Tài chính tiền tệ 2

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 12:43

Tài tiền tệ 2: Câu 1:loại thị trường sau hok phải thị trường vốn: =>thị trường liên ngân hàng Câu 2:chức sau hok phải chức ngân hàng trung ương ngân hàng nhà nước: =>cho vay vốn ngắn,trung dài hạn cho dự án nhà nước Câu 3: để thực tốt vai trò tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả, tài doanh nghiệp tiến hành cơng việc gì? =>tất cả(tiết kiệm cp,xây dựng cấu vốnhợp lý, sử dụng vốn có hiệu quả) Câu 4:trong giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước đây, giải pháp aẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ: =>a.b đúng(phát hành thêm tiền mặt vào lưuthông,phát hành trái phiếu phủ để vay ngồi nước) Câu 5:giải pháp quan trọng để tăng cường vai trò doanh nghiệp kinh tế nay/ =>cả câu Câu 6:trong cải cách hành nhà nước có điểm cải cách có lợi cho doanh nghiệp: =>lộ trình cải cách thuế Câu 7:nguyên tắc khác quỹ tín dụng quỹ ngân sách:=>quan hệ kinh tế có tính chất hồn trả có thời hạn có lợi tức Câu 8:thi trường OTC: =>Là nơi giao dịch mua bán chứng khốn chưa niêm yết sàn Câu 9:chính sách tỷ giá cố định có tác dụng chủ yếu: =>hạn chế ảnh hưởng thị trường tài quốc tế Câu 10:ủy ban chứng khoán quốc gia thành lập vào năm: =>1998 Câu 11:trong trường hợp ”giá trị thị trường ngân hàng trở thành hơn” giá trị sổ sách? =>có dấu hiệu phá sản rõ ràng Câu 12:những khoản chi ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội =>a b đúng(chi hỗ trợ vốn cho DNNN,và đầu tư vào hạ tầng sở kinh tế;chi đầu tư cho nghiên cứu cho khoa học) Câu 13:trong khoản chi sau,khoản chi thuộc chi thường xuyên? =>chi trả lương cho cán công chức nhà nước Câu 14:khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu,lương cung tiền tệ M2(tiền tài sản hay”chuẩn tệ) thay đổi ntn? =>có thể tăng Câu 15:quỹ thành viên là: =>là quỹ đầu tư chứng khốn có số thành viên tham gia góp vốn khơng vượt q 30 thành viên bao gồm thành viên pháp nhân Câu 16:mục tiêu sách tài quốc gia đến năm 2010 vốn tín dụng nhà nước đạt: =>7,6%GDP Câu 17:chức thị trường chứng khoán là: =>chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư Câu 18:các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn cơng cụ tài có tác dụng: =>giảm thiểu rủi ro cho công cụ tài Câu 19:cổ phiếu vơ danh cổ phiếu: ð hok ghi tên người sở hữu câu 20:cơ quan quản lý NN hoạt động ngân hàng thương mại là: =>ngân hàng trung ương Câu 21:trong nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân coi quan trọng nhất? =>nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng Câu 22:mức đô khoản tài sản xác định bởi: =>cả avà b(cp thời gian để chuyển tài sản =tiền măt, cp tài để chuyển đổi tài sản = tiền mặt) Câu 23:quỹ đại chúng là: =>là quỹ đầu tư chứng khoán thực chào bán chứng quỹ công chúng Câu 24:giải pháp bù đắp thâm hụt NSNN cóchi phí hội thấp là: =>vay tiền dân cư Câu 25:chức thị trường tài là: =>abc (nâng cao suất hiệu sử dụng vốn toàn kinh tế, cung cấp vốn cho cá nhân doanhnghiệp có đủ khả toán mà hok phải chờ đợi thời gian tích lũy, cho phép chuyển vốn từ người, doanh nghiệp hok có hội đầu tư tới người doanh nghiệp có hội đầu tư Câu 26: khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN VN: =>thuế Câu 27:thị trường chứng khốn thực tế là: =>tất nơimua bán chứng khoán Câu 28:trong tài sản vơ hình tài doanh nghiệp đây, tài sản vơ hình thường đem vào góp vốn liên doanh nước ta? =>giá trị quyền sử đất Câu 29:nguyên nhân gây lạm phát Việt nam nay? =>chi phí đẩy Câu 30:thuế coi có quan trọng kinh tế vì: =>thuế nguồn thu chủ yếu NSNN công cụ quản lý điều tiết vĩ mô KTQD Câu 31:ảnh hưởng thâm hụt ngân sách kinh tế biểu qua tác động tới: =>tẩt (lãi suất thị trường,tổng tiết kiệm quốc gia, đầu tư cán cân thương mại quốc tế) Câu 32:lãi suất kỳ phiếu ngân hàng thôngthường: =>cao lãi suất tiền gửi tiết kiệm Câu 33:vì ngân hàng thương mại cổ phần lại phái quy định mức vốn tối thiểu cổ đông? =>để đảm bảo quy mô vốn chủ sở hữu cho ngân hàng, đảm bảo an toàn cho khách hàng ngân hàng Câu 34: cơng cụ tài thị trường vốn rủi ro… so với thị trường tiền tệ: =>cao Câu 35:các cơng cụ tài hok phải chứng khoán =>thương phiếu Câu 36:để đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nguồn tài cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tài doanh nghiêp phải có chức nào? =>3 câu (thu hút vốn cổ đông thông qua phát hành trái phiếu, thu hút vốn cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu,vay ngân hàng thương mại) Câu 37:vai trò vốn doanh nghiệp là: =>điều kiện tiền đề, đảm bảo tồn ổn định phát triển Câu 38:các doanh nghiệp việt nam nên lựa chọn lĩnh vực để cạnh tranh hội nhập? =>a b (xuất nhập thủy sản,hàng thủ công mỹ nghệ;du lịch) Câu 39:các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm: =>a b (ngân hàng trung ương,các tổchức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên) Câu 40:các nguồn vốn hình thành nên quỹ tài doanh nghiệp, giải thích cách hình thành nguồn vốn? =>tất ý đúng(vốn cổ đơng góp vốn, vốn từ lợi nhuận dn giữ lại, vốn vay ngân hàng thương mại) Câu 41:điểm khác biệt quan hệ gữa DNNN NSNN kinh tế thị trường kinh tế kế hoạch tập trung trước năm 1986? =>NSNN bảo đảm vốn cho DNNN hoạt động theo kế hoạch duyệt Câu 42:kỳ phiếu phát hành theo hìnhthức: =>a b (phát hành theo mệtnh giá,phát hành theo hình thức chiết khấu) Câu 43:trái phiếu kho bạc do: =>nhà nước phát hành nhằm bù đắp thâmthủng ngân sách giải thiếu hụt tạm thời Câu 44:tính chất quản lý NHTW khác với quan khác máy nhà nước là: =>quản lý nhà nước thơng qua lt lệ, biện pháp hành vừa thơng qua nghiệp vụ mục đích quản lý Câu 45:nhân lực nhân lực yếu doanh nghiệp việt nam nên kinh tế =>quản trị doanh nghiệp,giám đốc tàichính(CFO) Câu 46:trong nhóm tiêu tài doanh nghiệp sau đây,nhóm doanh nghiệp thường sử dụng? =>tất nhóm (nhóm tiêu tỷ số tốn,nhóm tiêu tỷ số đồn cân nợ, nhóm tiêu tỷ số doanh lợi) Câu 47:yếu tố hok phải đặc điểm cổ phiếu ưu đãi: =>phụ thuộc vào sách chia lãi hàng năm cơng ty Câu 48:trong kinh tế thị trường việc doanh nghiệp cổ phần tối đa hóa lợi nhuận, thực chất tối đa hóa lợi ích ai? =>tối đa hóa lợi ích cổ đơng Câu 49:nợ q hạn NHTM xác định bằng: =>số tiền nợ hạn tổng dư nợ Câu 50:các NHTM thiết phải có tỷ lệ dự trữ vươt mức: =>tùy theo điều kiện kinh doanh ngân hàng Câu 51:các giải pháp sau phủ nhằm thắt chặt tiền tệ lạm phát =>cả đúng(tăng lãi suất huy động NHTM,tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc,phát hành tín phiếu kho bạc) Câu 52:các giải pháp sau phủ nhằm tăng cường an sinh xã hội giai đoạn lạm phát nay? =>cả đúng(cho vay ưu đãi sản xuất hộ nghèo,xây dựng hộ cho người có thu nhập thấp,tăng lương cho đối tượng hưu trí) Câu 53:chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng: =>Thu NS(không bao gồm thu từ vay)-chi NS thường xuyên>0 Câu 54:tài doanh nghiêp lĩnh vực thuộc khoa học quản trị kinh doanh?phát biểu hay sai? =>sai Câu 55:chức NHTW việt nam =>a b đúng(độc quyền phát hành tiền tệ vào lưu thông,quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ,tín dụng,ngân hàng) Câu 56:để khắc phục tình trạng nợ xấu,các NHTM cần phải =>khơng ngừng đổi cơng nghệ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả tiếp cận,gần gũi hỗ trợ khách hàng Câu 57:trong quan hệ nội doanh nghiệp đây,quan hệ quan hệ phi tài chính? =>quan hệ tổ chức đơn vị trực thuôc với doanh nghiệp Câu 59:tại ngân hàng có quy mơ lớn thường dễ tạo nhiều lợi nhuận ngân hàng nhỏ? =>vì tất yếu tố trên(có lợi lợi ích theo quy mơ,có tiềm lớn huy động sử dụng vốn,có uy tín nhiều khách hàng,có điều kiện để cải tiến cơng nghê,đa dạng hóa hoạt đọng giảm thiểu rủi ro) Câu 60:trong giai đoạn lạm phát nước ta.doanh nghiệp cần có biện pháp để kiềm chế lạm phát? =>tiết kiệm chi tiêu Câu 61:loại hình doanh nghiêp phù hợp với nước ta thời kỳ hội nhập kinh tế? =>công ty cổ phần Câu 62:cơng ty chứng khốn mua bán chứng khốn cho =>tự doanh chứng khoán Câu 63:các giải pháp để tài trợ thâm hụt ngân sách nhà nước bao gồm: =>mở rộng nguồn thu thuế tăng phát hành trái phiếu phủ để vay tiền dân cư Câu 64:kỳ phiếu ngân hàng phát hành nhằm =>huy động khối lượng vốn lớn thời gian ngắn phục vụ cho mục đích hoạt động đầu tư trung hạn cho chương trình phủ định Câu 65:hiện giới có mơ hình tổ chức quản lý NHTW: =>phương a b đúng(NHTW trực thuộc quốc hội,là nơi thực thi sách tài quốc gia,quản lý điều hành NSNN,NHTW trực thuộc phủ quản lý sách tiền tệ quốc gia) Câu 66:dòng vốn từ người cho vay sang người vay thực thông qua đường trực tiếp =>bên vay vốn chủ động tìm kiếm vốn đầu tư từ bên cho vay Câu 67:tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại thiết phải =>theo quy định NHTW thời kỳ Câu 68:hình thức cho vay tiêu dùng gián tiếp có đặc điểm sau: =>thiếu kiếm soát ngân hàng khách hàng Câu 69:nợ hạn tình trạng chung NHTM =>tất nguyên nhân đúng(các ngân hàng chạy theo rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận,các ngân hàng cố gắng cho vay nhiều có thể,có nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến nợ hạn) Câu 70:trong mối quan hệ nội doanh nghiệp đây,xét khía cạnh tài quan hệ định phát triển doanh nghiệp? =>quan hệ cổ đông người quản lý doanh nghiệp Câu 71:hãy nêu điểm yếu doanh nghiệp việt nam nay?hãy chọn điểm yếu theo ý kiến nhóm bạn,giải thích lý chọn =>tất câu đeu2 đúng(quy mô nhỏ,cơ cấu tổ chức chưa đồng bộ,cơ cấu vốn chưa hợp lý) Câu 72:nguyên nhân rủi ro tín dụng bao gồm =>sự yếu ngân hàng,khách hàng nguyên nhân khách quan khác) 73)chiết khấu thương phiếu hiểu =>một loại cho vay có bảo đảm,căn vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn củ thương phiếu 74)người mua trái phiếu trở thành =>chủ nợ doanh nghiệp phát hành 75)đâu điểm yếu môi trường vĩ mô doanh nghiệp việt nam =>thủ tục hành rườm rà phức tạp,hành lang pháp lý chưa chặt chẽ 76)điểm yếu doanh nghiệp việt nam hội nhập gì? =>cả câu đúng(quy mơ vốn nhỏ,trình độ nguồn nhân lực thấp,công nghệ thông ti chưa phát triển) 77)trái phiếu đầu tư trái phiếu =>do công ty đầu tư phát hành 78)tổ chức máy NHTW việt nam =>tổ chức thành hệ thống tập trung thống bao gồm trụ sở chi nhánh tỉnh,thành trực thc,văn phòng đại diện ngồi nước 79)cổ đông lớn cổ đông =>sở hữu trực tiếp gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu tổ chức phát hành 80)sự khác NHTM công ty bảo hiểm =>NHTM phép nhận tiền gửi cho vay tiền,trên sở tạo tiền gửi,tăng khả cho vay hệ thống 81)vai trò thị trường tài =>cả a,b,c đúng(trung tâm điều tiết cung nguồn vốn tiền tệ,tạo điều kiện thuận lợi cho trình chuyển nhượng sở hữu vốn,từ góp phần tăng thêm mời gọi giới đầu tư.điều hòa cung cầu tiền tệ ngăn chặn lạm phát) 82)thị trường tài giải cho doanh nghiệp vấn đề thiết thực gì? =>vấn đề huy động vốn 83)sự an toàn hiệu kinh doanh NHTM hiểu =>hoạt động theo quy định pháp luât,có lợi nhuận tỷ lệ nợ hạn mức cho phép 84)thị trường vốn thực tế hiểu =>nơi diễn hoạt động mua bán vốn với thời hạn năm 85)quỹ mở =>là quỹ đại chúng mà chứng quỹ chào bán công chúng phải mua lại theo yêu cầu nhà đầu tư 86)lạm phát tác động trực tiếp đến yếu tố doanh nghiệp? =>yếu tố giá nguyên vật liệu đầu vào,xăng dầu,điện nước…làm cho giá sản phẩm hàng hóa tăng lên 87)sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn cơng cụ tài sau: =>3 cơng cụ an tồn nhau(tín phiếu kho bạc,cổ phiếu dn,séc) 88)vốn tín dụng ngân hàng có vai trò doanh nghiệp cụ thể =>tăng cường hiệu kinh tế bổ sung nhu cầu vốn trình sxkd dn 89)chính sách tài khóa hiểu =>là sách kinh tế vĩ mơ nhằm ổn định tăng cường kinh tế thông qua cơng cụ thu,chi NSNN 90)Các NHTM VN có phép tham gia vào hoạt động kinh doanh thị trường chứng khốn hay khơng? =>có,nhưng phải thơng qua cơng ty chứng khoán độc lập 91)trong yêu cầu hội nhập kinh tế doanh nghiệp nước ta nay,yêu cầu khó khăn doanh nghiệp =>tất đúng(quy mô vốn lớn,nguồn nhân lực có chất lượng cao,cơng nghệ thơng tin đại 92)căn sử dụngđể phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ =>thời hạn chuyển giao vốn 93)NHTW thuộc sở hữu =>nhà nước 94)những khoản mục thu thường xuyên cân đối NSNN bao gồm =>thuế thu từ sở hữu tài sản NN,phí lệ phí 95)chức trung gian tài NHTM hiểu =>cung cấp tất dịch vụ tài theo quy định pháp luật 96)nghiệp vụ sau NHTW thực chức NHTW ngân hàng =>nghiệp vụ huy động vốn để cung cấp vốn cho chủ thể kinh tế 97)muốn khắc phục khó khăn quy mô vốn doanh nghiệp nhà nước,cần giải chiến lược nhà nước doanh nghiệp nay? =>thực cổ phần hóa doanh nghiêp nhà nước 98)cơ sở để ngân hàng tiến hành lựa chọb khách hàng bao gồm =>căn vào mức độ rủi ro thu nhập vay 99)các cơng cụ tài thị trường vốn có tính khoản… so với thị trường tiền tệ =>thấp 100)trong giai đoạn lạm phát việt nam,vì cổ đơnglại thích nhận lợi tức từ tiền mặt mà khơng thích nhận lợi tức từ cổ phiếu? =>cả ý đúng(các ổ đông muốn nhận tiền mặt để đầu tư vào tài sản tài khác tránh tượng”bỏ trứng vào giỏ”,tránh bị ảnh hưởng lạm phát,tránh rủi ro nhận thêm cổ phiếu) 101)các thay đổi sau tái cấu lại vốn doanh nghiệp? =>thay đổi cấu đầu tư 102)tải việc tăng vốn từ nguồn vốn nội doanh nghiệp phát huy nguồn nội lực doanh nghiệp? =>vì huy động vốn từ nội vừa an toàn,vừa thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp 103)trái khoản khơng có khả chuyển đổi =>khơng cho phép người giữ chuyển đổi thành số cổ phần vào lúc lúc đến kỳ hạn tốn 104)tại nói tài doanh nghiệp khâu sở hệ thống tài quốc gia? =>tất cả(vì khâu sáng tạo giá trị mới,vì khâu sáng tạo thu nhập cho xã hội,vỉ khâu tạo nguồn thu thuế cho nhà nước) 105)các khoản thu coi thu không thường xuyên NSNN VN? =>Tất phương án sai 106)doanh nghiệp có nên thu hút vốn thơng qua phát hành chứng khốn trog thời gian lạm phát khơng? =>tùy theo loại hình để doanh nghiệp phát hành loại chứng khốn phù hợp 107)các giải pháp để tài trợ thâm hụt NSNN bao gồm =>mở rộng nguồn thu thuế tăng phát hành trái phiếu phủ để vay tiền dân cư 108)NHTM đại quan niệm =>một loại hình trung gian tài 109)quỹ đầu tư chứng khốn =>là quỹ hình thành từ vốn góp nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoạc dạng tài sản đầu tư khác,kể cá bất động sản,trong nhà đầu tư khơng có quyền kiểm sốt hàng ngày việc định đầu tư quỹ 11)vốn lưu động doanh nghiệp theo nguyên lý chung hiểu =>? 111)đặc trưng khiến cho thị trường chứng khốn bị coi có tính chất :may rủi”? =>tất tính tốn đèu mang tính tương đối 112)các ngân hàng cạnh tranh với chủ yếu dựa công cụ =>tăng cường cải tiến công nghệ sản phẩm dịch vụ ngân hàng ... thời gian để chuyển tài sản =tiền măt, cp tài để chuyển đổi tài sản = tiền mặt) Câu 23 :quỹ đại chúng là: =>là quỹ đầu tư chứng khoán thực chào bán chứng quỹ công chúng Câu 24 :giải pháp bù đắp... nhà nước Câu 14:khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu,lương cung tiền tệ M2 (tiền tài sản hay”chuẩn tệ) thay đổi ntn? =>có thể tăng Câu 15:quỹ thành viên là: =>là quỹ đầu tư chứng... tư Câu 26 : khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN VN: =>thuế Câu 27 :thị trường chứng khốn thực tế là: =>tất nơimua bán chứng khoán Câu 28 :trong tài sản vơ hình tài doanh nghiệp đây, tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài chính tiền tệ 2 , Tài chính tiền tệ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay