Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần kim khí miền trung

73 62 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 16:23

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 1.1.2 Chức nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội 1.1.3 Mục tiêu hệ thống kiểm sốt nơi 1.1.3.1 Mục tiêu chung hệ thống kiểm soát nội 1.1.3.2 Mục tiêu chi tiết công tác kế toán 1.1.4 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội 1.1.4.1 Mơi trường kiểm sốt 1.1.4.2 Hệ thống kế toán 1.1.4.3 Các thủ tục kiểm soát 1.1.5 Kiểm soát nội điều kiện áp dụng máy vi tính 1.1.5.1 Kiểm sốt q trình nhập liệu 1.1.5.2 Kiểm sốt q trình xử lý liệu 1.1.5.3 Kiểm sốt thơng tin đầu 1.1.6 Những hạn chế vốn có hệ thống kiểm sốt nội .9 1.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Nội dung chu trình bán hàng thu tiền 10 1.2.2 Các tài khoản liên quan đến chu trình bán hàng thu tiền 10 1.2.3 Chứng từ sổ sách kế toán thường sử dụng 11 1.2.3.1 Chứng từ kế toán thường sử dụng 11 1.2.3.2 Sổ sách kế toán thường sử dụng 11 1.2.4 Chức chu trình bán hàng thu tiền .11 1.2.5 Các rủi ro thường xuất chu trình bán hàng – thu tiền 13 1.2.5.1 Rủi ro bán hàng 13 1.2.5.2 Rủi ro tiền 14 1.2.5.3 Rủi ro ghi sổ kế toán 14 1.3 HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘ BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN ……………………………………………………………………………….14 1.3.1 Mục tiêu kiểm soát nội chu trình bán hàng- thu tiền 14 1.3.1.1 Nghiệp vụ bán hàng 14 1.3.1.2 Nghiệp vụ thu tiền 15 1.3.2 Kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền .16 1.3.2.1 Kiểm tra đơn đặt hàng khách hàng 16 1.3.2.2 Phê chuẩn việc bán chịu 16 1.3.2.3 Xuất kho hàng hóa 17 1.3.2.4 Chức gửi hàng 17 1.3.2.5 Lập hóa đơn 17 1.3.2.6 Ghi sổ nghiệp vụ theo dõi toán 17 1.3.2.7 Chuẩn y hàng bán bị trả lại, giảm giá chiết khấu thương mại 18 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú 1.3.2.8 Trích lập dự phòng 18 1.3.2.9 Cho phép xóa sổ khoản nợ khơng thu hồi .18 PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 19 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 19 2.1.1.1 Quá trình hình thành Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 19 2.1.1.2 Q trình phát triển Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 20 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh, chức nhiệm vụ Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 22 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động, kinh doanh Công ty 22 2.1.2.2 Chức 23 2.1.2.3 Nhiệm vụ 23 2.1.3 Đặc điểm máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 23 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 23 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .24 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung 25 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần Kim Khí Miền Trung 25 2.1.4.2 Hình thức kế tốn Cơng ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung .27 2.1.5 Hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty Cổ Phần Kim khí Miền Trung 29 2.1.5.1 Mơi trường kiểm soát 29 2.1.5.2 Hệ thống kế toán 31 2.1.5.3 Các thủ tục kiểm soát 31 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.2.1 Hệ thống kiểm soát nội chu trình bán hàng – thu tiền Cơng ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung .32 2.2.1.1 Môi trường kiểm sốt chu trình bán hàng – thu tiền 32 2.2.1.2 Hệ thống thông tin kế kế tốn chu trình bán hàng - thu tiền phục vụ nhu cầu KSNB Công ty 34 2.2.2.2 Thủ tục kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền 39 a Kiểm soát hoạt động bán hàng 39 b Kiểm soát nghiệp vụ thu tiền 42 c Kiểm soát nợ phải thu khách hàng 44 d Xử lý khoản nợ 45 PHẦN III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 49 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG .49 3.1.1 Ưu điểm 49 3.1.2 Vấn đề tồn 49 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú 3.2 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CƠNG TY 50 3.2.1 Ưu điểm 50 3.2.1.1 Mơi trường kiểm sốt 50 3.2.1.2 Hệ thống kế toán 51 3.2.1.3 Thủ tục kiểm soát chu trình bán hàng thu tiền 51 3.2.1.4 Kiểm soát việc cập nhật, kiểm tra chứng từ kế tốn máy vi tính 52 3.2.2 Những vấn đề tồn 52 3.2.2.1 Mơi trường kiểm sốt 52 3.2.2.2 Thủ tục kiểm sốt chu trình bán hàng thu tiền 53 3.2.2.3 Kiểm soát việc cập nhật, kiểm tra chứng từ kế tốn máy vi tính .54 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY 55 3.3.1 Hồn thiện mơi trường kiểm sốt 55 3.3.1.1 Cải tiến sách nhân 55 3.3.1.2 Thiết lập phòng Kiểm toán nội 55 3.3.1.3 Hoàn thiện phận Nghiên cứu thị trường 56 3.3.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm sốt chu trình bán hàng – thu tiền 57 3.3.2.1 Hồn thiện quy trình luân chuyển chứng từ 57 3.3.2.2 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt doanh thu bán hàng 57 3.3.2.3 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát nợ phải thu khách hàng 58 a Hồn thiện cơng tác thẩm định khách hàng 58 b Hoàn thiện công tác đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng 60 c Hoàn thiện báo cáo nội kiểm soát nợ phải thu khách hàng 61 3.3.2.4 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt tiền thu bán hàng tiền mặt .62 3.3.3 Hoàn thiện việc cập nhật, kiểm tra chứng từ kế toán máy vi tính 64 3.3.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 65 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ BKS Ban kiểm soát BCTC Báo cáo tài CTCP Cơng ty Cổ phần ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông GTGT Giá trị gia tăng HĐKT Hợp đồng kinh tế HĐQT Hội đồng quản trị HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội KHKD Kế hoạch kinh doanh 10 KTNB Kiểm toán nội 11 KTTC Kế toán tài 12 KSNB Kiểm sốt nội 13 TGĐ Tổng giám đốc 14 UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà Nước SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU NỘI DUNG TRANG Sơ đồ cấu tổ chức công ty 25 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 27 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty 28 Sơ đồ thẩm định khách hàng 60 Bảng báo giá bán thép xây dựng công ty vào ngày 07/01/2013 39 Phiếu thẩm định khách hàng 61 Bảng kê đối chiếu cơng nợ 62 Báo cáo tình hình cơng nợ khách hàng 63 Bảng cân đối toán tiền hàng 64 Báo cáo bán hàng hàng ngày 65 Trình tự luân chuyển chứng từ chu trình bán hàng CTCP Kim khí Miền Trung 48 Trình tự ln chuyển chứng từ chu trình thu tiền CTCP Kim khí Miền Trung 49 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú LỜI MỞ ĐẦU Ngày xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế giới mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam vận hội để phát triển chứa đựng lòng nhiều thách thức rủi ro tiềm tàng Để vượt qua thách thức mang tính cạnh tranh khốc liệt này, doanh nghiệp không cách áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm hay mở rộng kênh phân phối,…mà phải sử dụng công cụ để giám sát kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Để thực mục tiêu công tác điều hành quản lý, nhà quản trị cần đến trợ giúp nhiều công cụ khác Một công cụ xem hữu hiệu “ Hệ thống kiểm sốt nội bộ” Hiện nay, KSNB đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh tế doanh nghiệp tổ chức KSNB giúp nhà quản trị quản lý hiệu nguồn lực doanh nghiệp mình, góp phần hạn chế rủi ro, xây dựng tảng quản lý vững phục vụ cho trình mở rộng, phát triển doanh nghiệp tương lai Tại Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, nghiệp vụ bán hàng thu tiền diễn thường xuyên, với giá trị lớn hoạt động phân phối ngày mở rộng Nó đòi hỏi Cơng ty phải có quản lý chặt chẽ chu trình để hàng bán đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, chu trình thu tiền gọn nhẹ, tiện lợi đạt hiệu cao nhằm nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Vấn đề kiểm soát nội nói chung kiểm sốt nội chu trình bán hàng – thu tiền Cơng ty cần thiết Vì vậy, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu để thực đề tài: “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung” Khóa luận gồm phần chính: Phần I: Cơ sở lý luận kiểm soát nội chu trình bán hàng – thu tiền Phần II: Thực trạng cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng – thu tiền Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Phần III: Hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng – thu tiền Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Em xin chân thành cảm ơn Nhà trường, thầy cô giáo khoa Kế toán, thầy Nguyễn Hữu Phú giúp đỡ nhiệt tình anh, chị phòng Kế tốn Tài Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Trong thời gian thực khóa luận, thân có nhiều cố gắng song thời gian tiếp cận thực tế ngắn kiến thức hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong thơng cảm đóng góp ý kiến thầy để khóa luận hồn thiện tốt Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Linh SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Trong tổ chức, doanh nghiệp, chức kiểm tra, kiểm sốt ln giữ vai trò quan trọng q trình quản lý Hoạt động kiểm sốt khơng ảnh hưởng tới tính trung thực thơng tin tài chính, mà có khả chi phối đến định sản xuất kinh doanh Nó giúp đơn vị phát hiện, ngăn chặn sữa chữa kịp thời sai sót q trình q trình hoạt động Vì thế, kiểm sốt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quản lý thực thơng qua cơng cụ chủ yếu “Hệ thống kiểm sốt nội bộ” Có nhiều quan điểm khác hệ thống kiểm soát nội bộ, song kể đến vài định nghĩa sau: Theo quan điểm IFAC - Liên đồn kế tốn Quốc tế: “Hệ thống kiểm soát nội hệ thống sách thủ tục nhằm đạt bốn mục tiêu: Bảo vệ tài sản đơn vị, ngăn ngừa phát hành vi lãng phí, gian lận sử dụng tài sản không hiệu quả; Cung cấp thơng tin kế tốn xác đáng tin cậy; Đánh giá hiệu hoạt động đơn vị; Đánh giá việc chấp hành sách quy định đơn vị” Theo COSO - Ủy ban thuộc Hội đồng quốc tế Hoa Kỳ việc chống gian lận báo cáo tài chính: “Kiểm sốt nội trình nhà quản lý, hội đồng quản trị nhân viên đơn vị chi phối, thiết kế để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm thực mục tiêu sau: Sự hữu hiệu hiệu hoạt động; Độ tin cậy thông tin báo cáo tài chính; Sự tuân thủ luật lệ quy định” Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 ban hành theo Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 Bộ trưởng Bộ tài hệ thống kiểm soát nội hiểu sau: “Hệ thống kiểm soát nội quy định thủ tục kiểm soát đơn vị kiểm toán xây dựng áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa phát gian lận, sai sót; để lập Báo cáo tài trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý sử dụng có hiệu tài sản đơn vị” Như vậy, KSNB chức thường xuyên đơn vị, tổ chức sở xác định rủi ro xảy khâu cơng việc để tìm biện pháp ngăn chặn nhằm thực có hiệu tất mục tiêu đặt đơn vị 1.1.2 Chức nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội Thứ nhất, HTKSNB giúp bảo vệ tài sản thông tin không bị sử dụng lãng phí, sai mục đích, vượt thẩm quyền cho phép Đồng thời góp phần ngăn SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú chặn phát hành vi xấu, gian lận làm hại đến đơn vị Và giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu Thứ hai, HTKSNB cung cấp thông tin đáng tin cậy, nhằm làm giảm sai sót gian lận làm hại đến đơn vị Đặc biệt thơng tin để lên báo cáo tài Thứ ba, sở nội dung điều lệ xây dựng lãnh đạo đơn vị, HTKSNB theo dõi, giám sát thúc đẩy thành viên doanh nghiệp chấp hành quy định điều lệ đó, ngăn chặn hành động tái phạm gây mát, đoàn kết nội đơn vị Để mang lại đảm bảo chắn định điều lệ quản lý thực yêu cầu thể thức đề 1.1.3 Mục tiêu hệ thống kiểm sốt nơi 1.1.3.1 Mục tiêu chung hệ thống kiểm soát nội Bảo vệ tài sản đơn vị: Tài sản đơn vị bao gồm tài sản vật chất tài sản phi vật chất Tài sản vật chất tài sản hữu hình tài sản vơ hình Chúng bị đánh cắp, lạm dụng vào mục đích khác làm hư hại khơng đươc bảo vệ hệ thống kiểm soát nội thích hợp Ngồi tài sản vật chất hữu, đơn vị có tài sản phi vật chất sổ sách kế toán, tài liệu quan trọng khác… Chúng cần bảo vệ bảo mật, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Đảm bảo độ tin cậy thông tin: Thông tin kinh tế, tài máy kế tốn xử lý tổng hợp quan trọng cho việc hình thành định nhà quản lý Như thơng tin cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời thời gian, tính xác tin cậy thực trạng hoạt động; phản ánh đầy đủ khách quan nội dung chủ yếu hoạt động kinh tế, tài Các báo cáo tài lập trình bày theo quy định pháp luật Đây vấn đề thuộc trách nhiệm người quản lý Nếu thơng tin tài khơng trung thực, người quản lý chịu trách nhiệm trước Nhà nước bên thứ ba tổn thất gây cho họ Đảm bảo việc thực chế độ pháp lý: HTKSNB thiết kế đơn vị phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối định chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hệ thống kiểm sốt nội cần: Duy trì kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, quy định nhà nước việc chấp hành sách, thủ tục đơn vị; Ngăn chặn phát kịp thời xử lý sai phạm gian lận hoạt động doanh nghiệp Đảm bảo việc ghi chép kế tốn đầy đủ, xác việc lập báo cáo tài trung thực khách quan Bảo đảm hiệu hoạt động lực quản lý: Các q trình kiểm sốt đơn vị thiết kế nhằm ngăn ngừa lặp lại khơng cần thiết tác nghiệp, gây lãng phí hoạt động sử dụng hiệu nguồn lực doanh nghiệp Bên cạnh đó, định kỳ nhà quản lý thường đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp thực với chế giám sát HTKSNB doanh nghiệp nhằm nâng cao khả quản lý, điều hành máy quản lý doanh nghiệp Ngồi ra, tình hình hiệu thể qua việc sử dụng nguồn lực đơn vị, kể nguồn nhân lực cách tối ưu SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú 1.1.3.2 Mục tiêu chi tiết công tác kế tốn Tính có thật: Cơ cấu kiểm sốt nội không cho phép ghi chép nghiệp vụ không tồn nghiệp vụ giả vào sổ kế toán nhật ký Sự phê chuẩn: Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải phê chuẫn đắn người có trách nhiệm Sự đánh giá tính tốn: Khơng để xảy sai sót đánh giá, tính tốn ghi sổ số tiền nghiệp vụ giai đoạn khác q trình ghi sổ Tính đầy đủ: Khơng để nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hay tài sản có nằm ngồi sổ kế toán Chúng phải ghi đầy đủ vào sổ kế toán tổng hợp BCTC Sự phân loại: Bao gồm hệ thống tài khoản thích hợp, quy định rõ nội dung quan hệ đối ứng để phân loại nghiệp vụ kinh tế cách đắn Tính kỳ kịp thời: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải ghi nhận kịp thời, kỳ vào sổ kế tốn Q trình chuyển sổ tổng hợp: Số liệu kế toán ghi vào sổ phải tổng cộng chuyển sổ đắn, tổng hợp xác BCTC doanh nghiệp 1.1.4 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm sốt nội 1.1.4.1 Mơi trường kiểm soát a Đặc thù quản lý Đặc thù quản lý quan điểm, triết lý phong cách điều hành hoạt động doanh nghiệp nhà quản lý Các quan điểm ảnh hưởng trực tiếp đến sách, chế độ, quy định cà cách thức kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp Bởi nhà quản lý, đặc biệt nhà quản lý cấp cao người phê chuẩn định, sách, thủ tục kiểm sốt áp dụng doanh nghiệp Nhân tố ảnh hưởng lớn đến mơi trường kiểm sốt, có đặc điểm lớn là: - Quan điểm kinh doanh, phong cách lãnh đạo người quản lý cấp cao đơn vị - Cơ cấu quyền lực doanh nghiệp Mỗi nhà quản lý có nhận thức phong cách lãnh đạo khác Có nhà quản lý quan tâm đến việc lập báo cáo tài trọng đến việc hoàn thành vượt mức kế hoạch Đối với phong cách này, nhà quản lý trình kinh doanh thận trọng để giảm rủi ro cho số liệu thơng tin xác, đáng tin cậy, thủ tục kiểm sốt xây dựng hiệu Ngược lại, có nhà quản lý lại hài lòng với hoạt động kinh doanh có mức rủi ro cao thu nhiều lợi nhuận Sự khác biệt triết lý quản trị phong cách điều hành ảnh hưởng lớn đến mơi trường kiểm sốt tác động đến mục tiêu mà đơn vị đặt b Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức đơn vị phản ánh việc phân chia quyền lực, trách nhiệm nghĩa vụ người đơn vị đó, mối quan hệ hợp tác, phối hợp, kiểm soát chia thông tin lẫn người khác tổ chức Cơ cấu tổ chức xây dựng hợp lý giúp cho đạo SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú điều hành nhà quản lý thực thơng suốt mà giúp cho việc kiểm sốt lẫn trì thường xuyên chặt chẽ hơn, góp phần ngăn ngừa có hiệu hành vi gian lận sai sót hoạt động tài kế toán đơn vị Một cấu tổ chức thích hợp hiệu quả,cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Rõ ràng chức năng, nhiệm vụ thiết lập điều hành, kiểm sốt tồn hoạt động đơn vị, khơng bỏ sót phận nào, không để phận chịu kiểm soát chồng chéo; - Thực phân chia chức năng: phê chuẩn, thực nghiệp vụ kinh tế, ghi sổ kế toán bảo quản tài sản; - Đảm bảo độc lập tương đối nhiệm vụ, chức c Chính sách nhân Sự phát triển doanh nghiệp gắn liền với đội ngũ nhân viên, họ nhân tố quan trọng môi trường kiểm soát chủ thể trực tiếp thực thủ tục kiểm soát hoạt động doanh nghiệp Nếu đội ngũ nhân viên, lực lượng lao động đơn vị có lực đáng tin cậy nhiều q trình kiểm sốt khơng cần thực mà đảm bảo mục tiêu đề kiểm soát nội Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thiết kế vận hành sách thủ tục kiểm sốt chặt chẽ với đội ngũ nhân viên lực công việc thiếu trung thực phẩm chất đạo đức hệ thống kiểm sốt nội khơng thể phát huy hiệu Vì thế, nhà quản lý doanh nghiệp cần có sách cụ thể tuyển dụng, đào tạo, xếp, đề bạt, khen thưởng, kỹ luật nhân viên Chính sách nhân vơ quan trọng, sách nhân đắn phải đảm bảo sử dụng người, việc, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết lực họ d Công tác lập kế hoạch Cơng tác lập kế hoạch có ý nghĩa lớn kiểm soát nội Hệ thống kế hoạch dự toán bao gồm kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, thu chi quỹ, kế hoạch hay dự toán đầu tư, sửa chữa tài sản cố định, đặc biệt kế hoạch tài gồm ước tính cân đối tình hình tài chính, kết hoạt động luân chuyển tiền tương lai… nhân tố quan trọng mơi trường kiểm sốt Nếu cơng tác kế hoạch tiến hành cách khoa học nghiêm túc trở thành cơng cụ kiểm sốt hữu hiệu Vì vậy, thực tế nhà quản lý thường quan tâm xem xét tiến độ thực kế hoạch, theo dõi nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch lập nhằm phát vấn đề bất thường xử lý, điều chỉnh kế hoạch kịp thời e Ủy ban kiểm soát Ủy ban kiểm soát gồm người máy lãnh đạo cao đơn vị thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ quản lý chuyên gia am hiểu vê lĩnh vực kiểm sốt Ủy ban kiểm sốt thường có nhiệm vụ, quyền hạn là: Giám sát việc chấp hành luật pháp công ty; Kiểm tra giám sát cơng việc kiểm tốn viên nội bộ; Giám sát tiến hành lập báo cáo tài chính; Dung hòa bất đồng (nếu có) Ban giám đốc với kiểm tốn viên bên ngồi SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú Phòng KHKD chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tổng hợp, thống kê, báo cáo, quản lý kho hàng hóa Song xem xét thực tế Phòng KHKD thực nhiệm vụ nghiên cứu thị trường mang tính chung chung, chưa sâu vào thực tế chưa trọng mức Công ty chưa có phận kiểm tốn nội bộ, thủ tục kiểm sốt Cơng ty thiết lập chủ yếu thể tính kiểm sốt thơng qua hệ thống chứng từ phê duyệt chứng từ ý thức nhân viên thực hiện, dẫn đến chưa đảm bảo tính kiểm sốt cao chu trình Những thông tin cung cấp không đảm bảo hồn tồn trung thực tin cậy ẩn chứa sai sót gian lận Các yếu tố mơi trường bên ngồi giá hàng hóa liên tục biến động, kinh tế năm vừa qua có nhiều biến động lạm phát, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, Bên cạnh đó, thi trường có nhiều Cơng ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng có mặt hàng thép chủ yếu, kìm hãm đáng kể tới hoạt động kinh doanh Cơng ty 3.2.2.2 Thủ tục kiểm sốt chu trình bán hàng thu tiền a Đối với đơn vị trực thuộc Mặt hàng thép xây dựng mặt hàng nhạy cảm với thị trường, có số thời điểm giá biến động tăng liên tục, tăng ngày báo cáo doanh thu bán hàng đơn vị trực thuộc không phù hợp với tình hình giá biến động thị trường đơn vị trực thuộc có trường hợp bán hàng theo giá cao xuất hóa đơn ghi giá thấp cách viết hóa đơn khơng ngày với ngày bán hàng mà cụ thể viết hóa đơn trước ngày có điều chỉnh tăng giá để thu riêng phần doanh thu, trường hợp bán lẻ thu tiền mặt Hơn Cơng ty phân cấp quyền định cho Trưởng đơn vị trực thuộc (các đơn vị ngoại phạm vi Thành phố Đà Nẵng), nên việc kiểm soát giá bán đơn vị hạn chế Đồng thời việc chấp hành quy định quản lý tiền mặt cuả đơn vị trực thuộc, hầu hết không thực quy định mà Công ty ban hành, thu tiền khách để quỹ mà không nộp vào tài khoản ngân hàng Cơng ty Việc kiểm sốt doanh thu bán hàng đơn vị trực thuộc Công ty thực đợt kiểm tra định kỳ đột xuất Công ty năm kiểm tra lần việc kiểm tra doanh thu Công ty đơn vị dừng lại việc kiểm tra viêc ghi nhận đầy đủ doanh thu ghi hóa đơn bán hàng GTGT hay khơng, chưa sâu vào tìm hiểu cụ thể Thậm chí có số đơn vị xa nên việc tự kiểm soát doanh thu đơn vị chủ yếu Công tác nhân hạn chế, số lượng nhân viên ít, chưa đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ, phụ trách kế tốn kiêm nhiệm viết hóa đơn, lại khơng có phận độc lập kiểm tra, kiểm sốt việc xuất hóa đơn GTGT, nên dễ xảy sai sót việc viết sai giá bán, sách chiết khấu Mặt khác thủ trưởng đơn vị người toàn quyền định việc bán hàng, bao gồm việc định giá bán, nên dẫn đến rủi ro bán khơng giá khơng có phận kiểm soát độc lập Điều ảnh hưởng đến việc ghi nhận đầy đủ xác doanh thu SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú b Tại văn phòng Cơng ty Mặc dù có quy định quy trình luân chuyển chứng từ chu trình bán hàng - thu tiền nhân viên thực theo thói quen, cơng tác ln chuyển chứng từ phận chậm, sử dụng phần mềm kế toán Fast - Accounting việc xử lý số liệu kế tốn, khơng kết nối trực tiếp phòng KKTC, phòng KHKD đơn vị trực thuộc, việc cập nhật, xử lý cung cấp thông tin chưa kịp thời; ngồi đơn đặt hàng khách hàng nhiều cán bán hàng tiếp nhận xử lý, đơn đặt hàng không đánh số thứ tự vào sổ theo dõi, việc khơng xử lý để thất lạc khơng kiểm sốt được, nên số đơn hàng khơng thực thực chậm dẫn đến việc giao hàng không thời gian quy định Công tác thẩm định khách hàng mang tính hình thức, chưa chặt chẽ, thông tin phiếu thẩm định đơn giản, khơng đánh giá lực tài khách hàng, kết thẩm định thường thiếu xác rủi ro khơng thu nợ xảy ra, nợ khó đòi phát sinh với giá trị lớn; chưa xây dựng quy định cụ thể công tác thẩm định khách hàng Phần mềm Fast – Acounting không kết nối trực tuyến với đơn vị trực thuộc, số liệu doanh thu bán hàng cung cấp không kịp thời, số liệu phận thường khơng khớp nhau, khó khăn việc kiểm tra, đối chiếu phòng liên quan đơn vị Chẳng hạn thời điểm, muốn kiểm tra mức dư nợ khách hàng để định xem có tiếp tục bán nợ tiếp hay khơng, số liệu phòng KHKD khác với phòng KTTC Lý là: Phòng KHKD nơi lập hóa đơn bán hàng họ biết doanh thu khách hàng, không cập nhập kịp thời số tiền khách hàng tốn, tiền lại chuyển tài khoản Cơng ty phòng KTTC quản lý Ngược lại phòng KTTC khơng cập nhật kịp thời khoản phải thu khách hàng hóa đơn bán hàng ln chuyển chậm Bên cạnh Cơng ty có Bảng báo giá hàng bán cơng bố kế toán độc lập kiểm tra giá bán trước hóa đơn phát hành, khả rủi ro viết sai giá bán xảy lớn Nhân viên bán hàng thu tiền trực tiếp thường xuyên xảy ra, dẫn đến tiền thu không kịp nộp Công ty 3.2.2.3 Kiểm soát việc cập nhật, kiểm tra chứng từ kế tốn máy vi tính Hiện Cơng ty chưa quy định thời gian cụ thể cập nhật chứng từ vào phần mềm, nên số chứng từ cập nhật chậm Khi kế tốn kiểm tra, đối chiếu phù hợp chứng từ, cập nhật số liệu, chưa có người độc lập kiểm tra lại tính xác cập nhật số liệu, dẫn tới nhập sai số liệu, dẫn đến sai lệch sổ chi tiết sổ tổng hợp Mặc dù ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kiểm sốt doanh thu thu tiền, nhiên phần mềm Fast – Acounting không kết nối trực tuyến với đơn vị trực thuộc, số liệu doanh thu bán hàng đơn vị trực thuộc cung cấp không kịp thời Hiện bảng giá có cập nhật website Cơng ty chưa cập nhật kịp thời, Cơng ty cần xem xét để cập nhật kịp thời cho khách hàng ngoại tỉnh tiện theo dõi qua website SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CƠNG TY 3.3.1 Hồn thiện mơi trường kiểm sốt 3.3.1.1 Cải tiến sách nhân Việc xây dựng sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng lập phương án bố trí xếp lao động hợp lý dài hạn trách nhiệm phòng Tổ chức hành chính, để làm tốt nhiệm vụ cần có hỗ trợ, tham mưu phòng ban họ người hiểu rõ tính chất u cầu cơng việc phòng ban Cơng ty muốn xây dựng lòng tin nhân viên vào ban quản lý, nâng cao ý thức nhân viên công việc, để họ cống hiến cho Cơng ty hơn, Công ty nên: - Xây dựng phận tiếp nhận ý kiến cán nhân viên tồn Cơng ty qua hộp thư góp ý, tọa đàm trực tiếp trình bày cho phận việc bày tỏ quan điểm sách Cơng ty - Tổ chức chương trình huấn luyện, phổ biến cho nhân viên Công ty trách nhiệm họ q trình kiểm sốt chung tồn Cơng ty - Soạn thảo văn như: Văn cam kết nhân viên Công ty việc tuân thủ qui tắc, chuẩn mực kiểm soát thiết lập - Trên website bảng tin Cơng ty có ảnh kèm theo thành tích nhân viên có thành tích cao, đóng góp cho Công ty, làm gương cho nhân viên khác noi theo phấn đấu - Tăng cường, bố trí lại nhân đơn vị trực thuộc để đảm bảo độc lập bán hàng, ghi sổ kế toán thu tiền 3.3.1.2 Thiết lập phòng Kiểm tốn nội Cơng ty có BKS kiểm tra, giám sát chung hoạt động không thường xuyên mà Cơng ty lại có quy mơ lớn, với nhiều đơn vị trực thuộc cần phận chuyên môn để đánh giá tuân thủ sách thủ tục kiểm sốt, phận kiểm tốn nội Để đảm bảo tính độc lập phận kiểm tốn nội nên tổ chức thành Phòng kiểm tốn nội bộ, độc lập với phòng ban khác chịu đạo trực tiếp Tổng giám đốc Các kiểm toán viên phòng KTNB phải tách biệt cơng việc với nghiệp vụ hàng ngày, khơng chồng chéo vai trò kiểm toán nội với hoạt động khác Nhân phận kiểm toán nội bộ: Một Trưởng phòng KTNB, Phó phòng KTNB kiểm tốn viên, Với quy mô Công ty nay, số lượng nhân viên phận kiểm toán nội nên từ – người, bao gồm người am hiểu lĩnh vực kinh doanh kế tốn tài Trách nhiệm quyền hạn thành viên phận KTNB: + Trưởng phòng KTNB: người đạo công tác KTNB tất hoạt động đơn vị, ký duyệt báo cáo trực tiếp lên tổng giám đốc hội đồng quản trị kế hoạch , trình kết kiểm tốn Bố trí phân cơng cơng việc cho kiểm toán viên, tổ chức đào tạo huấn luyện kiểm tốn viên nhằm khơng ngừng nâng cao trình độ chuyên môn phẩm chất nghề nghiệp phận KTNB Đề xuất ý kiến đề xuất thay dổi sách, kế hoạch chưa phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh + Phó phòng KTNB: người làm việc trực tiếp đạo trưởng phòng, thực cơng việc theo uỷ quyền trưởng phòng KTNB, với trưởng phòng lập kế hoạch cho giai đoạn Hỗ trợ hướng dẫn kiểm tốn viên chun mơn q trình kiểm tốn, kiểm sốt, giám sát báo cáo tiếm độ thực kiểm toán kiểm tốn viên lên trưởng phòng + Các kiểm tốn viên nội bộ: Thực nhiệm vụ công việc giao theo kế hoạch kiểm toán phê duyệt, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, phó phòng kết kiểm tốn hoạt động thực chẳng hạn tính trung thực hợp lý BCTC thơng tin tài kế tốn kiểm tốn Có quyền u cầu phòng ban hợp tác q trình thực việc kiểm toán theo điều khoản quy định quyền hạn kiểm tốn viên nội Cơng ty xây dựng Một phận kiểm soát nội làm việc có trách nhiệm hiểu quả, HTKSNB Cơng ty liên tục kiểm tra hoàn thiện, điều giúp nâng cao ý thức nhân viên việc tuân thủ quy trình thiết lập làm cho hoạt động kiểm soát đạt kết cao ,tư vấn cho cấp Doanh nghiệp việc giám sát chung báo cáo tài chính, kiểm sốt nội bộ, quản lý rủi ro, đạo đức Doanh nghiệp… KTNB tư vấn sâu việc quản lý tài sản, yêu cầu tuân thủ… 3.3.1.3 Hoàn thiện phận Nghiên cứu thị trường Mơi trường bên ngồi có nhiều biến động đặc biệt sản phẩm thép Công ty kinh doanh nhạy cảm, đòi hỏi Ban lãnh đạo Cơng ty phải nhanh chóng nắm bắt thơng tin thị trường cập nhật quy định Nhà nước để góp phần tăng cường hoạt động kiểm sốt chu trình bán hàng – thu tiền Để đảm nhiệm tốt trách nhiệm nghiên cứu thị trường, Công ty nên hoàn thiện phận nghiên cứu thị trường phòng KHKD sau: Về mặt tổ chức: Gồm nhân viên trưởng phận Trách nhiệm quyền hạn: Trưởng phận: Là người đạo, ký duyệt văn bản, báo cáo nghiên cứu thị trường Và trực tiếp hướng dẫn nhân viên phần hành cơng việc phận Nhân viên nghiên cứu thị trường: Chịu đạo giám sát trực tiếp trưởng phận Và thực nhiệm vụ trưởng phận giao, trưởng phòng KHKD, TGĐ Bộ phận nghiên cứu, thu thập, cập nhật thông tin, biến động thị trường, nhu cầu tiêu dùng khách hàng, đối thủ cạnh tranh giá, sản phẩm, mẫu mã…đặc biệt thị trường đơn vị trực thuộc (trọng yếu đơn vị trực thuộc thành phố Đà Nẵng) thông qua nghiên cứu thị trường, khảo sát thực nghiệm, qua trang web, báo chí, phương tiện truyền thông, website đối thủ cạnh tranh,… Nắm bắt, nhận định biến động thị trường thời gian tới nhằm có báo cáo, giải pháp trình cho trưởng phòng KHKD TGĐ phê duyệt Ngồi cá nhận phụ trách cơng việc khác phòng KHKD phục vụ cho q trình bán hàng – thu tiền, SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú 3.3.2 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt chu trình bán hàng – thu tiền 3.3.2.1 Hồn thiện quy trình ln chuyển chứng từ Một ngun tắc hồn thiện chứng từ kiểm soát quan trọng chứng từ phải đánh số liên tục trước sử dụng, sở quan trọng góp phần nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát Đối với đơn đặt hàng: Với mục tiêu đảm bảo đơn đặt hàng xử lý, Công ty cần quy định rõ ràng việc tiếp nhận, xử lý đơn hàng qua “kênh” Cụ thể là: Bộ phận văn thư Phòng KHKD người tiếp nhận đơn đặt hàng khách hàng, sau tiếp nhận đánh số thứ tự, ghi vào sổ theo dõi chuyển cho Trưởng phòng KHKD xử lý, sau có ý kiến Trưởng phòng KHKD, đơn hàng chuyển cho phận văn thư từ chuyển tiếp cho cho phận liên quan thực Với việc quy định rõ ràng vậy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm soát việc tra cứu, tìm kiếm dễ dàng Để theo dõi chi tiết đơn đặt hàng, thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu hạn chế sai sót xảy ra, phận văn thư phòng KHKD mở ba hồ sơ: - Đơn đặt hàng chưa thực hiện: Lưu trữ theo dõi Đơn đặt hàng chưa giao hàng - Đơn đặt hàng thực hiện: Lưu trữ Đơn đặt hàng nhận hàng - Đơn đặt hàng bị hủy: Lưu trữ Đơn đặt hàng không chấp nhận Đối với hóa đơn bán hàng: Phải quy định thời gian thủ tục việc luân chuyển chứng từ Cụ thể Hóa đơn GTGT phải lập sau hồn tất việc giao hàng Phòng KHKD chuyển hóa đơn bán hàng phát hành (liên 2) phòng KTTC 10 ngày lần để ghi nhận doanh thu, chuyển giao hóa đơn phải lập bảng kê hóa đơn theo trình tự thời gian, phận lập hóa đơn phòng KHKD, kế tốn bán hàng phòng KTTC tiến hành đối chiếu ký xác nhận Việc quản lý hóa đơn quan trọng, để tiện cho việc theo dõi chi tiết hóa đơn, thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu hạn chế sai sót, nhân viên phòng KHKD ngồi tiến hành lập bảng kê theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn theo trình tự thời gian hóa đơn: Hóa đơn bán hàng điều chỉnh, hóa đơn bán hàng thực hiện, hóa đơn bán hàng bị hủy tổng hợp thuộc nào, theo số seri bao nhiêu, 3.3.2.2 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt doanh thu bán hàng Với mục tiêu đảm bảo số liệu cung cấp kịp thời, xác thống phòng KHKD, KTTC đơn vị trực thuộc; nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt doanh thu bán hàng nhằm hạn chế rủi ro doanh thu, Cơng ty nên trang bị sử dụng phần mềm ứng dụng thống nhất, gọi “phần mềm quản lý” Trong bao gồm tất hoạt động quản lý tồn Cơng ty như: Quản lý kinh doanh, quản lý tài chính,…và phần mềm phải kết nối trực tuyến từ phòng đến đơn vị trực thuộc Cơng ty Để kiểm sốt doanh thu Cơng ty cần kiểm sốt tốt cơng tác quản lý giá bán hàng hóa đơn vị trực thuộc nên Cơng ty cần: Kiểm sốt xây dựng giá bán: Hàng hóa Cơng ty mua bán lại, khơng phải hàng hóa Công ty sản xuất, nên Công ty định sách giá bán cho đơn vị trực thuộc, việc định sách giá bán cho đơn vị phải vào sách giá bán Nhà sản xuất khu vực SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú Nên Công ty đơn vị trực thuộc chủ động việc bán hàng, thực phân cấp quyền định giá bán cho Trưởng đơn vị phù hợp với giá thị trường khu vực Tuy nhiên Cơng ty có quyền can thiệp giá bán đơn vị xây dựng thấp mức giá bình quân chung thị trường thời điểm Kiểm soát giá bán hàng hóa: Sau giá bán TGĐ Cơng ty phê duyệt, phòng KHKD chuyển cho phòng KTTC (bao gồm thông báo giá bán văn phòng Cơng ty thơng báo giá bán đơn vị trực thuộc), sau phòng KTTC cập nhật tất giá bán mặt hàng vào phần mềm quản lý, sau kiểm tra xác tất thơng tin cập nhật, phòng KTTC dùng mật riêng để khóa chức lại, đảm bảo không phép sữa đổi thông tin giá bán hàng thời gian có hiệu lực Thực giải pháp trên, giảm bớt khâu kiểm tra phát hành hóa đơn GTGT phòng KTTC, tránh việc viết sai giá bán, đặc biệt khơng xảy trường lập hóa đơn khơng với ngày bán hàng, hạn chế tình trạng chạy giá số đơn vị trực thuộc Doanh thu bán hành ghi nhận đầy đủ xác, phản ánh tính hính thực tế hoạt động kinh doanh Cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty cần có quy định chế độ báo cáo định kỳ, quy định xử phạt nặng trường hợp bán giá không giá công bố như: Yêu cầu trưởng đơn vị vi phạm đền bù toàn số tiền chênh lệch bán hàng có giá thấp giá bán quy định Việc thu tiền qua ngân hàng rủi ro, cơng tác kiểm sốt tiền thu từ bán hàng qua ngân hàng đơn giản có ba chủ thể độc lập với q trình kiểm sốt Cơng ty, Ngân hàng khách hàng Cơng ty cần khuyến khích khách hàng tốn qua chuyển khoản, đơn vị trực thuộc 3.3.2.3 Hoàn thiện thủ tục kiểm sốt nợ phải thu khách hàng a Hồn thiện công tác thẩm định khách hàng Thẩm định khách hàng khâu quan khâu hạn chế việc phát sinh nợ phải thu khó đòi Mặc dù Cơng ty có phân cơng trách nhiệm phòng KTTC, KHKD đơn vị trực thuộc việc thẩm định khách hàng quy định chưa cụ thể, rõ ràng thực tế chưa có phận thẩm định khách hàng riêng biệt Chủ yếu nhân viên phòng KHKD KTTC giao nhiệm vụ thu thập thông tin để đánh giá khách hàng, việc thẩm định không đạt hiệu cao, phát sinh nợ khó đòi Để hạn chế nợ phải thu khó đòi, Cơng ty cần xây dựng quy định cụ thể công tác thẩm định khách hàng bao gồm vấn đề sau: Về mặt tổ chức: Thành lập tổ thẩm định khách hàng bao gồm nhân viên phòng KHKD phòng KTTC, người am hiểu kinh doanh tài Về nhiệm vụ: - Đánh giá lại kết thẩm định khách hàng đơn vị trực thuộc gửi lên; - Tiến hành thu thập thông tin khách hàng qua kênh như: trang Web khách hàng, Báo cáo tài chính, quan hệ mua bán có từ trước với đơn vị khác,… - Sau có thơng tin cần thiết, tổ thẩm định tiến hành đánh giá, phân tích lực tài chính, uy tính tốn đưa nhận xét, ý kiến đề xuất Căn vào SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú kết thẩm định, Trưởng phòng KHKD, KTTC xem xét đề xuất TGĐ Công ty định bán chịu hay không Trường hợp TGĐ phê duyệt đồng ý, phòng KHKD lập ủy quyền cho đơn vị thực Trường hợp không đồng ý, Phiếu thẩm định chuyển lại cho tổ thẩm định thông báo cho đơn vị biết để đơn vị thông báo từ chối khách hàng - Xây dựng Phiếu thẩm định khách hàng trình TGĐ phê duyệt thực thống chung cho toàn Công ty - Lưu trữ thông tin khách hàng qua thẩm định Về trách nhiệm: - Thực đầy đủ nhiệm vụ theo quy định phân cơng; chịu trách nhiệm trước TGĐ tính trung thực kết thẩm định - Tuân thủ nguên tắc bảo mật thơng tin trừ có cho phép TGĐ Về mặt quyền hạn: - Có quyền yêu cầu phận cung cấp tài liệu có liên quan - Đưa kết thẩm định ý kiển đề xuất chịu trách nhiệm rủi ro số liệu thẩm định không xác, khơng chịu trách nhiệm rủi ro thực ý kiến đề xuất Sơ đồ 3.1: Sơ đồ thẩm định khách hàng Tổ thẩm định - Đánh giá - Thu thập thông tin - Phân tích - Kiến nghị - Lưu trữ thơng tin Phiếu thẩm định khách hàng Đồng ý Một tổ thẩm định làm việc có trách nhiệm hiệu quả, thơng tin khách hàng thu thập đầy đủ xác, kết thẩm định đáng tin cậy, nợ phải thu khó đòi giảm thiểu đáng kể Sau hoàn thành thẩm định khách hàng xong, tổ thẩm định đưa phiếu thẩm định khách hàng Và phiếu thẩm định khách hàng thiết kế hoàn thiện với nội dung sau: SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú Bảng 3.1 Phiếu thẩm định khách hàng CƠNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ĐƠN VỊ: Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày…tháng…năm… PHIẾU THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG Tên khách hàng:………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Giấy chứng nhận ĐKKD: Số:………Ngày cấp:………….Nơi cấp:…………… Vốn điều lệ:……………………………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………… Các cơng trình thực hiện:…………………………………………………… Chủ đầu tư:……………………… ; Nguồn vốn đầu tư:………………………… Kết giao dịch với khách hàng: Doanh số:……….… ; Giá trị toán:…………….; Số dư nợ:……… …… Tình hình tài khách hàng: Tổng tài sản:……………; Vốn chủ sở hữu:……… ; Nợ phải trả:……………… Tỷ suất tự tài trợ (%):……………; Tỷ suất lợi nhuận/VCSH (%):……………… Khả toán nhanh (lần):………………………………………………… Khả toán hành (lần):…………………………………………… Đánh giá tình hình tài uy tính tốn:……………………………… 10 Kiến nghị:………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tổng Giám Đốc Phòng KHKD Phòng KTTC Tổ thẩm định b Hồn thiện cơng tác đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng Ngoài việc thực đối chiếu xác nhận nợ bán hàng với khách hàng cơng cụ kiểm sốt hữu hiệu thu tiền bán hàng kể thu tiền mặt thu qua ngân hàng Bên cạnh Biên đối chiếu xác nhận nợ Cơng ty nên thiết kế bảng kê đối chiếu cơng nợ nhằm hồn thiện, chặt chẽ việc xác nhận nợ với khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú Bảng 3.2 Bảng kê đối chiếu cơng nợ CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 16 Thái Phiên - Hải Châu - Đà Nẵng Điện thoai: 0511.3821604 Fax: 0511.3823306 BẢNG KÊ ĐỐI CHIẾU CƠNG NỢ Cơng ty cổ phần Kim khí Miền Trung xin báo đến Cơng ty…………………………… 1/ Tính đến hết ngày … tháng… năm…… - Cơng ty nợ số tiền là:……….… đồng - Cơng ty nợ số tiền là:………… USD - Số tiền trừ khoản chiết khấu phổ thông - Số tiền trừ khoản chiết khấu phổ thông : …………………………………….đồng ……………………………………….USD - Số tiền trừ khoản hàng bán bị trả lại: - Số tiền trừ khoản hàng bán bị trả lại: …………………………………… đồng …… ……….………………….…… USD phát sinh: Từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012, gồm Thanh toán Nhập hàng Tiền USD Tiền VND Tiền USD Tiền VND Tổng cộng 3/ Tính đến hết ngày……tháng… năm…… Cơng ty nợ số tiền là:…………đồng Cơng ty nợ số tiền là:…………… USD Số tiền trừ khoản chiết khấu phổ Số tiền trừ khoản chiết khấu phổ thông: ……………………… … đồng thông………………………… …… USD Số tiền trừ khoản hàng bán bị trả lại : ……………………………….….đồng Số tiền trừ khoản hàng bán bị trả lại : ……………… ……………………….USD Xin Q vị vui lòng ký xác nhận tính xác số liệu gửi đối chiếu Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Ngày… tháng… năm…… Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Cơng ty ……………………………… TP.KTTC Tổng Giám đốc Kế tốn Giám đốc c Hồn thiện báo cáo nội kiểm sốt nợ phải thu khách hàng Do mặt hàng kinh doanh chủ yếu Công ty thép xây dựng, khách hàng Cơng ty xây dựng cơng trình lớn như: Thủy điện, Nhà cao tầng, hệ thống cầu,…mà dự án thường toán theo khối lượng theo giai đoạn, việc giải ngân phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư, nên phương thức bán trả chậm chủ yếu dẫn đến doanh thu bán hàng trả chậm chiếm tỷ cao tổng doanh thu bán hàng đơn vị nợ phải thu bán hàng chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản Công ty Cụ thể vào quý I năm 2012: SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú Phải thu khách hàng có giá trị 198.364.072.102 đồng Trong tổng tài sản 360.768.659.019 đồng 198.364.072.102 X 100% = 54,98% 360.768.659.019 Như nợ phải thu chiếm 54,98% cấu tài sản Công ty quý I năm 2012, tỷ lệ cao,chứng tỏ Công ty bán hàng trả chậm cho khách hàng lớn Với mục tiêu đánh giá đắn khoản nợ phải thu để có biện pháp kiểm soát thu hồi nợ hạn, hạn chế nợ hạn phát sinh kéo dài rủi ro khơng thu hồi nợ, đồng thời có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn kịp thời việc đơn vị tự ý cấp vượt mức tín dụng cho phép, Cơng ty nên dựng lại mẫu báo cáo công nợ phù hợp nhằm cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng giúp cơng tác kiểm sốt cơng nợ tốt mẫu khơng phù hợp Sau mẫu báo cáo giúp cho việc đối chiếu, kiểm tra kế toán, công tác so sánh, đánh giá nhà quản lý có nhu cầu: Bảng 3.3 Báo cáo tình hình cơng nợ bán hàng Cơng ty CP Kim khí Miền Trung Đơn vị: BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ BÁN HÀNG Ngày…tháng ….năm… ĐVT: đồng Số dư nợ đến / / Lập biểu Mức dư nợ ủy quyền Số nợ vượt mức ủy quyền Phụ trách Kế toán Thủ trưởng đơn vị Đối với trường hợp bán nợ vượt mức tín dụng cho phép dễ dẫn đến hình thành nợ phải thu khó đòi Để kiểm sốt nợi phải thu khó đòi, Cơng ty cần có biện pháp xử lý nghiêm như: § Kiểm điểm yêu cầu trưởng đơn vị cam kết thời hạn thu tiền khách hàng § Trường hợp tái phạm không thu hồi nợ quy trách nhiệm cá nhân Trưởng đơn vị phải đền bù 3.3.2.4 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt tiền thu bán hàng tiền mặt a Tại văn phòng Cơng ty Để kiểm sốt tiền thu từ bán hàng giảm rủi ro nhân viên bán hàng thu tiền khách hàng không nộp Công ty kịp thời, Cơng ty cần phải có quy định rõ: Khi khách hàng mua hàng trả tiền mặt phải đến phòng SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú KTTC Công ty nộp trực tiếp, không cho phép nhân viên bán hàng tự ý thu trực tiếp khách hàng Cuối ngày thủ kho phải báo cáo lượng hàng xuất ngày gửi phòng KTTC Công ty Căn lệnh xuất hàng duyệt (bán hàng thu tiền ngay), kế toán kiểm tra số lượng thực xuất đối chiếu với lượng tiền thu có phù hợp hay khơng Hiện cuối tháng kế toán toán thủ quỷ đối chiếu số dư tồn quỹ, việc dễ dẫn đến rủi ro thủ quỹ không nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng số dư tồn quỹ hàng ngày lớn triệu thủ quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân Do Cơng ty cần quy định: Cuối ngày kế toán toán thủ quỹ phải tiến hành đối chiếu số dư tồn quỹ, số dư tồn quỹ lớn triệu, yêu cầu thủ quỹ phải nộp vào tài khoản Ngân hàng, sau rút số dư tồn quỹ cuối ngày ký xác nhận thủ quỹ, kế toán toán trưởng phòng KTTC Ngồi Cơng ty nên lập bảng cân đối tốn hàng bán cơng nợ phải thu gởi cho khách hàng để thông báo cho khách hàng biết tình hình thu tiền đồng thời đối chiếu số liệu có khớp hay khơng Cuối tháng phải trình bảng cân đối cho kế toán trưởng, để tiến hành kiểm tra, kiểm soát đảm bảo việc đối chiếu có diễn số liệu kế tốn xác Bảng 3.4: Bảng cân đối tốn tiền hàng Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 16 Thái Phiên – Q Hải Châu - TP Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI THANH TOÁN TIỀN HÀNG Tháng Năm Khách hàng: Chứng từ Số công nợ Bằng tiền mặt Bằng TGNH Số nợ Số Ngày …… ………… ………… ………… ………… ……… …… ………… ………… ………… .……… .… …… Tổng Phản hồi từ phía khách hàng:………………………………………………………………… Khách hàng Kế toán bán hàng TP.KTTC b Tại đơn vị trực thuộc: Do đội ngũ nhân viên đơn vị trực thuộc số lượng nên phải kiêm nhiệm nhiều việc, việc kiểm tra đối chiếu gặp nhiều khó khăn, có sai sót tiến hành kiểm tra, đối chiếu Mặt khác nay, Công ty chưa thực biện pháp kiểm soát lượng tiền thu tiền mặt đơn vị Với đặc điểm đơn vị trực thuộc xa văn phòng Cơng ty nên để kiểm sốt lượng tiền thu vào hàng ngày tránh gian lận xảy ra, Công ty cần tăng cường biện pháp sau: - Quy định chế độ báo cáo bán hàng định kỳ hàng ngày, hàng tuần,…và cuối ngày fax Công ty SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú - Căn báo cáo đơn vị, phòng KTTC có trách nhiệm kiểm tra doanh thu bán hàng (có thuế GTGT) lượng tiền đơn vị nộp tài khoản Cơng ty có phù hợp hay khơng - Cơng ty cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất tiền mặt quỹ so với tổng số tiền mà thủ quỹ ghi chép với hệ thống theo dõi hàng tồn kho kiểm kê hàng hóa phát giao dịch bán hàng mà chưa hạch tốn, số tiền chưa nộp Cơng ty Có hình thức xử phạt nặng bị phát gian lận làm giảm động lực thủ quỹ ăn cắp tiền hay nhân viên thu tiền không nộp Công ty Thiết kế báo cáo bán hàng hàng ngày giúp phát số tiền tồn quỹ số tiền nộp vào Công ty, thuận tiện cho công tác quản lý theo dõi, phát gian lận Dưới mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày: Bảng 3.5: Báo cáo bán hàng hàng ngày Công ty CP Kim khí Miền Trung Đơn vị: BÁO CÁO BÁN HÀNG HÀNG NGÀY ĐVT: đồng Số lượng Giá bán Doanh thu Tổng cộng Số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng công ty:…………………………………………… Đà Nẵng, ngày…tháng….năm Thủ kho Thủ quỹ Phụ trách Kế toán Thủ trưởng đơn vị 3.3.3 Hoàn thiện việc cập nhật, kiểm tra chứng từ kế tốn máy vi tính Quy định thời gian cụ thể cập nhật chứng từ vào phần mềm Kế toán nên cập nhật vào phần mềm nhận chứng từ, có cố xảy ngày hơm sau phải nhập liệu Nó giúp việc cập nhật chứng từ kịp thời, tránh tình trạng chứng từ bị bỏ sót chúng từ thất lạc làm cho thơng tin kế tốn thiếu xác Sau kế toán phần hành tiến hành kiểm tra, nhập liệu chứng từ vào phần mềm, đột xuất định kỳ phó phòng nên tiến hành kiểm tra xem xét kế tốn phần hành nhập liệu chứng từ hay chưa Định kỳ mời chuyên gia máy tính kiểm tra phần mềm tránh sai sót kỹ thuật ảnh hưởng tới q trình nhập liệu kết xuất liệu Yêu cầu kế toán phụ trách phần hành thay đổi mật khẩu, mật phải có tính bảo mật cao Phòng KHKD cần cập nhật kịp thời nhanh chóng bảng giá website Cơng ty để giúp khách hàng có thơng tin kịp thời xác, giảm thiểu trường hợp đơn vị trực thuộc tự giá SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú 3.3.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Góp phần khơng nhỏ việc kiểm sốt chu trình bán hàng thu tiền, khách hàng đóng vai trò nhân tố vơ quan trọng chu trình Chính Cơng ty nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng phần góp phần cải thiện mơi trường kiểm sốt chu trình bán hàng thu tiền Hiện nay, khơng công ty dịch vụ cần phải làm hài lòng khách hàng, mà kể doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại cần trọng tới vấn đề Đòi hỏi Cơng ty phải nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng, hài lòng khách hàng Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung chưa thực trọng tới vấn đề Để khách hàng xem Công ty địa điểm đáng tin cậy uy tín Cơng ty cần thõa mãn yếu tố: “Các yếu tố sản phẩm, yếu tố thuận tiện, yếu tố người”: Chọn nguồn hàng chất lượng từ nhà cung cấp có tên tuổi để cung ứng cho khách hàng Tổ chức khóa học, huấn luyện cho nhân viên thái độ niềm nở ân cần chu đáo, cách ứng xử với khách hàng khâu bán hàng thu tiền Có sách ưu đãi vận chuyển cho khách hàng xa địa bàn Công ty Thiết lập “Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng” bao gồm nội dung như: - Ý kiến khách hàng sản phẩm - Ý kiến khách hàng thái độ phục vụ nhân viên, - Ý kiến khách hàng thủ tục Công ty chu trình bán hàng thu tiền - Đóng góp khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ Công ty Định kỳ hàng tháng, hàng quý phòng KHKD lập bảng tổng hợp đánh giá khách hàng kiến nghị giải pháp, báo cáo lên TGĐ xem xét, phê duyệt Thường niên, Cơng ty nên trì tổ chức lễ tri ân khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn, khách hàng tên tuổi thân tín với Công ty SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Trang 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bên cạnh thuận lợi mà mang lại việc cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Do vậy, để Công ty tồn phát triển bền vững đòi hỏi nhà quản lý phải kiểm sốt tốt quy trình hoạt động đơn vị doanh nghiệp thương mại cần kiểm soát chặt chẽ chu trình bán hàng thu tiền Khóa luận cho thấy tầm quan trọng hệ thống KSNB nói chung KSNB chu trình bán hàng – thu tiền nói riêng Nhận thấy vai trò chu trình bán hàng – thu tiền, chu trình chủ yếu, diễn thường xuyên hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, Công ty cần xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị Một chu trình bán hàng thu tiền kiểm sốt tốt góp phần nâng cao hiệu công tác bảo vệ tài sản, tiền bạc công ty, giúp cho nhà quản lý đưa định kinh doanh, quản lý xác nhằm đạt hiệu kinh doanh nâng cao uy tín cho Cơng ty Qua trình tìm hiểu nghiên cứu thực trạng kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, em nhận thấy Công ty xây dựng HTKSNB hiệu Bên cạnh ưu điểm có từ hệ thống kiểm sốt nội bộ, Cơng ty không tránh khỏi hạn chế định Trong điều kiên kinh tế năm qua có nhiều biến động giá cả, nhu cầu người tiêu dùng,…đồng thời thị trường có nhiều đối thủ canh tranh đối thủ tiềm ẩn cơng tác KSNB chu trình bán hàng thu tiền Cơng ty cần thiết phải hoàn thiện, giúp khắc phục vấn đề tồn để Cơng ty đứng vững thị trường nước quốc tế Mặc dù khóa luận hồn thành giới hạn mặt thời gian kiến thức hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Mong q thầy cơ, anh chị bạn góp ý để đề tài “ Hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hang thu tiền Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung” hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Nhà trường, thầy cô giáo khoa Kế toán, thầy giáo ThS Nguyễn Hữu Phú, anh chị phòng Kế tốn - Tài Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Linh SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Phú TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Vũ Hữu Đức (2011), Kiểm toán, NXB Lao động - Xã hội, Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Đình Hương (2000), Kiểm tốn nội đại, NXB Tài chính, Hà Nội ThS Nguyễn Thị Hồng Minh, Bài giảng kiểm toán nội bộ, Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng ThS Dương Đình Ngọc (2009), “Hệ thống kiểm sốt nội - Chìa khóa vàng quản trị kinh doanh hiệu quả”, Nội san công ty TNHH kiểm toán Apec, (Số 76) Ths Nguyễn Thị Khánh Vân(2011), Bài giảng chuyên đề kiểm soát nội bộ, Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Bộ Tài ban hành ngày 20/3/2006 Các trang web: www.kiemtoan.com.vn www.ketoan.org www.tailieu.vn www.thuvienluanvan.com www.vacpa.org.vn www.apec-audit.com.vn w.w.w.cevimetal.com.vn SVTH: Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp: K15KKT6 ... tục kiểm soát 31 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.2.1 Hệ thống kiểm sốt nội chu trình bán hàng – thu tiền. .. triển Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 2.1.1.1 Q trình hình thành Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Tiền thân Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung - CEVIMETAL Cơng ty Kim khí Miền Trung, Doanh... Hữu Phú PHẦN II THỰC TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2.1.1 Q trình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần kim khí miền trung , Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần kim khí miền trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay