Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ hiện đại trên địa bàn hà nội

186 36 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 08:47

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học thơng m¹i - nGUYễN tHANH hảI NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CủA CáC DOANH NGHIệP THƯƠNG MạI BáN Lẻ HIệN ĐạI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội - 2011 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học thơng mại - nGUYễN tHANH hảI NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CủA CáC DOANH NGHIệP THƯƠNG MạI BáN Lẻ HIệN ĐạI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.01.01 ln ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ Ng−êi h−íng dÉn: PGS,TS Phạm Công Đoàn TS Lu Đức Hải Hà Nội - 2011 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học thơng mại - nGUYễN tHANH hảI NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CủA CáC DOANH NGHIệP THƯƠNG MạI BáN Lẻ HIệN ĐạI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội - 2011 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học thơng m¹i - nGUYễN tHANH hảI NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CủA CáC DOANH NGHIệP THƯƠNG MạI BáN Lẻ HIệN ĐạI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI Chuyên ngành: Quản lý kinh tÕ M· sè: 62.34.01.01 luËn ¸n tiÕn sÜ kinh tế Ngời hớng dẫn: PGS,TS Phạm Công Đoàn TS Lu Đức Hải Hà Nội - 2011 i LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các kết liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hải ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ðỒ v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii LỜI NÓI ðẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI BÁN LẺ HIỆN ðẠI 1.1 Bán lẻ ñại kinh tế Việt Nam giai ñoạn 1.1.1 Khái niệm bán lẻ ñại 1.1.2 Các mơ hình bán lẻ ñại 11 1.1.3 Công nghệ bán hàng áp dụng bán lẻ ñại 16 1.1.4 Khái niệm, ñặc ñiểm vai trò doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại kinh tế quốc dân 18 1.2 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại 20 1.2.1 Các quan ñiểm chung hiệu 20 1.2.2 Phân loại hiệu 24 1.2.3 Hiệu kinh doanh quan ñiểm ñánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại 29 1.2.4 Tiêu chuẩn tiêu ñánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại 31 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại 45 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh số tập đồn bán lẻ nước ngồi học rút cho DNTM bán lẻ ñại Việt Nam 55 1.3.1 Tập đồn bán lẻ Casino (Pháp) 55 1.3.2 Tập ñoàn bán lẻ Parkson (Malaysia) 57 iii 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho DNTM bán lẻ ñại Việt Nam việc nâng cao hiệu kinh doanh 58 KẾT LUẬN 60 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI BÁN LẺ HIỆN ðẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 61 2.1 Tổng quan doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 61 2.1.1 Giai ñoạn từ năm 1994-1999 61 2.1.2 Giai ñoạn từ năm 2000-2006 62 2.1.3 Giai ñoạn từ năm 2007 ñến 63 2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội qua tiêu chí đánh giá hiệu 67 2.2.1 Khái quát kết kinh doanh số DNTM bán lẻ ñại ñiển hình ñịa bàn thành phố Hà Nội 67 2.2.2 Phân tích ñánh giá hiệu kinh doanh số DNTM bán lẻ đại điển hình địa bàn thành phố Hà Nội 72 2.3 ðánh giá thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại qua kết khảo sát vấn 80 2.3.1 ðánh giá khái quát nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ đại thơng qua kết khảo sát vấn 80 2.3.2 Những kết ñạt ñược 89 2.3.3 Một số hạn chế nguyên nhân dẫn ñến hạn chế 90 2.4 Một số vấn ñề ñặt cần giải ñể nâng cao hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 99 KẾT LUẬN 107 iv CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI BÁN LẺ HIỆN ðẠI TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 108 3.1 Những hội thách thức mơi trường kinh doanh doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại Việt Nam giai ñoạn từ cho ñến năm 2020 108 3.1.1 Những hội chủ yếu 108 3.1.2 Những thách thức từ môi trường kinh doanh 112 3.2 Quan ñiểm nâng cao hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại Việt Nam 113 3.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 114 3.3.1 Các giải pháp tăng doanh thu bán hàng DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 115 3.3.2 Các giải pháp giảm chi phí kinh doanh (giá vốn hàng bán chi phí hoạt động) DNTM bán lẻ đại ñịa bàn thành phố Hà Nội 128 3.3.3 Các giải pháp khác ñể nâng cao hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 131 3.4 Một số kiến nghị ñối với Nhà nước quan hữu quan 150 KẾT LUẬN 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 v DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ðỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.01- So sánh khác bán lẻ truyền thống bán lẻ ñại 10 Bảng 2.01-Số lượng DNTM bán lẻ ñịa bàn thành phố Hà Nội 64 Bảng 2.02- Doanh thu số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 68 Bảng 2.03- Lợi nhuận sau thuế số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 68 Bảng 2.04- Tỷ lệ doanh thu thuần/Chi phí kinh doanh số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 73 Bảng 2.05- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế chi phí kinh doanh số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 74 Bảng 2.06- Tỷ lệ doanh thu thuần/Số lao ñộng số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 75 Bảng 2.07- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Số lao ñộng số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 76 Bảng 2.08- Tỷ lệ Doanh thu thuần/vốn số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 77 Bảng 2.09- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 78 Bảng 2.10- Tỷ lệ Doanh thu /Vốn chủ sở hữu số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 79 Bảng 2.11- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn Hà Nội 80 vi Bảng 2.12 - ðánh giá khó khăn số DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 81 Bảng 2.13 - ðánh giá số tiêu chí lực quản lý điều hành kinh doanh DNTM bán lẻ ñại 84 Bảng 2.14 - ðánh giá số tiêu chí chất lượng hoạt ñộng kinh doanh DNTN bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 86 Bảng 2.15- ðánh giá số sách nhân lực DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 88 DANH MỤC SƠ ðỒ VÀ BIỀU Sơ ñồ 1.01- Hệ thống bán lẻ 11 Biểu ñồ 2.01 - ðánh giá số DNTM bán lẻ ñại yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp (% trả lời) 96 Biểu ñồ 2.02 - ðánh giá yếu tố thuộc môi trường kinh doanh DNTM bán lẻ ñại 99 Phụ lục 02 - BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH Năm tài : 2008 Tên người nộp thuế : Cơng ty cổ phần ñại siêu thị Mê Linh Mã số thuế : 0101981912 TTTM VLXD & Trang thiết bị nội thất Mêlinh Plaza, ðịa : km ñường cao tốc NB Chỉ tiêu Mã tiêu 2008 2007 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán 11 91,208,882,848 89,689,951,827 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 24,213,791,551 18,987,270,720 Doanh thu hoạt động tài 21 433,626,965 208,539,285 Chi phí tài 22 346,261,782 235,230,471 23 1,166,667 Chi phí bán hàng 24 30,525,907,463 28,564,535,371 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 25,438,637,693 23,415,490,787 10 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 30 -31,663,388,422 -33,019,446,624 11 Thu nhập khác 31 2,441,797,469 1,338,114,429 12 Chi phí khác 32 13,500,000 8,809,400 40 2,428,297,469 1,329,305,029 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 -29,235,090,953 -31,690,141,595 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 -4,212,000 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 - Trong đó: Chi phí lãi vay 115,428,384,399 108,682,222,547 5,710,000 5,000,000 115,422,674,399 108,677,222,547 29,230,878,953 -31,690,141,595 Phụ lục 11 - BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH Năm tài : 2009 Tên người nộp thuế : Cơng ty cổ phần ñại siêu thị Mê Linh Mã số thuế : 0101981912 TTTM VLXD & Trang thiết bị nội thất Mêlinh Plaza, km ðịa : ñường cao tốc NB Chỉ tiêu Mã tiêu 2009 2008 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 123,380,277,173 115,428,384,399 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 5,710,000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 123,380,277,173 115,422,674,399 Giá vốn hàng bán 11 98,896,378,160 91,208,882,848 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 24,483,899,013 24,213,791,551 Doanh thu hoạt động tài 21 44,692,646 433,626,965 Chi phí tài 22 548,826,611 346,261,782 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,166,667 Chi phí bán hàng 24 34,763,770,311 30,525,907,463 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 13,773,776,498 25,438,637,693 10 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 30 -24,557,781,761 -31,663,388,422 11 Thu nhập khác 31 2,411,713,114 2,441,797,469 12 Chi phí khác 32 68,634,301 13,500,000 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 2,343,078,813 2,428,297,469 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 -22,214,702,948 -29,235,090,953 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 -4,212,000 -22,214,702,948 -29,230,878,953 Phụ lục 03 PHIẾU ðIỀU TRA Dành cho nhà quản trị doanh nghiệp Xin Ông/Bà vui lòng trả lời câu hỏi Phiếu khảo sát chúng tơi Chúng tơi cam kết thơng tin giữ bí mật nhằm ñể phục vụ cho nghiên cứu ñề tài luận án Tiến sỹ “ Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội” Xin cảm ơn Ông/Bà giúp ñỡ quý báu cho thành cơng đề tài Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Q Ơng/Bà! A Thơng tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp……………………………………………………… ………………………………………………… ðịa ðịa website (nếu có) ……………………………………………… Thơng tin liên hệ người điền phiếu (có thể ghi khơng) Họ tên: …………………………… ………………………… …… Vị trí cơng tác: ……………………….Chức vụ:……………………… ðiện thoại: …………………………………………………………… Xin cho biết DN Ông/Bà thuộc loại hình nào: Siêu thị Trung tâm thương mại Cửa hàng tiện lợi DN khác Xin Ông/Bà cho biết, số lượng lao ñộng doanh nghiệp: Dưới 100 lao ñộng Từ 101 ñến 200 lao ñộng Từ 201 ñến 300 lao ñộng Từ 301 ñến 500 lao ñộng Trên 500 lao động Xin Ơng/Bà đánh giá khó khăn doanh nghiệp: (5 mức khó khăn nhất) Số TT Tiêu chí Mức Mức Mức Mức Mức Thiếu vốn kinh doanh Vị trí kinh doanh khơng thuận lợi Mặt kinh doanh hạn chế Cơ sở vật chất chưa ñại Cạnh tranh với DN nước ngồi Xin Ơng/Bà đánh giá tiêu chí sau ñây doanh nghiệp: (5 mức tốt nhất) Số Mức Mức Mức Mức Mức Tiêu chí TT Chiến lược kinh doanh Trình độ điều hành kinh doanh nhà quản trị Trình độ chất lượng nhân viên Văn hóa doanh nghiệp Thương hiệu doanh nghiệp Vị cạnh tranh DN thị trường bán lẻ Liên kết kinh doanh Xin Ơng/Bà đánh giá chất lượng tiêu chí sau DN: (5 mức tốt nhất) Số TT Tiêu chí Chất lượng sản phẩm Chất lượng dịch vụ Giá hàng hóa Mạng lưới phân phối Quan hệ khách hàng Sự ña dạng hàng hóa Xúc tiến quảng cáo Mức Mức Mức Mức Mức 10 Xin Ơng/Bà đánh giá sách sau doanh nghiệp: (5 mức tốt nhất) Số Mức Mức Mức Mức Mức Tiêu chí TT Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhà quản trị Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân viên Chính sách tuyển dụng sử dụng lao động Chính sách đánh giá nhân viên Chính sách tiền lương tiền thưởng Chính sách khen thưởng kỷ luật 11 Ơng/ Bà có kiến nghị để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn giúp ñỡ quý báu Quý Ông/Bà! Phụ lục 04- TỔNG HỢP PHIẾU ðIỀU TRA Danh sách doanh nghiệp tham gia khảo sát STT Tên siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích DNTM bán lẻ ñại tham gia khảo sát Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số 35 Hàng Bông Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số 45 Hàng Bồ Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số 53 Hàng Giấy Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số 65 Cầu Gỗ Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số 102 Hàng Buồm Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số Hàng ðường Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số 284 Minh Khai Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số E6 Quỳnh Mai Cửa hàng tiện ích Hapromart - Khu A Hồ ðình, Thanh Lương 10 Cửa hàng tiện ích Hapromart - Số Cầu Bươu, Thanh Trì 11 Cửa hàng tiện ích Hapromart - K3 Việt Hưng 12 Cửa hàng tiện ích Hapromart - B3A Nam Trung Yên 13 Cửa hàng tiện ích Hapromart - G3 Vĩnh Phúc 14 Cửa hàng tiện ích Hapromart - Khu chung cư Kim Chung 15 Siêu thị Hapromart - D2 Giảng Võ 16 Siêu thị Hapromart - C12 Thanh Xuân 17 Siêu thị Hapromart - Số Nam Bộ 18 Siêu thị Hapromart - C13 Thành Công 19 Siêu thị Hapromart - Tầng chợ Bưởi 20 Siêu thị thực phẩm - 135 Lương ðình Của 21 Siêu thị Hapromart - Gia Lâm 22 Siêu thị Hapromart - Từ Liêm 23 Siêu thị Fivimart ðại La 24 Siêu thị Fivimart Trúc Bạch 25 Siêu thị Fivimart Lý Thái Tổ 25 Siêu thị Fivimart Hoàng Quốc Việt 26 Siêu thị Fivimart Hoàng Hoa Thám 27 Siêu thị Fivimart Nguyễn Văn Cừ 28 Siêu thị Fivimart Xuân Diệu 29 Siêu thị Fivimart Nguyễn Phong Sắc 30 Siêu thị Fivimart Lò ðúc 31 Siêu thị Fivimart Nguyễn Chí Thanh 32 Siêu thị Fivimart Trung Yên 33 Siêu thị FivimartThien Son Plaza 34 Siêu thị Fivimart ðặng Tiến ðông 35 Siêu thị Intimex Bờ hồ 36 Siêu thị Intimex Huỳnh Thúc Kháng 37 Siêu thị Intimex ðịnh Công 38 Siêu thị Intimex Lạc Trung 39 Siêu thị Intimex Hào Nam 40 Siêu thị CTM Cầu Giấy 41 Siêu thị ROSA 42 Siêu thị BÁCH KHOA 43 Siêu thị BẢO QUANG 44 Siêu thị ELMACO 45 Siêu thị HÀ NỘI 46 Siêu thị QUAN NHÂN 47 Siêu thị SAO HÀ NỘI 48 Siêu thị Unimart 49 Siêu thị NỘI BÀI 50 Siêu thị THÁI HÀ 51 Siêu thị THĂNG LONG 52 Siêu thị BIG C 53 Trung tâm thương mại QUỐC TẾ 54 Trung tâm thương mại ðÔNG ANH 55 Trung tâm thương mại Mêlinh Plaza Số lượng Tỷ lệ(%) Loại hình doanh nghiệp - Siêu thị - Trung tâm thương mại - Cửa hàng tiện ích - Loai hình doanh nghiệp khác Số phiếu trả lời 38 69 5,5 14 25,5 0 55 Số lượng lao ñộng - Dưới 100 người - Từ 101-200 người - Từ 201-300 người - Từ 301-500 người - Trên 500 người ðánh giá khó khăn DNTM bán lẻ đại bói cảnh hậu khủng hoảng kinh tế mở cửa thị trường bán lẻ 7.1 Thiếu vốn kinh doanh - Mức 0 - Mức 0 - Mức 2,8 - Mức 54 75,1 - Mức 16 22,2 Số phiếu trả lời 72 7.2 Vị trí kinh doanh khơng thuận lợi - Mức 0 - Mức 0 - Mức 11,1 - Mức 26 36,1 - Mức 38 52,8 Số phiếu trả lời 72 7.3 Mặt kinh doanh hạn chế - Mức 0 - Mức 0 - Mức 3 4,2 - Mức 16 22,2 - Mức 53 73,6 Số phiếu trả lời 72 7.4 Cơ sở vật chất chưa ñại - Mức 0 - Mức 0 - Mức 6,9 - Mức 19 26,4 - Mức 48 66,7 Số phiếu trả lời 72 7.5 Cạnh tranh với doanh nghiệp nước - Mức 0 - Mức 0 - Mức 0 - Mức 14 19,4 - Mức 58 80,7 Số phiếu trả lời 72 ðánh giá trình độ, lực ñiều hành kinh doanh chất lượng hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp 8.1 Chiến lược kinh doanh - Mức 0 - Mức 0 - Mức 45 62,5 - Mức 21 29,2 - Mức 8,3 Số phiếu trả lời 72 8.2 Trình độ điều hành kinh doanh nhà quản trị - Mức 0 - Mức 0 - Mức 41 56,9 - Mức 24 33,3 - Mức 9,7 Số phiếu trả lời 72 8.3 Trình độ chất lượng nhân viên - Mức 0 - Mức 0 - Mức 54 75,1 - Mức 18 25 - Mức 0 Số phiếu trả lời 72 8.4 Văn hóa doanh nghiệp - Mức 0 - Mức 0 - Mức 24 33,3 - Mức 41 56,9 - Mức 9,7 0 Số phiếu trả lời 72 8.4 Thương hiệu doanh nghiệp - Mức 0 - Mức 0 - Mức 34 47,2 - Mức 29 40,3 - Mức 12,5 Số phiếu trả lời 72 8.5 Vị cạnh tranh DN thị trường bán lẻ - Mức 0 - Mức 0 - Mức 42 58,3 - Mức 25 34,7 - Mức 5 6,9 Số phiếu trả lời 72 8.6 Liên kết kinh doanh - Mức 0 - Mức 0 - Mức 56 77,8 - Mức 14 19,4 - Mức 2,8 Số phiếu trả lời 72 ðánh giá chất lượng hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp 9.1 Chất lượng sản phẩm - Mức 0 - Mức 0 - Mức 2,8 - Mức 54 75,1 - Mức 16 22,1 Số phiếu trả lời 72 9.2 Chất lượng dịch vụ - Mức 0 - Mức 0 - Mức 28 38,9 - Mức 26 36,1 - Mức 18 25 Số phiếu trả lời 72 9.3 Giá hàng hóa - Mức 0 - Mức 0 - Mức 29 40,3 - Mức 36 50 - Mức 9,7 Số phiếu trả lời 72 9.4 Mạng lưới phân phối - Mức 0 - Mức 0 - Mức 25 34,7 - Mức 29 40,3 - Mức 22 25 Số phiếu trả lời 72 9.5 Quan hệ khách hàng - Mức 0 - Mức 0 - Mức 36 50 - Mức 14 19,4 - Mức 22 30,6 Số phiếu trả lời 72 9.6 Sự đa dạng hàng hóa - Mức 0 - Mức 0 - Mức 31 43,1 - Mức 29 40,3 - Mức 12 16,7 Số phiếu trả lời 9.7 Xúc tiến quảng cáo - Mức - Mức - Mức - Mức - Mức 72 0 33 18 21 Số phiếu trả lời 72 0 45,8 25 29,2 10 ðánh giá số sách nhân lực doanh nghiệp 10.1 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhà quản trị - Mức 0 - Mức 0 - Mức 2,8 - Mức 54 75,1 - Mức 16 22,1 0 28 26 18 0 38,9 36,1 25 10.2 Chính sách đào tạo bồi dưỡng nhân viên - Mức - Mức - Mức - Mức - Mức Số phiếu trả lời 72 10.3 Chính sách sử dụng tuyển dụng lao ñộng - Mức - Mức - Mức - Mức - Mức 0 33 16 23 Số phiếu trả lời 0 45,8 22,2 32 72 10.4 Chính sách đánh giá nhân viên - Mức 0 - Mức 0 - Mức 35 48,6 - Mức 19 26,4 - Mức 18 25 Số phiếu trả lời 72 10.5 Chính sách tiền lương - Mức 0 - Mức 0 - Mức 41 56,9 - Mức 24 33,3 - Mức 9,8 Số phiếu trả lời 72 10.6 Chính sách khen thưởng kỷ luật - Mức 0 - Mức 0 - Mức 52 72,2 - Mức 16 22,2 - Mức 5,6 Số phiếu trả lời 72 ... tạo Trờng đại học thơng m¹i - nGUYễN tHANH hảI NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CủA CáC DOANH NGHIệP THƯƠNG MạI BáN Lẻ HIệN ĐạI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI Chuyên ngành: Quản lý kinh tÕ M·... pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp thương mại bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 9 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI... ñể nâng cao hiệu kinh doanh DNTM bán lẻ ñại ñịa bàn thành phố Hà Nội 99 KẾT LUẬN 107 iv CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ hiện đại trên địa bàn hà nội , Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ hiện đại trên địa bàn hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay