Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tiễn tỉnh bình dương

116 19 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 16:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC DIỆP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC DIỆP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƢƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834 0402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Diệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn, em nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Chiến Thắng, giảng viên khoa Chính sách công, Học viện khoa học xã hội, người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Học viện khoa học xã hội nói chung, thầy khoa Chính sách cơng nói riêng truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, giúp em có sở lý thuyết vững vàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, ln tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Diệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 Đầu tư trực tiếp nước 1.2 Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước .15 1.3 Các yếu tố tác động đến thực sách thu hút đầu tư trực tiếp nước .31 1.4 Các nhân tố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 34 1.5 Kinh nghiệm số tỉnh thực sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 38 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 42 2.1 Tổng quan hệ thống sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn tỉnh Bình Dương 42 2.2 Thực trạng sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước .46 2.3 Các nhân tố thu hút vốn trực tiếp nước tỉnh Bình Dương 49 2.4 Phân tích SWOT thu hút vốn trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Dương 53 2.5 Đánh giá tổng quát sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bình Dương thời gian qua .56 2.6 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .61 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG 64 3.1 Phương hướng thực sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bình Dương 64 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Dương 66 3.3 Các kiến nghị để hồn thiện sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước .72 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Association of South-East Asian Nation Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APEC : Asia – Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương ASEM : The Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á–Âu AFTA : ASEAN’S Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN EU : European Union Liên hiệp Châu Âu FDI : Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội MNCS : Multinational corporations Các công ty đa quốc gia NAFTA : North America Free Trade Agreement Hiệp định Thương mại Tự Bắc Mỹ TNCs : Trans National Corporations Công ty xuyên quốc gia WTO : World Trade Organization Tổ chức thương mại giới KTTĐPN : Kinh tế trọng điểm phía Nam KCN : Khu cơng nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 năm tiếp theo, Đảng Cộng sản Việt Nam Chính Phủ đưa tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6.5-7% hàng năm phấn đấu GDP bình quân đầu người lên 20003000USD/người/năm Để thực mục tiêu u cầu vốn thử thách lớn khó giải kinh tế Việt Nam Theo tính tốn sơ bộ, để uy trì tốc độ tăng trưởng GDP 6.5-7%/năm mục tiêu đề ra, giai đoạn từ đến năm 2020 Việt Nam cần đầu tư khoảng 95-100 tỷ USD So với lực tiết kiệm nội địa đất nước số thực khổng lồ; cần phải tính đến khả huy động nguồn vốn từ bên ngồi Về ngun tắc muốn tích lũy cần tăng cường sản xuất thực hành tiết kiệm, thu hút vốn đầu tư nước cách tạo vốn tích lũy nhanh mà nước sau làm Đầu tư nước ngồi nói chung đầu tư trực tiếp nước ngồi nói riêng hoạt động kinh tế đối ngoại có vị trí vai trò ngày to lớn, trở thành xu hướng thời đại Đối với trình phát triển kinh tế Việt Nam, từ điểm xuất phát thấp, đầu tư trực tiếp nước ngồi có vai trò quan trọng, nguồn bổ sung vốn cho đầu tư, kênh để chuyển giao công nghệ, giải pháp để tạo việc làm thu nhập cho người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế Về việc thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Việt Nam Đảng Nhà nước ta coi chủ trương quan trọng nhằm góp phần khai thác nguồn lực nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển đất nước Để tăng cường hoạt động thu hút FDI vào nước ta Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX rõ nhiệm vụ nhà nước ta thời gian tới là: “Tạo điều kiện kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi phát triển thuận lợi, hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thu hút công nghệ đại tạo nhiều việc làm Cải thiện môi trường kinh tế pháp lý để thu hút vốn đầu tư nước ngồi.” Nhận thức vị trí vai trò to lớn đầu tư trực tiếp nước ngồi, Chính phủ Việt Nam ban hành sách khuyến khích đầu tư nước ngồi vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhà đầu tư nước vào Việt Nam Phương châm đa dạng hóa đa phương hóa hợp tác đầu tư với nước sở hai bên có lợi tơn trọng lẫn Chính Phủ Việt Nam coi vấn đề sử dụng hiệu đầu tư trực tiếp nước tổng thể chiến lược phát triển tăng trưởng kinh tế nước ta nhiệm vụ chiến lược trọng yếu Trong phạm vi định, nói việc thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục bền vững mà Việt Nam theo đuổi, thời điểm xuất phát thấp tại, phụ thuộc nhiều vào việc giải nhiệm vụ nói Xuất phát từ vùng kinh tế, trị quan trọng khu vực này, để đạt mạnh trên, lợi vị trí địa lý tỉnh Bình Dương phải có sách biện pháp nhằm cải thiện mơi trường đầu tư làm tăng tính hấp dẫn thu hút nhà đầu tư nước Đầu tư trực tiếp nước phận quan trọng đánh giá “chìa khóa vàng ” Là đòn bẫy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, kinh tế vùng góp phần đưa đất nước hội nhập sâu với giới Địa phương tiếp nhận nguồn vốn đầu tư cung cấp vốn mà tiếp cận khoa học cơng nghệ đại kinh nghiệm quản lý tiên tiến Vì việc thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư trở thành vấn đề quan trọng với nhiều địa phương nhiều nước giới đặc biệt nước phát triển Sự đóng góp FDI nguồn vốn quan trọng bổ sung cho đầu tư phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, khai thác nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực nước Tạo điều kiện thực tốt chiến lược cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Vì việc xây dựng, ban hành sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn tỉnh Bình Dương quan trọng mang tầm chiến lược phát triển kinh tế 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Có nhiều đề tài nghiên cứu FDI là: Nguyễn Chiến Thắng, 2014 (Chủ nhiệm đề tài) “Thu hút đầu tư trực tiếp nước bối cảnh phân cấp” Đề tài NCKH cấp Bộ Nhóm tác giả đề cập việc phân cấp tạo bất cập cho tình hình thu hút FDI đề xuất giải pháp sách nhằm tiếp tục tăng cường thu hút FDI đồng thời hạn chế bất cập liên quan đến việc thu hút FDI thời gian qua Ngô Thị Hải Xuân, 2011 (Chủ nhiệm đề tài) “Những giải pháp chiến lược khắc phục tình trạng cân đối hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam” Đề tài NCKH cấp Bộ Nhóm tác giả đề cập hạn chế cân đối hoạt động FDI Việt Nam đề xuất giải pháp khắc phục Hồng Thị Bích Loan, 2008, “Thu hút đầu tƣ trực tiếp công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam”, nhà xuất Chính trị Quốc gia Tác giả cho thấy toàn cảnh tranh cơng ty xun quốc gia dòng lưu chuyển vốn FDI toàn cầu, chiến lược đầu tư trực tiếp của công ty xuyên quốc gia thực trạng đầu tư trực tiếp của công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam Nguyễn Xuân Trung, 2012,” Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 Luận án Tiến sĩ Khoa học Thông qua việc phân tích số vấn đề đầu tư trực tiếp nước Việt Nam liên quan đến: cân đối vĩ mô, bảo vệ môi trường chuyển giao công nghệ; tác động lan tỏa, liên kết doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước… Tác giả làm sáng tỏ số mặt tích cực tiêu cực đầu tư trực tiếp nước ngồi Từ đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng thu hút sử dụng FDI Việt Nam Bùi Huy Nhượng, năm 2005 “Một số biện pháp thúc đẩy việc triển khai thực dự án đầu tư trực tiếp nước Việt Nam”, luận án tiến sĩ Tác giả tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam Tìm nguyên nhân phía nhà nước cản trở ty xuyên quốc gia có lực tài cơng nghệ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Samoa quốc gia, vùng lãnh thổ có mối quan hệ lâu dài bền vững với tỉnh Bình Dương Trong đó, Đài Loan có vốn đầu tư đăng ký lớn với 772 dự án có tổng số vốn đăng ký tỷ 869 triệu đô la Mỹ, chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước toàn tỉnh Đứng thứ Nhật Bản với 250 dự án có tổng số vốn đăng ký tỷ 253 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ với 163 dự án có tổng số vốn đăng ký tỷ 764 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ với 633 dự án có tổng số vốn đăng ký tỷ 756 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,68% tổng vốn đầu tư Xuất ngày nhiều tập đoàn, cơng ty xun quốc gia có lực tài cơng nghệ đầu tư vào Bình Dương Bên cạnh quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á có số dự án đầu tư lớn vào tỉnh Bình Dương có quốc gia, vùng lãnh thổ đến từ châu Âu Bắc Mỹ với số dự án vốn đầu tư ngày chiếm tỷ trọng cao tổng lượng đầu tư nước vào Việt Nam nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng Các quốc gia, vùng lãnh thổ đem đến nguồn công nghệ đại phương thức quản lý tiên tiến góp phần vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa cơng nghiệp tỉnh Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo ngành nghề đứng đầu thu hút vốn đầu tư nước ngồi với 2.406 dự án hiệu lực, với 15 tổng vốn đầu tư 19 tỷ đô la Mỹ, chiếm 82% tổng vốn đầu tư đăng ký toàn tỉnh Đứng thứ lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tỉnh thu hút dự án có quy mơ lớn đầu tư sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư với 37 dự án hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14% tổng vốn đầu tư đăng ký toàn tỉnh Những lĩnh vực khác thương mại dịch vụ phân phối hàng hóa, xây dựng, vận tải bước chiếm số vốn tương đối lớn cấu lĩnh vực đầu tư tỉnh Bình Dương Cơng nghiệp phụ trợ thu hút mạnh vốn FDI Tại Bình Dương, cơng nghiệp phụ trợ (CNPT) bắt đầu phát triển nhanh từ năm 2005 Riêng CNPT ngành dệt may, da giày, khí, điện - điện tử, chế biến gỗ địa bàn tỉnh phát triển mạnh số lượng doanh nghiệp (DN), giá trị sản xuất, doanh thu có đóng góp quan trọng cho phát triển ngành công nghiệp chế biến tỉnh nhà Hiện nay, Bình Dương hình thành ngành công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày, khí, điện - điện tử Tỉnh phát triển riêng khu công nghiệp Bàu Bàng, rộng 300 chuyên lĩnh vực CNPT để tăng cường thu hút nguồn vốn FDI Nhờ có chủ động việc thu hút phát triển CNPT nên Bình Dương xem địa phương hấp dẫn nhà đầu tư đến Việt Nam làm ăn Ngành CNPT tạo tiềm lợi lớn để DN Bình Dương vùng phụ cận chủ động giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập Với lợi 28 khu công nghiệp, cụm công nghiệp hàng trăm DN sản xuất hàng hóa lớn, Bình Dương trở thành trung tâm thu hút vốn FDI vào CNPT lớn nước Ông Lương Quang Trung - Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc TP.Hồ Chí Minh cho biết, Bình Dương tỉnh có mơi trường đầu tư tốt, hạ tầng khu cơng nghiệp đại có quan tâm sâu sát lãnh đạo tỉnh, nên tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Ngoài ra, năm gần đây, Bình Dương trọng phát triển CNPT nên chắn thời gian tới có nhiều DN tìm đến đầu tư Ơng Nguyễn Thanh Trúc - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, chủ trương tỉnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao thâm dụng lao động, dự án ngành CNPT Thời gian qua, Bình Dương thu hút mạnh vốn FDI vào ngành CNPT dự án Cơng ty Cổ phần Tetra Park Bình Dương (Singapore) có vốn đầu tư đăng ký 124 triệu la Mỹ Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, chun sản xuất bao bì đóng gói vơ trùng từ giấy, nhựa nhơm để đóng gói thực phẩm Dự án Công ty TNHH Sewoon Medical Vina (Hàn Quốc) Khu cơng nghiệp Việt Nam- Singapore II-A có vốn đầu tư tăng thêm 33,9 triệu đô la 16 Mỹ, hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, chuyên sản xuất thiết bị y tế hay dự án sản xuất sản phẩm dệt may Công ty TNHH Polytex Far Eastern Đài Loan tổng vốn đầu tư 760 triệu đô la Mỹ Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng Bình Dương ký kết hợp tác với Tập đoàn Kolon Đáng ý Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 Công ty TNHH Công nghiệp Kolon Bình Dương (Hàn Quốc) Khu cơng nghiệp Bàu Bàng Dự án có vốn đầu tư đăng ký 220 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất sợi lốp polyester HMLS sợi có độ bền cao để làm vật liệu gia cố cho lốp xe ô tô Cuối năm 2016, Kolon ký ghi nhớ với tỉnh việc triển khai Dự án nhà máy sản xuất bố lốp, túi khí tơ với vốn đầu tư lên tới tỷ la Mỹ diện tích 42ha Khu cơng nghiệp Bàu Bàng Nhìn chung, đa số dự án có quy mơ vốn lớn cấp phép Bình Dương chủ yếu hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, CNPT Xu hướng dự báo tiếp tục tăng nhanh năm 2018 năm Đây tín hiệu đáng mừng khơng cho tỉnh mà cho ngành công nghiệp nước https://www.binhduong.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/ChiTiet.aspx?ID=10 271&ContentTypeId=0x01006B434E144EA34B09B66CBCE45AAE3E9100F DC084322AEB824C98B5D97035FD59B2 17 Thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi Bình Dƣơng – Kỳ 2: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế TTĐT - Thời gian qua, thu hút đầu tư nước ngồi (FDI) Bình Dương khơng ngừng phát triển tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng, góp phần quan trọng phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế Theo số liệu báo cáo UBND tỉnh, năm 1997, tỉnh Bình Dương tái lập với cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ nông nghiệp có tỷ lệ tương ứng 50,45% - 26,8% - 22,8% Tuy giá trị công nghiệp chiếm 50,45% lúc giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh khoảng 4.000 tỷ đồng Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ đạt 3.042 tỷ đồng, kim ngạch xuất đạt 363 triệu đô la Mỹ gói gọn ngành hàng cơng nghiệp nhẹ thủ công mỹ nghệ, thu ngân sách đạt 817 tỷ đồng, thu hút đầu tư ngồi nước khiêm tốn, tỷ lệ thị hóa đạt khoảng 24% Đến nay, tỉnh Bình Dương phát triển vượt bậc với tiêu kinh tế cao gấp hàng chục lần so với ngày tái lập Cụ thể, đến năm 2017, cơng nghiệp dịch vụ đóng vai trò chủ đạo cấu kinh tế tỉnh, tỷ trọng 18 công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp – thuế nhập trừ trợ cấp sản phẩm có tỷ lệ tương ứng 63,99% - 23,68% - 3,74% - 8,59% Thu hút đầu tư nước ngồi tác động tích cực đến chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công Thương cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngồi góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao lực sản xuất công nghiệp Thời gian qua, đầu tư nước ngồi đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế động lực phát triển cho nhiều ngành công nghiệp Với gần 82% tổng vốn đầu tư nước ngồi vào tỉnh Bình Dương thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giai đoạn 2011 - 2016 khu vực doanh nghiệp FDI ln đóng góp 67% giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn tỉnh Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực FDI đạt 530.412 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011 Bên cạnh đó, đầu tư nước ngồi thu hút ngành nghề công nghiệp sử dụng cơng nghệ đại có tác dụng lan tỏa, tăng cường lực nhiều ngành nghề khác Trong giai đoạn 2011 - 2016, số ngành công nghiệp sản xuất kim loại, kim loại đúc sẵn; sản xuất đồ trang trí nội thất, đồ gỗ; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất hóa chất, dược phẩm… đạt giá trị cao có mức tăng mạnh mẽ 19 Với nhiều dự án lớn hoàn thành vào hoạt động sản xuất, phát huy hiệu đầu tư, tốc độ tăng trưởng công nghiệp khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi cao mức tăng trưởng công nghiệp chung tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Thúc đẩy trình hội nhập kinh tế quốc tế Theo báo cáo Sở Công Thương, tốc độ tăng kim ngạch xuất khu vực đầu tư nước tăng nhanh, cao mức bình quân chung loại hình đầu tư nước, đóng góp quan trọng vào việc gia tăng kim ngạch xuất tỉnh Cơ cấu sản phẩm xuất chuyển từ nông sản bán thành phẩm sang sản phẩm công nghiệp tinh chế Nhờ có chuyển giao cơng nghệ kỹ quản lý từ công ty nước ngoài, nhiều sản phẩm Việt Nam xuất thị trường giới Kim ngạch xuất khu vực đầu tư nước chiếm tỷ trọng cao xuất số sản phẩm: Hàng điện tử, máy tính linh kiện, sản phẩm da giày, hàng may mặc, sản phẩm gỗ, khí xác… Thơng qua mạng lưới tiêu thụ tập đoàn xuyên quốc gia, nhiều sản phẩm sản xuất Việt Nam tiếp cận với thị trường quốc tế Kim ngạch xuất khu vực đầu tư nước chiếm tỷ trọng cao xuất 20 Đầu tư nước ngồi góp phần đưa kinh tế nước ta bước hội nhập với kinh tế giới, đặc biệt lĩnh vực tài chính, ngân hàng, góp phần vào việc thúc đẩy luật pháp Việt Nam hồn thiện dần bước, phù hợp với thơng lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho trình hội nhập Ngoài ra, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngồi góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ kinh tế Nhiều công nghệ nhập vào tỉnh lắp ráp sản xuất ôtô, sản xuất tổng đài điện thoại kỹ thuật số, sản xuất cáp quang, dây chuyền tự động lắp ráp hàng điện tử Phần lớn trang thiết bị có trình độ cao thiết bị tiên tiến có nước, doanh nghiệp tạo nhiều sản phẩm mới, chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, số đạt tiêu chuẩn quốc tế Hơn 30 năm mở cửa kinh tế, dù ý kiến khác chưa thu hút đầu tư nước ngồi, sách mở cửa để thu hút vốn đầu tư nước định sáng suốt để Việt Nam từ nước nghèo, lạc hậu trở thành điểm sáng kinh tế toàn cầu Riêng Bình Dương, thực tế cho thấy, từ tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp, qua gần 30 năm đổi 20 năm phát triển, Bình Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Chính sách thu hút đầu tư tỉnh thời gian tới xác định rõ Chương trình số 34-Ctr/TU ngày 15/12/2016 Tỉnh ủy đổi thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, dự án phát triển đô thị, dự án nông nghiệp kỹ thuật cao, dự án sản xuất công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nguy gây ô nhiễm môi trường thấp khả đóng góp lớn cho ngân sách https://www.binhduong.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/ChiTiet.aspx?ID=10285& ContentTypeId=0x01006B434E144EA34B09B66CBCE45AAE3E9100FDC08 4322AEB824C98B5D97035FD59B2 21 Thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi tỉnh Bình Dƣơng - Kỳ 3: Tạo mơi trƣờng đầu tƣ thuận lợi cho doanh nghiệp TTĐT - Kể từ sau tái lập tỉnh, Bình Dương tập trung thực giải pháp phát triển sở hạ tầng cách đồng bộ, đại nhằm phát triển kinh tế-xã hội Nhờ nỗ lực cải thiện mơi trường đầu tư, Bình Dương có bước tiến vượt bậc trở thành địa phương có kinh tế phát triển động nhất, thu hút đầu tư nước đứng thứ nước Đầu tƣ đồng sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư FDI địa phương Thực tế cho thấy quốc gia có sở hạ tầng yếu khó thu hút nhà đầu tư nước ngồi, khơng thu hút đầu tư nước ngồi khả tạo sở hạ tầng hạn chế Do đó, để phá vỡ vòng luẩn quẩn cần trước bước, tiến hành đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu FDI đặt Theo nhận định Hãng tin Bloomberg (Mỹ), Việt Nam kinh tế nhỏ khu vực lại nước dẫn đầu đầu tư cho sở hạ tầng 22 Nhận thấy lợi trên, thời gian qua, Bình Dương trọng đầu tư đồng hạ tầng giao thông đáp ứng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh thu hút đầu tư FDI Trên sở quy hoạch duyệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương quan tâm tập trung lãnh đạo, đạo ngành, cấp, quan, đơn vị hữu quan triển khai thực việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng xây dựng công trình giao thơng địa bàn tỉnh Đồng thời, tỉnh chủ động tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, cơng trình, trục đường giao thơng đối ngoại tỉnh, Trung ương quy hoạch qua địa bàn tỉnh Bình Dương, kết nối với đầu mối giao thông quốc gia tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông địa bàn tồn tỉnh ln quan tâm đầu tư xây dựng, đặc biệt trục giao thông quan trọng, huyết mạch, trục "xương sống" theo hướng Bắc - Nam tỉnh Quốc lộ 13, ĐT741, ĐT742, ĐT744 , đường vành đai theo hướng Đông - Tây tỉnh ĐT743, ĐT746, ĐT747, Từ hình thành mạng lưới giao thơng đồng bộ, liên hồn, kết nối thông suốt khu đô thị, công nghiệp, dân cư, vùng nguyên liệu, nông thôn địa bàn toàn tỉnh; kết nối trung tâm 23 Thành phố Bình Dương với trung tâm thị, cơng nghiệp tỉnh với đầu mối giao thông quốc gia tỉnh, thành khu vực Hai trục "xương sống" theo hướng Bắc - Nam tỉnh Quốc lộ 13 ĐT741 kết nối khu công nghiệp, đô thị phía Nam tỉnh với khu cơng nghiệp, thị vùng ngun liệu, nơng thơn phía Bắc tỉnh, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Nguyên nước bạn Campuchia có vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, cơng nghiệp hóa, thị hóa tỉnh Đặc biệt, sở hướng tuyến quy hoạch đường Vành đai Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Dương chủ động huy động nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng đường Mỹ Phước - Tân Vạn, kết nối thành phố Bình Dương, trung tâm đô thị, công nghiệp tỉnh với đầu mối giao thông quốc gia tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đây trục giao thơng huyết mạch, có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương theo hướng cơng nghiệp hóa, thị hóa, đại hóa Bên việc xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp (KCN) thời gian qua đầu tư đồng hệ thống cấp điện, cấp nước, nước, xử lý chất thải, viễn thơng, bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư, phần lớn dự án chọn đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Trong báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016, Bình Dương lọt vào top 10 địa điểm đầu tư hấp dẫn 24 Việt Nam bên cạnh tên quen thuộc TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ,… Một điểm thú vị Bình Dương đứng đầu tỷ lệ doanh nghiệp chọn theo tiêu chí sở hạ tầng (59,1%) Ông Tsai Wen Jui - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Active International (Đài Loan) cho biết, mơi trường đầu tư Bình Dương doanh nghiệp Đài Loan đánh giá cao Do đó, công ty định chọn KCN Bàu Bàng để triển khai dự án, KCN có sở hạ tầng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu công ty Cùng với quan điểm này, ông Park Dong Moon - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Tập đoàn Kolon Industries (Hàn Quốc) đánh giá, qua năm tìm hiểu mơi trường đầu tư Việt Nam, Tập đoàn Kolon Industries khảo sát KCN toàn quốc Cuối cùng, KCN Bàu Bàng tỉnh Bình Dương nơi đáp ứng yêu cầu cần thiết Tập đoàn để phát triển dự án Đánh giá môi trường đầu tư Bình Dương, ơng Kadowaki Keiichi Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản TP.Hồ Chí Minh (JBAH) cho rằng, Bình Dương tỉnh, thành có hệ thống sở hạ tầng tốt Việt Nam nay, với nguồn nhân lực dồi có đội ngũ lãnh đạo động, cầu thị, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao Ngoài ra, việc đặt nhà máy sản xuất Bình Dương phục vụ tốt nhu cầu mở rộng thị trường, tìm kiếm hội tăng trưởng tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tạo niềm tin cho doanh nghiệp Thời gian qua, với phương châm "Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư", tỉnh Bình Dương triển khai nhiều giải pháp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp FDI Theo TS Huỳnh Thế Du - giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETF) lý giải hội thảo thương hiệu địa phương, Bình Dương cách 20 năm giống đặc khu kinh tế không hưởng ưu đãi đặc khu Về thể chế, pháp luật sách, Bình Dương thực hầu hết tỉnh, thành khác Bình Dương có cách làm sáng tạo nên "ngôi sáng" suốt thập kỷ mắt giới đầu tư FDI Cũng theo ơng Du, có tượng Bình Dương nhờ quyền ln đồng hành doanh nghiệp Điều thể kết quả, năm 2016, Bình Dương nằm nhóm tỉnh, thành phố đứng đầu tiêu chí chất lượng điều hành (43,7%) Nhìn lại lịch sử Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI (viết tắt Provincial Competitiveness Index), ba năm đầu đánh giá số này, Bình Dương liên tục dẫn đầu năm sau đó, điểm số 25 Bình Dương rơi liên tục dừng lại mốc 58 điểm, nằm nhóm tỉnh có chất lượng điều hành Khá Năm 2016, với 63,57 điểm, Bình Dương ngược dòng ngoạn mục để trở lại góp mặt nhóm Rất tốt, xếp vị trí số 4, tăng đến 21 bậc bảng xếp hạng Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc Kết đến từ nỗ lực cải cách hành mạnh mẽ, theo hướng giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân doanh nghiệp Bình Dương thời gian qua Sau năm vào hoạt động, Trung tâm Hành công tập trung tỉnh vận hành hiệu quả, cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp chuyên nghiệp, nhanh chóng thân thiện Tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành nhà, triển khai hình thức doanh nghiệp đăng ký lịch làm việc với quan Nhà nước qua Email, gửi thư xin lỗi trường hợp hạn quy định UBND tỉnh sở, ngành Bình Dương trọng xây dựng hình ảnh quyền thân thiện, cơng sở thân thiện, chủ động nhiều hình thức tham vấn ý kiến doanh nghiệp người dân hài lòng thực thủ tục hành 26 Bên cạnh đó, hàng năm, quyền tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nước Qua buổi gặp gỡ, khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh ghi nhận giải đáp thỏa đáng Đối với đề xuất, kiến nghị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải Trung ương tỉnh tổng hợp gửi cho Bộ, ban, ngành xem xét giải Tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư Bình Dương tổ chức vào tháng 8/2017, ông Park Noh Wan - Tổng Lãnh Hàn Quốc TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp Việc làm thúc đẩy hợp tác, mà tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư Bình Dương Đây điều kiện để Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Bình Dương thời gian tới Có thể khẳng định, kết thu hút đầu tư FDI Bình Dương suốt thập kỷ qua minh chứng cho thực tế "thương hiệu địa phương" khơng cần có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, mà tạo dựng thể chế tầm nhìn dài hạn ( https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2018/01/325-thu-hut-dau-tunuoc-ngoai-cua-tinh-binh-duong-ky-3-tao-moi-truong-dau-tu-thuan-loi-chodoanh-nghiep) 27 Bình Dƣơng đổi thu hút đầu tƣ Để định hƣớng đổi thu hút đầu tƣ chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dƣơng ban hành kế hoạch triển khai Chƣơng trình số 34 Tỉnh uỷ đổi thu hút đầu tƣ giai đoạn 2016 – 2020 địa bàn tỉnh Để định hướng đổi thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch triển khai Chương trình số 34 Tỉnh uỷ đổi thu hút đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 địa bàn tỉnh Mục tiêu Kế hoạch nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế Trong đó, tập trung thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước , trọng nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp nước, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mục tiêu đặt năm 2016-2020 thu hút vốn FDI tỷ USD, thu hút vốn đầu tư nước 110.000 tỷ đồng 23 ngàn doanh nghiệp đăng ký Trong giai đoạn này, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp; ngành công nghiệp tạo giá trị sản phẩm lớn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đất đai, giảm dần ngành nghề thâm dụng lao động Tỉnh xây dựng hệ thống quảng bá, giới thiệu tiềm tỉnh điều chỉnh mục tiêu thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, dự án phát triển đô thị, dự án nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp đô thị, tập trung thực Đề án xây dựng thành phố thông minh với mơ hình liên kết ba nhà UBND tỉnh phân công cụ thể đơn vị chuyên môn thực tốt nhóm giải pháp: Xây dựng hồn thiện chế sách thu hút đầu tư; cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển mơ hình nhà: nhà nước , nhà khoa học doanh nghiệp 28 Báo cáo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh BD, năm 2016, tỉnh thu hút gần 20.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh tỷ 118 triệu USD vốn FDI tháng đầu năm 2017, tỉnh thu hút thêm 30.500 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 65% so với kỳ tháng đầu năm 2017, thu hút vốn FDI đạt tỷ 800 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng 40% Kết thu hút đầu tư hoạt động ổn định doanh nghiệp góp phần quan trọng thực tiêu phát triển KTXH Ghi nhận ý kiến từ ngành chức năng, thực tốt nội dung chương trình đổi thu hút đầu tư, mục tiêu thu hút đầu tư tỉnh BD đề năm 2016-2020 hồn tồn có tính khả thi, thực đạt vượt kế hoạch đề (http://btv.org.vn/tin-tuc/binh-duong-doi-moi-thu-hut-dau-tu-trong-giai-doan2016-2020-3850.html) 29 ... vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn tỉnh Bình Dương 42 2.2 Thực trạng sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước .46 2.3 Các nhân tố thu hút vốn trực tiếp nước ngồi tỉnh Bình Dương. .. MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 Đầu tư trực tiếp nước 1.2 Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp. .. CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG 64 3.1 Phương hướng thực sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tiễn tỉnh bình dương , Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tiễn tỉnh bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay