báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương

81 36 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 15:32

1 PHẦN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CN QUẢNG AN I I Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty Sơ đồ tổ chức kế toán chức máy kế toán 1.1.Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Hoạch tốn kế tốn có vai trò quan trọng hệ thống quản lý kinh tế Để phát huy vai trò quan trọng vấn đề có tính chất định phải biết tổ chức cách khoa học hợp lý cơng tác kế tốn Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty Cổ phần CN Quảng An I Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lương BHXH Kế toán vật tư Kế toán tài sản cố định Kế toán tiêu thụ xác định kết Kế toán nghiệp vụ toán Kế toán vốn tiền Thủ quỹ Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phần hành kế toán + Kế tốn trưởng: Là người giúp giám đốc xí nghiệp lĩnh vực quản lý tài tổ chức hướng dẫn cơng tác ghi chép hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh xí nghiệp, chấp hành pháp lệnh kế tón thống kê Nhà nước Kiểm tra hoạt động kinh tế đơn vị, phát ngăn ngừ vi phạm công tác quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động tài xí nghiệp với kế tốn cơng ty + Kế tốn tổng hợp: Tổng hợp chứng từ kế toán viên cung cấp, cập nhật vào sổ đăng ký chứng từ ghi vào sổ cái, lập báo cáo trình kế tốn trưởng + Kế tốn tiền lương BHXH: Có nhiệm vụ tốn tiền lương bảo hiểm xã hội theo chế độ hành cho cán công nhân viên công ty theo định giám đốc, cung cấp số liệu cho kế tốn tổng hợp tính vào chi phí sản xuất kinh doanh + Kế tốn vật tư: Có nhiệm vụ theo dõi biến động loại nguyên vật liệu giá cả, khả cung cấp đồng thời đối chiếu với kho Cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp + Kế toán nghiệp vụ tốn: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tốn với người mua, người bán, thơng qua quan hệ mua bán Công ty với khách hàng số tiền nhà cung cấp đặt trước Đồng thời kế tốn tốn theo dõi khoản tạm ứng cán công nhân viên Công ty mua hàng phải tạm ứng + Kế toán vốn tiền: có nhiệm vụ nhập phiếu thu, phiếu chi sở, mở sổ theo dõi khoản thu chi tiền mặt phát sinh hàng ngày Cơng ty Đồng thời theo dõi tình hình chi trả thông qua tài khoản tiền gửi, ngân hàng Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương + Kế tốn tài sản cố định: có nhiệm vụ hạch tốn chi tiết tổng hợp vận động tài sản cố định, tính khấu hao tài sản cố định cập nhật số liệu cho kế toán tổng hợp + Kế toán tiêu thụ xác định kết quả: có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc tiêu thụ sản phẩm công ty, ghi sổ tổng hợp xác định kết kinh doanh công ty, lập báo cáo lại cho kế tốn trưởng + Thủ quỹ: Có trách nhiệm bảo quản tiền mặt, theo dõi khoản thu, khoản chi tiền mặt hàng ngày phản ánh vào sổ quỹ Cuối tháng tính số tồn quỹ gửi cho kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Quảng An I doanh nghiệp thuộc hệ thống doanh nghiệp vừa nhỏ máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo tiêu chí gọn nhẹ, phù hợp với trình độ quản lý, hạch tốn sản xuất kinh doanh Công ty Từ năm 2006 tài ban hành chế độ kế toán theo quyết đinh 48/QĐ/ BTC ngày 19/04/2006 Phòng kế tốn Cơng ty áp dụng thực chế độ kế toán cách hiệu cho nghiệp vụ phát sinh mà đảm bảo việc bố chí hợp lý cơng việc phòng, phân công việc cụ thể, rõ ràng cho kế tốn viên Việc tổ chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần CN Quảng An I thực khoa học hợp lý Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực phòng kế tốn, vào kế tốn xử lý chứng từ theo yêu cầu công tác kế tốn Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, kế tốn trưởng trực tiếp đạo nhân viên phòng kế tốn khơng thơng qua trung gian Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương II.\ Tổ chức cơng tác kế tốn Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế tốn áp dụng Cơng ty Cổ phần Quảng An I Dựa hệ thống chứng từ kế tốn chế độ kế tốn hành, phòng kế tốn có điều chỉnh, bổ sung đảm bảo cơng tác kế tốn thực theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Quyết định, thơng tư Bộ tài Phòng kế tốn cùa cơng ty tổ chức sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Căn trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là: “Chứng từ ghi sổ”, việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: + Ghi theo trình tự thời gian Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ + Ghi theo nội dung kinh tế Sổ Chứng từ ghi sổ kế toán lập sở chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế tốn loại, có nội dung kinh tế Chứng từ ghi sổ đánh số hiệu liên tục tháng năm (theo số thứ tự Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ) có chứng từ kế tốn đính kèm, phải kế tốn trưởng duyệt trước ghi sổ kế tốn Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm loại sổ kế toán - Chứng từ ghi sổ - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ - Sổ Cái - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Hình thức thích hợp với loại hình doanh nghiệp, thuận tiện cho việc áp dụng máy tính, sử dụng sổ kế tốn; giảm khối lượng ghi sổ; việc đối chiếu kiểm tra tài khoản tổng hợp thường xuyên Nhật ký- Sổ nên công việc kiểm tra khơng bị dồn vào cuối kỳ hạch tốn Tuy nhiên, trường hợp đơn vị sử dụng nhiều tài khoản tổng hợp, phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế- tài sử dụng hình thức sổ cồng kềnh.Sổ sách hình thức gồm: - Chứng từ ghi sổ: Là sổ kế toán kiểu tờ rời, dùng để hệ thống hoá chứng từ ban đầu theo nghiệp vụ kinh tế.Thực chất định khoản nghiệp vụ kinh tế chứng từ gốc để tạo điều kiện cho việc ghi sổ - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Là sổ ghi theo thời gian, phản ánh toàn chứng từ ghi sổ lập tháng Sổ nhằm quản lý chặt chẽ chứng từ ghi sổ kiểm tra, đối chiếu số liệu với sổ Mọi chứng từ ghi sổ sau lập xong phải đăng ký vào sổ để lấy số hiệu ngày tháng (hoặc đầu năm) đến cuối tháng (hoặc cuối năm); ngày tháng chứng từ ghi sổ tính theo ngày ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ cái: Là sổ phân loại (ghi theo hệ thống) dùng để hoạch toán tổng hợp Mỗi tài khoản phản ánh vài trang sổ (Có thể kết hợp phản ánh chi tiết) theo kiểu cột nhiều cột.Căn nhát để ghi vào sổ chứng từ ghi sổ đăng ký qua chứng từ ghi sổ - Bảng cân đối tài khoản: Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Dùng để phản ánh tình hình đầu kỳ, phát sinh kỳ tình hình cuối kỳ cho loại tài khoản sử dụng nhằm mục đích kiểm tra tính xác việc ghi chép cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý.Quan hệ cân đối: Tổng số tiền Sổ đăng ký CTGS Tổng số phát sinh bên nợ (hoặc = bên Có) tất tài khoản sổ (hay bẳng cân đối TK) - Các sổ thẻ hoạch toán chi tiết: Dùng để phản ánh đối tượng cần hoạch toán chi tiết (Vật liệu, dụng cụ, TSCĐ, chi phí sản xuất, tiêu thụ ) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Sơ đồ trình tự hoạch tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ (thẻ) kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CTGS Sổ Bảng tổng hợp chi tiết 6 Bảng cân đối số phát sinh 7 Báo cáo Tài Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Hàng ngày, vào Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ Căn vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào sổ Các chứng từ kế toán Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương sau làm lập Chứng từ ghi sổ dùng để ghi vào Sổ, thẻ kế tốn chi tiết có liên quan (1) Cuối tháng, phải khố sổ, tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính Tổng số phát sinh Nợ, Tổng sô phát sinh Có Số dư tài khoản Sổ Căn Cứ vào Sổ lập Bảng cân đối số phát sinh (2) Sau đối chiếu, khớp số liệu ghi Sổ Bảng tổng hợp chi tiết(được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài (3) Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số Phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có tất tài khoản Bảng cân đối số phát sinh phải Tổng số tiền phát sinh Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Tổng sơ dư Nợ Tổng số dư Có tài khoản Bảng cân đối số phát sinh phải nhau, số dư tài khoản Bảng cân đối sô phát sinh phải số dư tài khoản tương ứng Bảng tổng hợp chi tiết Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo định số 48 QĐ/ BTC Bộ Tài ban hàng ngày 20/3/2006 Niên độ kế tốn đơn vị tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm Kỳ kế tốn Cơng ty tính theo q Cơng ty Cổ phần Quảng An I tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đơn vị tiền tệ sử dụng Việt Nam đồng Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương PHẦN II – THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I.\ Kế tốn tiền lương Lao động phân loại lao động 1.1 Phân loại lao động theo giới tính Hiện ( Năm 2007 đến ), Cơng ty có tổng số lao động 55 người, đó: Nam 34 người chiếm 61,82% Nữ 21 người chiếm 38,18% Lao động nam chiếm tỷ lệ lớn Công ty, điều hợp lý Cơng ty Cổ phần CN Quảng An I doanh nghiệp sản xuất nhựa, môi trường sản xuất độc hại với nhiều tiếng ồn máy ép nhựa, máy đùn nhựa công việc nặng bốc dỡ hàng hóa Lao động nữ thường làm việc phân xưởng ép phun, với công việc chủ yếu lấy sản phẩm từ máy ép đóng gói sản phẩm, dán nhãn sản phẩm Nói chung cơng việc khơng nặng nhọc đòi hỏi tính tỉ mỉ, cần cù nhanh nhẹn Dưới Bảng phân loại lao động, thể rõ hình thức phân loại lao động Cơng ty Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 10 Chỉ tiêu Tổng số lao động 1.Phân loại lao động theo giới tính - Nam - Nữ Phân loại lao động theo cấu - Trực tiếp - Gián tiếp Phân loại lao động theo trình độ - Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Phổ thông 2005 2006 2007 Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % 44 100 42 100 55 100 27 17 61.36% 38.64% 26 16 61.90% 38.10% 34 21 61.82% 38.18% 24 20 54.55% 45.45% 23 19 54.76% 45.24% 32 23 58.18% 41.82% 18 14 15.91% 11.36% 40.91% 31.82% 17 11 19.05% 14.29% 40.48% 26.19% 10 19 20 18.18% 10.91% 34.55% 36.36% 1.2 Phân loại lao động theo cấu : Nhìn vào bảng phân loại lao động ta thấy số lượng lao động trực tiếp Công ty tăng lên đáng kể Nếu năm 2005 Công ty có 24 người sang năm 2007 số số 32 người ( tăng thêm người ).Sở dĩ số lao động trực tiếp tăng lên sau Cơng ty chuyển từ Cơng ty TNHH sang loại hình Cơng ty Cổ phần mở rộng thêm quy mơ sản xuất, có thêm đơn đặt hàng cần tuyển thêm nhân cơng Trong số lượng lao động gián tiếp tăng ít, qua năm ( từ 2005 đến 2007) tăng thêm người Với việc tăng đòi hỏi ban lãnh đạo Cơng ty phải có xếp bố trí cơng việc hợp lý để tránh chồng chéo công việc làm tăng hiệu lao động Số lượng người ban lãnh đạo thay đổi có ưu điểm tạo thống công tác đạo Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 67 Căn vào chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ (Tháng năm 2007) Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chứng từ ghi sổ SH Ngày thỏng … … 07 31/07 … … Người lập (Ký, ghi rừ họ tờn) Số tiền … 17,981,875 … 2,148,700,000 SH … … Chứng từ ghi sổ Ngày thỏng … … Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Số tiền … … Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) 68 SỔ CÁI Năm TK cấp : 338 TK cấp Ngày thỏng ghi sổ Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chứng từ SH Ngày thỏng 07 31/07 Diễn giải Phõn bổ cỏc khoản trớch 6% BHXH, BHYT CNV Chi TM nộp BHXH Chi TM mua BHYT Chi TM nộp KPCĐ Cộng phỏt sinh Tồn chuyển sang thỏng sau Người lập (Ký, ghi rừ họ tờn) Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) TK đối ứng 1542 1547 6421 6422 334 111 111 111 Số tiền Nợ Cú Ghi chỳ 6,483,465 1,766,107 608,000 4,808,653 4,315,650 14,385,500 2,157,825 719,275 17,981,875 719,275 17,262,600 Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 69 SỔ CÁI Năm TK cấp : 154 TK cấp : 1542 Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chứng từ Ngày thỏng ghi sổ SH Ngày thỏng … … 07 … … 31/07 … … Người lập (Ký, ghi rừ họ TK đối ứng Diễn giải Cỏc khoản trích theo lương CN TTSX … … Kết chuyển tổng hợp CP Cộng phỏt sinh Tồn chuyển sang TS 338 … … Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) Số tiền Nợ Cú 6,483,465 … … … … 41,250,000 41,250,000 41,250,000 Ghi chỳ … … Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) tờn) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 70 Năm SỔ CÁI TK cấp : 154 TK cấp : 1547 Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chứng từ Ngày thỏng ghi sổ SH Ngày thỏng … … 06 … … 30/06 … … Người lập (Ký, ghi rừ họ tờn) Diễn giải Các khoản trích theo lương NV QLPX … … Kết chuyển tổng hợp CP Cộng phỏt sinh Tồn chuyển sang TS Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) Số tiền TK đối ứng Nợ 338 … … 1,766,107 … … Cú … … 12,670,000 12,670,000 12,670,000 Ghi chỳ … … Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 71 SỔ CÁI Năm TK cấp : 642 TK cấp 2: 6421 Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chứng từ Ngày thỏng ghi sổ SH Ngày thỏng … … 06 … … 30/06 … … Người lập (Ký, ghi rừ họ tờn) Diễn giải Các khoản trích theo lương NV BH … … Kết chuyển tổng hợp CP Cộng phỏt sinh Tồn chuyển sang TS Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) Số tiền TK đối ứng Nợ 338 … … 608,000 … … Cú … … 7,153,200 7,153,200 7,153,200 Ghi chỳ … … Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 72 SỔ CÁI Năm TK cấp : 642 TK cấp 2: 6422 Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chứng từ Ngày thỏng ghi sổ SH Ngày thỏng … … 06 … … 30/06 … … Người lập (Ký, ghi rừ họ tờn) Diễn giải Các khoản trích theo lương CB QLDN … … Kết chuyển tổng hợp CP Cộng phỏt sinh Tồn chuyển sang TS Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) TK đối ứng 338 … … Số tiền Nợ Cú 4,808,653 … … … … 31,400,000 31,400,000 31,400,000 Ghi chỳ … … Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 73 * Trình tự định khoản (1) Kế toán vào kế hoạch tiền lương năm phân bổ tiền lương cho tháng, phận, kế toán ghi: Nợ TK 1542 : 34.123.500 Nợ TK 1547 : 9.295.300 Nợ TK 6421: 3.200.000 Nợ TK 6422: 25.308.700 Có TK 334: 71.927.500 (2) Kế toán đối chiếu BHXH, BHYT với quan bảo hiểm (BHXH, BHYT) để tính tốn số phải trích vào giá thành số phải khấu trừ qua lương CBCNV, kế toán ghi: Nợ TK 1542 : 6.483.465 Nợ TK 1547 : 1.766.107 Nợ TK 6421 : 608.000 Nợ TK 6422 : 4.808.653 Có TK 338 : 13.666.225 Có TK 3382 : 1.438.550 Có TK 3383 : 10.789.125 Có TK 3384 : 1.438.550 (4) Trong tháng tồn cơng ty có 01 người Nguyễn Thị Lan nghỉ chế độ thai sản, Cơ quan bảo hiểm chi trả cho người hưởng tháng, kế tốn ghi: B¸o cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 74 N TK 3383: 4.896.000 Có TK 111: 4.896.000 (5) Kế tốn đối chiếu BHXH, BHYT, số KPCĐ phải nộp cho tổ chức cơng đồn nguồn tiền tài khoản tiền gửi để toán với quan bảo hiểm, tổ chức cơng đồn, kế tốn ghi: Nợ TK 338.2: 1.438.550 Nợ TK 338.3: 10.789.125 Nợ TK 338.4: 1.438.550 Có TK 112: 13.666.225 (6) Cuối tháng phận, phòng ban tổng hợp ngày cơng theo bảng chấm cơng; tính toán số tiền lương hưởng người theo phòng theo đạo giám đốc kế tốn tốn tiền lương CBCNV lĩnh tháng, kế tốn ghi: Nợ TK 334: Có TK 111: 71.927.500 71.927.500 B¸o c¸o thùc tËp nghiƯp vơ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 75 BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Tháng năm Số hiệu TK Tờn TK Số dư đầu tháng Đơn vị tính: đồng Việt Nam Số phỏt sinh thỏng Số dư cuối thàng Nợ Cú Nợ Cú Nợ Cú … … … … … … 17,981,875 17,262,600 … … … … 1542 41,250,000 41,250,000 1547 12,670,000 12,670,000 6421 7,153,200 7,153,200 6422 31,400,000 31,400,000 111 112 131 … 154 156 211 331 338 … … … 154 … … … … … … … 1,065,000,000 1,065,000,000 2,148,700,000 2,148,700,000 1,298,000,000 1,298,000,000 911 Cộng Người lập (Ký, ghi rừ họ tờn) Kế toỏn trưởng (Ký, ghi rừ họ tờn) Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rừ họ tờn) B¸o c¸o thùc tËp nghiƯp vụ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo l¬ng 76 PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TIỀN LƯƠNG TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG AN I Ưu điểm : Công ty Cổ phần Quảng An I doanh nghiệp thuộc hệ thống doanh nghiệp dân doanh, có tiền đề phát triển từ Công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp Cổ phần hóa Đứng trước vận hội kinh tế chuyển từ kinh tế kế hoặch hóa tập trung sang kinh tế thị trường với hội nhập mạnh mẽ vào nhà chung giới tổ chức kinh tế thương mại toàn cầu WTO mang lại thời cho phát triển Sản phẩm Công ty ngày có sức ảnh hưởng lớn nhu cầu sản phẩm từ nhựa nước Để cụ thể hoá mục tiêu doanh nghiệp không ngừng phát triển lớn mạnh qua năm, phạm vi cung cấp sản phẩm Công ty sản xuất trải rộng phạm vi ngày rộng khắp Sự phát triển đỏi hỏi doanh nghiệp nói chung phòng kế tốn Cơng ty nói riêng phải khơng ngừng cập nhật cải tiến phương thức hoạt động quản lý để ngày theo kịp với đòi hỏi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuât Trong công tác tổ chức kế tốn Cơng ty Cổ phần Quảng An I khơng ngừng bước kiện tồn máy kế tốn Bộ máy kế tốn tổ chức chuyên sâu, kế toán chịu trách nhiệm vài phần hành, cụ thể nên phát huy tính chủ động, thành thạo công việc Công tác toán hàng quý, hàng năm thực tốt, rõ ràng thời hạn Nhờ có đội ngũ kế tốn có lực khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ nên thời gian qua cung cấp thơng tin kịp thời xác, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Công ty việc đưa định B¸o c¸o thùc tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 77 o sn xut mt cỏch kịp thời, góp phần tích cực vào q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cán công nhân viên Công ty chấp hành chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp BHXH kế toán tiền lương thực đầy đủ, xác kịp thời Kế tốn tiền lương ln hướng dẫn phận, xưởng thực tốt công tác thơng tin để tính lương BHXH xác, kịp thời Các hình thức chứng từ sổ sách sử dụng mẫu quy định Bộ tài phản ánh tương đối rõ ràng khoản mục nghiệp vụ phát sinh, tổ chức tốt công tác ghi chép ban đầu, tổ chức xử lý ghi sổ kế toán nghiệp vụ liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương người lao động Báo cáo phân tích ghi chép tiền lương, BHXH thu nhập khác người lao động góp phần quản lý, tiết kiệm chi phí lao động thúc đẩy phát triển Công ty Phần bổ sung nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương Cơng ty: Tổ chức bố chí lại lao động cho phù hợp với nội dung cơng việc, quy trình cơng nghệ Để tận dụng khả lao động phân phối tiền lương theo hiệu (triệt để) đóng góp lao động xác, cơng cần phải * Xác định nghiên cứu cơng việc, phạm vi trách nhiệm, quy trình công nghệ yêu cầu chất lượng tiến độ công việc cho cơng việc chức danh cụ thể B¸o cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 78 * Xõy dng hệ thống kiểm soát số lượng chất lượng lao động, số lượng chất lượng cơng việc hồn thành * Việc trả lương cho CBCNV công ty mang tính chất bình qn, chưa phản ánh suất lao động lỗ lực cố gắng cơng việc người Vì chưa tạo công cá nhân công ty * Trong trường hợp phát sinh khoản lương khác: + Lương khốn: hình thức áp dụng công việc lao động giản đơn có tính chất đột xuất vận chuyển bốc vác Mức lương xác định theo khối công việc cụ thể + Lương tháng = Số công đạt tiêu chuẩn x Đơn giá công + Lương trách nhiệm = Hệ số x Mức lương tối thiểu Tổng lương = Lương + lương trách nhiệm B¸o c¸o thùc tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 79 KT LUN Mi sn phm tạo kết lao động lao động yếu tố tất yếu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiền lương biểu tiền hao phí lao động sống Do việc tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương khâu quan trọng sản xuất kinh doanh Nó khơng giúp nhà quản lý quản lý số lượng, chất lượng lao động mà ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động góp phần nâng cao suất lao động Việc quản lý kế toán lao động tiền lương xác khoa học, linh hoạt theo chế độ sách Nhà nước động lực thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Và để tiền lương thực trở thành đòn bẩy làm tăng hiệu lao động, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp vấn đề đặt với doanh nghiệp việc áp dụng hình thức tính trả lương khoản trích theo lương cho phù hợp đảm bảo mối quan hệ doanh nghiệp với người lao động với Nhà nước Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Quảng An I tìm hiểu tổ chức quản lý lao động cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, với kiến thức học tập trường với hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Bình Yến bảo hết lòng anh chị phòng kế tốn cơng ty giúp em hồn thành báo cáo thực tập Song, thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên báo cáo thực tập khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận bảo đóng góp thầy giáo để báo cáo hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! B¸o cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 80 MC LC Phn I: Tìm hiểu chung cơng tác kế tốn công ty cổ phần CN quảng an I I Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty 1 Sơ đồ tổ chức kế toán chức máy kế toán 1.1.Sơ đồ tổ chức máy kế toán .1 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phần hành kế toán II.\ Tổ chức cơng tác kế tốn .4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế tốn áp dụng Cơng ty Cổ phần Quảng An I Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm loại sổ kế toán Phần II – Thực tế nghiệp vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương9 I.\ Kế toán tiền lương Lao động phân loại lao động 1.1 Phân loại lao động theo giới tính 1.2 Phân loại lao động theo cấu : 10 1.3 Phân loại lao động theo trình độ 11 Các hình thức trả lương chế độ tiền lương 13 2.1 Hình thức trả lương theo thời gian: 13 2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm : 17 2.3 Các chế độ khác cho người lao động 23 Kế toán chi tiết tiền lương 26 3.1 Chứng từ sử dụng .27 3.2 Kế toán chi tiết tiền lương cho người lao động 28 Kế toán tổng hợp tiền lương 37 4.1 Tài khoản sử dụng 37 4.2 Kế toán tổng hợp tiền lương sổ 42 II - Kế tốn khoản trích theo lương .46 Nội dung khoản trích theo lương 46 1.1 Quỹ bảo hiểm xã hội 46 1.2 Quỹ bảo hiểm y tế 48 1.3 Kinh phí cơng đồn 48 Kế toỏn chi tiết 49 Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lương 55 3.1 Tài khoản sử dụng .55 3.2 Kế toán sổ 59 Phần III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tiền lương tốn công ty cổ phần Quảng An I 70 KẾT LUẬN 73 B¸o c¸o thùc tËp nghiƯp vơ : KÕ toán tiền lơng khoản trích theo lơng 81 B¸o c¸o thùc tËp nghiƯp vơ : KÕ to¸n tiỊn lơng khoản trích theo lơng ... ghi sổ Căn vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào sổ Các chứng từ kế toán Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương sau làm... tiền lương khoản trích theo lương PHẦN II – THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I. Kế tốn tiền lương Lao động phân loại lao động 1.1 Phân loại lao động theo giới... theo dõi phức tạp Tiền lương ngày Tiền lương = Báo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 15 Số làm việc theo quy định Tiền lương thời gian tính theo đơn giá tiền lương
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương , báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay