Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non hoa hồng, đồng hới, quảng bình

94 88 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 11:23

LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo giảng viên Khoa sư phạm Tiểu học - Mầm non, cô thư viện Trường Đại học Quảng tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu đề tài Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đế n ThS Nguyễn Thò Xuân Hương, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu giáo viên cháu Trường Mầm non Hoa Hồng hợp tác, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho khảo sát, thử nghiệm để hoàn thành khóa luận Cảm ơn tất bạn bè, tập thể sinh viên lớp Đại học Mầm non B K56, người thân xung quanh quan tâm động viên làm chỗ dựa tinh thần giúp đỡ trình thực nghiên cứu hoàn thành khóa luận Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo hội đồng phản biện cho đóng góp quý báu để hoàn chỉnh khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Lê Thò Ánh Tuyết LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Đồng Hới, tháng 05 năm 2018 Tác giả Lê Thị Ánh Tuyết MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn khách thể nghiên cứu 6.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu 6.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát 7.2.2 Phương pháp trò chuyện 7.2.3 Phương pháp điều tra anket: 7.2.4 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: 7.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm: 7.3 Phương pháp thống kê toán học Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI 1.1 Sơ lượt lịch sử nghiên cứu giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 1.1.1 Một số nghiên cứu khoa học giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo giới 1.1.2 Một số nghiên cứu giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Việt Nam 1.2 Lý luận giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 1.2.1 Khái niệm kỹ năng, kỹ sống, kỹ tự bảo vệ 1.2.2 Một số đặc điểm kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo - tuổi 12 1.2.3 Giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 17 1.2.4 Vai trò ý nghĩa việc giáo dục kỹ tự bảo vệ phát triển trẻ mẫu giáo - tuổi 22 Tiểu kết chương 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 25 2.1 Tổ chức nghiên cứu 25 2.1.1 Vài nét khách thể địa bàn nghiên cứu 25 2.1.2 Tổ chức phương pháp nghiên cứu thực trạng 26 2.2 Kết khảo sát thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng 30 2.2.1 Nhận thức GVMN giáo dục kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo - tuổi 30 2.2.2 Đánh giá giáo viên biểu kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo - tuổi 32 2.2.3 Nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng 34 2.2.4 Hình thức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 38 2.2.5 Các biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng 39 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mãu giáo - tuổi 44 2.2.7 Những thuận lợi khó khăn q trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi GVMN trường mầm non Hoa Hồng 48 Tiểu kết chương 50 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG - THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH 51 3.1 Đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 51 3.1.1 Cơ sở khoa học đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 51 3.1.2 Đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 51 3.2 Tổ chức thử nghiệm số biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 59 3.2.1 Mục đích thử nghiệm 59 3.2.2 Nội dung thử nghiệm 59 3.2.3 Tiến hành thử nghiệm 60 3.2.4 Phân tích kết thử nghiệm 62 Tiểu kết chương 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Ký hiệu, chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ KN Kỹ KNS Kỹ sống ND Nội dung BP Biện pháp GV Giáo viên GVMN Giáo viên mầm non TN Thử nghiệm ĐC Đối chứng DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ TT Tên bảng, biểu đồ Tên bảng, biểu đồ 2.1 2.2 Biểu đồ 2.7 3.3 3.6 3.8 2.3 2.4 2.5 Bảng 2.6 2.8 Sự cần thiết việc giáo dục kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo Ý nghĩa việc giáo dục kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo Mức độ sử dụng biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi So sánh mức độ nhận thức kỹ tự bảo vệ nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng trước thử nghiệm So sánh mức độ nhận thức kỹ tự bảo vệ nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng sau thử nghiệm So sánh mức độ nhận thức kỹ tự bảo vệ nhóm thử nghiệm trước sau thử nghiệm Biểu kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo - tuổi Nhận thức giáo viên nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Hình thức giáo dục kỹ kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Thực trạng mức độ sử dụng biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Trang 30 31 41 63 66 68 32 34 38 39 44 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến trình giáo 2.9 dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã hội ngày phát triển với bùng nổ khoa học - công nghệ, sống môi trường kinh tế tri thức đòi hỏi người phải làm việc tri thức xử lý công việc, giải vấn đề thiếu kỹ Cuộc sống đại kèm theo vấn đề phức tạp, bên cạnh tác động tích cực có tác động tiêu cực gây nguy hại cho người, đặc biệt trẻ em Người lớn thường sợ hãi tìm cách ngăn cấm trẻ làm việc nguy hiểm lại quên dạy cho trẻ kỹ tự bảo vệ trước tình huống, qn giải thích cho trẻ hậu xảy Điều dẫn đến nhiều hậu đáng tiếc trẻ tâm lý lứa tuổi vốn ham khám phá lại tò mò Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEP) tổ chức có nhiều cơng trình nghiên cứu sâu kỹ sống góc độ tồn phát triển cá nhân phân loại kỹ sống thành ba nhóm bản, kỹ tự bảo vệ kỹ thuộc nhóm - gồm kỹ tự nhận thức sống với Nhu cầu tự bảo vệ giữ an toàn năm nhu cầu tất người đặc biệt trẻ em giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện, bền vững Trang bị kỹ tự bảo vệ ln quan điểm chuyên gia tâm lý giáo dục nhấn mạnh Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Lan Hải cho rằng: “Bố mẹ lúc bên con, nên cần hướng dẫn trẻ tự phục vụ mình, nhận biết nguy hiểm cần tránh Chẳng hạn, trẻ lớn, thay pha sữa cho chúng, hướng dẫn biết rót nước nóng cho không đầy quá, biết cầm cốc cho không bị bỏng, cách sử dụng dao để không làm đứt tay…” Giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mầm non giúp trẻ nhanh nhạy ứng phó với hồn cảnh nguy cấp, có khả thích ứng chống chọi với biến động xã hội, biết tự khẳng định sống, đặc biệt giai đoạn cuối tuổi mẫu giáo giai đoạn học hỏi, tiếp thu, lĩnh hội giá trị sống để phát triển nhân cách chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trường phổ thơng, cần sớm giáo dục kỹ sống đặc biệt kỹ tự bảo vệ cho trẻ để trẻ có nhận thức có hành vi ứng xử phù hợp từ độ tuổi mầm non góp phần giúp trẻ tự chăm sóc bảo vệ thân tránh khỏi nguy hiểm Tuy nhiên lần thực tế trường mầm non nhận thấy hiệu trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ chưa đạt hiệu cao, giáo viên chưa có biện pháp phù hợp, biện pháp chưa trọng thường xuyên, đặc biệt giáo dục mầm non thực đổi chương trình giáo dục theo lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục Cho nên cần có nghiên cứu thật kỹ lưỡng, kết hợp lý luận thực tiễn để đưa biện pháp hiểu nhằm phát huy kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo, góp phần quan trọng trình hình thành phát triển nhân cách trẻ Xuất phát từ lý mà chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Quá trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3.2 Khách thể nghiên cứu - Trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng - Giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Giả thuyết khoa học Kỹ tự bảo vệ kỹ cần thiết hình thành phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo, giúp trẻ nhanh nhạy ứng phó với hồn cảnh nguy cấp, có khả thích ứng chống chọi với biến động xã hội, biết tự khẳng định sống Nếu giáo viên sử dụng biện pháp tác động sư phạm phù hợp nâng cao kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng - Đề xuất thực nghiệm sư phạm số biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng Phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn khách thể nghiên cứu - 40 trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng - 24 giáo viên trường mầm non Hoa Hồng 6.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi Trường mầm non Hoa Hồng nhằm đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non 6.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu Thực nghiên cứu từ tháng 11/2017 - 05/2018 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp: Phân tích, tổng hợp, khái qt hóa, hệ thống hóa tài liệu lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu 7.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát: Quan sát, chi chép cách tổ chức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo giáo viên đồng thời quan sát biểu kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo tuổi hoạt động trường: Giờ học, hoạt động vui chơi lớp, ngồi trời để tìm hiểu rõ thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ 7.2.2 Phương pháp trò chuyện: - Trao đổi với giáo viên nhằm thu thập thông tin cụ thể trẻ, thuận lợi, khó khăn nhận thức giáo viên việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Trò chuyện trực tiếp với trẻ để thu thập thơng tin mức độ nhận thức, ứng xử, giải tình trẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Tú Anh (2013), Biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi, Luận văn Thạc sĩ giáo dục học Nguyễn Thanh Bình (2011), Giáo trình giáo dục kỹ sống, Nhà xuất Đại học sư phạm Bộ giáo dục Đào tạo (2009), Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi Bộ giáo dục Đào tạo (2016), Chương trình giáo dục mầm non, Ban hành theo thông tư số 17/2009/TT - BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2009 sửa đổi, bổ sung số nội dung ngày 30 tháng 12 năm 2016 Nguyễn Thị Diệu Hà (2011), Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non, Luận văn Thạc sĩ Trần Nguyễn Nguyên Hân (2012), Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh Nam Hồng (chủ biên) (2009), Ngơi nhà an toàn cho trẻ tập 1, 2, 3, Nhà xuất Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Lê Xuân Hồng (2000), Phát triển kỹ cần thiết cho trẻ mầm non, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Công Khanh (2016), Phương pháp giáo dục giá trị sống, kỹ sống giúp bạn gặt hái thành công, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 10 Mai Hiền Lê (2010), Kỹ sống trẻ lớp mẫu giáo lớn trường mầm non thực hành thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học 11 Mai Hiền Lê (2012), Kỹ tự vệ cho trẻ - tuổi trường mầm non thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài khoa học cấp sở 12 Huyền Linh (2011), Cẩm nang tự vệ an toàn nhà, Nhà xuất Thanh niên 13 Huyền Linh (2011), Cẩm nang tự vệ an toàn ngoài, Nhà xuất Thanh niên 14 Vũ Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nga (2012), Giúp bé có kỹ nhận biết phòng tránh số nguy khơng an tồn, Nhà xuất Dân Trí 15 Phan Trọng Ngọ (chủ biên) (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 16 Lê Bích Ngọc (2009), Giáo dục kỹ sống cho trẻ từ đến tuổi, Nhà xuất Giáo dục 73 17 Hoàng Thị Oanh (2006), Kỹ sống cho tuổi vị thành niên, Nhà xuất Trẻ 18 Huỳnh Văn Sơn (2009), Nhập môn kỹ sống, Nhà xuất Giáo dục 19 Lê Thị Thanh Thúy (2010), Biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi, Luận văn thạc sĩ giáo dục 20 Trần Trọng Thủy (1998), Tâm lý lao động, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Lâm Trinh (2011), Cẩm nang tự vệ cho bạn, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin 22 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), Nguyễn Thị Như Mai (2008), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, Nhà xuất Giáo dục 23 Nguyễn Quan Uẩn (2001), Tâm lý học đại cương, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 24 Đinh Văn Vang (2008), Giáo dục học mầm non, Nhà xuất Giáo dục 25 Lê Thị Vân (2017), Bài giảng chuyên đề đổi giáo dục mầm non, Trường đại học Quảng Bình 74 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH TRẺ NHÓM ĐỐI CHỨNG VÀ NHÓM THỬ NGHIỆM  Danh sách trẻ nhóm thử nghiệm lớp Lớn E Stt Họ tên Ngày/tháng/năm sinh Nam Nữ Nguyễn Bảo Ngọc 06/04/2012 Hoàng Gia Hưng 01/02/2012 Nguyễn Thị Thanh Bình 21/03/2012 × Nguyễn Thị Hà My 08/07/2012 × Từ Anh Dũng 12/01/2012 × Nguyễn Chung Phan Hiếu 22/04/2012 × Bùi Nguyễn Nam Phong 18/04/2012 × Nguyễn Lê Phúc Nguyên 24/09/2012 × Trương Khánh Linh 09/03/2012 × 10 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 10/08/2012 × 11 Bùi Thảo Ly 01/09/2012 × 12 Nguyễn Thị Hồi Phương 10/11/2012 × 13 Trần Viết Minh Khơi 28/10/2012 14 Hồng Đinh Bảo Ngọc 18/03/2012 15 Phạm Thành Nam 26/10/2012 16 Đỗ Nguyễn Gia Hân 10/01/2012 17 Đinh Minh Long 22/05/2012 18 Thái Bảo Anh 18/12/2012 × 19 Vũ Nguyễn Minh Châu 05/10/2012 × 20 Nguyễn Quỳnh Việt Anh 13/11/2012 × 75 × × × × × × ×  Danh sách nhóm trẻ đối chứng lớp Lớn C Stt Họ tên Ngày/tháng/năm sinh Nam Nữ Lê Minh Vương 14/06/2012 × Lê Quân Vương 14/06/2012 × Phan Đình Dũng 25/06/2012 × Bùi Hải Đăng 07/11/2012 × Hồng Nguyễn Minh Châu 10/08/2012 × Hồng Un Minh 03/06/2012 × Ngơ Thiên Ý 22/10/2012 × Ngơ Bảo Long 01/08/2012 × Nguyễn Xuân Phúc 19/02/2012 × 10 Lê Đào Linh Chi 11/05/2012 × 11 Lê Đào Linh Lam 11/05/2012 × 12 Nguyễn Ngọc An Nhiên 21/07/2012 × 13 Nguyễn Bảo Trâm 06/12/2012 × 14 Nguyễn Minh Châu 14/03/2012 × 15 Lê Hà Thanh Tâm 20/05/2012 × 16 Dương Minh Nhật 21/08/2012 × 17 Đồn Tuấn Thăng 14/06/2012 × 18 Trương Bảo Ngọc 28/10/2012 19 Trần Hoàng Nhật 16/08/2012 20 Đặng Tuệ Lâm 10/06/2012 76 × × × PHỤ LỤC 2: PHIẾU QUAN SÁT CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON PHIẾU QUAN SÁT Người quan sát: Giáo viên thực hiện: Ngày quan sát: Hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng: Nội dung quan sát Biện pháp cụ thể Chuẩn bị giáo viên Nội dung hoạt động Cách hướng dẫn hoạt động Mối quan hệ cô trẻ Kết thúc hoạt động 77 Nhận xét PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA GIÀNH CHO GIÁO VIÊN PHIẾU ĐIỀU TRA Thực trạng tổ chức giáo dục kỹ tự bảo bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Dành cho GVMN dạy lớp lớn) Để tìm hiểu đề tài: “Biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Hoa Hồng -thành phố Đồng Hới -tỉnh Quảng Bình, chúng tơi mong nhận giúp đỡ cô cách đọc kỹ câu hỏi vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào đáp án cho viết rõ ý kiến cô * Thơng tin cá nhân: Trình độ chun mơn: ……………………… …………………………………… Thâm niên công tác: …………………………………………………………… Nơi công tác: ……………………………………………………………………… Câu 1: Theo cô, kỹ tự bảo vệ? Câu 2: Theo cơ, giáo dục kỹ tự bảo vệ có cần thiết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hay không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Câu 3: Theo giáo dục kỹ tự bảo vệ có ý nghĩa trẻ mẫu giáo - tuổi? Ý nghĩa Nội dung Giúp trẻ có kiến thức giữ an tồn, bảo vệ thân Làm thay đổi thái độ, hành vi trẻ từ 78 Rất quan Quan Không trọng trọng quan trọng thói quen thụ động, tiêu cực thành hành vi ứng xử phù hợp mang tính chủ động, tích cực Giúp trẻ nhanh nhạy ứng phó với hồn cảnh nguy cấp, có khả thích ứng với thay đổi, khó khăn, thử thách từ sống Câu 4: Cô cho biết, mức độ biểu kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo - 6? Mức độ Stt Biểu Trẻ biết không chơi với số đồ vật gây nguy hiểm Trẻ biết khơng chơi nơi vệ sinh, nguy hiểm Trẻ biết hành động gây nguy hiểm khơng nên chơi Trẻ biết số ký hiệu giao thông ký hiệu nơi nguy hiểm Trẻ biết kiềm chế cảm xúc, không la hét, hoảng loạng trường hợp khẩn cấp, tình bất ngờ Trẻ biết ứng xử, giải số tình khẩn cấp 79 Thƣờng Thỉnh Không bao xuyên thoảng Câu 5: Cô thường dạy nội dung để giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo? Mức độ S Nội dung Stt Thƣờng Thỉnh Không xuyên thoảng Nhận biết phòng tránh hành 1động nguy hiểm, nơi khơng an tồn, vật dụng nguy hiểm đến tính mạng Nhận biết người lạ, khơng theo người lạ, khơng nói chuyện nhận quà từ người lạ An toàn tham gia giao thông: Một số luật lệ giao thông, biển báo nguy hiểm Nhận biết, phòng tránh xử lý số trường hợp, tình khẩn cấp gọi người giúp đỡ Giáo dục giới tính cho trẻ, làm có người khác xâm hại thể, không cho người khác chạm vào vùng kín Ý kiến khác: Câu 6: Theo cô, việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo tiến hành thơng qua hình thức nào? Thơng qua hoạt động vui chơi Hoạt động học có chủ đích Thơng qua chế độ sinh hoạt ngày Thông qua lớp học ngoại khóa Thơng qua hoạt động sáng tạo 80 Câu 7: Cô thường sử dụng biện pháp để giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi? Mức độ sử dụng Biện pháp Thƣờng Thỉnh Khơng xun thoảng Trò chuyện, giải thích cho trẻ kỹ tự bảo vệ cho trẻ lúc nơi Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề, trò chơi học tập Kể câu chuyện, thơ có nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Khuyến khích, động viên trẻ đánh giá thân đánh giá bạn khác Tạo tình có vấn đề để trẻ giải quyết, trải nghiệm Tận dụng tình nảy sinh sống ngày để giáo dục trẻ Phát huy tính tích cực, chủ động trẻ 5-6 tuổi việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Câu 8: Cô cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi? S Stt Mức độ Yếu tố Yếu tố chủ quan 1 2 Sức khỏe trẻ Khả nhận thức trẻ 3Tính cách trẻ 81 Ảnh hƣởng Ảnh Khơng ảnh nhiều hƣởng hƣởng Ý thức tự ý thức Yếu tố khách quan 1 Phương pháp giáo dục giáo viên Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường 4 Mối quan hệ cô trẻ Sự phối hợp gia đình nhà trường Ý kiến khác: Câu 9: Trong trình giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thường gặp khó khăn gì? Số lượng trẻ lớp đông Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu thực hành kỹ tự bảo vệ Chưa có chương trình, tài liệu cụ thể hướng dẫn giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Chưa tập huấn nội dung, phương pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Đặc điểm tâm lý đứa trẻ Thời gian tổ chức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ chương trình Khó khăn khác: 82 Câu 10: Cơ có đề xuất, ý kiến để giúp cho việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đạt hiệu cao hơn? Câu 11: Cơ cho biết biện pháp sau có tính khả thi việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi? Mức độ khả thi Rất Biện pháp khả thi Sử dụng trò chơi để thực hành kỹ tự bảo vệ cho trẻ Tạo mơi trường hoạt động tích cực Sử dụng tình huống: Tạo tình có vấn đề để trẻ giải quyết, trải nghiệm Khuyến khích trẻ nhận xét, tự đánh giá thân đánh giá bạn khác Bồi dưỡng lý luận phương pháp dạy kỹ tự bảo vệ cho giáo viên mầm non Thống nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ chuẩn đánh giá kỹ cho trẻ - tuổi trường mầm non Xây dựng đưa nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ cách tồn diện theo hướng tích hợp hoạt động dạy, hoạt động vui chơi hoạt động khác Phối hợp gia đình nhà trường việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ cô! 83 Không Khả thi khả thi PHỤ LỤC 4: PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO TRẺ PHIẾU PHỎNG VẤN Kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi (Dành cho trẻ mẫu giáo lớn) Họ tên trẻ: ………………………………………………………………………… Ngày/tháng/năm sinh: ………………………………Giới tính: ………………… Người vấn: ………………………………………………………………… ND1: Kỹ an toàn chơi Câu 1: Con quan sát tranh cho cô biết đồ vật không nên chơi? Câu 2: Con quan sát tranh cho cô biết nơi không nên chơi? Câu 3: Con quan sát cho cô biết hành động sau gây nguy hiểm, không nên chơi? ND2: Kỹ ứng xử với ngƣời lạ Câu 4: Nếu có người lạ, rủ chơi với họ mà khơng có người quen (bố, mẹ, anh, chị…) có khơng? Câu 5: Nếu có người mà không quen cho bánh, đồ chơi làm gì? Câu 6: Khi thấy có người lạ, che mặt theo suốt đoạn đường, làm gì? ND3: Kỹ tránh xâm hại thể Câu 7: Con làm đánh đập nhiều lần? 84 Câu 8: Khi chơi có nên chọc ghẹo, sờ mó vào chỗ kín bạn hay khơng? Câu 9: Khi có người sờ mó, ơm, vào vùng kín làm gì? Vì làm vậy? ND4: Kỹ an toàn tham gia giao thông Câu 10: Khi đường nên phía bên nào? Câu 11: Khi cần đội mũ bảo hiểm? Con biết tự đội tháo mũ bảo hiểm chưa? Câu 12: Con có biết biển báo sau có ý nghĩa khơng? Câu 13: Có nên tự ý băng qua đường có nhiều xe đường? ND5: Kỹ ứng xử trƣờng hợp khẩn cấp, tình bất ngờ Câu 14: Hãy tưởng tượng có đám cháy, cần phải làm gì? Câu 15: Khi chơi mà bị lạc bố mẹ làm gì? Con có biết địa nhà không, cho cô biết địa nhà con? Câu 16: Con có nhớ số điện thoại ba mẹ con? Câu 17: Con cho biết số điện thoại để báo xe cứu thương, xe cứu hỏa, số điện thoại để báo công an? 85 PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAI ĐOẠN THỬ NGHIỆM  Giai đoạn đo trƣớc thử nghiệm 86  Giai đoạn thử nghiệm 87 ... xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 51 3.1.1 Cơ sở khoa học đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi 51 3.1.2 Đề xuất biện pháp giáo. .. thực tiễn biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Làm rõ thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình -... 3 .6 3.8 2.3 2.4 2 .5 Bảng 2 .6 2.8 Sự cần thiết việc giáo dục kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo Ý nghĩa việc giáo dục kỹ tự bảo vệ trẻ mẫu giáo Mức độ sử dụng biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non hoa hồng, đồng hới, quảng bình , Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non hoa hồng, đồng hới, quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay