ĐỘI tàu 12344ddf lam chuyenc

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 10:55

Vi ệc v ận chuy ển hàng hoá qua đại d ươ n g r ất quan tr ọng n ền kinh t ế toàn c ầu, nh ng tàu bi ển làm b ẩn hành tinh s ẵn b ị ô nhi ễm M ột s ốgi ải pháp thi ết k ếđể s a ch ữ a có th ểđược áp d ụng t ươ n g lai Tháng tr ướ c t ại San Diego, California, m ột k ỹs ưng ồi tr ướ c máy tính c ầm m ột c ần ều ển bàn phía tr ước Ơng khơng ch i video game, ông đa ng lái m ột tàu hàng đồ s ộcách b ờbi ển Scotland hàng ngàn Km C ần ều ển k ết n ối tr ực ti ếp v ới chi ếc tàu , thơng qua v ệtinh, cho phép ơng ki ểm sốt độn g tác c m ột cách xác, hồn tồn ều ển t ừxa b ằng tay Ông quan sát c ẩn th ận v ị trí đa ng thay đổi c tàu ảo đá nh d ấu hình Trong , boong c tàu này, nh ữ ng cơng nhân khác giám sát vi ệc th ửnghi ệm quan sát thi ết b ị c ảm th tàu b ập b ềnh d ướ i chân Trong gi ờth ửnghi ệm (do hãng n ăng l ượ n g công ngh ệWärtsilä c Ph ần Lan ti ến hành) tàu ng ườ i đồn g nghi ệp c h ọđi ều ển cách n a vòng trái đất Hãng Wärtsilä tin r ằng tàu thông minh h n t ươ n g lai s ẽcho phép ch ủtàu ki ểm soát hi ệu qu ảh ơn s ựdi chuy ển c tàu, gi ảm tiêu th ụnhiên li ệu ch ất th ải Đó m ột ý t ưở n g đầy tham v ọng để gi ải quy ết m ột thách th ứ c lớ n c th ếk ỷ21, liên k ết ch ặt ch ẽh n th ươ n g m ại toàn c ầu, nh ng c ũng ph ải đối m ặt v ới bi ến đổi khí h ậu mà có th ểlàm thay đổi mơ hình th i ti ết, m ự c n ướ c bi ển ản h h ưở n g nghiêm tr ọng đến hành trình c hàng hóa di chuy ển t ừA t i B Hơn tàu khơng có trưởng tàu, đến ngày điều khiển từ xa nhiều dặm người, mà máy tính Vận chuyển ngành cơng nghiệp khổng lồ, khơng coi có cơng nghệ cao Nhiều tàu chạy mắc cửi đại dương ngày kềnh càng, gã khổng lồ ngốn săng dầu mạnh khơng có thay đổi v ề c b ản nhiều năm Liệu thiết kế tàu thay đổi nhiều tương lai tới không? Và t ự động hóa, mà thấy nhiều phương tiện giao thông đường bộ, s ẽ t ới ngành đường thủy hay không? Một động lực lớn để cải tiến tàu giới chiến chống ô nhiễm Trên thực tế, 16 số tàu lớn đủ sản sinh lượng khí th ải v ới c tất ô tô hành tinh cộng lại Nhưng tất nhiên cơng ty l ớn c ũng tìm cách tối đa hóa lợi nhuận họ Thử nghiệm hãng Wärtsilä cần phải thời gian để trở thành m ột th ực t ế hàng ngày vận tải biển, người đứng đầu kỹ thuật số Andrea Morgante th ừa nh ận Nhưng chủ tàu cắt giảm chi phí cách đáng kể cách loại b ỏ đội ngũ thuyền nhân tàu nên ơng tin điều nói có ti ềm n ăng "Bạn tưởng tượng hình thức tàu kéo điều khiển từ xa, để hỗ trợ tàu thuyền bến cảng," ơng nói Một lựa chọn khác s ẽ tàu v ận chuyển hàng hoá quanh cảng dọc theo bờ bi ển Trên thực tế, hãng kết hợp với hãng khác để thử nghi ệm tri ển khai tàu hồn tồn tự hành mà khơng cần ngườ i hoa tiêu hãng Kongsberg c Na Uy Hãng chế tạo hai tàu, Hrönn YARA Birkeland Birkeland, m ột tàu container dài 80 mét c ũng s ẽ ch ạy hoàn toàn b ằng ện d ự ki ến s ẽ ho ạt động vào n ửa cu ối c năm 2018 Peter Due, giám đốc v ề t ự hành c hãng Kongsberg, ca ng ợi s ự xác c cảm bi ến tàu th nghi ệm c hãng "M ột h ệ th ống có th ể nhìn th m ột lon bia, b ạn có th ể khơng bi ết bia Heineken hay Carlsberg nh ưng b ạn có th ể th m ột lon trôi t ới, ông gi ải thích Vi ệc h ọc c máy t ập luy ện cho h ệ th ống bi ết lo ại v ật th ể quan tr ọng để tránh, ơng nói thêm Một báo cáo g ần c đại h ọc Southampton cho th tàu t ự hành s ẽ đời nhanh h ơn d ự kiến, chi phí k ỹ thu ật bị gi ảm ph ải gi ải quy ết v ấn đề thi ếu lao động m ột s ố khu v ực c v ận t ải bi ển Tuy nhiên, nh Due nói, c quan nh T ổ Ch ức Hàng H ải Qu ốc T ế (IMO) có l ẽ s ẽ ph ải m ất vài n ăm để l ập quy đị nh cho phép tàu t ự hành ho ạt động vùng bi ển qu ốc t ế Tuy nhiên, vùng bi ển qu ốc gia, lu ật địa ph ương có th ể cho phép áp d ụng nhanh h ơn h ệ th ống này, ông nói thêm B ất k ể ho ặc lái nh ững tàu t ương lai (có th ể ng ười ho ặc robot?) vi ệc thi ết k ế tàu th ương m ại l ớn phát khí th ải s ẵn sàng thay đổi Và m ột cách khác mà ph ương ti ện giao thơng quan tr ọng có th ể làm gi ảm tác động chúng lên hành tinh Thí d ụ có th ể làm tàu b ằng v ật li ệu composite nh s ợi th ủy tinh nh ựa, mà chúng có th ể làm gi ảm đáng k ể tr ọng l ượng c m ột s ố tàu c ải thi ện vi ệc tiêu hao nhiên liệu t ăng kh ả n ăng ch hàng Liên Minh Châu Âu g ần đưa m ột d ự án, Fibreship, để phát tri ển v ỏ tàu b ằng vật li ệu composite cho tàu ch hàng dài h ơn 50 mét Đối v ới m ột s ố tàu, k ể c ả tàu ch khách, ều có th ể s ẽ có l ợi, Volker Bertram, giáo s thiết kế tàu giám đốc d ự án c cơng ty DNV GL, nói Nh ưng ơng nói thêm r ằng đố i v ới nh ững tàu l ớn h ơn, đặc bi ệt để ch hàng n ặng, thép s ẽ v ẫn v ật li ệu đượ c l ựa ch ọn "Nếu bạn có chi ếc tàu ch dầu mà 90% tr ọng l ượng tàu dành cho hàng hóa, khơng c ần ph ải ch ế t ạo theo ki ểu nh ẹ." ơng gi ải thích Hãng Eco Marine Power, có tr ụ s ở Nh ật, thi ết k ế cánh bu ồm c ứng g ắn t ấm pin m ặt tr ời có th ể l ắp đặ t cho tàu ch hàng "Khi chúng tơi b đầ u, vi ệc l ắp t ấm pin m ặt tr ời lên thành bu ồm c ứng không kh ả thi, nh ưng công ngh ệ đượ c c ải ti ến chi phí s ẽ gi ảm," Greg Atkinson, giám đốc tr ưởng ban công ngh ệ, gi ải thích Ơng nói b ất k ỳ tàu s d ụng Aquarius v ẫn s ẽ c ần m ột độ ng c ngu ồn nhiên li ệu truy ền th ống, nh ưng gió n ăng l ượng m ặt tr ời có th ể đượ c s d ụng thêm vào để gi ảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch V ề ph ần n ăng l ượng tái t ạo, ông tin r ằng kho ảng 80% s ẽ đến t s ức gió lên cánh bu ồm thêm 20% t t ấm pin m ặt tr ời Hãng Eco Marine hy v ọng s ẽ th nghi ệm h ệ th ống bi ển v ới m ột tàu ch hàng r ời, m ột lo ại tàu th ương m ại l ớn ch lo ại hàng nh qu ặng s ắt, than đá hay ng ũ c ốc Cũng có nh ững h ệ thống khác nh ững n khác th ế gi ới, mà k ế ho ạch phát tri ển m ột tàu ch hàng có nh ững cánh bu ồm c ứng, l ần m ột tàu ch xe tơ có th ể ch t ới 2.000 xe Nh ưng có thêm chi phí liên quan đến thi ết k ế ki ểu này, c ả s ự r ủi ro Nh ững chi ếc bu ồm c ứng, dĩ nhiên, có th ể nguy hi ểm có gió l ớn, đặc bi ệt n ếu chúng khơng th ể gập lại ho ặc gập xu ống d ưới sàn tàu "Cũng có chút lo ngại r ất nhi ều ý t ưởng đượ c đưa ra, thông qua r ất nhi ều ấn ph ẩm, nh ưng th t ương đố i vi ệc l ắp đặt," Bertram nh ận xét Ông ch ỉ r ằng công ngh ệ k ỹ thu ật s ố tr ợ giúp nhà thi ết k ế tàu giúp h ọ mơ ph ỏng xác h ơn cách mà tàu s ẽ ph ản ứng ều ki ện khác bi ển Ông tin r ằng k ết qu ả c công vi ệc có th ể ti ết ki ệm hi ệu xu ất n ăng l ượng vài ph ần tr ăm Và k ỹ thu ật nh in 3D có l ẽ s ẽ thay đổi cách s ản xu ất m ột s ố thành ph ần c tàu M ột chân v ịt in 3D nguyên m ẫu đượ c s ản xu ất g ần b ởi m ột t ập đồn cơng ty vận tải Rotterdam, Hà Lan T ất nhiên, n ếu m ột b ộ ph ận bị h ỏng bi ển c ần ph ải thay th ế in 3D tàu có th ể m ột tri ển v ọng h ấp d ẫn đố i v ới ng ười ch ủ c m ột s ố tàu l ớn gi ới Nh ững tàu t ương lai này, nh ững tàu kh l đượ c ều ển t cách n ửa vòng trái đất gi ống nh đồ ch ơi, đượ c ch ế t ạo t v ật li ệu c t ương lai làm gi ảm lượng khí thải có khả dùng n ăng l ượng m ặt tr ời, nh ững quái v ật to l ớn c bi ển mà chúng có th ể làm thay đổi mãi b ộ m ặt c đại d ương TRÍCH WEDSIDE: BBC.COM ... Nhưng chủ tàu cắt giảm chi phí cách đáng kể cách loại b ỏ đội ngũ thuyền nhân tàu nên ông tin điều nói có ti ềm n ăng "Bạn tưởng tượng hình thức tàu kéo điều khiển từ xa, để hỗ trợ tàu thuyền... ới m ột s ố tàu, k ể c ả tàu ch khách, ều có th ể s ẽ có l ợi, Volker Bertram, giáo s thiết kế tàu giám đốc d ự án c công ty DNV GL, nói Nh ưng ơng nói thêm r ằng đố i v ới nh ững tàu l ớn h ơn,... c m ột s ố tàu c ải thi ện vi ệc tiêu hao nhiên liệu t ăng kh ả n ăng ch hàng Liên Minh Châu Âu g ần đưa m ột d ự án, Fibreship, để phát tri ển v ỏ tàu b ằng vật li ệu composite cho tàu ch hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘI tàu 12344ddf lam chuyenc, ĐỘI tàu 12344ddf lam chuyenc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay