Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh hải dương

88 21 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 08:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ : 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN HÙNG HÀ NỘI, NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi địa bàn tỉnh Hải Dƣơng” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các số liệu kết sử dụng luận văn hồn tồn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Liên ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô Ban Giám hiệu trường Đại học Thương mại, Khoa sau Đại học động viên tạo điều kiện để tơi hồn thiện cơng việc nghiên cứu Hơn hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Trần Hùng người hướng dẫn bảo tận tình, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Liên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 5 Phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp tài quốc gia 1.2 Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn tỉnh 10 1.2.1 Khái niệm công cụ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 10 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.2.3 Nội dung quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 14 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 21 iv 1.3 Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc số địa phƣơng học kinh nghiệm cho tỉnh Hải Dƣơng 26 1.3.1 Kinh nhiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước số địa phương 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hải Dương 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG 31 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dƣơng 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 2.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Hải Dƣơng 33 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Cục Thuế tỉnh Hải Dương 33 2.2.2 Tình hình nhân Cục Thuế tỉnh Hải Dương 38 2.3 Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 39 2.3.1 Những đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Hải Dương 39 2.3.2 Tình hình thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Hải Dương 43 2.3.3 Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Hải Dương 49 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 57 2.4.1 Những ưu điểm 57 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 58 v CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG 61 3.1 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn 61 3.1.1 Quan điểm 61 3.1.2 Định hướng 62 3.1.3 Mục tiêu 63 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 64 3.2.1 Cải cách thủ tục hành 64 3.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 65 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 66 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế 68 3.2.5 Tăng cường công tác tổ chức cán 69 3.2.6 Phát triển, mở rộng công nghệ thông tin 70 3.3 Một số kiến nghị 72 3.3.1 Tổng cục Thuế - Bộ Tài 72 3.3.2 Kiến nghị với ủy ban nhân dân cấp 73 3.3.3 Kiến nghị với quan, tổ chức khác liên quan 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 2.1 : Biên chế công chức ngành thuế Hải Dương giai đoạn 2013-2015 38 Bảng 2.2: Số thu thuế Thu nhập doanh nghiệp toàn Cục thuế tỉnh Hải Dương (2013 – 2015) 44 Bảng 2.3: Báo cáo kết SXKD DN có vốn ĐTNN từ năm 2013 đến 2015 Cục thuế tỉnh Hải Dương 44 Bảng 2.4: Tình hình cấp mã số thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Cục thuế 50 Bảng 2.5: Tình hình nộp tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước 51 Bảng 2.6: Công tác thu nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hải Dương 52 Bảng 2.7: Công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (2013 – 2015) 53 Bảng 2.8: Kết truy thu thuế hàng năm qua hoạt động tra thuế 55 Sơ đồ Sơ đồ 1: Mơ hình phân cấp quản lý Cục Thuế tỉnh Hải Dương 35 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu tư nước ĐTNT Đối tượng nộp thuế FDI (Foreign Direct Investment) Đầu tư trực tiếp nước NSNN Ngân sách nhà nước NNT Người nộp thuế TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực công đổi Đảng đề ra, năm qua đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn mặt trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa quan trọng Trong bối cảnh nước ta đà phát triển hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Nhà nước ta tạo điều kiện, môi trường thuận lợi khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, thành phần kinh tế phát triển làm giàu khuôn khổ pháp luật Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước nói chung, quản lý thu thuế nói riêng, nhằm đảm bảo sách động viên Đảng Nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, thực công xã hội, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ động hội nhập quốc tế, Kỳ họp thứ 10 (Khố XI), Quốc hội thơng qua Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007 Bước chuyển quan trọng đề cập Luật Quản lý thuế đề cao tính tự chủ người nộp thuế trình khai thuế, nộp thuế vào NSNN, chế người nộp thuế tự khai, tự nộp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (gọi tắt FDI) đóng góp không nhỏ vào việc tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, tăng xuất khẩu, giải việc làm Tuy nhiên, hậu khủng hoảng tài - tiền tệ Châu Á, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có chiều hướng giảm sút, điều đòi hỏi phải tăng cường tính hấp dẫn giải pháp thu hút, vào vai trò quản lý nhà nước tầm vĩ mô Cùng với tỉnh, thành phố nước năm gần với sách mở rộng thu hút đầu tư tỉnh Hải Dương thơng thống, hấp dẫn, có nhiều doanh nghiệp tìm đến đầu tư Hải Dương Số lượng doanh nghiệp năm tăng, có doanh nghiệp đầu tư nước ngồi: Đến 31/12/2012 số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đầu tư vào địa bàn tỉnh Hải Dương: 234 dự án đến từ 23 quốc gia vùng lãnh thổ; Với số vốn đầu tư đăng 65 Phát động phong trào cải cách TTHC tồn quan thuế, rà sốt quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý, giảm thiểu TTHC, giảm phiền phức cho NNT; Tổ chức triển khai có hiệu Nghị số 19/NQ-CP Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia Trong đó, có việc giảm thời gian thực TTHC thuế NNT, đơn giản hóa TTHC Tranh thủ đạo cấp ủy, quyền địa phương, báo cáo với đồng chí thường trực tỉnh/thành ủy, thường trực UBND tỉnh/ thành phố đề xuất giải pháp chế, sách, cải cách TTHC Phối hợp quan liên quan để khắc phục tồn quản lý, thu thuế sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tiền thuê đất 3.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Vừa qua ngành thuế nước khẳng định thời gian tới tập trung toàn lực cho việc quản lý thu thuế cơng ty đầu tư nước ngồi đặc biệt tình trạng chuyển giá cơng ty Thực tốt công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá công ty gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo bình đẳng công nghĩa vụ thuế đối tượng nộp thuế, điều kiện cần để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cạnh tranh từ thu hút nhà đầu tư, động lực cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế phải làm cho đối tượng nộp thuế hiểu sách thuế nhà nước, để đối tượng nộp thuế hiểu nộp thuế vào NSNN vưà quyền lợi vừa nghĩa vụ, Do cần phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh; Đài truyền hình; báo đài, tạp chí, tin chun ngành tỉnh để tuyên truyền hướng dẫn kịp thời sách chế độ thuế cho đối tượng nộp thuế biết thực Cần tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp có vốn ĐTNN nói riêng để giúp doanh nghiệp giải đáp thắc mắc, hiểu rõ luật thuế để thống phương pháp làm việc hai bên, nghe phản hồi 66 ý kiến doanh nghiệp chế độ sách, để có thực tế hồn thiện sách chế độ thuế, Cần tăng cường cơng tác tư vấn thuế miễn phí cho đối tượng nộp thuế Biên soạn phát hành ấn phẩm tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm dạng tờ rơi nội dung Luật thuế, hướng dẫn quy trình thủ tục thuế … theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu cung cấp miễn phí quan thuế, nơi làm thủ tục đăng ký kinh doanh khu vực tập trung đông người như: chợ, siêu thị, … Triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nhiều hình thức, triển khai thường xuyên chương trình lắng nghe ý kiến người nộp thuế, phát triển mạnh hình thức hỗ trợ doanh nghiệp qua thư điện tử hay trang thông tin điện tử ngành thuế, xây dựng trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp qua điện thoại Tăng cường công tác điều tra khảo sát nhu cầu doanh nghiệp để nghiên cứu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho phù hợp Phân chia nhóm doanh nghiệp theo tiêu chí quy mơ, ngành nghề, loại hình … để tổ chức hội nghị đối thoại phù hợp với đặc điểm yêu cầu theo nhóm đối tượng Xây dựng đề án đánh giá hài lòng NNT, đó, xác định rõ đối tượng tham gia đánh giá; Thời gian, chu đánh giá; Các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo khả lượng hóa tính đầy đủ, minh bạch, phù hợp sách, lực phục vụ cán thuế Đẩy mạnh phong trào viết tin, thực trạng tình hình đạo, quản lý thu, tình hình nộp thuế doanh nghiệp, để đối tượng nộp thuế thấy tình hình thực tiễn từ nâng cao ý thức chấp hành luật thuế Hàng tháng, quý, năm tổ chức tổng kết rút học kinh nghiệm, tổ chức buổi nói chuyện, thảo luận vấn đề truyền đạt kinh nghiểm công tác quản lý thuế 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Để hoàn thiện hệ thống thuế nước ta nay, công tác quan trọng phải xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Cần tăng cường hoạt động giám sát 67 quan tra thuế Cần phát nhanh hành vi trốn thuế để từ thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách nhà nước Cũng quan tra góp phần phát sơ hở, hạn chế sách thuế, sai phạm cán thuế, quan thuế để có xử lý kịp thời khơng để xảy tình trạng móc nối doanh nghiệp với cán thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước Thực tốt cơng tác góp phần giáo dục răn đe, bước đưa sách thuế vào nề nếp, kỷ cương Chú trọng việc tra, kiểm tra giá chuyển giao DN có nhiều thành viên; ngành nghề có dấu hiệu rủi ro lớn thuế hành vi chuyển giá DN liên kết, DN thực tái cấu có khả lợi dụng chuyển giá để tránh thuế Đề xuất với TCT hỗ trợ Cục Thuế sở liệu giao dịch độc lập để so sánh xác định giá thị trường giao dịch liên kết trình tra giá chuyển nhượng Đổi công tác tra, kiểm tra dựa hệ thống sở liệu thông tin tổ chức, cá nhân nộp thuế sử dụng phân tích thơng tin, đánh giá rủi ro để xác định đối tượng cần tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu tra, kiểm tra hiệu quan thuế tránh phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế Đi đơi với việc đó, cần xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra, xây dựng nội dung tra kiểm tra cụ thể với doanh nghiệp cần tra theo định kỳ đột xuất, không thiết doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm tra kiểm tra Có vậy, cơng tác tra kiểm tra đạt hiệu mong muốn, buộc doanh nghiệp thực trung thực kinh doanh, thực nghĩa vụ thuế Thêm cần áp dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý hố đơn, kiểm tra đối chiếu hoá đơn để việc tra, kiểm tra đạt hiệu cao Tăng cường quyền hạn cho quan quản lý thu: quyền cưỡng chế, điều tra khởi tố vụ vi phạm thuế 68 Người nộp thuế phải thấy hệ thống xử phạt nghiêm minh áp dụng: Trường hợp không tuân thủ yêu cầu thuế cần phải áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc để ngăn chặn kịp thời việc không tuân thủ Xây dựng áp dụng chế tài xử lý cưỡng chế thuế hành vi gian lận, chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế Nhưng đôi với việc cần thiết phải xây dựng quy trình khiếu nại nhằm bảo vệ quyền NNT, tránh tình trạng khiếu nại, phần thiệt thòi thuộc họ Người nộp thuế cần phải tin chương trình tra thuế có hiệu quả: NNT phải thấy trường hợp không tuân thủ, gian lận thuế bị phát phải chịu hình thức xử phạt thích đáng Bên cạnh đó, trường hợp gian lận thuế, trốn thuế cần xử lý triệt để, có hành vi chống đối vi phạm nhiều lần cần có phối hợp can thiệp có quan ban ngành đủ thẩm quyền Với hành vi sai phạm kê khai, nộp chậm cần có mức nộp phạt thích đáng Và hết nghiêm trị cán ngành thuế tiếp tay cho đối tượng nộp thuế thực hành vi gian lận thuế trốn thuế 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế Là chức Luật quản lý thuế, Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thời gian qua ngành thuế đặc biệt quan tâm Để nâng cao hiệu công tác quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế, cần phải thực số giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm nghĩa vụ mình, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đủ vào NSNN Chọn điểm số doanh nghiệp có số nợ lớn, thời gian nợ đọng kéo dài, chây ỳ không nộp tiền thuế, chuyển quan Công an xử lý theo quy định pháp luật nhằm răn đe đối tượng, qua nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, 69 tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước quy định Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản doanh nghiệp nợ thuế Củng cố hồ sơ trường hợp để nợ thuế lớn, kéo dài; phối hợp với quan công an bàn biện pháp thu hồi nợ thuế, xác minh thông tin, tổ chức cưỡng chế thu nợ theo quy định pháp luật; Phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng khác nắm giữ tài sản chấp trường hợp nợ thuế, thực cưỡng chế thu hồi nợ thuế thông qua tài sản chấp ngân hàng, tổ chức tín dụng Phối hợp với quan thi hành án để có biện pháp thu hồi nợ trường hợp phá sản nợ thuế Chú trọng tới cơng tác cán bộ, phân cơng cán có lực chun mơn trách nhiệm cao làm việc phận quản lý thu nợ thuế Tăng cường số lượng cán trẻ hóa cán quản lý nợ để đáp ứng yêu cầu khai thác quản lý nợ phần mềm ngành 3.2.5 Tăng cường công tác tổ chức cán Tổ chức công tác cán khâu then chốt định đến thành công hay thất bại công tác quản lý thu thuế Các cán trực tiếp quản lý có đáp ứng yêu cầu quản lý thu thuế thực tiễn với phát triển đối tượng nộp thuế hay khơng nói lên thành cơng hay thất bại công tác quản lý thu thuế Cán thuế cần đào tạo bồi dưỡng trở thành đội ngũ có lực, thơng thạo nghiệp vụ, đặc biệt có trình độ việc kiểm tra, quản lý doanh thu chi phí,… Để cơng tác cán làm tốt, đáp ứng yêu cầu quản lý, tương xứng với yêu cầu công tác thuế giai đoạn cần tốt số vấn đề sau: Vấn đề biên chế, trình độ, phẩm chất cán thuế Đây vấn đề đặt điều kiện cần thiết; Cần kiện toàn máy ngành thuế theo hướng sử dụng nhân lực mà đủ khả đảm nhận đủ khối lượng công việc, có chất lượng quản lý cao Song cần có chế biện pháp tạo điều kiện để cán trẻ có lực vào vị trí phù hợp với khả trình độ chun mơn Cần tuyển dụng cán có lực chuyên mơn vững vàng, có phẩm chất nghề nghiệp Cần có chế giảm biên chế biên chế hợp lý, hợp lệ 70 Cần thường xuyên tận dụng, tổ chức hình thức sinh động, thích hợp để nâng cao trình độ chun mơn, trình độ trị, tư tưởng, đạo đức tác phong cán thuế Cần điều chỉnh hành vi thái độ ứng xử cán thuế công tác thuế Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tra, kiểm tra thuế Thường xuyên đào tạo đào tạo lại, nâng cao kỹ kiểm tra, tra, trọng đào tạo theo kỹ chuyên sâu phương pháp tra chống chuyển giá, kỹ tra số chuyên ngành, kỹ kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế, kiểm tra trụ sở người nộp thuế, kiến thức kế toán doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài khả sử dụng ứng dụng tin học, ngoại ngữ việc phân tích, khai thác thơng tin quản lý kiểm tra, tra thuế Cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật thuế nội ngành thuế Cần có hình thức tập huấn, hướng dẫn thay đổi văn pháp luật thuế cho cán thuế, cán thuế người nắm rõ sớm văn pháp luật thuế 3.2.6 Phát triển, mở rộng công nghệ thông tin Hiện cơng nghệ thơng tin triển khai để thực quản lý thuế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Trong điều kiện số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, số lượng cán thuế tăng với số lượng đối tượng, quan thuế phải áp dụng công nghệ tin học Để thực chống hành vi gian lận thuế, cần triển khai sớm công nghệ tin học tất lĩnh vực Ví dụ cơng tác đối chiếu số thuế GTGT, hay xác minh chi phí hợp lý hợp lệ để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, phải tiến hành xác minh hóa đơn cách thủ cơng Để xác minh số hóa đơn thực kê khai thuế chưa, cán thuế phải thực xem bảng kê hóa đơn in giấy Việc tìm kiếm bảng kê hóa đơn doanh nghiệp nhiều tháng với khối lượng thông tin lớn làm nhiều thời gian, công sức dễ nhầm lẫn Hay để xác minh tính xác doanh thu, chi phí phát sinh doanh nghiệp, quan thuế phải tiến hành làm công văn gửi đến đơn vị giao dịch 71 với doanh nghiệp kê khai Nếu sử dụng công nghệ thông tin vào hệ thống cơng việc trở thành đơn giản, tiết kiệm nhiều nhân lực thời gian Khi có liệu nhập vào hệ thống khoảng thời gian ngắn với chương trình tin học đơn giản, phát tất hóa đơn bất hợp pháp đưa vào khấu trừ thuế, từ phát gian lận thuế Để thực cơng tác tồn liệu tờ khai thuế, bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán doanh nghiệp phải đưa vào hệ thống quản lý quan thuế Tăng cường quản lý thông tin đối tượng nộp thuế hệ thống quản lý thuế cụng nghệ tin học Để thực tốt công tác quản lý đối tượng nộp thuế, chống gian lận thuế đạt hiệu cao cần có thông tin nhanh nhiều chiều đối tượng nộp thuế Trên sở có thơng tin hệ thống quản lý đối tượng nộp thuế quan thuế phân tích, sàng lọc phát sớm tượng nghi ngờ vi phạm thực việc tra, kiểm tra kịp thời, tạo điều kiện phát nhanh hành vi vi phạm Từ việc phát nhanh hành vi vi phạm có điều kiện thực biện pháp cảnh báo, ngăn chặn xác có hiệu Xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo lưu giữ đầy đủ liệu đối tượng nộp thuế, thực cấp mã số thuế, kê khai thuế, hỗ trợ đối tượng nộp thuế kết nối thông tin với quan, tổ chức có liên quan đến quản lý thu Hệ thống thơng tin chuẩn hố đối tượng nộp thuế gồm: thông tin đặc điểm, vị trí, quy mơ, tổ chức cấu doanh nghiệp; kết sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính; hạch tốn kế tốn; tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế; thông tin vi phạm pháp luật nói chung vi phạm pháp luật thuế nói riêng thông tin kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp Xây dựng hệ thống thông tin, liệu cho công tác tra: xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ, tin cậy liên tục đối tượng nộp thuế khoảng thời gian định (từ đến năm) Hệ thống thông tin phải chuẩn hoá việc thu thập, xử lý khai thác, sử dụng thống toàn ngành từ trung ương đến địa phương 72 Cụ thể là: - Đầu tư trang thiết bị máy tính đại cho trung tâm liệu quan thuế Trung ương đảm bảo lực xử lý thông tin theo mơ hình tập trung - Xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng xử lý thông tin phục vụ quản lý gồm: đăng ký thuế; xử lý tờ khai thuế; theo dõi đôn đốc nộp tờ khai; theo dõi nộp thuế, nợ thuế tính phạt vi phạm thuế; kế toán thuế; dự báo số thu - Xây dựng kho sở liệu, phần mềm phân tích đối tượng nộp thuế - Xây dựng ban hành nguyên tắc khai thuế, sử dụng thông tin chế bảo mật an tồn thơng tin, liệu thuế 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Tổng cục Thuế - Bộ Tài Xây dựng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước cho đảm bảo khuyến khích thu hút nhà đầu tư nước ngồi đầu tư vào Việt Nam đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, công thành phần kinh tế Việc tạo điều kiện miễn, giảm, ưu đãi thuế việc làm cần thiết không nên áp dụng với thời gian dài điều gây nên tượng gian lận thuế tạo nên tình trạng cạnh tranh thiếu công cho doanh nghiệp Việt Nam Cũng cần xây dựng cách chi tiết cách xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp xét theo tiêu thức cư trú Điều vừa giúp cho hoạch định rõ đối tượng nộp thuế thực hiệp định, cam kết quốc tế, tránh tình trạng phân biệt đối xử Nghiên cứu sửa đổi qui định thẩm quyền quan thuế việc ấn định doanh thu tính thuế Đổi quy trình quản lý thuế : Quy trình cần đơn giản, mẫu thủ tục đơn giản tốt để NNT dễ hiểu không nản lòng thực thủ tục này, việc hướng dẫn cách điền vào tờ khai phải cung cấp miễn phí sẵn có 73 địa điểm thuận tiện ngân hàng, kho bạc, trang web, việc nộp tờ khai thuế dễ dàng không tiêu tốn thời gian chi phí Cần phải đưa chế tài xử phạt thật nặng với trường hợp có hành vi gian lận, trốn thuế 3.3.2 Kiến nghị với ủy ban nhân dân cấp - Đề nghị Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu thực trạng tình hình kinh tế, hoạt động SXKD doanh nghiệp địa bàn để có ý kiến với Bộ tài xem xét giao dự tốn thu năm cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đạo hệ thống trị phối hợp với quan thuế để tổ chức triển khai phát luật thuế thu NSNN địa bàn đạt hiệu cao, đặc biệt tập trung rà sốt khoản tiềm đất đai, khống sản, thực biện pháp cưỡng chế nợ thuế - Đề nghị UBND tỉnh giải dứt điểm tồn vướng mắc doanh nghiệp liên quan đến giải phóng mặt , ưu đãi miễn giảm , dự án đổi đất lấy cơng trình để quan thuế thực biện pháp mạnh thu hồi dứt điểm khoản nợ đọng thuế nộp vào NSNN 3.3.3 Kiến nghị với quan, tổ chức khác liên quan - Sự phối hợp quan, ban ngành + Phối hợp tuyên truyền giáo dục: Công tác tuyên truyền đối tượng nộp thuế đóng vai trò quan trọng chống gian lận thuế Để thực tốt công tác tuyên truyền, quan thông tin đại chúng phải phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền đến người dân, để nhân dân hiểu rõ chất lợi ích công tác thuế, phê phán, lên án mạnh mẽ hành vi gian lận tiền thuế, tích cực hỗ trợ quan thuế thực chống hành vi gian lận thuế + Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thương mại, Cơ quan quản lý thị trường quản lý tốt thị trường, khơng để tình trạng hàng hố lưu thơng khơng bình thường, tránh trường hợp ghìm giá, ép giá, găm hàng để đầu cơ, chống buôn lậu Đồng thời phải thường xuyên theo dõi giá thị trường để đưa giải 74 pháp xử lý đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường Từ đảm bảo nguồn thu, thực tốt công tác quản lý thuế + Phối hợp với Bộ, Sở, Ban, Ngành địa phương giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định giá đầu vào đầu hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, tiết kiệm chi phí Đồng thời cần phối hợp với quan việc đồng quản lý, thông báo vi phạm doanh nghiệp có liên quan, từ giúp cho cơng tác quản lý tốt + Phối hợp với Sở Kế hoạch &Đầu tư tỉnh việc cung cấp thông tin đối tượng nộp thuế, giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh, giấy phép điều chỉnh, tiến độ góp vốn, để có thêm thơng tin giúp ích việc quản lý + Phối hợp điều tra chống gian lận Các hành vi gian lận thuế hành vi vi phạm pháp luật thuế có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, khơng làm tốt cơng tác điều tra việc chống hành vi vi phạm thuế hạn chế Để thực tốt công tác điều tra phải có quan chun mơn điều tra, việc phối hợp chặt chẽ quan thuế quan điều tra quan trọng vô cần thiết, có tác dụng kết luận hành vi gian lận trừng trị, răn đe 75 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, với việc phát triển ngày tăng lên số lượng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có đóng góp đáng kể: Tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ sản xuất số thu từ thuế đóng góp phần quan trọng công đổi kinh tế nước ta; nhiên, với việc phát triển ngày tăng doanh nghiệp kéo theo hoạt động kinh tế mẻ, đa dạng, phong phú phức tạp đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ định hướng đắn Nhà nước, để doanh nghiệp phát huy tối đa vai trò phát triển kinh tế đất nước giai đoạn Với nội dung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp có vốn ĐTNN rút số vấn đề sau: - Thứ nhất: Việc nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý thuế TNDN doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Hải Dương cho thấy: Quản lý thuế hoạt động tất yếu Nhà nước nhằm thực việc thu thuế vào NSNN Nghiên cứu lý luận quản lý thuế để làm rõ khái niệm, lý luận thuế TNDN quản lý thuế TNDN Từ đó, tạo điều kiện để nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Hải Dương từ thực theo Luật quản lý thuế đến -Thứ hai: Từ kết nghiên cứu thực trạng quản lý thuế TNDN DN có vốn ĐTNN tỉnh Hải Dương Trên sở nghiên cứu kế thừa, luận văn hệ thống hoá nội dung lý luận thuế TNDN quản lý thuế TNDN Qua phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý thuế doanh nghiệpcó vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Hải Dương, luận văn thể rõ kết chủ yếu, tồn tại, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý thuế 76 -Thứ ba: Quản lý thuế nói chung cơng tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp có vốn ĐTNN nói riêng vấn đề rộng phức tạp, chịu chi phối nhiều yếu tố khác Để nâng cao công tác quản lý thuế cần phải quan tâm đổi đồng yếu tố hệ thống quản lý thuế môi trường quản lý thuế - Thứ tư: Từ kết việc nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNDN doanh nghiệp có vốn ĐTNN tỉnh Hải Dương rút kết luận là: Trong giai đoạn việc hoàn thiện pháp luật quản lý thuế trước hết phải tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế; cải cách thủ tục hành thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng; tăng cường tính hiệu lực, hiệu cơng tác quản lý hành thuế nhằm chống thất thu thuế; thúc đẩy cơng tác đại hóa hệ thống thuế… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Thị Vân Anh (2014), Nhận dạng hành vi gian lận thuế xuất, nhập khẩu, Tạp chí tài TS Hồng Văn Bằng (2009), Giáo trình lý thuyết sách thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Bất, Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế Việt Nam điều kiện nay, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Bộ Tài (2011), Quyết định 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, Hà Nội Bộ Tài (2012), Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế việc đăng ký thuế Bộ Tài (2013), Thơng tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế Bộ Tài (2013), Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài (2014), Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Bộ Tài (2015), Thơng tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung số điều luật thuế sửa đối bổ sung số điều Thông tư số 7/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT_BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài 10 Cục thuế tỉnh Hải Dương (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015 giai đoạn từ năm 2013 – 2015, Hải Dương 11 Cục thống kê tỉnh Hải Dương (2015), Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2014, Hải Dương 12 ThS Phạm Ngọc Dũng (2014), Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế địa bàn Cục thuế tỉnh Hải Dương, luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Thương Mại 13 Ths Nguyễn Văn Đảm (2013), Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Khánh Hòa, luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Đại học Nha Trang 14 PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, Nxb Tài Chính, Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Hùng (năm 2015), Thực trạng, nguyên nhân giải pháp khắc phục thất thu thuế Việt Nam, tham luận hội thảo môn thuế trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 16 Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006 17 Quốc hội (2012), Luật số 21/2012/QH13 ban hành ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung số điều Luật quản lý thuế 18 Ths Lê Bá Tiến (2012), Hoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đà Nẵng 19 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình Cưỡng chế nợ thuế, Hà Nội (Tài liệu lưu hành nội bộ) 20 Tổng cục Thuế (2014), Quy trình Đăng ký thuế, Hà Nội (Tài liệu lưu hành nội bộ) 21 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình Kiểm tra thuế, Hà Nội (Tài liệu lưu hành nội bộ) 22 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình Quản lý thu nợ thuế, Hà Nội (Tài liệu lưu hành nội bộ) 23 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình Thanh tra thuế, Hà Nội (Tài liệu lưu hành nội bộ) 24 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế, Hà Nội (Tài liệu lưu hành nội bộ) 25 PGS TS Lê Xuân Trường TS Nguyễn Đình Chiến (2013), Nhận diện hành vi gian lận thuế, Tạp chí tài TÀI LIỆU KHÁC 26.http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/binh-luan-chinh-sach/cai-cachthu-tuc-hanh-chinh-thue-buoc-dot-pha-tu-nhung-yeu-cau-buc-thiet-52777.html 27 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/nhan- dien-cac-hanh-vi-gian-lan-thue-32522.html 28 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/nhan- dien-cac-hanh-vi-gian-lan-thue-xuat-nhap-khau-54516.html 29 http://neu.tailieu.vn/doc/tai-lieu-thue-nhap-mon-thue-dh-kinh-te-quoc- dan-265579.html ... Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Hải Dương , qua góp phần đề xuất giải pháp quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tốt doanh nghiệp có vốn đầu. .. thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn. .. tiễn thu thu nhập doanh nghiệp quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Hải Dương năm gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh hải dương , Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay