Thực trạng kỹ năng giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non đồng phú, thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

115 15 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 11:24

Lời Cảm Ơn Hồn thành khóa luận này, tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ thầy, cô giáo bạn bè, qua xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, giáo Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non, người trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên cháu Trường mầm non Đồng Phú tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân quan tâm, động viên, khích lệ tơi suốt thời gian thực khóa luận Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng – người dành cho tơi bảo tận tình, góp phần giúp tơi hồn thành khóa luận Bước đầu làm cơng tác nghiên cứu khoa học nên tránh khỏi thiếu sót định, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy giáo q bạn đọc để khóa luận tơi hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng 05 năm 2018 Tác giả Đinh Thị Hoa Lài I LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết khóa luận trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Đồng Hới, tháng 05 năm 2018 Tác giả Đinh Thị Hoa Lài II MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I LỜI CAM ĐOAN II DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VIII DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU IX PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT KHOA HỌC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI CẤU TRÚC CỦA KHÓA LUẬN PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƢ PHẠM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nƣớc 1.1.2 Ở nƣớc 1.2 Vấn đề chung giao tiếp 1.2.1 Một số quan niệm chung giao tiếp 1.2.2 Phân biệt giao tiếp với khái niệm khác có liên quan 1.2.3 Chức giao tiếp 1.2.4 Phƣơng tiện giao tiếp 11 1.2.4.1 Phƣơng tiện ngôn ngữ 11 1.2.4.2 Phƣơng tiện phi ngôn ngữ 13 1.3 Kỹ giao tiếp 23 III 1.3.1 Một số khái niệm 23 1.3.2 Phân loại kỹ giao tiếp 23 1.3.3 Trò chơi đóng vai theo chủ đề 27 1.3.3.1 Khái niệm trò chơi đóng vai theo chủ đề 27 1.3.3.2 Cấu trúc trò chơi đóng vai theo chủ đề 28 1.3.3.3 Đặc điểm trò chơi ĐVTCĐ 32 1.3.3.4 Ý nghĩa TCĐVTCĐ phát triển trẻ 34 1.3.4 Yếu tố tác động đến hình thành phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ 38 1.3.5 Đặc điểm tâm lý trẻ – tuổi 40 TIỂU KẾT CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA GIÁO VIÊN VỚI TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI THƠNG QUA TRÕ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ 45 2.2 Tổ chức phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng 45 2.2.1 Cách thức tiến hành 45 2.2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 46 2.2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 46 2.2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 46 2.2.2.3 Phƣơng pháp thống kê toán học 49 2.3 Thực trạng kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 49 2.3.1 Nhận thức giáo viên, cán quản lý kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 49 2.3.1.1 Nhận thức giáo viên mầm non tính cần thiết kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 49 IV 2.3.1.3 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng kỹ giao tiếp với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú 50 2.3.1.2 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng kỹ phận kỹ giao tiếp giáo viên thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú 52 2.3.2 Thực trạng biểu kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo - tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 55 2.3.2.1 Đánh giá chung mức độ kỹ giao tiếp trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 55 2.3.2.2 Thực trạng biểu kỹ giao tiếp trẻ 5- tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 56 2.3.2.2.1 Kỹ nghe hiểu lời nói giao tiếp trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi ĐVTCĐ Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 56 2.3.2.2.3 Kỹ sử dụng lời nói giao tiếp trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi ĐVTCĐ Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 57 2.3.2.3 Những khó khăn giáo viên mầm non gặp phải trình giao tiếp sƣ phạm với trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trƣờng mầm non Đồng Phú 60 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú 61 TIỂU KẾT CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA GIÁO VIÊN VỚI TRẺ MẪU GIÁO – V TUỔI THÔNG QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG PHƯ, ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH 66 3.1 Các ngun tắc đề xuất biện pháp 66 3.1.1 Tiếp thu lý luận kề thừa kết nghiên cứu cơng trình trƣớc 66 3.1.2 Biện pháp đặt phải xuất phát từ thực tiễn công tác giáo dục kết nghiên cứu thực trạng trƣờng mầm non 66 3.1.3 Giáo viên cần nhận thức đắn đầy đủ mục đích, ý nghĩa xu hƣớng đổi phƣơng pháp việc hình thành kĩ giao tiếp cho trẻ 67 3.2 Một số biện pháp nâng cao kỹ giao tiếp sƣ phạm giáo viên với trẻ – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 67 3.2.1 Biện pháp 1: Xây dựng quy trình tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tổ chức trò chơi ĐVTCĐ 67 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức trò chơi với nhiều chủ đề nội dung chơi phong phú, hấp dẫn cho trẻ tham gia nhằm rèn luyện kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ – tuổi 68 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cƣờng sở vật chất, sử dụng linh hoạt phƣơng pháp giáo dục để phát triển kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi 69 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cƣờng liên kết trẻ, gia đình trẻ – nhà trƣờng để phát triển kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thông qua TCĐVTCĐ 70 3.3 Bƣớc đầu thử nghiệm 70 3.3.1 Mục đích thử nghiệm 70 3.3.2.1 Cơ sở để xác định nội dung thử nghiệm 70 3.3.2.2 Nội dung chƣơng trình thử nghiệm 71 3.3.2.3 Thời gian thử nghiệm 71 VI 3.3.3 Tiến hành thử nghiệm 72 3.3.3.1 Các tiêu chí đánh giá 72 3.3.3.2 Biện pháp xử lý kết thử nghiệm 72 3.3.3.3 Tiến hành thử nghiệm 72 3.4 Phân tích kết thử nhgiệm 73 3.4.1 Kết đo trƣớc thử nghiệm 73 3.4.2 Kết đo sau thử nghiệm 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 1.KẾT LUẬN 81 KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC VII DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ TT CHỮ VIẾT TẮT KNGT TCĐVTCĐ GV Giáo viên SL Số lƣợng ĐC Đối chứng TN Thử nghiệm MG Mẫu giáo Kỹ giao tiếp Trò chơi đóng vai theo chủ đề VIII DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Nhận thức giáo viên tính cần thiết kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 49 Bảng 2.2 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng kỹ giao tiếp 51 Bảng 2.3 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng kỹ phận kỹ giao tiếp 53 Bảng 2.4 Đánh giá chung mức độ biểu KNGT trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi ĐVTCĐ 55 Bảng 2.5 Biểu kỹ nghe hiểu lời nói giao tiếp trẻ 5-6 tuổi qua trò chơi ĐVTCĐ 56 Bảng 2.6 Biểu kỹ sử dụng lời nói giao tiếp trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi ĐVTCĐ 58 Bảng 2.7 Biểu kỹ thực số qui tắc giao tiếp trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi ĐVTCĐ 59 Bảng 2.8 Những khó khăn giáo viên mầm non gặp phải trình 60 giao tiếp với trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 60 Bảng 2.9 Nguyên nhân chủ quan 62 Bảng 2.10 Nguyên nhân khách quan 63 Bảng 3.1 So sánh mức độ hình thành KN sử dụng lời nói giao tiếp nhóm trƣớc thử nghiệm TCĐVTCĐ 73 Bảng 3.2 So sánh biểu KN sử dụng lời nói giao tiếp nhóm trƣớc thử nghiệm TCĐVTCĐ 74 Bảng 3.3 So sánh mức độ KN sử dụng lời nói giao tiếp nhóm đối chứng thử nghiệm sau tiến hành thử nghiệm 75 Bảng 3.4: So sánh mức độ hình thành KN sử dụng lời nói giao tiếp IX PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với lao động, ngôn ngữ, giao tiếp nhân tố thiếu đƣợc sống cá nhân cộng đồng xã hội lồi ngƣời Giao tiếp có lịch sử lâu đời với lịch sử hình thành phát triển ngƣời Chính mà nhiều ngành khoa học khác bàn vấn đề giao tiếp ngƣời: Triết học, đạo đức học, tâm lý học, xã hội học, điều khiển học,… Mỗi lĩnh vực khoa học khác có quan điểm cụ thể giao tiếp Đối với trẻ lứa tuổi Mầm non – giai đoạn trình hình thành nhân cách, giao tiếp với ngƣời xung quanh giữ vị trí quan trọng Việc giáo dục cho trẻ có đƣợc KNGT với bạn b ngƣời lớn trở nên cần thiết Nó trở thành nội dung giáo dục thiếu đƣợc trƣờng mầm non Vì vậy, làm để hình thành KNGT cho trẻ cách đắn có hiệu cần đƣợc đặt để nghiên cứu giúp giáo viên c ng nhƣ bậc phụ huynh giáo dục em trở thành cơng dân gƣơng mẫu, có ích cho xã hội Muốn đạt đƣợc điều giáo viên phải chăm lo rèn luyện, phát triển lực cho thân, giáo viên nhân tố định trực tiếp đến kết thực mục tiêu giáo dục Để có đƣợc lực sƣ phạm ngƣời giáo viên phải có kiến thức kỹ cần thiết, kỹ giao tiếp sƣ phạm kỹ ảnh hƣởng lớn đến kết công tác dạy học giáo dục Chính vậy, đỏi hỏi ngƣời giáo viên mầm non phải có kỹ giao tiếp phù hợp với yêu cầu giáo dục trẻ Nghề giáo viên mầm non nghề lao động đa năng, hoạt động sƣ phạm giáo viên mầm non có sắc thái riêng, khác hẳn so với giáo viên bậc học khác tạo bƣớc đầu quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách ngƣời Trong nhân cách họ vừa có nét ngƣời mẹ vừa có nét nhà giáo dục, ngƣời nghệ sĩ, ngƣời thầy thuốc… ngƣời bạn trẻ mầm non Đặc điểm quan trọng lao động sƣ phạm mầm non suốt trình lao động ln có tƣơng tác trẻ, trẻ với trẻ, giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh Đối tƣợng Câu 11 Theo cô mức độ ảnh hƣởng yếu tố khách quan đến trình giao tiếp với trẻ nhƣ nào? Mức độ TT Các yếu tố khách quan Ảnh hƣởng nhiều Hoạt động vui chơi Giáo viên Giáo dục gia đình Ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Môi trƣờng giáo dục bạn bè trƣờng Mầm non Câu 12 Chị có thƣờng tổ chức hoạt động phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ không ?  Thƣờng xuyên  Thỉnh thoảng  Chƣa Xin vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Trƣờng mầm non: Lớp: Trình độ chun mơn: Số năm công tác: Xin chân thành cảm ơn q nhiệt tình giúp đỡ! PHỤ LỤC HỆ THỐNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ – TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ Để khảo sát kỹ giao tiếp trẻ trƣớc hết phải hỏi tên trẻ, trẻ thích nhất, trẻ ayy chơi với bạn để thăm dò ý kiến thái độ trẻ Sau vào câu hỏi: Kỹ nhận đƣợc lời nói trẻ - Khi đƣợc mẹ mua cho áo quần thái độ nhƣ nào? - Khi khơng nghe lời bố mẹ bố mẹ khơng vui phải làm nào? Kỹ nghe hiểu thực đƣợc hành động liên quan - Khi nói lớp trật tự phải làm gì? - Khi đóng vai bán hàng phải làm gì? Kỹ hiểu nghĩa số từ khái quát vật, tƣợng - Con có biết mƣa đến từ đâu khơng? Kỹ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ - Con biết câu chuyện Cây táo thần nói điều khơng? - Con biết thơ dán hoa tặng mẹ nói điều khơng? Kỹ dùng từ phù hợp với nội dung hoàn cảnh - Khi muốn ngồi phải làm gì? Tại lại làm nhƣ vậy? - Khi học muốn vệ sinh phải làm gì? Nói nhƣ nào? Kỹ sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu - Khi làm cho bạn buồn phải làm gì? - Khi muốn uống nƣớc phải làm gì? Kỹ sử dụng lời nói để dẫn trao đổi với bạn bè - Khi bạn hỏi phải làm gì? - Bạn A ngƣời vào lớp, chƣa quen với sinh hoạt lớp, phải làm gì? Kỹ khởi xƣớng chủ đề giao tiếp - Con có nhiều đồ chơi chơi mình, bạn khơng có đồ chơi gì, phải làm gì? - Con muốn nói chuyện với bạn phải làm gì? Kỹ điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình - Khi bạn làm giận thể thái độ nhƣ nào, giọng nói sao? - Khi nhập vai cáo giọng nói phải nhƣ nào? 10 Kỹ sử dụng phƣơng tiện phi ngơn ngữ - Con thích mua đồ chơi nhƣng khơng nói mẹ mua mà khóc nhè nhƣ hay sai? - Khi gặp ngƣời lớn có cúi chào hay khơng? 11 Kỹ làm chủ thân - Khi cô giáo giảng nói chuyện lớp có khơng? - Khi mẹ nói chuyện mà ngắt lời mẹ cãi lại mẹ hay sai? 12 Kỹ hỏi lại có cử điệu khơng hiểu ngƣời khác nói - Cơ nhắc lớp tơ đ n màu đỏ đ n màu xanh, nhƣng qn có hỏi lại khơng? - Cơ hỏi câu hỏi mà khơng hiểu thái độ nhƣ nào? * Các tập khảo sát thực trẻ Bài tập 1: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi Bác sỹ Một ngƣời bác sỹ ngƣời làm y tá Ngƣời nghiên cứu tạo tình nhƣ bệnh nhận đến khám bệnh hay nhờ y tá lấy số vật dụng để khám chữa bệnh….Ngƣời nghiên cứu quan sát lời nói giao tiếp trẻ Bài tập 2: Quan sát hoạt động vui chơi trẻ xem cách trẻ giao tiếp với suốt trình chơi Bài tập 3: Ngƣời nghiên cứu quan sát kỹ giao tiếp hoạt động vui chơi trẻ để xem thái độ, cử hành động trẻ Bài tập 4: Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm Sau cho trẻ tự chọn vai phân vai Ngƣời nghiên cứu quan sát trình nhận vai phân vai trẻ Bài tập 5: Ngƣời nghiên cứu quan sát hoạt động trẻ hoạt động góc quan sát kỹ giao tiếp trẻ đƣợc thể PHỤ LỤC PHIẾU THỬ NGHIỆM THỰC TRẠNG KNGT CỦA GV - TRẺ TỔ CHỨC TRÕ CHƠI ĐVTCĐ ( Dành cho GVMN ) CÂU 1: Theo trò chơi đóng vai theo chủ đề giữ vị trí nhƣ phát triển KNGT cho trẻ Mẫu giáo – tuổi?  Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng CÂU 2: Cô cho biết mức độ hình thành KN sử dụng lời nói giao tiếp trẻ MG - tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ( đánh thứ tự từ cao đến thấp)? STT BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ KN dùng từ không phù hợp nội dung, hoàn cảnh chủ đề chơi KN sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, ý kiến vào vai nhân vật KN sử dụng lời nói trao đổi dẫn banj b tham gia vào trò chơi Khởi xƣớng chủ đề giao tiếp CÂU 3: Cô sử dụng biện pháp chung để hình thành KNGT cho trẻ TCĐVTC ? Mức độ sử dụng Các biện pháp giáo dục Thƣờng Thỉnh Chƣa sử xuyên thoảng dụng BIỆN PHÁP CHUNG Xây dựng quy trình tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tổ chức trò chơi ĐVTCĐ Tổ chức trò chơi với nhiều chủ đề nội dung chơi phong phú, hấp dẫn cho trẻ tham gia nhằm r n luyện kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ – tuổi Tăng cƣờng sở vật chất, sử dụng linh hoạt phƣơng pháp giáo dục để phát triển kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi Tăng cƣờng liên kết trẻ, gia đình trẻ – nhà trƣờng để phát triển kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thông qua TCĐVTCĐ PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT GIÁO VIÊN TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐVTCĐ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI DIỄN BIẾN QUAN SÁT Công việc chuẩn bị giáo viên: - Chuẩn bị chủ đề: - Chuẩn bị nội dung: -Chuẩn bị đồ đồ chơi: Số lƣợng trẻ tham gia vào trò chơi Những biện pháp giáo viên sử dụng để hình thành KNGT cho trẻ Các tình giáo viên đƣa vào trò chơi đóng vai theo chủ đề thái độ trẻ: …… Giáo viên xử lý tính nảy sinh trò chơi: Hợp lý Chƣa hợp lý Không sử dụng Giao tiếp giáo viên trẻ trình chơi: Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho phụ huynh) Ông (bà) nhà có hay giao tiếp với trẻ hay khơng? Cháu nhà có hay chơi trò chơi đóng vai không? Ông (bà) đánh giá nhƣ kỹ sử dụng lời nói giao tiếp cháu? Theo ông (bà) nguyên nhân ảnh hƣởng đến lực giao tiếp cháu? Ơng (bà) có biện pháp để phát triển lực giao tiếp cháu không? Ơng (bà) có hay tham gia vào trò chơi trẻ không? Ơng (bà) có tạo tình cho trẻ giải khơng? Khi cháu giao tiếp không tốt với ngƣời xung quanh ông (bà) có sửa sai cho cháu không? PHỤ LỤC DANH SÁCH NHÓM TRẺ ĐC - TN * Danh sách nhóm trẻ thử nghiệm – Lớp Lớn C – Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới TT Họ tên Ngày sinh Nam Nữ Lê Bảo Trâm 14/11/2012 x Nguyễn Ngọc Anh Thơ 26/11/2012 x Hoàng Gia Huy 05/06/2012 x Phạm Gia Huy 15/10/2012 x Nguyễn Minh Khang 22/03/2012 x Nguyễn Tiến D ng 08/12/2012 x Phạm Thị Bảo Trâm 07/12/2012 Phạm Hồng Thái 06/11/2012 Nguyễn Trần Vân Anh 03/12/2012 10 Cao Văn Huy 13/07/2012 x 11 Phạm Thành Nhân 16/09/2012 x 12 Hà Nguyễn Linh Nhi 07/12/2012 13 Mai Gia Bảo 21/04/2012 x 14 Nguyễn Minh Quân 11/01/2012 x 15 Nguyễn Duy Thăng 27/01/2012 x 16 Phan Lê Thái Hà 15/07/2012 17 Phạm Ngọc Thái 17/10/2012 18 Phan Thanh Diệu Minh 18/01/2012 19 Nguyễn Phan Nhật Anh 08/02/2012 x 20 Hồ Anh Tuấn 13/01/2012 x 21 Phạm Thảo Anh 05/03/2012 x 22 Đinh Thụy Châu 24/03/2012 x x x x x x x x 23 Nguyễn Thành Lâm Phúc 24/11/2012 x 24 Phan Long 07/11/2012 x 25 Phan Trần Duy Long 18/06/2012 x 26 Nguyễn Thị Nhƣ Tuyết 28/7/2012 x 27 Nguyễn Hoàng Linh Chi 21/10/2012 x 28 Lê Anh Tuấn Tú 06/04/2012 29 Phan Nhƣ Quỳnh 13/01/2012 30 Trần Mạnh Luân 23/10/2012 x x x Danh sách nhóm trẻ đối chứng – Lớp Lớn D – Trường mầm non Đồng Phú, Đồng Hới TT Họ tên Ngày sinh Nam Nữ Trần Mạnh Quân 21/05/2012 x Phạm Hồng Khơi Ngun 08/02/2012 x Trần V Quỳnh 24/01/2012 Lê Trần Thế Anh 13/06/2012 x Đặng Viết Quân 09/08/2012 x Nguyễn Đức V 19/02/2012 x Nguyễn Thị Diễm Hằng 16/01/2012 Mai Phúc Nguyên 23/02/2012 Hoàng Linh Chi 16/01/2012 x 10 Nguyễn Thùy Lâm 15/01/2012 x 11 Nguyễn Phƣơng Nhi 03/03/2012 x 12 Trƣơng Ngọc Hà Anh 29/01/2012 x 13 Trần Hà Thảo Linh 04/04/2012 x 14 Hà Xuân Khoa 17/04/2012 x 15 Nguyễn Lê Đức Nghĩa 26/09/2012 x 16 Hoàng Ngọc Nhƣ Ý 25/07/2012 17 Phan Dƣơng Bảo Thăng 14/12/2012 x 18 Nguyễn An Bình 14/05/2012 x x x x x 19 Võ Thanh Tâm 06/01/2012 x 20 Trần Gia Huy 21/04/2012 x 21 Nguyễn Hoàng Thiên Long 24/02/2012 x 22 Trần Bảo Trân 17/08/2012 23 Nguyễn Anh Kiệt 12/04/2012 x 24 Huỳnh Phú Trƣờng 30/06/2012 x 25 Nguyễn Tiến Hải 13/04/2012 x 26 Nguyễn Phú Hƣng 19/01/2012 x 27 Trần Ngọc Thảo Ngân 10/11/2012 28 Phan Quốc Anh 19/04/2012 29 Hoàng Khánh Băng 19/11/2012 30 Trần Quân Bảo 12/10/2012 x x x x x PHỤ LỤC THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỬ NGHIỆM GIÁO ÁN 1: HOẠT ĐỘNG GÓC ( góc phân vai) Chủ đề: Thế giới thực vật Độ tuổi: - tuổi Thời gian: 40 – 45 phút I Yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết nhập vai chơi, có hứng thú với vai - Trẻ chơi theo nhóm biết phối hợp hành động chơi nhóm cách nhịp nhàng Kỹ - Trẻ biết tham gia vào vai chơi, thể hành động vai chơi - Biết chia sẽ, đồn kết, tơn trọng nhƣờng nhịn với bạn chơi Thái độ - Giáo dục trẻ tính tự lực trò chơi ( tự chọn đồ chơi, tự dọn đồ chơi, tự đánh giá trò chơi sau chơi ) - Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn, biết bảo vệ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng nơi quy định sau chơi II.CHUẨN BỊ - Bộ đồ nấu ăn, đồ bán hàng bác sỹ, III CÁCH TIẾN HÀNH Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - (Xúm xít)2 – (Bên cơ)2 - Cơ trẻ hát hát “ Em yêu xanh” trò - trẻ hát cô chuyện với trẻ hát + Các vừa hát hát gì? - Trẻ trả lời + Bài hát nói điều gì? + Trong sân trƣờng có loại xanh nào? + Trồng nhiều xanh đem lại lợi ích cho chúng ta? À khơng khí bị nhiễm nặng khí độc thải từ nhà máy, xe - trẻ lắng nghe cộ,…vì nên phải trồng nhiều xanh, chăm sóc bảo vệ bóng mát, cho ta ngọt,cho lấy gỗ bầu không khí lành * Hoạt động 2: Thăm dò ý tƣởng + Ở lớp thƣờng ngày đƣợc Trẻ trả lời chơi góc rồi? Và hôm cô cho chơi góc : Phân vai nhé! + Các nhìn xem lớp hơm có nhiều - Dạ có đồ chơi khơng? => Đúng hơm lớp có nhiều đồ chơi góc phân vai + Ở góc phân vai cô chuẩn bị nhiều đồ để - trẻ lắng nghe nấu ăn, bán hàng, có đồ bác sĩ - Các muốn vào vai ? - Con chọn vai Bác sỹ có biết bác sỹ phải làm khơng?( tƣơng tự vai khác) * Dặn dò trước chơi -Về góc chơi phải nhƣ nào? sau chơi - Trẻ trả lời! xong phải làm gì? -Về góc chơi không đƣợc tranh dành đồ chơi nhau, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn Khi chơi xong phải thu dọn đồ chơi cất nơi chỗ - Trẻ lắng nghe nhớ chƣa? Bây góc chơi nào? - Trẻ góc * Q trình chơi chơi - Cơ bao qt trẻ,tạo tình cho trẻ xử lý, gợi ý giải - Trẻ chơi tình xẩy chơi - Hỏi han động viên, khuyến khích trẻ góc chơi - Cô tham gia làm bạn chơi trẻ: + Các bác thợ xây xây dựng cơng trình vậy? - Trẻ trả lời + Đây gì? Có phía dƣới đây? + Các bác mua xanh đâu mà đẹp thế, giới thiệu cửa - Trẻ trả lời hàng cho tơi với nhé? + Các bác dự kiến làm xong cơng trình này? - Trẻ trả lời + Các bác gần nghĩ trƣa chƣa để nhờ cửa hàng cơm mang cơm đến cho bác ăn trƣa? * Hoạt động 3: Nhận xét trình chơi - Các thấy buổi chơi nhƣ nào? - Trẻ trả lời - Cơ thấy chơi hơm chơi ngoan - Cơ đến góc phân vai nhận xét góc chơi : + Hơm chế biến đƣợc ăn gì? - Trẻ trả lời + Các bán hàng bán có đặt hàng không, bán đƣợc loại nào? + Bạn bị đau bác sỹ? phải cho bạn hết bệnh? - Cô khái quát nhận xét: Cô thấy hôm chơi góc chơi ngoan nhập vai chơi tốt tun dƣơng lớp * Kết thúc - Cô trẻ hát hát “ Hết chơi” cô - trẻ lắng nghe PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Trẻ chơi trò mẹ Trẻ chơi trò bán hàng ... – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình Chƣơng Thực trạng kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ. .. qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm non Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 55 2.3.2.2 Thực trạng biểu kỹ giao tiếp trẻ 5- tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Trƣờng mầm. .. lý kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 49 2.3.1.1 Nhận thức giáo viên mầm non tính cần thiết kỹ giao tiếp giáo viên với trẻ mẫu giáo – tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kỹ năng giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non đồng phú, thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Thực trạng kỹ năng giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non đồng phú, thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay