55 tai lieu to chuc quan ly

16 28 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 17:17

Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 Lời mở đầu Ngay từ thủa sơ khai, ngời xuất loại nhu cầu bắt đầu đợc hình thành Các loại nhu cầu ban đầu giản đơn sống xã hội loài ngời lúc giản đơn Nhng sống đợc ngày nâng cao nhu cầu ngời lại phát triển Ngày nay, trình đổi phát triển nguồn lực ngời đợc đánh giá sức mạnh siêu quốc gia, có tính định cạnh tranh kinh tế chắn không phủ nhận vài trò quan trọng to lớn quản nhằm bảo đảm tồn hoạt động bình thêng cđa ®êi sèng kinh x· héi nãi chung với Doanh nghiệp nói riêng phát triển kinh tế không dựa với sở vật chất kỹ thuật công nghệ mà yếu tố hạn chế hầu hết trờng hợp thiếu thốn chất lợng sức mạnh nhà quản Trớc hội va thách thức lớn thời kỳ hội nhập Quản có vai trò định tác động trực tiếp tới tiềm phát triển ngời Quản ngày trở thành yếu tố hàng đầu sản xuất kinh tế đại Để quản có hiệu cho Doanh nghiệp vấn đề phức tạp cần đặt nhà quản phải có phơng pháp quản nh để hớng ngời làm việc cách tốt theo mục tiêu chung Doanh nghiệp Muốn vậy, nhà quản cần phải hiếu động nhu cầu ngời lao động gì? Đây vấn đề em muốn đề cập mình: Đề tài em "Động cơ, nhu cầu ngời lao động biện phàp tác động đến động theo hớng có lợi cho mục tiêu Doanh nghiệp" Do thời gian tìm hiểu cha nhiều trình độ kiến thức có hạn nên viết em không tránh khỏi sai Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 sãt RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cđa thầy cô để viết em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nội dung I Khái niệm động nhu cầu ngời lao động Động mục tiêu chủ quan ngời nhằm đáp ứng đợc nhu cầu đặt Đó trạng thái nội tâm kích thích hay thúc đẩy hoạt động Một nhu cầu không đợc thỏa mãn điểm xuất phát trình động Theo cách nhìn nhà quản trị ngời có động sẽ: - Làm việc tích cực - Duy trì nhịp độ làm việc tích cực - Có hành vi tự hớng vào mục tiêu quan trọng Vì vậy, động phải kéo theo nỗ lực, kiên trì mục đích Nó đòi hỏi phải có mong muốn thực ngời Kết thực thực tế mà nhà quản trị đánh giá để xây dựng cách gián tiếp mong muốn ngời Nhu cầu mà ngời cảm thấy cần, thấy thiếu, cảm thấy cần đợc thỏa mãn Nhu cầu khách quan Động đợc bắt đầu nhu cầu không đợc thỏa mãn thúc đẩy hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu Nhu cầu trở thành động cã ba yÕu tè: - Sù mong muèn, tr«ng chê thùc hiÖn - Cã tÝnh hiÖn thùc - Phï hợp với môi trờng xung quanh Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 Động nhu cầu mạnh ngời thời ®iĨm nhÊt ®Þnh, chÝnh nã thóc ®Èy ngêi sÏ hành động Nhu cầu - Động - Hành dộng chuỗi liên tục Tính chất nhu cầu: Sự thiếu hụt cá nhân mắt xích chuỗi kiện dẫn đến hành vi Nhu cầu không đợc thỏa mãn gây nên căng thẳng thể chất nh tinh thần ngời Để giải tỏa đợc căng thẳng ngời tham gia vào kiểu hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu Có nhiều thuyết động giải thích ngời lại có hành vi nh Một thuyết tiếng thuyết hƯ thèng thø bËc nhu cÇu cđa Maslow thut nhấn mạnh hai tiêu đề Chúng ta động vật có ham muốn với nhu cầu phụ thuộc vào ta có Chỉ nhu cầu cha đợc thỏa mãn ¶nh hëng tíi hµnh vi Cã nghÜa lµ, mét nhu cầu thỏa mãn động Động nhu cầu mạnh ngời mà nhu cầu cha đợc thỏa mãn Các nhu cầu ta đợc xếp theo thứ bậc, ý nghĩa quan trọng Một nhu cầu đợc thỏa mãn, nhu cầu khác lại xuất đòi hỏi phải đợc thỏa mãn Maslow giả thiết có cấp nhu cầu: sinh lý, an toàn xã hội, tôn trọng tự minh a Nhu cầu sinh lý: gồm nhu cầu để trì sống sinh hoạt (ăn, uóng, mặc, ở) Nhu cầu vật chất thiếu thĨ ngêi Ngêi ta thêng cè g¾ng tháa m·n nhu cầu vật chất trớc nhu cầu khác Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 Nhu cầu an toàn: tránh nguy hiểm, bất ổn thân thể, việc làm, tài sản Sau nhu cầu vật chất, ngời cần đợc thỏa mãn nhu cầu mức cao Những nhu cầu an toàn bao gồm việc bảo vệ khỏi bị xâm hại thân thể, ốm đau, bệnh tật, thảm họa kinh tế điều bất ngờ b Sự an toàn sống no đủ công nhân viên mối quan tâm có từ lâu nhà quản Cách kỷ vấn đề an toàn đợc xác định rõ Tờ Scientific American số tháng - 1986 bị chết, 170.000 ngời bị tàn tật vòng năm 1888 - 1894 Kû lơc tåi tƯ vỊ sè ngêi chÕt chấn thơng không tởng tởng Trong lịch sử có trận đánh có số thơng nhiều, ghª nhiỊu nh vËy Tû lƯ lín ngêi chÕt cã nguyên nhân công ty đờng sắt sử dụng thiết bị không đảm bảo Ngày này, sống no đủ công nhân viên nghĩa cố gắng không gây nguy hiểm cho sinh mạng họ c Nhu cầu liên kết xã hội: đợc ngời khác cộng đồng, tập thể) chấp nhận cộng tác Những nhu cầu liên quan đến chất xã hội ngời nhu cầu tình bạn họ Những công việc có tham gia nhiều ngời Khi doanh nghiệp không đáp ứng đợc nhu cầu hội nhập nhân viên, không thỏa mãn họ đợc bộc lộ thông qua tợng nh thờng xuyên vắng mặt, suất thấp, trạng thái căng thẳng chí xảy mâu thuẫn nội d Nhu cầu tôn trọng: Tự trọng đợc ngời khác tôn trọng, dẫn tới thỏa mãn quyền lực, uy tín, địa vị Nhu cầu ý thức tầm quan trọng đối xử nh ngời khác (lòng tự trọng) Tiểu luận Tổ chức quản Lơng ChÝ QuyÕt - 720 còng nh sù quý träng thùc ngời khác Sự tôn trọng từ phía ngời khác phải đợc cảm nhận xác thực xứng đáng Việc thỏa mãn nhu cầu dẫn đến tự tin uy tín Để thỏa mãn nhu cầu này, ngời ta tìm hội để thành đạt, đợc thăng chức, có uy tín địa vị để khẳng định khả giá trị ngời Khi nhân viên doanh nghiệp đợc thuê nhu cầu đợc kính trọng ngời ta thờng làm việc tích cực cố gắng nâng cao kỹ cần thiết để thành công Họ làm việc mong muốn có tên danh sách ngời xuất sắc, đợc nhận phần thởng, đợc ca ngợi đợc nhiều ngời biết tới Những nhu cầu cho phép xây dựng niềm tự hào cho nhân viên chúng chiếm u nhà quản trị thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc với chất lợng cao cách đem lại cho họ hội để họ thể khả lĩnh e Nhu cầu tự thân vận động (tự hoàn thiện) Đây nhu cầu cao nhất, mong muốn đạt tới mức tối đa, phát huy hết tiềm hoàn thành mục tiêu đặt cho Maslow cho nhu cầu lòng mong muốn trở nên lớn thân mình, trở thành thứ mà trở thành Các nhân thể đầy đủ tài lực tiềm ẩn Ngời đạt tới nhu cầu ngời làm chủ đợc thân có khả chi phối ngời khác, ngời thờng có óc sáng kiến, có tinh thần tự giác cao có khả giải vấn đề Nhng nhu cầu tự thể thỏa mãn đợc sau thỏa mãn tất nhu cầu khác Hơn nữa, việc thỏa mãn nhu cầu tự thể có xu hớng tăng cờng độ nhu Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 cầu khác Vì ngêi ta cã thĨ cã xu híng bÞ thóc Ðp hội lớn để thỏa mãn nhu cầu II Các biện pháp tác động đến động theo hớng có lợi cho mục tiêu chung doanh nghiệp Năm chức quản Một trình quản hoàn chỉnh hình thành từ chức quản quan hệ mật thiết với Kế hoạch, tổ chức, huy, phối hợp, kiểm tra Đầu tiên thông qua việc dự toán tình hình xác lập mục tiêu quản lý, hoạch định kế hoạch hành động Sau bắt đầu trình thực kế hoạch, phát huy vai trò tổ chức, huy, phối hợp kiểm tra trình quản Thông qua vai trò chức tổ chức thiết lập hệ thống tổ chức Thông qua vai trò chức huy khởi động hệ thống bảo đảm cho vận hành thuận lợi Thông qua vai trò chức phối hợp, bảo đảm cho hoạt động tổ chức thiết lập đợc mối liên hệ hợp để phục vụ yêu cầu thống Thông qua vai trò chức kiểm tra, bảo đảm cho hoạt động tổ chức trớc sau nh 1, vận hành quỹ đạo định trớc để đạt đợc mục tiêu dự kiến 1.1 Kế hoạch: Đối với doanh nghiệp, vạch kế hoạch hành động công tác quan trọng Theo Fayol "vạch kế hoạch tức tìm kiếm tơng lai, xây dựng kế hoạch hành động" Một kế hoạch hành động tốt phải có nét đặc trng: - Tính thống nhất: Trong thời kỳ định, thực kế hoạch khiến toàn thể nhân viên xí nghiệp hành động theo mục tiêu thống nhÊt cđa xÝ nghiƯp TiĨu ln Tỉ chøc qu¶n Lơng Chí Quyết - 720 - Tính liên tục: Để tác dụng đạo kế hoạch không bị gián đoạn, trớc kế hoạch thứ kết thúc, phải đề kế hoạch thứ 2, nh mà tiếp tục - Tính linh hoạt: Kế hoạch phải đợc điều chỉnh tơng ứng theo hoàn cảnh - Tính chuẩn xác: + Nắm đợc nghệ thuật quản + Có đầy đủ dũng khí + ổn định hàng ngũ lãnh đạo 1.2 Tổ chức:Là cấu đợc xây dựng có chủ địch vai trò chức (đợc hợp thức hóa), thành vien thực phần việc đợc phân công với liên kết hữu nhằm đạt tới mơc tiªu chung 1.3 ChØ huy:NhiƯm vơ cđa chØ huy làm cho tất thành viên tổ chức xí nghiệp thực chức rách ngời, cống hiến tốt cơng vị ngời, mà khiến cho toàn tổ chức vận hành cách hữu hiệu để đạt đợc mục tiêu xí nghiệp 1.4 Phối hợp:Phối hợp tức kết nối, liên hiệp, điều hòa tất hoạt động lực lợng cách nhịp nhàng 1.5 Kiểm tra: Kiểm tra có nghĩa nắm vững tình hình tiến triển công việc, kiểm tra phù hợp so với kế hoạch định Mục đích kiểm tra phát khiếm khuyết công việc, áp dụng biện pháp điển hình cần thiết, sửa chữa khuyết điểm để bảo đảm việc thực thuận lợi mục tiêu đề Trong toàn trình quản nói trên, kế hoạch điểm xuất phát hoạt động quản đồng thời hoạt động thuộc chức quản khác Tổ chức chỗ Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 dựa để chức quản khác phát huy tác dụng Chỉ huy, phối hợp và kiểm tra điều kiện cần thiết để bảo đảm cho hoạt động tổ chức tiến hành bình thờng nhằm thực mục tiªu cđa tỉ chøc Khi mơc tiªu cđa mét kÕ hoạch hành động đợc thực mục tiêu quản đợc bắt đầu xác lập hình thành trình quản Phơng thức quản tạo mục tiêu chung doanh nghiệp Con ngời hệ thống hữu cơ, hệ thống máy móc Sau hấp thụ lợng nh ánh sáng mặt trời, thức ăn, nớc uống, sản sinh hành vi, có hoạt động trí óc, phản ứng tìch cảm hoạt động khác Vì vậy, nhà quản lý, vấn đề quan trọng phải làm rõ mối liên hệ đặc tính cá nhân công nâhn với đặc tính môi trờng làm việc làm rõ đợc mối liên hệ đó, nhà quản nắm đợc phơng hớng hành động công nhân Nhà quản cần tạo môi trờng làm việc thích hợp đó, dẫn dắt công nhân làm việc cách hữu hiệu nhằm phục vụ mục đích tổ chức Nhiệm vụ nhà quản phải thực nguyên tắc thống mục tiêu tổ chức mục tiêu cá nhân tức thực nguyên tắc thống yêu cầu tổ cứhc nhu cầu cá nhân Theo nh nhà khoa học quản tiếng Douglas cho rằng, muốn nâng cao nhiệt tình làm việc công nhân viên cần có môi trờng làm việc thích hợp Đó môi trờng mà thành viên tổ chức, trình thực mục tiêu tổ chức, thực mục tiêu cá nhân, môi trờng đó, công nhân Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 thấy rằng, để đạt đợc mục tiêu mà mong muốn cách tốt cố gắng thực mục tiêu tổ chức 2.1 Các phơng pháp tác động: Con ngời doanh nghiệp đợc tác động qua: - Phơng pháp hành - Phơng pháp kinh tế - Phơng pháp tâm - giáo dục - Phơng pháp hành chính: tác động vào mối quan hệ tổ chức hệ thống quản kỷ luật doanh nghiệp; dùng quyền uy để bắt buộc chấp hành để điều chỉnh hành vi đối tợng quản Phơng pháp hành đợc sử dụng gắn chặt quyền hạn với trách nhiệm ngời định phải có nội dung rõ ràng, dứt khoát, dễ hiểu có địa ngời thực quản lý, phơng pháp đợc sử dụng tức thời trờng hợp khó khăn, phức tạp - Phơng pháp kinh tế: Đây phơng pháp quản tốt để nâng cao suất - hiệu kinh doanh Phơng pháp tác động vào đối tợng quản thông qua lợi ích kinh tế, tạo ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng mét c¸ch tích cực sáng tạo, lợi ích thân gắn với lợi ích chung doanh nghiệp - Phơng pháp tâm - giáo dục: tác động vào nhận thức, ý thức, tình cảm đối tợng quản nhằm nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, nhiệt tình lao động thực nhiệm vơ, coi ngêi lµ mét thùc thĨ x· héi, tổng hòa mối quan hệ xã hội Đặc trng phơng pháp tính thuyết phục, tức làm cho đối tợng quản phân biệt đợc phải - trái, - sai, lợi - hại, tốt - xấu, từ nâng cao tính tự giác làm việc tinh thần gắn bó với doanh nghiệp Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 Một số công cụ biện pháp quan trọng: * Tiền lơng, tiền thởng phải tơng xứng với số lợng chất lợng lao động thực tế cống hiến Các thuyết nội dung trình động cho đồng tiền ảnh hởng chừng mực đến nỗ lực kiên trì Tiền lơng động lực tốt ngời công nhân nhận thức đợc thành tích tốt công cụ để nhận đợc số tiền Những nhà quản trị phải hiểu tiền lơng quan trọng số ngời phần thởng đợc đánh giá cao Nó thỏa mãn nhu cầu tăng cờng động lực công nhân viên * Thởng, phạt công minh kịp thời: Điều cốt yếu làm công nhâh hài lòng với công việc nhân tố khích lệ Nhu cầu khác ngời hài lòng bất mãn Những nhân tố khiến công nhân hài lòng là: thành tích, khen ngợi, thân công việc, trách nhiệm tiến Khen ngợi thừa nhận thành tích công tác Những nhân tố sản sinh cảm giác bất mãn công việc yêu cầu mãnh liệt vật chất xã hội bị tớc đoạt Một họ bất mãn với công việc hiệu suất công việc giảm Vì họ có cảm giác không đợc đối xử công tôn trọng Khi ngêi bá søc thùc hiƯn mét mơc tiêu mà họ tham gia, họ mong muốn nhận đợc điều mà việc hoàn thành mục tiêu tạo ra, điều quan trọng tiền mà quyền tự chủ, đợc tôn trọng, quyền tự thực công việc Sự thỏa mãn quyền thúc đẩy ngời cố gắng hoàn thành mục tiêu tổ chức * Điều kiện làm việc thuận tiện, an toàn, đảm bảo sức khoẻ bảo hiểm sống lâu dài: Sự phong phú công Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 việc hay làm việc linh hoạt Làm phong phú công việc tìm cách nâng cao hiệu suất làm việc hài lòng ngời với công việc cách tạo việc ngời hội hoàn toàn đặc biệt lớn để cá nhân có nhiều thành tựu đợc công nhận, nhiều thách thức đòi hỏi nhiều trách nhiệm Một môi trờng làm việc an toàn ổn định tạo tâm làm việc công nhân thoải mái, dễ chịu, từ họ yêu thích công việc nh họ có trách nhiệm với công việc * Làm cho công việc có ý nghĩa hứng thú ngời lao động (không đơn sinh kÕ): Mét c©u chun phỉ biÕn vỊ Thomas Watson - ngời lãnh đạo công ty IBM, nói nhà quản trị phạm sai lầm để công ty phải trả giá triệu USD Khi nhà quản trị đến đệ đơn từ chức, Watson nói: "Tại lại phải anh phải từ chức? Tôi bỏ có triệu USD để giáo dục anh mà" * Bầu không khí tập thể lao động lành mạnh vui vẻ, chan hòa, đồng thuận, công bằng: Nhân viên có quyền mong đợc cử hợp hiểu biết lẫn Họ mong đợc tiếp thu chuyên môn tốt Phải xây dựng công ty mô hình văn hóa doanh nghiệp mở, tạo bầu không khí dân chủ, tin tởng nhân viên Các mục tiêu, nguyên tắc, quy định nhóm cần rõ ràng, cụ thể hợp lý, có mức độ uy quyền thích hợp Quyền hạn gắn liền phù hợp với trách nhiệm Theo Hergberg, nhu cầu tiềm ẩn ngời: "Thoát khỏi đau khổ phát triển không ngừng tinh thần" Do đặc tính ngời muốn nhu cầu đợc đáp ứng, nên phơng thức quản thích hợp tạo môi trờng có khả đáp ứng nhu cầu ngời, mà tác Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 động lôi công nhân phục vụ mục tiêu tổ chức Nói cụ thể hơn, phơng thức lôi chủ yếu thông qua việc xác lập mục tiêu tổ chức cách thích đáng làm cho mục tiêu trí mục tiêu cá nhân Nh vậy, công nhân nhận rõ mục tiêu, hứa hẹn thực mục tiêu họ gánh vác trách nhiệm tự điều khiển trình làm việc, phát huy đầy đủ lực sáng tạo, sức cố gắng thực mục tiêu chung Do đó, phải nghĩ cách làm cho mục tiêu tổ chức có sức hấp dẫn mạnh mẽ công nhân III Mô hình quản Tập đoàn Nucor Tập đoàn Nucor - Một tập đoàn chuyên buôn bán sắt thép - có đội ngũ quản trị tin tởng tiền bạc động lực tốt Phần lớn công nhân viên Nuror không chuyên nghiệp bán chuyên nghiệp đợc tuyển dụng nhng công nhân viên Nuror xem đánh giá cao đảm bảo công việc làm ăn mà bạn ban lãnh đạo cố gắng tạo Trong chừng mực định Nurcor xem nhóm gồm từ 25 đến 30 công nhân viên sản xuất nh Doanh nghiệp riêng Những công nhân viên kiếm đợc phụ thuộc nhiều vào thành tích họ Sẽ tiền thởng thiết bị không hoạt động Những định chuyện vắng mặt không Nurcor đơn giản năm đợc phép có bốn ngày ngày vắng mặt thêm đợc phép phải tập quân hay tham gia đoàn bồi thẩm Bất kỳ ngời vắng mặt số ngaỳ bị tiền thởng hàng tuần Ngoài ngời muộn nửa bị tiền thởng ngày Chơng trình khen thởng sản xuất mét bé phËn cđa hƯ thèng Nurcor ë cÊp phơ trách phận, công ty có Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 chơng trình thù lao có thởng đợc xây dựng cở đóng góp phận cụ thể cho toàn công ty Kế hoạch khen thởng thứ ba đợc áp dụng cho công nhân viên không thuộc phận sản xuất hay khoong thuộc cấp quan trị phận; kế toán viên, th ký, nhân viên văn phòng, vv tiền thởng mà họ nhận đợc xác định vào lợi nhuận tài sản phận hay lợi nhuận tài sản công ty Hằng tháng phận nhận đợc báo cáo thể lợi nhuận tài sản mính tính cho nơi nghỉ giải lao với biểu đồ thể việc chi trả tiền thởng Chơng trình thứ t Nurcor dành cho quan chức cấp cao Họ không đợc nhận phần chia lợi nhuận, tiền lơng hu hay nghỉ việc nh bổng lộc khác nửa số tiền thù lao quan chức đợc xác định trực tiếp vào thu nhập công ty Nếu công ty làm ăn có nghĩa ngời điều hành làm việc tốt tiền lơng họ đựoc xác định 70% số lợng mà nhân chức vụ tơng đơng công ty khác đợc lĩnh Nurcor chế độ nghỉ hu xây dựng sở thống kê bảo hiểm, mà có chế độ chia lợi nhuận với cách thc tín thác hoãn trả Theo chế độ này, 10% thu nhập trớc thuế công ty đợc dành để chia lợi nhuận năm khoản 20% đợc dành để trả cho công nhân viên vào tháng ba năm sau với tính cách phần chia lợi nhuận tiền Phần lại đợc chuyển vào quỹ tín thác Việc chuyển phần chia lợi nhuận vào quỹ tín thác giống kiểm chế độ nghỉ hu công nhân viên đợc hởng 20% phần chia lợi nhuận sau năm, năm sau đợc chia thêm 10% Tiểu luận Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 Kết luận Tóm lại, phải thông qua phơng thức để tạo đợc tổ chức hoàn thiện, thực thống cá nhân tổ chức, tức mặt thúc đẩy việc thoả mãn nhu cầu cá nhân, mặt khác lại thúc đẩy việc thực mục tiêu tổ chức Nhiệm vụ nhà quản phải huy động nguồn lực để thực yêu cầu tổ chức Nhà quản chịu trách nhiệm tổ chức xí nghiệp sản xuất nhằm đạt đợc mục tiêu kinh tế: Tiền, vật t, thiết bị, nhân viên Đối với công nhân viên mà nói, huy công việc họ, kiểm tra hoạt ®éng cđa hä, ®iỊu chØnh hµnh vi cđa hä, khiÕn cho hoạt động hành vi họ phù hợp với nhu cầu tổ chức Vấn đề quản lãnh đạo quản ngời nh nào? Đây vấn đề quan trọng doanh nghiệp nói chung nh sinh viên trờng Quản nói riêng Vì vậy, ngồi ghế nhà trờng, sinh viên phấn đấu trau dồi kiến thức để làm hành trang vững bớc cho tơng lai Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Quản giúp em hoàn thành tiểu luận Sinh viên Tiểu luận Tổ chức quản L¬ng ChÝ Qut - 720 L¬ng ChÝ Qut TiĨu ln Tổ chức quản Lơng Chí Quyết - 720 Mục lục Lời mở đầu Néi dung I Khái niệm động nhu cầu ngời lao động II Các biện pháp tác động đến động theo hớng có lợi cho mục tiêu chung doanh nghiệp .5 Năm chức quản 1.1 KÕ ho¹ch: 1.2 Tæ chøc: .6 1.3 ChØ huy: .6 1.4 Phèi hỵp: 1.5 KiÓm tra: Phơng thức quản tạo mục tiêu chung doanh nghiệp III M« hình quản Tập đoàn Nucor KÕt luËn 11 Môc lôc 12 Tài liệu tham khảo - Báo cáo Tài doanh nghiệp - Giáo trình Quản nhân Tổ chức quản - Quản trị học ... đau, bệnh tật, thảm họa kinh tế điều bất ngờ b Sự an to n sống no đủ công nhân viên mối quan tâm có từ lâu nhà quản lý Cách kỷ vấn đề an to n đợc xác định rõ Tờ Scientific American số tháng -... cở đóng góp phận cụ thể cho to n công ty Kế hoạch khen thởng thứ ba đợc áp dụng cho công nhân viên không thuộc phận sản xuất hay khoong thuộc cấp quan trị phận; kế to n viên, th ký, nhân viên... đợc xếp theo thứ bậc, ý nghĩa quan trọng Một nhu cầu đợc thỏa mãn, nhu cầu khác lại xuất đòi hỏi phải đợc thỏa mãn Maslow giả thiết có cấp nhu cầu: sinh lý, an to n xã hội, tôn trọng tự minh
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 tai lieu to chuc quan ly , 55 tai lieu to chuc quan ly , I. Khái niệm về động cơ và nhu cầu của người lao động., Phương thức quản lý tạo ra mục tiêu chung của doanh nghiệp., III. Mô hình quản lý ở Tập đoàn Nucor.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay