50 nha may dien kinh doanh

72 21 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 17:17

Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Mục lục Lời mở đầu Phần I : đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty §iƯn C¬ Thèng NhÊt I Kh¸i qu¸t chung vỊ công ty điện thống 1.Quá trình hình thành phát triển công ty §iƯn C¬ Thèng NhÊt 2.Chức nhiệm vụ hoạt động công ty .5 Kết hoạt động số năm gần công ty Điện Cơ Thống Nhất Sù c¹nh tranh công ty thị trờng quạt điện .12 II Đặc điểm tổ chức máy quản lí công ty điện thống .13 1.Đặc điểm máy quản lí công ty 13 1.1 Ban giám đốc : .15 1.2 Chức phòng : 16 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty .17 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty 17 2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh : 19 PhÇn II : đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất 21 I Đặc điểm tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n 21 II.Hình thức tổ chức công tác kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất 25 Thông tin chung tổ chức công tác kế toán : 25 Tỉ chøc vËn dơng chøng tõ kÕ to¸n : 26 Hệ thống Tài khoản kế toán 26 HƯ thèng sỉ s¸ch kÕ to¸n 26 HÖ thèng b¸o c¸o 28 III Đặc điểm phần hành kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất .28 KÕ toán TSCĐ 28 1.1 Hạch toán ban đầu nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ .29 1.2 Hạch toán chi tiết TSCĐ 30 1.3 KÕ to¸n tổng hợp TSCĐ 30 1.4 Kế toán khấu hao TSCĐ 31 Kế toán nguyên vật liệu : 32 2.1 Chøng tõ luân chuyển chứng từ 32 2.2 KÕ to¸n chi tiÕt NVL 34 2.3 Hạch toán tổng hợp NVL 35 KÕ to¸n to¸n víi ngêi b¸n .36 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Hạch toán tiền lơng khoản theo lơng 38 4.1 Chứng từ thủ tơc: .38 4.2 H¹ch toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo l¬ng 39 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành phẩm 40 5.1 Đối tợng phơng pháp tính giá thành phẩm 40 5.2 Hạch toán chi phí sản xuất : 41 Kế toán thành phẩm 42 6.1 KÕ toán nhập kho xuất kho thành phẩm 42 6.2 Kế toán tổng hợp thành phẩm 43 Kế toán tiêu thụ thành phÈm 44 7.1 Chøng từ luân chuyển chứng từ: .44 7.2 Hạch toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng 44 7.3 Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng 45 Hạch toán to¸n víi ngêi mua 45 Kế toán xác định kết tiêu thụ .46 10 KÕ to¸n to¸n víi Nhà Nớc 47 11 Công tác kế toán cuối kì: 48 Phần III: Đánh giá khái quát công tác hạch toán kế toán công ty Điện Cơ Thống NhÊt 50 Đánh giá tổ chức máy quản lí máy kế toán công ty §iƯn C¬ Thèng NhÊt 50 Đánh giá tổ chức hạch toán phần hành kế toán chủ yếu công ty 51 2.1 Kế toán tài sản cố định .52 2.2 Kế toán nguyên vËt liƯu vµ thµnh phÈm 52 Một số đánh giá khác .53 KÕt luËn 55 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Lời mở đầu Trong kinh tế thị trờng, thành phần kinh tế tự cạnh tranh bình đẳng lẫn nhau, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vơn lên tự khẳng định Tuy nhiên đặt cho doanh nghiệp nhiều khó khăn thách thức cần giải Là doanh nghiệp Nhà Nớc, trực thuộc sở công nghiệp Hà Nội, công ty Điện Cơ Thống Nhất phải tự đổi mới, không ngừng tìm tòi hớng riêng cho Đến công ty có tên tuổi thị trờng việc luôn trì nâng cao chất lợng sản phẩm, tìm hiểu mở rộng thị trờng nh bớc nâng cao tay nghề cán công nhân viên Sau thời gian thực tập công ty Điện Cơ Thống Nhất, giúp cho em có nhìn tổng quát đặc điểm kinh tế kỹ thuật công ty , cách tổ chức vận dụng chế độ kế toán vào công ty Quá trình thực tập giúp cho em tìm hiểu rõ đặc điểm quy trình kế toán tất phần hành kế toán, tầm quan trọng công tác kế toán hoạt động quản lí công ty Hệ thống kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất phát huy đợc tác dụng mình, đóng vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lí tài công ty Đợc sù híng dÉn cđa PGS – TS Ngun Minh Ph¬ng nh giúp đỡ cô phòng tài vụ, em có kiến thức bổ ích giai đoạn thực tập Để kết thúc giai đoạn thực tập tổng hợp , em xin trình bày báo cáo tổng hợp cuả công ty Điện Cơ Thống Nhất; báo cáo gồm phần sau : Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Phần I : Những đặc điểm kinh tế kĩ thuật công ty Điện Cơ Thống Nhất Phần II:Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất Phần III:Đánh giá khái quát công tác kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất Phần I : đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Điện Cơ Thống Nhất I Khái quát chung công ty điện thống 1.Quá trình hình thành phát triển công ty Điện Cơ Thống Nhất Công ty Điện Cơ Thống Nhất doanh nghiệp Nhà Nớc, hạch toán độc lập , có t cách pháp nhân, tự chủ hoạt động kinh doanh, trực thuộc Sở Công Nghiệp Hà Nội Với nhiệm vụ chuyên sản xuất loại quạt điện Địa : 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phờng Tơng Mai - HBT - Hà Nội Điện thoại : 6622400 Fax : 6622473 Công ty Điện Cơ Thống Nhất đợc thành lập vào ngày 17/3/1965 với tên gọi xí nghiệp Điện Khí Thống Nhất sở sát nhập xí nghiệp công t hợp doanh Điện Thống Điện Cơ Tam Quang Sau thời gian hoạt động, ngày 17/3/1970 Uỷ Ban Nhân Dân Tp Hà Nội định số 142/QĐ-UB sát nhập phận lại Điện Cơ Tam Quang vào Xí nghiệp Điện Khí Thống Nhất để Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn thành lập nên xí nghiệp Điện Cơ Thống Nhất Ngày 2/11/2000 đợc Uỷ Ban Nhân Dân Tp Hà Nội định số 5928/QĐ-UB đổi tên xí nghiệp Điện Cơ Thống Nhất thành công ty Điện Cơ Thống Nhất Từ ngày đầu thành lập công ty có 114 máy móc thiết bị với số lợng cán công nhân viên có 464 ngời, 35 cán kỹ thuật nghiệp vụ bình quân bậc thợ toàn công ty 2/4 Cho đến công ty có tổng số vốn 25 tỷ đ, với 205 máy móc thiết bị số lợng công nhân viên 628 ngời Trải qua 39 năm xây dựng phát triển, với nổ lực phấn đấu tập thể cán công nhân viên với trình độ chuyên m«n kü tht, tay nghỊ cao cïng víi trang thiÕt bị kỹ thuật ngày đổi mới, công ty vợt qua nhiều thăng trầm , khó khăn sản xuất kinh doanh Công ty tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với giai đoạn, tăng cờng đầu t đổi máy móc thiết bị, đa dạng hoá sản phẩm , nâng cao chất lợng, động sáng tạo sản xuất kinh doanh, vợt qua chế bao cấp, nhanh chóng hoà nhập vào thị trờng Bởi sản phẩm công ty đẵ có chỗ đứng thị trờng, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm quạt loại thị trờng Sản phẩm công ty chủ yếu tiêu thụ thị trờng Miền Bắc số tỉnh phía Nam , công ty mở đại lý 30 tỉnh thành nớc Trong năm qua, sản phẩm công ty đạt HCV kì hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng hàng công nghiệp Hà Nội nh tỉnh Sản phẩm công ty đợc ngời tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lợng cao Đây điều kiện tạo nên sức cạnh tranh thị trờng mở rộng thị trờng tiêu thụ Hiện công ty tiến hành thủ tục để đăng kí thơng hiệu riêng cho sản phẩm Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn 2.Chức nhiệm vụ hoạt động công ty Nhiệm vụ công ty Điện Cơ Thống Nhất chuyên sản xuất loại quạt từ quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tờng đến loại quạt trần Mục đích sản xuất công ty chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân nớc mà chủ yếu khu vực phía Bắc Ngoài sản phẩm truyền thống công ty loại quạt, qua thời kì nhiệm vụ công ty có nhiều thay đổi Ngay từ năm đầu thành lập, sản phẩm quạt, công ty sản xuất thêm loại động pha loại chán lu đèn ống, máy bơm nớc Đến sản phẩm công ty quạt điện Ngoài nhiệm vụ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân, doanh nghiệp Nhà Nớc công ty Điện Cơ Thống Nhất có nhiệm vụ quan trọng phải bảo toàn phát triển vốn Nhà Nớc cấp thực đầy đủ sách kinh tế pháp luật mà Nhà Nớc quy định nhằm không ngừng xây dựng phát triển công ty Kết hoạt động số năm gần công ty §iƯn C¬ Thèng NhÊt Víi sù nỉ lùc cđa tập thể cán công nhân viên công ty , với động sáng tạo ban lãnh đạo công ty, công ty Điện Cơ Thống Nhất không ngừng nâng cao suất, đạt hiệu qu¶ kinh doanh, thĨ hiƯn qua mét sè chØ tiêu phân tích sau : Biểu :Kết hoạt động cty Điện Cơ Thống Nhất Đvị : triệu đồng Chỉ tiêu 2001 2002 Chênh lệch Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn +/- % tháng đầu năm Giá trị sx công nghiệp Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách Thu nhập quân/ngời bình 53 64 10 20,2 2003 58 840 515 364 849 47 280 44 53 377 21,1 000 365 742 596,8 1666,5 44,16 638,0 70 1450 1,36 30 382 250, 950 332 0,232 30,6 0,754 0,985 Từ kết cho thấy, tình hình kinh doanh công ty Điện Cơ Thống Nhất hiệu quả, tình hình kinh doanh công ty tơng đối ổn định Giá trị sản xuất công nghiệp doanh thu liên tục tăng năm gần Năm 2002 so với 2001 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10 849 tr.đ tơng ứng tăng 20,27% Đây điều tốt, chứng tỏ công ty sản xuất năm sau vợt năm trớc, tháng đằu năm 2003 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 58 840 tr.đ vợt 325 tr.đ so với năm 2001 gần năm 2002 Điều ban lãnh công ty có kế hoạch sản xuất phù hợp, cải thiện môi trờng làm việc cho công nhân sản xuất làm cho xuất lao động công nhân tăng lên Doanh nghiệp có hớng hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu công ty liên tục tăng Đây điều kiện tốt để tăng lợi nhuận công ty, mục tiêu mà tất doanh nghiệp muốn đạt đến So với năm 2001 doanh thu năm Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn 2002 tăng 377 tr.đ tơng ứng tăng 21,14% tháng đầu năm đạt 47 280 tr.đ vợt qua năm 2001, điều công ty phấn đấu hạ giá thành sản phẩm; áp dụng số biện pháp khâu bán hàng nh hoa hồng cho môi giới, khuyến mại, giảm giá đồng thời nhu cầu quạt điện thị trờng tăng lên Mặc dù năm 2002 mặt hàng quạt điện công ty bị cạnh tranh lớn thị truờng sản phẩm loại công ty khác nớc tràn vào Nhng công ty tăng đợc doanh số bán ra, chứng tỏ sản phẩm quạt điện công ty đợc ngời tiêu dùng a thích có khả cạnh tranh thị trờng Lợi nhuận sau thuế công ty tăng mạnh năm 2002 chủ yếu tăng từ hoạt động kinh doanh phần từ thu nhập hoạt động tài thu nhập khác Hai yếu tố tăng cao năm 2002 chi phí cho lại thấp Tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế cao làm cho thu nhập bình quân ngời lao động tăng lên 0,231 tr.đ tức tăng 30,64%, đảm bảo đời sống vật chất cho công nhân CB CNV công ty Đây yếu tố kích thích ngời lao động, họ hăng hái, yên tâm làm việc điều có lợi cho công ty Công ty tăng sản lợng năm tới trì tăng thu nhập bình quân cho ngời lao động cải thiện môi trờng làm việc cho công nhân Và công ty làm đợc điều với tháng đầu năm Cũng năm 2002, công ty nộp ngân sách 332tr.đ tăng so với năm 2001 382tr.đ, tức tăng 250,7% Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà Nớc Tóm lại, với nổ lực toàn thể cán công nhân viên công ty, công ty Điện Cơ Thống Nhất làm ăn có hiệu quả, lợi nhuận liên tục tăng, thu nhập bình quân tăng lên công ty Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn gần nh đạt đợc kế hoạch đề cho năm 2003 tháng đầu năm Tình hình tài công ty thể tiêu sau: Biểu : Bảng phân tích tình hình tài cty Điện Cơ Thèng NhÊt ChØ tiªu 2001 22,7 Chªnh lƯch +/% -21,4 -48,53 10,8 3,01 -7,79 -72,13 7,65 1,52 -6,13 -80,13 Tỉ suất toán 44,1 hành Tỉ suất to¸n nhanh 2002 TØ suÊt to¸n tøc thời Từ bảng phân tích cho thấy khả toán doanh nghiệp bị giảm sút Doanh nghiệp chiÕm dơng vèn cđa ngêi kh¸c C¸c tØ st toán lớn cho phép doanh nghiệp có đợc khả lớn việc trang trải nợ nần, nhiên tỉ suất giảm sút nhiều năm 2002 Điều số nợ ngắn hạn công ty tăng lên nhiều năm 2002 Số nợ ngắn hạn năm 2002 900 tr.đ cao so với năm 2001 394 tr.đ làm cho tỉ suất toán hành giảm mạnh, giảm 48,53% so với năm 2001 Nhng xét đến tình hình tài công ty tình trạng ổn định, khả toán khả quan Các khoản phải thu công ty thay đổi không đáng kể năm 2002 nhng lợng tiền mặt công ty năm 2002 tồn quĩ so với 2001 thêm vào số nợ ngắn hạn tăng mạnh năm 2002 nên tỉ suất toán nhanh giảm 72,13% toán tức thời giảm 80,13% so với năm 2001 Tóm lại khả toán công ty lạc quan Tình hình tài công ty ổn định Khoản nợ ngắn hạn 10 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Từ hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua NVL, mua TSCĐ loại hoá đơn GTGT khác, cuối tháng kế toán thuế lập tờ khai thuế GTGT Tất thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ đợc theo dõi TK 133- Thuế GTGT đợc khấu trừ TK 3331 đợc sử dụng để theo dõi thuế GTGT phải nộp kì Công ty xác định số thuế GTGT phải nộp nh sau: Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu Trong đó: Thuế Doanh = GTGT đầu thu Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ Thuế * chịu suất thuế thuế GTGT Khi lập hoá đơn bán hàng công ty phải ghi rõ giá bán cha thuế , thuế GTGT tổng số tiền ngời mua phải trả Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ tổng số thuế GTGT ghi hoá đơn doanh nghiệp mua hàng Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ số thuế GTGT phải nộp kì, kế toán ghi định khoản: Nợ TK 3331 Cã TK 133 Khi nép Nỵ TK 3331 Cã TK 111, 112 11 Công tác kế toán cuối kì: Cuối quí, công ty tiến hành kiểm kê tất loại vật t, tài sản có doanh nghiệp , tiến hành đối chiếu với kế toán 58 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn phận có liên quan Căn vào kết kiểm kê, kế toán tiến hành điều chỉnh trờng hợp thiếu- thừa Kế toán tiến hành đối chiếu số d sổ chi tiết với phận có liên quan Sau kế toán tiến hành khoá sổ tài khoản, ghi bút toán điều chỉnh, tính số d cuối kì tài khoản lập báo cáo tài chính, gồm: *Bảng cân đối kế toán ( mẫu B01-DNN ): đợc lập sở số liệu sổ kế toán tổng hợp (sổ TK từ loại đến loại 4), Bảng cân đối kế toán kì trớc: - Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ kế toán, tính số phát sinh tăng, giảm, số d cuối kỳ tài khoản Đối chiếu số liƯu thùc tÕ kiĨm kª víi sè liƯu trªn sỉ kế toán, có chênh lệch phải tìm nguyên nhân điều chỉnh - Lấy số liệu Bảng cân đối kế toán ngày 31/12 năm trớc để ghi vào cột đầu năm Bảng cân đối kế toán năm - Các tài khoản từ loại đến loại có số d Nợ ghi vào bên tài sản, tài khoản có số d Có ghi vào bên nguồn vốn Trừ số trờng hợp đặc biệt sau: + Các tài khoản dự phòng: 129, 139, 159, 229 TK 214 có số d Có nhng ghi bên tài sản, nhng ghi ©m + Tk 412, 413, 421 nÕu cã sè d Nợ ghi vào bên nguồn vốn nhng ghi âm + Những tài khoản phải trả ngời bán, phải thu khách hàng không lấy số d tài khoản tổng hợp để vào Bảng cân đối kế toán mà phải lấysố liệu chi tiết khách hàng ngời bán, có số d Nợ phải thu ghi vào bên tài sản, có số d Có phải thu ghi vào bên nguồn vốn 59 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A - Đoàn Ngoài kế toán vào tài khoản ghi đơn số d cuối kỳ tài khoản để lập số d tài khoản Bảng cân đối kế toán: 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009 * Báo cáo kết hoạt động kinh doanh( mẫu B02-DNN) đợc lập sở sổ kế toán tổng hợp (sổ TK từ loại đến loại 9, sổ TK133 sổ TK 333) Báo cáo kết kinh doanh năm trớc - Phần I: Phần lãi, lỗ: Dựa vào sổ kế toán chi tiết về: tình hình doanh thu, chi phí, kết hoạt động - Phần II: Tình hình toán nghĩa vụ với Nhà nớc: Dựa vào Sổ kế toán chi tiết khoản thuế, phải nộp Ngân sách Nhà nớc - Phần III: Chi tiết tình hình thực thuế GTGT: Dựa vào; Sổ kế toán chi tiết thuế GTGT đợc khấu trừ, sổ kế toán chi tiết thuế GTGT phải nộp * Thuyết minh Báo cáo tài chính(Mẫu B09-DNN) đợc lập dựa hệ thống sổ tổng hợp, sổ chi tiết, Bảng cân đối kế toán Quý báo cáo, Báo cáo kết kinh doanh quý báo cáo, Thuyết minh Báo cáo tài Quý trớc Các báo cáo tài đợc lập gửi vào cuối quí, công ty Điện Cơ Thống Nhất doanh nghiệp Nhà Nớc nên phải gửi báo cáo tài lên quan sau: Sở Tài Hà Nội Cục thuế Cơ quan thống kê Sở công nghiệp Hà Nội 60 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Phần III: Đánh giá khái quát công tác hạch toán kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất Đánh giá tổ chức máy quản lí máy kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất Qua chặng đờng hình thành phát triển, công ty Điện Cơ Thống Nhất trải qua chặng đờng thăng trầm khác Khi đất nớc chuyển sang phát triển theo kinh tế thị trờng có quản lí Nhà Nớc, trớc khó khăn thử thách buộc công ty phải có thay đổi nhiều để phù hợp với tình hình Đến công ty có đợc chỗ đứng thị trờng, sản phẩm quạt điện công ty đạt giải kì hội chợ, ban lãnh đạo công ty đa giải pháp nhằm khắc phục khó khăn trớc mắt vơn lên hoà nhập với kinh tế thị trờng Cụ thể, công ty mạnh dạn tìm kiếm nguồn vốn, đầu t mở rộng sở sản xuất, thay máy móc cũ, tìm kiếm khách hàng nh đa dạng hoá sản phẩm quạt điện Kết phát triển mạnh mẽ công ty, đặc biệt năm gần Tuy nhiên, bớc khởi đầu cho hội thách thức giai đoạn phát triển Mô hình tổ chức máy theo kiểu trực tuyến chức công ty Điện Cơ Thống Nhất chia rõ chức nhiệm vụ giám đốc phó giám đốc, ngời phụ trách lĩnh vực riêng dới đạo chung giám đốc Nó đảm bảo quyền huy ban giám đốc phát huy đợc lực chuyên môn phận chức Cùng với phát triển chung công tác quản lí, máy kế toán không ngừng trởng thành mặt, đáp ứng kịp thời yêu 61 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn cầu quản lí hạch toán công ty Nhận thức đợc vai trò kế toán, công ty xây dựng máy kế toán tơng đối hoàn chỉnh với đội ngũ nhân viên kế toán có lực, đợc phân công phân nhiệm rõ ràng theo phần hành kế toán, đảm bảo phối hợp hiệu phần hành Tuy nhiên, số lợng nhân viên kế toán phòng Tài vụ nên ngời phải kiêm nhiều phần hành khác nhau, điều dẫn đến sai sót Mặc dù công tác kế toán công ty hoạt động tốt, hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, ngày hoàn thiện công tác tổ chức chuyên môn Để có đợc điều phải nói đến vai trò trởng phòng, điều hành hoạt động phòng cách kịp thời hợp lí chặt chẽ Đánh giá tổ chức hạch toán phần hành kế toán chủ yếu công ty Công ty Điện Cơ Thống Nhất hoạt động lĩnh vực sản xuất quạt điện, số lợng nghiệp vụ phát sinh không nhiều, công ty lựa chọn hình thức ghi sổ Nhật kí- Chứng từ phơng pháp kê khai thờng xuyên để hạch toán, điều phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm kế toán thủ công nh yêu cầu trình độ quản lí, trình độ kế toán công ty Hình thức kết hợp chặt chẽ việc ghi chÐp c¸c nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh theo thêi gian víi hƯ thèng ho¸ c¸c nghiƯp vơ theo nội dung kinh tế Ngoài kết hợp chặt chẽ việc hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết sổ kế toán trình ghi, giúp giảm bớt khối lợng ghi chép ngày, thuận tiện cho việc lập báo cáo Tài chính, góp phần nâng cao suất lao động thuận lợi cho việc chuyên môn hoá lao động kế toán 62 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Hiện nay, công ty thử nghiệm phần mềm kế toán Do vừa đa vào thử nghiệm công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật kí- Chứng từ, công tác kế toán vừa đợc tiến hành máy song song với việc hạch toán thủ công Tuy nhiên, nhân viên phòng Tài vụ sử dụng thành thạo Công ty Điện Cơ Thống Nhất tổ chức thực kế toán đầy đủ cho tất phần hành Hệ thống TK, hệ thống chứng từ, sổ sách với chế độ kế toán hành mà Bộ Tài Chính qui định cho doanh nghiệp áp dụng hình thức NKCT, đồng thời phù hợp với đặc điểm riêng công ty Hệ thống chứng từ đợc luân chuyển hợp lí phần hành kế toán đợc lu trữ cẩn thận Công ty thờng xuyên cập nhật qui định hệ thống tài khoản mà Tài Chính thay đổi Hệ thống sổ sách đợc tổ chức khoa học, chặt chẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin tăng cờng hiệu làm việc Công ty lập báo cáo tài hợp lí xác Trong báo cáo tài công ty lập báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài Riêng hệ thống báo cáo quản trị cha đợc công ty lập Nh vậy, tổ chức hạch toán kế toán tuân thủ chế độ kế toán hành phù hợp với yêu cầu công tác quản lí công ty Tuy nhiên áp dụng vào phần hành kế toán riêng biệt công ty có điểm khác 2.1 Kế toán tài sản cố định Tài sản cố định công ty Điện Cơ Thống Nhất đợc theo dõi chặt chẽ, chi tiết loại Phơng pháp tính khấu hao trích khấu hao phù hợp với điều kiện kinh doanh công ty công ty thờng xuyên tiến hành sửa chữa nâng cấp chúng Tuy nhiên công ty không tiến hành đánh giá lại TSCĐ theo định kì Điều 63 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có hao mòn vô hình TSCĐ dẫn đến giảm giá TSCĐ Vì công ty cần định kì đánh giá lại TSCĐ để xác định lại giá trị TSCĐ cho phù hợp Hiện nay, công ty tính khấu hao theo quy định cũ Bộ Tài chính, thời gian tới công ty nên tính khấu hao TSCĐ theo qui định mà Bộ Tài Chínhvừa ban hành: TSCĐ đa vào sử dụng, ngừng sử dụng từ ngày tính khấu hao, tính khấu hao từ ngày Đây quy định Bộ Tài theo thông t số: 105/2003/TT-BTC ban hành ngày 04/11/2003 hớng dẫn thùc hiƯn s¸u chn mùc kÕ to¸n míi Thùc hiƯn tính khấu hao theo nguyên tắc công ty tính xác số khấu hao TSCĐ tính vào chi phí kỳ 2.2 Kế toán nguyên vật liệu thành phẩm Nguyên vật liệu, thành phẩm công ty đợc tổ chức tốt từ khâu hạch toán ban đầu khâu hạch toán tổng hợp Công ty áp dụng phơng pháp thẻ song song phù hợp hạch toán chi tiết NVL thành phẩm, phơng pháp giản đơn ghi chép, đối chiếu phát sai sót Tuy nhiên công ty cha lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hiện mặt hàng công ty giảm giá trị, nhng môi trờng cạnh tranh ngày để nâng cao tính chủ động sản xuất kinh doanh nh việc dự toán trớc chi phí, công ty nên xem xét việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Khoản có vai trò quan trọng công ty phơng diện kinh tế, tài thuế Công ty đánh giá NVL thành phẩm xuất kho theo phơng pháp bình quân kì, công ty theo dõi mặt số lợng mà không theo dõi đợc mặt giá trị Chính mà công ty cha theo 64 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn dõi đợc kết hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngày mà phải chờ đến cuối tháng có số liệu giá xuất kho hàng tån kho Trong xt dïng c«ng dơng cho sản xuất kinh doanh với số lợng lớn công ty không đa qua TK trung gian 142 hay 242 để phân bổ nhiều lần, mà đa thẳng trực tiếp toàn giá trị vào cho hoạt động sử dụng luôn, phân bổ nhiều lần Đây điểm khác biệt công ty Một số đánh giá khác Trong hoạt động vay nợ ngân hàng, công ty có tiến hành vay ngân hàng số vốn định kì phải chịu lãi, phần lãi công ty không hạch toán vào chi phí hoạt động tài mà hạch toán thẳng vào Tài khoản 642- Chi phí quản lí doanh nghiệp, điều không với qui định chế độ kế toán tài Trong hoạt động kinh doanh, công ty có bán chịu cho số khách hàng Tuy nhiên công ty không lập dự phòng phải thu khó đòi vào cuối kì kế toán Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt rủi ro, công ty nên tiến hành lập Dự phòng phải thu khó đòi Trờng hợp không đòi đợc xem nh khoản chi phí bù đắp cho rủi ro Nếu đòi đợc nợ tiến hành hoàn nhập lại dự phòng Trong tính giá thành sản phẩm, công ty tiến hành tập hợp chi phí cho toàn công ty mà không tập hợp theo phân xởng, điều kiện công tác kế toán thủ công số lợng lao động ít, việc thực nh hợp lý Tuy nhiên công ty nên thực tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm theo phân xởng, công ty có khả kiểm soát đợc chi phí phân xởng, từ 65 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn xác định đợc giá thành kỳ thay đổi nguyên nhân nào, phân xởng thực Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu nữa, hệ thống báo cáo tài theo qui định Nhà Nớc, công ty nên lập thêm hệ thống báo cáo quản trị Từ báo cáo quản trị này, ban lãnh đạo công ty đa định đắn kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, định linh hoạt hợp đồng kinh tế Đồng thời thông qua hệ thống báo cáo quản trị, kế toán đánh giá hiệu sử dụng vốn , định mức chi phí hoạt động sản xuất từ đa định việc tối đa hoá lợi nhuận Nếu đợc lập sử dụng tốt hệ thống báo cáo quản trị với hệ thống báo cáo tài taọ thành hệ thống báo cáo thống giúp cho công tác kế toán đợc thuận lợi 66 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn Kết luận Thực tập cuối khoá khoản thời gian để sinh viên tiếp xóc víi thùc tÕ, qua ®ã cã thĨ tù so sánh rút khác lí thuyết thực tiễn Điều bổ sung thêm kiến thøc cho sinh viªn tríc trêng Qua thêi gian thực tập công ty Điện Cơ Thống Nhất, kết hợp với kiến thức đợc học trờng, em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Nội dung báo cáo tìm hiểu khái quát chung công ty Điện Cơ Thống Nhất, đặc điểm tổ chức quản lí tổ chức hoạt đông kinh doanh công ty Báo cáo tổng hợp tìm hiểu công tác kế toán công ty, tìm hiểu luân chuyển chứng từ, tài khoản kế toán, phơng pháp qui trình ghi sổ phần hành kế toán Từ đó, có nhận xét ban đầu công tác kế toán công ty Điện Cơ Thống Nhất Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Minh Phơng cô phòng Tài vụ công ty Điện Cơ Thống Nhất, giúp đỡ em 67 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn trình thực tập, tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tổng hợp Nhận xét công ty Điện Cơ Thống Nhất 68 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn NhËn xét giáo viên hớng dẫn 69 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn 70 B¸o cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn 71 Báo cáo tổng hợp Minh Cờng - KT42A Đoàn 72 ... lên Doanh nghiệp có hớng hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu công ty liên tục tăng Đây điều kiện tốt để tăng lợi nhuận công ty, mục tiêu mà tất doanh nghiệp muốn đạt đến So với năm 2001 doanh. .. 0,754 0,985 Từ kết cho thấy, tình hình kinh doanh công ty Điện Cơ Thống Nhất hiệu quả, tình hình kinh doanh công ty tơng đối ổn định Giá trị sản xuất công nghiệp doanh thu liên tục tăng năm gần Năm... KT42A Đoàn Lời mở đầu Trong kinh tế thị trờng, thành phần kinh tế tự cạnh tranh bình đẳng lẫn nhau, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vơn lên tự khẳng định Tuy nhiên đặt cho doanh nghiệp nhiều khó khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 nha may dien kinh doanh , 50 nha may dien kinh doanh , Phần I : đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Điện Cơ Thống Nhất, Kết quả hoạt động một số năm gần đây của công ty Điện Cơ Thống Nhất ., Đặc điểm bộ máy quản lí của công ty, Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty, I . Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, III. Đặc điểm các phần hành kế toán tại công ty Điện Cơ Thống Nhất ., Kế toán nguyên vật liệu :, Hạch toán tiền lương và các khoản theo lương, Công tác kế toán cuối kì:, Phần III: Đánh giá khái quát công tác hạch toán kế toán tại công ty Điện Cơ Thống Nhất, Một số đánh giá khác

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay