Kế toán thanh toán

86 12 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 16:23

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU -  Hiện xã hội nói chung, quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều mối quan hệ kinh tế liên quan tới vấn đề toán như: toán với nhà nước, với cán cơng nhân viên, tốn nội bộ, tốn với người mua, người cung cấp Tuy nhiên chiếm mật độ cao thường xuyên quan hệ toán với người mua hàng người cung cấp Các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa phong phú, đa dạng Đặc biệt yếu tố đầu vào trình sản xuất trình tiêu thụ sản phẩm thường tồn hình thức mua bán chịu khách hàng nhà cung cấp Do việc xác định thời hạn tốn trình thu nợ khoản phải thu quan trọng doanh nghiệp mà không gây ứ động vốn thiếu vốn hoạt động Trước thay đổi nói liên tục phát triển mở rộng quan hệ toán với người mua người bán ảnh hưởng tới tình hình tài doanh nghiệp , yêu cầu nghiệp vụ kế toán toán mà cao hơn, kế tốn khơng có nhiệm vụ ghi chép mà phải chịu trách nhiệm thu hồi nhanh khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lường trước hạn chế rủi ro toán Nhận thấy vai trò to lớn cơng tác kế tốn tốn cơng ty Vì em chọn chun đề: “ kế toán Thanh Toán” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn, q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô, anh chị phòng kế tốn q cơng ty để đề tài em hoàn thiện SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP UBND TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TIỀN GIANG NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· ··········································································································· Ngày .Tháng Năm Cơ Quan Thực Tập UBND TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày .Tháng Năm Giáo Viên Hướng Dẫn MỤC LỤC SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CHƯƠNG : CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN 1.1 CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ TẠM ỨNG 1.1.1 Nội dung khoản phải thu tạm ứng 1.1.1.1 Khái niệm phân loại Nợ phải thu: Nợ phải thu phận quan trọng tài sản doanh nghiệp phát sinh trình hoạt động doanh ngiệp thực việc cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ số trường hợp khác liên quan đến phận vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng tạm thời cho mượn ngắn hạn, chi hộ cho đơn vị bạn cấp trên, giá trị tài sản thuế mà chưa xử lý Hoạt dộng sản xuất kinh doanh doanh ngiệp diễn mối liên hệ phổ biến với hoạt động doanh ngiệp khác quan quản lý nhà nước, mối quan hệ tồn cách khách quan tất hoạt động kinh tế tài doanh ngiệp từ trình mua sắm loại vật tư, cơng cụ, dụng cụ, TSCĐ đến trình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hay cung cấp dịch vụ, q trình mua loại chứng khốn, Từ nói hoạt động sản xuất kinh doanh doanh ngiệp gắn liền với nghiệp vụ toán, toán với người bán, người mua, toán với quan chức nhà nước, tốn với cơng nhân viên, với cổ đơng, Các khoản toán doanh ngiệp thường chia thành hai loại khác nhau: khoản phải thu khoản phải trả, nhiên chúng giống chổ tồn cam kết chủ nợ với nợ theo khoản tiền phải toán, phương thức toán, thời gian toán, Cần phân loại khoản nợ, loại nợ trả hạn, khoản nợ khó đòi có khả khơng thu hồi được, để có xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi có biện pháp xử lý nợ phải thu khơng đòi Nợ phải thu ngắn hạn có thời gian luân chuyển, thu hồi vốn kỳ kinh doanh năm Nợ phải thu dài hạn có thời gian thu hồi nợ năm SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Các khoản phải thu DN gồm: phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, tạm ứng, tài sản cầm cố, ký cược, ký quỹ, thuế GTGT khấu trừ, phải thu khác Tạm ứng Khoản tạm ứng khoản tiền vật tư doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh giải cơng việc phê duyệt Người nhận tạm ứng phải người lao động làm việc doanh nghiệp Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (Thuộc phận cung ứng vật tư, quản trị, hành chính) phải Giám đốc định văn Người nhận tạm ứng (Có tư cách cá nhân hay tập thể) phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp số nhận tạm ứng sử dụng tạm ứng theo mực đích nội dung công việc phê duyệt Nếu số tiền nhận tạm ứng không sử dụng không sử dụng hết phải nộp lại quỹ Người nhận tạm ứng không chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng Khi hồn thành, kết thúc cơng việc giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) để tốn tồn bộ, dứt điểm (Theo lần, khoản) số tạm ứng nhận, số tạm ứng sử dụng khoản chênh lệch số nhận tạm ứng với số sử dụng (nếu có) Khoản tạm ứng sử dụng khơng hết khơng nộp lại quỹ tính trừ vào lương người nhận tạm ứng Trường hợp chi số nhận tạm ứng doanh nghiệp chi bổ sung số thiếu Phải tốn dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước nhận tạm ứng kỳ sau.Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho người nhận tạm ứng ghi chép đầy đủ tình hình nhận, tốn tạm ứng theo lần tạm ứng 1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán: Trong q trình hạch tốn khoản phải thu, cần tôn trọng số quy định sau: - Mọi khoản nợ phải thu theo dõi chi tiết cho đối tượng - Định kỳ cuối tháng phận kế tốn phải kiểm tra, đối chiếu tình hình cơng nợ phát sinh cần lập biên đối chiếu với đối tượng nợ - Các khoản nợ phải thu liên quan đến giao dịch ngoại tệ tuân thủ nguyên tắc phương pháp kế toán ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái theo chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái” - Các khoản nợ phải thu liên quan đến vàng bạc, đá quý phải theo dõi chi tiết theo số lượng, chất lượng, quy cách, giá trị theo giá quy định - Cuối niên độ kế toán, số dư khoản phải thu có gốc ngoại tệ phải đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm lập bảng CĐKT cuối năm tài Khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ hạch tốn vào tài khoản 413 Sau bù trừ chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng giảm đánh giá lại phải kết chuyển vào chi phí tài doanh thu hoạt động tài Các khoản phải thu chủ yếu có số dư bên Nợ, quan hệ tốn - xuất số dư bên Có trường hợp nhận tiền ứng trước khách hàng Vì cuối kỳ kế tốn lập báo cáo tài phải lấy số dư chi tiết - đối tượng để lên hai tiêu bên tài sản bên nguồn vốn bảng CĐKT(B01DN) Nhiệm vụ kế toán: - Ghi chép, phản ảnh theo dõi kịp thời, chặc chẽ khoản nợ phải thu phát sinh kinh doanh – chi tiết theo đối tượng, khoản toán theo thời gian - Kế toán nợ phải thu phải cung cấp thong tin nhanh nhạy, xác, đầy đủ đối tượng nợ, nội dung khoản nợ, thời hạn toán, số nợ tồn đọng, số nợ phát sinh, số nợ thu hồi được, dự kiến khoản nợ không thu hồi mức lập dự phòng cần phải thực 1.1.2 Quy định kế toán nợ phải thu Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi đối tƣợng phải thu, theo tài khoản nợ lần toán Trường hợp bán hàng thu tiền (bằng tiền mặt, tiền séc trả qua Ngân hàng) khơng phản ánh vào tài khoản Những khách hàng có giao dịch thường xun có dư nợ lớn định kỳ phải tiến hành kiểm tra đối chiếu khoản nợ phát sinh, thu hồi, số nợ cần thiết yêu cầu khách hàng nhận nợ văn Phải tiến hành phân loại nợ: loại nợ trả đúng, q hạn, nợ khó đòi khơng có khả thu hồi để có trích lập dự phòng có biện pháp xử lý khoản phải thu khơng đòi SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1.1.3 Kế toán nợ phải thu Trình tự hạch tốn chi tiết nghiệp vụ toán với người mua Chứng từ gốc (1) Sổ chi tiết TK 131 (2) Bảng tổng hợp chi tiết TK 131 (1) Căn vào chứng từ gốc kế toán chi tiết tiến hành ghi vào sổ chi tiết cho khách hàng (2) Cuối kỳ, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp toán với khách hàng, bảng dùng để đối chiếu với sổ TK 131 Các khoản nợ phải thu doanh nghiệp bao gồm: - Nợ phải thu khách hàng (theo dõi kế toán tổng hợp tài khoản 131 Phải thu khách hàng.) - Thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hay chưa hoàn thuế (theo dõi kế toán tổng hợp tài khoản 133.Thuế GTGT khấu trừ.) - Nợ phải thu từ cấp hay từ đơn vị nội khác (theo dõi kế toán tổng hợp tài khoản 136 Phải thu nội bộ.) - Các khoản tạm ứng chưa toán (theo dõi kế toán tổng hợp tài khoản 141.Tạm ứng - Các khoản tài sản đem chấp, khoản tiền đem ký cược, ký quỹ (theo dõi kế toán tổng hợp tài khoản 144 Ký cược ký quỹ ngắn hạn tài khoản 244 Thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn.) - Các khoản nợ phải thu khác (theo dõi kế toán tổng hợp tài khoản 138 Phải thu khác.) 1.1.4 kế toán chi tiết nợ phải thu: Chứng từ kế tốn Hóa đơn GTGT ( Hóa đơn bán hàng ), hóa đơn thơng thường, phiếu thu, Giấy báo có ngân hàng, Biên bù trừ cơng nợ,… Sổ sách kế tốn SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Sổ chi tiết tài khoản 131, chứng từ ghi sổ tài khoản131, sổ tài khoản 131, sổ nhật ký chung Nguyên tắc quản lý nợ phải thu Phải hạch toán chi tiết khoản nợ phải thu theo nội dung, đối tượng thời hạn tốn Khơng phản ảnh vào tài khoản nghiệp vụ bán hàng cung cấp dịch vụ thu tiền Hạch toán chi tiết phân loại khoản nợ trả hạn, nợ khói đòi khơng có khả thu hồi nợ để xác định lập dự phòng phải thu khó đòi Ngun tắc cấp tạm ứng: Tiền tạm ứng khoản tạm chi tiền vốn nhằm thực hoạt động doanh nghiệp Số tiền tạm ứng sử dụng để chi tiêu cho cơng vụ như: mua sắm văn phòng phẩm, chi trả cơng sửa chữa, chi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, tạm ứng, chi thực dự án, đề tài, chương tr.nh nghiên cứu khoa học, nhu cầu cho tạm ứng, tiền tài sản tương đương tiền Tiền tạm ứng quản lý chi tiêu, tốn hồn ứng theo chế độ quy định, sở nguyên tắc chung sau: Chỉ cấp chi tạm ứng sở lệnh chi giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp Chỉ chi tạm ứng cho công nhân viên chức thuộc danh sách lương doanh nghiệp để đảm bảo khả hoàn ứng đến hạn Tiền tạm ứng sở chứng từ hợp lý hợp lệ Chi tạm ứng cho đối tượng thực toán quy định lần tạm ứng trước Tiền tạm ứng phải theo dõi: Sử dụng, toán, mục đích hạn Kế tốn có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh số tiền tạm ứng tạm ứng tới lúc toán từ chứng từ gốc hợp lý hợp pháp Ghi chép nghiệp vụ tạm ứng theo lần tạm ứng, đối tượng tạm ứng sổ kế tốn chi tiết, tổng hợp SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Thực nghiêm ngặt công tác quản lý giám sát số tiền tạm ứng từ chi tới lúc tốn Báo cáo thường xun tình hình chi tiêu toán tạm ứng doanh nghiệp 1.1.5 Kế toán tổng hợp nợ phải thu Tài khoản sử dụng: TK 131: Phải thu khách hàng Phản ánh số tiền phải thu, thu, phải thu số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp TK 131 – Phải thu khách hàng SDĐK: Số tiền phải thu khách hàng - Số tiền phải thu khách hàng sản - Số tiền khách hàng trả nợ phẩm, hàng hóa dịch vụ bán - Số tiền nhận trước khách hàng cung cấp - Số tiền hàng đả bán bị trả lại - Tiền thừa trả lại cho khách hàng - Số tiền chiết khấu cho khách hàng - Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau giao hàng SDCK: Số tiền phải thu khách hàng TK 131 “ Phải thu khách hàng” có số dư bên Có .1.2.5 Phương pháp hạch tốn: 1.Khi cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng: Nợ TK 131: Tổng giá tốn Có TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 333: Thuế GTGT phải nộp 2.Khi lý bán TSCĐ phát sinh khoản thu nhập: Nợ TK 131: Tổng giá tốn Có TK 711: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 333: Thuế GTGT phải nộp SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 3.Khách hàng ứng trước tiền cho doanh nghiệp: Nợ TK 111, 112: Tổng giá tốn Có TK 131: Số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp 4.Khoản tiền hàng bán bị khách hàng trả lại: Nợ TK 531: Hàng bán bị trả lại Nợ TK 333: Thuế GTGT phải nộp Có TK 131: Tổng giá trị hàng trả lại 5.Các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu cho khách hàng hưởng sau mua hàng: Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán Nợ TK 333: Thuế GTGT phải nộp Có TK 131: Tổng trị giá hàng 6.Thu tiền bán hàng từ khách hàng: Nợ TK 111, 112: Tổng giá tốn Có TK 131: Tổng giá toán 7.Thanh toán bù trừ phải thu phải trả cho đối tượng: Nợ TK 331: Phải trả người bán Có TK 131: Phải thu khách hàng KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Phải trả cho người lao động Nội dung : bao gồm toán tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm cho cán bộ, CNV,… Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ : Bảng chấm cơng Bảng tốn tiền lương Bảng toán tiền thưởng Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH Sơ đồ 2.10 - Trình tự luân chuyển chứng từ TK 334 Bảng chấm công (tổ trưởng) Bảng toán tiền thưởng (kế toán lương thực hiện) Tổ trưởng lập Bảng toán tiền lương (kế toán lương thực hiện) Bảng báo cáo số lượng, doanh số ( tổ trưởng) Bảng toán BHXH,BHYT, (kế toán lương thực hiện) Chuyển tiền qua Ngân hàng trả lương CB CNV (thủ quỹ ) CBCNV nhận lương qua HT ATM Tài khoản sử dụng: TK 334- Phải trả người lao động Dẫn chứng thực tế  Theo bảng toán tiền lương tháng 11-2011, tổng số tiền lương phả trả cho nhân viên quản lý văn phòng với số tiền 76.724.008đ Nợ TK 642 :76.724.008 Có TK 334 :76.724.008 SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 72 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP  Theo phiếu chi số 14 ngày 7-12-2011 chi lương nhân viên quản lý tháng 11-2011 với số tiền 76.724.008đ Nợ TK 334 : 76.724.008 Có TK 111 : 76.724.008 SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang 73 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP  Ngày 31-12-2011, chi trả lương cho nhân viên Admin giao hàng C.Ty Unza với số tiền 2.000.000đ Nợ TK 334 : 2.000.000 Có TK 111 : 2.000.000 Đơn vi: Hợp Tác Xã TM_DV Phường SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 74 Mẫu số: S03b – DNN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP Địa chỉ: 31 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Quý IV Năm 2011 Tên tài khoản: Phải trả người lao động Số hiệu TK: 334 ĐVT: 1000 đồng Chứng từ Số tiền phát sinh Ngày tháng ghi sổ Số Ngày 31/10/2011 31/10/2011 Lương NVHTX T11 /11 642 31/10/2011 31/10/2011 Lương NV Unza T12 /11 111 2,000 31/10/2011 31/10/2011 Chi lương NV T11 /11 112 76,724 30/11/2011 30/11/2011 Lương NVHTX T11 /11 642 30/11/2011 30/11/2011 Lương NV Unza T12 /11 111 2,000 30/11/2011 30/11/2011 Chi lương NV T11 /11 112 76,724 31/12/2011 31/12/2011 Lương NVHTX T11 /11 642 31/12/2011 31/12/2011 Lương NV Unza T12 /11 111 2,000 31/12/2011 31/12/2011 Chi lương NV T11 /11 112 76,724 Diễn giải Số dư đầu kỳ: TK đối ứng Nợ Tổng số phát sinh Số dư cuối kỳ: Có 233,804 76,724 76,724 76,724 236,172 230,172 227,804 Sổ có .trang, đánh từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang 75 Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Phải trả khác Nội dung : Dùng để toán khoản trả, phải nộp nội dung phản ánh tài khoản khác thuộc nhóm TK 33, Tài khoản dùng để hạch toán doanh thu nhận trước dịchvụ cung cấp cho khách hàng, trích tốn BHXH, BHYT,… Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ: Các chứng từ liên quan việc nộp tiền cho quan quản lý BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phiếu chi, phiếu thu Sơ đồ 2.11 - Trình tự luân chuyển chứng từ TK 338 Uỷ nhiệm chi, phiếu chi, … (kế toán ngân hàng) Chứng từ ghi sổ (kế toán ngân hàng) Sổ đăng ký CTGS (kế toán trưởng) Sổ Cái (kế tốn trưởng) SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang 76 Nộp ngân sách Nhà nước (kế toán tổng hợp) TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Tài khoản sử dụng: TK 338 – Phải trả khác Dẫn chứng thực tế  Căn vào phiếu Thu số 23 ngày 6-12-2011 thu thuế thu nhập cá nhân nhân viên tháng 11-2011 theo phiếu thu số 23, số tiền 3.888.576đ Nợ TK 111 : 3.888.576 Có TK 338 : 3.888.576  HTX chi tiền mặt nộp Nhà nước việc đóng thuế TNCN cho người lao động tháng 11- 2011 với số tiền 3.888.576đ Nợ TK 338 : 3.888.576 Có TK 111 : 3.888.576  Ngày 19-12-2011, theo phiếu chi số 35, nộp BHXH tháng 12-2011 số tiền 73.243.575đ Nợ TK 338 : 73.243.575 Có TK 111 : 73.243.575 SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 77 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 78 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Đơn vi: Hợp Tác Xã TM_DV Phường Địa chỉ: 31 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Quý IV Năm 2011 Tên tài khoản: Phải trả khác Số hiệu TK: 338 Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số Ngày ĐVT: 1000 đồng Số tiền phát sinh Số dư đầu kỳ: 1,544 31/10/2011 31/10/2011 Thuế TNCN x TL T11/2011 111 31/10/2011 31/10/2011 Nộp thuế TNCN T11/2011 111 31/10/2011 31/10/2011 Nộp BHXH T12/2011 111 73,243 30/11/2011 30/11/2011 Thuế TNCN TL T11/2011 111 3,888 30/11/2011 30/11/2011 Nộp thuế TNCN T11/2011 111 30/11/2011 30/11/2011 Nộp BHXH T12/2011 111 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Thuế TNCN TL T11/2011 Nộp thuế TNCN T11/2011 111 111 31/12/2011 31/12/2011 Nộp BHXH T12/2011 111 Tổng số phát sinh Số dư cuối kỳ: 3,888 3,888 3,888 73,243 3,888 3,888 73,243 11,664 231,393 221,273 Sổ có .trang, đánh từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang 79 Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Các khoản vay: Nội dung : Hợp Tác Xã thường sử dụng hình thức vay ngắn hạn, bao gồm khoản tiền vay Ngân hàng, vay tổ chức, cá nhân doanh nghiệp Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ: Bảng đề nghị vay vốn Bảng chiết tính hiệu Giấy nhận nợ (kiêm khế ước) Sơ đồ 2.12 - Trình tự luân chuyển chứng từ TK 311 Lập hồ sơ vay, uỷ nhiệm chi,… (kế toán ngân hàng) Nộp vào TK vay ngân hàng (Kế toán ngân hàng) Chứng từ ghi sổ (kế toán ngân hàng) Mua hàng, trả nợ nhà cung cấp (kế tốn cơng nợ) Sổ đăng ký CTGS (kế toán trưởng) Sổ Cái (kế toán trưởng) Tài khoản sử dụng : TK 311- Vay ngắn hạn Dẫn chứng thực tế:  Theo phiếu chi số 02 ngày 1-12-2011 nộp trả vay với số tiền 800.000.000đ Nợ TK 311 : 800.000.000 Có TK 111 : 800.000.000 SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 80 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP  Theo phiếu chi số 46 ngày 24-12-2011 nộp trả vay với số tiền 500.000.000đ Nợ TK 311 : 500.000.000 Có TK 111 : 500.000.000 SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang 81 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Đơn vi: Hợp Tác Xã TM_DV Phường Địa chỉ: 31 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Quý IV Năm 2011 Tên tài khoản: Vay ngắn hạn Số hiệu TK: 311 Ngày tháng ghi sổ Số Ngày Chứng từ Diễn giải Số dư đầu kỳ: ĐVT: 1000 đồng Số tiền phát sinh TK đối ứng Nợ 11/10/2011 11/10/2011 Nộp trả vay tháng 10 111 1,800,000 31/10/2011 31/10/2011 Nộp trả vay tháng 10 111 500,000 20/11/2011 21/10/2011 Nộp trả vay tháng 11 111 1, 000,000 30/11/2011 31/10/2011 Nộp trả vay tháng 11 111 700,000 29/12/2011 29/10/2011 Nộp trả vay tháng 12 111 1, 900,000 31/12/2011 31/10/2011 Nộp trả vay tháng 12 111 200,000 Tổng số phát sinh Số dư cuối kỳ: Có 11,784,000 6,100,000 5,684,000 Sổ có .trang, đánh từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) KẾ TỐN DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI TẠI HTX: Q trình theo dõi nợ khách hàng Hợp Tác Xã chặt chẽ nên việc khách hàng chiếm dụng vốn khó xảy Vì Hợp Tác Xã khơng có phát sinh khoản nợ khó đòi nên Hợp Tác Xã khơng sử dụng tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi SVTH: Nguyễn Hồi Đức Trang 82 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CHƯƠNG III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN 3.1 NHẬN XÉT: Qua trình thực tập vào tìm hiểu thực tế Hợp Tác Xã Thương Mại - Dịch Vụ Phường mỹ tho , thời gian có hạn khoản thời gian thật q giá giúp em tiếp xúc học hỏi thực tế cơng tác kế tốn doanh nghiệp nói chung Hợp Tác Xã nói riêng Với nhận biết vốn kiến thức có hạn em xin đưa số nhận xét sau: Ưu điểm: Bộ máy kế toán Hợp Tác Xã tổ chức tương đối hoàn chỉnh, gọn nhẹ so với qui mô hoạt động khối lượng cơng việc kế tốn Hợp Tác Xã Các anh chị kế tốn viên có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc mà đảm nhận Giữa nhân viên có mối quan hệ hòa đồng, giúp đỡ công việc Hợp Tác Xã quan tâm đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cho máy kế tốn đơn vị Hệ thống máy tính Hợp Tác Xã nối mạng Internet hỗ trợ hữu ích cho việc nắm bắt thơng tin thị trường kịp thời, nhanh chóng Hợp Tác Xã sử dụng hệ thống chứng từ ghi sổ để theo dõi cơng việc kế tốn Các chứng từ, sổ sách kế toán lập cách hợp lý, đầy đủ phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Sổ sách ghi chép rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu Công tác kiểm tra chứng từ tổ chức chặt chẽ, trình tự luân chuyển hợp lý tạo điều kiện cho việc ghi sổ tổng hợp số liệu cách dễ dàng nhanh chóng Khuyết điểm: Về cơng tác kế tốn Hợp Tác Xã làm tay, thủ cơng chưa sử dụng phần mềm kế tốn Hệ thống máy tính chưa đáp ứng nhu cầu công việc, người sử dụng máy nên đôi lúc chưa cập nhật sổ sách kịp thời SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 83 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP Việc thu tiền bán hàng Hợp Tác Xã khơng viết phiếu thu cho nhân viên mà chia khu vực viết chung, sau lập bảng phân tích thu chi để kế tốn bán hàng theo dõi Hợp Tác Xã không mở tiểu khoản cho khách hàng nhà cung cấp mà theo dõi chung sổ chi tiết toán, chưa mở theo dõi tài khoản dự phòng Các nghiệp vụ mua bán, toán phát sinh nhiều nên việc lập chứng từ ghi sổ cuối tháng lập Đối với khách hàng thường xuyên nợ hạn lâu Hợp Tác Xã chưa có biện pháp khắc phục Đối với nhà cung cấp đòi hỏi Hợp Tác Xã phải tốn nên Hợp Tác Xã phải thường xuyên vay nợ Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu chi trả cho nhà cung cấp chưa kịp thu hồi vốn 3.2 KIẾN NGHỊ: Hợp Tác Xã Thương Mại – Dịch Vụ Phường 1, T.P Mỹ Tho đơn vị chủ đạo Tỉnh chuyên cung cấp hàng hóa, dịch vụ Vì tính chất cơng việc phải đảm bảo chất lượng thời gian bảo hành dài nên vòng quay vốn dài đặc thù địa phương phải bán gối đầu cho khách hàng Do Hợp Tác Xã dễ bị khách hàng chiếm dụng vốn ảnh hưởng tới công tác quản lý cơng nợ, hạch tốn kế tốn phản ánh kết kinh doanh Hợp Tác Xã nên có biện pháp thích hợp tích cực để tổ chức thu hồi nợ phải thu, khoản nợ hạn, thực biện pháp sau:  Có phận liên tục theo dõi khoản nợ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở khách hàng đến hạn tốn  Đưa sách ưu đãi để thu dần khoản nợ hạn từ khách hàng  Xem xét sơ tình hình tài khả tốn nợ khách hàng trước thực giao dịch mua bán SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 84 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP  Hợp Tác Xã nên mở tiểu khoản 333…, 338…,v.v… riêng biệt để theo dõi nợ công nợ, mở theo dõi thêm tài khoản dự phòng dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng bán, ……  Cần lập chứng từ ghi sổ hàng tuần theo qui định chung kế tốn Bên cạnh đó, HTX cần phải đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho khách hàng để giữ lấy uy tính khơng ảnh hưởng đến doanh thu đơn vị Muốn thực điều phải có phối hợp nhịp nhàng thủ kho, nhân viên bán hàng, kế toán đặt hàng, kế tốn ngân hàng Ban Quản Trị Ngồi ra, nhà cung cấp thường thay đổi giá chương trình khuyến ảnh hưởng đến hàng tồn kho, Hợp Tác Xã thường phải chịu tồn đọng có thay đổi chương trình khuyến ảnh hưởng đến kinh doanh Do đó, phận kinh doanh phải cân đối hàng hóa mua với thời gian khuyến nhà cung cấp sức mua khách hàng để tránh việc ứ đọng hàng hóa chậm thu hồi vốn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Hợp Tác Xã SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 85 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG KHOA CƠ BẢN –MAY CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP MỤC LỤC Tài Liệu Tham Khảo 1/ Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1, 2) ban hành theo định số 48/2006/QĐ -BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ tài – Nhà xuất tài năm 2006 2/ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 3/ Các chứng từ sổ sách kế toán năm 2011 Hợp Tác Xã TM_DV Phường 4/ Website: Webketoan.com 5/ Website: Tapchiketoan.com SVTH: Nguyễn Hoài Đức Trang 86 ... kế tốn để ghi sổ kế toán liên lưu lại nơi lập phiếu, liên (nếu có ) người nhập giữ Phiếu chi: tiến hành toán tiền hàng chi nhà cung cấp kế toán lập phiếu chi tiền cho người bán Các chứng từ kế. .. CĐKT(B01DN) Nhiệm vụ kế toán: - Ghi chép, phản ảnh theo dõi kịp thời, chặc chẽ khoản nợ phải thu phát sinh kinh doanh – chi tiết theo đối tượng, khoản toán theo thời gian - Kế toán nợ phải thu phải... khoản nợ, thời hạn toán, số nợ tồn đọng, số nợ phát sinh, số nợ thu hồi được, dự kiến khoản nợ không thu hồi mức lập dự phòng cần phải thực 1.1.2 Quy định kế toán nợ phải thu Kế toán phải mở sổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thanh toán , Kế toán thanh toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay