Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ)

93 35 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 10:32

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HƢỜNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP NỘI Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TRUNG NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học khác.Các thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ HƢỜNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠONÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TRONG CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Khái niệm chất lƣợng đào tạo nâng cao chất lƣợng đào tạo 1.2 Các tiêu chí phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng đào tạo 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo nâng cao chất lƣợng đào tạo 12 Chƣơng 21 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO 21 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 21 TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP NỘI 21 2.1 Tổng quan trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội 21 2.2 Đánh giá thực trạng chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội 24 2.3 Đánh giá việc nâng cao chất lƣợng đào tạo 58 Chƣơng 62 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO 62 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 62 TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP NỘI 62 3.1 Định hƣớng mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội 62 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội 64 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐKTCN: Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp BGD&ĐT: Bộ Giáo dục đào tạo GV: Giảng viên QL: Quản lý CB: Cán CNV: Công nhân viên TBCHT: Trung bình chung học tập HSG: Học sinh giỏi CTHSSV: Công tác học sinh sinh viên XH: Xã hội TDTT: Thể dục thể thao TNXH: Tệ nạn xã hội VHVN: Văn hóa văn nghệ GDTC&QPAN: Giáo dục thể chất quốc phòng an ninh HTDN&HTVLSV: Hợp tác doanh nghiệp hỗ trợ việc làm sinh viên DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Quyđào tạo Nhà trƣờng qua năm học 23 Bảng 2.2: Quyđào tạo theo ngành học 24 Bảng 2.3: Kết đào tạo Nhà trƣờng qua năm học 24 Bảng 2.4 Tổng hợp đánh giá cơng tác tổ chức quản lý tồn trƣờng 26 Bảng 2.5 Đánh giá công tác bố trí mơn học năm 26 Bảng 2.6 Đánh giá tính phù hợp mục tiêu đào tạo 29 Bảng 2.7 Đánh giá tính phù hợp chƣơng trình với mục tiêu đào tạo 29 Bảng 2.8 Đánh giá tính cân đối lý thuyết thực hành 30 Bảng 2.9 Kết tổng hợp đánh giá kỹ nhận đƣợc từ chƣơng trình đào tạo 30 Bảng 2.10 Kết tổng hợp đánh giá ngƣời sử dụng lao động 31 Bảng 2.11 Kế hoạch tuyển sinh 33 Bảng 2.12 Đánh giá hiệu phƣơng pháp dạy học 35 Bảng 2.13 Đánh giá mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học giảng viên 36 Bảng 2.14 Kết học tập sinh viên qua năm 38 Bảng 2.15 Đánh giá công tác thi, kiểm tra 38 Bảng 2.16 Đánh giá phù hợp nội dung hình thức kiểm tra 39 Bảng 2.17 Đánh giá phù hợp thời lƣợng thời điểm kiểm tra 40 Bảng 2.18 Quy mơ đội ngũ giảng viên theo trình độ đào tạo 41 Bảng 2.19 Tỷ lệ giảng viên/sinh viên qua năm học 44 Bảng 2.20 Cơ cấu giảng viên theo trình độ ngoại ngữ, tin học 45 Bảng 2.21 Đánh giá mức độ cập nhật thông tin vào giảng 46 Bảng 2.22 Đánh giá lực chuyên môn giảng viên 46 Bảng 2.23 Sự hài lòng giảng viên sinh viên 46 Bảng 2.24 Đánh giá chất lƣợng giáo trình, tài liệu mơn học 48 Bảng 2.25 Đánh giá số lƣợng giáo trình, tài liệu môn học 49 Bảng 2.26 Đánh giá đầu tƣ cho sở vật chất 51 Bảng 2.27 Đánh giá chất lƣợng phòng học lý thuyết 51 Bảng 2.28 Đánh giá thiết bị phòng thực hành 52 Bảng 2.29 Đánh giá chất lƣợng phòng thƣ viện 52 Bảng 2.30 Kết xếp loại rèn luyện sinh viên 54 Bảng 2.31 Đánh giá công tác xét điểm rèn luyện sinh viên 54 Bảng 2.32 Đánh giá công tác quản lý sinh viên 55 Bảng 2.33 Mức độ quan tâm doanh nghiệp theo tiêu chí 56 tuyển dụng lao động 56 Bảng 2.34 Tổng hợp phiếu điều tra đánh giá kỹ ngƣời lao động từ phía ngƣời sử dụng lao động 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Nhà trƣờng 22 Biểu đồ 2.1 : Tỷ lệ đánh giá mức độ công kiểm tra sinh viên 40 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu trình độ giảng viên Nhà trƣờng năm học 2015/2016 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới nói chung Việt Nam nói riêng, muốn xây dựng đất nƣớc cách bền vững phát triển nguồn nhân lực ln đóng vai trò cốt lõi Nhu cầu nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lƣợng cao ngày đƣợc doanh nghiệp trọng Chất lƣợng nguồn nhân lực phụ thuộc đƣợc định nghiệp giáo dục đào tạo Vì hoạt động đào tạo phải khơng ngừng đƣợc nâng cao chất lƣợng Tại đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định ba đột phá chiến lƣợc phát triển năm tới Việt Nam nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng định Nhƣ biết sở giáo dục, việc nâng cao chất lƣợng đào tạo vấn đề mang tính sống còn, ngồi việc đáp ứng nhu cầu xã hội, chất lƣợng đào tạo yếu tố định việc thu hút sinh viên đăng ký học Cơ sở giáo dục muốn tồn phải có sinh viên theo học trƣờng Đại học, Cao đẳng hệ thống giáo dục với đa dạng ngành nghề, loại hình đào tạo ngày tăng lên nhanh chóng Các trƣờng cạnh tranh việc tuyển sinh đầu vào nhƣ mở rộng ngành học hàng năm số lƣợng sinh viên phổ thông lại có xu hƣớng giảm Ngun nhân q trình đào tạo dàn trải, nặng lý thuyết mà không gắn với thực tiễn công việc, không theo xu hƣớng nhu cầu xã hội Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp ( CĐKTCN ) nội trƣờng cao đẳng đào tạo sinh viên cao đẳng học sinh hệ trung cấp khối ngành kinh tế trực thuộc Bộ Công Thƣơng Trƣờng CĐKTCN nội đƣợc đánh giá trƣờng cao đẳng có số lƣợng học sinh – sinh viên đông chất lƣợng đào tạo tốt khối ngành kinh tế.Tuy nhiên, thời điểm tại, để cạnh tranh nguồn sinh viên đầu vào chất lƣợng từ khâu tuyển khó Việc tuyển sinh đầu vào trƣờng gặp khơng khó khăn, chất lƣợng đầu chƣa đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe thị trƣờng lao động Xác định đƣợc khó khăn mà nhà trƣờng coi việc đổi nâng cao chƣơng trình đào tạo, chất lƣợng đào tạo nhiệm vụ hàng đầu năm tới Từ nhận định khách quan nhu cầu xã hội, vị trí trƣờng mà định lựa chọn đề tài:“Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng quy trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội” để làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu chất lƣợng đào tạo nói chung chất lƣợng đào tạo cao đẳng nói riêng Việt Nam có nhiều cơng trình khoa học đƣợc cơng bố, luận văn xin liệt kê số cơng trình nghiên cứu nhƣ sau: - Luận văn thạc sĩ tác giả Phạm Cơng Hòa: “Nghiên cứu chất lƣợng đào tạo trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Hƣng Yên”, (2011); - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Hoàng Tùng: “Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ Trung cấp nghề Hệ thống điện Trƣờng Cao đẳng nghề Điện”, (2012); - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Lan: “ Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng Cao đẳng Công nghệ Băc Hà”, (2013); - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Hồng Thái: “ Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề trƣờng cao đẳng nghề Long Biên”, (2014) Các cơng trình nêu sở khoa học có giá trị học viên định hƣớng nghiên cứu, nhiên cơng trình chƣa đề cập cụ thể tới chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Cơng nghiệp Nội khoảng thời gian 2011-2016 Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nói chung nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng nói riêng cần thiết Từ lý nên chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội” - làm luận văn tốt nghiệp Luận văn thạc sĩ tập trung nghiên cứu thực trạng chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội với hi vọng đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng CĐKTCN Nội, luận văn đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng  Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn chất lƣợng đào tạo, quản lý chất lƣợng đào tạo, nâng cao chất lƣợng đào tạo khối trƣờng Cao đẳng, Đại học - Đánh giá thực trạng chất lƣợng đào tạo Trƣờng CĐKTCN Nội, rút ƣu điểm, hạn chế nguyên nhân thực trạng - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng CĐKTCN Nội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo Nhà trƣờng - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Trƣờng Cao đảng Kinh tế Công nghiệp Nội + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chất lƣợng đào tạo trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội giai đoạn từ 2011-2016, đề xuất giải pháp đến 2030 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động đào tạo trƣờng CĐKTCN Nội Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng đào tạo trƣờng CĐKTCN Nội dựa việc phân tích số liệu thu thập đƣợc năm học gần nhất, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016 giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng năm Trong q trình nghiên cứu, tơi sử dụng phƣơng pháp định lƣợng định tính cách tổng hợp nhiều phƣơng pháp theo trình tự nhƣ sau: - Thu thập tài liệu, số liệu, thông tin: + Thu thập tài liệu thứ cấp nhƣ: sách, báo, đề tài,…từ thƣ viện; từ mạng internet; trang web trƣờng Cao đẳng KTCN Nội; trang web trƣờng đại học, cao đẳng khác; trang web Bộ GD&ĐT, Bộ Công Thƣơng;… + Thu thập tài liệu sơ cấp nhƣ: điều tra, khảo sát, quan sát thực tế,… Để thực việc phân tích đánh giá chất lƣợng đào tạo Trƣờng CĐKTCN Nội, tác giả tiến hành khảo sát vấn cán giảng viên, sinh viên Nhà trƣờng số cán thuộc doanh nghiệp sử dụng lao động sinh viên tốt nghiệp Trƣờng CĐKTCN Nội Riêng đối tƣợng tham gia khảo sát sinh viên, tác giả khảo sát sinh viên năm cuối chuyên ngành mà Nhà trƣờng thực đào tạo Về quy mô khảo sát, quy mô Nhà trƣờng mà tác giả tiến hành lựa chọn số lƣợng đối tƣợng để khảo sát Đối với sinh viên, quy mô khảo sát 50 ngƣời, chiếm tỷ lệ 10% tổng số sinh viên năm cuối Đối với cán giảng viên, tác giả khảo sát 40 ngƣời, chiếm 15% tổng số cán bộ, giảng viên Còn doanh nghiệp, tác giả khảo sát 30 doanh nghiệp địa bàn Nội Nhƣ vậy, quy mô khảo sát với tỷ lệ khảo sát tổng số đối tƣợng phù hợp cho kết nghiên cứu tƣơng đối xác Thời gian tiến hành khảo sát tháng 04 năm 2017 - Phân tích thông tin: luận văn sử dụng phƣơng pháp sau để phân tích thơng tin: tổng hợp, so sánh, thống kê, nghiên cứu văn bản,… Trong khuôn khổ luận văn, tác giả sử dụng công cụ phiếu điều tra dƣới dạng bảng hỏi, kết hợp với vấn trực tiếp, dựa đánh giá tổng hợp ý kiến đƣa vào phiếu điều tra Các phiếu điều tra đƣợc thiết kế dƣới dạng bảng hỏi phù hợp với mục tiêu thu thập thông tin Dữ liệu thu đƣợc thơng qua bảng hỏi kiểm sốt đƣợc mà khơng cần có mặt ngƣời nghiên cứu Ngoài ra, liệu rõ ràng, thuận tiện cho cơng tác phân tích thơng tin Bảng hỏi đƣợc xây dựng thể mục đích, phạm vi, nội dung câu hỏi dạng câu trả lời sử dụng thể thu thập thông tin từ ngƣời trả lời Bảng hỏi sử dụng từ ngữ thích hợp để vấn đề cần hỏi trở nên thú vị ngƣời tham gia điều tra Đồng thời tác giả viên chức trƣờng nên tỷ lệ thu phiếu điều tra đạt 100% hợp lệ ... Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Chƣơng 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng quy trƣờng Cao đẳng Kinh tế Cơng nghiệp Hà Nội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO. .. 62 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 62 TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 62 3.1 Định hƣớng mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội ... tài: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng quy trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội” để làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu chất lƣợng đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nộ (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay