Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV điện tử sao mai

70 17 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 16:03

Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I Khái niệm, đặc điểm vai trò kế tốn tiền lương khoản trích theo lương sản xuất kinh doanh Khái niệm tiền lương các khoản trích theo lương: Bản chất tiền lương, chức tiền lương: .7 Nhiệm vụ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương: .8 Ý nghĩa tiền lương các khoản trích theo lương II Các hình thức tiền lương phương pháp tiền lương Các hình thức tính lương: Nguyên tắc tính lương: 10 Quỹ tiền lương – BHXH, BHYT, KPCĐ 12 Chứng từ kế toán sử dụng: 13 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương: .13 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ SAO MAI 17 I Đặc điểm, tình hình chung cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai: .17 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai 17 Đặc điểm quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm: .20 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh: 21 Tình hình kết hoạt động sản xuất,kinh doanh 25 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA Công tác kế toán tiền lương công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai 25 II Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai 29 Kế toán tiền lương công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai: 29 Kế toán các khoản trích theo lương công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai 47 III Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai: 56 KẾT LUẬN 62 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 63 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 64 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .65 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA LỜI NÓI ĐẦU Tiền lương (hay tiền công) phần sản phẩm xã hội Nhà nước phân phối cho người lao động cách có kế hoạch, vào kết lao động mà người cống hiến cho xã hội biểu hiện tiền phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động công nhân viên bỏ quá trình sản xuất kinh doanh Ngồi tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động sống lâu dài người lao động, theo chế độ tài hiện hành doanh nghiệp phải vào chi phí sản xuất kinh doanh phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn Trong đó, BHXH trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, sức, nghỉ hưu Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ người lao động Kinh phí cơng đoàn chủ yếu hoạt động tổ chức giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi người lao động Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói hợp thành khoản chi phí lao động sống giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Từ vai trò, ý nghĩa cơng tác tiền lương, BHXH người lao động Với kiến thức hạn hẹp mình, em mạnh dạn nghiên cứu trình bày chuyên đề: “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai” Trong thời gian thực tế để viết chuyên đề Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai, em giúp đỡ nhiệt tình các cô các công ty đặc biệt các các phòng tổ chức lao động với phòng kế toán Bên cạnh đó, hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm giáo Ninh Thị Hằng Nga cố gắng nỗ lực thân để hoàn thành chuyên đề SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA Nội dung chuyên đề gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề liên quan đến kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Chương 2: Thực tế công tác tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai Em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giáo hướng dẫn Th.s Ninh Thị Hằng Nga tập thể cán công nhân viên công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2012 HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ MAI ANH SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA DANH MỤC VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CNV: Công nhân viên BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí cơng đồn TNCN: Thu nhập cá nhân TNHH: Trách nhiệm hữu hạn MTV: Một thành viên CNSX: Công nhân sản xuất KH: Khấu hao TSCĐ: Tài sản cố định TK: Tài khoản GTGT: Giá trị gia tăng XN: Xí nghiệp SXKD: Sản xuất kinh doanh LVTT: Làm việc thực tế PGĐ: Phó giám đốc TN: Thu nhập SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Sơ đồ quy trình sản xuất hộp sắt lít: 20 Bảng Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai 24 Bảng Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2010-2011: 25 Bảng 4.Sơ đồ máy kế toán 27 Bảng 5.Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai 28 Bảng Bảng chấm công 40 Bảng Bảng toán tiền lương 41 Bảng Sổ chi tiết phải trả nhân viên 43 Bảng Nhật ký chung 44 Bảng 10 Sổ cái 46 Bảng 11 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm 48 Bảng 12 Sổ chi tiết phải trả, phải nộp khác .50 Bảng 13 Sổ chi tiết phải trả, phải nộp khác 51 Bảng 14 Sổ chi tiết phải trả, phải nộp khác 52 Bảng 15 Nhật ký chung 53 Bảng 16 Sổ cái 54 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I Khái niệm, đặc điểm vai trò kế tốn tiền lương khoản trích theo lương sản xuất kinh doanh Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương: Tiền lương biểu hiện tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao động mà người sử dụng (Nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung - cầu, giá thị trường pháp luật hiện hành Nhà nước Cùng với khả tiền lương, tiền công biểu hiện, tên gọi khác tiền lương Tiền công gắn với các quan hệ thoả thuận mua bán sức lao động thường sử dụng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các hợp đồng thuê lao động có thời hạn Bản chất tiền lương, chức tiền lương:  Bản chất tiền lương: Bản chất tiền công, tiền lương giá hàng hoá sức lao động, động lực quyết định hành vi cung ứng sức lao động Tiền lương phạm trù kinh tế hàng hoá chịu chi phối các quy luật kinh tế khách quan Tiền lương tác động đến quyết định các chủ doanh nghiệp để hình thành các thoả thuận hợp đồng thuê lao động  Chức tiền lương: Tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp bao gồm các chức sau: - Tiền lương công cụ để thực hiện các chức phân phối thu nhập quốc dân, các chức toán người sử dụng sức lao động người lao động SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA - Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động thông qua việc trao đổi tiền tệ thu nhập mang lại với các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người lao động gia đình họ - Kích thích người tham gia lao động, lẽ tiền lương phận quan trọng thu nhập, chi phối quyết định mức sống người lao động Do cơng cụ quan trọng quản lí Người ta sử dụng để thúc đẩy người lao động hăng hái lao động sáng tạo, coi công cụ tạo động lực sản xuất kinh doanh (SXKD) Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương: - Tổ chức hạch toán thời gian, số lượng, chất lượng kết lao động người lao động, tính toán kịp thời các khoản liên quan khác cho người lao động - Tính toán, phân bổ hợp lý xác chi phí tiền lương, tiền cơng các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn cho các đối tượng sử dụng liên quan - Định kỳ tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình quản lý tiêu quĩ tiền lương; cung cấp các thông tin kinh tế cần thiết cho các phận liên quan Ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương (hay tiền cơng) số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng chất lượng mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động họ quá trình sản xuất kinh doanh Để trả tiền lương cho người lao động (hợp lý), doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau: với chế độ tiền lương cảu nhà nước; gắn với quản lý lao động cảu doanh nghiệp Các yêu cầu có quan hệ chặt chẽ với có sở u cầu tiền lương kích thích SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA người lao động nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức kỷ luật thi đua sản xuất thúc đẩy sản xuất phát triển Ngồi tiền lương, người lao động hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các khoản góp phần giúp người lao động tăng thêm thu nhập cho họ các trường hợp khó khăn tạm thời vĩnh viễn sức lao động II Các hình thức tiền lương phương pháp tiền lương Các hình thức tính lương:  Hình thức trả lương theo thời gian Điều 58 Bộ luật lao động quy định các hình thức trả lương cho người lao động vào thời gian làm việc thực tế bậc lương người + Tiền lương tháng :là tiền lương trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động + Tiền lương tuần: tiền lương trả cho tuần làm việc xác định sở tiền lương tháng nhân (x) với 12 tháng chia (:) cho 52 tuần + Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc xác định sở tiền lương tháng chia cho 26 +Tiền lương giờ:là tiền lương trả làm việc, xác định cách lấy tiền lương chia cho số tiêu chuẩn quy định luật lao động ( không quá 8h/ngày ) Do hạn chế định hình thức trả lương theo thời gian (mang tính bình qn, chưa thực gắn với kết sản xuất) nên để khắc phục phần hạn chế đó, trả lương theo thời gian kết hợp chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc  Hình thức trả lương theo sản phẩm: Tiền lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm Việc trả lương theo sản phẩm tiến hành theo nhiều hình thức khác trả theo sản phẩm trực tiếp SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA không hạn chế, trả theo sản phẩm gián tiếp, trả theo sản phẩm có thưởng, theo sản phẩm luỹ tiến 10 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA Bảng 15 NHẬT KÝ CHUNG Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai Địa chỉ: Số 27 - Hồng Sâm – Nghĩa Đơ – Cầu Giấy – HN NHẬT KÝ CHUNG Tháng năm 2011 STT Chứng từ Số Ngày BPBL 30/6 T6 BN 145 30/6 Diễn giải Số hiệu TK Số trang trước chuyển sang CP nhân công trực tiếp CP sản xuất phân xưởng CP bán hàng CPQLDN Trích BHXH, BHYT, BHTN Chi tiết BHXH Chi tiết BHYT Chi tiết BHTN Nộp BH Quý cho CNV Tiền gửi ngân hàng Cộng chuyển trang sau Số phát sinh Nợ Có 622 103.920.603 627 6.497.489 641 642 338 920.178 46.883.201 3383 3384 3389 338 158.221.471 131.733.815 7.892.553 2.128.366 158.221.471 112 158.221.471 Kế toán trưởng Người ghi sổ Cao Thị Tố Uyên Vũ Thị Thanh Tâm 56 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA Sơ đồ chữ T TK 338 Bên nợ Bên có Dư đầu kỳ:XXX 158.221.471 158.221.471 131.733.815 7.892.553 4.2.128.366 Phát sinh tăng: XXX Phát sinh giảm: XXX Dư cuối kỳ:XXX 57 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA Bảng 16 SỔ CÁI Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai Địa chỉ: Số 27 - Hồng Sâm – Nghĩa Đơ – Cầu Giấy – HN SỔ CÁI Tên TK : Phải trả, phải nộp khác Số hiệu TK : 338 Tháng năm 2011 Ngày tháng 30/6 30/6 Chứng từ Số Ngày hiệu tháng BPBL T6 BN 145 30/6 30/6 Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Số dư đầu tháng Trích BHXH, BHYT, BHTN Trích BHXH, BHYT, BHTN Trích BHXH, BHYT, BHTN Trích BHXH, BHYT, BHTN Nộp BH Quý cho CNV Cộng PS tháng Số dư cuối tháng Số tiền Nợ Có 622 103.920.603 627 6.497.489 641 920.178 642 46.883.201 338 158.221.47 158.221.47 158.221.471 Số có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày 30 tháng năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Vũ Thị Thanh Tâm Cao Thị Tố Uyên Nguyễn Bình Nguyên 58 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai: Qua thời gian thực tập công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai, cách vận dụng kiến thức lý luận học vào nghiên cứu tình hình thực tế cơng tác kế toán cơng ty, em rút ưu điểm cần phát huy hạn chế cần khắc phục tổ chức máy kế toán công tác kế toán cơng ty a.Đánh giá chung thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai: Trong kinh tế thị trường hiện tiền lương có ý nghĩa vô to lớn mặt kinh tế mặt xã hội, việc khuyến khích vật chất tinh thần người lao động hết sức cần thiết xây dựng hệ thống trả lương thực cần thiết Tiền lương khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo sống gia đình, động lực thúc đẩy người lao động làm việc sáng tạo mức lương tối thiểu phải vào mức sống tối thiểu tùy thuộc vào từng điều kiện xã hội từng thời kỳ Đối với người lao động tiền lương nguồn thu nhập nhằm nâng cao mức sống người lao động gia đình họ Xuất phát sở sản xuất linh kiện điện tử thuộc Bộ Quốc Phòng hiện cơng ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai đơn vị kinh doanh có hiệ kinh tế thị trường Trong cạnh tranh thị trường ngày không ngừng công ty tồn phát triển ngày bền vững hơn, chứng tỏ nỗ lực cố gắng vươn lên tập thể cán công nhân viên tồn cơng ty đặc biệt việc cung cấp thơng tin tài kịp thời Được thành lập từ năm 80 đến 20 năm doanh nghiệp cố gắng đổi mới, cải tổ để phù hợp với tình hình thị trường biến động, đòng thời hồn thành tốt nhiệm vụ giao Ban đầu hoạt động chủ yếu lĩnh vực điện tử, nhuwnh thị trường bão hòa đồng thời khả cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực hạn chế, doanh nghiệp tiến hành chuyển 59 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA đổi mở rộng sang lĩnh vực khác Sở dĩ đưa quyết định thích hợp kịp thời doanh nghiệp phải dựa vao đội ngũ kế toán giỏi: Bộ máy kế toán công ty tổ chức gọn nhẹ, khoa học làm giảm bớt phần chi phí, đồng thời đạt hiệu cao Do kế toán phân công cụ thể theo từng phần hành kế toán, đồng thời có giám sát thường xuyên Ban Giám Đốc, kế toán trưởng, hoạt động các nhân viên kế toán sai phạm Bên cạnh có đội ngũ kế toán người đào tạo bản, hoạt động máy kế toán đồng đạt kết cao Bộ máy kế toán bên cạnh thực hiện tốt chức có liên hệ kịp thời thường xuyên với phận khác tồn cơng ty, thực hiện tốt nhiệm vụ chung Chính vậy, việc hồn thiện kế toán tiền lương các doanh nghiệp nói chung cơng ty nói riêng cần thiết Giải quyết đắn mối quan hệ người lao động góp phần tăng suất, mang lại hiệu lớn cho đơn vị Thấy tầm quan trọng công tác quản lý lao động hạch toán tiền lương, cơng ty cố gắng ngày hồn thiện công tác cho hợp lý  Ưu điểm: Xuất phát sở sản xuất linh kiện điện tử thuộc Bộ Quốc Phòng hiện Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai đơn vị kinh doanh có hiệu kinh tế thị trường Trong cạnh tranh thị trường ngày bền vững hơn, chứng tỏ nỗ lực cố gắng vươn lên tập thể cán cơng nhân viên tồn cơng ty đặc biệt việc cung cấp thơng tin tài kịp thời Trong doanh nghiệp từng bước cải tiến, tinh giảm máy quản lý xếp bố trí công nhân lao động hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh nhằm nhằm giải thiểu chi phí nhân cơng, tăng lợi nhuận cho đơn vị Đơn vị vào phương thức tổ chức sản xuất tổ chức lao động có chế tiền lương tương ứng Tổ chức lao động khoa học, chặt chẽ, sách quản lý tiền lương hiệu ngược lại Hoàn thiện định mức 60 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA lao động sản xuất kinh doanh biện pháp quản lý khoa học đảm bảo hiệu cho quá trình sản xuất, thể hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp người lao động xã hội Việc tổ chức hệ thống sổ sách khá đầy đủ, hoàn thiện, việc ghi chép số liệu trung thực, khách quan theo quy định nhà nước Kế toán công ty xây dựng hệ thống sổ sách phù hợp với hình thức nhật ký chung Các chứng từ sử dụng quá trình hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ Các chứng từ sử dụng theo mẫu Bơ tài ban hành, thơng tin ghi phép đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ lưu giữ, bảo quản cẩn thận Kế toán phần hành lưu giữ chứng từ phần hành Quá trình ln chuyển chứng từ cách hợp lý Chứng từ từ khâu bán hàng sang phòng kế toán thực hiện cách khẩn trương, liên tục - Lựa chọn hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty, khún khích người lao động chấp hành tốt kỉ luật lao động, đảm bảo ngaỳ công, công suất lao động - Viêc trang bị máy móc, thiết bị phần mềm kế toán cho phòng kế toán giúp cho nhân viên kế toán giảm bớt khối lượng công việc công tác hạch toán cung cấp thông tin nhanh chóng xác Sự bố trí nhân viên máy kế toán công ty phù hợp, có phân cơng, phân nhiệm vụ rõ ràng, với đội ngũ kế toán có lực, trình độ chun mơn cao có tinh thần trách nhiệm với công việc, đáp ứng yêu cầu quản lý tài hệ thống chứng từ sổ sách kế toán, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản lý Công ty ngày chiếm lĩnh uy tín thị trường đảm bảo vững cạnh tranh phát triển Có kết nhờ tài lãnh đạo sáng suốt ban giám đốc công ty tập thể cán cơng nhân viên đồn kết lòng nhiệm vụ chung công ty thể hiện qua số điểm sau: 61 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA - Bộ máy theo mơ hình chức vừa đảm bảo cho hiệu đạo từ cấp trên, vừa phát huy tính sáng tạo cấp Với máy quản lý chặt chẽ, các phòng ban chức đáp ứng đủ yêu cầu đạo kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin kịp thời, xác cho lãnh đạo, đảm bảo hạch toán quản lý các yếu tố chi phí sản xuất cách tiết kiệm có hiệu - Công tác hạch toán lao động tiền lương công ty phối hợp chặt chẽ các phòng ban, đặc biệt phòng tổ chức lao động phòng tài kế toán - Cơng ty có hệ thống đơn giá tiền lương phê duyệt hết sức chi tiết, để tính lương cho công nhân viên công ty Chế độ thưởng phạt, phụ cấp hợp lý theo quy định nhà nước khuyền khích tạo động lực cho người lao động cách mức, đem lại hiệu kinh doanh cao  Nhược điểm: Việc quản lý hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương không tránh khỏi khiếm khuyết Những mặt tồn công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương khái quát số vấn đề sau: - Trước hết, việc trả lương cho CNV dựa vào hệ số lương ngày công làm việc thực tế, khơng phản ánh xác hao phí lao động mà CNV bỏ - Về đội ngũ CNV: Việc kết hợp sức mạnh tập thể cán CNV yếu tố thuận lợi quyế định nhiều đến kết kinh doanh công ty Tuy nhiên để làm điều khó khăn khơng dễ thay đổi hồn tồn thói quen lao động tư người người trải qua lao động nhiều năm thời kỳ bao cấp Những lối mòn tư quan điểm lao động cản trở lớn đường phát triển công ty 62 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA - Cơng tác quản lý thiếu đồng bộ, có lúc thiếu chủ động nên giải quyết các vấn đề liên quan bị động gây lãng phí khơng cần thiết 63 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA  Phương thức hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai: Hiện hệ thống kế toán nước ta thường xuyên có nhieeuf thay đổi để phù hợp với xu thế phát triển đất nước Vì kế toán phải ln ln nắm bắt kịp thời có sáng tạo phù hợp với các chế độ kế toán Do tình hình kinh tế thị trường diễn phức tạp chế độ kế toán thường xuyên thay đổi cho phù hợp với phức tạp nên kế toán công ty phải thường xuyên cập nhật các thông tin kinh tế, kế toán việc tìm hiểu cập nhật các phần mềm kế toán nhằm đem lại hiệu cao công tác hạch toán giúp các nhà quản lý công việc điều hành cơng ty Hồn thiện cơng tác tổ chức hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương giúp cho khối lượng công việc kế toán giảm nhẹ, hệ thống sổ sách đơn giản, dễ ghi chép, đối chiếu Giúp tổ chức chứng từ ban đầu quá trình luân chuyển chứng từ dễ dàng, tiết kiệm chi phí thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán hạch toán chi phí cuối kỳ b Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai: Bên cạnh ưu điểm nói cơng tác kế toán cơng ty cần phải cải tiến để đạt hiệu cao Thứ nhất: Là việc công tác vào máy Công ty tiến hành vào cuối tháng, việc vào máy hàng tháng đảm bảo cách kịp thời cho tình hình tổng hợp số liệu lập báo cáo tháng, điều trở ngại lớn công việc cung cấp các thông tin cập nhật số liệu vào máy sau định kỳ 10 ngày Tuy công ty có sử dụng sổ nhật ký chung có kết cấu tương tự sổ đăng ký chứng từ ghi sổ việc vào máy hàng tháng hiện sổ tỏ rả không phát huy tác dụng Sổ có tác 64 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA dụng thật mà nghiệp vụ phát sinh nhân viên máy tính phải nhập số liệu vào máy Thứ hai: Cơng ty khơng tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất trực tiếp mà ln tính trực tiếp vào kỳ phát sinh Điều gây khó khăn đặc biệt gây không cần đối các kỳ gây ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh Việc hạch toán chi tiết thành phẩm hàng hóa Cơng ty không sử dụng hệ thống điểm danh chi tiết Như vậy, việc tổ chức theo dõi đến từng thành phẩm, hàng hóa trở lên khó khăn nữa, cơng việc kế toán sử dụng máy tính việc lập doanh điểm thành phẩm, hàng hóa hết sức phù hợp cho quá trình nhập liệu cho quá trình kiểm tra, đối chiếu Ngược lại, khơng nhập hệ thống danh điểm thành phẩm, hàng hóa kế toán phải tăng thêm khối lượng rà soát các chứng từ đối chiếu thẻ kho sổ tổng hợp Cơng ty lập hệ thống doanh điểm theo hệ số giữ liệu Tuy nhiên, Cơng ty khơng có nhiều thành phẩm, hàng hóa nên việc lập doanh điểm theo kiểu mã số tài khoản phù hợp Ví dụ: Giặt gồm máy giặt: FW651, FW853 Để hoạt động kế toán đạt hiệu cao các phòng ban khác có liên quan phải có phối hợp chặt chẽ với các phận kế toán (chẳng hạn phòng thị trường cần thơng báo kịp thời tình hình xuất hàng hóa cho khách hàng để kế toán heo khách hàng kịp thời, ) Hơn nữa, công tác hoạt động kế toán phải cần có linh hoạt để công tác kế toán cung cấp thông tin cách nhanh chóng phải đảm bảo tính xác Trên vài ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai 65 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA KẾT LUẬN Mối quan hệ chặt chẽ ba yếu tố tiền lương, kết hoạt động kinh doanh với việc nâng cao mức sống người lao động tách rời Tiền lườn cơng cụ kinh tế quan trọng, phản ánh kết lao động người lao động Nếu hạch toán đủ xác động lực giúp người lao động gắn bó bó với cơng việc mình, nâng cao suất lao động, phát huy tính sáng tạo góp phần hồn thành kế giao để tăng thu nhập cho thân mình, tích lũy cho doanh nghiệp cho xã hội Từ thúc đẩy kinh tế ngành kinh tế quốc dân Vì việc xây dựng hình thức tiền lương khoa học, khách quan, cơng bằng, hợp lý phù hợp với điều thực tế từng đơn vị điều kiền cần thiết Hình thức tiền lương phù hợp phản ánh đầy đủ các đặc điểm sản xuất kinh doanh Trong thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai, em sâu vào tìm hiểu nghiên cứu cơng tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương với mong muốn sử dụng kiến thức, phương pháp lý luận học vào thực tế Do thời gian kiến thức hạn chế nên viết tránh khỏi khiếm khuyết mặt nội dung hình thức trình bày biện pháp đưa chưa thật hoàn hảo Em mong quan tâm giúp đỡ quý thầy tồn thể cán cơng nhân viên Phòng tài kế toán Cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai để viết em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Ninh Thị Hằng Nga giúp đỡ nhiệt tình các anh chị các phong ban Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2012 Sinh viên thực 66 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA Nguyễn Thị Mai Anh 67 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự – hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Tên em là: Nguyễn Thị Mai Anh Học viên lớp: K1D Trường Cao Đẳng Cơng Nghiệp Quốc Phòng Đơn vị thực tập: Cơng ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai Địa chỉ: Số 27 – Hồng Sâm – Nghĩa Đơ – Cầu Giấy – Hà Nội Trong thời gian thực tập công ty từ ngày 19 tháng đến 18 tháng năm 2012, em tự kiểm điểm thân có ưu nhược điểm sau:  Ưu điểm: - Chấp hành tốt nội quy, quy định cơng ty - Chịu khó tìm tòi kiến thức thực tế  Nhược điểm: - Do thời gian thực tập nên chưa có nhiều kiến thức thực tế, việc thực hiện công việc chưa trơi chảy - Trong quá trình thực tập bỡ ngỡ Qua thời gian thực tập em nhận ưu nhược điểm mình, em mong giúp đỡ các phòng ban Cơng ty, BGH nhà trường cô giáo hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành báo cáo thực tập tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội ngày 18 tháng năm 2012 Học viên Nguyễn Thị Mai Anh 68 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Hà Nội, ngày KẾ TOÁN TRƯỞNG tháng 05 năm 2012 GIÁM ĐỐC 69 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D Trường CĐCNQP GVHD: NINH THỊ HẰNG NGA NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 70 SVTT: NGUYỄN THỊ MAI ANH Lớp: K1D ... Thực trạng công tác kế tốn tiền lương cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai Kế tốn tiền lương cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai: a Chứng từ sử dụng: Để toán tiền lương, tiền công các khoản phụ... 4.293.737 Cơng tác kế tốn tiền lương công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai a Bộ máy kế tốn cơng ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai Đặc điểm tổ chức máy kế toán: - Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mơ hình... cứu trình bày chun đề: Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai Trong thời gian thực tế để viết chuyên đề Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai, em giúp đỡ nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV điện tử sao mai , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV điện tử sao mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay