Kế toán NVL CCDC tại công ty cổ phần bắc á (tài liệu 95 điểm)

74 17 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 12:50

Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHYT: Bảo hiểm y tế CCDC: Công cụ dụng cụ CP: Cổ phần DN: Doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tăng NVL: Nguyên vật liệu VL: Vật liệu TT: Thứ tự SH: Số hiệu NT: Ngày tháng SL: Số lượng ĐG: Đơn giá TT: Thành tiền HĐMH: Hóa đơn mua hàng Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Mục Lục Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: Tổng quan chung công ty cổ phần BẮC Á 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần BẮC Á 1.2 Chức nhiệm vụ công ty BẮC Á 1.2.1 Chức công ty Bắc Á 1.2.2 Nhiệm vụ công ty Bắc Á 1.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 1.3.2 Năng lực sản xuất cấu sản phẩm 1.3.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty cổ 11 phần Bắc Á 1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty BẮC Á 14 1.5.1 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn 14 1.5.2 Tình hình vận dụng chế độ kế tốn cơng ty BẮC 15 Á 1.5.2.1 Chế độ kế tốn áp dụng 15 1.5.2.2 Tình hình vận dụng chứng từ kế tốn cơng ty 16 1.5.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế tốn 17 1.5.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế tốn 17 1.5.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán 19 Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ 20 dụng cụ công ty Cổ Phần BẮC Á 2.1 Đặc điểm, phân loại NVL, CCDC Công ty Cổ 20 phần BẮC Á 2.1.1 Đặc điểm vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ 20 phần Bắc Á 2.1.2 Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ 21 phần Bắc Á 2.2 Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ 23 phần Bắc Á 2.2.1 Đánh giá NVL, CCDC nhập kho 23 2.2.2 Đánh giá NVL, CCDC xuất kho 28 2.3 Quy trình hoạch tốn VL, CCDC cơng ty Bắc Á 30 2.4 Kế tốn chi tiết VL, CCDC Công ty Cổ phần Bắc Á 31 2.4.1 Thủ tục chứng từ 31 2.4.1.1 Thủ tục nhập kho 31 2.4.1.2 Thủ tục xuất kho 42 2.4.2 Phương pháp kế toán chi tiết NVL, CCDC Cơng 47 ty Cổ phần Bắc Á 2.5 Kế tốn tổng hợp NVL, CCDC 59 2.5.1 Tài khoản sử dụng 59 2.5.2 Phương pháp hạch toán 59 2.5.2.1 Kế toán nhập NVL, CCDC 60 2.5.2.2 Kế toán xuất NVL, CCDC 61 Chương III: Phương hướng giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ công ty 67 Cổ Phần Bắc Á 3.1 Những ưu điểm hạn chế công tác kế toán vật Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 67 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Bắc Á 3.1.1 Những Ưu điểm 3.1.2 Những Hạn chế 67 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn vật liệu, công cụ 68 dụng cụ Công ty Cổ phần Bắc Á 69 3.3 Giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn vất liệu, cơng cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Bắc Á 70 KẾT LUẬN *Tài liệu tham khảo 71 73 Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm LỜI NÓI ĐẦU Chuyển sang chế thị trường thực hạch toán kinh tế độc lập, mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Việt Nam thực bảo toàn phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối bảo toàn lợi nhuận Để đạt mục đích cơng ty phải áp dụng nhiều biện pháp mà biện pháp quan trọng cơng ty sản xuất sản phẩm phải có chất lượng cao, giá thành hạ, tức chi phí bỏ phải tiết kiệm tới mức tối đa sở hợp lý có kế hoạch Đối với doanh nghiệp sản xuất, vật tư chiếm tỉ trọng lớn nhân tố cấu tạo nên sản phẩm mua, quản lý, sử dụng NVL vấn đề có ý nghĩa lớn góp phần vào việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm kế tốn mà kế tốn NVLCCDC ln xác định khâu quan trọng toàn cơng tác kế tốn cơng ty Để đạt u cầu cần có, Cơng ty cần phải quan tâm đến tất khâu trình sản xuất để làm giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Về vấn đề đặt trước mắt công ty phải hạch tốn đầy đủ, xác NVLCCDC ba yếu tố trình sản xuất trình sản xuất cơng ty khơng thể tiến hành được, NVL- CCDC đóng vai trò cần thiết q trình sản xuất, trình kết hợp với vật liệu để tạo thành thực thể hoàn chỉnh sản phẩm Do việc hạch tốn xác NVL- CCDC vấn đề quan trọng việc hạch toán đầy đủ, cách cẩn thận, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đồng thời góp phần làm giảm thất lãng phí vật tư Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Như vậy, việc quản lý NVL- CCDC tiến hành cách đầy đủ, chặt chẽ làm giảm chi phí NVL- CCDC lúc lợi nhuận tăng lên cách đáng Trong q trình thực tập cơng ty, tiếp xúc với cơng tác kế tốn công ty, em thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn NVL- CCDC sản xuất kinh doanh Em muốn hiểu rõ phần kế toán này, em chọn lựa đề tài “Kế tốn NVL- CCDC” Cơng Ty Cổ Phần Bắc Á Kết hợp lý luận thực tiễn củng cố phần lý thuyết học nghiên cứu để xử lý thành thạo tình phát sinh thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm vững tn thủ chế độ tài kế tốn hành Ngoài phần mở đầu kết luận chuyên đề em chia làm ba phần chính: - Chương 1: Tổng quan công ty cổ phần BẮC Á - Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn NVL- CCDC Công Ty Cổ Phần Bắc Á - Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế tốn NVLCCDC Cơng Ty Cổ Phần Bắc Á Qua q trình thực tập Cơng Ty Cổ Phần Bắc Á giúp đỡ đạo tận tình cơ, chú, anh phòng Tổ Chức Kế Toán giúp đỡ em tạo điều kiện tốt để em hoàn thành chuyên đề thực tập Do hiểu biết hạn chế nên chun đề khơng thể tránh khỏi sai sót em mong nhận ý kiến đóng góp chú, anh chị thầy cô giáo Trong trình nghiên cứu lý luận thực tế để hồn thành đề tài, em nhận giúp đỡ tận tình giáo Nguyễn Quỳnh Trâm chú, anh chị phòng Tài Kế tốn thời gian qua để em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm CHƯƠNG I TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN BẮC Á 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Cổ Phần Bắc Á ●Tên trụ sở giao dịch - Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bắc Á -Tên viết tắt: Bắc Á - Địa chỉ: Số 130 Khu I Thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa - Điện thoại: 0373870078 - Vốn điều lệ: 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng) - Mã số thuế: 0101500450 - Số đăng kí kinh doanh: 0103007622 - Tài khoản nội tệ: TK: 1900149810070798 mở Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh Lộc - Giám đốc: Phạm Văn Đắc ● Cơng ty Cổ Phần Bắc Á Cơng ty có đội ngũ cán quản lý, kĩ thuật, công nhân lành nghề trang thiết bị cần thiết để hồn thành cơng việc giao Các sản phẩm cơng ty sản xuất đảm bảo chất lượng, mẫu mã đa dạng, mặt hàng phong phú phục vụ cho nhu cầu khách hàng 1.2 Chức nhiệm vụ công ty Bắc Á 1.2.1 Chức công ty Bắc Á Với việc quy tụ đội ngũ cán bộ, chuyên gia, công nhân lành nghề nhiều năm quản lý, đạo, tổ chức thực khâu sản xuất sản phẩm mà công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sau: - Sản xuất sản phẩm dệt may loại - Dịch vụ đào tạo cắt may công nghiệp ngắn hạn Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm - Dịch vụ giặt, in, thêu loại vật liệu - Dịch vụ vận tải - Kinh doanh nguyên, phụ liệu hàng may mặc 1.2.2 Nhiệm vụ công ty Bắc Á - Xây dựng, tổ chức thực mục tiêu kế hoạch Nhà nước đề ra, sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng ký, mục đích thành lập doanh nghiệp - Tuân thủ sách, chế độ pháp luật Nhà nước quản lý trình thực sản xuất tuân thủ quy định hợp đồng kinh doanh với bạn hàng nước - Quản lý sử dụng vốn theo quy định đảm bảo có lãi - Thực việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao suất lao động thu nhập người lao động, nâng cao sức cạnh tranh công ty thị trường nước - Chịu kiểm tra tra quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Pháp luật - Thực quy định Nhà nước bảo vệ quyền lợi người lao động, vệ sinh an tồn lao động, bảo vệ mơi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, thực tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty áp dụng quy định có liên quan tới hoạt động công ty 1.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất: Công ty cổ phần BẮC Á hoạt động phân xưởng may (bao gồm phân xưởng may số 1, phân xưởng may số 2, phân xưởng may số 3), phân xưởng cắt phân xưởng hoàn thiện Các phân xưởng hoạt động liên tục đạt kết cao Với hiệu: “Giảm cờ xanh, giành cờ đỏ, bỏ cờ vàng”, máy thuộc dây chuyền may công nhân, không Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm thấy có xuất cờ vàng, chủ yếu màu đỏ Điều chứng tỏ công nhân đạt tiêu suất kỳ Trong năm 2011, tồn xí nghiệp có thành tích vượt trội q trình sản xuất kinh doanh Trong đó: + PX may số trước kế hoạch 25 ngày: vượt 10,4% kế hoạch + PX may số trước kế hoạch 23,5 ngày: vượt 8,6% kế hoạch + PX may số trước kế hoạch 20 ngày: vượt 7,5% kế hoạch 1.3.2 Năng lực sản xuất cấu sản phẩm: - Sản phẩm chính: Jacket, quần âu, sơ mi, áo đồng phục, áo thun, hàng thể thao - Năng lực sản xuất: Sản phẩm Công ty cổ phần BẮC Á trước xuất xưởng kiểm tra kỹ 100%, việc kiểm tra chất lượng dây chuyền may theo tiêu chuẩn AQL 2.5 Năng suất sản phẩm tháng: + Bộ Veston nữ: 40.000 bộ/tháng + Jacket: 200.000 sp/tháng + Quần: 225.000 sp/tháng + Áo sơ mi, hàng dệt kim: 250.000 sp/tháng 1.3.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm: Cơng ty có quy trình công nghệ sản xuất liên tục, bao gồm nhiều giai đoạn cơng nghệ cấu thành với hai hình thức sản xuất kinh doanh chủ yếu gia công theo đơn đặt hàng hình thức mua NVL tự sản xuất để bán - Trong trường hợp gia cơng quy trình cơng nghệ thực theo hai bước: Bước 1: Nhận tài liệu kỹ thuật sản phẩm mẫu khách hàng gửi đến, phòng kĩ thuật nghiên cứu tài liệu may thử sản phẩm mẫu sau khách hàng kiểm tra, nhận xét góp ý Tài liệu kỹ Bộ phận kỹ thuật sản thuật Sinh phẩm viên: Tống _ CTK09.2 mẫu Thị Xuân Đào nghiên cứu khách hàng gửi đến Bộ phận cắt Gửi sản may sản phẩm mẫu phẩm mẫu Pagekhách cho giấy hàng kiểm mẫu tra duyệt Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Hình 1.1: Sơ đồ khái quát Bước 2: Sau khách hàng chấp nhận yếu tố sản phẩm mẫu đưa xuống phân xưởng để sản xuất sản phẩm theo mẫu hàng Đơn đặt hàng khách hàng duyệt theo kế hoạch hợp đồng được kí kết Q trình sản xuất khép kín phân xưởng Kho phụ liệu Kỹthuật Kỹ thuậtra rasơ sơđồ đồcắt cắt Tổ cắt Kỹ thuật hướng dẫn Tổ may Kho nguyên vật liệu Là sản phẩm KCS kiểm tra Đóng gói,đóng hòm Xuất sản phẩm Hình 1.2: Quy trình sản xuất sản phẩm Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 10 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm chép cho cán bộ, nhân viên kế toán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý cơng tác kế tốn 2.5.2.1 Kế tốn nhập VL, CCDC: Nguyên vật liệu Công ty chủ yếu nhập kho từ nguồn thu mua bên nên yêu cầu kế tốn phải phản ánh đắn, đầy đủ, xác giá thực tế nguyên vật liệu bao gồm: giá hố đơn, chi phí thu mua thực tế tình hình tốn với người bán Tại cơng ty mua NVL, CCDC cán thu mua hàng ln mang hàng trước hóa đơn Nếu có vài trường hợp hạn hữu Kế tốn vật tư không làm thủ tục nhập kho mà gửi tạm kho Cán mua hàng thủ kho ký nhận với số lượng NVL,CCDC gửi Khi hóa đơn với hợp đồng ký làm thủ tục nhập kho Tại công ty Cổ phần Bắc Á NVL, CCDC chủ yếu mua nước với hình thức tốn tiền mặt tiền gửi ngân hàng Khi vận chuyển VL kho thường xảy trường hợp: + Bên bán chuyển tận kho cho công ty + Công ty thuê ngồi vận chuyển có hóa đơn làm sở lập chứng từ toán để chuyển cho kế toán Căn vào chứng từ Kế toán ghi vào sổ TK 152, TK 153, … Cuối tháng KT hàng tồn kho vào số liệu để tính giá thực tế VL nhập kỳ (được phản ánh bảng kê tổng hợp Nhập– Xuất– Tồn NVL, CCDC…) Giá thực tế nhập dựa vào giá ghi hóa đơn cộng chi phí vận chuyển, ngồi cơng ty sử dụng bảng kê nhập nội Bảng kê dược mở theo dõi tổng hợp số vật liệu phế phẩm thu hồi để tái chế, bán Khi thu hồi phế phẩm, phế liệu có hóa đơn, lệnh thu hồi rõ rang, có chứng từ ký nhận phận giao nhận Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 60 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm 2.5.2.2 Kế toán xuất VL, CCDC: Nguyên vật liệu Công ty sử dụng chủ yếu cho việc sản xuất Khi nhận phiếu xuất kho thủ kho gửi lên, kế toán nguyên vật liệu tiến hành kiểm tra, hoàn chỉnh chứng từ tiến hành nhập liệu vào máy Nguyên vật liệu, CCDC công ty sau mua chủ yếu sử dụng cho sản xuất sản phẩm, quản lý phục vụ trình sản xuất sản phẩm Bởi vậy, Kế toán tổng hợp xuất dùng NVL, CCDC phản ánh kịp thời tính tốn phân bổ xác đối tượng giá trị thực tế VL, CCDC xuất dùng cho phân xưởng phận sử dụng vật liệu CCDC Để phản ánh kịp thời, tính tốn xác giá trị thực tế VL,CCDC xuất dùng Kế tốn tổng hợp vật liệu cơng ty tiến hành sở chứng từ, xuất phiếu, xuất kho, hóa đơn bán hàng Việc tính giá trị thực tế VL, CCDC xuất dùng công ty tiến hành theo phương pháp nhập trước xuất trước Phương pháp dựa giả thiết VL, CCDC nhập trước coi xuất trước Như vậy, giá trị VL, CCDC tồn kho cuối kỳ trước giá thực tế số vật liệu mua vào sau Đối với CCDC: Giá thực tế CCDC xuất kho tính tốn phân bổ lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Giá thực tế phần lớn CCDC nhỏ nên công ty áp dụng phân bổ lần Để hoạch toán tổng hợp cho NVL, CCDC kế tốn sử dụng hình thức nhật kí chung cổ TK 152, TK 153 Trích số mẫu sổ sách, báo cáo công ty sau: Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 61 Kế tốn NVL-CCDC Đơn vị: Cơng ty Cổ phần Bắc Á GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Mẫu số S03a-DN Địa chỉ: 130 Khu I thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Tháng năm 2012) Đơn vị tính: (đồng) Ngày tháng ghi sổ 05/4 07/4 08/4 Chứng từ Số Ngày, hiệu PN PN PN Diễn giải tháng 05/4 07/4 08/4 Đã ghi STT Sổ Cái dòng Số hiệu TK đối Số phát sinh Nợ Có ứng 152 236.500.000 Nhập kho vải gấm Thái 133 23.650.000 Tuấn 331 152 76.200.000 133 7.620.000 Nhập kho vải kẻ caro Nhập kho vải Chanbry 260.150.000 331 152 83.820.000 221.175.000 133 22.117.500 331 Cộng chuyển sang trang sau 587.262.500 Đơn vị: Công ty Cổ phần Bắc Á Mẫu số S03a-DN Địa chỉ: 130 Khu I thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 243.292.500 587.262.500 Page 62 Kế tốn NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Tháng năm 2012) Đơn vị tính: đồng Chứng từ Ngày tháng Số ghi sổ hiệu Ngày, Diễn giải tháng Đã ghi STT Sổ Cái dòng Số hiệu TK đối PN 15/4 Nhập kho phấn may 10 20/4 PX01 20/4 587.262.500 587.262.500 1.080.000 133 108.000 1.188.000 285.750.000 152 Cộng chuyển sang trang sau 285.750.000 874.200.500 Đơn vị: Công ty Cổ phần Bắc Á 874.200.500 Mẫu số S03a-DN Địa chỉ: 130 Khu I thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Có 153 111 621 Xuất kho NVL cho sản xuất Nợ ứng Cộng trang trước chuyển sang 15/4 Số phát sinh Page 63 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Tháng năm 2012) Đơn vị tính: đồng Chứng từ Ngày tháng Số ghi sổ hiệu Ngày, Diễn giải tháng Đã ghi STT Sổ Cái dòng Số hiệu TK đối PX02 21/4 627 Xuất công cụ dụng cụ để sản xuất Nợ Có 874.200.500 874.200.500 ứng Cộng trang trước chuyển sang 21/4 Số phát sinh 450.000 153 450.000 …………… Tổng phát sinh 2.730.100.000 Đơn vị: Công ty Cổ phần Bắc Á Mẫu số S03b-DN Địa chỉ: 130 Khu I thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa TRÍCH SỔ CÁI (Tháng năm 2012) Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 64 2.730.100.000 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Tên tài khoản: "NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU" Số hiệu: 152 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải Nhật ký chung Trang STT số dòng Số hiệu TK đối ứng Tồn đầu kỳ Số tiền Nợ 214.630.000 05/4 PN 01 05/4 Mua vải gấm Thái Tuấn nhập kho 331 236.500.000 07/4 08/4 20/4 PN 02 PN 03 PX 01 07/4 08/4 20/4 Mua vải kẻ caro nhập kho Mua vải chanbry nhập kho Xuất VLC để sản xuất ………… Cộng phát sinh Số dư cuối tháng Cộng luỹ kế 331 331 621 76.200.000 221.175.000 285.750.000 1.270.000.000 394.630.000 Đơn vị: Công ty Cổ phần Bắc Á 1.090.000.000 Mẫu số S03b-DN Địa chỉ: 130 Khu I thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa TRÍCH SỔ CÁI (Tháng năm 2012) Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Có Page 65 Kế tốn NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Tên tài khoản: "CƠNG CỤ DỤNG CỤ" Số hiệu: 153 Ngày tháng ghi sổ Nhật ký Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải chung Trang STT số dòng Số hiệu TK đối ứng Tồn đầu kỳ 15/4 PN 10 15/4 Số tiền Nợ Có 4.500.000 Mua CCDC NK trả tiền mặt 111 1.080.000 …………… 21/4 PX 02 21/4 Xuất CCDC 627 450.000 ………… Cộng phát sinh 16.200.000 Tồn cuối tháng 12.300.000 Cộng luỹ kế Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 66 8.400.000 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẮC Á 3.1 Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Bắc Á: 3.1.1 Những Ưu điểm: Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Bắc Á, vận dụng kiến thức lý luận học vào thực tiễn Công ty em thấy kế tốn VL, CCDC Cơng ty có số ưu điểm sau: - Nhìn chung, Cơng ty xây dựng thực tốt kế hoạch thu mua VL, CCDC cung cấp cho nhu cầu sản xuất đầy đủ kịp thời Qua chứng tỏ tinh thần trách nhiệm nỗ lực phòng ban Công ty cao - Đối với khâu bảo quản vật tư: Công ty xây dựng hệ thống kho tàng hợp lý, khoa học, bảo quản hợp lý theo tính năng, cơng dụng loại vật tư Hệ thống kho tàng rộng, thoáng, cao tránh cho nguyên liệu vải bị ẩm mốc hư hỏng, thuận tiện cho việc nhập, xuất kiểm kê vật liệu để nguyên vật liệu phản ánh trung thực mặt số lượng giá trị - Bộ phận trực tiếp thu mua, nhập kho VL, CCDC có nhiều cố gắng việc tìm nguồn thu mua VL, CCDC đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ VL, CCDC để q trình sản xuất cơng ty liên tục, hoàn thành sản phẩm nghiệm thu thời hạn - Tại kho, VL, CCDC xếp cách khoa học hợp lý, đội ngũ cán thủ kho có tinh thần trách nhiệm cao nên việc bảo quản, tổ chức cấp phát VL, CCDC tiến hành tốt Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 67 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm 3.1.2 Những Hạn chế khó khăn cơng ty: Bên cạnh ưu điểm Công ty đạt việc hạch tốn VL, CCDC Cơng ty có số hạn chế sau: - Việc tổ chức bảo quản thu mua VL, CCDC công ty phần lớn nhu cầu sản xuất, phận trực tiếp phụ trách việc thu mua VL, CCDC cố gắng việc cung cấp đầy đủ VL, CCDC họ chưa thực động, phát huy chưa hết khả - Việc quản lý số VL, CCDC lỏng lẻo, định mức hao hụt không rõ ràng - Về phân loại NVL: Việc phân loại vật liệu dựa vào vai trò, cơng dụng kinh tế vật liệu để chia thành nhóm, thứ vật liệu cụ thể phù hợp với đặc điểm vật liệu công ty Tuy nhiên điều kiện để áp dụng phần hành hạch tốn vật liệu vào máy tính xây dựng hệ thống sổ “ Danh điểm vật tư” thống nhất, áp dụng tồn cơng ty cần thiết để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý vật liệu - Để hạch tốn chi tiết vật liệu cơng ty sử dụng phương pháp thẻ song song- phương pháp kế toán chi tiết, đơn giản nhất, dễ làm kế toán vật liệu, thủ kho người có liên quan Hơn kế tốn dùng máy vi tính để tính tốn, in bảng kê chi tiết, tổng hợp giảm đáng kể khối lượng ghi chép tính tốn, đưa số liệu nhanh chóng kịp thời Tuy nhiên với doanh nghiệp lớn nhu Công ty cổ phần Bắc Á phương pháp thẻ song song lại khơng phù hợp lắm, mật độ nhập, xuất, tồn diễn nhiều với đa dạng chủng loại thủ kho kế toán theo dõi số liệu thẻ kho sổ chi tiết có trùng số liệu mặt lượng vật liệu nên việc ghi chép đối chiếu nhập xuất vật liệu nhiều công sức Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 68 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Ngồi cơng ty gặp phải khó khăn như: - Do đặc điểm thị trường may mặc sản phẩm dễ bị lỗi'' mốt ''nên việc lựa chọn nguyên phụ liệu công ty gặp trở ngại Nếu sản xuất mã hàng mà tung thị trường việc tiêu thụ khơng thuận lợi lượng ngun phụ liệu dùng để sản xuất riêng cho mã hàng tồn đọng dùng cho mã hàng khác mà tận dụng để sản xuất sản phẩm phụ 3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Bắc Á - Sự phát triển xã hội loài người gắn liền với quan hệ sản xuất xã hội Hiện chế thị trường cơng tác kế tốn VL, CCDC có bước định lớn Cơng ty.Vì bảo quản VL, CCDC nhiệm vụ quan trọng công tác kế tốn doanh nghiệp, Cơng ty làm tốt công tác bảo quản dự trữ VL, CCDC đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm đem lại lợi cao cho Công ty sản xuất, tăng cường khả cạnh tranh Công ty thương trường - Trong điều kiện sản xuất phải gắn với thi trường chất lượng sản phẩm trở nên cần thiết, khơng mang lại hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp mà thể uy tín doanh nghiệp Mà yếu tố cấu thành nên sản phẩm may mặc NVL, CCDC Do đặc thù sản xuất kinh doanh công ty hàng may mặc nên việc quản lý NVL, CCDC công ty quan trọng Bởi lẽ việc chất lượng NVL, CCDC định đến chất lượng sản xuất sản phẩm đưa tiêu thụ Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 69 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Bắc Á * Qua q trình thực tế cơng ty với thuận lợi khó khăn, từ cách quan sát riêng cá nhân em xin đưa số ý kiến đóng góp sau để tham khảo: - Theo em cơng ty nên có kế hoạch đổi phần mềm máy vi tính nâng cấp máy thường xuyên để tăng tốc độ xử lý thông tin cho kết tốt xác - Để quản lý sử dụng vật tư có hiệu quả, cơng ty cần tổ chức bố trí sản xuất phân xưởng hợp lý Đồng thời để mở rộng thị phần, thị trường nước ngồi đòi hỏi cơng ty phải thay đổi máy móc đại hơn, áp dụng dây chuyền công nghệ để sản phẩm sản xuất chất lượng cao hơn, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Nhờ mà góp phần làm giảm tiêu hao NVL, giảm chi phí khác - Về việc thiếu nhân viên kế toán Do khối lượng nghiệp vụ phát sinh tháng nhiều mà nhân viên có trình độ có Cơng ty nên tuyển thêm nhân viên có trình độ để giảm thiểu khối lượng với sốlượng nghiệp vụ nhiều, người làm dễ gây hậu không tập hợp hết nghiệp vụ phát sinh Sẽ lỗ hổng thiếu hụt ngân sách mà không rõ Đến cuối tháng tập hợp chi phí với số tiền chi có thay đổi chênh lệch Hiện cơng ty, phòng tài kế tốn có nhân viên, KT trưởng người tập hợp số liệu từ kế tán viên nên thiếu sót Vì thế, cơng ty nên tuyển them nhân viên tập hợp số liệu sổ sách lại để nhằm giảm bớt khối lượng công việc, giúp cơng việc tiến hành nhanh chóng, xác Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 70 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm KẾT LUẬN Để phát huy cách có hiệu cơng cụ kế tốn nói chung đặc biệt kế tốn VL, CCDC; việc tổ chức cơng tác kế tốn VL, CCDC phải ln cải thiện hồn thiện để phản ánh cách đầy đủ, xác tình hình biến động VL, CCDC số lượng chất lượng, chủng loại, phấn đấu tiết kiệm chi phí vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng để cạnh tranh thị trường, tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty Mặc dù VL, CCDC Công ty nhiều, giá hay biến động, với nỗ lực phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên tồn cơng ty giúp đỡ ban ngành liên quan, Công ty Cổ phần Bắc Á không ngừng phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, Cơng ty đạt nhiều thành tích đáng kể thực nghĩa vụ nhà nước đầy đủ, hạn Cùng với phát triển hệ thống quản lý nói chung máy kế tốn nói riêng đặc biệt khâu kế tốn VL, CCDC không ngừng thực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, phục vụ kịp thời VL, CCDC cho trình sản xuất hoạt động liên tục Song bên cạnh ưu điểm có hạn chế như trình bày Trong thời gian thực tập ngắn, với kinh nghiệm hạn chế, em cố gắng tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn VL, CCDC cơng ty em mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp kế tốn VL, CCDC Mặc dù ý kiến cá nhân em mong có tham gia đóng góp ý kiến để em hiểu hiểu rõ cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn VL, CCDC nói riêng Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 71 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm Với thời gian chưa nhiều, trình độ khả hạn chế, chắn chuyên đề em không tránh khỏi thiếu hụt sai sót định Em mong nhận đóng góp ý kiến anh chị phòng kế tốn Cơng ty, giáo hướng dẫn giúp cho em hiểu thêm chuyên môn kiến thức thực tế phục vụ cho công việc em sau hoàn thiện đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn anh chị phòng kế tốn Cơng ty thầy giúp đỡ em suốt thời gian thực tập vừa qua.Và em chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo tận tình giáo hướng dẫn Nguyễn Quỳnh Trâm để em có kiến thức quý báu lý thuyết chuyên môn để em hồn thành tốt chun đề thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập: Tống Thị Xuân Đào Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 72 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngun lý kế tốn, Kế tốn doanh nghiệp I-II Trường CĐKTCN Hà Nội Giáo trình Kế tốn Doanh nghiệp - Học viện Tài chính, TT tác giả Học viện Tài biên soạn Chủ biên: GS.TS Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thuỷ (NXB Tài - Hà Nội, năm 2006) Giáo trình Kế tốn quản trị Doanh nghiệp - Học viện Tài chính, TT tác giả Học viện Tài biên soạn Chủ biên PGS.TS Đồn Xn Tiên (NXB Tài - Hà Nội, năm 2005) Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp PGS.TS Nguyễn Thị Đông chủ biên Chế độ Kế toán Doanh nghiệp - Bộ Tài (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài NXB Tài chính, tháng năm 2006) Hệ thống chuẩn mực Kế tốn Việt nam - Bộ Tài (NXB Tài chính, tháng năm 2006) Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 73 Kế toán NVL-CCDC GVHD: Nguyễn Quỳnh Trâm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Về hình thức trình bày báo cáo thực tập: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nội dung thực tập: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………, ngày….tháng….năm…… Giảng viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) Sinh viên: Tống Thị Xuân Đào _ CTK09.2 Page 74 ... cụ công ty Cổ Phần BẮC Á 2.1 Đặc điểm, phân loại NVL, CCDC Công ty Cổ 20 phần BẮC Á 2.1.1 Đặc điểm vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ 20 phần Bắc Á 2.1.2 Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ Công. .. Công ty Cổ 21 phần Bắc Á 2.2 Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ 23 phần Bắc Á 2.2.1 Đánh giá NVL, CCDC nhập kho 23 2.2.2 Đánh giá NVL, CCDC xuất kho 28 2.3 Quy trình hoạch tốn VL, CCDC. .. CCDC Cơng 47 ty Cổ phần Bắc Á 2.5 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC 59 2.5.1 Tài khoản sử dụng 59 2.5.2 Phương pháp hạch toán 59 2.5.2.1 Kế toán nhập NVL, CCDC 60 2.5.2.2 Kế toán xuất NVL, CCDC 61 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán NVL CCDC tại công ty cổ phần bắc á (tài liệu 95 điểm) , Kế toán NVL CCDC tại công ty cổ phần bắc á (tài liệu 95 điểm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay