Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

516 26 0
  • Loading ...
1/516 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 16:59

1 M ỤC L ỤC III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN NHÓM TÀI KHOẢN 11 VỐN BẰNG TIỀN HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CẦN TÔN TRỌNG TÀI KHOẢN 111 11 TIỀN MẶT 11 TÀI KHOẢN 112 20 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 20 KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA .21 TÀI KHOẢN 113 29 TIỀN ĐANG CHUYỂN 29 TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN 29 TÀI KHOẢN 121 31 ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN 31 TÀI KHOẢN 128 34 ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC 34 TÀI KHOẢN 129 36 DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 36 TÀI KHOẢN 131 38 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 38 TÀI KHOẢN 133 46 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ 46 TÀI KHOẢN 136 53 PHẢI THU NỘI BỘ 53 TÀI KHOẢN 138 57 PHẢI THU KHÁC 57 TÀI KHOẢN 139 63 DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI 63 TÀI KHOẢN 141 66 TẠM ỨNG 66 TÀI KHOẢN 142 68 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN 68 TÀI KHOẢN 144 73 CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC NGẮN HẠN 73 NHÓM TÀI KHOẢN 15 75 HÀNG TỒN KHO 75 TÀI KHOẢN 151 80 HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG 80 TÀI KHOẢN 152 83 NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU .83 TÀI KHOẢN 153 92 CÔNG CỤ, DỤNG CỤ .92 TÀI KHOẢN 154 98 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG 98 TÀI KHOẢN 155 112 THÀNH PHẨM 112 TÀI KHOẢN 156 118 HÀNG HÓA 118 TÀI KHOẢN 157 129 HÀNG GỬI ĐI BÁN .129 TÀI KHOẢN 158 133 HÀNG HOÁ KHO BẢO THUẾ 133 TÀI KHOẢN 159 136 DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 136 TÀI KHOẢN 161 140 CHI SỰ NGHIỆP .140 LOẠI TÀI KHOẢN .143 TÀI SẢN DÀI HẠN 143 TÀI KHOẢN 211 145 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 145 TÀI KHOẢN 212 159 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH 159 KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 160 TÀI KHOẢN 212 - TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH 160 TÀI KHOẢN 213 166 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH 166 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 168 MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 168 Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 170 Có TK 711 - Thu nhập khác 171 TÀI KHOẢN 214 173 HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 173 TÀI KHOẢN 217 177 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 177 TÀI KHOẢN 221 183 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON 183 TÀI KHOẢN 222 188 VỐN GÓP LIÊN DOANH 188 TÀI KHOẢN 223 204 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 204 TÀI KHOẢN 228 209 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 209 TÀI KHOẢN 229 212 DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 212 TÀI KHOẢN 241 215 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 215 TÀI KHOẢN 242 224 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 224 TÀI KHOẢN 243 231 TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI 231 TÀI KHOẢN 244 234 KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN 234 LOẠI TÀI KHOẢN .234 NỢ PHẢI TRẢ 235 TÀI KHOẢN 315 242 NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ 242 TÀI KHOẢN 331 245 PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN 245 TÀI KHOẢN 333 255 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 255 TÀI KHOẢN 334 271 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 271 TÀI KHOẢN 335 275 CHI PHÍ PHẢI TRẢ 275 TÀI KHOẢN 336 280 PHẢI TRẢ NỘI BỘ 280 TÀI KHOẢN 337 286 THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH 286 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 286 TÀI KHOẢN 338 288 PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 288 TÀI KHOẢN 341 303 VAY DÀI HẠN\ 303 TÀI KHOẢN 341 – VAY DÀI HẠN 304 TÀI KHOẢN 342 308 NỢ DÀI HẠN 308 TÀI KHOẢN 343 311 TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH 311 TÀI KHOẢN 344 318 NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN 318 TÀI KHOẢN 347 320 THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ 320 TÀI KHOẢN 351 - QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM 324 TÀI KHOẢN 352 326 DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 326 LOẠI TÀI KHOẢN .335 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 335 TÀI KHOẢN 411 337 NGUỒN VỐN KINH DOANH 337 TÀI KHOẢN 412 344 CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN 344 TÀI KHOẢN 413 346 CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI .346 TÀI KHOẢN 414 358 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 358 TÀI KHOẢN 415 360 QUỸ DỰ PHỊNG TÀI CHÍNH 360 TÀI KHOẢN 418 360 CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU 361 TÀI KHOẢN 419 361 CỔ PHIẾU QUỸ .362 TÀI KHOẢN 421 365 LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI 365 TÀI KHOẢN 431 369 QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI .369 TÀI KHOẢN 441 373 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 373 TÀI KHOẢN 461 376 NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP 376 TÀI KHOẢN 466 379 NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 380 LOẠI TÀI KHOẢN .382 DOANH THU 382 TÀI KHOẢN 511 384 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 384 TÀI KHOẢN 512 402 DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ .402 TÀI KHOẢN 515 411 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 411 TÀI KHOẢN 521 418 CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI 418 TÀI KHOẢN 531 420 HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 420 TÀI KHOẢN 532 422 GIẢM GIÁ HÀNG BÁN 422 LOẠI TÀI KHOẢN 424 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 424 TÀI KHOẢN 611 426 MUA HÀNG 426 TÀI KHOẢN 621 431 CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 431 TÀI KHOẢN 622 434 CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP 434 TÀI KHOẢN 623 437 CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG 437 TÀI KHOẢN 627 441 CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 441 TÀI KHOẢN 631 448 GIÁ THÀNH SẢN XUẤT 448 TÀI KHOẢN 632 452 GIÁ VỐN HÀNG BÁN 452 TÀI KHOẢN 635 458 CHI PHÍ TÀI CHÍNH 458 TÀI KHOẢN 641 465 CHI PHÍ BÁN HÀNG 465 TÀI KHOẢN 642 470 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 470 LOẠI TÀI KHOẢN .475 THU NHẬP KHÁC 475 TÀI KHOẢN 711 476 THU NHẬP KHÁC 476 LOẠI TÀI KHOẢN .486 CHI PHÍ KHÁC 486 TÀI KHOẢN 811 487 CHI PHÍ KHÁC .487 TÀI KHOẢN 8211 495 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH 495 LOẠI TÀI KHOẢN .504 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 504 TÀI KHOẢN 911 504 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 504 CÁC TÀI KHOẢN NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 508 LOẠI TÀI KHOẢN 508 TÀI KHOẢN 001 509 TÀI SẢN THUÊ NGOÀI 509 TÀI KHOẢN 002 510 VẬT TƯ, HÀNG HỐ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CƠNG 510 TÀI KHOẢN 003 512 HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC 512 TÀI KHOẢN 004 513 NỢ KHĨ ĐỊI ĐÃ XỬ LÝ 513 TÀI KHOẢN 007 514 NGOẠI TỆ CÁC LOẠI 514 TÀI KHOẢN 008 515 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN 515 III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN Loại tài khoản dùng để phản ánh giá trị có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn doanh nghiệp Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp tài sản thuộc quyền sở hữu quản lý doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn kỳ kinh doanh năm Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp tồn hình thái tiền, vật (vật tư, hàng hóa), dạng đầu tư ngắn hạn khoản nợ phải thu Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp bao gồm: Vốn tiền; Các khoản đầu tư tài ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho tài sản ngắn hạn khác Thuộc loại tài khoản bao gồm tài khoản chi nghiệp Hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn cần lưu ý: Kế toán loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá giá trị quy định cho loại tài sản: Vốn tiền, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, khoản tạm ứng, khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, hàng tồn kho… Đối với loại tài sản ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư ngắn hạn, tài khoản nợ phải thu, hàng tồn kho đánh giá phản ánh giá trị tài khoản kế toán theo giá gốc Cuối niên độ kế tốn giá trị thực hàng tồn kho thấp giá gốc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, khoản phải thu phân loại khoản nợ phải thu khó đòi có khả khơng thu hồi lập dự phòng phải thu khó đòi Khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi khơng ghi trực tiếp vào tài sản ngắn hạn mà phải phản ánh tài khoản riêng (Tài khoản dự phòng) ghi chép, xử lý theo quy định chế độ tài hành Tài khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi tài sản ngắn hạn sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán tài sản ngắn hạn nhằm xác định giá trị thực tài sản ngắn hạn Bảng Cân đối kế toán Loại tài khoản Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 11 – Vốn tiền, có tài khoản: - Tài khoản 111 - Tiền mặt; - Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng; - Tài khoản 113 - Tiền chuyển Nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài ngắn hạn, có tài khoản: - Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn; - Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác; - Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nhóm Tài khoản 13 - Các khoản phải thu, có tài khoản: - Tài khồn 131 – Phải thu khách hàng; - Tài khoản 133 – Thuế GTGT khấu trừ; - Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ; - Tài khoản 138 – Phải thu khác; - Tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi Nhóm Tài khoản 14 – Ứng trước, có tài khoản: - Tài khoản 141 – Tạm ứng; - Tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn; - Tài khoản 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Nhóm Tài khoản 15 – Hàng tồn kho, có tài khoản: - Tài khoản 151 – Hàng mua đường; - Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu; - Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ; Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang; - Tài khoản 155 – Thành phẩm; - Tài khoản 156 – Hàng hóa; - Tài khoản 157 – Hàng gửi bán; - Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế; - Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nhóm Tài khoản 16 – Chi nghiệp, có tài khoản: - Tài khoản 161 – Chi nghiệp NHÓM TÀI KHOẢN 111 VỐN BẰNG TIỀN Các tài khoản vốn tiền dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng, giảm loại vốn tiền doanh nghiệp, gồm: Tiền mặt quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng khoản tiền chuyển HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN CẦN TƠN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU Hạch toán vốn tiền phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống Đồng Việt Nam, trừ trường hợp phép sử dụng đơn vị tiền tệ thông dụng khác Ở doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch (Tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh) để ghi sổ kế toán Trường hợp mua ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt, gửi vào Ngân hàng tốn cơng nợ ngoại tệ Đồng Việt Nam quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua tỷ giá tốn Bên Có TK 1112, 1122 quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam theo tỷ giá sổ kế toán TK 1112 TK 1122 theo phương pháp: Bình quân gia quyền, Nhập trước, xuất trước; Nhập sau, xuất trước; Giá thực tế đích danh (như loại hàng hóa đặc biệt) Nhóm Tài khoản Vốn tiền có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam, đồng thời phải hạch toán chi tiết ngoại tệ theo ngun tệ Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đối phản ánh số chênh lệch TK doanh thu, chi phí tài (nếu phát sinh giai đoạn SXKD, kể doanh nghiệp SXKD có hoạt động đầu tư XDCB) phản ánh vào TK 413 (Nếu phát sinh giai đoạn đầu tư XDCB - giai đoạn trước hoạt động) Số dư cuối kỳ tài khoản vốn tiền có gốc ngoại tệ phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm lập báo cáo tài năm Ngoại tệ kế toán chi tiết theo loại nguyên tệ Tài khoản 007 “Ngoại tệ loại” (Tài khoản ngồi Bảng cân đối kế tốn) Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh nhóm tài khoản vốn tiền áp dụng cho doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải theo dõi số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất giá trị thứ, loại Giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tính theo giá thực tế (Giá hố đơn giá tốn) tính giá xuất vàng, bạc, kim khí q, đá q áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho Nhóm tài khoản 11 – Vốn tiền, có tài khoản: - Tài khoản 111 – Tiền mặt; Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng; - Tài khoản 113 – Tiền chuyển 10 + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ số phát sinh Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh II - Phương pháp ghi chép nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Là số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm lớn thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm), ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 347 – Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh năm từ việc hồn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ghi nhận từ năm trước (Là số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hỗn lại hồn nhập năm lớn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm), ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hỗn lại - Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm lớn tài sản thuế thu nhập hỗn lại hồn nhập năm), ghi: 502 Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại - Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm lớn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm), ghi: Nợ TK 347 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phải trả Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại: + Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn số phát sinh Có, số chênh lệch ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8212– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại + Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ số phát sinh Có, số chênh lệch ghi: Nợ TK 8212– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh 503 LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TÀI KHOẢN 911 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tài khoản dùng để xác định phản ánh kết hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ kế toán năm Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hoạt động tài kết hoạt động khác Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hàng bán (Gồm sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Kết hoạt động tài số chênh lệch thu nhập hoạt động tài chi phí hoạt động tài Kết hoạt động khác số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp HẠCH TỐN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TƠN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU Tài khoản phải phản ánh đầy đủ, xác khoản kết hoạt động kinh doanh kỳ kế toán theo quy định sách tài hành Kết hoạt động kinh doanh phải hạch toán chi tiết theo loại hoạt động (Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài ) Trong loại hoạt động kinh doanh cần hạch tốn chi tiết cho loại sản phẩm, ngành hàng, loại dịch vụ 504 Các khoản doanh thu thu nhập kết chuyển vào tài khoản số doanh thu thu nhập KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bên Nợ: - Trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư dịch vụ bán; - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác; - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp; - Kết chuyển lãi Bên Có: - Doanh thu số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư dịch vụ bán kỳ; - Doanh thu hoạt động tài chính, khoản thu nhập khác khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; - Kết chuyển lỗ Tài khoản 911 khơng có số dư cuối kỳ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU Cuối kỳ kế toán, thực việc kết chuyển số doanh thu bán hàng vào Tài khoản Xác định kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác, ghi: 505 Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 711 - Thu nhập khác Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí hoạt động tài khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài Có TK 811 - Chi phí khác Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hỗn lại”: + Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn số phát sinh bên Có, số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hỗn lại + Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ số phát sinh Có TK 8212, kế tốn kết chuyển số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8212– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng 506 Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tính kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 10 Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Đối với đơn vị kế tốn có lập báo cáo tài niên độ (cuối q) bút tốn (từ đến 10) ghi chép cho kỳ kế toán q 507 CÁC TÀI KHOẢN NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN LOẠI TÀI KHOẢN Các tài khoản ngồi Bảng Cân đối kế toán dùng để phản ánh tài sản có doanh nghiệp khơng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Đồng thời, loại tài khoản phản ánh số tiêu kinh tế phản ánh Tài khoản Bảng Cân đối kế toán, cần theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý như: Nợ khó đòi xử lý; Ngoại tệ (chi tiết theo nguyên tệ); Dự toán chi nghiệp, dự án Về nguyên tắc, tài khoản thuộc loại ghi chép theo phương pháp ghi “Đơn", nghĩa ghi vào tài khoản khơng ghi quan hệ đối ứng với tài khoản khác Trị giá tài sản, vật tư, tiền vốn ghi Tài khoản theo giá hợp đồng, giá quy định ghi biên giao nhận, giá hoá đơn hay chứng từ khác Tài sản cố định thuê ghi theo giá trị hợp đồng thuê tài sản cố định Tất tài sản, vật tư, hàng hoá phản ánh tài khoản Bảng Cân đối kế toán phải bảo quản tiến hành kiểm kê thường kỳ tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Loại Tài khoản - Tài khoản ngồi Bảng Cân đối kế tốn, gồm tài khoản: Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài; Tài khoản 002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cơng; Tài khoản 003 - Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược; Tài khoản 004 - Nợ khó đòi xử lý; Tài khoản 007 - Ngoại tệ loại: Tài khoản 008 - Dự toán chi nghiệp, dự án 508 TÀI KHOẢN 001 TÀI SẢN THUÊ NGOÀI Tài khoản dùng để phản ánh giá trị tất tài sản (bao gồm TSCĐ, BĐS đầu tư công cụ, dụng cụ) mà doanh nghiệp thuê đơn vị khác KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 001 - TÀI SẢN THUÊ NGOÀI Bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngồi tăng Bên Có: Giá trị tài sản th ngồi giảm Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngồi Tài khoản phản ánh giá trị tài sản thuê theo phương thức thuê hoạt động (Thuê xong trả lại tài sản cho bên cho thuê) Tài khoản không phản ánh giá trị tài sản th tài Kế tốn tài sản th ngồi phải theo dõi chi tiết theo tổ chức, cá nhân cho thuê loại tài sản Khi thuê tài sản phải có biên giao nhận tài sản bên thuê bên cho thuê Đơn vị thuê tài sản có trách nhiệm bảo quản an tồn sử dụng mục đích tài sản th ngồi Mọi trường hợp trang bị thêm, thay đổi kết cấu, tính kỹ thuật tài sản phải đơn vị cho th đồng ý Mọi chi phí có liên quan đến việc sử dụng tài sản thuê hạch tốn vào tài khoản có liên quan Bảng Cân đối kế toán 509 TÀI KHOẢN 002 VẬT TƯ, HÀNG HỐ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CƠNG Tài khoản phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ nhận gia công, chế biến Giá trị tài sản nhận giữ hộ nhận gia công, chế biến hạch toán theo giá thực tế giao nhận vật Nếu chưa có giá tạm xác định giá để hạch toán KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG Bên Nợ: Giá trị tài sản, vật tư, hàng hố nhận gia cơng, chế biến nhận giữ hộ Bên Có: - Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá xuất sử dụng cho việc gia công, chế biến giao trả cho đơn vị thuê; - Giá trị vật tư, hàng hoá không dùng hết trả lại cho người thuê - Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ xuất chuyển trả cho chủ sở hữu thuê giữ hộ Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản, vật tư, hàng hố giữ hộ nhận gia cơng, chế biến chưa xong Các chi phí liên quan đến việc gia công, chế biến, bảo quản tài sản, vật liệu, hàng hố nhận gia cơng, chế biến, nhận giữ hộ không phản ánh vào tài khoản mà phản ánh vào tài khoản tập hợp chi phí Bảng Cân đối kế toán Kế toán tài sản, vật tư, hàng hố nhận gia cơng, chế biến nhận giữ hộ phải theo dõi chi tiết cho loại vật tư, hàng hoá, nơi bảo 510 quản người chủ sở hữu Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ không phép sử dụng phải bảo quản cẩn thận tài sản đơn vị, giao nhận hay trả lại phải có chứng từ giao nhận hai bên 511 TÀI KHOẢN 003 HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC Tài khoản dùng để phản ánh giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược đơn vị cá nhân khác KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHÁN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 003 - HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI Bên Nợ: Giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Bên Có: - Giá trị hàng hố bán hộ trả lại cho người nhờ ký gửi, ký cược - Giá trị tài sản nhận ký cược phát mại đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế Số dư bên Nợ: Giá trị hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Khi nhận hàng hoá để bán hộ, hai bên giao nhận phải cân, đo, đong, đếm, xác định số lượng, chất lượng hàng hoá Kế toán hàng hoá nhận bán hộ tiết theo mặt hàng, người gửi bán, nơi bảo quản người chịu trách nhiệm vật chất Hàng hoá bán trả lại hàng ký gửi, ký cược, ngồi việc ghi Có TK 003 theo giá hợp đồng phải ghi bút toán tài khoản Bảng Cân đối kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng tốn với tổ chức, cá nhân có hàng gửi bán 512 TÀI KHOẢN 004 NỢ KHĨ ĐỊI ĐÃ XỬ LÝ Tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phải thu xoá sổ, cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ Các khoản nợ khó đòi xố sổ Bảng Cân đối kế tốn khơng có nghĩa xố bỏ khoản nợ đó, tuỳ theo sách tài hành mà theo dõi để truy thu sau tình hình tài người mắc nợ có thay đổi KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 004 - NỢ KHĨ ĐỊI ĐÃ XỬ LÝ Bên Nợ: Số nợ khó đòi xố sổ Bảng Cân đối kế tốn để tiếp tục theo dõi ngồi Bảng Bên Có: - Số thu khoản nợ khó đòi; - Số nợ khó đòi xố sổ theo định quan cấp có thẩm quyền, khơng phải theo dõi ngồi Bảng Cân đối kế tốn Số dư bên Nợ: Số phải thu nợ khó đòi cần tiếp tục theo dõi Khi thu khoản nợ khó đòi xố sổ ghi tăng thu nhập khác doanh nghiệp (nghiệp vụ Bảng Cân đối kế toán), đồng thời ghi Có TK 004 “Nợ khó đòi xử lý" Trường hợp khoản nợ khó đòi xác định chắn khơng thể đòi trình cấp có thẩm quyền định xố nợ Khi có định cấp có thẩm quyền, ghi Có TK 004 Kế tốn chi tiết tài khoản phải theo dõi cho đối tượng nợ khoản nợ 513 TÀI KHOẢN 007 NGOẠI TỆ CÁC LOẠI Tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi lại theo nguyên tệ loại ngoại tệ doanh nghiệp KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 007 – NGOẠI TỆ CÁC LOẠI Bên Nợ: Số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ) Bên Có: Số ngoại tệ xuất (Nguyên tệ) Số dư bên Nợ: Số ngoại tệ lại doanh nghiệp (Nguyên tệ) Trên tài khoản không quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam Kế toán chi tiết TK 007 theo loại ngoại tệ 514 TÀI KHOẢN 008 DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN Tài khoản dùng để phản ánh số dự toán chi nghiệp, dự án cấp có thẩm quyền giao việc rút dự tốn sử dụng kỳ đơn vị Ngân sách Nhà nước cấp, số dự tốn lại cuối kỳ Tài khoản phải theo dõi hạch toán chi tiết: dự toán chi nghiệp, dự toán chi dự án KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 008 – DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN Bên Nợ: Số dự toán chi nghiệp, dự án giao Bên Có: Rút dự tốn chi nghiệp, dự án sử dụng Số dư bên Nợ: Dự tốn chi nghiệp, dự án lại chưa rút Cuối năm, số dự toán chi nghiệp, dự án lại bị huỷ bỏ chuyển sang năm sau theo định quan có thẩm quyền Đối với doanh nghiệp có nhiều loại dự tốn mở sổ theo dõi chi tiết dự toán chi nghiệp dự toán chi dự án chi tiết cho dự án 515 516 ... GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN Loại tài khoản dùng để phản ánh giá trị có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn... kế toán Loại tài khoản Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 11 – Vốn tiền, có tài khoản: - Tài khoản 111 - Tiền mặt; - Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng; - Tài khoản. .. CHÍNH 159 KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 160 TÀI KHOẢN 212 - TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH 160 TÀI KHOẢN 213 166 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH 166 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 168
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán , Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay