Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng ( Luận văn thạc sĩ XD)

107 54 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 15:41

Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng ( Luận văn thạc sĩ XD)Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng ( Luận văn thạc sĩ XD)Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng ( Luận văn thạc sĩ XD) i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ĐỖ HỮU THIỆN KHĨA (2014-2016) LỚP CAO HỌC KHÓA ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƢỜNG THPT CHUN TRẦN PHÚ-TP HẢI PHỊNG Chun ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNGCƠNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC KỸ THUẬT Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: NGƯT.TS Đỗ Đình Đức Hải Phòng, tháng năm 2017 ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý lựa chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu đề tài: 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.Phƣơng pháp nghiên cứu 5.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.Kết cấu luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Quản dự án đầuxây dựng Hải Phòng 1.1.1 Một số vấn đề quản dự án đầu xây dựng Hải Phòng 1.1.2.Một số dự án đầu xây dựng sở giáo dục đào tạo Hải Phòng 1.1.3 Các hình thức quản dự án Hải Phòng 13 1.2 Những tồn công tác quản dự án Việt Nam nói chung thành phố Hải Phòng nói riêng 14 1.2.1 Cơ chế sách 14 1.2.2 Bị động nguồn vốn 14 1.2.3 Trình độ, lực Ban quản dự án 15 1.2.4 Nền kinh tế nhiều biến động 15 1.3 Thực trạng công tác quản Dự án đầuxây dựng cơng trình trƣờng THPT Chuyên Trần Phú thành phố Hải phòng 15 1.3.1 Giới thiệu dự án xây dựng cơng trình trường THPT chun Trần Phú thành phố Hải Phòng 15 1.3.2 Mơ hình cấu tổ chức ban quản dự án xây dựng công trình trường THPH chun Trần Phú thành phố Hải Phòng 18 iii 1.4 Đánh giá cơng tác quản dự án xây dựng cơng trình trƣờng THPH chuyên Trần Phú thành phố Hải Phòng 25 1.4.1 Một số kết đạt công tác quản dự án Ban quản lý: 25 1.4.2 Một số tồn tại: 27 1.4.3 Nguyên nhân: 30 1.4.4 Những vấn đề rút ra: 31 CHƢƠNG II: 34 CƠ SỞ KHOA HỌCPHÁP VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN 34 2.1 Cơ sở khoa học 34 2.1.1 Khái niệm dự án đầu xây dựng cơng trình 34 2.1.2 Quản dự án đầu xây dựng cơng trình [13] 36 2.1.3 Các mơ hình quản dự án đầu xây dựng cơng trình [14] 40 2.1.4 Yêu cầu quản dự án đầu xây dựng cơng trình [13] 44 2.1.5 Nguyên tắc quản dự án đầu xây dựng cơng trình [13] 45 2.1.6 Nhiệm vụ thực QLDA đầu xây dựng cơng trình [13] 46 2.1.7 Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn mơ hình quản dự án đầu xây dựng giai đoạn thực dự án [14] 47 2.1.8 Các yếu tố tảng đánh giá hiệu mô hình quản dự án đầu xây dựng cơng trình giai đoạn thực [13] 50 2.2 Cơ sở pháp quản dự án đầuxây dựng cơng trình 60 2.2.1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 60 2.2.2 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 63 2.2.3 Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội 63 2.2.4 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 65 2.2.5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu 66 2.2.6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng 68 iv 2.2.7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản chi phí cơng trình xây dựng 69 2.2.8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 69 2.2.9 Các Thông hướng dẫn quản dự án đầu xây dựng cơng trình 70 2.2.10 Các văn pháp liên quan đến dự án đầu xây dựng Cơng trình trường THPT chun Trần Phú thành phố Hải Phòng 71 CHƢƠNG III 73 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG CHUN TRẦN PHÚTHÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 73 3.1 Quan điểm mục tiêu quản dự án Trƣờng THPT Trần Phú 73 3.1.1 Quan điểm 73 3.1.2 Mục tiêu 74 3.2 Đề xuất áp dụng mơ hình cấu tổ chức 75 3.2.1 Đề xuất áp dụng mơ hình quản dự án đầu xây dựng 75 3.2.2 Cơ cấu tổ chức Ban quản dự án 77 3.3 Đề xuất giải pháp quản chất lƣợng cơng trình 80 3.3.1 Quản chất lượng khảo sát thiết kế 80 3.3.2 Đấu thầu lựa chọn nhà thầu 83 3.3.3 Đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng giai đoạn thi công 85 3.4 Giải pháp quản mặt tiến độ thi công 91 3.4.1 Quản mặt thi công 91 3.4.2 Giải pháp quản tiến độ 92 3.5 Đề xuất giải pháp quản an toàn lao động môi trƣờng xây dựng 93 3.5.1 Giải pháp quản an toàn lao động 94 3.5.2 Giải pháp quản môi trường xây dựng 95 3.6 ồi dƣ ng trình độ chuy n mơn tăng cƣờng sở vật chất cho an quản dự án 97 v 3.6.1 ồi ng trình độ chun mơn cho cán QLDA 97 3.6.2 Tăng cường sở vật chất cho an quản dự án 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 A KẾT LUẬN 99 B KIẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHẦN MỞ ĐẦU lựa chọn đề tài Hải Phòng thành phố cảng lâu đời, nằm vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, nằm vùng trọng điểm tăng trƣởng kinh tế phía Bắc đồng sơng Hồng; có lợi đƣờng biển, đƣờng sắt, đƣờng đƣờng hàng không, giao lƣu thuận lợi với tỉnh nƣớc giới Hệ thống giáo dục đào tạo Hải Phòng ngày phát triển nhằm đáp ứng ngày cao yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân lực đào tạo nhân tài cho đất nƣớc Tại Nghị 94 Bộ trị TW Đảng xác định thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo nghề chất lƣợng cao vùng duyên hải Bắc Bộ Trƣờng THPT chuyên Trần Phú đƣợc thành lập tháng 1/1986, trƣờng hàng đầu thành phố đào tạo cấp THPT có bề dày thành tích giáo dục đào tạo, với hân chƣơng Lao động nhiều khen, cờ thi đua xuất sắc Đến nay, với nhu cầu đào tạo ngày cao, Trƣờng THPT chuyên Trần Phú cần có hệ thống sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, đại đạt chuẩn quốc gia Việc đầuxây dựng sở vật chất kỹ thuật cho Trƣờng THPT chuyên Trần Phú nhu cầu cấp bách cần thiết để tạo tiền đề cho việc dạy học giáo viên học sinh nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng giáo dục đào tạo thời kỳ đổi Dự án đầuxây dựng cơng trình Trƣờng trung học phổ thông chuyên Trần Phú thành phố Hải phòng đƣợc kỳ vọng bƣớc khởi đầu nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển thành phố đồng đại Tuy nhiên trình triển khai thực dự án có nhiều bất cập, vƣớng mắc, cụ thể nhƣ: Tiến độ thực số gói thầu chậm so với mục tiêu đề ra, cơng tác quản tiến độ, số gói thầu vƣợt tổng mức đầu tƣ nhiều khác có việc quản dự án nhiều hạn chế Để hạn chế bất cập việc tổ chức quản dự án cần cập nhật thuyết quản dự án đại, đồng thời hoàn thiện mặt luận phƣơng pháp khoa học quản dự án đầuxây dựng, góp phần triển khai dự án có hiệu Do vậy, đề tài “Đề xuất số giải pháp quản dự án đầuxây dựng cơng trình Trƣờng trung học phổ thơng chun Trần Phú thành phố Hải Phòng” cần thiết Mục đích nghi n cứu đề tài: - Từ nghiên cứu thực trạng công tác quản dự án Ban quản dự án, tìm ƣu điểm, tồn nguyên nhân Nghiên cứu sở khoa học pháp để đề xuất số giải pháp Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Quản dự án đầuxây dựng cơng trình - Phạm vi nghiên cứu: Giai đoạn thực dự án đầuxây dựng cơng trình Trƣờng trung học phổ thơng chun Trần Phú thành phố Hải Phòng Phƣơng pháp nghi n cứu Là kết hợp phƣơng pháp: - Nghiên cứu thuyết - Khảo sát thực tế, thống kê, phân tích, tổng hợp Tổng hợp phân tích đánh giá thực trạng công tác liên quan đến dự án: Công tác quản dự án đầuxây dựng; Nguồn nhân lực thực công tác quản dự án Từ áp dụng thuyết quản dự án, kinh nghiệm quản dự án nƣớc thành phố tiên tiến để nghiên cứu, đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: hệ thống hóa làm rõ mốt số vấn đề quản dự án đầuxây dựng - Ý nghĩa thực tiễn: Trên sở đáng giá thực trạng, phân tích sở khoa học sở pháp dự án đầuxây dựng công trình, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản dự án đầuxây dựng cơng trình Trƣờng trung học phổ thơng Chun Trần Phú thành phố Hải phòng Kết cấu luận văn Phần mở đầu Phần nội dung Chƣơng 1: Tổng quan quản Dự án đầuxây dựng cơng trình Chƣơng 2: Cơ sở khoa học pháp quản dự án đầuxây dựng Chƣơng 3: Đề xuất số giải pháp quản Dự án đầuxây dựng cơng trình trƣờng trung học phổ thơng chun Trần Phú - Hải Phòng Phần kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Quản dự án đầuxây dựng Hải Phòng 1.1.1 Một số vấn đề quản dự án đầuxây dựng Hải Phòng Năm 2014, Hải Phòng chọn đầu tƣ triển khai 12 dự án (DA) trọng điểm Các cơng trình có ý nghĩa lớn tiến trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nhƣng đến hầu hết cơng trình đứng trƣớc tình trạng chung chậm tiến độ khát vốn Các cơng trình trọng điểm Hải Phòng năm 2014 có tổng vốn kế hoạch gần 20 nghìn tỷ đồng, vốn ngân sách địa phƣơng gần nghìn tỷ đồng, lại vốn bổ sung có mục tiêu Trung ƣơng Trong 12 cơng trình trọng điểm thành phố, nhóm DA thuộc lĩnh vực xây dựng - giao thông chiếm số nhiều Mặc đƣợc triển khai đồng loạt nhƣng nay, nhiều DA trọng điểm thực với tiến độ ì ạch Theo Sở Kế hoạch ĐầuHải Phòng, lúc triển khai thực nhiều DA trọng điểm, với mức đầu tƣ lớn, gần 20 nghìn tỷ đồng, nguồn ngân sách Nhà nƣớc 15 nghìn tỷ đồng gây áp lực lớn việc cân đối vốn đầuthành phố, đặc biệt vốn đối ứng DA ODA Việc khai thác, huy động vốn đầu tƣ, đặc biệt nguồn thu từ đất chậm khiến nhiều DA trọng điểm rơi vào tình trạng “đắp chiếu” vì… thiếu vốn Cụ thể, DA xây dựng Trƣờng THPT chuyên Trần Phú với tổng vốn đầu tƣ 240 tỷ đồng Thế nhƣng từ khoảng cuối năm 2013 đến nay, DA gần nhƣ không hoạt động khơng đƣợc bố trí vốn Hiện nay, DA xây dựng xong phần thô bỏ dở dang, cỏ dại mọc um tùm Dự án xây dựng trụ sở Quận ủy, UBND đoàn thể quận Dƣơng Kinh lâm vào tình trạng tƣơng tự DA đƣợc khởi công từ năm 2010 với tổng mức đầu tƣ 153,2 tỷ đồng, nhƣng sau gần năm triển khai thi cơng, lũy kế vốn bố trí cho DA đến 18,7 tỷ đồng, khối lƣợng công việc thực DA 100 tỷ đồng Theo kế hoạch DA đƣợc hoàn thành năm 2014, nhƣng đến DA chƣa hoàn thành Cùng với DA này, số DA nhƣ: Bệnh viện Việt - Tiệp sở 2, công trình phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tồn quốc năm 2014, DA đầuxây dựng cảng khu neo đậu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ đặc biệt DA xây dựng nông thôn xã dự kiến đích năm 2014 đối mặt với nguy chậm tiến độ do… thiếu vốn Đƣợc biết, việc phân bổ ngân sách cho DA trọng điểm đƣợc thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tính tốn kỹ Nhƣng năm 2014 2015 vốn bố trí cho DA khó khăn số DA trọng điểm nhƣ: DA mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, DA phát triển giao thông đô thị Hải Phòng, DA đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật KKT Đình Vũ - Cát Hải “hút” gần nhƣ cạn nguồn vốn thành phố Các DA ODA DA trọng điểm đƣợc ƣu tiên vốn xây lắp không thiếu nhƣng thành phố thiếu vốn đối ứng cho GPMB, tái định cƣ, gây ảnh hƣởng đến tiến độ triển khai DA Ngoài ra, số DA trông chờ vào tiền đấu giá sử dụng đất gặp khó khăn thị trƣờng bất động sản chƣa có dấu hiệu hồi phục Và với số vốn đƣợc bố trí theo kiểu “giật gấu, vá vai”, 12 DA trọng điểm năm 2014 khơng có DA đạt đƣợc tiến độ đề Mặt khác, thực trạng số DA chậm tiến độ phần lực chủ đầu tƣ, ban quản DA yếu Do cần phải chấn chỉnh lại vai trò điều hành chủ đầu tƣ Ban quản DA Đối với nhà thầu chƣa thực liệt thi cơng, khơng có tiến triển tích cực hơn, xem xét thay đổi để sớm khởi động lại DA, hoàn thành bàn giao cách sớm nhất, từ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bên cạnh đó, cần phải xã hội hóa mạnh mẽ hơn, tìm thêm nhiều nguồn vốn đầuđể hoàn thiện hạng mục DA ... ban quản lý dự án xây dựng cơng trình trường THPH chun Trần Phú thành phố Hải Phòng 18 iii 1.4 Đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng cơng trình trƣờng THPH chun Trần Phú thành phố Hải Phòng. .. mở đầu Phần nội dung Chƣơng 1: Tổng quan quản lý Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Chƣơng 2: Cơ sở khoa học pháp lý quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Chƣơng 3: Đề xuất số giải pháp quản lý Dự án đầu. .. Cơng trình trường THPT chun Trần Phú thành phố Hải Phòng 71 CHƢƠNG III 73 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN TRẦN PHÚ – THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng ( Luận văn thạc sĩ XD), Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng ( Luận văn thạc sĩ XD)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay