học q trình biến đổi phân tử hữu phức tạp thành chất hữu đơn giản III Ở người, tiêu hóa học diễn miệng dày IV Ở người, tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ruột non A B C D Câu 147 Khi nói ảnh hưởng ánh sáng đến quang hợp, có phát biểu sau đúng? I Tất loại tia sáng tác động đến quang hợp với cường độ II Cùng cường độ ánh sáng giống tất tia sáng có tác động đến quang hợp với cường độ III Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bảo hòa cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng IV Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp protein axit amin A B C D Câu 148 Khi nói hơ hấp động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất lồi có phương thức hơ hấp phổi sống cạn II Hô hấp q trình thể lấy O2 từ mơi trường ngồi để ơxy hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ngồi mơi trường III Khi lên cạn, cá ngừng hô hấp khe mang bị khô, mạch máu khe mang bị co lại IV Phổi tất lồi chim có hệ thống phế nang phát triển, thích nghi với đời sống bay lượn A B C D Câu 149 Khi nói tuần hồn máu động vật,có nhận định sau đúng? I.Chỉ có động vật thuộc lớp thú có tim ngăn II.Cá,lưỡng cư,bò sát,chim thú có hệ tuần hồn kép III.Nhóm động vật khơng có pha trộn máu giàu O2 máu giàu CO2 tim cá,chim,thú IV.Một chu kì hoạt động tim gồm có pha V.Hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn có mao mạch nối động mạch tĩnh mạch VI.Động vật có khối lượng thể lớn nhịp tim nhỏ VII.Huyết áp mao mạch nhỏ A B C D Câu 150 Khi nói tuần hồn máu người bình thường,có phát biểu sau đúng? I.Huyết áp mao mạch lớn huyết áp tĩnh mạch II.Máu tĩnh mạch nghèo ôxi máu động mạch III.Trong hệ mạch máu,vận tốc máu mao mạch chậm IV.Lực co tim,nhịp tim đàn hồi mạch thay đổi huyết áp A B C D B 21 C 41 A 61 D A 22 B 42 C 62 B A 23 A 43 A 63 A D 24 B 44 C 64 D A 25 C 45 B 65 D D 26 C 46 C 66 D C 27 C 47 B 67 C B 28 B 48 A 68 A D 29 D 49 A 69 B 10 C 30 B 50 D 70 D 11 D 31 C 51 D 71 A 12 A 32 A 52 B 72 B 13 C 33 B 53 B 73 B 14 A 34 D 54 A 74 A 15 16 B D 35 36 A B 55 56 B A 75 767 D A 17 B 37 B 57 C 77 B 18 B 38 A 58 C 78 D 19 A 39 B 59 A 79 B 20 C 40 D 60 B 80 C 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D B D D A C A D B A A A B D D D B C B C 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D 121 C 141 B B 122 B 142 A A 123 A 143 B C 124 B 144 B C 125 D 145 C C 126 D 146 A A 127 A 147 D C 128 D 148 A A 129 B 149 C C C A C B A A A C C D 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 A A C D C A C A D D C 150 C .. .Câu Sự xâm nhập nước vào tế bào lông hút theo chế A chủ động B thẩm thấu C cần tiêu tốn lượng D nhờ bơm ion Câu Các tế bào vỏ thân gỗ sinh từ đâu? A tầng sinh bần B mạch rây sơ cấp C tầng sinh. .. prơtêin có sinh vật cỏ Câu 12 Dạ dày động vật sau có ngăn ? A Bò B Ngựa C Thỏ D Chuột Câu 13 Nhịp tim trung bình người A 75 nhịp/phút người trưởng thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút... thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh Câu 14 Nhịp tim Mèo 120 nhịp/phút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi Sinh 11-Nhận biết-Thông Hiểu, Câu hỏi Sinh 11-Nhận biết-Thông Hiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay