Vai trò của cán bộ biên phòng tăng cường các xã biên giới việt nam trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện nay (tt)

25 58 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 09:41

1 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Xã biên giới nước ta có vị trí quan trọng trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh đối ngoại ví “phên dậu Tổ quốc” Xây dựng xã biên giới vững mạnh ý nghĩa ổn định phát triển địa bàn biên giới mà trực tiếp góp phần bảo vệ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia Đây vấn đề có ý nghĩa chiến lược nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong xây dựng xã biên giới nước ta nay, vấn đề xây dựng hệ thống trị sở (HTCTCS) có ý nghĩa định nhằm bảo đảm lãnh đạo tổ chức đảng, quản lý nhà nước chất lượng hoạt động tổ chức trị - xã hội xã biên giới Đặc biệt, việc xây dựng HTCTCS xã biên giới vững mạnh có ý nghĩa quan trọng cấp thiết điều kiện tình hình kinh tế - xã hội nơi nhiều khó khăn, quan hệ dân tộc, tơn giáo đa dạng, phức tạp, nhiệm vụ trị mà địa phương phải thực nặng nề, toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại Trong đó, đặc thù địa bàn biên giới tác động nguyên nhân khách quan, chủ quan nên khơng xã biên giới, HTCTCS nhiều bất cập, hạn chế, thể hiện: lực lãnh đạo sức chiến đấu số tổ chức sở đảng yếu; hiệu hoạt động quyền tổ chức trị - xã hội số xã chưa cao; lực, trình độ phận cán sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm giao; khả giải vấn đề phức tạp nảy sinh từ sở nhiều hạn chế… Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng HTCTCS phát triển toàn diện đất nước nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, năm qua, thực chức đội quân công tác, đơn vị quân đội, có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ động, tích cực tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Đặc biệt, từ năm 1999, thực chủ trương Bộ tư lệnh BĐBP tỉnh ủy, ủy ban nhân dân số tỉnh biên giới việc cử cán biên phòng (CBBP) tăng cường xã biên giới, hải đảo để trực tiếp giúp cấp ủy, quyền địa phương xây dựng HTCTCS, Bộ đội Biên phòng nhiều tỉnh cử cán trực tiếp tham gia xây dựng HTCTCS hàng trăm xã biên giới Trải qua thực tiễn thực nhiệm vụ này, đội ngũ CBBP tăng cường phát huy vai trò góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HTCTCS nhiều xã biên giới Hoạt động CBBP tăng cường nhận ủng hộ nhiều địa phương tiếp tục triển khai thực Tuy nhiên, thực tiễn việc CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới bộc lộ hạn chế, bất cập Đó hạn chế tinh thần trách nhiệm, trình độ, lực, kinh nghiệm xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường; bất cập chế, sách, phối hợp lực lượng liên quan để bảo đảm cho đội ngũ hoạt động có hiệu Trong năm tới, tình hình giới, khu vực nước tiếp tục có diễn biến phức tạp Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu, đòi hỏi ngày cao Khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa Đảng, Nhà nước ta quan tâm đầu tư, phát triển Tuy vậy, địa bàn chiến lược đứng trước khó khăn, thách thức lớn phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trọng điểm chống phá lực thù địch… Những vấn đề đặt đòi hỏi phải phát huy vai trò lực lượng, có BĐBP nói chung, CBBP tăng cường nói riêng nhằm xây dựng HTCTCS xã biên giới vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, tổ chức nhân dân thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương Trước đây, có số cơng trình khoa học nghiên cứu góc độ nội dung khác nhau, liên quan đến xây dựng HTCTCS địa bàn biên giới, song chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống, vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS Vì vậy, đề tài “Vai trò cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở nay” có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS, từ đề xuất số yêu cầu giải pháp chủ yếu phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS * Nhiệm vụ nghiên cứu: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án; Làm rõ số vấn đề lý luận vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS, tập trung là: nội dung vai trò và yếu tố tác động đến vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS; Đánh giá thực trạng thực vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ HTCTCS nay, rõ nguyên nhân vấn đề đặt cần tập trung giải quyết; Đề xuất số yêu cầu giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS xã biên giới * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nội dung nghiên cứu: Vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS xã biên giới Việt Nam Phạm vi không gian nghiên cứu: Hệ thống trị sở xã biên giới đất liền Việt Nam có CBBP tăng cường Khảo sát thực tiễn hoạt động CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới đất liền thuộc tỉnh biên giới phía Bắc tỉnh Tây Nguyên, tham chiếu hoạt động CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới đất liền nước Phạm vi thời gian: Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu chủ yếu từ năm 2009 đến (từ thời điểm sơ kết 10 năm triển khai tăng cường CBBP cho xã biên giới đến nay) Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; thị, nghị Đảng ủy Quân Trung ương (nay Quân uỷ Trung ương), Bộ Quốc phòng, vấn đề liên quan đến đề tài * Cơ sở thực tiễn Là thực tiễn thực vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS năm qua (từ năm 2009 đến nay), thông qua số liệu báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết quan chức Đảng, quyền, BĐBP, tổ chức trị - xã hội địa bàn kết trực tiếp điều tra khảo sát thực tế tác giả * Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu như: Phân tích tổng hợp; lơgíc lịch sử; quy nạp diễn dịch; so sánh; tổng kết thực tiễn; điều tra xã hội học (với 400 phiếu điều tra, đối tượng cán bộ, chiến sĩ BĐBP cán HTCTCS số xã biên giới, địa bàn số tỉnh biên giới phía Bắc Tây Nguyên) phương pháp chuyên gia để làm sáng tỏ góc độ triết học trị - xã hội vấn đề nghiên cứu Những đóng góp luận án Phân tích rõ đặc điểm HTCTCS xã biên giới nội dung xây dựng HTCTCS xã biên giới Việt Nam nay; Xây dựng quan niệm, làm rõ nội dung vai trò yếu tố tác động đến vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS nay; Trên sở khảo sát thực trạng vấn đề đặt mà đề xuất yêu cầu giải pháp có tính đột phá nhằm phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án * Ý nghĩa lý luận: Kết nghiên cứu luận án góp phần làm rõ thêm lý luận xây dựng HTCTCS xây dựng HTCTCS xã biên giới tình hình mới; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS * Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp thêm sở khoa học để cấp uỷ Đảng, quyền tổ chức trị - xã hội tỉnh biên giới, trực tiếp đơn vị BĐBP tham khảo, vận dụng trình lãnh đạo, tổ chức thực để phát huy tốt vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS thời gian tới Luận án dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy học viện, nhà trường quân đội, nhà trường BĐBP, vận dụng công tác đội ngũ cán cấp BĐBP Kết cấu luận án: Luận án gồm: Phần mở đầu; chương, 10 tiết; Kết luận; Danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả cơng bố có liên quan đến đề tài luận án; Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các công trình nghiên cứu nước ngồi có liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu hệ thống trị Cuốn sách “La reforme de L’Eat” (Cải cách nhà nước) tác giả Eric Gristi Cuốn sách “Đảng Cộng sản Liên Xô hệ thống trị xã hội Xơ Viết: Những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu” tác giả V.Ia.Bônđarơ Cuốn sách “Sự sụp đổ thần tượng - nét chấm phá chân dung M.X.Gcbachốp” Tác giả V.I.Bơndin Cuốn sách “Hai chủ nghĩa, trăm năm” tác giả Tiêu Phong Cuốn sách tham khảo “Trung Quốc trỗi dậy hồ bình” tập thể tác giả Giang Tây Ngun, Hạ Lập Bình Các cơng trình trình bày quan điểm vị trí, vai trò nhà nước cộng hòa Pháp; vai trò, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước thành tố khác hệ thống trị (HTCT) xã hội chủ nghĩa Đồng thời, sở đánh giá khách quan, tồn diện thực trạng nhà nước cộng hòa Pháp, tình hình, hoạt động HTCT Liên Xơ Trung Quốc, cơng trình đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng nhà nước cộng hòa Pháp, xây dựng, củng cố HTCT xã hội chủ nghĩa ngang tầm nhiệm vụ 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu vai trò quân đội, vai trò Bộ đội Biên phòng xây dựng hệ thống trị, hệ thống trị sở Tài liệu “Cơng tác Đảng, cơng tác trị lực lượng vũ trang Xô Viết” tập thể tác giả E.Ph.Epxtratốp, P.I.Cácpencô, N.D Cơdơlốp Cuốn sách tham khảo “Bàn Biên phòng” (Biên phòng luận) tác giả Mao Trấn Phát Sách tham khảo Chiến lược “Hưng biên phú dân” Trung Quốc” Quốc vụ viện Trung Quốc biên soạn, Viện nghiên cứu Trung Quốc dịch Giáo trình “Cơng tác trị Qn Giải phóng nhân dân Trung Quốc” tác giả Chương Tư Nghị (Chủ biên) Các công trình sâu, phân tích, làm rõ vai trò, chức quân đội; rõ việc tham gia xây dựng HTCT, HTCTCS nhiệm vụ quan trọng quân đội, nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ quân đội với cấp ủy đảng, quyền cấp với nhân dân địa bàn đóng qn Đây sở để quân đội phát huy sức mạnh tổng hợp, hồn thành thắng lợi nhiệm vụ giao Có cơng trình sâu làm rõ chức năng, nhiệm vụ BĐBP Trung Quốc, truyền thống tham gia xây dựng hệ thống trị sở lực lượng vùng biên giới Trên sở đánh giá kết đạt tham gia xây dựng HTCT nói chung quân đội HTCTCS vùng biên giới BĐBP Trung Quốc, cơng trình đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quân đội BĐBP 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài luận án 1.2.1 Những cơng trình nghiên cứu hệ thống trị sở Sách chuyên khảo: “Hệ thống trị sở - đặc điểm, xu hướng giải pháp” tác giả Vũ Hoàng Cơng Cuốn sách: “Hệ thống trị sở nơng thơn nước ta nay” tác giả Hồng Chí Bảo làm chủ biên Cuốn sách: “Chủ thuyết cách mạng phát triển Việt Nam” tác giả Nguyễn Đức Bình Cuốn sách: “Xây dựng trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân địa bàn tỉnh Tây nguyên nay” tác giả Lê Văn Đính Vũ Anh Tuấn Đề tài cấp bộ: “Hệ thống trị cấp sở dân chủ hố đời sống xã hội nơng thơn miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta” Tác giả Nguyễn Quốc Phẩm làm chủ nhiệm đề tài Bài viết: “Những nhân tố bảo đảm ổn định phát triển hệ thống trị nước ta nay” tác giả Lê Quốc Lý Nội dung cơng trình đề cập toàn diện sâu sắc vị trí, vai trò, cấu trúc, chức HTCTCS Các cơng trình khẳng định HTCTCS có vị trí, vai trò quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, ổn định phát triển xã, phường, thị trấn nói riêng Hệ thống trị sở gồm có thành tố: tổ chức đảng, quyền Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp sở Xuất phát từ vị trí, vai trò HTCTCS nên địa bàn khác nhau, vấn đề xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HTCTCS quan tâm Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan, chủ quan nên HTCTCS số địa bàn cụ thể tồn bất cập, hạn chế, ảnh hưởng tới hiệu lãnh đạo, đạo, điều hành tổ chức quần chúng thực nhiệm vụ trị địa phương Từ đó, phương pháp tiếp cận độc lập, tác giả đặc điểm, thành tựu, hạn chế HTCTCS số địa bàn cụ thể, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp đồng để xây dựng HTCTCS địa bàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao 1.2.2 Những cơng trình nghiên cứu vai trò quân đội tham gia xây dựng hệ thống trị sở Cuốn sách: “Quân đội tham gia xây dựng hệ thống trị sở vùng dân tộc, tôn giáo địa bàn Tây Nguyên điều kiện mới” Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam xuất Sách tham khảo: “Chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Dương Văn Lượng làm chủ biên Luận án tiến sĩ triết học: “Phát huy vai trò đội địa phương xây dựng hệ thống trị sở làm thất bại chiến lược diễn biến hoà bình địch địa bàn Tây Nguyên nay” Tác giả Nguyễn Trường Sơn Luận án tiến sĩ triết học: “Hoạt động tham gia xây dựng sở địa phương vững mạnh đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên giai đoạn nay” tác giả Nguyễn Tiến Dũng Các cơng trình sâu nghiên cứu, phân tích, làm rõ thêm vấn đề lý luận vai trò quân đội tham gia củng cố sở trị nói chung, xây dựng HTCTCS nói riêng địa bàn đóng qn Các cơng trình khẳng định: tham gia xây dựng hệ thống trị sở thuộc chức đội qn cơng tác qn đội, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, bền chặt đơn vị quân đội với cấp ủy, quyền nhân dân địa phương nơi đóng quân, tạo sở để qn đội hồn thành nhiệm vụ trị giao Một số cơng trình sâu phân tích, làm rõ hoạt động tham gia xây dựng HTCTCS số đơn vị quân đội địa bàn cụ thể, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân học kinh nghiệm rút từ thực tiễn thực hoạt động Từ đó, cơng trình đề xuất hệ thống yêu cầu, giải pháp để phát huy vai trò đơn vị quân đội tham gia xây dựng HTCTCS địa bàn đóng quân 1.2.3 Những cơng trình nghiên cứu Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng hệ thống trị sở khu vực biên giới Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu xây dựng trận biên phòng toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tình hình mới” tác giả Tăng Huệ làm chủ nhiệm đề tài đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu hoạt động Bộ đội Biên phòng khu vực phòng thủ tỉnh biên giới đất liền” tác giả Hoàng Xuân Chiến làm chủ nhiệm đề tài Luận án tiến sĩ quân sự: “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng xã vững mạnh tồn diện khu vực phòng thủ tỉnh biên giới phía Bắc” tác giả Phạm Văn Thùy Luận án tiến sĩ quân sự: “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống trị sở khu vực biên giới phía Bắc” tác giả Vũ Đình Liêm Luận án tiến sĩ triết học: “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng sở trị - xã hội khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam nay” tác giả Nguyễn Xuân Bách Bài viết: “Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia xây dựng sở trị vùng biên giới, biển đảo” tác giả Bùi Nam Đĩnh Các cơng trình trình bày tồn diện quan niệm BĐBP tham gia xây dựng HTCTCS, từ khẳng định vai trò quan trọng BĐBP thực cơng tác Vai trò BĐBP xây dựng HTCTCS thể tham gia xây dựng tổ chức, đội ngũ cán xã, phường, thị trấn biên giới quy chế phối hợp BĐBP với HTCTCS Tham gia xây dựng HTCTCS truyền thống, trách nhiệm BĐBP, đồng thời tạo sở vững để lực lượng thực thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia Trên sở đánh giá thực tiễn tham gia xây dựng hệ HTCTCS số khu vực biên giới cụ thể vấn đề đặt ra, cơng trình đề xuất yêu cầu, giải pháp để phát huy vai trò BĐBP thực cơng tác này, qua góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh biên giới vững chắc, biên phòng tồn dân vững mạnh 1.2.3 Những cơng trình nghiên cứu cán biên phòng tăng cường tham gia xây dựng hệ thống trị sở xã biên giới Đề tài khoa học cấp ngành: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán biên phòng tăng cường cho xã biên giới nay” tác giả Nguyễn Xuân Quảng làm chủ nhiệm đề tài Luận án tiến sĩ quân sự: “Bộ đội Biên phòng xây dựng đội ngũ cán biên phòng tăng cường xã quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” tác giả Nguyễn Tuấn Phong Bài viết: “Đảng ủy Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, đạo cơng tác tăng cường sỹ quan biên phòng cho xã biên giới, hải đảo” tác giả Võ Trọng Việt Bài viết: “Thực trạng phương hướng tăng cường cán biên phòng cho xã biên giới Sơn La” tác giả Hồng Anh Hiếu Các cơng trình đưa quan niệm CBBP tăng cường; nhiệm vụ lực lượng xây dựng HTCTCS, tham mưu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa bàn biên giới Có cơng trình sâu luận giải xây dựng đội ngũ CBBP tăng cường; công tác lãnh đạo, đạo CBBP tăng cường cho xã biên giới; thực trạng công tác tăng cường CBBP số địa bàn biên giới cụ thể Từ đó, đề xuất số phương hướng giải pháp để xây dựng, nâng cao chất lượng thực nhiệm vụ CBBP tăng cường 1.3 Khái quát kết chủ yếu cơng trình cơng bố vấn đề đặt luận án tiếp tục giải 1.3.1 Khái qt kết chủ yếu cơng trình công bố liên quan đến đề tài luận án Thứ nhất, công khoa học nêu từ nhiều góc độ tiếp cận khác phân tích làm rõ quan niệm, cấu trúc, vai trò HTCT, HTCTCS Một số cơng trình sâu phân tích cấu trúc HTCT nước ta, làm rõ đặc điểm HTCTCS số địa bàn xác định; yêu cầu, đòi hỏi phải xây dựng củng cố HTCT, HTCTCS vững mạnh Trong nghiên cứu vai trò HTCTCS vấn đề xây dựng HTCTCS Việt Nam, hầu hết cơng trình thống cho rằng: xây dựng HTCTCS vững mạnh sở để củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lãnh đạo, điều hành cấp ủy, quyền sở, tạo tảng trị - xã hội vững để địa phương phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội củng cố quốc phòng, an ninh Tuy chưa sâu làm rõ đặc điểm HTCTCS xã biên giới số tác giả theo hướng tiếp cận nghiên cứu bước đầu thuận lợi, khó khăn hoạt động HTCTCS địa bàn biên giới Đó vấn đề quan trọng nhận thức lý luận để tác giả tiếp thu, triển khai hướng nghiên cứu Thứ hai, thơng qua cơng trình nghiên cứu mình, tác giả tiếp cận, nghiên cứu đưa quan niệm vai trò, nội dung, phương thức quân đội tham gia xây dựng HTCT, HTCTCS Các cơng trình nghiên cứu khẳng định: vấn đề tham gia xây dựng HTCT, HTCTCS, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn chiến lược vấn đề mới, mà thuộc chất, chức năng, nhiệm vụ trở thành truyền thống tốt đẹp quân đội ta, quân đội dân, dân dân Ngày nay, việc quân đội tham gia xây dựng HTCT, HTCTCS vừa tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, vừa thể chức năng, nhiệm vụ quân đội điều kiện mới, địa bàn xác định, với tính chất hoạt động cụ thể Trên sở chức năng, nhiệm vụ thực tiễn thực nhiệm vụ địa bàn đơn vị quân đội, số cơng trình đưa quan niệm, phân tích nội dung, phương thức thực vai trò quân đội tham gia xây dựng HTCTCS số địa bàn định Đó sở lý luận hướng nghiên cứu mà tác giả kế thừa để nghiên cứu luận án Thứ ba, cơng trình nghiên cứu vai trò BĐBP tham gia xây dựng HTCTCS địa bàn biên giới bước đầu khái quát tình hình, nhiệm vụ đơn vị BĐBP địa bàn chiến lược này; làm rõ phạm vi chức năng, nhiệm vụ BĐBP; đánh giá thực trạng, rút học kinh nghiệm thực tiễn thực nhiệm vụ tham gia xây dựng HTCTCS đơn vị BĐBP địa bàn biên giới xác định Những vấn đề cung cấp cho tác giả nhiều luận cứ, tư liệu, số liệu quý báu có ý nghĩa lý luận, lẫn thực tiễn để kế thừa, chọn lọc, phục vụ cho trình nghiên cứu đề tài luận án CBBP tăng cường - chủ thể đặc thù thuộc lực lượng BĐBP, tham gia xây dựng HTCTCS Thứ tư, công trình nghiên cứu đưa phân tích giải pháp nhằm nâng cao chất lượng HTCTCS công tác tham gia xây dựng HTCTCS đơn vị quân đội, BĐBP Theo hướng tiếp cận, đối tượng, phạm vi nghiên cứu khác nhau, cơng trình đưa giải pháp nhằm xây dựng HTCTCS nâng cao hiệu tham gia xây dựng HTCTCS đơn vị quân đội nói chung BĐBP nói riêng địa bàn xác định Đặc biệt, số cơng trình nghiên cứu có đề cập đến hoạt động CBBP tăng cường xã biên 10 giới Có cơng trình đưa nội dung, biện pháp để xây dựng đội ngũ CBBP tăng cường xã biên giới vững mạnh, làm sở để nâng cao chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ đội ngũ này… Đây thực tài liệu quan trọng để tác giả tham khảo trình nghiên cứu luận án 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án cần tiếp tục giải Một là, quan niệm, đặc điểm HTCTCS xã biên giới nội dung xây dựng HTCTCS địa bàn Đây vấn đề chưa giải cách thấu đáo cơng trình cơng bố, cần phân tích luận giải chúng cách có hệ thống, chuẩn xác Trên sở tiếp thu, nghiên cứu ý kiến, quan điểm nhà khoa học HTCTCS, luận án cần tập trung làm rõ quan niệm, phân tích cấu trúc, chức HTCTCS xã biên giới so sánh với HTCTCS nói chung Đặc biệt, luận án cần luận giải, làm rõ đặc điểm HTCTCS xã biên giới để phân biệt, tìm nét đặc thù HTCT nơi đây; trả lời câu hỏi HTCTCS xã biên giới có khác HTCTCS địa bàn khác đất nước? Thông qua xác định thuận lợi, khó khăn HTCTCS nơi thực chức năng, nhiệm vụ Luận án phải tập trung luận giải nội dung xây dựng HTCTCS xã biên giới; xác định rõ nội dung trọng tâm cần quan tâm giải xây dựng HTCTCS xã biên giới nước ta Hai là, nội dung vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây HTCTCS yếu tố tác động đến việc thực vai trò Đây vấn đề bản, có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS, nhiên chưa giải công trình cơng bố Chỉ có sở hiểu rõ CBBP tăng cường cho xã biên giới Việt Nam gồm ai? Chức năng, nhiệm vụ họ gì? Nội dung vai trò họ xây dựng HTCTCS xã biên giới biểu nào, có sở để nhận thức đắn, đánh giá khách quan, xác hoạt động tham gia xây dựng HTCTCS họ thực tiễn Luận án cần tập trung phân tích làm rõ yếu tố tác động đến vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS, như: đặc điểm, tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội xã biên giới; trình độ, lực CBBP tăng cường; vấn đề chế, sách đội ngũ này; vấn đề phối kết hợp CBBP tăng cường với lực lượng khác tham gia xây dựng HTCTCS Đây điểm mà đề tài cần tập trung làm rõ, tạo sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát huy vai 11 trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS Ba là, đánh giá thực trạng rút vấn đề đặt từ thực tiễn thực vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS Do mục đích cách tiếp cận khác nhau, cơng trình công bố, vấn đề chưa giải cách bản, hệ thống Do đó, luận án cần làm rõ ưu điểm thực vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam tham gia xây dựng HTCTCS, hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ Luận án cần sâu tìm hiểu nguyên nhân ưu điểm, hạn chế thực vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan Về khách quan cần tập trung làm rõ nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội khu vực biên giới, sở trị, pháp lý, chế, sách bảo đảm Về chủ quan phải tập trung làm rõ nguyên nhân nhận thức, chất lượng, trình độ đội ngũ CBBP tăng cường xã biên giới; công tác lãnh đạo, đạo, công tác phối kết hợp Trên sở đó, làm bật vấn đề đặt cần phải giải để hoạt động tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường đạt hiệu Bốn là, đề xuất yêu cầu, giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS thời gian tới Đây vấn đề chưa trình bày cơng trình công bố Luận án cần xuất phát từ việc làm rõ sở lý luận, thực tiễn vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS để đề xuất số yêu cầu phát huy vai trò CBBP tăng cường xây dựng HTCTCS Các yêu cầu xác định phải bao gồm nhận thức, mục tiêu, lực lượng phương pháp Luận án cần đề xuất giải pháp để phát huy vai trò cán CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS thời gian tới Các giải pháp xác định theo hướng: tạo điều kiện, chế thuận lợi cho CBBP tăng cường xã biên giới tham gia xây dựng HTCTCS; mặt khác, giúp nâng cao nhận thức, trình độ, lực để CBBP tăng cường xã biên giới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao Các giải pháp bao gồm giải pháp từ xuống, giải pháp tự thân CBBP tăng cường xã biên giới, giải pháp liên quan đến chế, sách, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng… Hệ thống giải pháp luận án xác định phải mang tính đồng bộ, có giá trị thực tiễn cao nhằm phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới 12 Việt Nam xây dựng HTCTCS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Kết luận chương Trong chương 1, tác giả tổng quan 10 công trình tác giả, nhóm tác giả nước ngồi 20 cơng trình nghiên cứu tác giả, nhóm tác giả nước quân đội nhiều loại hình khác nhau, sách chuyên khảo, tham khảo, luận án tiến sĩ báo tạp chí có uy tín Các cơng trình nghiên cứu góp phần quan trọng việc làm sáng tỏ số vấn đề lý luận, thực tiễn vai trò qn đội, BĐBP, có CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS Qua việc tổng quan, mặt tạo điều kiện cho tác giả kế thừa giá trị mà công trình nghiên cứu đạt để phục vụ cho luận án Mặt khác, cung cấp thơng tin giúp tác giả luận án nhận thức rõ hơn, đầy đủ vấn đề, khía cạnh mà cơng trình trước chưa đề cập, nghiên cứu, đề cập, nghiên cứu chưa đầy đủ, hay làm rõ khía cạnh, góc độ khoa học khác Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ 2.1 Hệ thống trị sở xây dựng hệ thống trị sở xã biên giới Việt Nam 2.1.1 Hệ thống trị sở hệ thống trị sở xã biên giới Việt Nam Hệ thống trị sở cấp cuối cùng, xác lập xã, phường, thị trấn Về tổ chức máy HTCTCS bao gồm: đảng sở giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo HTCTCS; quyền địa phương giữ vị trí trung tâm, trụ cột HTCTCS; Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội quần chúng sở đại diện thay mặt nhân dân tham gia quản lý xã hội, quản lý nhà nước sở giám sát hoạt động quyền địa phương việc thực sách, pháp luật phát huy quyền làm chủ nhân dân sở Căn vào quy định Hiến pháp sở quan niệm chung HTCTCS, hiểu: Hệ thống trị sở xã biên giới bao gồm thành tố: tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội nhân dân xã biên giới mối quan hệ hữu thành tố ấy; hoạt động theo chế đảng lãnh đạo, quyền quản lý, nhân dân làm chủ, hợp thành chỉnh thể lãnh đạo, quản lý tổ chức quần chúng nhân dân thực đường lối, 13 sách Đảng, Nhà nước địa phương, đồng thời phát huy vai trò làm chủ nhân dân xã biên giới Đặc điểm HTCTCS xã biên giới: Một là, HTCTCS xã biên giới hoạt động địa bàn có tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, an ninh trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp Hai là, HTCTCS xã biên giới thường xuyên lãnh đạo, đạo tổ chức nhân dân địa phương thực công tác đối ngoại Ba là, HTCTCS xã biên giới có nhiệm vụ lãnh đạo, đạo tổ chức nhân dân phối hợp với BĐBP lực lượng chức bảo vệ chủ quyền biên giới Bốn là, số lượng đảng viên HTCTCS xã biên giới ít; trình độ, lực phận cán quyền, đồn thể quần chúng hạn chế 2.1.2 Xây dựng hệ thống trị sở xã biên giới Việt Nam Trên sở tiếp cận quan niệm xây dựng HTCTCS, tác giả quan niệm: Xây dựng hệ HTCTCS xã biên giới tổng thể hoạt động chủ thể nhằm hình thành nâng cao chất lượng chỉnh thể bao gồm hệ thống tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, nội dung chế hoạt động yếu tố bảo đảm cho HTCTCS nơi hoạt động chức năng, nhiệm vụ, thực phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân Nội dung xây dựng hệ HTCTCS xã biên giới gồm: Một là, xây dựng tổ chức HTCTCS xã biên giới vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ Hai là, xây dựng đội ngũ cán HTCTCS xã biên giới có phẩm chất đạo đức, trình độ lực đáp ứng với chức trách, nhiệm vụ giao Ba là, xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động quy chế phối hợp tổ chức thành viên HTCTCS xã biên giới Bốn là, xây dựng mối quan hệ HTCTCS xã biên giới với nhân dân lực lượng khác địa bàn với HTCT cấp 2.2 Cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam nội dung vai trò đội ngũ xây dựng hệ thống trị sở 2.2.1 Cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam Trên sở nghị quyết, văn bản, thị công tác cử CBBP tăng cường cho xã biên giới, tác giả quan niệm: Cán biên phòng tăng cường xã biên giới sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên đồn biên phòng đơn vị địa phương bố trí đảm nhiệm 14 vị trí chủ chốt HTCTCS xã biên giới làm công tác tham mưu nhằm xây dựng HTCTCS địa bàn vững mạnh Đặc điểm CBBP tăng cường xã biên giới: Một là, lực lượng đặc thù, vừa CBBP, vừa cán HTCTCS xã biên giới Hai là, CBBP tăng cường tuyển chọn để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ tham gia xây dựng HTCTCS, tham mưu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực hoạt động đối ngoại khu vực biên giới Ba là, đại đa số CBBP tăng cường cán chủ chốt HTCTCS xã biên giới có phận nhỏ cử xuống để làm cơng tác tham mưu cho cấp ủy, quyền xã biên giới Bốn là, CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS việc làm thiết thực, hiệu gắn với chức trách, nhiệm vụ phân cơng HTCT địa phương 2.2.2 Nội dung vai trò cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở Thứ nhất, CBBP tăng cường xã biên giới lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức HTCTCS Thứ hai, CBBP tăng cường xã biên giới lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ lực cho đội ngũ cán địa phương Thứ ba, CBBP tăng cường xã biên giới lực lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động quy chế phối hợp tổ chức thành viên HTCTCS Thứ tư, CBBP tăng cường xã biên giới lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố mối quan hệ HTCTCS xã biên giới với nhân dân, lực lượng khác địa bàn với HTCT cấp 2.3 Những yếu tố tác động đến vai trò cán biên phòng tăng cường tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở Một là, đặc điểm, tình hình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội HTCTCS khu vực biên giới Hai là, quan điểm, chủ trương Đảng, chương trình, kế hoạch Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ Quân đội BĐBP liên quan đến CBBP tăng cường xã biên giới tham gia xây dựng HTCTCS Ba là, chế, quy chế, sách bảo đảm để CBBP tăng cường xã biên giới thực chức trách, nhiệm vụ giao 15 Bốn là, trách nhiệm phối hợp HTCT cấp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP BĐBP tỉnh xây dựng HTCTCS xã biên giới Năm là, phẩm chất lực CBBP tăng cường Kết luận chương Hệ thống trị sở xã biên giới phận HTCTCS nước, có vai trò quan trọng, tiếp định tới việc thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa bàn biên giới Xây dựng HTCTCS xã biên giới trách nhiệm cấp, ngành, lực lượng, BĐBP nói chung CBBP tăng cường nói riêng có vai trò quan trọng Cán biên phòng tăng cường xã biên giới sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên đồn biên phòng lựa chọn, bố trí đảm nhiệm số vị trí chủ chốt HTCTCS xã biên giới làm công tác tham mưu nhằm xây dựng HTCTCS nơi vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ Hoạt động tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường hoạt động có mục đích, có kế hoạch theo phương hướng trị rõ ràng Những luận giải quan niệm, nội dung, yếu tố tác động tới vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS dựa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam kinh nghiệm thực tiễn quân đội, BĐBP CBBP tăng cường tổng kết Đó sở khoa học để khảo sát đánh giá thực trạng xác định yêu cầu giải pháp nhằm phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Những thành tựu, hạn chế cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở 3.1.1 Những thành tựu Một là, CBBP tăng cường xã biên giới đóng vai trò quan trọng, hiệu vào việc xây dựng tổ chức HTCTCS xã biên giới Hai là, CBBP tăng cường xã biên giới tích cực bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, trình độ lực cơng tác cho cán chủ chốt tổ chức đảng quyền tổ chức trị - xã hội địa phương Ba là, CBBP tăng cường xã biên giới có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động tổ chức thành viên HTCTCS với đơn vị khác địa bàn 16 Bốn là, CBBP tăng cường xã biên giới tham gia có hiệu vào việc xây dựng sở xã hội HTCTCS xã biên giới 3.1.2 Những hạn chế Một là, vai trò CBBP tăng cường tham mưu, hướng dẫn xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động số tổ chức trị - xã hội xã biên giới có hạn chế, bất cập Hai là, công tác bồi dưỡng đội ngũ cán số CBBP tăng cường có chất lượng chưa cao, tập trung thực cán chủ chốt tổ chức đảng quyền Ba là, việc tham gia xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp hoạt động giải mối quan hệ thành tố HTCTCS số CBBP tăng cường chưa thật hiệu Bốn là, số CBBP tăng cường chưa phát huy vai trò tham gia củng cố mối quan hệ bền chặt HTCTCS với nhân dân địa bàn thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo địa phương 3.2 Nguyên nhân thành tựu, hạn chế cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở số vấn đề đặt 3.2.1 Nguyên nhân ưu điểm: Thứ nhất, Đảng, Nhà nước có đường lối, chủ trương sách đắn xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng HTCTCS địa bàn biên giới; Thứ hai, cấp uỷ, huy quan, đơn vị BĐBP quán triệt thực có hiệu kế hoạch, hướng dẫn, nghị liên quan đến việc thực chủ trương cử CBBP tăng cường cho xã biên giới; Thứ ba, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biên giới lựa chọn CBBP có phẩm chất, lực để làm nhiệm vụ tăng cường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo, bồi dưỡng đội ngũ mặt; Thứ tư, phát huy tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm CBBP tăng cường trình thực chức trách, nhiệm vụ giao; Thứ năm, CBBP tăng cường quan tâm giúp đỡ phối hợp ban, ngành, tổ chức HTCT địa phương, đồng tình ủng hộ đồng bào dân tộc địa bàn biên giới 3.2.2 Nguyên nhân hạn chế: Thứ nhất, trình độ lực công tác số CBBP tăng cường xã biên giới có hạn chế, bất cập; Thứ hai, chế, quy chế để tạo điều kiện cho CBBP tăng cường thực nhiệm vụ chưa đầy đủ; số sách bảo đảm vật chất tinh thần cho CBBP tăng cường chưa phù hợp đáp ứng nguyện vọng đội ngũ nay; Thứ ba, hoạt động phối 17 hợp BĐBP với ban, ngành, tổ chức HTCT tỉnh biên giới tham gia xây dựng HTCTCS địa bàn bất cập; Thứ tư, khó khăn, thách thức kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa bàn biên giới gây trở ngại cho trình tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường; Thứ năm, phá hoại lực thù địch địa bàn biên giới có âm mưu, thủ đoạn làm suy yếu HTCTCS gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc khu vực biên giới 3.2.3 Một số vấn đề đặt cần tập trung giải để phát huy vai trò cán biên phòng tăng cường cho xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở Thứ nhất, mâu thuẫn mục tiêu, yêu cầu cao xây dựng HTCTCS xã biên giới với bất cập nhận thức, trách nhiệm chủ thể có liên quan vai trò cán biên phòng tăng cường xây dựng HTCTCS hạn chế trình độ, lực phận CBBP tăng cường Thứ hai, mâu thuẫn tính chất, yêu cầu thực nhiệm vụ địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống với số lượng CBBP tăng cường người dân tộc thiểu số Thứ ba, mâu thuẫn tính thống cao mục tiêu hành động với bất cập chế, quy chế phối hợp BĐBP, có CBBP tăng cường với chủ thể khác tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Thứ tư, mâu thuẫn tính khó khăn nhiệm vụ tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới với bất cập hoạt động lãnh đạo, đạo sách đãi ngộ CBBP tăng cường Kết luận chương Những năm qua, quan tâm lãnh đạo, đạo cấp trên, giúp đỡ cấp ủy đảng, quyền, đồn thể nhân dân địa phương, CBBP tăng cường xã biên giới tích cực, chủ động thực vai trò tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Đội ngũ đóng vai trò quan trọng, hiệu vào việc xây dựng tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tham gia xây dựng quy chế phối hợp tổ chức HTCTCS góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ HTCT địa phương với nhân dân địa bàn, thể qua kết cụ thể Tuy vậy, nguyên nhân khách quan chủ quan, hoạt động tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới CBBP tăng cường bộc lộ hạn chế, bất cập Xuất phát từ thành tựu, 18 hạn chế nguyên nhân tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường thời gian qua, tác giả rút vấn đề cần tập trung giải thời gian tới, là: Mâu thuẫn mục tiêu, yêu cầu cao xây dựng HTCTCS xã biên giới với bất cập nhận thức, trách nhiệm chủ thể có liên quan vai trò cán biên phòng tăng cường xây dựng HTCTCS hạn chế trình độ, lực phận CBBP tăng cường; mâu thuẫn tính chất, yêu cầu thực nhiệm vụ địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số với cấu CBBP tăng cường người dân tộc thiểu số ít; mâu thuẫn tính thống cao mục tiêu hành động với bất cập chế, quy chế phối hợp BĐBP nói chung, CBBP tăng cường nói riêng với chủ thể khác; mâu thuẫn tính khó khăn nhiệm vụ tham gia xây dựng HTCTCS với bất cập hoạt động lãnh đạo, đạo sách đãi ngộ CBBP tăng cường Tất vấn đề sở thực tiễn quan trọng đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm yêu cầu giải pháp phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ HIỆN NAY 4.1 Yêu cầu phát huy vai trò cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở 4.1.1 Quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng, Nhà nước, Quân đội xây dựng hệ thống trị sở địa bàn biên giới chức năng, nhiệm vụ Bộ đội Biên phòng, cán biên phòng tăng cường xã biên giới 4.1.2 Nắm tình hình mặt khu vực biên giới để kịp thời giải vấn đề nảy sinh thực tiễn tham gia xây dựng hệ thống trị sở cán biên phòng tăng cường cho phù hợp, hiệu 4.1.3 Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng lãnh đạo, đạo, sử dụng có hiệu cán biên phòng tăng cường tham gia xây dựng hệ thống trị sở xã biên giới 4.2 Một số giải pháp chủ yếu phát huy vai trò cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể 19 vai trò của cán biên phòng tăng cường xã biên giới xây dựng hệ thống trị sở Đây giải pháp quan trọng hàng đầu, góp phần tạo đồng thuận cao cấp ủy, quyền nhân dân tỉnh biên giới lực lượng BĐBP chủ trương cử CBBP tăng cường xã biên giới hoạt động đội ngũ xây dựng HTCTCS Giải pháp trực tiếp góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh cấp ủy, quyền, ban, ngành địa phương cấp ủy, huy cấp BĐBP việc lãnh đạo, đạo, đào tạo, bố trí, sử dụng CBBP tăng cường, từ tạo tiền đề điều kiện thuận lợi để CBBP tăng cường xã biên giới phát huy vai trò xây dựng HTCTCS Để thực giải pháp này, cần quán triệt thực tốt nội dung, biện pháp sau: Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nghị Đảng, chủ trương, chương trình, kế hoạch Nhà nước, Quân đội HTCT cấp liên quan đến hoạt động CBBP tăng cường xã biên giới tham gia xây dựng HTCTCS cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh biên giới ĐBBP; Hai là, cần đa dạng hóa hình thức, chọn lọc nội dung tuyên truyền, giáo dục nhằm thống nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhân dân tỉnh biên giới BĐBP hoạt động tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường xã biên giới; Ba là, chủ thể phải thống nhận thức rõ trách nhiệm, phạm vi, chức trách theo cấp việc thực vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS 4.2.2 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, huy cấp Bộ đội Biên phòng hoạt động cán biên phòng tăng cường xã biên giới tham gia xây dựng hệ thống trị sở Đây giải pháp quan trọng, bảo đảm cho CBBP tăng cường xã biên giới hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, tham gia xây dựng HTCTCS địa bàn biên giới ngày có chất lượng, hiệu quả.Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, huy cấp BĐBP thực tiễn hoạt động CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS đòi hỏi vai trò, trách nhiệm nhạy bén cấp ủy, huy đơn vị trình tổ chức thực công tác tăng cường CBBP cho xã biên giới Đây sở bảo đảm cho đội ngũ CBBP tăng cường hoạt động có định hướng đúng, có mơi trường điều kiện thuận lợi, có chế, 20 sách hợp lý để phát huy vai trò tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Để thực giải pháp này, cần tập trung thực tốt số nội dung, biện pháp sau: Một là, cấp ủy, huy cấp BĐBP cần thực tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền nói chung CBBP tăng cường xã biên giới nói riêng; Hai là, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, huy cấp BĐBP việc bố trí, sử dụng CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS; Ba là, lãnh đạo, đạo thực tốt công tác sơ kết, tổng kết hoạt động tăng cường CBBP cho xã biên giới 4.2.3 Tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, trình độ lực cơng tác cho cán biên phòng tăng cường xã biên giới Đây giải pháp quan trọng giúp đội ngũ CBBP tăng cường xã biên giới đủ sức thực chức trách, nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng HTCTCS xã biên giới Đội ngũ CBBP tăng cường xã biên giới đặc thù sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoạt động lĩnh vực quân nên đảm nhận cương vị HTCT địa phương không tránh khỏi hạn chế kiến thức, kinh nghiệm, trình độ quản lý tổ chức Mặt khác, từ mơi trường qn có lãnh đạo, đạo, quản lý, rèn luyện thường xuyên bước sang môi trường cơng tác với tính độc lập, tự chủ cao lại chịu tác động nhiều yếu tố tích cực tiêu cực nên khơng CBBP tăng cường sau thời gian đảm nhiệm cương vị có biểu vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống người cán bộ, đảng viên, người qn nhân cách mạng Điều đó, đòi hỏi phải tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất trị, trình độ lực cho CBBP tăng cường để họ hoàn thành nhiệm vụ giao Thực giải pháp cần quán triệt tiến hành tốt số nội dung sau: Một là, phải làm tốt công tác tuyển chọn bổ nhiệm CBBP tăng cường xã biên giới, cán đảm nhiệm chức danh chủ chốt HTCTCS; Hai là, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, huy cấp BĐBP việc bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức, kiến thức lực chuyên môn cho đội ngũ CBBP tăng cường; Ba là, HTCT cấp cấp ủy, huy đơn vị BĐBP cần làm tốt công tác quản lý, giáo dục đội ngũ CBBP tăng cường xã biên giới 21 4.2.4 Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cán biên phòng tăng cường xã biên giới thực tiễn tham gia xây dựng hệ thống trị sở Đây giải pháp có ý nghĩa định đến việc phát huy vai trò tự thân người CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS Trong điều kiện địa bàn xã biên giới đa dạng, phức tạp với đặc thù, thuận lợi khó khăn khác việc phát huy vai trò động, chủ quan CBBP tăng cường cần thiết trực tiếp tác động tới hiệu công tác họ chất lượng tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo CBBP tăng cường xã biên giới, trước hết HTCT cấp lãnh đạo, huy quan, đơn vị BĐBP phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mặt cho đội ngũ thực nhiệm vụ Cần có chế, sách học tập, bồi dưỡng, đãi ngộ phù hợp để động viên CBBP tăng cường gắn bó với xã biên giới, khuyến khích họ phát huy tính động, sáng tạo thân để vượt qua khó khăn, hồn thành cương vị phân công HTCTCS xã biên giới Đối với CBBP tăng cường, cần quan tâm thực tốt số nội dung sau: Một là, người CBBP tăng cường phải nhận thức sâu sắc vinh dự trách nhiệm phân công tăng cường cho xã biên giới, từ quán triệt thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao cương vị đảm nhiệm HTCTCS; Hai là, CBBP tăng cường phải chủ động xây dựng thực kế hoạch tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, lực cơng tác gắn với cương vị phân công; Ba là, cần phát huy tính động, sáng tạo CBBP tăng cường xã biên giới tham gia xây dựng HTCTCS tham gia lãnh đạo, đạo, tham mưu thực nhiệm vụ trị địa phương; Bốn là, CBBP tăng cường phải quan tâm xây dựng mối quan hệ đồn kết, gắn bó với cán bộ, nhân dân xã biên giới phát huy tính tiền phong gương mẫu học tập, rèn luyện công tác 4.2.5 Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế, quy chế phối hợp sách bảo đảm để nâng cao hiệu tham gia xây dựng hệ thống trị sở cán biên phòng tăng cường xã biên giới Đây giải pháp tạo môi trường, điều kiện đảm bảo cho người CBBP tăng cường xã biên giới thực tốt chức trách, nhiệm vụ 22 giao Thực tiễn trình triển khai tăng cường CBBP cho xã biên giới cho thấy, việc “thực quy chế phối hợp đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với huyện ủy biên giới, cấp ủy đồn biên phòng với đảng ủy xã biên giới số địa phương chưa chặt chẽ, chưa tạo đồng thuận, ủng hộ cao” [28, tr.9] Bên cạnh đó, chế, sách bảo đảm cho hoạt động CBBP tăng cường chưa có thống nhất, có khác địa phương Do đó, cần xây dựng, hồn thiện chế, quy chế phối hợp sách bảo đảm nhằm tạo thống công tác lãnh đạo, đạo, triển khai tạo động lực giúp CBBP tăng cường xã biên giới phát huy vai trò xây dựng HTCTCS Để thực tốt giải pháp này, HTCT cấp BĐBP cần tập trung thực tốt số nội dung sau: Một là, xây dựng, hoàn thiện chế, quy chế phối hợp phải xác định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn lực lượng tham gia; Hai là, hoàn thiện chế, quy chế phối hợp phải bảo đảm tính thống từ cấp xuống sở, tránh chồng chéo, bỏ sót; Ba là, cần bám sát vào thực tiễn thực công tác lực lượng lực lượng trực tiếp cơng tác địa bàn biên giới để hồn thiện quy chế phối hợp; Bốn là, quan tâm xây dựng thực sách bảo đảm cho CBBP tăng cường n tâm cơng tác, phát huy tính tích cực, sáng tạo tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Kết luận chương Cán biên phòng tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới nhiệm vụ nảy sinh từ nhu cầu thực tiễn thể chức năng, nhiệm vụ BĐBP Để phát huy tốt vai trò CBBP tăng cường xây dựng HTCTCS, đòi hỏi HTCT cấp, BĐBP lực lượng có liên quan phải nắm vững yêu cầu: Quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng, Nhà nước, Quân đội xây dựng HTCTCS địa bàn biên giới chức năng, nhiệm vụ BĐBP, CBBP tăng cường xã biên giới; nắm tình hình mặt khu vực biên giới để kịp thời giải vấn đề nảy sinh thực tiễn tham gia xây dựng HTCTCS cho phù hợp, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng lãnh đạo, đạo, sử dụng có hiệu CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS xã biên giới Hệ thống trị cấp, BĐBP CBBP tăng cường cần thực đồng bộ, quán giải pháp là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể vai trò của CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS nay; tăng 23 cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, huy cấp BĐBP hoạt động CBBP tăng cường xã biên giới tham gia xây dựng HTCTCS; tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, trình độ lực công tác cho CBBP cường xã biên giới; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo CBBP tăng cường xã biên giới thực tiễn tham gia xây dựng HTCTCS; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế, quy chế phối hợp, bảo đảm để nâng cao hiệu tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường xã biên giới Những giải pháp nêu nhằm giải vấn đề để phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS, vào khu vực biên giới cần có cụ thể hóa vận dụng cho phù hợp KẾT LUẬN Xây dựng HTCTCS xã biên giới vững mạnh tồn diện vấn đề có ý nghĩa chiến lược cách mạng nước ta, sở để xây dựng biên giới vững mạnh phát triển Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, HTCT, BĐBP nói chung CBBP tăng cường xã biên giới nói riêng có vai trò quan trọng Liên quan tới vấn đề xây dựng HTCTCS vai trò qn đội nói chung, BĐBP nói riêng tham gia xây dựng HTCTCS có nhiều cơng trình nghiên cứu Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống, hồn chỉnh “Vai trò cán biên phòng tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng hệ thống trị sở nay” Do đó, đề tài luận án tác giả khơng trùng lặp với cơng trình cơng bố Cán biên phòng tăng cường xã biên giới sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên đồn biên phòng lựa chọn, bố trí đảm nhiệm số vị trí chủ chốt HTCTCS xã biên giới làm công tác tham mưu nhằm xây dựng HTCTCS vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ Vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS biểu số nội dung là: lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức HTCTCS; trực tiếp tham gia xây dựng, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ lực cho đội ngũ cán địa phương; tham gia xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động tổ chức thành viên HTCTCS; trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố mối quan hệ HTCTCS xã biên giới với nhân dân, lực lượng khác địa bàn với HTCT cấp Trong thời gian qua, CBBP tăng cường xã biên giới thực vai trò tham gia xây dựng HTCTCS đạt kết 24 định góp phần củng cố, kiện toàn bước nâng cao chất lượng hoạt động HTCTCS địa bàn Tuy vậy, việc thực vai trò CBBP tăng cường hạn chế, bất cập, dẫn đến HTCTCS số xã biên giới chưa thực phát huy tốt vai trò, sức mạnh lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ trị địa phương Xuất phát từ thành tựu, hạn chế nguyên nhân tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường thời gian qua, tác giả nhận thấy tồn vấn đề đặt cần giải thời gian tới Tất vấn đề sở thực tiễn quan trọng đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm yêu cầu giải pháp phát huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS thời gian Để phát huy tốt vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS cần nắm vững u cầu có tính ngun tắc: Qn triệt sâu sắc quan điểm Đảng, Nhà nước, Quân đội xây dựng HTCTCS địa bàn biên giới chức năng, nhiệm vụ BĐBP, cán biên phòng tăng cường xã biên giới; nắm tình hình mặt khu vực biên giới để kịp thời giải vấn đề nảy sinh thực tiễn tham gia xây dựng HTCTCS cho phù hợp, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng lãnh đạo, đạo, sử dụng có hiệu CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS Đồng thời, phải thực tốt giải pháp: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS nay; tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, huy cấp BĐBP hoạt động CBBP tăng cường tham gia xây dựng HTCTCS; tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, trình độ lực cơng tác cho CBBP tăng cường; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo CBBP tăng cường thực tiễn tham gia xây dựng HTCTCS; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế, quy chế phối hợp, bảo đảm để nâng cao hiệu tham gia xây dựng HTCTCS CBBP tăng cường Thực đồng hệ thống giải pháp góp phần phát huy tốt vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS thời gian tới Vai trò CBBP tăng cường xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS vấn đề mới, phức tạp Trong đề tài này, bước đầu tác giả nghiên cứu vấn đề chung nên khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong ý kiến đóng góp 25 nhà khoa học để tác giả tiếp tục bổ sung, mở rộng phát triển vấn đề nghiên cứu ... VỀ VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ 2.1 Hệ thống trị sở xây dựng hệ thống trị sở xã biên giới Việt Nam 2.1.1 Hệ thống trị. .. huy vai trò CBBP tăng cường xã biên giới xây dựng HTCTCS Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ HIỆN... xã biên giới Việt Nam xây dựng HTCTCS Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của cán bộ biên phòng tăng cường các xã biên giới việt nam trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện nay (tt) , Vai trò của cán bộ biên phòng tăng cường các xã biên giới việt nam trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay